årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk"

Transkript

1 årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

2 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL TEXTDEL Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhet Verksamhetsområde Dimensionering och aktuell belastning Verksamheter inom upptagningsområdet Driftövervakning Visingsö avloppsreningsverk Processchema Visingsö avloppsreningsverk Reningsprocess Visingsö avloppsreningsverk Slambehandling Kemikaliehantering Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöskyddslagen Kontrollprogram Övriga beslut Gällande villkor med kommentarer Drift- och produktionsförhållanden Produktionsmängd Energiförbrukning Förbrukning av kemiska produkter Avfall och restprodukter Driftförhållanden Bräddningar Utförda åtgärder Åtgärdsplan Kontrollresultat Utsläppskontroll Trender utsläppshalter Slamanalys Recipientkontroll: Periodisk undersökning Bilaga 1. Analysresultat Inkommande avloppsvatten 11 Bilaga 2. Analysresultat Utgående avloppsvatten 12 Bilaga 3. Analysresultat Slam 13 Bilaga 4. Verksamheter på Visingsö 14 2(10)

3 2. GRUNDDEL UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Visingsö avloppsreningsverk Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Tunnerstad 6:20 Besöksadress: Avloppsreningsverk, Tunnerstad Kommun: Jönköping Huvudbransch och tillhörande kod 1 : Avloppsreningsanläggning C Övriga branscher och koder 1 : Kod för farliga ämnen 2 : Grund för avgiftsnivå 3 : Avloppsanläggning för mer än 25 pe, men högst 2000 pe Tillstånd enligt: Miljöbalken Vattendom X Miljöskyddslagen Dispens Daterat: Tillståndsgivande myndighet: Miljödomstol X Länsstyrelsen Annat: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Kommunal nämnd: X Miljökontoret Miljöledningssystem: EMAS ISO Annat: X Nej Emissionsdeklaration bifogas Ja X Nej UPPGIFTER OM HUVUDMAN Huvudman: Tekniska kontoret, Jönköpings kommun Organisationsnummer: Gatuadress: Västra Storgatan Postnummer: Kontaktperson: Roger Rohdin Verksamhetschef VA Telefonnr: Ort: Jönköping 1 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13 3 enligt bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 3(10)

4 3. TEXTDEL 3.1 Verksamhetsbeskrivning Organisation VA-frågor hanteras i Jönköpings kommun av Tekniska kontoret på avdelningen för VA och Avfall och Miljöhantering, under vilken Vatten och avlopp är ett av tre verksamhetsområden. Teknisk Direktör Thomas Bergholm Fastighet Daniel Håkansson Gata Park Therese Evertsdotter- Staaf VA och Avfall och Miljöhantering T.f. Thomas Bergholm Mark och exploatering Fredrik Norrå Vatten och avlopp Roger Rohdin Avfall Lisbeth Merkert Miljöhantering Jönköping Erik Gaude VA-abonnent /stab VA-nät/Drift Rolf Landin VAnät/Utveckling Jan-Eric Bengtsson VA-verk Nicklas Eriksson VA-lab Helena Hörling VA-verk/ Vattenverk Stefan Svensson VA-verk /Huskvarna avloppsreningsverk Jan-Erik Lönn VA-verk /Simsholmens avloppsreningsverk Hans Rosén Verksamhet Visingsö avloppsreningsverk byggdes i slutet av 60-talet med tillbyggnad i mitten av 80-talet och är ett verk med mekanisk, kemisk och biologisk rening Verksamhetsområde Anläggningen renar avloppsvatten från centrala Visingsö och Stigbyområdet. Efter rening leds vattnet genom en 115 m lång ledning ut i Vättern. Verksamhetsområden ses i nedanstående bilder. I det största verksamhetsområdet ingår både dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering. Några mindre områden har dock endast dricksvattenförsörjning respektive endast spillvattenhantering. 4(10)

5 1=Blå = vatten 3= Rött =spillvatten Övrig markering = Grönt = spill- och dricksvatten 5(10)

6 3.1.4 Dimensionering och aktuell belastning Dimensionerande värden för verket: pe = 1000 pe Flöde Q = 230 m 3 /d BOD 7 = 73 kg/d Fosfor (P) = 4 kg/d Aktuella värden in till verket 2013: Antal pe medel = 209 pe (beräknat på ink. BOD 7 ) Antal pe max = 429 pe (beräknat på ink. BOD 7 ) Medelflöde Q = 278 m 3 /d BOD 7 = 30,0 kg/d Fosfor (P) = 1,1 kg/d Verksamheter inom upptagningsområdet Verksamheter listas i bilaga Driftövervakning Visingsö avloppsreningsverk Visingsö avloppsreningsverk driftövervakas dygnet runt Processchema Visingsö avloppsreningsverk Reningsprocess Visingsö avloppsreningsverk Reningsprocessen på Visingsö avloppsreningsverk består av mekanisk, kemisk och biologisk rening. Den mekaniska reningen utgörs av rensgaller och sedimentering i biodamm 1. Det mekaniskt renade avloppsvattnet leds till nedre biodamm 2. Från biodamm 2 pumpas vattnet genom en biobädd vartefter vattnet cirkulerar tillbaka till biodamm 1. Denna recirkulation pågår hela tiden. Innan vattnet leds ut i Vättern passeras ett kemfällningssteg till vilket vattnet pumpas direkt från den nedre biodammen. Fällningskemikalie som används är järnklorid. Vid höga flöden rinner mekaniskt och biologiskt, men inte kemiskt renat avloppsvatten från den nedre biodammen direkt ut i recipient. Processen kommer att byggas om under (10)

7 3.1.9 Slambehandling Slammet avskiljs i biodammarna som rensas vid behov. Biodamm 1 tömdes under 2013 och slammet fördes till Econova för behandling. Biodamm 2 kommer att tömmas under Slam från kemfällningstanken töms mellan 8-10 gånger om året och omhändertas lokalt i lantbruk Kemikaliehantering Järnklorid i form av PIX 111 används som fällningskemikalie. Den förvaras i en invallad plasttank om 10 m 3. Övriga kemikalier hämtas från Huskvarna reningsverk vid behov och förvaras ej på verket. 3.2 Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöskyddslagen Länsstyrelsen lämnade i beslut tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av renat avloppsvatten till Vättern från avloppsreningsverk på fastigheten Tunnerstad Bengtsgård 6:20, med huvudsak följande villkor: 1. Reningsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. För utgående avloppsvatten skall gälla följande gränsvärden. Mängden organisk substans uttryckt som biokemisk förbrukning BOD 7 får per kalenderår uppgå till högst 2000 kg, dock att resthalten inte får överskrida 30 gram per kubikmeter. Mängden totalfosfor får per kalenderår uppgå till högst 65 kg, dock att resthalten inte får överskrida 1 gram per kubikmeter. 2. Klorering av avloppsvattnet skall företagas i den omfattning hälsovårdsnämnden finner erforderligt. 3. Industriellt avloppsvatten får ej tillföras reningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsättes eller särskilda olägenheter uppkommer. 4. Om reningsverket helt eller delvis tas ur drift för underhåll, reparation eller dylikt skall vidtagas åtgärder för att i möjligaste mån förhindra utsläpp av otillräckligt behandlat avloppsvatten. Vid driftstopp skall anmälan göras till länsstyrelsen. Hälsovårdsnämnden skall ständigt hållas underrättad om driftsproblem av ur utsläppssynpunkt betydelsefull omfattning. 5. Avloppsvatten som måste bräddas från pumpstation för inkommande avloppsvatten skall passera rensgaller samt mätas och registreras. 6. Avloppsreningsanläggningen skall tas i bruk senast den 1 april För spridning av slam skall gälla anvisningar angivna i informationsskriften Användning av slam inom jordbruket. 8. Förslag till kontrollprogram skall upprättas och insändas till Länsstyrelsen före den 1 januari 1984 för godkännande Kontrollprogram Statens naturvårdsverks föreskrifter SNFS 1990:14 gällande utsläppskontroll av avloppsvatten från verk med anslutning > pe efterföljs Övriga beslut Enligt SNFS 1990:14 skall COD cr analyseras i utgående avloppsvatten, men för att analysera COD cr i avloppsvatten används idag en metod som innehåller kvicksilver. Då kvicksilver är ett utfasningsämne så har denna parameter med stöd av SNFS 1994:7 ersatts med TOC från och med Miljökontoret underrättades om detta under 2008 i två skrivelser daterade respektive För att visa att kravet på COD cr angivet i tabell 1 i SNFS 1994:7, uppfylls i utgående avloppsvatten kommer COD cr istället att beräknas, då kvoten COD cr /TOC fastställts till 4. Kvoten COD cr /TOC på inkommande vatten har fastställts till 3,5. 7(10)

8 3.3 Gällande villkor med kommentarer Villkor 1 se kap Villkorsgränsvärden har ej överskridits under Villkor 2,3,4 Planerad driftstörning erhölls när tömningen av biodammen gjordes. Ingen klorering av avloppsvattnet har förelagts. Villkor 7 Kemslammet omhändertas i lokalt lantbruk, och provtagning på slammet visar att metallhalterna ligger under de gränser som anges i SFS 1998:944 för slam som skall användas för jordbruksändamål. 3.4 Drift- och produktionsförhållanden Produktionsmängd Mängden inkommande avloppsvatten uppgick till m 3 under Energiförbrukning Elförbrukning under året uppgick till kwh och förbrukningen kan därmed beräknas till 0,7 kwh/m Förbrukning av kemiska produkter Förbrukningen av järnklorid (PIX 111) uppgick till 23 m Avfall och restprodukter Slam från den kemiska fällningen uppgick under året till 180 m 3. Slam från biodamm 1 har tömts och mängderna uppgick till 247 ton avvattnat slam med 26 % TS respektive 50 ton oavvattnat slam. Slammet från biodamm 1 fördes till Econova i Norrköping för vidare behandling Driftförhållanden Verkets tillgänglighet har varit god med viss försämring under tiden när tömningen av biodamm 1 genomfördes Bräddningar Under 2013 har 7512 m 3 bräddat förbi det kemiska fällningssteget. Det bräddade vattnet är dock både mekaniskt och biologiskt renat. Bräddningarna har skett på grund hög nederbörd. Pumpstationer har totalt bräddat 18,5 timmar i samband med kraftig nederbörd Utförda åtgärder Under 2013 har utloppsledningen rensats. Reningsverket är tillbyggt under 2013 med nytt maskinhus och nytt personalutrymme. Rensgaller, tvättpress, mottrycksskruv samt brutet vatten har installerats tillika en ny invallad kemikalietank. Biodamm 1 har, som tidigare nämnts, tömts på slam Åtgärdsplan Löpande underhåll kommer att utföras under året. Under 2014 ska även arbete påbörjas med att tömma biodamm 2. Nytt kompletterande kemsteg kommer att byggas och processflödet kommer att genomgå viss förändring. 14 fastigheter har uppmanats att koppla bort stuprör och dräneringsvatten från spillvattenledningen senast (10)

9 3.5 Kontrollresultat Utsläppskontroll Enligt SNFS 1990:14 skall minst 8 dp/år tas, och under 2013 har 11 dygnsprover tagits på utgående avloppsvatten. Analysresultat ses i bilagorna 1 till 2. Tabell 1 Analys- och beräkningsresultat 2013 Parameter Inkommande Villkor Utgående Reduktion % BOD 7 : Maxvärde mg/l Medelvärde mg/l 87 8,6 Flödesvägtmedelvärde mg/l ,6 Medianvärde mg/l 49 6,5 Mängd kg/år P tot Maxvärde mg/l 7,5 0,9 Medelvärde mg/l 3,3 0,3 Flödesvägtmedelvärde mg/l 3,0 1 0,2 Medianvärde mg/l 3,7 0,2 Mängd kg/år N tot Maxvärde mg/l Medelvärde mg/l Flödesvägtmedelvärde mg/l Medianvärde mg/l Mängd kg/år Beräknad COD Maxvärde mg/l Medelvärde mg/l Flödesvägtmedelvärde mg/l Medianvärde mg/l Mängd kg/år Trender utsläppshalter Tabell 2 Trender utsläppshalter Parameter Flödesvägt medel BOD 7 mg/l 7 4,1 5,7 7,6 Flödesvägt medel P tot mg/l 0,15 0,07 0,18 0,2 Flödesvägt medel N tot mg/l 14,1 8,9 11,5 17,7 Flödesvägt medel Beräknad COD mg/l 29,3 19,8 28,7 37, Slamanalys Ett prov på slammet har tagits enligt SNFS 1994:2. Analysresultaten ses i bilaga 3. Analys på slammet från Visingsö visar att slammet med god marginal uppfyller kraven i SFS 1998:944. Tabell 3 Analysresultat slamprovtagning 2013 Parameter Analysresultat Pb (mg/kgts) 2,9 Cd (mg/kgts) 0,8 Cu (mg/kgts) 54 Cr (mg/kgts) 25 Hg (mg/kgts) 0,04 Zn (mg/kg TS) 82 9(10)

10 3.5.4 Recipientkontroll: Sker i Vätternvårdsförbundets regi Periodisk undersökning En periodisk undersökning utfördes 24 oktober 2011 av Sweco Environment AB. Undersökningen visade i huvudsak att verksamheten vid Visingsö avloppsreningsverk bedrevs i överensstämmelse med gällande tillstånd och att driften sköttes på ett tillfredställande sätt. Besiktningsförrättaren ansåg dock att kemsteget och processlösningen behövde ses över och att egenkontrollen borde uppdateras och kompletteras på några punkter. JÖNKÖPING mars 2014 JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska kontoret Thomas Bergholm Teknisk direktör Roger Rohdin Verksamhetschef VA 10(10)

11 Visingsö INK dp C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l kg/dygn kg/dygn kg/dygn kg/dygn kg/dygn m3/dygn FNU kg/dygn Start TEMP UPACpH SUSP BOD7 TOT-P TOT-N TOC COD ber SUSP BOD 7 TOT-P TOT-N TOC FLÖDE TURB. COD ber ,5 7, , ,9 5,6 0,37 2,7 8, , ,1 7, , ,5 6,2 0,21 6,7 6, , ,9 7, , ,2 13 0,27 4, , ,1 7, , ,4 0, , ,2 7, ,88 8, ,1 7, , , , ,4 7, , , , ,5 7, , , , ,9 7, , , , ,4 8, , , , , ,4 4 0,32 2,8 5, ,06 Antal: Min 3,9 7, ,48 7, ,4 4 0,21 2,7 5, ,06 Max 11,4 8, , , ,72 Median 8,3 7, , , ,72 Medel 7,81 7,68 76,18 87,45 3,29 31,22 60,00 240,73 24,64 30,02 1,06 10,48 19,92 351,00 58,10 79,51 Flödesvägt medelvärde 70,7 85,6 3,0 29,8 56,5 226,5 kg/år

12 Visingsö UTG dp 2013 gulmarkering = mindre än värde C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l FNU kg/dygn kg/dygn kg/dygn kg/dygn kg/dygn ml/m3 m3/dygn kg/dygn Start TEMP UPACpH SUSP BOD7 TOT-P TOT-N TOC Cod ber TURB. SUSP BOD 7 TOT-P TOT-N TOC Dosering FLÖDE COD ber ,8 6,4 5 3,3 0,03 4, ,9 1,2 0,011 1,8 1, , ,1 7 5,7 4,7 0, ,3 19-2,5 2,1 0,0045 4,5 2, , ,1 6, , ,5 23 3,4 2,1 2,1 0,018 4,7 2, , ,1 6,9 5 6,1 0, ,4 26 3,7 1,08 2,2 0,014 4,7 2, , ,2 7,1 5 5,3 0, ,3 29 4,4 2,2 2,3 0,031 4,4 3, , ,1 7,2 7,3 6,5 0, ,3 33 4,3 2,8 2,5 0,062 6,6 3, , ,9 7, , ,8 4 3,1 0,093 5,6 3, , ,6 7, , ,4 0,16 8,4 7, , ,6 7,3 9,3 7 0, ,7 2,6 2 0,062 7,3 3, , ,5 6, , ,6 5 0, , , ,6 9,6 19 0, ,78 1,5 0,039 3,7 1, ,994 Antal: Min 3,1 6,4 5 3,3 0,01 4, ,4 0,78 1,2 0,0045 1,8 1, ,194 Max 12,6 7, , ,4 0, , ,858 Median 8,35 7,1 7,3 6,5 0, ,3 33 6,35 2,5 2,2 0,039 4,7 3, ,918 Medel 8,20 7,05 12,17 8,63 0,25 20,08 11,53 40,64 9,33 3,96 2,67 0,08 6,25 3,74 227,55 351,00 13,11 Flödesvägt medelvärde 11,6 7,6 0,2 17,7 10,6 37,4 kg/år

13 Visingsö kemslam Parameter nr % % av TS g/kg TS g/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Prov uttaget ph TS GF TOT-P TOT-N Pb Cd Cu Cr Hg Ni Ag Sn Zn Sb ,0 2,10 27, ,5 <0, ,098 7,4 <0,61 2, ,7 1,10 22,7 3,4 9,1 <1,6 <0, ,028 1,7 0,87 3, ,6 2,49 40, ,9 0, , <0,95 2, ,4 1,44 36,7 8,8 40 2,9 0, , ,92 2,6 82 9,1

14 VISINGSÖS RENINGSVERK Verksamheter inom upptagningsområdet Företag Verksamhet processvatillst.enl. sen. Tillsyns- ev.förhöjd avtal om e Typ av till S / D le M-skyddsl bes. myndighethalter av avgift avseanläggning Visingsö Byggservice Bygg M Wetter Bygg AB bygg, Visingsö-Grönsaker växthusodling MJ Mekanik Mekanisk konstr. Forsberg AB, Installatör L. Elinst. o sanitetsarb. Visingsö Gäst & Småbåtshamn ADrivning av hamn Emanuelssons El & Allservice Elinst, vvs- & mekaniktillv. Persgårdens Ekologiska AB Mjöltillverkning Euroway Expo AB Tillv. karosser Rökinge Plåt AB Plåtslageri Visingsö Flygfält och golfbana Flygfält o 9 håls golfbana U Kumlaby Lantbruks AB Mjölkbonde Visingsö Åkeri AB Åkeri ANN-BRITT JOHANSSON FÖR V Livsmedelhandel Bengtsgården HB Lantbruk Erstad Skutegård Lantbruk o smide Visingsö Industriförädling Metalförädling, mek. verks. Visingsö Konfektyrer Tillv. konfektyr Svenska Fibergruppen AB?? tillv. prod. av glasfiber Svensgårdens Gårdsbutik förädling av gårdens produkter såsom bär o dylikt Näs Jordbruk HB Jordbruk m. boskap HB Janne Petersson Visingsö Frukt & bär, emballage Jönköpings läns landsting Vårdcentral Visingsö Marina Handelsbolag Visingsö Vind kooperativ

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv

Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Tågarps avloppsreningsverk Svalöv Miljörapport 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 5 Verksamhetsområde... 5 Tågarps avloppsreningsverk...

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) IJ. 32.3 TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA SPILLVATTEN FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETER Inledning Alla svenska kommuner har de senaste 50 åren renat avloppsvatten

Läs mer

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer