IDEELL ARENAs nätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEELL ARENAs nätverk"

Transkript

1 IDEELL ARENAs nätverk IDEELL ARENA erbjuder nätverk inom en rad områden. Gemensamt för alla är att de ska fungera som en mötesplats för erfarenhetsutbyte på ledningsnivå i ideell sektor. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverken strävar också efter att hitta ny spännande forskning i ämnen relevanta för nätverken. Nätverkens träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i akuta frågor, få tips om policys/ riktlinjer, leverantörer/konsulter eller information om t ex nya lagar och regler. Varje nätverk har sin egen profil, utvecklad och bestämd av respektive nätverk.

2 GS-nätverken I nätverket har jag haft nytta av att träffa andra i liknande organisationer som jag har kunna bolla svårigheter och få input ifrån. Till exempel har jag fått goda råd i samband med en omorganisation. Jag gillar och tror på idén med ett nätverk, men samtidigt tror jag inte att vilket chefsnätverk som helst fungerar. Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna IDEELL ARENA har för närvarande tre nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta tjänsteman inom organisationen. Nätverken träffas 4-6 ggr/år i form av tvåtimmarsmöten förlagda på för- eller eftermiddag. GS- general eller sekreterare? Att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag. Personal och förändringsarbete. Varje år har vi dessutom ett öppet möte för samtliga GS bland IDEELL ARENA partners. Till detta möte bjuder vi in en gäst och samtalar utifrån ett aktuellt tema. Vill du gå med i ett GS-nätverk? Välkommen att höra av dig till nätverkens processledare: Fredrik Kron, Ordförandenätverket Som ordförande ska man peppa andra och bidra till lösningar. Andra vänder sig till ordföranden och frågar hur man ska lösa olika frågor. Då är det skönt att kunna vända sig till en grupp för att få stöd. I nätverket kan man hämta, fylla på och vila. Det är ett andningshål. Anna Carlstedt, förbundsordförande IOGT-NTO och ordförande i Forum idéburna organisationer med social inriktning Ordförandenätverket är ett samarbete mellan IDEELL ARENA och Forum och vänder sig till ordföringar bland IDEELL ARENA partners och Forums medlemmar. Tanken med nätverket är att det just är förtrondevalda som ses och med den specifika utmaning det innebär att vara ordförande och därmed ledare inom en Ideell organisation. Nätverket träffas 4-6 ggr/år i form av tvåtimmarsmöten förlagda på för- eller eftermiddag. Det ideella ledarskapets särart och mervärde inom idrottsrörelsen. Rollfördelning mellan nationellt och lokalt. Hur skapar vi gemensam identitet? Lappas och laga i förhållande till utveckling, att skapa tid för utvecklingsarbetet. Rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän. Anna Carlstedt, eller Fredrik Kron, Ekonomichefsnätverket Anledningen till att jag är med i nätverket är att jag tycker att det är viktigt att hålla mig uppdaterad vad som gäller inom sektorn och inom de andra organisationerna vad gäller ekonomiska frågor samt annat som har med mitt arbete att göra. Tore Andersson, ekonomichef IOGT-NTO Ekonomichefsnätverket riktar sig ekonomichefer, administrativa chefer, controllers eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen ekonomichef. Nätverket träffas fyra gånger per år; tre halvdagar och ett dygnsmöte. Vid behov ordnas extra möten i form av frukostmöten eller seminarier. Revisorer - det ömsesidiga beroendet, samspelet och dess effekter. Etiska förhållningssätt- policydokument, riktlinjer och motsvarande i våra organisationer med efterföljande erfarenhetsutbyte inom tre områden: IT-system, Ekonomens roll i inköp och planering av organisatio- nens miljö- och hållbarhetspolicys, Skatteregler på förmåner och gåvor samt organisationens policys och riktlinjer inom området. Finans- och placeringsreglementet - Nyckeln till fram- gångsrik kapitalförvaltning. Produktivitet eller effektivitet? Ideella redovisningens särart. Inger Rosell,

3 PERSONALCHEFSNÄTVERKEN X 2 Personalchefsnätverket pc 1 Den kunskap jag får i personalchefsnätverket skulle jag behöva gå många dagar på andra kurser för att få. I nätverket vet man också att det är beprövad kunskap. Tove Sjöblom, HR-ansvarig i Scouterna Personalchefsnätverket I riktar sig personal-/hrchefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Nätverket träffas fyra gånger per år; tre heldagar och en dygnskonferens. Vid behov ordnas extra träffar alternativt seminarier. Anställningsavtal, arbetsskyldighet och anställnings- skydd m m - vad regleras i lag, vad är praxis och vad är möjligt? Organisationsutveckling - vad hade kunnat göras bättre? Mångfald. Förhandlingsteknik/-taktik. HR-funktionens roll i organisationen och i lednings- gruppen. Förhandlingsteknik och taktik. Förändringsarbete i idéburen sektor. Torborg Wärn, Personalchefsnätverket pc 2 Jag gick med i nätverket när jag var nyanställd på Barncancerfonden men också ny inom ideell sektor. Ett bra sätt att lära det specifika inom denna bransch. Då jag arbetar relativt ensam med HR-frågor är det givande för mig att träffa kollegor för att diskutera/lära/utbyta kunskap och erfarenheter inom HR-området men också branschspecifika frågeställningar. Susanne Aadde, Barncancerfonden Nätverket riktar sig till i organisationerna ansvariga personer för personal/hr-funktionen. Du kan vara personalchef, eller motsvarande, eller högste chef i organisation utan egen personalfunktion. Vill du träffas kontinuerligt vid kortare träffar och är villig att ta ansvar för någon träff per år så är det här ett nätverk för dig. Nätverket har roterande ansvar för värdskap, innehåll och upplägg vilket leder till en god balans mellan spontan och tydlig struktur. Planeringen av träffarna görs för cirka ett halvår i taget och nätverket träffas ungefär var 6:e vecka. Varje träff varar cirka två timmar. Halva tiden ägnas åt något förbestämt tema där någon extern medverkande kan delta och halva tiden åt processfrågor. Johan Welander, Kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen, Nätverk för kommunikationschefer Det handlar mycket om igenkänning och att få ett inflöde av kunskap. En sorts omvärldsbevakning. Sedan delar vi med oss av olika case och situationer. Nyligen hade vi till exempel en dragning av Cancerfondens insamlingschef som berättade om deras varumärkes- och insamlingsarbete. Det kändes väldigt relevant. Jesper Nilsson, avdelningchef för Rädda Barnens kommunikations- och insamlingsavdelning Kommunikationsnätverket riktar sig kommunikationschefer i större organisationer med eget personal- och budgetansvar. Nätverket träffas fyra gånger per år under ca 2-3 timmar per gång. Intern kommunikation. Förändringsarbete. Att organisera och lyckas med kampanjer. Torborg Wärn,

4 Opinionsbildarnätverk Under hösten 2012 startade IDEELL ARENA ett nytt nätverk för opinionsbildare. Nätverket vänder sig såväl till chefer som till samordnare, verksamhetsansvariga och projektledare inom sektorn med ett ansvar för att bedriva opinions- och påverkansarbete. Välkommen att höra av dig till nätverkets kontaktpersoner: Andreas Åsander, Thérèse Kärrman, Stark betoning på kunskaps- och erfarenhetsutbyte utifrån gruppens erfarenheter och önskemål. Via berättelser och konkreta case inom gruppen och från inbjudna gäster förbättrar vi hantverket. Varför vända sig till dyra konsulter när kunskap finns hos grannen? Informatörsnätverket Den främsta nyttan med nätverket är att jag har fått en del praktisk kunskap genom att dela erfarenheter med personer i organisationer som har ungefär liknande förutsättningar som oss. Vi har lärt känna varandra bra och det har skapat en trygghet i gruppen. Det gör också att det är lätt att ta kontakt med varandra mellan träffarna. Anita Olsson, kommunikationsansvarig på Famna Informatörsnätverket riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska arbetet kring information och kommunikation i organisationen. Det kan vara informatörer, webbredaktörer, kommunikatörer, pressansvariga, journalister eller motsvarande. Många kan vara ensamma inom detta område i organisationen vilket kräver både strategisk och operativ kompetens inom olika områden - helt enkelt en mycket bred kompetens. Nätverket träffas fyra halvdagar per år. Marknadsföring vs kommunikation. Hur lyckas vi med kommunikationen i Almedalen? Hur skriver man en bra årsberättelse? Nya metoder att kommunicera forskning och forsk- ningsresultat. Helena Sundvist Laurin, Nätverket för verksamhetsutvecklare Det är alltid intressant och värdefullt att träffas i nätverksform. Det får en att se saker med andra ögon. Det ger möjlighet till bra samtal man kan säga att alla lär in och alla lär ut. Kjell-Åke Waldner, kvalitetsansvarig på Sensus studieförbund Nätverket riktar sig till verksamhetsutvecklare eller motsvarande som har ett uttalat ansvar för utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket träffas fyra gånger per år under halvdagar. Att leda i förändring. Effektivt hållbarhetsarbete. Förbättra och mäta medarbetar- och ledarskap. Hur storytelling kan användas som redskap. Välkommen att höra av dig till nätverkets kontaktperson: Lisa Sjöblom,

5 IT-chefsnätverket Jag gick med i nätverket för ett drygt decennium sedan. Då fick jag massor av erbjudanden att gå in i olika typer av IT-projekt. Höll på att gå i några riktiga fällor. Handlar fortfarande mest om att kolla andra erfarenheter av olika idéer/förslag/problem som dyker upp i vardagen för en IT-ansvarig. Är ensam i min roll i organisationen och att kunna bolla saker med andra i samma/liknande situation är jättebra! Att sedan få en inblick i lite trender mm är en bonus som också uppskattas. Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionen Nätverket riktar sig till dig som har ansvar för det strategiska arbetet kring IT-utnyttjande och IT-lösningar. Nätverket träffas fem gånger per år fyra heldagar och ett lunch-till-lunch-internat, normalt sett i Stockholmstrakten. Varje gång innehåller såväl diskussion av för tillfället aktuella frågor i respektive organisation som diskussion utifrån ett eller flera tema. Diskussionen inleds av inbjudna gäster eller av nätverksmedlemmar. Hur arbeta med decentraliserad webbuppdatering? Hur följa enhetlighet, redaktionella manualen, gra- fiska profilen? Styrning av IT-verksamheten, IT-strategi och IT- policy. Hur mäter idéburna organisationer vad som är värde- skapande? IT som framgångsfaktor, som motor för framgång eller som stöd för framgång. Sociala nätverk online försök att hantera/utnyttja/ överblicka? ICT-utvecklingens betydelse för ideell sektor med en särskild tonvikt på virtual volunteering. Vilka nya viktiga tekniker och applikationstyper ligger runt hörnet? Hur viktigt det är att följa fronten? Alf Westelius, Linköpings universitet, Engagemangsnätverket Mitt jobb på Hyresgästföreningen är att fundera ut en strategi för att fånga upp och driva engagemang. Jag tror inte att jag är ensam om att ha det här inspirerande uppdraget och skulle vilja byta tankar med kollegor i andra organisationer. Silla Odhnoff, Hyresgästföreningen Engagemangsnätverket riktar sig till personer som har det övergripande ansvaret för att utveckla medlemmars eller andra aktiva personers engagemang i organisationen på nationell nivå. Nätverket träffas fyra gånger per år under halvdagar. Hur utvecklar vi attraktiva former för engagemang Medlemskapets betydelse, måste man vara medlem för att göra en insats? Rekrytering av förtroendevalda Ulrika Erksell,

6

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

PERSONAL VETARE. Människor är så viktiga. Seriöst bra infotainment från personalvetarnas fackliga yrkesförbund

PERSONAL VETARE. Människor är så viktiga. Seriöst bra infotainment från personalvetarnas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Våga kombinera hjärta och hjärna Sid 14 Sid 10 PERSONAL VETARE Hur mycket tjänar personalvetare? Sid 12 Så tycker Akademikerförbundet SSR Sid 15 3saker du inte visste

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, 2002. Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare:

Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, 2002. Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare: Copyright Tellas Consulting, 2002 KrAft Kvinnliga företagares intresse för kraft Uppdragsgivare: KrAft Beställare: Marianne Sökjer-Petersen Upplägg: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Genomförande:

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium Nära dig Nr 2 2008 En tidning till dig som är medlem i Unionen Öst Susanna Rennemark klubbordförande på Stadium Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb 2 Innehåll 3 Nätverk för nästa

Läs mer

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande Academy www.pwc.com/se/academy Utbildningar våren 2012 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2012 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor Innehållsförteckning Sid Förbättra er

Läs mer