Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa"

Transkript

1 Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum skall uppges. Ansökan om barnomsorgsplats kan göras tidigast 6 månader innan man är i behov av plats. Anmälan bekräftas skriftligen. Erhållande av plats För att kunna få plats inom barnomsorgen skall barnet stadigvarande vistas i kommunen. Barnet skall vara i åldern 1-12 år. Platsen får behållas året ut det år barnet fyller 12 år. Plats till kommunens barnomsorg erbjuds i turordning efter anmälningsdatum = ankomstdatum. Ködatumet kan ej överstiga 6 månader. Har flera barn samma ankomstdatum gäller att äldsta barnet står först i tur. Undantag från regeln om barnomsorgsplats efter anmälningsdatum kan ske i de fall då rätt till bistånd föreligger. Enligt skollagen föreligger rätt till bistånd i form av förtur till barnomsorgsplats om: Barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl beviljats plats enligt skollagen kapitel 2a 9. Ditt/dina barn placeras på den avdelningen som personalen anser som lämpligast. Om barnet är på en småbarnsavdelning får ni räkna med att överflyttning sker när behov föreligger ex när ett nytt mindre barn skall placeras eller då personalen anser att det finns behov.

2 Vad kostar barnomsorgen Avgiften uttages för 12 månader/år trots att barnet vistas i barnomsorgen endast under den tid då föräldrarna arbetar eller studerar, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet. Inkomständring som påverkar avgiften skall anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen senast den femtonde månaden innan i vilken avgiftsändring skall ske. Ändring skall göras genom ifyllande av inkomstuppgift. Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare/skattemyndighet. Vid felaktigt uppgiven inkomst kan man bli betalningsskyldig tre år bakåt i tiden. Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkning av avgiften. Observera att det är endast inkomst och bidrag som du betalar skatt på som är avgiftsgrundande. Munkedals kommun tillämpar maxtaxa. Förskolebarn/familjedaghem (1-5 år) Barn nr 1 3 % - dock högst kr/mån Barn nr 2 2 % - dock högst 840 kr/mån Barn nr 3 1 % - dock högst 420 kr/mån Barn nr 4 ingen avgift Skolbarn/familjedaghem (6-12 år) Barn nr 1 2 % - dock högst 840 kr/mån Barn nr 2 1 % - dock högst 420 kr/mån Barn nr 3 1 % - dock högst 420 kr/mån Barn nr 4 ingen avgift Högsta avgiftsgrundande inkomst är kr/månad. Betalning sker i efterskott. Räkningen kommer i mitten av varje månad, och skall betalas senast den 30:e i månaden (utom febr månads räkning som skall betalas före 28:e). Förändringar av inkomst skall ske skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen. Om förändringen påverkar avgiften ändras den månaden efter det att blanketterna kommit in till förvaltningen. Vid ej inkommen inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Frågor angående avgift och fakturor besvaras av Ulla Karlsson, tfn

3 Inskolning Barnet är inskrivet på förskolan/fritids eller i familjedaghemmet från 1:a inskolningsdagen. För att du och ditt barn ska få en så trygg och bra start som möjligt bör du vara tillsammans med ditt barn på förskolan/familjedaghemmet ca 2 veckor, beroende på barnets behov. Planeringen för inskolningen gör du upp tillsammans med personalen på förskolan/fritids eller med dagbarnvårdaren. Placeringstid Barnets vistelsetid beräknas normalt efter föräldrarnas arbetstid/studietid + skälig restid. Vid oregelbundet schema görs en bedömning av vistelsetid tillsammans med arbetslaget (=personal )/rektor. Placeringstiden är fast och ändring måste ske i samverkan med personalen. Tillfälliga ändringar (mindre än 2 mån) av placeringstiden behöver inte göras skriftligt utan kan genomföras i första hand i samråd med personalen. Öppettider Förskolan/familjedaghemmet/fritids har öppet från kl 06,30-18,30. Lokala avvikelser kan förekomma. Allmän förskola Från hösten, det år ditt barn fyller 4 år, har han/hon rätt till Allmän förskola 525 tim per år. Placering sker på den avdelningen som personal/rektor bestämt. På förskolan ingår den Allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Barn placerade i familjedaghem erbjuds omplacering till förskola. Den Allmänna förskolan är avgiftsfri upp t o m 15 tim per vecka. Placeringstiden är förmiddagar ca 8,15-11,15 och följer skolans läsårstider dvs. uppehåll vid lov. Ingen måltid ingår i denna verksamhet. Vid omsorgsbehov utöver 15 tim reduceras avgiften med 30 % under förutsättning att barnomsorgsplats erhållits. Reducering sker för tiden 1/9-31/5. Arbetslöshet Om du blir arbetslös får du behålla din barnomsorg med en vistelsetid på 15 tim per vecka. Tiden gör du upp tillsammans med avdelningspersonal eller dagbarnvårdaren. Avgift är enligt maxtaxan. Föräldraledighet Förskolebarn (1-5år) har i samband med syskons födelse rätt att behålla barnomsorgsplatsen 15 tim per vecka. Tiden gör du upp tillsammans med avdelningspersonalen eller dagbarnvårdaren. Avgiften är enligt maxtaxan. Fritidsbarn har ej rätt till barnomsorg. Om ni väljer att inte ha kvar platsen kan ni, om ni önskar, garanteras plats på samma förskola efter föräldraledigheten för det äldre barnet. Planeringsdagar Varje förskola/fritidshem och familjedaghem håller stängt tre dagar per år för utbildning, planering och utvärdering av verksamheten. Besked om vilken dag det gäller skall lämnas senast 1 månad innan. Avgiften reduceras inte pga stängningen. Gemensam vårdnad Om du inte är sammanboende med barnets biologiska förälder, och ni har gemensam vårdnad, är det viktigt att den andra föräldern informeras om placeringen.

4 Lovtillsyn Lovfritids kan fås för skolbarn 6 12 år. Ansökan görs på särskild blankett till fritidsavdelningen 1 månad innan önskad placering. Kostnaden är 40 kr/dag. Förändringar Förändringar när det gäller adress, familjeförhållanden, inkomst, arbetsplats mm skall omgående anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen. Sjukdom Om du blir sjuk kommer du överens med personalen om vad som är ditt och barnets/barnens behov av omsorg. Om du har fler barn i barnomsorgen och något av dem blir sjuk gäller samma överenskommelse med personalen enligt ovan. Vid dagbarnvårdarens sjukdom skall vikariedagbarnvårdare anlitas. Skulle vikarien vara förhindrad skall Barn- och utbildningsförvaltningen kontaktas för att i möjligaste mån ombesörja omplacering till annan dagbarnvårdare under den aktuella tiden. En annan möjlighet är att förälder stannar hemma och får ersättning från försäkringskassan. Semester Under juni, juli och augusti skall samtliga personal inom barnomsorgsverksamheten kunna ta ut sin semester. Om detta inte sammanfaller med din semester erbjuds ditt barn plats på annan förskola eller familjedaghem. Om du flyttar från Munkedal Flyttar du till annan kommun får du behålla barnomsorgsplatsen 1 månad efter flyttningsdagen. Skolstart Om ingen annan överenskommelse har gjorts med kommunen/rektor övergår placeringen till fritidshem den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass. Uppsägning av plats Uppsägning från barnomsorgen skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är 2 mån och räknas från det att blanketten har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen. Avgift debiteras oavsett om barnet utnyttjar platsen eller ej. Ny placering kan påräknas tidigast 3 mån från det datum uppsägningstiden gått ut. Utebliven betalning Om avgiftsskyldig, trots krav ej erlagt avgift, kan avstängning från fortsatt barnomsorg ske. Tystnadsplikt Personal i barnomsorgen har inte rätt att för någon yppa om barnen eller deras familjers personliga förhållanden utan föräldrarnas medgivande. Anmälningsplikt Oavsett tystnadsplikt eller sekretess har personal i barnomsorgen anmälningsskyldighet till socialförvaltningen när det finns misstanke om att barn far illa och behöver hjälp och skydd. Försäkringar Ditt barn är olycksfallsförsäkrat dygnet runt när det är placerat inom barnomsorgen.

5 Försäkringen gäller inte för materiella skador som barnet orsakat på förskolan eller i familjedaghemmet. Du har möjlighet att komplettera kommunens olycksfallsförsäkring med en sjukförsäkring för ditt barn. Kontrollera också vad som ingår i din egen hemförsäkring. Barnomsorgens telefonnummer: Barnomsorgsassistent Placeringsassistent Rektor Kungshöjdens förskola , , Lilla Foss förskola Barnkullens förskola Jonsängs Förskola Älgen Fritidshem Munkedalsskolan , , Rektor Önnebacka förskola Stale förskola , Brukskolan fritidshem , , Rektor Dingle förskola , , Centrumskolans fritidshem Hällevadsholms förskola , Hällevadsholms fritidshem , Rektor Hedekas förskola , Fisketorpsskolans fritidshem

6 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BARNOMSORGSTAXA Grundavgift erläggs under årets alla månader Taxan omfattar avgifter för placerade barn i förskola, familjedaghem och fritidshem. Föräldrarnas gemensamma inkomster är avgiftsgrundande. För sammanboende med barn, som ej är gemensamma, lägges bådas inkomster till grund för avgiftsberäkningen. Till avgiftsgrundande inkomst räknas förvärvsinkomst oavsett i vilket land denna intjänas, föräldrapenning, sjukpenning, sjukbidrag, vårdnadsbidrag, pensionsförmåner, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd, familjebidrag, dagpenning vid repetitionsutbildning, statligt studiestöd i form av studiemedel (bidragsdelen), särskilt vuxenstudiestöd (bidragsdelen), familjehemsersättning (arvodesdelen), vårdbidrag för handikappat barn (exkl. skattefritt merkostnadsbidrag). Till avgiftsgrundande inkomst räknas ej barnbidrag, förlängt barnbidrag och studiehjälp, bostadsbidrag, handikappersättning, underhållsskyldighet som erläggs enligt dom eller avtal. Vid ändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas senast den 15:e i månaden innan ändringen ska träda i kraft. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande kronor. Inlämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med den årsinkomst förälder/vårdnadshavare/sambo redovisat till försäkringskassan eller kontrolleras hos arbetsgivaren. För barn placerade enligt Skollagen kap 2a 9 eller tillhör Allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. För Allmän förskola sker avdraget under tiden 1/9-31/5. Om vistelsetiden ej överstiger 15 tim/v uttas ingen avgift om barnet är placerat enligt Skollagen kap 2a 9 eller enbart på Allmän förskola. Fakturorna skickas ut ca den 15:e i varje månad med förfallodag vid månadsskiftet. Avgift tas ut från placeringsdatum. Ingen fri inskolning. Uppsägningstiden är två månader och avgift erlägges under denna tiden. Ny placering kan påräknas tidigast tre månader efter att uppsägningen trätt i kraft.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer