TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS"

Transkript

1 TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS Datum: 18 december 2006 Tid: Hjälpmedel: Ett A4-blad med egna anteckningar (båda sidor) samt miniräknare. Antal uppgifter: ; Vardera uppgift kan ge p. Poängkrav: För godkänt krävs 12p, betyg 4 kräver 16p, och betyg, 21p. Examinator: Clas Rydergren Jourhavande lärare: Clas Rydergren, Resultat anslås senast: 4 januari 2007 Kortfattade lösningsförslag anslås vid skrivningstidens slut. Tentamensinstruktioner När Du löser uppgifterna Redovisa Dina beräkningar och Din lösningsmetodik noga. Motiveraallapåståenden Du gör. Använd alltid de standardmetoder som genomgåtts på föreläsningar och lektioner. Skriv endast på ena sidan av lösningsbladen. Använd inte rödpenna. Behandla ej fler än en huvuduppgift på varje blad. Vid skrivningens slut Sortera Dina lösningsblad i uppgiftsordning. Markera på omslaget de uppgifter Du behandlat. Kontrollräkna antalet inlämnade blad och fyll i antalet på omslaget.

2 (p) TENTAMEN TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 1 Uppgift 1 Pizzateknologen stå inför valet att genomföra en liten, mellan eller stor reklamkampanj inför julen. Tabellen neden ges förväntad vinst av respektive kampanj för Pizzateknologen. Storlek pånärliggande pizzeriors kampanj Pizzateknologen Liten Mellan Stor Liten Mellan Stor a) Vilka är de maximin-optimala besluten för Pizzateknologen? b) Vilka är de maximax-optimala besluten för Pizzateknologen? c) Finn alla optimala beslut om Laplace-kriteriet används. Antag nu att Pizzateknologen har uppskattat att sannolikheterna för de tre kampanjutfallen (liten, mellan, stor) är (0.3; 0.4; 0.3). d) Vilka är de optimala besluten om Bayes EMV-kriterium används? e) Vad är det förväntade värdet av perfekt information för Pizzateknologen? f) Bestäm grämelsematrisen och bestäm alla optimala minimax-grämelse-beslut för Pizzateknologen. g) Vilka är de optimala besluten om det förväntade grämelse kriteriet (EOL) används? (p) Uppgift 2 En större publik inrättning ska se över sin beredskap för att ta hand om personer som får plötsligt hjärtstillestånd. De tänker sig att beredskapen ska förbätras dels genom utbildning av personal i hjärt- och lungräddning (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR), dels utplacering av defilibratorer. Sannolikheten för attöverleva vid ett hjärtstillestånd är beroende av tiden tills hjälp ges i form av massage och defilibrering. Sannolikheten för överlevnad, baserat på tidigare statistik och approximationen att en ambulans anländer efter 10 minuter, beräknas ur uttrycket s(t CPR,t DEFIB )=max{0, t CPR 0.011t DEFIB } där t CPR är tiden innan hjärt- lungräddning påbörjas, och t DEFIB är tiden tills defilibrering görs, i minuter.

3 TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 2 Antag att tiderna t CPR och t DEFIB står i direkt proportion till avståndet mellan platsen där personen med hjärtproblemet befinner sig och var personal med kunskap om hjärtlungräddning respektive platsen där en defilibrator finns utplacerad. Defilibratorutrustningarna kräver inte utbildning för att användas. Antag att varje person med hjärtproblem servas av närmsta personal och defilibrator. Den publika inrättningen finns beskriven i form av ett nätverk med noder och bågar. Varje nod beskriver ett rum eller samlingsplats i byggnaden och varje båge beskriver förflyttning mellan noder. Modellen innehåller 42 noder. Mellan varje par av noder i, j finns en båge; för varje båge ges ett avstånd mellan nod i och nod j, a ij.för varje nod finns en parameter d i,i=1,..., 42 som anger det uppskattade antalet hjärtproblem som uppstår (en uppskattning som gjorts utifrån antalet personer som förväntas vistas på respektive plats). Defilibrator och utbildad personal måste placeras i rum/samlingsplatser. Formulera en matematisk modell i form av ett linjärt heltalsproblem som: tillordnar rum för de 4 resurspersoner med hjärt- och lungräddningsutbildning samt föreslår en placering av 2 defilibrator-utrustningar, så att sannolikheten för dödsfall på grund av hjärtstillestånd i lokalerna minimeras (sannolikheten för dödsfall för varje plats summerad, minimeras). Definiera variabler och parametrar som ingår i modellen noggrannt. Motivera eventeulla ytterligare antaganden som du gör för modellen. Ange också hurmånga variabler och bivillkor som din formulerade modell omfattar. Uppgift 3 a) Betrakta följande matris som en avkastningsmatris för en radspelare i ett tvåpersons nollesummespel med en rad- och en kolumnspelare Genom att utgå från kraven för en optimal blandad strategi för de två spelarna, visa att lösningen där radspelaren använder sina tre strategier med sannolikhetern ( 1, 1, 1 ) och kolumnspelaren använder sina fyra strategier med sannolikheterna ( 1, 1, 1, 1 ) inte är en optimal blandad strategi (3p) b) Betrakta följande matris som en avkastningsmatris i ett två-persons nollesummespel med en rad- och en kolumnspelare [ 2 7 ] Bestäm de optimala blandade strategierna för rad och kolumnspelaren. Använd gärna grafisk lösning som hjälpmedel för att bestämma lösningen. Vilket är värdet på speletför respektive spelare?

4 TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 3 Uppgift 4 (3p) a) En beslutsfattare har en nyttofunktion, u, för monetära intäkter (kronor), x, som ges av u(x) = (x ). i) Avgör om beslutsfattaren är risk-rädd (risk averse), riskneutral, eller en risksökare (risk seeking) ii) Visa att beslutsfattaren är indifferent mellan att göra ingenting (göra inget, vinna inget) och lotteriet att med sannolikhet 1/3 få och med sannolikhet 2/3 förlora b) Företaget Blommanurå utvecklar en ny blomgödning. Om Blommanurå sätter sin nya produkt på marknaden och den är framgångsrik förväntas de få envinst på 00000kr, men om den inte blir lika framgångsrik (floppar) kommer de att istället förlora 30000kr. Tidigare erfarenheter visar att liknande produkter blir framgångsrika med sannolikhet 0.6. Till en kostnad av 0000 kan marknadspotentialen hos den nya blomgödningen testas innan en lansering. Om testet visar ett positivt utfall så är sannolikheten för en framgångsrik lansering 0.8. Om testet visar ett negativt utfall så är sannolikheten för en framgångsrik lansering ändå 0.3. Testet ger positivt utfall med sannolikhet 0.6 och negativt utfall med sannolikhet 0.4. Rita ett beslutsträd för Blommanurås lansering, och bestäm deras optimala strategi. Uppgift Tre lantgårdar (A, B och C) ligger lokaliserade utmed en större bilväg. Lantgårdarna är sammanbundna med varandra och med den större bilvägen med ett antal små grusvägar med relativt dålig beläggning. Var och en av lantgårdarna ser ett värde med att få en asfalterad anslutning mot den större vägen. Värdet av en anslutning för respektive lantbruk ges av siffrorna inom parentes i figuren nedan. Var och en av de mindre grusvägssträckorna kan asfalteras till en kostnad som anges intill varje sträcka i figuren. Av kostnaderna i figuren framgår att det inte är lönsamt för något lantbruk att på egen hand asfaltera en egen anslutning, men att en gemensam insats skulle kunna vara det. Lantbruken har krav på lönsamhet på investeringen. a) Definiera en uppsättning variabler somkananvändas förattbeskriva kostnadsdelningsproblemet för vägasfalteringsproblemet, definiera den karaktäristiska funktionen samt bestäm dess värde för varje möjlig koalition i spelet.

5 TNK047 OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 4 (10) 8 (9) 3 (7) A B C (1p) b) Teckna kärnan som beskriver den kostnad som kan debiteras lantbruken för att alla ska få en asfalterad anslutning mot den större vägen. c) Bestäm Shapley-värdet för spelet.

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS Datum: 22 maj 2012 Tid: 8 12, TP56 Hjälpmedel: Ett A4-blad med text/anteckningar (båda sidor) samt miniräknare. Antal uppgifter: 5; Vardera uppgift kan ge 5p.

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LÖRDAGEN DEN 22 MARS 2014, KL 14-19 SAL:

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008.

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Miniräknare ej tillåten Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0)

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering.

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering. Uppgift 1 (14p) I en hockeymatch mellan lag A och lag B leder lag A med 4-3 när det är en kvart kvar av ordinarie matchtid. En oddssättare på ett spelbolag behöver bestämma sannolikheten för de tre matchutfallen

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering Lektion 3 Projektplanering (PP) Rev. 013015NM Fast position Projektplanering Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1c Bedömningsexempel Matematik kurs 1c Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 9 Exempel

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Miniräknare ej tillåten Del B1 Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng (0/1). Provtid: 80 minuter för Del B1 och Del B2 tillsammans.

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden

Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden Södertörns högskola Institutionen för Statsvetenskap, Nationalekonomi och Juridik Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden Kandidatuppsats Handledare: Stig Blomskog Författare: Sara Qureshi

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer