NORMER OCH AVGIFTSTAXA FÖR BARNOMSORGSVERKSAMHET OCH FÖRSKOLEKLASS I TIERPS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORMER OCH AVGIFTSTAXA FÖR BARNOMSORGSVERKSAMHET OCH FÖRSKOLEKLASS I TIERPS KOMMUN"

Transkript

1 NORMER OCH AVGIFTSTAXA FÖR BARNOMSORGSVERKSAMHET OCH FÖRSKOLEKLASS I TIERPS KOMMUN Antagen av Tierps kommuns kommunfullmäktige 2001, 52 reviderad 2 november 2004, 108. Reviderad av Barn och utbildningsnämnden 18 december 2006, 103. Reviderad av Barn och ungdom Gäller från och med

2 2 TIERPS KOMMUN NORMER OCH AVGIFTSTAXA FÖR BARNOMSORGSVERKSAMHET OCH FÖRSKOLEKLASS I TIERPS KOMMUN BARNOMSORG Med barnomsorg menas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamheten omfattar de barn som har fyllt ett år och de yngre barn som av psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen omfattar barn till och med tolv års ålder som är inskrivna i grundskolan eller motsvarande skolform enligt skollagen. Innehållet i våra verksamheter utgår ifrån nationella och lokala styrdokument( se skolplan för Tierps kommun). Skolplanen är fastställd av kommunfullmäktige och omfattar all skolverksamhet från förskolan till vuxenundervisning. Barnomsorgsverksamheten i kommunen bedrivs i form av: - förskola - allmän förskola - pedagogisk verksamhet (familjedaghem i kommunal och enskild regi). - förskoleklass - fritidshem SEKRETESS Personal inom förskoleverksamheten, i regel för barn i åldern 1-5 år, omfattas av den sekretess som regleras i 7 kap 38 sekretesslagen. Bestämmelsen lyder: Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Personal inom skolbarnsomsorgen omfattas av den sekretess som regleras i 7 kap 9 sekretesslagen. Bestämmelsen lyder: Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 2

3 NORMER FÖR FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH FRITIDSHEM. Ansökan Ansökan om plats i förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem görs då behov föreligger eller uppstår p g a vårdnadshavarens/nas förvärvsarbete, studier, fullgörande av kommunala och fackliga förtroendeuppdrag eller då barn, som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Placeringens omfattning i tid fastställs med utgångspunkt från respektive familjs enskilda förhållanden. Vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt att ansöka om plats i förskoleverksamheten, (verksamhet för barn i åldern 1-5 år), med 3 tim/dag eller 15 tim/vecka. Vårdnadshavare som planerar inflyttning till kommunen, kan ansöka om plats om behov enligt föregående stycke föreligger. Ansökan kan göras av den som har eller kommer att få behov av barnomsorg. Ansökan görs helst via Detta gäller även för vårdnadshavare som söker plats för sina barn i den allmänna förskolan för tre, fyra och femåringar. REGLER VID PLACERING Lämplig plats När lämplig plats inom sökt omsorgsform blir ledig erbjuds barnet plats. Vårdnadshavarens/nas önskemål ska tillgodoses i möjligaste mån med hänsyn tagen till den aktuella tillgången på platser, möjligheten att tillgodose barnets behov m.m. Placering bör om möjligt ske nära hemmet eller enligt vårdnadshavarens/nas önskemål. Målsättningen är att syskon om så önskas placeras tillsammans. Placeringserbjudande Placeringserbjudande sker skriftligt. Blankett för inkomstuppgift ska lämnas när den sökande accepterat erbjuden plats. Erbjudandet gäller endast för den för tillfället aktuella platsen och medför inte garanti om plats i framtiden. Vårdnadshavare, som fått annan barnomsorgsform än som önskats, kan kvarstå i kö för omplacering till önskad barnomsorgsform. Platsen kan tillträdas och inskolningen påbörjas när den sökande accepterat erbjuden plats. Detta görs genom att man undertecknar och skickar in blanketten placeringserbjudande samt att man lämnar uppgifter om familjens gemensamma och totala bruttoinkomster. Placeringsmeddelande När den sökande har accepterat platsen skickas ett placeringsmeddelande ut till vårdnadshavaren/na och den aktuella barnomsorgsverksamheten(förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem). Vårdnadshavaren/na får samtidigt en information om kommunens olycksfallsförsäkring. 3

4 Placeringens omfattning I samband med placeringen fastställs en kontrakterad närvarotid. Den utgör ett bindande avtal mellan vårdnadshavare och kommun och utgör underlag för fastställande av avgift och verksamheternas planering. Det år barnet fyller 12 år sker automatiskt avregistrering den 31 juli. Fastställande av närvarotid Vid ansökan om plats och vid förändring av tillsynsbehovet ska uppgift om närvarotid lämnas på blanketten schema(detta görs i samråd med personalen). Närvarotid fastställs utifrån familjens arbete/studier och restid (grundtanken är att den som börjar senast lämnar barnet/en och den som slutar tidigast hämtar barnet/en). Särskilda verksamhetsgrupper Barn med behov av särskilt stöd Enligt Skollagen 2 a kap 9 första och andra stycket ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnsomsorg, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt. Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna. Allmän förskola Enligt Skollagen 2 a kap. 8 a ska barn erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året/ 15 tim per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårsdata och är avgiftsfri. Förskoleklass Enligt Skollagen 2 b kap 2 första och andra stycket ska barn bosatta i Sverige anvisas plats i förskoleklassen, av den kommun där barnet stadigvarande vistas, från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet skall börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året. Barn får tas emot i förskoleklassen före höstterminen det år då barnet fyller sex år. För 5-åringar sker intagning till respektive förskoleklass i mån av plats och med hänsyn tagen till barngruppens sammansättning. Uppehållande av plats Att barnet regelbundet deltar i verksamheten är viktigt för deras trygghet och gruppgemenskap. Tilldelad plats ska utnyttjas regelbundet. Om så inte sker kan behovet omprövas. Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa/ föräldralediga har rätt till förskoleverksamhet med 3 tim/dag eller 15 tim/vecka. Denna rätt gäller inte för fritidsbarn i åldern 6-12 år. Vårdnadshavare ska vid arbetslöshet anmäla detta till förskoleområdet alternativt det rektorsområde där barnet/en är placerade. 4

5 Uppsägning av plats Uppsägning av plats skall ske skriftligt 60 dagar innan arbete/studier upphör. Uppsägningstiden räknas 60 dagar fr. o m den dag uppsägningen inkommit/ ankomstregistrerats eller vid den tidpunkt som angivits på uppsägningen om tiden överstiger 60 dagar. Obs! 60 dagars uppsägningstid gäller även när en placering i förskoleverksamheten inte ska övergå till en placering i skolbarnsomsorg(fritidshem). Det vill säga när behov av fritidshemsplats inte finns. För vårdnadshavare med barn i fritidshem upphör rätten till plats sista dagen i den månad arbetslösheten inträffar. AVGIFTSTAXA OCH TILLÄMPNING Avgiften består av en fast månadsavgift 12 månader per år och betalas månadsvis. Tre, fyra och femåringar i förskola betalar full avgift under perioden juni, juli och augusti. Om placeringstiden inte överstiger 15 tim/vecka utgår ingen avgift under de övriga 9 månaderna under året. För plats i förskoleklass uttages ingen avgift. Avgift betalas fr.o.m. den dag platsen står till förfogande, d.v.s. från och med första inskolningsdagen. Avgift uttages under uppsägningsperioden (60 dagar), semester, ferier, sjukdom och annan liknande ledighet. Avgiftstaxan är lika för ensamstående, gifta och sammanboende. Hushållets gemensamma totala inkomst är avgiftsgrundande. Vid beräkning av avgift räknas hushållets bruttoinkomster, i enlighet med sammanställning om Avgiftsgrundande inkomst, se sid. 5. Om förskolan, den pedagogiska verksamheten eller fritidshemmet är stängt av någon anledning (sjukdom, epidemi, semestrar, ombyggnad, arbetsmarknadskonflikt etc) och barnet ej kan beredas plats i annan kommunal förskole- eller skolbarnsomsorgsverksamhet återbetalas 1/20 av månadsavgiften för varje sådan frånvarodag. Avgiften reduceras ej för påbörjad dag. En nedsättning av barnomsorgsavgift kan ges av medicinska skäl, t.ex. avstängning på grund av smitta eller långvarig sjukdom. För de första 30 sammanhängande kalenderdagarna beviljas ingen nedsättning av avgiften. Från och med den 31.a sammanhängande bortavarodagen till och med den 60.e bortavarodagen reduceras familjens avgift med 50%. Från och med den 61.a bortavarodagen betalar familjen 25% av sin ordinarie familjeavgift. För att kunna beviljas nedsättning krävs läkarintyg för hela bortavaroperioden. Beslut om nedsättning fattas av respektive rektor/förskolechef. 5

6 Avgiftsgrundande inkomst Avgiftsuttaget grundar sig på bruttoinkomster, ersättningar och bidrag som är beskattade. Vid beräkning av familjens inkomst räknas inte hemmavarande barns inkomster och studiemedel, inte heller barnpensionsförmåner, barnbidrag, hyresbidrag eller socialbidrag. Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag. Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör ( SFS 2001:160 ). - inkomst av anställning/tjänst - inkomst av rörelse/fastigheter, d.v.s. uttag från eget företag - pensionsförmåner (ej barnpension) - sjukpenning, föräldrapenning - vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med) - arbetslöshetsersättning - kontant arbetsmarknadsstöd - utbildningsbidrag - livräntor - ersättning från vård av barn i enskilt hem (arvodesdel) - stipendier - familjebidrag och dagpenning vid repetitionsutbildning - familjehemslön; endast arvodesdelen av familjehemslönen ska tas upp som familjens avgiftsgrundande inkomst om familjen har ett eller flera fosterbarn placerade i barnomsorg. Har familjen även egna barn i barnomsorg ska utöver arvodesdelen av familjehemslönen också förvärvsinkomst, övriga ersättningar och bidrag redovisas. Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för underhållsbidrag till barn som erlägges enligt dom eller avtal. Inkomstanmälan Vårdnadshavare med barn i förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet ska lämna inkomstuppgift. Uppgift ska lämnas förutom vid omsorgens början även vid inkomstförändring och när familjens sammansättning förändras samt vid avisering från barn och utbildningsnämnden. Infordrad inkomstuppgift ska inlämnas inom 14 dagar i annat fall debiteras avgift enligt en skälighetsbedömning. Den nya avgiften tillämpas fr. o. m debiteringsmånaden efter den som anmälan om förändring inkommit. Bestämning av avgift Då flera barn i familjen är placerade i barnomsorgen räknas den avgift som är tilllämplig för första barnet, dock högst kr/mån. när det första barnet är ett förskolebarn och högst 840 kr/mån om det första barnet är ett barn placerad i skolbarnsomsorg, plus tillägg per tillkommande barn. Som första barn räknas det yngsta barnet i familjen. Avgift uttages för maximalt 3 stycken barn per familj. När familjens avgift ska fastställas räknas barn placerade i förskoleverksamhet i enlighet med förskoletaxan och barn placerade i skolbarnsomsorg i enlighet med skolbarnsomsorgstaxan. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen ska betalas för det närmast äldre barnet. 6

7 Familjer med barn placerade endast i skolbarnsomsorg erlägger avgift i enlighet med skolbarnsomsorgstaxan. Pedagogisk verksamhet i enskild regi. Debitering av avgift utgår ifrån de barn som är placerade i den enskilda pedagogiska verksamheten, för de barn som är placerade i kommunal verksamhet betalar familjen i enlighet med den taxa som gäller för tillkommande barn i Tierps kommun. En dagavgift på 50 kr/dag och barn tas ut för barn med behov av skolbarnsomsorg endast under skolans lovdagar. Detta kan ske i mån av plats. BARNOMSORGSTAXA GÄLLANDE BARN PLACERADE I FÖRSKOLEVERKSAMHET. Barn 1 3% av inkomsten dock högst kr/mån Barn 2 2% av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn 3 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn 4 ingen avgift För barn i åldern 3-5 år reduceras maxtaxan med 35% när placeringstiden överstiger 3 tim/dag eller 15 tim/vecka. Detta gäller även för de barn som är placerade enligt Skollagen 2 a kap. 9 (barn med behov av särskilt stöd i åldern 1 5 år ). BARNOMSORGSTAXA GÄLLANDE BARN PLACERADE I SKOLBARNSOMSORGSVERKSAMHET Barn nr 1 2% av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 2 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 3 1% av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4 ingen avgift För de barn som är placerade enligt Skollagen 2 a kap. 9 (barn med behov av särskilt stöd) tas avgift ut om placeringstiden överstiger 3 tim/dag eller 15 tim/veckan. För barn i skolbarnsomsorgsverksamhet som har en närvarotid som i genomsnitt inte uppgår till mer än 10 timmar i veckan, reduceras avgiften med 25%. PLANERINGSDAGAR FÖR PERSONAL Personal inom barnomsorgsverksamheterna (förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem) har två planeringsdagar per termin. Under dessa dagar är verksamheten stängd. 7

8 SKOLSKJUTSAR Barn som har plats i förskoleklass och som har en väglängd mellan vistelseorten och förskoleklassen om 2 km eller mer har rätt till skolskjuts ( gäller ej elever i Tierps köping boende inom Aspenskolans och Centralskolans upptagningsområde, för dessa elever gäller 3 km ). (Riktlinjerna antagna av Kf ). Barn som är placerade i fritidshem har inte rätt till skolskjuts. Dispens från gällande bestämmelser kan ges av kommunstyrelsen. För 5-åringar som har tilldelats plats i förskoleklass ombesörjer förälder själv transporten. INDIVIDUELL PRÖVNING Kommunstyrelsen kan delegera beslut gällande individuell prövning. Avslag av skriftlig framställan skall åtföljas av besvärshänvisning. AVSTÄNGNING Underlåtenhet att betala debiterad avgift kan leda till avstängning från plats i barnomsorgen. Rätten till plats kan även bli föremål för prövning om andra särskilda skäl föreligger. KRAVRUTINER Kommunens allmänna regler för kravhantering tillämpas. Dessutom specifikt för barnomsorgen hanteras krav enligt följande rutiner: Om betalning ej skett inom 30 dagar efter förfallodagen delges vårdnadshavare skriftligen om att avstängning från plats kommer att ske om skulden ej regleras enligt angivet datum. Undantag från denna regel kan göras om överenskommelse om avbetalningsplan har träffats. Om betalning ej gjorts efter 60 dagar och överenskommelse om avbetalningsplan ej upprättats verkställes avstängningen av rektor/förskolechef i det aktuella resultatområdet. 8

9 Tierps köping Förskoleområdet Söderfors,Mehedeby, Förskolechef Bo Sundberg Kyrkbyn,Månkarbo Bitr.förskolechef Agneta Person-Ramsten Bitr.förskolechef Vivanne Lindén Assistent, exp Ann-Christin Jansson Assistent, exp Annika Hellberg IT-samordnare Rosie Gunnarsson Tierps köping Rektorsområde 1 Tel.nr Kyrkbyn, Söderfors, Aspenskolan/Bruksskolan/Kyrkskolan/Mehede skola Mehedeby T.f rektor Karin Herbertsson T.f rektor Lena Tibring Assistent, exp Barbro Ståhlberg Assistent, exp Eva Lindberg Vendel, Tobo, Örbyhus Rektorsområde 2 Rektor Gunnel Linder Bitr.rektor Inger Wennberg Bitr.rektor Christina Gunnarsson Assistent, exp. Ulla Knutsson Assistent, exp. Anita Karlsson Tierps köping Rektorsområde 3 Månkarbo Centralskolan/Tallbacksskolan Rektor Helena Car Bitr.rektor Mariann Eriksson Assistent, exp Gunilla Lundin Assistent, exp Wanja Antonsson Karlholm,Skärplinge Rektorsområde 4 Hållnäs Björkängsskolan/Hållnäs skola/ol Andersskolan Rektor Birgitta Skärberg Bitr.rektor Gunilla Johansson Assistent, exp Ann-Sofi Lundh Assistent, exp Ing-Britt Adriansson Frågor rörande Normer och avgiftstaxa kan också ställas till Utvecklingsledare Lennart Hillberg

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2014-12-16 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg

www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg 2006-08-21 reviderad 2012-01-27 Innehåll Allmänt...3-5 Barnomsorg, 1-5 åringar...6 Allmän förskola...7 Skolbarnsomsorg, 6-12 åringar...8-9 Maxtaxa...10-11

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer