Länsförsäkringar Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Bank"

Transkript

1 Länsförsäkringar Bank D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I m a r s Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 63 (54) Mkr. Intäkterna ökade 8 procent till 280 (259) Mkr. Räntenettot ökade med 15 procent till 270 (234) Mkr. Rörelsens kostnader ökade med 5 procent till 203 (193) Mkr. K/I-talet förbättrades till 0,73 (0,75). Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 13 (12) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt ökade till 4,8 (4,7) procent. Utlåning till allmänheten ökade 23 procent till 69 (56) mdr och inlåningen från allmänheten ökade 25 procent till 31 (25) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 27 procent till 49 (38) mdr Antalet kunder ökade till ( ). Uppgifterna inom parentes avser januari Anders Borgcrantz, tf vd Länsförsäkringar Bank: Framgångarna i Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter med oförminskad styrka. Vi har en mycket god volymtillväxt och växer på bolånemarknaden. Vårt nya erbjudande med bottenlån för lantbruks- och skogsbruksfastigheter har blivit en stor framgång. På inlåningssidan växer volymerna, framförallt väljer kunderna fasträntekonton. Kreditportföljen har en mycket god kvalitet med goda inomlägen och god geografisk spridning och vi har en fortsatt god beredskap i form av hög likviditet som täcker ett års refinansieringsbehov.

2 Nyckeltal Helår Räntabilitet på eget kapital, % 4,8 4,7 5,0 Avkastning på totalt kapital, % 0,29 0,33 0,34 Placeringsmarginal, % 1,2 1,5 1,4 K/I-tal före kreditförluster 0,73 0,75 0,74 K/I-tal efter kreditförluster 0,77 0,79 0,78 Kapitaltäckningsgrad, % 10,67 11,21 10,63 Primärkapitalrelation, % 8,88 9,30 8,85 Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,5 0,5 0,4 Andel osäkra fordringar, netto, % 0,1 0,0 0,0 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 81,1 94,0 90,7 Räntabilitet på eget kapital, % 0,2 0,1 neg Avkastning på totalt kapital, % 0,02 0,01 neg Placeringsmarginal, % 0,8 0,6 0,8 Räntemarginal, genomsnitt,% 0,53 0,49 0,60 K/I-tal före kreditförluster 0,96 0,98 0,99 K/I-tal efter kreditförluster 0,97 0,99 1,01 Kapitaltäckningsgrad, % 43,79 45,47 46,65 Primärkapitalrelation, % 35,97 37,61 38,31 Andel osäkra fordringar, brutto, % 0,29 0,17 0,28 Andel osäkra fordringar, netto, % 0,00 0,00 0,00 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 100,00 100,00 100,00 Utveckling per kvartal, koncernen Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mkr Räntenetto 270,4 277,7 258,9 246,2 234,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner -1,3 1,8-2,0 0,4 1,9 Provisionsnetto -23,2-14,4-10,6-11,8-7,7 Övriga intäkter 34,0 36,1 31,6 33,2 30,7 Summa intäkter 279,9 301,2 277,9 268,0 259,0 Personalkostnader -75,2-80,7-68,6-65,3-61,7 Övriga kostnader -127,7-140,4-132,8-135,8-131,2 Summa kostnader före kreditförluster -202,9-221,1-201,4-201,1-192,9 Resultat före kreditförluster 77,0 80,1 76,5 66,9 66,1 Kreditförluster -13,5-13,5-16,3-9,2-12,1 Rörelseresultat 63,5 66,6 60,2 57,7 54,0 Nyckelta l och utveckling per kvartal

3 Balansomslutning Balansomslutningen uppgick till 92 (67) mdr, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Utlåningen till allmänheten ökade med 23 procent eller 13 mdr till 69 (56) mdr. All utlåning har skett i svenska kronor. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek uppgick till 49 (38) mdr, vilket är en ökning med 27 procent. Inlåningen från allmänheten ökade med 25 procent eller 6 mdr till 31 (25) mdr. Emitterade värdepapper ökade 53 procent eller 18 mdr till 52 (34) mdr, varav säkerställda obligationer uppgick till 40 mdr. Mdr Affärsvolym Affärsvolym, total Övrig utlåning, bank + Wasa Kredit Bolån Inlåning Fond Utlåning Utlåningen till allmänheten ökade 23 procent till 69 (56) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 27 procent till 49 (38) mdr. Det nya erbjudandet med bottenlån för lantbruksoch skogsbruksfastigheter har haft en stor framgång och vid periodens slut uppgick lantbrukskrediterna till 500 (0) Mkr. Inlåning Inlåningen ökade 24 procent eller 6 mdr till 31 (25) mdr. Inlåningsökningen hänför sig i första hand till fasträntekonton. Upplåning Den huvudsakliga finansieringen på kapitalmarknaden sker genom dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek. Konkurrenskraften på upplåningsmarknaden har stärkts med de säkerställda obligationerna. Vid utgången av första kvartalet 2008 uppgick de säkerställda obligationerna till 40 (0) mdr. Upplåning genom Länsförsäkringar Banks program uppgick till 12 (34) mdr. Den oro som drabbade kreditmarknaden under tredje kvartalet 2007 har även fortsatt under första kvartalet Upplåningen har fungerat väl och verksamheten kännetecknas av låga risker både i utlåning samt i likviditetsportföljerna. Likviditeten har ytterligare förstärkts och är fortsatt mycket god. Likviditeten täcker ett års refinansieringsbehov. Kapitaltäckning Länsförsäkringar tillämpar de nya reglerna om intern riskklassificering (IRK) enligt tillstånd från Finansinspektionen. Syftet med de nya reglerna är att åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av risker, och därmed en ökad stabilitet i det finansiella systemet. Den avancerade riskklassificeringsmetoden ger störst möjligheter att strategiskt och operativt hantera kreditrisker och den används för alla hushållsexponeringar. För lantbruk och övriga exponeringar används tills vidare schablonmetoden för beräkning av kapitalkravet för kreditrisk. Förändringarna i kapitalkravet slår igenom successivt eftersom övergångsreglerna innebär en anpassning under tre år. Under 2007 har koncernen tillgodogjort sig 5 procent i reduktion av kapitalkravet och för 2008 ytterligare 5 procent i reduktion enligt övergångsreglerna. s kapitaltäckningsgrad uppgick till10,67 procent enligt gällande övergångsregler. Primärkapitalrelationen uppgick till 8,88 procent. Målnivån för kapitaltäckningsgraden är 10,5 procent och målnivån för primärkapitalrelationen uppgår till 8,5 procent. Bägge måtten har en tillåten avvikelse om +/- 0,5 procentenheter. Kapitalkravet, för den del av portföljen som nu beräknas enligt IRKmetoden och som kommer att gälla när Basel II är fullt genomfört, har minskat med 58 procent från Mkr till Mkr. För mer information om kapitaltäckningsberäkningen, se not 10. Rating Länsförsäkringar Bank har kreditbetyg A (stable) från Standard & Poor s och A 2 (stable) från Moody s. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1 från Standard & Poor s. Moody s kortfristiga kreditbetyg är P-1 och Länsförsäkringar Banks Financial Strength Rating är C. Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg, Aaa, från Moody s och AAA, från Standard & Poor s. Länsförsäkringar Hypotek är därmed en av tre aktörer på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med högsta betyg från bägge ratinginstituten. Resultat och lönsamhet Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och efter kreditförluster till 63 (54) Mkr. Detta motsvarar en räntabilitet på genomsnittligt eget kapital på 4,8 (4,7) procent. Mkr " " Rörelseresultat Länsförsäkringar Bank

4 Intäkter Räntenettot ökade 15 procent till 270 (234) Mkr och förklaras av ökade utlånings- och inlåningsvolymer till allmänheten. Räntenettot har belastats med 3 (3) Mkr för den obligatoriska insättningsgarantin. Placeringsmarginalen uppgick till 1,2 (1,5) procent. Den lägre placeringsmarginalen förklaras av en förändrad produktmix. Provisionsnettot minskade till -24 (-8) Mkr. Minskningen förklaras av lägre fondförvaltningsvolymer samt ökade ersättningar till länsförsäkringsbolagen vilken är volymberoende. Övriga rörelseintäkter uppgick till 34 (31) Mkr. Totalt ökade intäkterna 8 procent till 280 (259) Mkr. Räntenetto Mkr Kostnader Rörelsens kostnader ökade med 10 Mkr till 203 (193) Mkr. Ökningen beror på ökad funktionalitet och ett bredare produktutbud, vilket inneburit ökade driftskostnader. K/Italen, kostnader i förhållande till intäkter, uppgick till 0,73 (0,75) före kreditförluster och 0,77 (0,79) efter kreditförluster. 1,00 0,75 0,50 0,25 0, K/I-tal Kreditförluster Kreditförlusterna är fortsatt låga och kreditportföljen har en mycket god kvalitet. Avsättningar har, beroende på produkt, till största delen skett efter gruppvis värdering och endast till en mindre del efter individuell prövning. Kreditförlusterna uppgick netto till 13 (12) Mkr. Ökningen förklaras av att under föregående år såldes tidigare avskrivna fordringar. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den ha medfört en ökning av värdet på räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat med 4 (-1) Mkr. Utöver vad som framgår av denna delårsrapport återfinns en omfattande beskrivning av risker och riskkontroll i årsredovisningen Riskerna och riskfördelningen har inte förändrats väsentligt under rapportperioden Viktiga händelser efter periodens utgång Tomas Johansson kommer att lämna posten som VD för Länsförsäkringar Bank. Han är sjukskriven och återvänder efter sommaren till en befattning som direktör i Länsförsäkringar ABs VD-stab. Rekrytering av ny vd för Länsförsäkringar Bank pågår. Anders Borgcrantz är, som tidigare meddelats, tillförordnad VD för Länsförsäkringar Bank tillsvidare. Länsförsäkringar bank

5 Inlåning och viss utlåning sker i moderbolaget. Utlåning till allmänheten uppgick till 12 (10) mdr och inlåning från allmänheten uppgick till 31 (25) mdr. Emitterade värdepapper uppgick till 12 (34) mdr. Merparten av utlåningen sker i Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit. s rörelseresultat uppgick till 3 (1) Mkr. Rörelseintäkterna uppgick till 108 (89) Mkr. Kostnaderna, exklusive kreditförluster, uppgick till 104 (87) Mkr. Kreditförlusterna uppgick till 1 (1) Mkr. Dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek Bostadsutlåningen i bankens bolåneinstitut ökade med 27 procent eller 10 mdr till 49 (38) mdr. Bolån upp till 75 procent av marknadsvärdet placeras i Länsförsäkringar Hypotek och resterande delar i moderbolaget. Rörelseresultatet uppgick till 24 (12) Mkr. Mkr Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat Wasa Kredit Finansbolaget Wasa Kredit riktar sig mot marknaderna bilar, datorer, tyngre maskiner och blancokrediter. Wasa Kredits rörelseresultat uppgick till 24 (23) Mkr. Utlåningsvolymen uppgick till 8 (8) mdr. Mkr Balansomslutning Utlåningsvolym Räntenetto Rörelseresultat Länsförsäkringar Fondförvaltning Länsförsäkringar är Sveriges femte största fondaktör. Nettoförsäljningens marknadsandel mätt på rullande 12 månader är 14,9 (5,8) procent. Länsförsäkringar förvaltar 58 (65) mdr i 31 (30) värdepappersfonder med olika placeringsinriktning. Fonderna är tillgängliga dels som direktfondsparande, dels via olika fondförsäkringsprodukter och PPM-systemet. Rörelseresultatet uppgick till 12 (18) Mkr. Det försämrade resultatet är hänförligt till börsens värdenedgång de sex senaste månaderna, vilket minskat förvaltade fondvolymer. Mkr Balansomslutning Förvaltad volym Provisionsnetto Nettoflöde Rörelseresultat Länsförsäkringar bank

6 Resultaträkning Helår Helår 2007 Tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Summa administrativa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Summa rörelseresultat Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, kronor 4,79 4,07 18,39 0,23 0,06 0,00 Resultaträkning

7 Balansräkning Tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa TILLGÅNGAR Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Efterställda skulder SUMMA SKULDER och avsättningar Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen För egna skulder ställda panter Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser Åtaganden Beviljade, ej utbetalda lån Beviljade men ej utnyttjade räkningskrediter Ränterelaterade kontrakt Valutarelaterade kontrakt Summa åtaganden Balansräkning

8 Kassaflödesanalys indirekt metod Tkr Likvida medel vid periodens början Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av belåningsbara statsskuldförbindelser Förändring av utlåning till dotterbolag Förändring av utlåning till allmänheten Förändring av obligationer och andra räntebärande värdepapper Förändring av derivat Förändring av övriga tillgångar Förändring av den löpande verksamhetens skulder Förändring in- och upplåning från allmänheten Förändring emitterade värdepapper Förändring övriga skulder Förändring av derivat Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar Avyttring av materiella tillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Orealiserad del av nettoresultat finansiella poster Kreditförluster, exklusive återvinningar Förändring av upplupna kostnader/intäkter Avsättningar Förändring av uppskjuten skatt Inkomstskatt Verkligt värde över eget kapital Förändring av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljen Likvida medel består av: Kassa och tillgodohavanden hos centralbank Utlåning till kreditinstitut, löptid upp till 3 mån 1) Skulder till kreditinstitut, löptid upp till 3 mån ) Exklusive dotterbolag Kassaflödesana lys

9 Förändring av eget kapital Aktie- Övrigt Övriga Balanserade Periodens kapital tillskjutet reserver vinstmedel resultat Totalt kapital Ingående balans Föregående års resultat Erhållet ovillkorat aktieägartillskott från moderbolag Periodens resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet villkorat aktieägartillskott från moderbolag Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt av lämnade koncernbidrag Verkligt värde reserv Periodens resultat Utgående balans Ingående balans Föregående års resultat Verkligt värde reserv Periodens resultat Utgående balans Aktie- Reserv- Verkligt Balanserat Periodens kapital fond värde resultat resultat Totalt Ingående balans Föregående års resultat Erhållet ovillkorat aktieägartillskott Periodens resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet villkorat aktieägartillskott från moderbolag Mottagna koncernbidrag Skatteeffekt av mottagna koncernbidrag Fond för verkligt värde Periodens resultat Utgående balans Ingående balans Föregående års resultat Fond för verkligt värde Periodens resultat Utgående balans Förändring av eget kapital

10 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering. Detta innebär att rapporteringen inte är fullständig som ett årsbokslut utan är ett sammandrag. upprättar sin redovisning i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RR32:06. Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen NOT 2 Ränteintäkter Helår Helår 2007 Tkr Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Ränteintäkter från derivat Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter Medelränta under perioden på utlåning till allmänheten 5,4% 4,6% 4,9% 5,9% 5,2% 5,6% NOT 3 Räntekostnader Helår Helår 2007 Tkr Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Räntekostnader för räntebärande värdepapper Räntekostnader för efterställda skulder Räntekostnad från derivat Övriga räntekostnader inklusive insättningsgaranti Summa räntekostnader Medelränta under perioden på inlåning från allmänheten 3,6% 2,5% 2,9% 3,6% 2,5% 2,9% 10 Noter

11 NOT 4 Provisionsintäkter Helår Helår 2007 Tkr Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa provisionsintäkter Not 5 Provisionskostnader Helår Helår 2007 Tkr Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Ersättning till Länsförsäkringsbolag Övriga provisioner Summa provisionskostnader NOT 6 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Helår Helår 2007 Tkr Förändring verkligt värde Ränterelaterade instrument Valutarelaterade instrument Förändring verkligt värde säkrad post Ränteskillnadsersättning Realisationsresultat Ränterelaterade instrument Summa nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde noter

12 NOT 7 Kreditförluster netto Helår Helår 2007 Tkr Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens nedskrivning för kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar Periodens nettokostnad för infriande av garantier Periodens nettokostnad för kreditförluster Noter

13 NOT 8 Utlåning till allmänheten Tkr Lånefordringar, brutto Offentlig sektor Företagssektor Hushållssektor Övriga Summa lånefordringar brutto Reserv för individuellt reserverade lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Summa individuella reserveringar Reserv för gruppvis reserverade lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Summa gruppvisa reserveringar Lånefordringar, netto Offentlig sektor Företagssektor Hushållssektor Övriga Summa lånefordringar netto Osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Summa osäkra lånefordringar Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Summa oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar eller övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en oreglerad fordran eller fordran där betalningarna sannolikt inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och upplupen ränta inklusive ersättning för eventuella förseningar. Not 9 Derivatinstrument Nominellt värde Verkligt värde Tkr Derivatinstrument med positiva värden Ränterelaterade Valutarelaterade Derivatinstrument med negativa värden Ränterelaterade Valutarelaterade noter

14 Not 10 Kapitaltäckning Tkr Primärt kapital, brutto Avgår immateriella tillgångar Avgår uppskjutna skattefordringar Avgår IRK underskott Primärt kapital, netto Supplementärt kapital Avdrag supplementärt kapital Summa kapitalbas Riskvägda tillgångar exklusive tillägg Riskvägda tillgångar inklusive tillägg Summa kapitalkrav kreditrisk Kapitalkravet för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkravet för kreditrisk enligt IRK-metoden Kapitalkrav för operativa risker Kapitalkrav Justering enligt övergångsregler Summa kapitalkrav Primärkapitalrelation i procent före justering enligt övergångsreglerna 13,87% 14,86% 14,35% 33,67% 39,56% 38,23% Kapitaltäckningsgrad i procent före justering enligt övergångsreglerna 16,68% 17,91% 17,24% 40,99% 47,82% 46,55% Kapitaltäckningskvot exklusive tillägg * 2,09 2,24 2,15 5,12 5,98 5,82 Primärkapitalrelation i procent efter justering enligt övergångsreglerna 8,88% 9,30% 8,85% 35,97% 37,61% 38,31% Kapitaltäckningsgrad i procent efter justering enligt övergångsreglerna 10,67% 11,21% 10,63% 43,79% 45,47% 46,65% Kapitaltäckningskvot inklusive tillägg * 1,33 1,40 1,33 5,47 5,68 5,83 Särskilda uppgifter IRK Reserveringar överskott(+)/underskott (-) IRK Total reserveringar (+) IRK Förväntat förlustbelopp (-) noter

15 Not 10 Kapitaltäckning, fortsättning Tkr Kapitalkrav Kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Exponeringar med säkerhet i fastighet Oreglerade poster Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Kreditrisk enligt IRK-metoden Hushållsexponeringar Fastighetskrediter Övriga hushållsexponeringar Motpartslösa exponeringar Summa kapitalkrav för kreditrisker Operativa risker Schablonmetoden Summa kapitalkrav för operativa risker Totalt minimikapitalkrav * Kapitaltäckningskvot = total kapitalbas / totalt kapitalkrav I den finansiella företagsgruppen ingår, förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank AB publ ( ), även de helägda och fullt konsoliderade dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek AB publ ( ),Wasa Kredit AB ( ) samt Länsförsäkringar Fondförvaltning AB publ ( ). Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 22 april 2008 Anders Borgcrantz Vice verkställande direktör 15 noter

16 Kommande rapporttillfällen under 2008 Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september Publiceras den 25 augusti Publiceras den 27 oktober 24 länsförsäkringsbolag Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Bank AB Länsförsäkringar Hypotek AB Wasa Kredit AB Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringars organisation bygger på 24 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB äger i sin tur Länsförsäkringar Bank med dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Kundkontakterna sker alltid på det lokala länsförsäkringsbolaget. Totalt finns nära 100 kontor. Ur kundens perspektiv uppträder länsförsäkringsbolagen som lokala banker, på samma sätt som när det gäller sak- och livförsäkring. För ytterligare information, kontakta Anders Borgcrantz, tf vd Länsförsäkringar Bank AB, , , Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, , , Länsförsäkringar Bank AB (publ), org nr , Besöksadress: Tegeluddsvägen 11-13, Postadress: Stockholm, Telefon: , LFAB utg Form & Profil

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Hypotek D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i S e p t e m b e r 2 0 0 7 Sammanfattning Utlåningen ökade med 25 procent från 35 mdr till 44 mdr. marknadsandelen för hypoteksutlåning till

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr, en ökning med

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 09-05 Dnr 12-9348 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2004 Sammanfattning Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 119,1 (68,3) Mkr och efter kreditförluster till 90,5 (34,6) Mkr. Intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012 23 APRIL Länsförsäkringar Hypotek Januari mars Perioden i korthet Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr. Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) och räntabiliteten på eget kapital uppgick

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 1 1-01 Dnr 12-11598 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012 25 OKTOBER Länsförsäkringar Hypotek Januari september Perioden i korthet Rörelseresultatet ökade till 254 (137) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,7 (3,5) procent. Räntenettot ökade 60

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (12) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 589 mkr (975), en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer