Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN"

Transkript

1 Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN

2 Föreningsliv i förändring Projektet Föreningsliv i förändring var ett samarbete mellan folkrörelsearkiven i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro och Uppsala som finansierades av Stiftelsen Framtidens Kultur och Riksarkivet. Projektet syftade till att pröva olika metoder som skulle kunna spegla en förmodad förändring som föreningslivet genomgått under det sena 1900-talet. Två kommuner från respektive län utsågs för detta. I Uppsala län utvaldes Tierps och Östhammars kommuner. Frågeställningar Huvudlinjen i undersökningen var att försöka belysa några av de förändringar föreningslivet genomgått under de sista åren av talet. Det här var några av de frågeställningar som ställdes mot bakgrund av det sena 1900-talets förändrade samhällsstruktur. * Har de traditionella idébärande folkrörelserna ersatts av föreningar med andra inriktningar? * Är det möjligt att med hjälp av studieförbundens material se om det skett några förändringar av intressen och attityder under senare delen av 1900-talet? * Har folkrörelserna ersatts av enfrågerörelser? Med enfrågerörelse avses dels intresseföreningar för den egna orten, eller aktionsgrupper i olika specifika och avgränsade frågor. Källor Folkrörelsearkivets databas Arkivet har en databas med uppgifter om ca föreningar från Uppsala län som bygger på datalistor från det så kallade folkrörelseprojektet i Uppsala, medlemsmatriklar, adresslistor samt rapporter och historiker från riks- och distriktsorganisationer. Dagspress Tierpsposten slutade utges i mitten av 1960-talet och gav därför inte information om nya föreningar, men kompletterade däremot bilden av föreningslivet sett över tiden. Även UNT och den lokala tidningen i Östhammar har använts. Den senare slutade utkomma på 1960-talet, men återuppstod 1997 och utkommer numera med ett nummer per vecka. Kommunernas föreningsregister I syfte att uppdatera källorna av aktuella föreningarna i kommunerna besöktes fritidskontoren i Kim Söderström Lokaltidningarna en bra källa när man vill upptäcka nya föreningsbildningar. Tierp och Östhammar för genomgång av de kommunala föreningsregistren. Internet Eftersom hemsidor på Internet blivit allt vanligare skyltfönster för föreningar, har det också använts som källa. Föreningar i Tierps och Östhammars kommuner under 100 år I syfte att belägga när olika typer av föreningar bildades, genomfördes en jämförelse av föreningar tillhörande ett urval av kategorier från såväl äldre traditionella folkrörelser som från nya föreningstyper. Som urvalsperioder valdes föreningar bildade med 100 * Hur omfattande har centraliseringen av föreningslivet varit? Furuhöjdskyrkans församling är en av många föreningar med egen hemsida.

3 Fackliga organisationer Endast tre fackföreningar bildades under den första perioden. Av de 33 fackliga föreningar som bildades under skedet , var de flesta arbetsplatsklubbar inom LO och tjänstemannafacket. På grund av det stora bortfallet av bildningsår för de fackliga föreningarna bör man vara försiktig med att dra an- Originalet våren 2005 års intervall, och Genom att ange hur många föreningar i den första perioden som fortfarande hade verksamhet 100 år senare, framgår de olika föreningskategoriernas utveckling. Andra urvalsperioder skulle naturligtvis ge en delvis annan bild. dra slutsatser än att de lokala fackliga avdelningarna i stor utsträckning har ersatts av fackliga arbetsplatsklubbar på det lokal planet Endast två idrottsföreningar bildades i kommunerna perioden Under den första perioden var vissa folkrörelser ännu i sin linda, och hade ännu inte hunnit etablerat sig lokalt. Detta gäller bl.a. för fackliga organisationer och idrottsföreningar, medan det för föreningar inom nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen var en expansiv tid som präglades av tillväxt talets senare del har betecknas som den tid då de traditionella idébärande folkrörelserna tappade många av sina medlemmar samtidigt som de lokala föreningarna minskade i antal. Fritids- och miljöföreningar Den här gruppen fanns endast representerad med en (1) djurskyddsförening bildad före sekelskiftet Av de 68 föreningar som uppträder under åren märks bl.a. ett stort antal rollspelsföreningar. Föreningar i Tierps och Östhammars kommuner bildade och Fackliga Handikapp Idrott 81 Nykterhet Politisk Frikykan 65 Frikyrkoförsamlingar 65 församlingar inklusive junior och ungdomsföreningar bildades perioden De sex frikyrkliga sammanslutningar som tillkom är antingen frikyrkliga ungdomsföreningar eller allkristna föreningar. Handikappföreningar Handikapprörelsen är en företeelse som i huvudsak uppträder under senare delen av 1900-talet. Förutom fem handikappföreningar som bildades under 1960-talet, är de resterande tillkomna under 1970-talet eller senare. Idrottsföreningar Idrottsföreningarna är med sina 81 registrerade klubbar den största föreningskategorin under perioden 6 Nykterhetsföreningar 146 nykterhetsföreningar bildades under tidsrymden Av de 20 nykterhetsföreningar som bildades efter 1980 tillhörde de flesta gruppen ungdomsföreningar inom IOGT-NTO. Politiska föreningar I likhet med de fackliga organisationerna är endast ett fåtal politiska föreningar bildade under tiden Det är först under talet som de börjar framträda i större antal. De politiska ungdomsförbunden tillhör den grupp som minskat sitt medlemsantal drastiskt sedan 1980-talet. I Uppsala län hade SSU 1980 ca 2500 medlemmar, medan de 20 år senare endast räknade ca 400 medlemmar. Centerns ungdomsförbund tappade under samma period 1500 medlemmar och kunde år 2000 endast redovisa ca 50 medlemmar i Uppsala län. Totalt har de politiska ungdomsförbunden förlorat ca medlemmar de senaste 20 åren. (Källa Upsala Nya Tidning 13 juni 2000). Beroende på den aktuella åldersstrukturen en given period, skiftar i regel antalet politiska ungdomsföreningar mycket över en tidsaxel. Trots vad som sagts om de politiska ungdomsförbundens negativa utveckling, har de flesta politiska föreningar som bildades efter 1980 varit politiska ungdomsföreningar. Under slutet av 1990-talet fanns det troligen inga verksamma ungdomsklubbar i området, förrän SSU bildade en klubb i Östhammar hösten Noterbart är också att år 2000 var det första gången som socialdemokraterna i Tierp ställde in sin första majdemonstration. Förändrade värderingar och intressen Genom att studera studieförbundens utbud av cirkelprogram kan

4 man få en fingervisning om förändrade värderingar och intressen bland allmänheten och dessutom få en uppfattning om vilka frågor som debatterades under senare delen av framtid. Exempel på grupper som endast verkar för en specifik fråga är t.ex. SOS Tierp och OSS Östhammar. De bildades med anledning av att Tierps och 1900-talet. En genomgång av ABF:s studieprogram i Tierp och Östhammar 1970, 1980, 1985 och 1990 genomfördes för att se eventuella skillnader i kursutbudet. Det som var genomgående trend under perioden var att ABF:s programutbud dominerades av det traditionella basutbudet, d.v.s. att arrangera cirklar i hobbyämnen och språk. Noterbart är att 1970 fanns även cirklar i esperanto. Det här året var över huvud taget mycket nyttoinriktat med cirklar i bokföring och i konsten i att behärska räknestickan. De fackliga kurserna och cirklarna i mötesteknik förekom främst 1970 och var det internationella, politiska och sociala perspektivet påtagligt med cirklar om den politiska och ekonomiska situationen i Afrika och Latinamerika. Även frågor om jämställdhet, utslagning, klassamhälle, arbetsmiljö, alkohol och narkotika, var vanligt förekommande Synen på datorn har märkbart förändrats sedan Då betraktades den som en konkurrent eller t.o.m. som ett hot mot människan. Cirklarna hade t.ex. namn som Datorn på människans villkor var cirklarna mer inriktade på att lära ut specifika dataprogram. I samhällscirklarna 1990 upptogs t.ex. ämnen hur enskilda personer skulle möta hot om våld på gator och torg. Hälsa, motion och privatekonomi var andra vanligt förekommande ämnen Enfrågerörelser De här sammanslutningarna är ofta politiskt gränsöverskridande och exempel på föreningar som, till skillnad från de traditionella folkrörelserna, satt sitt mål i en nära Ett sätt att minska kostnaderna för de ekonomiskt hårt ansatta studieförbunden är att ge ut ett gemensamt programblad. Östhammars kommuner varit föremål för provborrningar för ett eventuellt mottagande av kärnbränsleavfall. Andra exempel är Tierps lokalförening mot svenskt EU medlemskap, samt den under sommaren 2000 bildade Föreningen Livskvalitet runt Öregrundsgrepen. Den sistnämnda, som protesterar mot att vindkraftverk planeras att byggas utanför Öregrund, fick en flygande start med över 1200 medlemmar. En annan typ av enfrågerörelse är de aktionsgrupper som bildats, kanske speciellt i bruksorterna, för att rädda samhällets överlevnad när strukturomvandlingar medfört att traditionella och dominerande industrier hotats av nedläggning. Den här typen av grupper har t.ex. funnits i Söderfors, Österbybruk och Karlholm. Aktionen Rädda Söderfors Aktionen i Söderfors ägde rum 1977 och var föranledd av att Uddeholm som övertagit företaget 1976, inte ansåg sig ha möjligheter att fortsätta driften av specialstål. Vid den här tidpunkten var 779 personer anställda vid företaget. Aktionsgruppen var sammansatt av medlemmar från Metall, SIF och SALF i Söderfors. Även Tierps kommun och en tvärvetenskaplig forskargrupp på Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) deltog i aktionerna. Genom att starta studiecirklar finslipades argumenten för att skapa en opinion genom att man kunde påvisa nedläggningens negativa konsekvenser för både individer och kommunen. Studiegrupperna hade också ambitionen att ge konkreta förslag om åtgärder för att rädda sysselsättningen på orten. Cirklarna skulle inte arbeta med ett färdigt studiematerial, utan utgå från deltagarnas egna önskemål om hur räddningen av Söderfors skulle ske. Unga som gamla ställde upp i kampen för att rädda industrin i Söderfors. Informationen spreds genom flygblad, möten och uppsökande verksamhet på arbetsplatser och i bostadsområden. Centralisering Väckelserörelsen För att belysa följderna av centralisering och ett vikande medlemsunderlag, har antalet verksamma missionsförsamlingar och antalet medlemmar jämförts år

5 1900 och år Missionsförbundet som varit det största samfundet i området, hade enligt förbundets matrikel år verksamma församlingar med 2361 medlemmar. År 2000 var 12 missionsförsamlingar verksamma som räknade 940 medlemmar. Vid bägge tillfällena har ungdomsföreningar och motsvarande inte medtagits. Betraktar man under vilka perioder enskilda församlingar upphör, för att i många fall gå samman med andra, ser man att den processen inleddes under talet. Under talet upphörde t.ex. 24 församlingar och under Furhöjdskyrkans församling bildades 1995 genom en sammanslagning av Alunda och Ekeby baptistförsamlingar och Olands missionsförsamling talet 26 församlingar. Motsvarande siffror före 1950-talet var att högst sex församlingar upphörde under ett decennium. Ekumenisk samverkan När antalet församlingar minskar samtidigt som antalet medlemmar går ned, bör förutsättningarna bli bättre för ett ökat samarbete mellan de olika samfunden. Men eftersom missionsförbundet har varit den helt dominerande frikyrkliga rörelsen i norduppland, har aldrig samarbetet mellan de olika samfunden varit särskilt utvecklat. Ett exempel på ekumenisk samverken under senare tid är emellertid Furuhöjdskyrkans församling i Östhammars kommun som bildades Församlingen är ansluten till Baptistsamfundet, Missionsförbundet och Nybygget- Kristen samverkan. Församlingen har en mångsidig verksamhet och bedriver en stor hjälpverksamhet i Östeuropa. I den före detta filadelfialokalen i Alunda har man inrymt en secondhandbutik Öppen Hand. Här säljs bl.a. kläder, möbler och husgeråd som har skänkts till församlingen och där behållningen oavkortat går till nödlidande i Östeuropa. kan erhållas genom att notera antalet missionshus de olika församlingarna har ägt och brukat under årens lopp och jämföra ägoförhållandena med dagens situation. Av de åtminstone 109 missionshusen som de olika församlingarna har ägt i Tierps och Östhammars kommuner, fanns endast ca 50 kvar i församlingarnas ägo De övriga, som inte har rivits, har sålts till privatpersoner och används numera antingen som permanent- eller fritidsbostäder. Studieförbunden Problemen för studieförbunden har ökat markant under de senaste åren. Orsakerna är främst två. Dels har bidragen från stat och kommun minskat, dessutom har kursbeställningar från studieförbundens medlemsorganisationer minskat. Detta har man försökt möta genom att rationalisera den lokala verksamheten och utöka kursutbudet utanför förbundens kärnområden, vilket har medfört större konkurrens mellan studieförbunden. Antalet ABF avdelningar i Tierps kommun har t.ex. minskat från 13 sedan 1960-talet, till ett så kallat verksamhetskontor i Tierp 1999 som ligger under storavdelningen ABF Uppsala län. Frikyrkans samlingslokaler En indikation på samgående och centralisering inom frikyrkorörelsen Furuhöjdskyrkans secondhandbutik Öppen hand i Alunda.

6 Tegelsmora missionsförsamling ägde fyra missionshus, bl.a. det här i Broddby som uppfördes Bilden är tagen omkr. sekelskiftet Broddby missionshus strax innan försäljningen Tierps norra missionshus omkr Huset byggdes 1880 och såldes F.d. norra missionshuset i Tierp är numera möbelvaruhus byggde Tierps missionsförsamling Borgenkyrkan i centrala Tierp.

7 ABF:s studiecirkel i fackföreningskunskap omkr Slutsatser Det inledande antagandet att de äldsta idébärande folkrörelserna till stor del har ersatts av andra typer av föreningar, bekräftas av tabellen. Speciellt har nykterhetsrörelsen fått vidkännas en kraftig nedgång eftersom mindre än 10 procent av de föreningar som bildades fanns kvar 100 år senare. Med tanke på att tillskottet av nya föreningar varit så litet har nedgången för den här gruppen varit ansenlig. Trots att antalet lokala föreningar minskat inom de äldsta folkrörelserna har den totala mängden föreningar under 1900-talets senare del ökat. Det här beror på att många föreningar har bildats inom andra föreningskategorier, t.ex. inom idrottsrörelsen, handikapprörelsen, pensionärsrörelsen och i gruppen fritids- och kulturföreningar. De s.k. enfrågerörelserna återfinns främst inom bygderörelsen och i intresseföreningar för den egna orten eller bygden. De kallar sig antingen byalag, gille, intresseförening eller använder ortnamnet med efterledet gruppen. Även om bygdeföreningarnas antal är färre än pensionärsföreningarna, som tillhör en av de mest expansiva kategorierna, är de i regel bildade under 1980-talet eller senare. Aktionsgrupper för en specifik fråga, t.ex. Föreningen mot svenskt EU-medlemskap i Tierp eller för en speciell ort t.ex. Rädda Söderfors, utgjorde färre än hälften av bygdeföreningarnas antal. Även antalet invandrarföreningar var fåtaliga. Att endast med ledning av studieförbundet ABF:s programutbud skapa en bestämd åsikt om eventuella intresseförändringar under 1900-talets senare del, är kanske alltför anspråksfullt. Trots det, avspeglas i studieprogrammen en ganska klar förskjutning från ett samhälleligt socialt och internationellt perspektiv 1980, till ett mer individuellt och personcentrerat kursutbud Studieförbunden och frikyrkorörelsen har tjänat som exempel på den omfattande centralisering som gått fram i föreningslivet. Att bedöma föreningarnas samhälleliga inflytande och betydelse enbart genom redovisad föreningsstatistik kan leda till felaktiga slutsatser. De tidiga folkrörelserna bedrev ofta en intensiv agitation i syfte att bilda lokala föreningar. Resultaten av dessa värvningskampanjer redovisades sedan till distrikten som att det faktiskt hade bildats ett antal lokala föreningar. Det har vid tidigare inventeringar visat sig att flera av dessa lokalföreningar aldrig kom att bedriva någon verksamhet. Under senare delen av 1900-talet har strukturella faktorer, t.ex. ett samhälleligt ekonomiskt föreningsstöd, förmodligen också bidragit till att ge en illusion av ett omfattande föreningsengagemang.

8 Skrifter och vykort En maning med mening, lottarörelsens framväxt i Uppland (2000) Föreningar i Uppsala kommun Vaksala och Danmark (1999) Fanor och föreningar i Östhammars kommun (1998) Föreningar i Håbo kommun (1996) Tjejsnack - Kvinnobilder (1995) Föreningar i Enköpings kommun (1995) Föreningar i Tierps kommun (1994) Föreningar i Älvkarleby kommun (1991) Föreningar i Östhammars kommun (1989) Medlemspriser: En maning med mening 50:- Tjejsnack - Kvinnobilder 30:- Alla de andra 20:- Vykort: färg 4:-/st., sv/v 3:- st. Gratis Arkivhandledning! Ladda hem från hemsidan eller ring och beställ! Folkrörelsearkivets personal: Kim Söderström, arkivchef tel , e-post: Per Agius, arkivarie tel , e-post: Anne-Charlotte Wadström, tel , e-post: administration Katarina Storbråten, assistent tel , e-post: Jonas Sandström, assistent tel , e-post: Arkivets hemsida finner du på: Öppettider: Måndag Tisdag Onsdag-torsdag Fredag FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Besöksadress: S:t Olofsgatan 15 Postadress: c/o Uppsala kommun Telefon: UPPSALA E-post:: Fax: Postgiro:

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Jämställdhetsanalys inom idrottsföreningar och övriga föreningar

Jämställdhetsanalys inom idrottsföreningar och övriga föreningar Jämställdhetsanalys inom idrottsföreningar och övriga föreningar Hur ser styrelsesammansättningar ut utifrån jämställdhet? Metod Den metod som använts vid studien är att skicka ut mail till föreningar,

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Lars-Olof Legnerfält vice ordf. (vald 2008) Christina Gullström kassör (vald 2009) Kent Cramnell

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

ORGANISATIONSSTÖD. Nya regler från ungdomsstyrelsen SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS UTREDNING OM

ORGANISATIONSSTÖD. Nya regler från ungdomsstyrelsen SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS UTREDNING OM EN RÖRELSE I TIDEN SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS UTREDNING OM ORGANISATIONSSTÖD Under lång tid har Svenska Frisksportförbundet (SFF) mottagit organisationsbidrag från staten. Ända till i slutet av -90 talet

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-05 BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA 400 000 invånare i Uppsala län inom tio år Sveriges befolkning ökar rekordartat. Nästa år kommer Sverige med

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer 1 FÖRSLAG TILL BESLUT Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet

Läs mer

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte Dokumentnamn Enkät vårdnadsbidrag Datum 2008-08-06 Adress Jan Rosenfeld Diarienummer 1(6) Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion Bakgrund och syfte På kommunfullmäktiges

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Data/IT 28 28 Miljövård / naturbruk 28 28 27 28 28 30 169 Samhällsbyggnad och byggteknik

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Ingalill Andersson vice ordf. (t.o.m. 2008-05-12) Christina Gullström (vald 2007, vice ordf. fr.o.m.

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö,

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, 2012-2017 Hur det började. År 2011-2012 började allt fler flyktingar från Somalia och Afghanistan anlända till Växjö och Alvesta. De som så småningom erhöll

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordförande vald 2006 Ingalill Andersson vice ordf. vald 2006 Jonas Segersam (Landstinget) Kim Söderström sekr. Kjell

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund Projekt Organisationer bildade på etnisk grund PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Kurdiska 1. Uppsökande verksamhet Kurdiska Riksförbundet Stockholm 1 år - 1997 om hur handikappade kurder har det i Sverige

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Uppsala 751 83 Dag Hammarskjölds väg 54B Tierp 815 28 Gula villan, Liljevägen 2 Östhammar 742 34 Lasarettsvägen 8 Solna 171 45 Solna torg 3, plan 5 Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ort 5 Ort 6 Ort 7 Ort 8

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Lenhovda 2014 11 27 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Anders Svensson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Annie Öhman, planerare/utvecklare

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer