1728 Hedesunda ALF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1728 Hedesunda ALF 2013-02-04"

Transkript

1

2

3

4 Kustnära Bostäder Gävleborg AB Del av Eskön 1:2, Östramaren 1728 Hedesunda ALF Adress: Telefon: Telefax: E-post: Norra Stiftelsevägen HEDESUNDA

5 Kustnära Bostäder Gävleborg AB Del av Eskön 1:2, Östramaren Innehåll 1 INTRODUKTION 3 2 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Utredning och tillstånd Planerad och befintlig bebyggelse Möjlighet till kommunal VA-anslutning VA-dimensionering - Planerad bebyggelse Omgivningsbeskrivning Hydrogeologiska förhållanden Recipientförhållanden FÖRSLAG TILL VA-LÖSNINGAR Övergripande förslag VA-lösningar Vattenförsörjning Spillvattenhantering Dagvatten och brandvatten 9 4 TEKNIK FÖR SPILLVATTENBEHANDLING 10 5 ADMINISTRATIVA ASPEKTER 11 6 ÖVRIGT 11 Sid Ritningar Ritning -01 Översikt, planerade bostäder, skala 1:5000 Ritning -02 Översikt, hydrologiska förhållanden, skala 1:5000 Ritning -03 Princip föreslaget VA-system, skala 1:2000-2(11) -

6 1 INTRODUKTION Inom fastigheten Eskön 1:2 planeras ny villa- och radhusbebyggelse söder om Östramaren. En detaljplan för området kommer att tas fram. Inom planområdet planeras ca 10 nya villatomter och ett radhusområde för åtta lägenheter. Föreliggande, som gjorts på uppdrag av Kustnära Bostäder Gävleborg AB, kommer att utgöra ett underlag för detaljplanen. Utredningen omfattar förslag till gemensam lösning för vatten- och spillvatten för planerade bostäder. Till grund för arbetet ligger översiktsplan Eskön samt arbetsutkast för plankarta och illustrationsplan till detaljplanen. Underlagskarta med höjdkurvor har tagits fram av Gävle kommun. 2 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Utredning och tillstånd Utredning av vatten- och avloppsförhållandena sker i olika skeden vid utbyggnad av bostadsbebyggelse. I föreliggande skede, d v s vid framtagande och fastställande av detaljplan utarbetas en vatten- och avloppsutredning (). Denna är översiktlig och ska belysa grundläggande förutsättningar samt möjliga och lämpliga lösningar för området. en har ingen rättskraft mer än att vissa slutsatser från utredningen kan arbetas in i detaljplanen och blir då bindande genom denna. Detta kan exempelvis gälla utpekade områden för ledningar och anläggningar. I nästa skede då anläggningen ska byggas sker ytterligare utredning, fördjupade undersökningar och anläggningen projekteras. För avloppsbehandlingen sker en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. För uttag av dricksvatten kan tillstånd enligt 11 kap miljöbalken bli aktuellt. För både vatten och avlopp kan även annan lagstiftning beröras. Slutligen byggs anläggningarna och börjar användas. Driften sker enligt de villkor som fastställts i respektive tillstånd. - 3(11) -

7 2.2 Planerad och befintlig bebyggelse Den planerade bebyggelsen utgörs av ca 10 villor och åtta radhuslägenheter, se ritning -01 och -03. Radhuslägenheterna kommer enligt exploatören att inriktas mot seniorbostäder. Detaljplanen medger även att en ny bryggplats anläggs. Till denna kommer förråd att byggas. Vid anläggningen ska finnas toalett och handfat för bl a båtgäster. I översiktsplanen för Eskön ingår detaljplaneområdet i område B.7 Väster om Östramaren. Detta består av två delområden med sammanlagt nya bostäder. Enligt översiktsplanen får Verksviken inte vara recipient för infiltration. Föreliggande behandlar det södra delen av område B.7 i översiktsplanen. I översiktsplanen föreslås även nya och befintliga områden för gemensam avloppsbehandling. En översiktlig bedömning av att behandla spillvatten även från det norra delområdet samt från befintlig bebyggelse görs under rubriken Övrigt. 2.3 Möjlighet till kommunal VA-anslutning Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och det finns inga planer på att utvidga detta. Vatten och avlopp måste därför lösas i enskild eller gemensam regi. 2.4 VA-dimensionering - Planerad bebyggelse Dimensioneringen för bostadshus är generellt beroende av antalet anslutna bostäder till en lösning. För det fall en VA-lösning helt sker på respektive tomt används 5 personer per fastighet. Vid gemensamma lösningar kan antalet personer per fastighet i medeltal antas vara lägre. Medelvärdet för antalet boende i svenska småhus uppgår till 2,64 personer/hus. För den planerade bebyggelsen med 10 villor har antalet boende antagits till 3,5 personer per bostad. Med hänsyn till att radhuslägenheterna kommer att inriktas mot seniorboenden antas 2,8 personer per bostad. Totalt ger detta ca 57 personer. De två befintliga bostadsfastigheterna har inte uttryckt behov av att ingå i en gemensam anläggning för vatten och avlopp. Den genomsnittliga användningen av vatten i ett hushåll i Sverige uppgår till ca 160 l/p/d (liter per person och dygn). Mängden spillvatten som ska behandlas kan behöva dimensioneras högre beroende på val av system. Normalt dimensioneras mindre spillvattenanläggningar för 170 l/p/d. Med detta som utgångspunkt uppgår mängden spillvatten till ca 9,7 m 3 /d. - 4(11) -

8 Detta är en beräkning med säkerhetsmarginal som beroende på vilken typ av bebyggelse som etableras kan bli lägre. En förnyad dimensionering ska ske vid tillståndsansökan enligt miljöbalken då det finns ett mer detaljerat underlag. Spillvatten från toalett och handfat vid bryggplatsen avleds till sluten tank respektive slamavskiljare och infiltration eller liknande. Ett separat tillstånd söks för denna anläggning. 2.5 Omgivningsbeskrivning Hydrogeologiska förhållanden Området ligger i småkuperad terräng norr om Harkskärsfjärden, se figur 1 och ritning -01 och -02. Planerade bostäder Figur 1. Översikt Eskön Den planerade bebyggelsen ligger i skogsmark. Marken inom området utgörs generellt av blockrik morän. I området finns ett antal mycket stora block. Ytligt berg kan förekomma. Avrinningen från området sker övergripande mot Harkskärsfjärden. I detaljskala sker avrinningen i delar av området mot främst nordväst och sydväst direkt mot Harkskärsfjärden, se ritning -02. En del avrinner mot Östramaren och resterande del avrinner mot ett lågområde centralt i och norr om planområdet. Lågområdet avvattnas via ett dike som passerar fastigheten Eskön 1:10 och Utskärsvägen och mynnar i ett alkärr i anslutning till Harkskärsfjärden. - 5(11) -

9 Vattenförsörjningen för den befintliga bebyggelsen inom planområdet sker med grävda brunnar. I omkringliggande fastigheter utanför planområdet sker vattenförsörjningen huvudsakligen med grävda brunnar och underordnat med bergborrade brunnar. Inom ca 1 km från planerade bostäder finns sex bergborrade brunnar registrerade vid Brunnsarkivet, SGU 1. Jorddjupen i dessa varierar mellan 1-9 m och uttagskapaciteten varierar från l/tim. Berggrunden i området består av gnejs. Uttagskapaciteten ur bergborrade brunnar är mindre god med en mediankapacitet < 600 l/h, se SGU serie Ah nr I området finns ökad risk för salt grundvatten. Sprickzoner i berggrunden är redovisade i SGU serie Ah nr Två större zoner redovisas. Den sprickzon som stryker i väst-östlig riktning är tydlig i terrängen, se ritning -02. Större sprickzoner kan ha god vattenföring men erfarenhetsmässigt kan även salthalterna vara förhöjda Recipientförhållanden I föreliggande föreslås att behandlat spillvatten avleds till dike som mynnar i ett alkärr i anslutning till Harkskärsfjärden. Alkärret är utpekat som värdefull natur i Översiktsplanen för Eskön. Området där vatten från diket mynnar i Harkskärsfjärden utgör riksintresse för yrkesfisket. Längre västerut finns riksintresse för naturvård Harkskärsfjärden som ytterligare västerut också är ett Natura 2000-område. Området där diket mynnar berör vattenförekomsten Gävlebuktens utsjövatten. Vattenförekomsten har hög ekologisk status och miljökvalitetsnormen är hög ekologisk status Dikets avrinningsområde vid utloppet i Harkskärsfjärden uppgår till ca 33 ha. Avrinningen i trakten bedöms uppgå till ca 9,5 l/s/km 2, detta motsvarar en nettonederbörd på 300 mm per år. Medelavrinningen vid utloppet kan därför bedömas till 3,1 l/s. Dimensionerande spillvattenflöde uppgår till ca 0,1 l/s. Spillvattenflödet utgör ca 3 % av medelflödet i diket. Utsläppet av behandlat spillvatten bedöms inte påverka något av de nämnda intressena. Dagvatten från området omhändertas på respektive tomt. Detta vatten avrinner i huvudsak som mark- och grundvatten på samma sätt och med samma mängd som sker idag SGU, hydrogeologiska kartan över Gävleborgs län - 6(11) -

10 3 FÖRSLAG TILL VA-LÖSNINGAR 3.1 Övergripande förslag I översiktsplanen för Eskön anges att ny bebyggelse måste ingå i gemensamhetslösningar för avlopp. De två befintliga bostadsfastigheterna, Eskön 1:10 och Eskön 1:101, är fritidsbostäder med lägre standard. Vattenförsörjningen är löst med grävda brunnar. Avloppet är löst med torra lösningar och i övrigt enkla lösningar. Fastighetsägarna har inte uttryckt behov av att ingå i en gemensam anläggning för vatten och avlopp. Dessa fastigheter föreslås därför bibehålla enskild VA-försörjning. Spillvattenlösningen vid bryggplatsen sker lämpligast med en enskild lösning där vatten från toalett avleds till sluten tank och vatten från handfat avleds till slamavskiljare och infiltration eller liknande. Arbetet har i övrigt inriktats på en gemensamhetsanläggning för de planerade bostäderna. I översiktsplanen anges även områden som ska utgöra Buffert till känsliga områden för infiltration, där det kan inflikas att infiltrationer normalt anses uppfylla normal skyddsnivå. Vidare pekas vissa områden ut där hög skyddsnivå ska gälla, aktuellt område är dock inte utpekat i detta sammanhang. Sammantaget, och vid beaktande av områdets känslighet, har utgångspunkten för spillvattenbehandlingen varit att anläggningen ska uppfylla kraven för höga skyddsnivåer. 3.2 VA-lösningar Ett system med vatten- och spillvattenledningar byggs ut för den planerade bebyggelsen enligt förslaget på ritning 03. Ledningssystemet baseras i förslaget på att spillvattnet pumpas till behandlingsplatsen i ett LTA-system. Detta innebär att mindre villapumpstationer placeras på respektive tomt eller att två tomter nyttjar en gemensam pumpstation. Avledningen från respektive byggnad till pumpstationen sker med självfallsledning. Vid planerade radhuslägenheter leds spillvattnet från byggnaderna med självfall till en pumpstation. Från pumpstationerna pumpas spillvattnet via en huvudledning till behandlingsplatsen. Villapumpstationerna och övriga anordningar på fastigheterna föreslås tillhöra respektive fastighet. Detta gäller även ansvaret för drift och underhåll av anordningarna inom bostadsfastigheterna. Anläggningarna utanför tomterna, d v s ledningar, vattentäkt och vattenverk, anläggning för spillvattenbehandling etc föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning. - 7(11) -

11 De gemensamma ledningarna för vatten och spillvatten förläggs fram till tomtgräns där avstängningsventiler etc placeras. En vattenledning förläggs ner till bryggplatsen. Denna kan byggas som en sommarvattenledning som stängs av och tappas ur under vintern. Ledningen bör dock förläggas på minst 1 m djup. Ett LTA-system kan liksom vattenledningar förläggas på frostfritt djup eller förläggas ytligare om ledningarna isoleras. Ledningarna kan även förläggas mycket grunt med en isolerlåda och värmekabel. Läggningsdjup och val av utformning avgörs vid detaljprojekteringen eller i anläggningsskedet. Dagvattenhanteringen löses genom omhändertagande på respektive tomt. Lokalvägarna kan vid behov avvattnas via grunda diken till vägdike efter Utskärsvägen eller avvattnas diffust i terrängen Vattenförsörjning Vattenförsörjningen föreslås ske med bergborrade brunnar. Möjligen kan schaktbrunnar vara ett alternativ eller ett komplement. Detta förutsätter tillräckliga jorddjup vilket enklast undersöks med provgropsgrävning. Vattenbehovet för området uppgår till ca 9,7 m 3 /d. Med en lågreservoir för utjämning av momentana uttag krävs ett medelflöde på ca 400 l/tim vilket sannolikt kan tas ut från 2-4 bergborrade brunnar. Placeringen av brunnarna bestäms i ett senare skede. Detta sker bl a efter att ett generellt skyddsavstånd på ca 25 m normalt ska finnas till vägar, byggnader och avloppsanläggningar. Brunnarna ska skyddas mot intrång. Vad gäller den generella vattenkvaliteten i trakten kan det finnas risk för förhöjda salthalter. Med hänsyn till detta bör flera brunnar borras med viss spridning i terrängen. Borrdjupen begränsas och vid behov nyttjas hydraulisk spräckning. Andra tänkbara ämnen som kan påverka vattenkvaliteten är fluorid och radon, vilket betingas av berggrunden, men förekomsten i detta område är inte känd. Vanliga ämnen som varierar lokalt är järn och mangan. I grunda brunnar, speciellt om de spräcks, kan det även förekomma förhöjd halt av organiska ämnen och färg. Behandling av dricksvattnet kommer troligen att behövas. Om anläggningen tillhandahåller mindre än 10 m 3 /dygn eller försörjer färre än 50 personer är Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17 (M) vägledande för vattenkvaliteten. Då förbrukningen är större ska Livsmedelsverkets föreskrifter tillämpas, bl a SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets krav även gäller vid lägre förbrukning om vattnet används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. - 8(11) -

12 Området kommer att byggas ut under en tidsperiod och vissa av fastigheterna kommer sannolikt att nyttjas för fritidsändamål. Ett rimligt antagande är att dricksvattenanläggningen till att börja med kommer att understiga 10 m 3 /dygn eller 50 personer enligt ovan. Då området är utbyggt kan dessa gränser komma att överskridas. En dricksvattenanläggning bör från början planeras och byggas så att Livsmedelsverkets krav kan innehållas bl a vad gäller livsmedelslokaler Spillvattenhantering Spillvattnet pumpas till föreslagen plats för behandling, se ritning -03. Valet av plats betingas av att den ligger centralt i området men ändå tydligt skild från bostadsbebyggelsen av Utskärsvägen. Områdets storlek ger möjlighet att samla alla behandlingssteg till en plats. Platsen är enkel att nå med tyngre fordon för exempelvis slamtömning. Området ligger förhållandevis högt för att gynna möjligheterna till infiltration av del av vattenmängden. Utloppet från anläggningen kan för övrigt ske med självfall. En anläggning för planerad bebyggelse dimensioneras för ca 9,7 m 3 /d. Behandlingen ska uppfylla kraven för hög skyddsnivå. Det finns flera tänkbara tekniker för att uppnå detta, se rubrik Teknik för spillvattenbehandling. Det som förefaller mest rimligt är att spillvattnet behandlas i slamavskiljare och minireningsverk. Därefter leds vattnet till en markbädd eller infiltration för slutbehandling eller som extra polersteg. Med skisserad behandling torde det vara fullt möjligt att nå badvattenkvalitet på renat vatten. I förslaget sker utloppet från behandlingsanläggningen via utloppsledning till dike och alkärr söder om Utskärsvägen, se ritning -03. En ytterligare polering av vattnet kommer att ske i alkärret innan utloppet i Harkskärsfjärden. Utgående vatten från behandlingsanläggningen ska uppfylla kraven för hög skyddsnivå redan vid utloppet i diket. Utloppet i alkärret medför en ytterligare polering av vattnet innan det når Harkskärsfjärden Dagvatten och brandvatten Dagvattenhanteringen löses genom omhändertagande på respektive tomt. Vatten för brandsläckning kan inte tillhandahållas från VA-anläggningen. Räddningstjänsten måste därför nyttja eget vatten. - 9(11) -

13 4 TEKNIK FÖR SPILLVATTENBEHANDLING Avloppsbehandlingen ska ske med en lösning som uppfyller kraven för hög skyddsnivå för miljöskyddet. Tekniska lösningar som uppfyller detta är t ex avloppsreningsverk (minireningsverk), svartvattensorterande system (sluten tank) och urinsorterande system. Sluten tank kan ge höga driftkostnader och medför ökade transporter, kommunen har därför en restriktiv syn på metoden. Urinsorterande system har alltjämt vissa brister i pålitlighet och brukarvänlighet. Det finns dessutom inga system för återföring av urin till jordbruket i kommunen. Sluten tank och urinsortering har inte bedömts vara lämpliga alternativ för detta område. Vid bryggplatsen har dock en lösning med sluten tank valts för toalett respektive slamavskiljare och infiltration eller liknande för handfat. Nyckelfärdiga avloppsreningsverk i aktuell storlek finns från flera tillverkare. Det finns olika tekniker men huvudprincipen är slamavskiljning, kemisk fällning av främst fosfor och reduktion av BOD i ett biologiskt steg. Polering i infiltration eller markbädd krävs för att öka robustheten i anläggningen. Avloppsreningsverk är teknikintensiva och kräver förhållandevis mycket skötsel och underhåll. De kan vara känsliga för belastningsvariationer och kan även vara svåra att bygga ut om belastningen skulle öka. Vissa fabrikat kräver byggnad för behandlingsutrustningen. En traditionell lösning innefattar slamavskiljning och behandling i infiltration eller markbädd. Vad gäller fosforreduktion kan man dock inte räkna med att en sådan lösning uppfyller ställda krav. För att förbättra främst fosforreduktionen används exempelvis kemisk fällning innan behandling sker i infiltration eller markbädd. Med hänsyn till storlek på anläggningen är markbädd mest sannolikt. Dessa metoder ger god reduktion av BOD och mikroorganismer och är i övrigt en robust anläggning. En behandlingsanläggning enligt denna metod innefattar slamavskiljning, kemisk fällning och behandling i markbädd som motsvarar det biologiska steget i ett avloppsreningsverk. Anläggningstypen är ytkrävande. Beroende på detaljval kan en effektiv yta på en markbädd uppgå till mellan m 2 vid aktuell belastning. Utgående vatten kommer att kunna uppfylla uppställda krav både med renodlade avloppsreningsverk, - minireningsverk-, och med markbädd som kompletterats med kemiskt fällning. Sistnämnda lösning benämns för övrigt också som minireningsverk av vissa tillverkare. För anläggningar av denna storlek krävs i regel en mindre byggnad för bl a lagring av fällningskemikalier. Storleksbehovet är normalt m 2. Byggnaden kan vara av förrådstyp utan fönster. Det ska finnas en bredare dörr för att kunna lyfta in en lastpall med fällningskemikalier. Byggnaden ska kunna hållas frostfri. - 10(11) -

14 5 ADMINISTRATIVA ASPEKTER Vid genomförandet bildas en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp för planerade bostäder. För den gemensamma vattenförsörjningen kan vid behov individuell vattenmätning övervägas med förhållandevis hög förbrukningstaxa för att begränsa vattenförbrukningen. Speciellt under sommartid bör det inte vara tillåtet att nyttja vattnet för bevattning eller andra ändamål som inte direkt kan hänföras till hushållsförbrukningen. Generellt bör vattenbesparande utrustning installeras. 6 ÖVRIGT Enligt översiktsplanen omfattas område B.7 totalt av ca nya bostäder. Föreliggande behandlar det södra delen av detta område. I översiktsplanen föreslås att hela område B.7 samt befintliga bostäder väster om området (8 fastigheter) ska ha gemensam avloppsbehandling. Utsläpp får inte ske i Verksviken. Det bedöms vara möjligt att anordna en gemensam behandlingsplats för dessa fastigheter inom det område som markerats i föreliggande. Skulle en anläggning för exempelvis upp till ca 40 hushåll byggas krävs effektiva ytor för polering eller markbädd på upp till 450 m 2 vilket kan rymmas inom markerat område. Val av anläggning bör dock redan från början anpassas för att medge en successiv utbyggnad. Huvudledningar för VA föreslås i en förläggas efter Utskärsvägen. Detta bör kunna samordnas med utbyggnad av markförlagda el- och teleledningar. Djupa borrhål för bergvärme kommer med säkerhet att komma i kontakt med salt grundvatten. Grundvattnets trycknivå i berget kan vara högre på större djup jämfört med ytligare vatten. Det kan därför finnas en viss risk för ökade salthalter i det ytligare berggrundvattnet. Eventuella bergvärmehål bör därför lokaliseras med tillräckliga skyddsavstånd till befintliga och planerade brunnar. Hedesunda UVAT AB Arne Löf - 11(11) -

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB STÖTEN VATTEN AB UPPDRAGSNUMMER 1570069 FALUN Sweco Environment AB 1(6) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Oskarshamns kommun VA-utredning för detaljplan Glabo 1:45, Saltvik Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Uppdrag VA-utredningen utbyggnad vatten och avlopp på Saltvik. Samordnas med pågående

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Helgåby 1:2, Sigtuna kommun. Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet

Helgåby 1:2, Sigtuna kommun. Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet Arnbom Geo HB Konsult mark & vatten Helgåby 1:2, Sigtuna kommun Dricksvattenförsörjning och vattenkvalitet Uppsala i april 2015 Jan-Olof Arnbom Arnbom Geo HB Org.nr: 916514 0253 Svartbäcksgatan 48 O Tel:

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

VA-Utredning. tillhörande detaljplan för Ekenäs 1:168 i Årjängs kommun

VA-Utredning. tillhörande detaljplan för Ekenäs 1:168 i Årjängs kommun VA-Utredning tillhörande detaljplan för Ekenäs 1:168 i Årjängs kommun 2016-03-01 Uppdragsnummer 15512 NB Kyl & VVS Konsult AB Bengtsfors 0531-100 30 Handläggare: Bengt Zetterberg 1(4) Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND PM VA-UTREDNING VÄSTRA SUND Karlstad 2008-05-15 Uppdragsnummer 133056 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Avgränsning... 3 Nuvarande förhållanden... 4 Områdesbeskrivning... 4 Anslutningsmöjligheter...

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Åke Svensson, Malin Samuelsson Rapport Datum 2012-06-05 Uppdragsnr 10006297

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Säfsen ski resort, utredningar

Säfsen ski resort, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Falun Datum 2014-11-24 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Lars Jansson Sara Scott Uppdragsledare Handläggare Granskare i Sammanfattning För att lösa VA-försörjningen

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Sunnvära 8:3, Värö VA-utredning till detaljplan

Sunnvära 8:3, Värö VA-utredning till detaljplan Beställare: Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Box 110 SE-311 22 Falkenberg Beställarens representant: Sofia Haargaard Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Rimstedt

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten Jordens vatten Vattenförsörjning Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3 97% saltvatten 3% sötvatten 2012-06-04 2 Sötvatten Ytvatten och atmosfäriska vatten 71% grundvatten 28,5% polarisar, glaciärer 0,5

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Förslag till VA-lösning för del av Sundet 5:1 Torsö, Mariestads kommun

Förslag till VA-lösning för del av Sundet 5:1 Torsö, Mariestads kommun Förslag till VA-lösning för del av Sundet 5:1 Torsö, Mariestads kommun Jan Bertilsson 2011-12-15 Vatten och avlopp Bakgrund Syftet med följande dokument är att redogöra för hur vatten och avloppsfrågan

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson.

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson. VA-TEKNISKT UTLÅTANDE FRITIDSHUS UTMED TROLLHÅLSBÄCKEN UTREDNING DP FRITIDSHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:449 - HEMAVAN, HEMAVAN FJÄLLKEDJAN AB UPPRÄTTAD: 2015-12-15, REV. 2016-07-01 Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 PM 2(12) Beställare: Carl-Gustaf Nilsson och Sven- Åke Kristiansson Beställarens kontaktperson: Carl-Gustaf Nilsson Författare: Peter Magnusson Uppdragsnamn:

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun

Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun Uddevalla den 7 maj 00 rincipförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik : m.fl. Tjörns kommun Översikt Hövik : rincipförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik

Läs mer