Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Claes-Göran Nyrén Viveka Hallberg Jarflod, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stewe Jonsson, förvaltningschef Lena Svensson, sekreterare Ann-Mari Forsberg, t.o.m. 55 Mats Källqvist, t.o.m. 47 Henrik Freij, ersättare Pia Lindell, ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Axelsson Kultur- och fritidsförvaltningen den 26 maj 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Svensson Ordförande Börje Wilsborn Justerare Rolf Axelsson

2 (23) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Lena Svensson

3 (23) 46 Kulturpris 2014 s beslut Kulturpris år 2014 på kr tilldelas: Bo Heindorff för hans mångsidiga och hängivna intresse för bärande delar av Vetlandas historia som tagit sig uttryck i två böcker: 2011 Vetlanda fotbollförening 80 år 2010 samt 2013 Withalaskolan 100 plus. Förslag på stipendiater till årets kulturpris läggs fram. Kulturpriset utdelas som belöning för insatser på kulturområdet. Förslag tas fram av kultur- och fritidsnämndens ledamöter som också fattar beslut i ärendet. Kulturpriset utgår med kr. Utdrag Bo Heindorff Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4 (23) 47 Ledarpris 2014 s beslut Ledarpris från Bertiastiftelsen för år 2014 tilldelas: Anita Lundeby för att hon har lett och drivit grenen artistisk gymnastik (AG) i Hvetlanda Gymnastikförening under drygt 13 år. Hon lägger ner många timmar i veckan på att vara i träningshallen och att planera träningarna. Hon brinner verkligen för denna sport i både själ och hjärta och inspirerar många ungdomar och andra ledare. Anita finns verkligen för alla och ser till att alla syns. Hon är utöver tränare också styrelseledamot i föreningen och barnledaransvarig sedan många år. Bengt Sundberg för att han i mer än 30 år iklätt sig en betydande ledarroll i Vetlanda Bandyklubb där han som materialförvaltare och ledare i ungdomsverksameten under alla år varit, och fortfarande är, en omistlig tillgång. Han har genom åren följt ett stort antal ungdomar och deras lag från bandylekis till framgångsrika juniorspelare. Bengts ledarskap präglas av noggrannhet, uthållighet, maximal tillförlitlighet, lust till sporten, kärlek till ungdomarna och av äkta idealitet. Mottagare av Bertiastiftelsens ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet. Fritidskonsulent Mats Källqvist presenterar de förslag på kandidater till ledarpriset 2014 som inkommit. Utdrag Anita Lundeby Bengt Sundberg Bertiastiftelsen, Martin Järland Paragrafen förklaras omedelbart justerad

5 (23) 48 Utbildningsstipendium 2014 s beslut Utbildningstipendium år 2014 på kr tilldelas: Robin Croona som söker medel för utbildningsavgift (80 000). Han går just nu Singer/songwriterlinjen på Kulturama och kommer till hösten åter igen studera på Kulturama. Han har sökt och kommit in på musikproduktionslinjen. Detta för att bredda sitt musikkunnande. önskar återkoppling från stipendiat om hur stipendiet har använts. Utbildningsstipendium inom kulturområdet utdelas efter urval bland inlämnade ansökningar. Kandidater som ansökt om utbildningsstipendium 2014 presenteras. Utbildningsstipendium utgår med 8000 kr. Utdrag Robin Croona Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 (23) 49 Redovisning av utbildningsstipendium 2013 s beslut Redovisning enligt nedan noteras till handlingarna. Redovisning för användning av utbildningsstipendium 2013 har inkommit från stipendiat Anton Kull.

7 (23) 50 Bidrag till studieförbunden 2014 s beslut Fördelning av bidrag till studieförbunden för år 2014 föreslås enligt följande: grund volym målgrupp projekt totalt i kr % av tot ABF ,11% Bilda ,86% Mbsk ,82% NBV ,58% Sensus ,30% Studiefr ,17% Vuxensk ,99% Ibn Rushd ,18% Summa ,00% menar även att projektmedlen ska vara till just projekt. Alltså en temporär satsning, inget som pågår år efter år, vilket bör påpekas inför nästa års ansökningar. Förslag till fördelning av bidrag till studieförbunden för år 2014 presenteras. Bidragen grundar sig på förbundens verksamhet under 2013 förutom projektmedel som avser verksamhet under kronor finns att fördela mellan studieförbunden och består av följande bidrag: Grundbidraget avser en procentuell fördelning av det totala bidraget från föregående år ( ) Volymbidraget avser antal studietimmar, cirklar och kultur ( ) Målgruppsbidraget avser särskilt stöd för cirklar som riktar sig till kortutbildade, handikappade, invandrare och ungdomar i riskzon ( ) Utdrag Projektmedel ges till projekt som berör unga (40 000) ABF, Bilda, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Ibn Rushd

8 (23) 51 Ansökan om bidrag Lyftet 2014, Studieförbundet Bilda s beslut beslutar att bevilja Studieförbundet Bilda bidrag med kr till projekt Lyftet Beviljade projektmedel ska redovisas senast 30 november Under tolv somrar har läger genomförts för barn och ungdomar från Vetlanda kommun. Studieförbundet Bilda och Vetlanda Pingstförsamling har under dessa år ansökt om bidrag inom ramen för det anslag som studieförbunden kan ansöka om för verksamhet riktat till barn och ungdom. Planering pågår för fullt för en ny lägervecka, i år blir det på Sjöhaga Ungdomsgård i Timmersdala. Målgruppen för projektet är främst barn 8-12 år som har speciella behov och det är skolsköterskorna i kommunen som föreslår vilka barn som ska tillfrågas. Det beräknade underskottet är kr och man ansöker nu om största möjliga bidrag. Utdrag Bilda

9 (23) 52 Ansökan om bidrag Integration Kantarellen, ABF s beslut beslutar att bevilja Studieförbundet ABF bidrag med kr till projekt Integration Kantarellen. Beviljade projektmedel ska redovisas senast 30 november Att skapa mötesplatser för människor med olika kulturell bakgrund är ett viktigt led i kampen mot främlingsfientlighet och rasism, liksom att belysa frågan genom föreläsningar, konferenser och debatter. Genom att knyta samman medlemsorganisationernas medlemmar, förtroendevalda och medlemmar i andra föreningar samt boende på området, bedömer vi att verksamheten på Kantarellen kan bli en arena för erfarenhetsutbyte över kulturgränserna. Övergripande mål är att fånga upp och utveckla verksamheten både för barn, ungdomar och vuxna där alla oavsett förutsättningar, har möjlighet att delta och lära av varandra och själv kunna växa som människa. Man ansöker nu om bidrag på kr till uppstart av verksamheten. Utdrag ABF

10 (23) 53 Ansökan om bidrag Slöjdklubbar, Studieförbundet Vuxenskolan s beslut beslutar att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan bidrag med kr till projekt Slöjdklubben. Beviljade projektmedel ska redovisas senast 30 november Studieförbundet Vuxenskolan i Vetlanda vill starta två slöjdklubbar i samarbete med Jönköpings läns Hemslöjdsförbund och Utvecklarna för hemslöjden i länet. Klubbarna riktar sig till barn mellan 7 och 14 år. Med slöjdklubben vill SV väcka barns nyfikenhet och stimulera deras skaparglädje. I slöjdklubben får barnen lära sig använda enkla verktyg tillsamman med barn och ungdomar i samma ålder. I slöjdklubben träffas man sju gånger á 2-3 timmar varje termin med start på hösten och på våren. Då SV har en stark koppling till landsbygden genom bl.a. bygdegårdarna finns det tankar på att förlägga en slöjdklubb utanför centralorten Vetlanda. Man ansöker nu om bidrag till två slöjdklubbar, kr kr, totalt kr. Utdrag Studieförbundet Vuxenskolan

11 (23) 54 Ny prissättning musikcaféserien s beslut föreslås fastställa ny prissättning för musikcaféserien enligt följande: Abonnemang: (7 konserter) 600 kronor/300 kronor för ytterligare familjemedlem Enstaka biljett: 190 kronor Enstaka biljett pensionär: 150 kronor Enstaka biljett vuxenstuderande: 40 kronor (ingen ändring) Barn och unga t o m gymnasiet: fri entré (ingen ändring) Åtta kommuner i länet köper in musikcaféserien och prissättningen varierar stort. Vetlanda har en förhållandevis låg prisnivå. Syftet med en höjning är att vi ska närma oss våra grannkommuner men fortfarande ha en prisnivå som säkrar människors möjlighet att ta del av ett gott kulturutbud. Detta i enlighet med de kulturpolitiska målen i Vetlanda kommun där mångfald och tillgänglighet ingår. Att höja priset på enstaka biljetter kan påverka våra besökares val. Abonnemang blir ett mer ekonomiskt och samtidigt intressant alternativ. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni 2011 fastställdes den nuvarande prissättningen: Abonnemang: 480 kronor/240 kronor Enstaka biljett: 170 kronor Vuxenstuderande: 40 kronor Barn och unga t o m gymnasiet: fri entré Förslag finns nu att fastställa ny prissättning för musikcaféserien enligt följande: Abonnemang: (7 konserter) 600 kronor/300 kronor för ytterligare familjemedlem Enstaka biljett: 190 kronor Enstaka biljett pensionär: 150 kronor Enstaka biljett vuxenstuderande: 40 kronor (ingen ändring) Barn och unga t o m gymnasiet: fri entré (ingen ändring)

12 (23) 55 Lilla scenskolan s beslut föreslås hålla en fortsatt dialog med MOJ Entertain. Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson har mottagit ett förslag från MOJ Entertain, Jacob Byskén med arbetsnamnet Lilla Scen Skolan. Målet för projektet är att bygga nya mötesplatser med tonvikt på teater. Med hjälp av drama ska barns kreativitet och självförtroende stärkas. Målgrupp är de yngre åldrarna i hela Vetlanda kommun. LillaScenSkolan ska besöka platser runt om i kommunen och aktiviteten förslås ske i anslutning till skoltid och skolor/scenlokal. Projektet ska finansieras via kulturstöd från kulturrådet och eventuellt Projektstöd från Mitt i Småland, Leader-projekt. I projektets startskede finns inte tidsrymd, budget eller platser klara. Skrivningen uppfattas som en sondering om det överhuvudtaget är rimligt att genomföra LillaScenSkolan. arbetar med stöd till verksamhet i föreningsregi. Nämnden har ett särskilt ansvar för barn och ungas fritid, den tid som ligger utanför skoltid. En möjlig väg är att undersöka samarbetsmöjligheter med bygdegårdar, som finns runt om i hela Vetlanda kommun, och på så sätt involvera föreningslivet och därmed möjlighet för nämnden att bistå ekonomiskt. Utdrag Moj Entertain

13 (23) 56 Uppdatering av dokumenthanteringsplan s beslut godkänner uppdaterad dokumenthanteringsplan enligt framlagt förslag. Kultur- och fritidsförvaltningens dokumenthanteringsplan har uppdaterats. Nuvarande dokumenthanteringsplan godkändes av kultur- och fritidsnämnden på nämndsammanträde , 90.

14 (23) 57 Redovisning av intern kontrollplan 2013 s beslut Redovisad intern kontrollplan 2013 för kultur- och fritidsförvaltningen noteras med godkännande till handlingarna. påpekar vikten av att stickprovskontroll görs på två föreningar per år när det gäller bidragen. Förvaltningschefen redogör för uppföljningsarbetet av kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan för 2013, se bilaga. Utdrag Kommunstyrelsen Kommunrevisionen

15 (23) 57 fortsättning, bilaga Redovisning av Kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan 2013 Rutin Kontrollmoment Ansvar Frekvens Resultat Kommentarer Delegationsbeslut Ekonomisk uppföljning Lönerapportering Fakturahantering Efterlevnad av regler för rapportering Månadsprognos Halvårsbokslut Årsredovisning Att korrekt baslön, sysselsättningsgrad och frånvaro är registrerade i HRsystemet. Priskontroll mot offerter och avtal Kultursekr. Fritidsskonsulent Enhetschef Förvaltn.chef Förvaltn.sekr 1gång/kvartal Genomförd Inga anmärkningar 10 ggr/år Genomförd Inga anmärkningar Enhetschef 2 ggr/år Genomförd Inga anmärkningar Beställare/ Attestant Kontinuerlig Genomförd gällande förv egna offerter och avtal Stickprov görs gör gällande inköpskontorets inköps-avtal. Inköps-kontoret informeras vid avvikelser Inköp av varor och tjänster Att regelverken följs Enhetschef Kontinuerlig Genomförd Inga större avvikelser Dokumenthanterings- Gallring Enhetschef Årligen Genomförd Inga större plan avvikelser Konstsamling Inventering Museichef Kontinuerlig Genomförd Inga anmärkningar Medieplanering Rätt underbyggda Bibliotekschef Kontinuerlig Genomförd Inga anmärkningar inköps- och gallringsbeslut Arvode till uppdrags- Kontroll av skattsedel Kultursekr Kontinuerlig Genomförd Inga anmärkningar tagare Bidragskontroll Kontroll att ansökningshandling korresponderar med faktisk verksamhet och att korrekt bidrag betalats ut Fritidskonsulent 2 föreningar per år Delvis genomförd En uppföljning har gjorts

16 (23) 58 Intern kontrollplan 2014 s beslut godkänner framlagt förslag till intern kontrollplan för 2014, se bilaga. har att utforma kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan för Med utgångspunkt i föregående års kontrollplan läggs förslag på intern kontrollplan att gälla för 2014.

17 (23) 58 fortsättning, bilaga Kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan 2014 Rutin Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Delegations- Efterlevnad av regler Kultursekr. beslut för rapportering Fritidskonsulent Enhetschef Ekonomisk Månadsprognos Förvaltn.chef uppföljning Halvårsbokslut Förvaltn.sekr. Årsredovisning 1gång/kvartal Skriftlig delgivning Nämnd/ förv.chef 10 ggr/år Ek.system Nämnd Ekonomikont Kommunfullm. Riskbedöm ning Medel Lönerapportering Att korrekt Enhetschef 2 ggr/år Stickprov Förv.chef Medel baslön, sysselsättningsgrad och frånvaro är registrerade i HRsystemet. Nämnd Faktura- Priskontroll mot Beställare/ Kontinuerlig Stickprov Förv.chef Medel hantering offerter och avtal Attestant Nämnd Inköp av Att regelverken Enhetschef Kontinuerlig Stickprov Förv.chef Hög varor och tjänster följs Nämnd Dokument- Gallring Enhetschef Årligen Stickprov Förv.chef Måttlig Hanteringsplan Nämnd Konstsamling Inventering Museichef Kontinuerlig Stickprov Nämnd Hög Hög Redovisning Medieplanering Arvode till uppdragstagare Bidragskontroll Rätt underbyggda inköps- och gallringsbeslut Kontroll av skattsedel Fördjupad kontroll av att ansökningshandling korresponderar med faktisk verksamhet och att korrekt bidrag betalats ut Bibliotekschef Kontinuerlig Utlåningsoch efterfrågeanalys Kultursekr. Kontinuerlig Kontroll vid kontrakt skrivn. Fritidskonsulent 2 föreningar per år Stickprov Förv.chef Nämnd Förv.chef Nämnd Förv.chef Nämnd Hög Hög Hög

18 (23) 59 Nominering till Svenska barnidrottspriset s beslut uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att ha nomineringen i åtanke i det dagliga arbetet under det kommande året och på så vis kunna nominera någon man tycker förtjänar priset nästa år. I höst delar nätverket för Svensk barn- och ungdomsidrott ut det Svenska barnidrottspriset för andra gången. Priset är instiftat för att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnidrottsperspektiv. Priset ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller är i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera andra. Alla som vill får nominera personer, klubbar eller kommuner man tycker förtjänar priset. Nomineringar ska vara Nätverket Svensk Barn- och ungdomsidrott tillhanda senast den 15 juni.

19 (23) 60 Detaljplan för Gillesalen 1 m.fl., Vetlanda s beslut Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns inget att erinra mot detaljplan för Gillesalen 1 m.fl., Vetlanda. Fastigheten Gillesalen 1 är planlagd för flerbostadshus. Myresjöhus, som äger fastigheten, vill nu exploatera området med 16 enbostadstomter, vilket kräver en ändring av detaljplanen. Ett planförslag har upprättats och redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat att samråd ska ske samt att behov av miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. Ärendet handläggs genom enkelt planförfarande. Efter detta samråd överlämnas förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott. Samråd sker 28 april till och med 26 maj Synpunkter lämnas till Tekniska kontoret senast den 26 maj Fastigheten är redan tidigare planerad för bostadsändamål. Ur förvaltningens perspektiv saknar det betydelse om den bebyggs med enbostadshus eller flerfamiljshus. Byggnationen inkräktar inte på det rörliga friluftslivet mer än en byggnation av flerbostadshus skulle ha gjort. Utdrag Tekniska kontoret

20 (23) 61 Tackbrev IOGT-NTO s beslut Tackbrev från IOGT-NTO noteras till handlingarna. Tackbrev har kommit från IOGT-NTO där de tackar för uppvaktningen i samband med deras 125-årsjubileum.

21 (23) 62 Anslag från Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige s beslut Information enligt nedan noteras till handlingarna. Efter ansökan från kultur- och fritidsnämnden och förslag från landshövdingen i Jönköpings län har styrelsen för Min Jubileumsfond för Ungdom i Sverige beslutat om ett anslag till Fotbollsskolan i Vetlanda för arbete och engagemang för integration av barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

22 (23) 63 Protokollsutdrag s beslut Protokollsutdrag enligt nedan noteras till handlingarna: Projekt Rena Gym, 149, Protokollsutdrag enligt nedan har kommit från socialnämnden: Projekt Rena Gym, 149,

23 (23) 64 Övrigt Inget övrigt att notera.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer