SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 09:00-13:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 09:00-13:45"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 09:00-13:45 ande: Åsa Herbst (M), , Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Robin Holmberg (M), 207, 208, 237 Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD), , 238 Kjell Erixon (MP) tjg. ersättare för Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 207, 208, 237 Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Lars-Olle Tuvesson (S) Jasna Martinsson (M) tjg ersätter för Robin Holmberg (M) , 238 Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Åsa Herbst (M), 234 Åsa Larsson (S) tjg ersättare för Lars Nyander (S) , 238 Katarina Nilsson (KD) tjg. ersättare för Lennart Engström (KD) 207, 208, 237 Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgqvist (M) Jan-Olof Sewring (M) Lennart Nilsson (C) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Lennarth Svensson (FP) Johan Wifralius (SD) Nils-Åke Frennesson (överförmyndarnämnden) Maja Bäckström (överförmyndarnämnden) Mariette Denckert (handläggare överförmyndarnämnden) Bengt-Ove Ohlsson (räddningschef) Sergio Garay (socialchef) Lars-Göran Nilsson (administrativ chef, socialförvaltningen) Andreas Persson (ekonom, socialförvaltningen) Mikael von Krassow (socialnämnden) Christer Örning (tekniska nämnden) Annika Enberg (ekonom tekniska förvaltningen) Sven-Åke Nilsson (miljönämnden) Karin Valtinat (miljöchef) Tony Mufic (Barn- och utbildningschef) Weronice Rodin (ekonom barn- och utbildningsförvaltningen) Fredrica Hass-Bergendorff (utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen)

2 2 Thomas Fjellner (kultur- och fritidsnämnden) Susanne Pettersson (kultur- och fritidschef) Jennifer Friberg (ekonom kultur- och fritidsförvaltningen) Carl-Gustaf Gudmundsson (byggnadsnämnden) Christer Jönsson (byggnadsnämnden) Annika Cronsioe (stadsarkitektkontoret) Lilian Eriksson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Jessica Krantz (kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson

3 3 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

4 KS 207 Val av justerare Lars-Olle Tuvesson (S) och Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

5 KS 208 Föredragningslistan beslutar att godkänna att nedanstående föredragningslista 207 Val av justerare 208 Föredragningslistan Kommunfullmäktigeärenden 209 Motion från Eva-Lena Lindell (S) m.fl. om att gravt synskadade/blinda ska beviljas ledsagning enligt lagen om stöd och service LSS 2013/ Policy för gatubelysning 2013/ Sammanträdesschema, KSAU, KS, KF / Revisionsrapport - Granskning av följsamhet mot fullmäktigebeslut mellan åren 2009 och Inköp av två villor i anslutning till Norra Varalövs verksamhetsområde 214 Framställan från barn- och utbildningsnämnden om budgetmedel gällande gymnasiereformen 2013 (Gy2011) 2013/ / / Exploateringsavtal för Magnarp 64:1 2013/ Detaljplan för Ängelholm Magnarp 64:1 - Antagande 2008/ Köp av Vilhelmsfält 2:5 2013/320 Fortsättning

6 KS 208, forts. 218 Lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö (Ecos ) - Kompletterande utskick 2012/623 Kommunstyrelseärenden 219 Åsikter Rapporter 2013/ Programplaner för Nyhemskolan och Villanskolan 2013/ Medborgarförslag från Karin Persson om att starta ett projekt för invandrare och handikappade som tillsammans kan hjälpa varandra till integration 222 Medborgarförslag från Eva Thulin om att skapa naturreservat av de tre skyddsvallarna som anlades på 1700-talet då flygsanden drev in över Ängelholm med omgivning 223 Medborgarförslag från Sven Bergenstråhle om åtgärder för att få tystare och lugnare trafik på Storgatan mellan Bruksgatan och Nybrogatan 224 Medborgarförslag från Bengt Nilsson om medborgarenkät om badhusets placering 225 Fastighetsreglering innebärande markförvärv norr om Strövelstorp samt vid Åkerslunds gård 226 Fördjupad utredning angående Pomonabron - Kompletterande utskick 227 Utmaning från Länsstyrelsens i Skåne om ett 100% fossilbränslefritt Skåne 2013/ / / / / / / Trafikstrategi för Helsingborgs stad - Remiss 2013/ Stukturplan för Skåne Nordväst 2013/119 fortsättning

7 KS KS 208, forts. 230 Remiss från Region Skåne ang. Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet 231 Granskning av hantering av allmänna handlingar i digital form 232 Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa 2013/ / / Projektplan för ny förvaltningsorganisation 2013/ Verksamhetsplan SkNv / Förslag till yttrande över överklagan av detaljplan för Tegelbruket / Delårsbokslut (Budgetuppföljning II) 2013/ Uppföljning Överförmyndarnämndens, Räddningsnämndens, Socialnämndens, Tekniska nämndens, Miljönämndens, Barn- och utbildningsnämndens, Kultur- och fritidsnämndens och Byggnadsnämndens ekonomi, uppdrag och mål 238 Handlingar för kännedom, Skåne nordvästs årsredovisning (2013/276), NSR:s bolagsstämma (2013/334)

8 KS 209 Dnr 2013/80 Motion från Eva-Lena Lindell (S) m.fl. om att gravt synskadade/blinda ska beviljas ledsagning enligt lagen om stöd och service LSS Eva-Lena Lindell (S) m fl. inkom den 12 februari 2013 med en motion om att gravt synskadade/blinda ska beviljas ledsagning enligt LSS utan särskild biståndsbedömning. Socialstyrelsen har nyligen lämnat sin rapport Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2012 till regeringen. Rapporten visar bland annat på stora skillnader i kommunernas och domstolarnas bedömning av insatsen ledsagarservice enligt LSS till gravt synskadade/blinda personer. Som svar på interpellation 2011/12: 251 Rätt till ledsagning vid grav synskada uttrycker statsråd Maria Larsson bland annat att man kommer att arbeta för att stödja kommunerna i ett arbete där enligheten och rättssäkerheten blir större. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning. Den som tillhör någon av de tre personkretsarna i lagen och i övrigt uppfyller villkoren för att vara berättigad till någon av de i lagen tio angivna insatserna, av vilka ledsagarservice är en, har rätt till denna. LSS har till syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Ett beslut om avslag kan överklagas till förvaltningsdomstolen. De tre personkretsarna enligt LSS omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service I Ängelholms Kommun hanteras begäran om ledsagarservice enligt LSS från gravt synskadade/blinda personer på samma sätt som från personer med andra funktionsnedsättningar som inte ingår i personkrets 1 eller 2. Det vill säga utifrån en bedömning av om personen tillhör personkrets 3 enligt LSS, om det finns ett behov av insatsen och om det tillgodoses på annat sätt enligt 7 LSS. Fortsättning

9 KS 209, forts. Tillhörigheten till personkrets 3 är inte diagnosstyrd utan det är konsekvenserna av funktionsnedsättningen som avgör om personen tillhör personkretsen. Därmed kan den, precis som Eva-Lena Lindell m.fl. (S) påtalar i motionen, även innefatta personer med grava synskador/blindhet. Det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för ett beslut. Kommunens LSS-handläggare utgår från den enskildes beskrivning av sin livssituation och från underlag som läkarintyg och eventuell ADL-bedömning, för att kunna utreda om funktionsnedsättningen är varaktig, stor, förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed innebär ett omfattande behov av stöd och service. Alla fyra rekvisiten ska vara uppfyllda för att en person ska anses tillhöra personkrets 3 enligt LSS. I Ängelholm är det endast ett fåtal personer med grava synskador/blindhet som är beviljade insatsen ledsagarservice enligt LSS. Under en tidsperiod om ca fem år har det inkommit två begäran om ledsagarservice enligt LSS till förvaltningen, och båda har bifallits. Om anledningen till att så få begäran kommit in beror på att det är få personer i kommunen som ingår i målgruppen eller om den enskilde väljer att inte begära insatsen är svår att svara på. Socialnämnden har den 11 juni 2013 behandlat ärendet. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 194 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 10 juli 2013 Protokollsutdrag Socialnämnden 135 från den 11 juni 2013 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat den 20 maj 2013 Motion från Eva-Lena Lindell (S) m fl. inkommen den 12 februari 2013 Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Liss Böcker (C) instämmer. Kjell Erixon (MP) instämmer också samt tilläggsyrkar följande att-sats. Att behovet av ledsagning för personer i personkrets 3 bedöms utifrån olika situationer i vardagen och inte generellt för personens livssituation, då detta ofta blir missvisande. BrittMarie Hansson (S) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till motionen. Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Fortsättning

10 KS 209, forts. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer först proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå motionen. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå motionen och nej-röst för bifall till motionen. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Jasna Martinsson x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Kjell Erixon x S Lars-Olle Tuvesson x S Åsa Larsson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall, dels avslag till Kjell Erixons (MP) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Reservationer BrittMarie Hansson (S), Åsa Larsson (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen. et expedieras till: Kommunfullmäktige

11 KS 210 Dnr 2013/252 Policy för gatubelysning Kommunen skall förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa förebyggs under mörker. Samtidigt är kommunens målsättning att få en så energieffektiv och trafiksäker belysningsanläggning som möjligt. Av kommunens totalt belysningsarmaturer är placerade utmed vägar som har annan väghållare än kommunen. En stor del av dessa är monterade på gamla trästolpar som är uttjänta eller kommer att bli inom de närmaste åren. Förslaget till Ängelholms kommuns policy för gatubelysning innebär att när större åtgärder krävs, där gamla stolpar tjänat ut eller när storm slår ut del av linjerna, behålls belysningen endast om vissa förutsättningar uppfylls (se tekniska kontorets tjänsteutlåtande) eller om trafiknämnden så beslutar. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 195 Protokollsutdrag TN 16 maj 2013, 39. Tjänsteutlåtande från tekniska kontorets, daterat den 21 april Förslag till gatubelysningspolicy, daterat den 21 april Gällande gatubelysningspolicy från 2008 beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning avseende begrepp i policyn, vidare analys av belysning på landsbygden et expedieras till: Tekniska nämnden

12 KS 211 Dnr 2013/318 Sammanträdesschema, KSAU, KS, KF 2014 Kommunledningskontorets kanslienhet har upprättat förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott under Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 5 ska ordinarie sammanträden hållas varje månad med undantag för juli månad. Sammanträdena ska börja kl , med undantag för budgetsammanträdet som ska börja kl samt decembersammanträdet som ska börja kl Av tradition hålls kommunfullmäktiges sammanträden på måndagskvällar. Enligt KFS 203 A, 15 reglementet för kommunstyrelsen sammanträder kommunstyrelsen på dag och tid som styrelsen bestämmer. Enligt KFS 203 A, 25 reglementet för kommunstyrelsen sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott på dag och tid som arbetsutskottet bestämmer. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 10 juli 2013 Sammanträdesschema för 2014 beslutar att godkänna redovisat sammanträdesschema för 2014 avseende kommunstyrelsen, föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat sammanträdesschema för 2014 avseende kommunfullmäktige. et expedieras till: Kommunfullmäktige

13 KS 212 Dnr 2013/297 Revisionsrapport - Granskning av följsamhet mot fullmäktigebeslut mellan åren 2009 och 2012 Revisionen har utfört en granskning av följsamhet mot fullmäktigebeslut mellan åren 2009 och Revisionsfrågan har formulerats som Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Intervjuer har genomförts med kanslichef och kommunsekreterare på kommunledningskontorets kanslienhet och 20 fullmäktigebeslut har granskats, fördelade på 5 beslut per år under perioden Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast den 30 september sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 197 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 25 juli 2013 Förslag till revidering av kommunfullmäktiges reglemente, KFS 201, 33 Följebrev från kommunrevisionen, daterat den 26 juni 2013 Revisionsrapport från PWC - Granskning av följsamhet mot fullmäktigebeslut mellan åren 2009 och 2012, daterad den 12 juni 2013 föreslår kommunfullmäktige besluta att föra in en ny lydelse, enligt förslag i detta ärende, i Kommunfullmäktiges reglemente, KFS 201, 33, gällande redovisning av uppdrag. beslutar för egen del att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar till revisionen. et expedieras till: Kommunfullmäktige Revisionen

14 KS 213 Dnr 2013/278 Inköp av två villor i anslutning till Norra Varalövs verksamhetsområde Kommunen har förvärvat mark och påbörjat detaljplaneringen av etapp II i Norra Varalövs verksamhetsområde. De båda villorna Norra Varalöv 6:7 och 9:5 låg i samrådsförslaget utanför detaljplanen. Villaägarna har agerat med ett önskemål att kommunen köper in villorna då de anser sig bli inklämda och få en försämrad miljö av det nya verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret har inlett förhandlingar i avsikt att förvärva villorna. Utgångspunkten har varit fastigheternas marknadsvärden. Intrånget är inte av den graden att värderingsreglerna kring expropriation har tillämpats. Kontrakten är ändå i vissa avseenden utformade till säljarnas fördel. Båda fastigheterna är värderade av Fastighetsbyrån i Ängelholm. Norra Varalöv 9:5 har utgjort mall vid prissättningen. Utöver marknadsvärdet har kommunen kompenserat för att säljarna får betala lagfart och eventuellt nya pantbrev vid köp av ersättningsfastighet samt att lösen av fasta lån i nuvarande fastighet ger en kostnad (långivarens räntekompensation). Norra Varalöv 6:7 har fått samma proportionella påslag på köpeskillingen. Säljarna har fått en friskrivningsklausul, rätt till visst kvarboende samt rätt att bortföra inventarier eftersom villorna ska rivas så snart de är avflyttade. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 198 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , marknadsvärderingar för de båda fastigheterna samt förslag till köpekontrakt för Norra Varalöv 6:7 och 9:5 Övrigt Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet. Fortsättning

15 KS 213, forts. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Norra Varalöv 6:7, att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Norra Varalöv 9:5, samt att investeringen belastar projekt för markförvärv et expedieras till: Kommunfullmäktige

16 KS 214 Dnr 2013/305 Framställan från barn- och utbildningsnämnden om budgetmedel gällande gymnasiereformen 2013 (Gy2011) Barn- och utbildningsnämnden har gjort en framställan om budgetmedel på tkr avseende tidigare genomförd reducering av nämndens budgetram för sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 199 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad Tjänsteskrivelse daterad föreslår kommunfullmäktige besluta att tillskjuta tkr till barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2013, samt att finansiering sker genom uppbudgetering av kommunens skatteintäkter i motsvarande mån. et expedieras till: Kommunfullmäktige

17 KS 215 Dnr 2013/323 Exploateringsavtal för Magnarp 64:1 En detaljplan för villatomter har tagits fram för en del av Magnarp 64:1. Antalet byggrätter är reducerade i förhållande till de ursprungliga skisserna beroende på länsstyrelsens synpunkter. Under planarbetets gång har frågan om en gång- och cykelväg längs Magnarps byaväg kommit upp som en central fråga för de kringboende. Kommunen har gått de klagande tillmötes såtillvida att cykelvägen växt fram som ett projekt med förtur med (indirekta) kopplingar till detaljplanerna för Magnarp 64:1 och Magnarp 5:88. I diskussionen mellan kommunen och trafikverket har det ansetts motiverat att de båda exploateringarna betalar en andel i den planerade cykelvägen. Betalningen framtvingas i exploateringsavtalet. Trots att det tecknats avtal mellan kommunen och trafikverket råder en viss osäkerhet i cykelvägens sträckning och även kring finansieringen. Det finns ingen möjlighet att invänta resultatet av Trafikverkets utredande. I exploateringsavtalet förpliktigas exploatören helt enkelt betala kronor till cykelvägen (25 % av kostnaden enligt avtalet mellan kommunen och trafikverket) med en koppling till att exploatören lyckats avyttra minst 5 tomter. I övrigt är exploateringsavtalet helt traditionellt. Exploatören får enligt avtalet inom egen mark bygga ut och överlämna kommunala anläggningar efter slutbesiktning. Ett servitut för huvudvattenledningen till Vejby avtalas med delegation. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 200 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt upprättat förslag till exploateringsavtal för Magnarp 64:1. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av Magnarps 64:1. et expedieras till: Kommunfullmäktige

18 KS 216 Dnr 2008/340 Detaljplan för Ängelholm Magnarp 64:1 - Antagande Byggnadsnämnden beslutade , att godkänna upprättat planförslag för utställning. Utställningen är genomförd och varade från t o m samt redovisas i upprättat utställningsutlåtande. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra bebyggelse för bostadsändamål, i form av friliggande enbostadshus (ca 14 tomter). Byggnadsnämnden beslutade den 25 juni 2013, 101, att godkänna de upprättade planhandlingarna i form av planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser, illustrationsplan, samrådsredogörelse och utställningsutlåtande samt skicka vidare handlingarna för antagande. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 201 Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden, 25 juni 2013, 101 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret daterat den 25 juni 2013 Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse, utställningsutlåtande, detaljplanekarta med planbestämmelser, illustrationsplan, program för tre detaljplaner i Magnarp & Magnarps strand, samrådsredogörelse för program för tre detaljplaner i Magnarp & Magnarps strand, planprogram för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen samt samrådsredogörelse för planprogram för landskapet mellan Magnarp och Björkhagen. Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till antagande av detaljplan för Magnarp 64:1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller antagandet av detaljplanen för del av fastigheten Magnarp 64:1. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Magnarp 64:1 fortsättning

19 KS 216, forts. Reservation Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Länsstyrelsens bedömde först att planförslaget kunde innebära påtaglig skada för riksintresse för kustzon och friluftsliv och varnade då för ingripande enligt bygglagen. Vissa anpassningar har sedan skett, men vi bedömer kritiken som så pass grundläggande att byggnation enligt planen inte är lämpligt. Utbyggnaden föreslås ske på god jordbruksmark, och som försvårande omständighet nära kustzon och mellan tätorter. Omfattande kritik från kringboende kvarstår. et expedieras till: Kommunfullmäktige

20 KS 217 Dnr 2013/320 Köp av Vilhelmsfält 2:5 Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB har sedan 2006 ägt den obebyggda fastigheten Ängelholm Vilhelmsfält 2:5. Skanska ägde sedan tidigare grannfastigheten Vilhelmsfält 2:3 (Kulltorp). Syftet har varit att exploatera fastigheterna med bostäder. Kommunen har medverkat genom att utarbeta och anta en fördjupad översiktsplan för Fridhem och Vilhelmsfält. Området är av central betydelse för kommunens långsiktiga utveckling och det område som enskilt ger det största tillskottet av bostäder för framtiden. Den stora VAutbyggnaden är i fas genom att nedläggning av ringmatningen längs Kungsgårdsleden startar i höst i ett gemensamt projekt med Sydvatten. Köpekontraktet har en köpeskilling om 28 miljoner vilket motsvarar 26,70 kr/kvm. Det femåriga jordbruksarrendet är inte marknadsmässigt men kan justeras till Köpet kan med fördel genomföras som fastighetsreglering till kommunens angränsande mark. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 202 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , köpeavtal för Vilhelmsfält 2:5, ramavtal för gemensam exploatering av Vilhelmsfält 2:3 och 2:5 samt illustration från Skanska, Landscape och Möllers arkitekter över den tänkta exploateringen. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till att Ängelholms kommun köper Vilhelmsfält 2:5 med tillägget att mark- och exploateringschefen uppdras att omförhandla befintligt arrendekontrakt. BrittMarie Hansson (S), Göran Larsson (M), Stig Andersson (EP), Kjell Erixon (MP) och Eva Kullenberg (FP) instämmer. föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till köpekontrakt för Vilhelmsfält 2:5 med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, att godkänna ramavtal för gemensam exploatering samt fortsättning

21 KS 217, forts. att finansiering av förvärvet om 28 miljoner sker genom ökad belastning av kommunens rörelsekapital, samt att uppdra till mark- och exploateringschefen att omförhandla befintligt arrendeavtal et expedieras till: Kommunfullmäktige

22 KS 218 Dnr 2012/623 Lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö (Ecos ) - Kompletterande utskick Det har sedan de gamla föreskrifterna antogs 2002 skett förändringar på vissa områden i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vidare har ett antal av de föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifter och kommentarer uppdaterats eller ersatts. Med anledning av detta har SKL i augusti 2012 kommit ut med nya anvisningar för hur kommunerna kan utforma sina lokala föreskrifter. Miljönämnden har med dessa anvisningar som stöd utarbetat ett nytt förslag till föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2013 och har behandlats på nytt av miljönämnden den 19 februari sunderlag Protokollsutdrag KSAU 20 mars 2013, 75 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön att gälla från Delegationsbeslut MN den 10 september 2013 KFS 412, nu gällande lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF , reviderade KF föreslår kommunfullmäktige att anta bifogat förslag till lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skyddamänniskors hälsa och miljön att gälla från och med , samt att upphäva nu gällande föreskrifter antagna i KF , reviderade KF från et expedieras till: Kommunfullmäktige

23 KS 219 Dnr 2013/157 Åsikter Rapporter Åsikten är ett system för hantering av synpunkter och förslag om hur Ängelholms kommun kan bli bättre. Synpunkter kan lämnas via webben till brev/vykort, e-post men också via telefon eller besök. Sedan den 1 januari 2013 hanteras Åsikten av Kundtjänst, som tar emot och besvarar inkomna Åsikter. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 217 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 11 juli 2013 Rapport över Åsikter, april, maj, juni, 2013 beslutar att godkänna rapport över inkomna Åsikter för april-juni 2013

24 KS 220 Dnr 2013/279 Programplaner för Nyhemskolan och Villanskolan Framtagande av underlag för arkitekttävling avseende nyproduktion Nyhemskolan samt Villanskolan. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 205 Programplan för Nyhemsskolan i Ängelholms kommun dat och Programplan för Villanskolan i Ängelholms kommun dat Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker (C) och Stig Andersson (EP) instämmer. beslutar att ställa sig positiv till i tjänsteskrivelsen redovisade huvudpunkter med fokus på lokaleffektiva lösningar för Nyhemskolan, att ställa sig positiv till i tjänsteskrivelsen redovisade huvudpunkter med fokus på lokaleffektiva lösningar för Villanskolan, att översända beslutet till AB Ängelholmslokaler, samt att uppdra åt AB Ängelholmslokaler att genomföra en entreprenad- och arkitekttävling et expedieras till: AB Ängelholmslokaler

25 KS 221 Dnr 2013/98 Medborgarförslag från Karin Persson om att starta ett projekt för invandrare och handikappade som tillsammans kan hjälpa varandra till integration Förslagsställaren önskar att kommunen startar ett projekt för invandrare och handikappade för att de tillsammans ska kunna hjälpa varandra till integration. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 205 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 17 maj 2013 Protokollsutdrag socialnämnden, daterat den 11 juni 2013, 144 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 25 mars 2013 Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, daterat den 23 maj 2013, 62 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen från den 26 april 2013 Medborgarförslag Karin Persson, daterat den 21 februari 2013 beslutar att avslå Karin Perssons medborgarförslag. et expedieras till: Karin Persson

26 KS 222 Dnr 2012/563 Medborgarförslag från Eva Thulin om att skapa naturreservat av de tre skyddsvallarna som anlades på 1700-talet då flygsanden drev in över Ängelholm med omgivning I medborgarförslag daterat den 13 november 2012 föreslår Eva Thulin att ett naturreservat skapas av de tre skyddsvallar som anlades på 1700-talet för att stävja sandflykten. Motivet är att de tre befintliga sandryggarna förblir intakta för all framtid och att ingen bebyggelse får ske där. Sandvallarna som åsyftas i medborgarförslaget finns söder om Råbockavägen och ligger parallellt med havet i Kronoskogen på fastigheterna Ängelholm 3:135 och 3:137. Området är bevuxet med främst tallskog som planterades under 1800-talet som en av de skydds-åtgärder som behövdes för att stoppa sandflykten. På sandvallarna finns idag stigar i ett nätverk som används frekvent av allmänheten. Medborgarförslaget har remitterats till miljönämnden som konstaterar att området (Kronoskogen) idag är skyddat som riksintresse för kustzonen, riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv. Området närmast havet är ett Natura 2000-område och större delen av området i Kronoskogen ingår i Ängelholms kommuns bevarandeprogram från 1987 och är klassat som en omistlig miljö. Sammanfattningsvis har området ett starkt skydd mot exploatering och det bedöms därför vara överflödigt att också bilda naturreservat. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 206 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 juli 2013 Protokollsutdrag MN den 21 maj 2013, 40 Tjänsteutlåtande från miljökontoret, daterat den 6 maj 2013 Medborgarförslag från Eva Thulin, daterat den 13 november Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Fortsättning

27 KS 222, forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå medborgarförslaget och dels bifall till medborgarförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. beslutar att avslå medborgarförslaget Reservation Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt enligt följande: Sverigedemokraterna skulle helst se att hela kronoskogen fick skyddsstatus, i enlighet med vårt tidigare ställningstagande. Medborgarförslaget ser vi som ett steg i rätt riktning och därför får det vårt bifall. et expedieras till: Eva Thulin

28 KS 223 Dnr 2013/58 Medborgarförslag från Sven Bergenstråhle om åtgärder för att få tystare och lugnare trafik på Storgatan mellan Bruksgatan och Nybrogatan Sven Bergenstråhle föreslår i medborgarförslag daterat den 31 januari 2013 åtgärder vidtas för att få tystare och lugnare trafik på Storgatan mellan Bruksgatan och Nybrovägen. Sträckan är idag belagd med gatsten och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Förslagställaren uppger att många fordon kör fortare än tillåtna fordonshastighet och föreslår trafikdämpande gupp samt att på längre sikt ersätta gatstenen med asfalt. Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 207 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 28 juni 2013 Protokollsutdrag TN den 16 maj 2013, 37 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 16 april 2013 Medborgarförslag från Sven Bergenstråhle, daterat den 31 januari beslutar att notera att den aktuella vägsträckan kommer att bli föremål för beläggningsarbete inom ramen för Centrumprojektet, att notera att hastighetsdämpande åtgärder inte bedöms få önskvärd effekt, samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. et expedieras till: Sven Bergenstråhle

29 KS 224 Dnr 2013/150 Medborgarförslag från Bengt Nilsson om medborgarenkät om badhusets placering Bengt Nilsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog genomför en medborgarenkät genom vilken boende i kommunen kan få ge sin syn på det nya badhusets utformning och placering. sunderlag Protokollsutdrag KSAU den 21 augusti 2013, 208 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 5 juli 2013 Protokollsutdrag KF den 29 april 2013, 121 Medborgarförslag från Bengt Nilsson inkommet den 14 mars 2013 Yrkanden Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M), Liss Böcker (C), BrittMarie Hansson (S) och Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut vilket innebär avslag till medborgarförslaget. Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och dels bifall till medborgarförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Reservationer Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna menar att frågan om badhusets placering i högsta grad fortfarande lever. Vi menar också att medborgarnas syn på denna så viktiga fråga, inte blivit tillräckligt utredd. Därför ger vi vårt bifall till medborgarförslaget. Stig Andersson (EP) reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: Bengt Nilsson

30 KS 225 Dnr 2013/261 Fastighetsreglering innebärande markförvärv norr om Strövelstorp samt vid Åkerslunds gård En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats med Ingegärd och Bengt Bengtsson som innebär att kommunen förvärvar 5,25 Ha jordbruksmark intill motorvägen norr om Strövelstorp. Området är i översiktsplanen utpekat som utbyggnadsområde vilket innebär att länsstyrelsen inte kan hindra förvärvet. Marken blir i framtiden en naturlig förlängning av verksamhetsområdet som succesivt byggs ut från Erikslund och söderut. En förrättning har påbörjats gällande dagvattenkulvert under E6:an som anses överbelastad. Om kulverten läggs om är det lämpligt att förskjuta ledningen till områdets ytterkant. Det är för närvarande osäkert hur och när en omläggning är aktuell. Sonen Torbjörn Bengtsson får option att fortsätta bruka marken med en förmånlig arrendeavgift. Inom området finns en mobilmast med tre olika operatörer. Arrendeavtalen ger tillsammans ca kronor i årlig intäkt (index med 100% i två arrenden respektive 75% av KPI i ett arrende) vilket höjer ersättningen för marken. I samma överenskommelse om fastighetsreglering överförs även 0,8 ha intill Åkerslunds gård som i ingår i dagvattenfördröjningen från hela Åkerslundsområdet. Markägaren har upplevt vissa svårigheter att sköta marken och det ligger en anständighet i att kommunen tar över området och hela ansvaret för bäck och dagvattenfördröjning. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 209 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande karta över dikningsföretaget samt upprättad överenskommelse om fastighetreglering med makarna Ingegärd och Bengt Bengtsson. Fortsättning

31 KS 225, forts. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering med Ingegärd och Bengt Bengtsson samt att förvärvet finansieras inom budgeterade medel för markförvärv. et expedieras till: Kommunledningskontoret, Mark- och exploateringschefen Ingegärd och Bengt Bengtsson

32 KS 226 Dnr 2013/251 Fördjupad utredning angående Pomonabron Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2012 att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. I samband med återrapporteringen av uppdraget beslöt tekniska nämnden att ytterligare utreda Pomonabron. sunderlag Svar på fördjupad utredning angående Pomonabron från tekniska kontoret, daterat den 9 juni 2013 Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 210 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 3 juli 2013 Protokollsutdrag TN den 16 maj 2013, 38 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat den 16 april 2013 s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ärendet till budgetberedningen et expedieras till: Tekniska nämnden

33 KS 227 Dnr 2013/128 Utmaning från Länsstyrelsens i Skåne om ett 100% fossilbränslefritt Skåne Regionfullmäktige har antagit som vision att Skåne ska vara fossilbränslefritt till Till kommunstyrelsen i Ängelholm inkom den 1 mars 2013 en utmaning från Länsstyrelsen i Skåne om att anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne. Utmaningen innebär att kommunen åtar sig att arbeta aktivt för att begränsa användningen av fossila bränslen. Målet är att senast år 2020 uppnå följande: Ingen fossil energianvändning i byggnader som kommunen äger eller hyr Inget fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster Ingen användning av fossil el i den egna verksamheten, kommunen köper miljömärkt el av någon sort Hittills har 13 kommuner samt ett antal andra organisationer, företag och privatpersoner i Skåne, ställt sig bakom utmaningen. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 211 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret från den 18 juni 2013 Skrivelse från Länsstyrelsens Anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne Yrkanden Lennart Engström (KD), Liss Böcker (C), Stig Andersson (EP), Ola Carlsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Kjell Erixon (MP) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. beslutar att anta utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne et expedieras till: Länsstyrelsen Ängelholms kommun, Carola Jarnung

34 KS 228 Dnr 2013/312 Trafikstrategi för Helsingborgs stad - Remiss Helsingborgs Stad antog sin översiktsplan 2010 och la därmed grunden för en rullande översiktsplanering. Den har därefter kompletterats med PM, som behandlar olika ämnen med en ökad detaljeringsgrad. Nu har ett PM om stadens trafikutveckling tagits fram och översänts på remiss. PM:et har tagits fram för att fördjupa, samla och sprida kunskap om hur Helsingborgs Stad vill arbeta med trafikfrågor för att bidra till en hållbar utveckling. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 233 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 4 juli 2013 Yttrande från kommunledningskontoret daterat den 4 juli 2013 Följebrev avseende remiss av PM Trafikstrategi, daterad 28 juni 2013 PM Trafikstrategi, remisshandling, daterad 19 juni 2013 beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till Helsingborgs Stad. et expedieras till: Lena Åström Helsingborgs stad

35 KS 229 Dnr 2013/119 Stukturplan för Skåne Nordväst En strukturplan, med gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering, har tagits fram för Skåne Nordväst. Fem rådslag med tema infrastruktur, rekreation och grönstruktur, arbete och verksamheter, boende och bostadsförsörjning samt helhetssyn har genomförts under en treårsperiod. Vid rådslagen har politiker och tjänstemän från de elva kommunerna i Skåne Nordväst deltagit för att diskutera, reflektera och tydliggöra strategier och ställningstanden. Strukturplanen med tillhörande strategier är utsänd på remiss både internt till kommunerna och externt till berörda under perioden 5 augusti 18 september. Därefter kommer strukturplanen att revideras, innan den tas upp i styrelsen för Skåne Nordväst för beslut om godkännande och i respektive kommunfullmäktige för beslut om godkännande. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 212 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 4 juli 2013 Yttrande från kommunledningskontoret daterat den 4 juli 2013 Strukturplan för Skåne Nordväst beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till Skåne Nordväst. et expedieras till: Skåne nordväst Lena Åström

36 KS 230 Dnr 2013/286 Remiss från Region Skåne ang. Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet Region Skåne har tagit fram ett förslag på inriktningsdokument för det kommande trafikförsörjningsprogrammet, som är utsänt på remiss. I inriktningsdokumentet har de övergripande resonemangen, principerna och de strategiska val som regionen anser vara viktiga ledstänger för planering och beslut kring kollektivtrafikens fortsatta utveckling i Skåne sammanställts. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 213 Tjänsteutlåtande, förslag till inriktningsdokument för trafikförsörjningsprogram, daterat 4 juli Yttrande över förslag till inriktningsdokument för trafikförsörjningsprogram, daterat 3 juli Följebrev Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet, daterad 14 juni 2013 Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2014, daterad 14 juni 2013 beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till Region Skåne. et expedieras till: Region Skåne Lena Åström

37 KS 231 Dnr 2013/225 Granskning av hantering av allmänna handlingar i digital form Övergång från pappers- till elektroniska dokument pågår. Framtagande av e-tjänster påskyndar utvecklingen. Arkivering av handlingar sker dock ännu i stor utsträckning i form av papper. En anledning är krav på underskrifter. En annan är viljan att spara utifrån kommande originalhandlingar. s nämndadministration sker elektroniskt under handläggning och beslut men arkiveras än så länge i pappersform. System under kommunstyrelsen där viss arkivering sker elektroniskt är inom rekrytering av personal samt inom upphandling. Här sparas huvudhandlingarna i pappersform medan övriga dokument ligger kvar i resp system tills de kan gallras. Lagstiftningen i tryckfrihetförordningen (TF) samt i offentlighets- och sekretesslagen skiljer inte på elektroniska och pappersdokument. Handling definieras t ex i TF som framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Arkivlagen är från Arkivreglementet från 2000 är under översyn. Inga betydande förändringar har skett i regelverket och Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär från 1991 med anvisningar har fortfarande aktualitet. Kommunledningskontoret håller på att se över sin dokumenthanteringsplan. Tidigare har enheterna inom förvaltningen haft separata planer. Dessa kommer nu att läggas samman och kompletteras med handlingar om kommunens mark. Kommunledningskontoret har inlett två projekt som rör arkiv. Det är dels projekt om Förberedelse för flytt av arkivhandlingar från centralarkivet i Stadshuset, på Heimdallgatan samt Folkrörelsernas arkiv till ny arkivlokal inom kulturstråket, dels projekt om Förberedelse inför mellan e-arkiv. Fortsättning

38 KSAU 215, forts. Som förstudien anger deltar Ängelholms kommun i SKL:s upphandling av e-arkiv där tilldelningsbeslut väntas under juni 2013, tanken med Ängelholms kommuns deltagande i denna upphandling är att få tillgång till en helhetslösning avseende E-arkivering och inte behöva köpa in separata lösningar för separata system. Ängelholm har också tillsammans med bl a Helsingborg bildat ett nätverk för gemensamt arbete med e-arkiv. Tanken är att kunna stödja varandra under processen samt att ev. samordna investeringar för servrar och personal som krävs vid framtida datalagring. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 215 Förstudie om hantering av allmänna handlingar i digital form, april Tjänsteutlåtande 10 juni beslutar att yttra sig till revisorerna över förstudien om hantering av handlingar i digital form enligt kommunledningskontorets förslag. et expedieras till: Kommunens revisorer

39 KS 232 Dnr 2013/103 Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa Revisorerna i Ängelholms kommun har tillsammans med Region Skåne och ett antal skånska kommuner deltagit i en gemensam granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa samt vilka gemensamma insatser som görs. Resultatet av granskningen visar sammanfattningsvis att det finns en stor vilja att samverka mellan Ängelholms kommun och Region Skåne gällande barn och ungas psykiska hälsa. Roller och ansvar har blivit tydligare genom exempelvis lagstiftning. Revisorerna bedömer att samarbetet med Regionen och Ängelholms kommun är på väg mot en gynnsam utveckling, men att det finns förbättringsområden. Kommunledningskontoret vill påminna om kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 25 mars 2013 beträffande ny politisk organisation i Ängelholm. et innebär att kommunens skolverksamhet och sociala verksamhet samordnas i en och samma nämnd för bättre samverkan i frågor som rör barn och unga. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 216 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret från den 7 augusti Yttrande av kommunledningskontoret den 1 juli Protokollsutdrag från barn och utbildningsnämnden daterat den 20 juni 2013, 70. Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen från den 30 maj Protokollsutdrag från socialnämnden daterat den 11 juni 2013, 136. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen från den 21 maj Revisionsrapport, granskning av samverkan kring barns- och ungas psykiska hälsa, februari Följebrev till revisionsrapporten daterat den 22 februari Fortsättning

40 KS 232, forts. beslutar att uppdra till socialnämnden i samarbete med barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en gemensam handlingsplan med tidsplan, utifrån de synpunkter som lämnas i revisionsrapporten Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa, att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2013, samt att godkänna socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens svar på revisionens rapport avseende Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa et expedieras till: Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

41 KS 233 Dnr 2013/330 Projektplan för ny förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation som ska gälla fr o m I samband härmed beslutades även att en ny förvaltningsorganisation ska utarbetas som matchar den nya politiska organisationen. Ett förslag till projektplan för arbetet med ny förvaltningsorganisation har utarbetats. sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 218 Tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti Förslag till projektplan beslutar att anta förslag till projektplan för utarbetande av ny förvaltningsorganisation. et expedieras till: Hans-Börje Andersson

42 KS 234 Dnr 2013/53 Verksamhetsplan SkNv Skåne Nordväst ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. behandlade verksamhetsplan för samarbetet 17 april 2013 och beslöt att i kommunens utvecklingsarbete beakta verksamhetsplan för Skåne Nordväst. Verksamhetsplanen, som är det övergripande styrdokumentet för styrelsen och för samarbetet mellan kommunerna, har nu reviderats. Prioriterade målområden för 2014 är: Infrastruktur och samhällsplanering Utbildning Näringslivsutveckling Kommunerna som arbetsgivare Kommunikation och förankring av samarbetet Intern effektiviter och service Ängelholm har fått huvudansvar för: ökad kundnytta i företagsärenden, minskad sårbarhet, ökad kvalitet och kostnadseffektivitet i den interna administrationen (etablera löne- och pensionsadm) samt delansvar för beslut om byggstart (dubbelspår på Västkustbanan). sunderlag Protokollsutdrag KSAU 21 augusti 2013, 219 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 14 augusti 2013 Verksamhetsplan Skåne Nordväst Handlingsplan Ängelholm. s arbetsutskott beslutar att i kommunens utvecklingsarbete beakta verksamhetsplan 2014 för Skåne Nordväst. att uppdra åt kommunledningskontoret att samordna återrapportering av de handlingsplaner som kopplats till verksamhetsplanen. et expedieras till: Kommunledningskontoret

43 KS 235 Dnr 2009/110 Förslag till yttrande över överklagan av detaljplan för Tegelbruket 11 Kommunfullmäktige antog 25 juni 2013 detaljplan för Tegelbruket 11 i Ängelholm. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för uppförande av två punkthus med seniorboende (55+) med tillhörande garageutrymme samt pröva förutsättningarna för skola, bostads- och vårdändamål inom återstående del av planområdet. Länsstyrelsen beslöt 11 juli 2012 att inte pröva planen enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen. Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen av boende på Thulingatan. Länsstyrelsen beslöt 17 juni 2013 att avslå överklagandena. Länsstyrelsen beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Kommunen har fått möjlighet yttra sig över överklagandena senast 30 augusti Anstånd har beviljats till 25 september sunderlag Överklagande 15 juli 2013 av Ann-Sophie Trobäck, Anders Frismark m fl Kommunledningskontorets förslag till yttrande 18 september Geoteknisk utredning av Geoinvent AB 12 mars 2012 för grundläggning av flerbostadshus inom kv Tegelbruket 11, Ängelholm Jäv Åsa Herbst (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet och deltar inte i handläggningen av ärendet. beslutar att yttra sig till mark- och miljödomstolen enligt kommunledningskontorets förslag. et expedieras till: Mark- och miljödomstolen

44 KS 236 Dnr 2013/360 Delårsrapport Rådet för kommunal redovisning har fastställt en ny rekommendation avseende delårsrapporteringen som gäller från och med Den innebär bl.a. att kommunala koncernföretag som har en balansomslutning som uppgår till minst 30 % av kommunkoncernens balansomslutning ska inkluderas i delårsrapporten. Detta berör AB Ängelholmshemskoncernen som har sin delårsrapportering per 31 augusti. Ägaren kan självfallet ställa krav på att bolaget ska ändra sin rapportering så att den överensstämmer med kommunens, men det känns mer logiskt att kommunen ändrar sin rapportering så att den sker tertialvis. Kommunledningskontoret föreslår därför att perioderna för uppföljningen från och med 2014 förändras på så sätt att konsoliderad uppföljning avseende såväl verksamhetsmål som ekonomi för hela kommunen görs per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) samt 31 december. Därmed föreslås också att uppföljningen per 31 oktober utgår. Den månadsvisa uppföljningen och rapporteringen av ekonomin för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kvarstår som tidigare. sunderlag Delårsrapport Finansrapport per s och kommunfullmäktiges verksamhetsberättelser och prognos juli 2012 Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober et expedieras till:

45 KS 237 Dnr Uppföljning Överförmyndarnämndens, Räddningsnämndens, Socialnämndens, Tekniska nämndens, Miljönämndens, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämndens och Byggnadsnämndens ekonomi, uppdrag och mål Representanter från nämnder och förvaltningar redogör för sina respektive nämnders ekonomi, uppdrag och mål. beslutar att godkänna nämndernas redovisningar

46 KS 238 Handlingar för kännedom Skåne nordvästs årsredovisning (2013/276) och NSR:s bolagsstämma (2013/334)

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-04-17 kl. 09:00. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-04-17 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-04-17 kl. 09:00. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-04-17 kl. 1 kl. 09:00 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-04-17 kl. 09:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Christer Hansson (S) tjg. ersättare för BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse KS Kallelse Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Jonas Henriksson, ärende 3, 09:10 Lars Nyander Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer