1728 Hedesunda ALF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1728 Hedesunda ALF 2013-02-04"

Transkript

1

2

3

4 Kustnära Bostäder Gävleborg AB Del av Eskön 1:2, Östramaren 1728 Hedesunda ALF Adress: Telefon: Telefax: E-post: Norra Stiftelsevägen HEDESUNDA

5 Kustnära Bostäder Gävleborg AB Del av Eskön 1:2, Östramaren Innehåll 1 INTRODUKTION 3 2 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Utredning och tillstånd Planerad och befintlig bebyggelse Möjlighet till kommunal VA-anslutning VA-dimensionering - Planerad bebyggelse Omgivningsbeskrivning Hydrogeologiska förhållanden Recipientförhållanden FÖRSLAG TILL VA-LÖSNINGAR Övergripande förslag VA-lösningar Vattenförsörjning Spillvattenhantering Dagvatten och brandvatten 9 4 TEKNIK FÖR SPILLVATTENBEHANDLING 10 5 ADMINISTRATIVA ASPEKTER 11 6 ÖVRIGT 11 Sid Ritningar Ritning -01 Översikt, planerade bostäder, skala 1:5000 Ritning -02 Översikt, hydrologiska förhållanden, skala 1:5000 Ritning -03 Princip föreslaget VA-system, skala 1:2000-2(11) -

6 1 INTRODUKTION Inom fastigheten Eskön 1:2 planeras ny villa- och radhusbebyggelse söder om Östramaren. En detaljplan för området kommer att tas fram. Inom planområdet planeras ca 10 nya villatomter och ett radhusområde för åtta lägenheter. Föreliggande, som gjorts på uppdrag av Kustnära Bostäder Gävleborg AB, kommer att utgöra ett underlag för detaljplanen. Utredningen omfattar förslag till gemensam lösning för vatten- och spillvatten för planerade bostäder. Till grund för arbetet ligger översiktsplan Eskön samt arbetsutkast för plankarta och illustrationsplan till detaljplanen. Underlagskarta med höjdkurvor har tagits fram av Gävle kommun. 2 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Utredning och tillstånd Utredning av vatten- och avloppsförhållandena sker i olika skeden vid utbyggnad av bostadsbebyggelse. I föreliggande skede, d v s vid framtagande och fastställande av detaljplan utarbetas en vatten- och avloppsutredning (). Denna är översiktlig och ska belysa grundläggande förutsättningar samt möjliga och lämpliga lösningar för området. en har ingen rättskraft mer än att vissa slutsatser från utredningen kan arbetas in i detaljplanen och blir då bindande genom denna. Detta kan exempelvis gälla utpekade områden för ledningar och anläggningar. I nästa skede då anläggningen ska byggas sker ytterligare utredning, fördjupade undersökningar och anläggningen projekteras. För avloppsbehandlingen sker en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. För uttag av dricksvatten kan tillstånd enligt 11 kap miljöbalken bli aktuellt. För både vatten och avlopp kan även annan lagstiftning beröras. Slutligen byggs anläggningarna och börjar användas. Driften sker enligt de villkor som fastställts i respektive tillstånd. - 3(11) -

7 2.2 Planerad och befintlig bebyggelse Den planerade bebyggelsen utgörs av ca 10 villor och åtta radhuslägenheter, se ritning -01 och -03. Radhuslägenheterna kommer enligt exploatören att inriktas mot seniorbostäder. Detaljplanen medger även att en ny bryggplats anläggs. Till denna kommer förråd att byggas. Vid anläggningen ska finnas toalett och handfat för bl a båtgäster. I översiktsplanen för Eskön ingår detaljplaneområdet i område B.7 Väster om Östramaren. Detta består av två delområden med sammanlagt nya bostäder. Enligt översiktsplanen får Verksviken inte vara recipient för infiltration. Föreliggande behandlar det södra delen av område B.7 i översiktsplanen. I översiktsplanen föreslås även nya och befintliga områden för gemensam avloppsbehandling. En översiktlig bedömning av att behandla spillvatten även från det norra delområdet samt från befintlig bebyggelse görs under rubriken Övrigt. 2.3 Möjlighet till kommunal VA-anslutning Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och det finns inga planer på att utvidga detta. Vatten och avlopp måste därför lösas i enskild eller gemensam regi. 2.4 VA-dimensionering - Planerad bebyggelse Dimensioneringen för bostadshus är generellt beroende av antalet anslutna bostäder till en lösning. För det fall en VA-lösning helt sker på respektive tomt används 5 personer per fastighet. Vid gemensamma lösningar kan antalet personer per fastighet i medeltal antas vara lägre. Medelvärdet för antalet boende i svenska småhus uppgår till 2,64 personer/hus. För den planerade bebyggelsen med 10 villor har antalet boende antagits till 3,5 personer per bostad. Med hänsyn till att radhuslägenheterna kommer att inriktas mot seniorboenden antas 2,8 personer per bostad. Totalt ger detta ca 57 personer. De två befintliga bostadsfastigheterna har inte uttryckt behov av att ingå i en gemensam anläggning för vatten och avlopp. Den genomsnittliga användningen av vatten i ett hushåll i Sverige uppgår till ca 160 l/p/d (liter per person och dygn). Mängden spillvatten som ska behandlas kan behöva dimensioneras högre beroende på val av system. Normalt dimensioneras mindre spillvattenanläggningar för 170 l/p/d. Med detta som utgångspunkt uppgår mängden spillvatten till ca 9,7 m 3 /d. - 4(11) -

8 Detta är en beräkning med säkerhetsmarginal som beroende på vilken typ av bebyggelse som etableras kan bli lägre. En förnyad dimensionering ska ske vid tillståndsansökan enligt miljöbalken då det finns ett mer detaljerat underlag. Spillvatten från toalett och handfat vid bryggplatsen avleds till sluten tank respektive slamavskiljare och infiltration eller liknande. Ett separat tillstånd söks för denna anläggning. 2.5 Omgivningsbeskrivning Hydrogeologiska förhållanden Området ligger i småkuperad terräng norr om Harkskärsfjärden, se figur 1 och ritning -01 och -02. Planerade bostäder Figur 1. Översikt Eskön Den planerade bebyggelsen ligger i skogsmark. Marken inom området utgörs generellt av blockrik morän. I området finns ett antal mycket stora block. Ytligt berg kan förekomma. Avrinningen från området sker övergripande mot Harkskärsfjärden. I detaljskala sker avrinningen i delar av området mot främst nordväst och sydväst direkt mot Harkskärsfjärden, se ritning -02. En del avrinner mot Östramaren och resterande del avrinner mot ett lågområde centralt i och norr om planområdet. Lågområdet avvattnas via ett dike som passerar fastigheten Eskön 1:10 och Utskärsvägen och mynnar i ett alkärr i anslutning till Harkskärsfjärden. - 5(11) -

9 Vattenförsörjningen för den befintliga bebyggelsen inom planområdet sker med grävda brunnar. I omkringliggande fastigheter utanför planområdet sker vattenförsörjningen huvudsakligen med grävda brunnar och underordnat med bergborrade brunnar. Inom ca 1 km från planerade bostäder finns sex bergborrade brunnar registrerade vid Brunnsarkivet, SGU 1. Jorddjupen i dessa varierar mellan 1-9 m och uttagskapaciteten varierar från l/tim. Berggrunden i området består av gnejs. Uttagskapaciteten ur bergborrade brunnar är mindre god med en mediankapacitet < 600 l/h, se SGU serie Ah nr I området finns ökad risk för salt grundvatten. Sprickzoner i berggrunden är redovisade i SGU serie Ah nr Två större zoner redovisas. Den sprickzon som stryker i väst-östlig riktning är tydlig i terrängen, se ritning -02. Större sprickzoner kan ha god vattenföring men erfarenhetsmässigt kan även salthalterna vara förhöjda Recipientförhållanden I föreliggande föreslås att behandlat spillvatten avleds till dike som mynnar i ett alkärr i anslutning till Harkskärsfjärden. Alkärret är utpekat som värdefull natur i Översiktsplanen för Eskön. Området där vatten från diket mynnar i Harkskärsfjärden utgör riksintresse för yrkesfisket. Längre västerut finns riksintresse för naturvård Harkskärsfjärden som ytterligare västerut också är ett Natura 2000-område. Området där diket mynnar berör vattenförekomsten Gävlebuktens utsjövatten. Vattenförekomsten har hög ekologisk status och miljökvalitetsnormen är hög ekologisk status Dikets avrinningsområde vid utloppet i Harkskärsfjärden uppgår till ca 33 ha. Avrinningen i trakten bedöms uppgå till ca 9,5 l/s/km 2, detta motsvarar en nettonederbörd på 300 mm per år. Medelavrinningen vid utloppet kan därför bedömas till 3,1 l/s. Dimensionerande spillvattenflöde uppgår till ca 0,1 l/s. Spillvattenflödet utgör ca 3 % av medelflödet i diket. Utsläppet av behandlat spillvatten bedöms inte påverka något av de nämnda intressena. Dagvatten från området omhändertas på respektive tomt. Detta vatten avrinner i huvudsak som mark- och grundvatten på samma sätt och med samma mängd som sker idag SGU, hydrogeologiska kartan över Gävleborgs län - 6(11) -

10 3 FÖRSLAG TILL VA-LÖSNINGAR 3.1 Övergripande förslag I översiktsplanen för Eskön anges att ny bebyggelse måste ingå i gemensamhetslösningar för avlopp. De två befintliga bostadsfastigheterna, Eskön 1:10 och Eskön 1:101, är fritidsbostäder med lägre standard. Vattenförsörjningen är löst med grävda brunnar. Avloppet är löst med torra lösningar och i övrigt enkla lösningar. Fastighetsägarna har inte uttryckt behov av att ingå i en gemensam anläggning för vatten och avlopp. Dessa fastigheter föreslås därför bibehålla enskild VA-försörjning. Spillvattenlösningen vid bryggplatsen sker lämpligast med en enskild lösning där vatten från toalett avleds till sluten tank och vatten från handfat avleds till slamavskiljare och infiltration eller liknande. Arbetet har i övrigt inriktats på en gemensamhetsanläggning för de planerade bostäderna. I översiktsplanen anges även områden som ska utgöra Buffert till känsliga områden för infiltration, där det kan inflikas att infiltrationer normalt anses uppfylla normal skyddsnivå. Vidare pekas vissa områden ut där hög skyddsnivå ska gälla, aktuellt område är dock inte utpekat i detta sammanhang. Sammantaget, och vid beaktande av områdets känslighet, har utgångspunkten för spillvattenbehandlingen varit att anläggningen ska uppfylla kraven för höga skyddsnivåer. 3.2 VA-lösningar Ett system med vatten- och spillvattenledningar byggs ut för den planerade bebyggelsen enligt förslaget på ritning 03. Ledningssystemet baseras i förslaget på att spillvattnet pumpas till behandlingsplatsen i ett LTA-system. Detta innebär att mindre villapumpstationer placeras på respektive tomt eller att två tomter nyttjar en gemensam pumpstation. Avledningen från respektive byggnad till pumpstationen sker med självfallsledning. Vid planerade radhuslägenheter leds spillvattnet från byggnaderna med självfall till en pumpstation. Från pumpstationerna pumpas spillvattnet via en huvudledning till behandlingsplatsen. Villapumpstationerna och övriga anordningar på fastigheterna föreslås tillhöra respektive fastighet. Detta gäller även ansvaret för drift och underhåll av anordningarna inom bostadsfastigheterna. Anläggningarna utanför tomterna, d v s ledningar, vattentäkt och vattenverk, anläggning för spillvattenbehandling etc föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning. - 7(11) -

11 De gemensamma ledningarna för vatten och spillvatten förläggs fram till tomtgräns där avstängningsventiler etc placeras. En vattenledning förläggs ner till bryggplatsen. Denna kan byggas som en sommarvattenledning som stängs av och tappas ur under vintern. Ledningen bör dock förläggas på minst 1 m djup. Ett LTA-system kan liksom vattenledningar förläggas på frostfritt djup eller förläggas ytligare om ledningarna isoleras. Ledningarna kan även förläggas mycket grunt med en isolerlåda och värmekabel. Läggningsdjup och val av utformning avgörs vid detaljprojekteringen eller i anläggningsskedet. Dagvattenhanteringen löses genom omhändertagande på respektive tomt. Lokalvägarna kan vid behov avvattnas via grunda diken till vägdike efter Utskärsvägen eller avvattnas diffust i terrängen Vattenförsörjning Vattenförsörjningen föreslås ske med bergborrade brunnar. Möjligen kan schaktbrunnar vara ett alternativ eller ett komplement. Detta förutsätter tillräckliga jorddjup vilket enklast undersöks med provgropsgrävning. Vattenbehovet för området uppgår till ca 9,7 m 3 /d. Med en lågreservoir för utjämning av momentana uttag krävs ett medelflöde på ca 400 l/tim vilket sannolikt kan tas ut från 2-4 bergborrade brunnar. Placeringen av brunnarna bestäms i ett senare skede. Detta sker bl a efter att ett generellt skyddsavstånd på ca 25 m normalt ska finnas till vägar, byggnader och avloppsanläggningar. Brunnarna ska skyddas mot intrång. Vad gäller den generella vattenkvaliteten i trakten kan det finnas risk för förhöjda salthalter. Med hänsyn till detta bör flera brunnar borras med viss spridning i terrängen. Borrdjupen begränsas och vid behov nyttjas hydraulisk spräckning. Andra tänkbara ämnen som kan påverka vattenkvaliteten är fluorid och radon, vilket betingas av berggrunden, men förekomsten i detta område är inte känd. Vanliga ämnen som varierar lokalt är järn och mangan. I grunda brunnar, speciellt om de spräcks, kan det även förekomma förhöjd halt av organiska ämnen och färg. Behandling av dricksvattnet kommer troligen att behövas. Om anläggningen tillhandahåller mindre än 10 m 3 /dygn eller försörjer färre än 50 personer är Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17 (M) vägledande för vattenkvaliteten. Då förbrukningen är större ska Livsmedelsverkets föreskrifter tillämpas, bl a SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets krav även gäller vid lägre förbrukning om vattnet används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. - 8(11) -

12 Området kommer att byggas ut under en tidsperiod och vissa av fastigheterna kommer sannolikt att nyttjas för fritidsändamål. Ett rimligt antagande är att dricksvattenanläggningen till att börja med kommer att understiga 10 m 3 /dygn eller 50 personer enligt ovan. Då området är utbyggt kan dessa gränser komma att överskridas. En dricksvattenanläggning bör från början planeras och byggas så att Livsmedelsverkets krav kan innehållas bl a vad gäller livsmedelslokaler Spillvattenhantering Spillvattnet pumpas till föreslagen plats för behandling, se ritning -03. Valet av plats betingas av att den ligger centralt i området men ändå tydligt skild från bostadsbebyggelsen av Utskärsvägen. Områdets storlek ger möjlighet att samla alla behandlingssteg till en plats. Platsen är enkel att nå med tyngre fordon för exempelvis slamtömning. Området ligger förhållandevis högt för att gynna möjligheterna till infiltration av del av vattenmängden. Utloppet från anläggningen kan för övrigt ske med självfall. En anläggning för planerad bebyggelse dimensioneras för ca 9,7 m 3 /d. Behandlingen ska uppfylla kraven för hög skyddsnivå. Det finns flera tänkbara tekniker för att uppnå detta, se rubrik Teknik för spillvattenbehandling. Det som förefaller mest rimligt är att spillvattnet behandlas i slamavskiljare och minireningsverk. Därefter leds vattnet till en markbädd eller infiltration för slutbehandling eller som extra polersteg. Med skisserad behandling torde det vara fullt möjligt att nå badvattenkvalitet på renat vatten. I förslaget sker utloppet från behandlingsanläggningen via utloppsledning till dike och alkärr söder om Utskärsvägen, se ritning -03. En ytterligare polering av vattnet kommer att ske i alkärret innan utloppet i Harkskärsfjärden. Utgående vatten från behandlingsanläggningen ska uppfylla kraven för hög skyddsnivå redan vid utloppet i diket. Utloppet i alkärret medför en ytterligare polering av vattnet innan det når Harkskärsfjärden Dagvatten och brandvatten Dagvattenhanteringen löses genom omhändertagande på respektive tomt. Vatten för brandsläckning kan inte tillhandahållas från VA-anläggningen. Räddningstjänsten måste därför nyttja eget vatten. - 9(11) -

13 4 TEKNIK FÖR SPILLVATTENBEHANDLING Avloppsbehandlingen ska ske med en lösning som uppfyller kraven för hög skyddsnivå för miljöskyddet. Tekniska lösningar som uppfyller detta är t ex avloppsreningsverk (minireningsverk), svartvattensorterande system (sluten tank) och urinsorterande system. Sluten tank kan ge höga driftkostnader och medför ökade transporter, kommunen har därför en restriktiv syn på metoden. Urinsorterande system har alltjämt vissa brister i pålitlighet och brukarvänlighet. Det finns dessutom inga system för återföring av urin till jordbruket i kommunen. Sluten tank och urinsortering har inte bedömts vara lämpliga alternativ för detta område. Vid bryggplatsen har dock en lösning med sluten tank valts för toalett respektive slamavskiljare och infiltration eller liknande för handfat. Nyckelfärdiga avloppsreningsverk i aktuell storlek finns från flera tillverkare. Det finns olika tekniker men huvudprincipen är slamavskiljning, kemisk fällning av främst fosfor och reduktion av BOD i ett biologiskt steg. Polering i infiltration eller markbädd krävs för att öka robustheten i anläggningen. Avloppsreningsverk är teknikintensiva och kräver förhållandevis mycket skötsel och underhåll. De kan vara känsliga för belastningsvariationer och kan även vara svåra att bygga ut om belastningen skulle öka. Vissa fabrikat kräver byggnad för behandlingsutrustningen. En traditionell lösning innefattar slamavskiljning och behandling i infiltration eller markbädd. Vad gäller fosforreduktion kan man dock inte räkna med att en sådan lösning uppfyller ställda krav. För att förbättra främst fosforreduktionen används exempelvis kemisk fällning innan behandling sker i infiltration eller markbädd. Med hänsyn till storlek på anläggningen är markbädd mest sannolikt. Dessa metoder ger god reduktion av BOD och mikroorganismer och är i övrigt en robust anläggning. En behandlingsanläggning enligt denna metod innefattar slamavskiljning, kemisk fällning och behandling i markbädd som motsvarar det biologiska steget i ett avloppsreningsverk. Anläggningstypen är ytkrävande. Beroende på detaljval kan en effektiv yta på en markbädd uppgå till mellan m 2 vid aktuell belastning. Utgående vatten kommer att kunna uppfylla uppställda krav både med renodlade avloppsreningsverk, - minireningsverk-, och med markbädd som kompletterats med kemiskt fällning. Sistnämnda lösning benämns för övrigt också som minireningsverk av vissa tillverkare. För anläggningar av denna storlek krävs i regel en mindre byggnad för bl a lagring av fällningskemikalier. Storleksbehovet är normalt m 2. Byggnaden kan vara av förrådstyp utan fönster. Det ska finnas en bredare dörr för att kunna lyfta in en lastpall med fällningskemikalier. Byggnaden ska kunna hållas frostfri. - 10(11) -

14 5 ADMINISTRATIVA ASPEKTER Vid genomförandet bildas en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp för planerade bostäder. För den gemensamma vattenförsörjningen kan vid behov individuell vattenmätning övervägas med förhållandevis hög förbrukningstaxa för att begränsa vattenförbrukningen. Speciellt under sommartid bör det inte vara tillåtet att nyttja vattnet för bevattning eller andra ändamål som inte direkt kan hänföras till hushållsförbrukningen. Generellt bör vattenbesparande utrustning installeras. 6 ÖVRIGT Enligt översiktsplanen omfattas område B.7 totalt av ca nya bostäder. Föreliggande behandlar det södra delen av detta område. I översiktsplanen föreslås att hela område B.7 samt befintliga bostäder väster om området (8 fastigheter) ska ha gemensam avloppsbehandling. Utsläpp får inte ske i Verksviken. Det bedöms vara möjligt att anordna en gemensam behandlingsplats för dessa fastigheter inom det område som markerats i föreliggande. Skulle en anläggning för exempelvis upp till ca 40 hushåll byggas krävs effektiva ytor för polering eller markbädd på upp till 450 m 2 vilket kan rymmas inom markerat område. Val av anläggning bör dock redan från början anpassas för att medge en successiv utbyggnad. Huvudledningar för VA föreslås i en förläggas efter Utskärsvägen. Detta bör kunna samordnas med utbyggnad av markförlagda el- och teleledningar. Djupa borrhål för bergvärme kommer med säkerhet att komma i kontakt med salt grundvatten. Grundvattnets trycknivå i berget kan vara högre på större djup jämfört med ytligare vatten. Det kan därför finnas en viss risk för ökade salthalter i det ytligare berggrundvattnet. Eventuella bergvärmehål bör därför lokaliseras med tillräckliga skyddsavstånd till befintliga och planerade brunnar. Hedesunda UVAT AB Arne Löf - 11(11) -

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? I en stor del av vårt dagliga liv använder vi vatten. Vi diskar, tvättar, lagar mat och spolar i toaletten med vatten. Men vad händer med vattnet när det fullgjort

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB 2011-10-26 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@wrs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Kastellholmen, Stockholm

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Handledning 2012 Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Definitioner... 3 Sveriges geologiska undersökning, SGU... 4 Övrigt...

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Kvällens program 18.05 Välkomnande Johanna Blomberg 18.10 Tidplan upphandling och genomförande Karl-Ossian Frimodt 18.25 VA-teknik Felix Lindberg

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer