Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde"

Transkript

1 Maiung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde Plats: Tid: Kommunkontoret, Malung Kl. 08:00 (gruppmöten kl ) OBS! Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski (S) /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl Handlingsplan för hållbar KS/2016:394 destinationsutveckling och turismens prioritering i kommunens planer 3. Kl Personalärenden 4. Återrapportering angående förordnande av socialchef 5. Personalbehovsanmälan förskollärare KS/2016;355 Ekorrens RO 6. Personalbehovsanmälan förskollärare KS/2016:356 Ekorrens RO 1. Personalbehovsanmälan - KS/2016:357 Vuxenutbildning lärare grundläggande och gymnasial samt naturkunskap 8. Personalbehovsanmälan gällande KS/ tjänst som hörselinstruktör inom HSRverksamheten 9. Personalbehovsanmälan bibliotekarie- KS/2016:221 kulturutveckfare 10. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen KS/2016:380 av äldre och funktionsnedsatta kcvtiirii': i Box M. 7H2 2'. f'-ifvu-.c! tf!'t 00 Fax 1 [>280-1 ^3 09 t * M*» V/VAV r i i311 j n g s 91' < ' so { i

2 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2 Ärende Beteckning 11. Region Dalarnas årsredovisning och KS/2016:345 verksamhetsberättelse Samordningsförbundet Finsam KS/ Västerdalarnas årsredovisning Risk-och sårbarhetsanalys för KS/2016:402 Malung-Sälens kommun 14. Reglemente för kultur-och KS/2015:410 fritidsnämnden 15. Överklagande av Lantmäteriets beslut KS/2016:403 angående ortnamn med efterled - säsen 16. Projekt avseende kemikalier i barns KS/2016:222 vardag 17. Kapitaltillskott till Förenade KS/2016:342 Småkommuners Försäkrings. Aktiebolag _. 18. Begäran om medel för KS/2016:400 flyktingsituationen, Västerdalarnas Utbildningsförbund 19. Justering av budgetramar år 2016 KS/2016: Ansökan om omstruktureringsmedei KS/2016:346 för projektanställning av ungdomsstrateg 21. Åtgärdsprogram KS/2015: Pianeringsanvisningar 2017 KS/2016: Arkivfrågor 24. IT-frågor 25. Äterrapportering angående Äråbadet 26. Information om industrifastighet 27. Information om terminal Malungsfors 28. Kl Utvärdering av kommunchefens förordnande 29. Kl Gemensam miljö-och KS/2015:476 byggförvaltning, Malung-Salens kommun och Vansbro kommun, redovisning av utredning 1-1 >'?! 2 21 ;v'sui ; i'.i : U' t C 1 ' 00 fax i'r-o ; y-.rt.i-o -V6h- ; vw.-v--

3 Tjänsteutlåtande Näringslivsenheten Klas Darlin Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:394 Handlingsplan för hållbar destinationsutveckling och turismens prioritering i kommunens planer Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för hållbar destinationsutveckling samt beslutar att aktivt bidra till att genomföra handlingsplanen. (Lokal plan för Malung-Sälen och regional plan för Dalarna). Se bilaga Kommunstyrelsen beslutar att turismen ska prioriteras i befintliga relevanta kommunala planer. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera och organisera arbetet med Hållbar destinationsutveckling från och med (Alternativt beslutar att utreda hur arbetet med Hållbar destinationsutveckling ska finansieras och organiseras efter ) Beskrivning av ärendet I de kriterier som ska uppfyllas för att märkningen ska kunna godkännas finns i avsnittet A1 "Statusrapport, område A-B Märkning för Hållbara destinationer" kravet är att kommunen ska ha fattat beslut om att turism ska prioriteras i relevanta planer. Kommunen ska också visa att den deltar aktivt i arbetet med att genomföra handlingsplanen. Det ska också finnas en handlingsplan för hållbar turismutveckling regionalt och på destinationen (A2). Detta innebär att kommunen ska anta den handlingsplan för hållbar destinationsutveckling som tagits fram i projektet SITE I samt den regionala planen framtagen av Region Dalarna. Kommunen skall under projekttiden säkerställa finansiering och organisation av arbetet med Hållbar destinationsutveckling efter att SITE I avslutats. Bakgrund Märket för Bärkraftigt resmål är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge. Märkningen bygger på en standard som sätter tydliga krav på en destination vad gäller hållbarhet, verksamhet och utveckling. Arbetet med hållbar destinationsutveckling är ett långsiktigt förändringsarbete för framtiden, inte ett kortsiktigt mål, Därför är det viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer planerar för hur håilbarhetsarbetet ska kunna fortsätta och finansieras efter att projektet SITE I är avslutat. MaiunQ-Säiens kommun \ Box 14, Malung ) Tfn: Fax: Plusgiro: ) Bankgiro: '.'/.v.v.maii.ing-iaien se

4 Tjänsteutlåtande Sida 2 För att destinationerna ska kunna certifieras måste kommunerna fatta politiska beslut om att kommunen ska delta aktivt i arbetet med Hållbar desti nationsutveckling samt beskriva arbetet i kommunala planer. Det är också viktigt att turistföretagen och kommunerna är involverade i planering och genomförande av handlingsplanen samt deltar i projektets styrgrupp. Märkningen förutsätter att destinationen tar vara på natur, kultur, miljö, stärker sociala värden, är ekonomiskt bärkraftigt och att hållbarhetsarbetet sker i samverkan mellan destinationsbolag, företag och kommunen. Sälen och Idre är två av de fyra kommunerna i SITE-samarbetet (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) som gemensamt arbetar i Interregprojektet SITE II, Scandinaian Mountains. I detta projekt är det klart uttalat en målsättning att Scandinavian Mountains blir märkt som en hållbar destination enligt den norska modellen för Bärkraftig resmål som förvaltas av Innovasjon Norge. Trysil kvalificerade sig för märkningen 2013 och ska revideras Engerdal påbörjade sitt arbete med märkning under Sälen och Idre påbörjade sitt arbete med märkning under 2016 och har för avsikt att kvalifisera sig för märkningen under Destinationerna Sälen och Idre är den största och den fjärde största vintersportdestinationerna i Sverige. Genom SITE I -projektet arbetar bägge dessa destinationer med internationalisering och för att förlänga säsongerna. Med godkännande av Innovasjon Norge och Tillväxtverket kommer Sälen och idre att vara "piloter" för att testa märkningen för Hållbar destinationsutveckling (Bärkraftigt reisemål) i Sverige. För Innovasjon Norge kommer pilotarbetet i Sverige ge värdefulla erfarenheter om processen och standarden. I tillägg till detta kommer pilotarbetet också att ge viktiga signaler till Nordiska rådets utredning om en eventuell gemensam märkning av hållbara destinationer för alfa nordiska länder. För Tillväxtverket i Sverige kommer pilotarbetet att ge kunskap och insikt om den norska modellen för märkning av destinationer samt öppnar för att Sverige kan göra en kvalitativt bra utvärdering till Nordiska rådet. Region Dalarna visar också ett stort intresse för hållbarhetsarbetet och kommer att nära följa processen. Beslutsundertag Handlingsplan Beslutet skickas till Stadsbyggnadskontoret Näringslivsenheten Malung-Salen Turism Malung-Salens kommun Box 14, Malung (Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: y.w;. :-naiurq-s&!-.-;- se

5 Arbetsdokument - Salen mmmm mm mmm w&*mm I p l l L Mwmmm m&smmmm vw0vl mm yx<: 9.&* ^*A»ifr',i' * ** '-00k Version 1. juni 2016 i

6 Bakgrund Arbetsdokument - Salen Sälen och Idre ingår i projektet SITE som är ett gränsöverskridande Interregional projekt i programmet Sverige-Norge. Projektet har som uppgift att arbeta med destinationsutveckling på olika plan i SITE-området (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal kommuner) under det gemensamma namnet "Scandinavian Mountains". Det är ett uttalat mål i SITE att hela Scandinavian Mountains / SITE-regionen kvalificerar för Merket för Hållbar Destination. I Sverige finns för närvarande (2016) ingen modell för certifiering av hållbara destinationer. I Norge finns certifieringsmodellen Bärkraftigt Reisemål som bygger på GSTC-D,s principer för hållbar destinationsutveckling. Sälen och Idre är godkända som pilotdestinationer i Sverige för den norska modellen och målet är att dessa destinationer ska certifieras under Detta arbete är också viktigt för att undersöka om denna modell för certifiering av destinationer ska kunna användas i övriga Sverige. Det är värt att notera att Nordiska Rådet för närvarande utreder om det skulle vara möjligt att införa en nordisk modell för certifiering av destinationer. Under första halvan av 2016 utreder Nordiska rådet denna fråga och ett förslag ska läggas fram innan sommaren Denna handlingsplan är framtagen fram för att ange hur arbetet med Hållbar destinationsutveckling ska genomföras av destinationen Sälen. Handlingsplanen är skriven av projektledningen för hållbar destinationsutveckling inom SITE-projektet i samarbete med styrgruppen och med synpunkter från turistbolagen och andra aktörer. Förankring, uppföljning och rapportering Behandling av planen Under hösten 2016 behandlar kommunerna politiskt det ärende som beskriver kommunernas roll och åtagande i arbetet med Hållbar destinationsutveckling. Handlingsplanen ska också behandlas i destinationsbolagets styrelse. Den politiska implementeringen och behandlingen i destinationsbolagen ska ske i fas med den återkommande uppdateringen av certifieringen. Involvering av områdets olika aktörer i arbetet med handlingsplanen för hållbar destinationsutveckling Så länge som arbetet Hållbar destinationsutveckling pågår i projektet SITE I ska projektledningen vara ansvarig för att arbetet kommuniceras och att de olika aktörerna involveras i arbetet. Detta ska ske genom informationsmöten, direkta kontakter med berörda 2

7 Arbetsdokument - Sälen aktörer och genom att engagera aktörerna i olika relevanta aktiviteter. När SITE Il-projektet är avslutat, ska det ha bildats en permanent arbetsgrupp finansierad av näringen och kommunen tillsammans, som fortsätter arbetet med Hållbar destinationsutveckiing. Ansvar för handlingsplanen och uppföljning Projektledningen för Hållbar destinationsutveckiing är ansvarig för planens utformning i samarbete med destinationsbolagen, kommunen och övriga intressenter. Den permanenta arbetsgruppen för Hållbar destinationsutveckiing som bildas efter projektslut är ansvarig för uppföljning av arbetet fram mot ny certifiering under Revidering av handlingsplanen Planen ska revideras innan SITE Il-projektets avslutning och därefter vart tredje år för nytt godkännande i destinationsbolaget och kommunstyrelsen. Planen bör behandlas i ett långsiktigt perspektiv och planering ska ske inför den kommande treårsrevideringen. Spridning av handlingsplanen Destinationsbolagen har ett ansvar att föra ut information om handlingsplanen och hållbarhetsarbetet till sina medlemmar. Ambassadörer för hållbar destinationsutveckiing och SITE-projektet ska utses. Dessa ambassadörer ska fungera som länken ut till allmänheten och deras uppgift blir att tillsammans med projektledningen kommunicera målen i Hållbar destinationsutveckiing. Åtgärdsplan Åtgärderna delas in enligt de fem områdena i märkningen och följer de tio principerna för Hållbar destinationsutveckiing. De fem områdena i märkningen A. Förankring och implementering politiskt B. Förankring och implementering på destinationen C. Bevarande av natur- och kulturmiljöer D. Stärka sociala värden E. Ekonomiskt hållbarhet 3

8 De tio principerna för hållbar destinationsutveckiing som ligger till grund för hållbarhetsarbetet: Bevarande av natur och kultur Stärka sociala värden Ekonomisk hållbarhet Arbetsdokument - Sälen 1. Kulturell rikedom 5. Lokal livskvalitet och sociala värden 9. Ekonomisk hållbarhet och god 2. Landskapets fysiska och visuella 6. Lokal kontroll och engagemang konkurrensförmåga för destinationerna integritet 7. jobbkvalitet för anställda i genom lokalt värdskap 3. Biologisk mångfald besöksnäringen 10. Ekonomisk hållbarhet och 4. Ren miljö och resurseffektivitet 8. Gästtillfredställelse och trygghet; konkurrenskraftiga turistföretag upplevelsekvalitet A. Förankring politiskt Tema Åtgärd Tid Ansvar 1. Förankring och implementering politiskt i kommunen Möten med kommunföreträdare samt haft informationsmöten och etablerat information på blogg och Facebook Har genomförts under våren 2016 Projektledare m.fl 2. Handlingsplan Handlingsplan skrivs med synpunkter från aktörer - behandlades under styrgruppsmöte 1 juni - skickat till Destination Sälenfjällens medlemmar under juni för synpunkter - behandlas i DSF,s styrelsen 5 september 3. Handlingsplanen ska godkännas politiskt 4. Hållbar destinationsutveckiing i regionala planer fal-1) Handlingsplanen behandlas i kommunstyrelsen Samverka med Region Dalarna för att skapa regionala planer för hållbar turism Handlingsplanen färdigställs senast 16 augusti Projektledare KSAU 23 augusti Projektledare KS 26 september Projektledare Destinationsbolag. Förankring på destinationen Tema Åtgärder Tid Ansvar 1. Förankring och implementering på destinationen Möten med företag individuellt och genom gemensamma möten. Etablerat information på blogg och facebook Har genomförts under våren 2016 Projektledare Projektadministratör 4

9 2. Förankring och implementering på destinationen 3. Godkännande av handlingsplanen i destinationsbolagets styrelse 4. Förankring och implementering på destinationen 5. Hållbar och exportmogen destinationsbolag Beakta besöksnäringsföretagens behov i kommunens översiktsplaner. Genomgång med destinationsbolagets ledare Destinationsbolagets styrelsemöte Ambassadörer utses vars uppgift blir att informera om och förankra arbetet med Hållbar destinationsutveckling. Hitta långsiktiga lösningar gällande organisering och finansiering av destinationsuppgifter i SITE/Scandinavian Mountains: - hållbarhetsarbetet - internationellt marknadssamarbete - produktutveckling - kurser och lärande - gemensamt strategiarbete Arbetsdokument - Sälen Projektledare, Kommunrepresentanter i styrgruppen 1 juni 5 september 2016 Projektledare DSF Projektledare Företagare 2017 SITE n DSF, Visit Idre, Destination Femund Engerdal och Destination Trysil Befintliga bolag Kommunerna C. Bevarande av natur, kultur och miljöer Tema Åtgärd Tid Ansvar 1. Sopsortering Samarbete med Varnas för att vidareutveckla sophantering med källsortering i stugområden och på resmålet Hösten Transporter Arbeta för att videreutveckia lokala och hållbara transporter till/från och på resemålet Projektledare Varnas Stugfören inger Projektledare DSF, kommunen 3. Lokal mat Lyfta fram lokalt producerad mat i SITE-regionen och uppmuntra restauranger att erbjuda lokalt och ekologiska alternativ (Ref. genomförd kartläggning) SITE II Destinationsbolagen i SITEregionen 5

10 Arbetsdokument - Sälen Tema Åtgärd Tid Ansvar 4. Skyltning efter nationell standard Skapa en plan för fjällskyltning av leder i Sälenfjällen i samverkan med länsstyrelsen och Naturvårdsverket Projektledare Kommunen i samverkan med länsstyrelsen 5. Energi Utreda behov av ytterligare laddstationer för elfordon och hitta aktörer som kan realisera detta 6. Energi Arbeta för att minska energiförbrukning i alla verksamheter. Undersöka möjligheter för finansiering från Tillväxtverkets energiprojekt (ref VD Destination Sälenfjällen) 7. Energi Ansöka om att få avtal om Grön el till alla turistföretag i Sälen Projektledare, Samverka mellan SITE II och Dalakraft m.fl Höst 2016 Projektledare Dalakraft 2017 Projektledare Dalakraft 8. Energi Energiåtgärd Malung Salens kommun Samverkan SITE II.s huvudprojektledare 9. Certifiering (C4-1) Etablera ett delprojekt för att få fler certifieringar på destinationen: Verksamheter Event Destinationsbolaget Kommunen 10. Natur- och kulturmiljöer Definiera speciellt värdefulla natur- och kulturmiljöer och identifiera hur natur- och kulturmiljöer kan användas i utbudet av aktiviteter för besöksnäringen 11. Klimatanpassning (C4-12) Etablera klimatanpassningsstrategier för utveckling, lokalisering, utformning och förvaltning av turistfaciliteter (Ref. verktyg i databas) Start hösten Informationsmöten - Incitamentsprogram Genomfört Maj 2016 Projektledare Kommunen Projektledare SITE n 2017 Projektledare, DSF Kommunen, andra berörda samhällsaktörer 6

11 D. Stärka sociala värden Arbetsdokument - Säien Tema Åtgärder Tid Ansvar 1. Värdskap/samarbete Delprojekt Genomföra gemensam utbildning för alla aktörer i SITE-regionen på värdskap med inriktning mot internationella gäster och hållbarhet Kombination digitalt och möten 2. Värdskap/samarbete Stärka samarbetet involveringen och dialogen med stugägare på bland annat temat hållbarhet och destinationsutveckling 3. Samhällsansvar Ta initiativ till utbildning i samhällsansvar för turismnäringen och inkludera etiska riktlinjer som del av destinationsledningens strategiska dokument (Dest. Sälenfjällen och ev. SkiStar) 4. Samhällsansvar Uppmuntrar destinationsledningen turismföretagen att göra lokala inköp (E10-4) 5. Kunskapsprogram Sammanställa och samordna ett utbildningsprogram för verksamheterna i SITE-regionen (SITE II, anläggningarna och destinationsbolagen} som inkluderar kunskap om hållbar utveckling och värdskap fd6-2) 6. Riskanalys (D8-2) Genomföra en riskanalys för gästerna på destinationen som inkluderar åtgärdsplan Ekonomisk hålibarhet Projektledare SITE II DSF Projektledare, DSF, SkiStar, Kommunen, Stugföreningar 2017 Projektledare, DSF SkiStar 2017 Projektledare DSF, SITE II 2017 Projektledare SITE 11, Destinationsbolagen Anlägningarna Höst 2017 Projektledare SITE II, DSF, Anläggningarna Tema Åtgärd Tid Ansvar 1. Säsongsförlängning Utarbeta en gemensam plan i Scandinavian Mountains för tillväxt i lågsäsong (E10-1) 2017 SITE II Destinationsbolagen 2, Delprojekt Genomföra delprojektet "Yttre miljöer" 2017 Projektledare, Kommunen 7

12 Arbetsdokument - Sälen Tema Åtgärd Tid Ansvar 3. Gästenkäter Genomföra gästenkäter för att ta reda på behov och önskemål hos gästen och kännedom till arbetet med hållbar destinationsutveckling (D8-1 + fler] (Se existerande undersökningar) Planeras våren 2017 och genomförs hösten 2017 Projektledningen DSF (Survey Monkey/e-postdistribution) 4. Invånarundersökning Undersöka invånares attityd till turismen i Sälen, eventuellt inkludera frågeställningar i medborgarenkät 5. Företagsundersökning. Undersökning bland företag om hållbar utveckling och andra relevanta teman knutet till destinationsarbetet och destinationsutvecklingen 6. Marknadsföring Skapa ett koncept för visningsresor, pressresor och marknadsföring i samarbete med region Dalarna 7. Marknadsföring Lyfta fram hållbara företag, aktiviteter och arrangemang i marknadsföringen 8. Statistik och analyser Ta fram TEM 2016 som viser gästnätter per år, per månad de sista 3 åren, per nationalitet, samt beläggning, bäddkapacitet och kringeffektssanalys ( fler) 9. Statistik och analyser Värdskapsanalys - egen kartläggning med bakgrund i Region Dalarnas rapport TBN (Tillväxt i befintlig näring) 2017 Projektledningen, DSF (Survey Monkey/fb) Kommunen 2017 Projektledningen DSF (Survey Monkey/e-postdistribution) SITE II, destinationsbolag och Region Dalarna Löpande Projektledningen DSF 2017 DSF Projektledningen 2017 Projektledningen Region Dalarna 8

13 feo Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:355 Personalbehovsanmälan Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Det finns ett stort behov i kommunen av förskollärare Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med hösten Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Tidigare tjänst som barnskötare på Ekorrens RO har omförhandlats till en förskollärartjänst för att öka andelen förskollärare på området enligt politiskt mål. Tidigare barnskötare går i pension och kan därför ersättas med en förskollärare. Beslutsunderlag BUN/2016:76 Förskoiechefs tjänsteutlåtande Beslutet skickas til! Personalchef Förskolechef Ekorren Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: j Bankgiro: niorna-salen se

14 Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Ankom Malung-Sälens Kommun 30 Personalbehovsanmälan förskollärare Ekorrens RO (BUN/2016:76) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas Ärendet avgörs slutligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med hösten Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Tidigare tjänst som barnskötare på Ekorrens RO har omförhandlats till en förskollärartjänst för att öka andelen förskollärare på området enligt politiskt mål. Tidigare barnskötare går i pension och kan därför ersättas med en förskollärare. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får återbesättas Beslutet skickas till Personalchefen Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

15 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Ekorrens RO Handläggare: Anna Höglund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: BUN AU BUN Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som förskollärare Förslag tiil beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med hösten Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Tidigare tjänst som barnskötare på Ekorrens RO har omförhandlats till en förskollärartjänst för att öka andelen förskollärare på området enligt politiskt mål. Tidigare barnskötare går i pension och kan därför ersättas med en förskollärare. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Skickas tiil För kännedom: För åtgärd: Malung-Säteris kommun ; Box M Making ; Tirr S1 00 Fas: OS! Plusgirc ' S j Bankgiro. <«S.'i~4;v!2 i w-vw iriali.ing-r.3lcn.s5

16 Malung-Salens kornmun Tjänsteutlåtande Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:356 Personalbehovsanmälan Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Det finns ett stort behov av förskollärare i kommunen. Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: hösten 2016 Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning tili att tjänsten är ledig: Medarbetare har valt att söka annan förskollärartjänst inom kommunen. Beslutsunderlag BUN/2016:77 Tjänsteutlåtande från förskolechef Ekorren Beslutet skickas till Personalchef Förskolechef Ekorren Malung-Salens kommun Box Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: v.-v.v. ^alung-saler. se

17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Ankom D6-2 8 Malung-Salens Kommun A. J - # /. '* > 31 Dnr. IU>J, A. Personalbehovsanmälan förskollärare (BUN/2016:77) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas Ärendet avgörs slutligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: hösten 2016 Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Medarbetare har valt att söka annan förskollärartjänst inom kommunen. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottets beslut är att tjänsten får återbesättas Beslutet skickas till Personalchefen Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

18 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum; Tjänsteställe: Ekorrens RO Handläggare: Anna Höglund E-postadress: Telefonnr: Mottagare: BUN AU BUN Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som förskollärare Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Ekorrens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: hösten 2016 Anställningsformen är heltid/deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Medarbetare har valt att söka annan förskollärartjänst inom kommunen. Eventuella åtgärder för att tjänsten inte skulle återbesättas: Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Skickas till För kännedom: För åtgärd: MaSurig-Sälens kommun Box 1 J Malung j Tin Fax 02BG-1S3 09 i Plusoiro: S ; Bankgiro f wvav.rialung-siiaien se

19 {r=0 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:357 Personalbehovsanmälan Personalbehovsanmälan - Vuxenutbildning lärare grundläggande och gymnasial samt naturkunskap Förslag till beslut Att tjänsten får inrättas Ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige Beskrivning av ärendet Placering av tjänst: Lärcentrum Malung Arbetsuppgifterna omfattar: Lärare Matematik grundläggande och gymnasial, samt naturkunskap. Vt-16 har vi delat mattelärare med Lärcentrum i Vansbro. Denna lösning finns inte för Ht-16. Vi köper undervisning i naturkunskap från ett distansföretag. Vi vill nu kunna erbjuda naturkunskap på plats, då flera elever misslyckas med sina distansstudier. Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag BUN/2016:52 Personalbehovsanmälan från rektor vuxen utbildningen Beslutet skickas till Personalchef Rektor vuxenutbildningen Malung-Salens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: j Piusgiro: j Bankgiro: vavw.making-saiers.se

20 ^ Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 7 32 Personalbehovsanmälan - Vuxenutbildning lärare grundläggande och gymnasial samt naturkunskap (BUN/2016:52) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får inrättas Ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige Ankom Malung-Säiens Kommun Dnr..U/.MIL135.3:,.. Beskrivning av ärendet Placering av tjänst: Lärcentrum Malung Arbetsuppgifterna omfattar: Lärare Matematik grundläggande och gymnasial, samt naturkunskap. Vt-16 har vi deiat mattelärare med Lärcentrum i Vansbro. Denna lösning finns inte för Ht-16. Vi köper undervisning i naturkunskap från ett distansföretag. Vi vill nu kunna erbjuda naturkunskap på plats, då flera elever misslyckas med sina distansstudier. Dagens sammanträde Ordföranden finner att tjänsten får inrättas. Beslutet skickas till Personalchefen Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

21 ^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Barn-och utbildningsnämnden Personalbehovsanmälan - Vuxenutbildning lärare grundläggande och gymnasial samt naturkunskap (BUN/2016:52) Barn och utbildningsnämndens beslut Ärendet återremitteras i väntan på mer underlag gällande ekonomiska förutsättningar och precisering av tjänstens innehåll. Beskrivning av ärendet Vt-16 har lärcentrum i Malung delat mattelärare med Lärcentrum i Vansbro. Denna lösning finns inte för Ht-16. Lärcentrum Malung köper undervisning i naturkunskap från ett distansföretag. Lärcentrum vill nu kunna erbjuda naturkunskap på plats, då flera elever misslyckas med sina distansstudier. Dagens sammanträde Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden diskuterat ärendet och återremitterar till rektor för lärcentrum Malung för en mer noggrann redogörelse gällande ekonomiska förutsättningar samt en precisering av tjänstens innehåll. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterat Beslutet skickas till Personachefen Sten-Inge Eriksson Rektor Lärcentrum Malung Justerare Utdragsbestyrkande

22 ^ Malung-Sälens kommun PERSONALBEHOVSANMALAN Datum Förvaltning: Personalbehov: BUN O Tillsvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Lärare Placering: Larcentrum / kommunal vuxenutbildning Anställningsform: [x] Grupp 1 A (heltid) Grupp 1 B (deltid) Syssgr Arbetsuppgifter: Motivering: Lärare Matematik grundläggande och gymnasial, samt naturkunskap Vt-16 har vi delat mattelärare med Lärcentrum i Vansbro. Denna lösning finns inte för Ht-16. Vi köper undervisning i naturkunskap från ett distansföretag. Vi vill nu kunna erbjuda naturkunskap på plats, då flera elever misslyckas med sina distansstudier. Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Underskrift förvaltningschef/motsvarande Får återbesättas Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering Ksau:s ordförande/motsvarande

23 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:381 Personalbehovsanmälan Personalbehovsanmälan gällande tjänst som hörselinstruktör inom HSR-verksamheten Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas från och med Beskrivning av ärendet Tjänsten som hörselinstruktör 50 % blir vakant då nuvarande befattningshavare går i pension. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet behöver tjänsten återbesättas. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas från och med Beslutsunderlag SN/2016:210 HSR chefens tjänsteutlåtande den 9 juni Beslutet skickas tili Chefen HSR Personalchefen MaSung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: j Bankgiro: '///.".v w-iung-sj-j-ri se

24 Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Sarnrnanträdesdatum Ankq Socialnämndens arbetsutskott Malung-Sqiens Kommun 176 ^ I j ^ I Personalbehovsanmälan gällande tjänst som hörselinsfruktor inom HSR-verksamheten (SN/2016:210) Arbetsutskottets förslag till beslut Tjänsten får återbesättas från och med Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör ärendet slutgiltigt. Beskrivning av ärendet Ej tjänst som hörselinstruktör 50 % blir vakant då nuvarande befattningshavare går i pension. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas från och med Dagens sammanträde Vård- och omsorgschefen redogör för ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande (H V A

25 Maiuna-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida HSR Ingrid Enders ingrid Socialnämnden Dnr SN/2016:210 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som hörselinstruktör inom HSR-verksamheten Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tjänsten får återbesättas från och med Beskrivning av ärendet Ej tjänst som hörselinstruktör 50 % blir vakant då nuvarande befattningshavare går i pension. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Malung-Säiens kommun J Box 14, Malung Tfn: Fax: j Plusgiro: j Bankgiro: j m rnakirkj-ssien se

26 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Åhlenius Personalchef Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen arbetsutskott Yttrande - underlag för beslut Personalbehovsanmälan biblioteksenheten (KSAU/2016:XXX) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 30 att ärendet gällande återbesättande av tjänsten som barnbibliotekarie/ kulturutvecklare ska beredas vidare och att återrapportering ska ske den 23 augusti. Frågeställningen från KSAU är: Kan ansvaret för ungas delaktighet och inflytande inrymmas i tjänsten? Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef Anette Åhlenius samt bibliotekenhetens ansvarige Jenny Oskarsson anser att ansvaret för ungas delaktighet och inflytande tillfälligt under hösten 2016 kan inrymmas i tjänsten. Barnbibliotekarietjänsten innehåller dock sedan några år tillbaka även ett ansvar för kommunens barnkultur, vilket innebär att ungdomsstrategifrågor i längden, inte kommer att hinnas med inom denna tjänst. Förvaltningen har under hösten tillfälligt anställt en nyutbildad Maiungsbördig ung bibliotekarie på denna barnbibliotekarietjänst. Den tjänsteman som tidigare på halvtid innehaft ansvaret för kommunens ungdomsfrågor har genom en avtalslösning avslutat sin tjänst, men har fått behålla sin lön från personalenheten året ut. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att uppdraget med demokrati- och ungdomsstrategifrågor läggs under förvaltningens ungdomsenhet där Stefan Reuterwall är enhetsansvarig och att de lönemedel som nu ligger på personalenheten vid årsskiftet flyttas över till kultur- och fritidsnämnden. Vlskinq-Tfn G28G-;5'00 Bankc

27 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott SammanträdesprotokoK Sammanträdesdatum Sida Personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibiiotekarie/kulturutvecklare (KS/2016:221) Arbetsutskottets beslut 1. Personalchefen och kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att bereda ärendet vidare, i syfte att undersöka om ansvaret för verksamheten kring ungas delaktighet och inflytande kan inrymmas i tjänsten. 2. Ärendet ska återrapporteras inför arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, 18, kommit in med personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare. Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2016, 100, att återremittera ärendet till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts,. Kultur- och fritidschefen har upprättat en konsekvensbeskrivning i enlighet med arbetsutskottets beslut. Arbetsutskottet beslutade den 17 maj 2016, 120, att återremittera ärendet till personalchefen för vidare beredning inför behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius och biblioteksansvarig Jenny Oskarsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att det inom ramen för annat pågående ärende föreligger förslag om att kultur- och fritidsnämnden/-förvaltningen ska ta över ansvaret för verksamheten kring ungas delaktighet och inflytande. Arbetsutskottet bedömer att det bör utredas om detta ansvar går att inrymma i nu aktuell tjänst. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till personalchefen och kultur- och fritidsförvaltningen att bereda ärendet vidare i syfte att undersöka om ansvaret för verksamheten kring ungas delaktighet och inflytande kan inrymmas i tjänsten, för återrapportering inför arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti Beslutsunderlag Konsekvensbeskrivning daterad 3 maj 2015 Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016 Beslutet skickas till Justerare Utdragsbestyrkande

28 Malung-Salens kornmun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande J i..)

29 fe-o o Mafung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Personalbehovsanmäian för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutveckiare (KS/2016:221) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras tiil personalchefen för vidare beredning inför behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, 18, kommit in med personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare. Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2016, 100, att återremittera ärendet till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Kultur- och fritidschefen har upprättat en konsekvensbeskrivning i enlighet med arbetsutskottets beslut. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att man önskar ta del av en sammanställning över den totala personalstyrkan vid kultur- och fritidsförvaltningen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till personalchefen för vidare beredning inför behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj Beslutsunderlag Konsekvensbeskrivning daterad 3 maj 2015 Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016 a Justerare Utdragsbestyrkande

30 Ankom ^ Maiung-Sälens kommun 2018 ~05" 0 9 Konsekvensbeskrivning Maiung-Sälens Kommun Datum: Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen Mottagare: Kommunstyrelsen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Åhlenius och Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: , Diarienr: (KFN/2016:29) Konsekvensbeskrivning gällande tjänst som barnbibiiotekarie/kulturutvecklare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kuiturutvecklare har efter ett års tjänstledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Maiung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningens uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Konsekvensen av att inte återbesätta denna tjänst, blir att uppdraget gällande barnbibliotek och barnkultur, blir kvaiitéts- och kvantitetsmässigt sämre - då bibliotekenheten utan denna tjänst, inte har resurser till att klara detta uppdrag. Även om omprioriteringar inom verksamheten kan göras (vilket så klart kan ge negativ påverkan på annan verksamhet), saknar förvaltningen den kompetens som en högskoleutbildad medarbetare, med kunskap och erfarenhet gällande barn och unga, kan berika kommunens biblioteksverksamhet med. Kultur- och fritidsnämnden har till sin förvaltning upprepade gånger poängterat att allmänkulturen, och speciellt den som riktar sig till barn och unga, ska vara ett prioriterat verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen vill påminna om att barn och ungas kunskapsinhämtning och läsinlärning får en stark stöttning genom folkbibliotekens kompetens och verksamhet, detta är inte minst viktigt i dessa tider då alla kommuner behöver sätta fokus på integration av nyanlända till vårt land. Kultur- och fritidsförvaltningen och dess biblioteksenhet ser inga problem med att hålla den tilldelade budgetramen som kultur- och fritidsnämnden fått sig tilldelad av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslutar i protokoll från Personalbehovsanmälan barnbibliotekarie-kulturutvecklare att tjänsten får återbesättas.

31 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutveckiare (KS/2016:221) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, 18, kommit in med personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare. Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

32 Malung-Sälens kommun Kultur- och fritidsnämnden Ankom S Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Malung-Solens Kommun Dnr. 18 Personalbehovsanmälan bibliotikarie-kulturutvecklare (KFN/2016:29) Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsten får återbesättas Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

33 ^ Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Åhlenius och Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: , Mottagare: Kommunstyrelsens au Diarienr: (KFN/2016:XX) Personalbehovsanmälan gällande tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecktare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Maiung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibiiotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens föreslår i protokoll från XX Personaibehovsanmäian att tjänsten XXXX. Underskrift: Namnförtydligande: Anette Åhlenius Sten-Inge Eriksson Skickas till För kännedom: För åtgärd:

34 ^ Malung-Sälens kommun Protokolls utdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida Ankbm 46 Riktlinjer avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta (SN/2016:173) Dnr Socialnämndens förslag till beslut Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta antas, att gälia från och med Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Från och med den 1 juli 2016 ändras socialtjänstlagen så att det är möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom äldreomsorgen. 1. För vård, omsorg och socialt stöd, finns ett högkostnadsskydd, dvs. en högsta avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och hembesök utförda av hälso- och sjukvårdspersonal. Ande! av prisbasbelopp som är grund till att avgiftstaket höjs från 0,48 till 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För den som i november 2016 har ett avgiftsutrymme upp till kronor eller mer, höjs avgiften med högst 219 kronor. 2. För omsorgstagare i särskilt boende där bostaden inte omfattas av hyreslagen höjs andelen av prisbasbeloppet som är grund till den högsta avgift som får tas ut, från 0,50 till 0,5539 gånger prisbasbeloppet. I dagsläget skrivs hyreskontrakt på samtliga bostäder inom kommunens särskilda boenden, vilket innebär att ingen direkt berörs av förändringen. Förutom ändring utifrån ny lagstiftning har uppgifter avseende allmänna bestämmelser för avgifter uppdaterats. Detta gäller enskildas önskemål att avstå från att lämna inkomstuppgifter samt regler om betalning i efterhand och återbetalning. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta att gälla från och med Dagens sammanträde Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga: Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta Malung-Sälens Kommun Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

35 ^ Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida /Eget_Avdelning/ Anna-Lena Gustafsson Socialnämnden Dnr SN/2016:173 Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta att gälla från och med Beskrivning av ärendet Från och med 1 juli 2016 har Socialtjänstlagen ändrats så att det är möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom äldreomsorgen. 1. För vård, omsorg och socialt stöd, finns ett högkostnadsskydd, dvs. en högsta avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och hembesök utförda av hälso- och sjukvårdspersonal. Andel av prisbasbelopp som är grund till avgiftstaket höjs från 0,48 till 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För den som i november 2016 har ett avgiftsutrymme upp till 1991 kronor eller mer, höjs avgiften med högst 219 kronor. 2. För omsorgstagare i särskilt boende där bostaden inte omfattas av hyreslagen höjs andelen av prisbasbeloppet som är grund till den högsta avgift som får tas ut, från 0,50 till 0,5539 gånger prisbasbeloppet. I dagsläget skrivs hyreskontrakt på samtliga bostäder inom kommunens särskilda boenden, vilket innebär att ingen direkt berörs av förändringen. Förutom ändring utifrån ny lagstiftning har uppgifter avseende allmänna bestämmelser för avgifter uppdaterats. Detta gäller enskildas önskemål att avstå från att lämna inkomstuppgifter samt regler om betalning i efterhand och återbetalning. Beslutsunderlag Bilaga: Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta Beslutet skickas till Avgiftshandläggare Malung-Sälens kommun Box 14, Malung l Tfn: Fax: [ Phisgiro: Bankgiro: manj^-sälervse

36 Bilaga I Malung-Salens kommun Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta Malung-Säiens kommun Box 14, Malung [ Tfn: Fax: Plusgiro: [ Bankgiro:

37 Sid 2 Sid Innehållsförteckning 2 1. ALLMÄNT OM AVGIFTER Lagrum Högkostnadsskydd 3 2. INKOMSTBEGREPP Avgiftsunderlag Nettoinkomst Avgiftsutrymme Ändrade inkomstförhållanden 3 3. INKOMSTBERÄKNING FÖR SKiLDA CIVILSTÅND Ensamstående Sammanboende makar Särboende makar Sambo ej makar 4 4. FÖRBHÅLL - MINIMIBELOPP Minimibelopp Höjning av minimibelopp Sänkning av minimibelopp Särregler för omsorgstagare, 65 år och yngre 5 5. BOSTADSKOSTNADER Underlag för beräkning av bostadskostnad i ordinärt boende Hyressättning i kommunens särskilda boendeformer Högsta avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen Debitering av hyra - boendekostnad Byte av bostadstyp 6 6. OMSORGSTAXA Omsorgsavgift enligt nivå och insatstid Service- omvårdnadens tid för debitering Debiteringsbestämmelser Påbörjad eller avslutad omsorgsavgift Frånvaro 7 7. MATAVGIFTER Matpaket i särskilt boende - korttidsplats Reducering av matkostnad 7 8. ÖVRIGA AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORG Trygghetslarm Hembesök enligt hälso- och sjukvårdslagen Lägenhetsstäd Dagverksamhet Avgift i boendeform hos annan vårdgivare 8 9. JÄMKNING Jämkning av matkostnad Jämkning dubbel boendekostnad ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR AVGIFTER Debiteringsrutiner Uppgiftsvägran Avstå från att lämna inkomstuppgifter Betalning i efterhand och återbetalning 9

Arbetsdokument - Idre Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Idre (2021)

Arbetsdokument - Idre Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Idre (2021) Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Idre 2016-2018 (2021) Version 1. Juni 2016 1 Bakgrund Sälen och Idre ingår i projektet SITE som är ett gränsöverskridande Interregionalt projekt i programmet

Läs mer

Arbetsdokument - Sälen Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Sälen (2021)

Arbetsdokument - Sälen Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Sälen (2021) Hållbar destinationsutveckling Handlingsplan Sälen 2016-2018 (2021) Version 1. Juni 2016 1 Bakgrund Sälen och Idre ingår i projektet SITE som är ett gränsöverskridande Interregionalt projekt i programmet

Läs mer

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl.

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. o Malung Salens kommun Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 13:00-15:20 Beslutande Sofia Söderström(S), ordförande Bengt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl.

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. fe> O Barn-och utbildningsnämnden 2016-05-02 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:40/ Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S)

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

o Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida

o Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida o Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2016-05-11 1 Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde 2016-05-17 Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 08:30 Gruppmöte 08.00 Ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) irzy* 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20

Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20 o Malung-Sälens kommun 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-17:20 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Martina Elfström (L) Ann-Marie Helmersson

Läs mer

... Kristina Bäckman

... Kristina Bäckman Maiung-Saiens Kommn Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoli Samrnanträdesdatum 2015-Ö4-15 Sida 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-10.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-02 1 Plats och tid Dölgården, Malung, kl. 13:00-16:30 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anne-Marie Helmersson (V) Martina Elfström (FP) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas.

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. kommun Kallelse/underrättelse Sida 2016-08-31 1 Kommunstyrelsenkallas härmed till sammanträde 2016-09-06 Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 09:30 Gruppmöte 08.00 Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:00-10:00,10:10-12:00,13:00-14:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:00-10:00,10:10-12:00,13:00-14:45 Malung-Säfens kommun Sammariträdesprotokoil 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:00-10:00,10:10-12:00,13:00-14:45 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindiund

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014

Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Malung-Säleris kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens barn- och utbildningsnämnds arbetsutskott kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 april 2014 Plats: Tid: Ulla sammanträdesrummet i kom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Socialnämndens arbetsutskott .O Malung-Sälens kommun Soialnämndens arbetsutskott 1 Plats oh tid Soialkontoret, Malung kl. 08.00-10.00, 13.30-17.00 Beslutande arina Albertsson (S), ordförande Lars-Erik Beh (V) Brita Sohlin (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (48) 2017-11-27 Kf Ks 385 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/374-706 Socialnämnden beslutade 2017-11-02, 101 om ändringar i avgifter för

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas.

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Maiung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2016-09-14 Sida 1 Kommunstyrelsen kallas härmed till extra sammanträde 2016-09-26 Plats: Tid: Folkets park Orrskogen Malung 16:00 Ledamot som ej kan närvara

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden {r^> Malung-Sälens kommun A Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 9:00-11:30 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V)

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V) o 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-21 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 09.00-12.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm, (V) Bengt Nilsson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer