Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN"

Transkript

1 Våren 2005 FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN

2 Föreningsliv i förändring Projektet Föreningsliv i förändring var ett samarbete mellan folkrörelsearkiven i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro och Uppsala som finansierades av Stiftelsen Framtidens Kultur och Riksarkivet. Projektet syftade till att pröva olika metoder som skulle kunna spegla en förmodad förändring som föreningslivet genomgått under det sena 1900-talet. Två kommuner från respektive län utsågs för detta. I Uppsala län utvaldes Tierps och Östhammars kommuner. Frågeställningar Huvudlinjen i undersökningen var att försöka belysa några av de förändringar föreningslivet genomgått under de sista åren av talet. Det här var några av de frågeställningar som ställdes mot bakgrund av det sena 1900-talets förändrade samhällsstruktur. * Har de traditionella idébärande folkrörelserna ersatts av föreningar med andra inriktningar? * Är det möjligt att med hjälp av studieförbundens material se om det skett några förändringar av intressen och attityder under senare delen av 1900-talet? * Har folkrörelserna ersatts av enfrågerörelser? Med enfrågerörelse avses dels intresseföreningar för den egna orten, eller aktionsgrupper i olika specifika och avgränsade frågor. Källor Folkrörelsearkivets databas Arkivet har en databas med uppgifter om ca föreningar från Uppsala län som bygger på datalistor från det så kallade folkrörelseprojektet i Uppsala, medlemsmatriklar, adresslistor samt rapporter och historiker från riks- och distriktsorganisationer. Dagspress Tierpsposten slutade utges i mitten av 1960-talet och gav därför inte information om nya föreningar, men kompletterade däremot bilden av föreningslivet sett över tiden. Även UNT och den lokala tidningen i Östhammar har använts. Den senare slutade utkomma på 1960-talet, men återuppstod 1997 och utkommer numera med ett nummer per vecka. Kommunernas föreningsregister I syfte att uppdatera källorna av aktuella föreningarna i kommunerna besöktes fritidskontoren i Kim Söderström Lokaltidningarna en bra källa när man vill upptäcka nya föreningsbildningar. Tierp och Östhammar för genomgång av de kommunala föreningsregistren. Internet Eftersom hemsidor på Internet blivit allt vanligare skyltfönster för föreningar, har det också använts som källa. Föreningar i Tierps och Östhammars kommuner under 100 år I syfte att belägga när olika typer av föreningar bildades, genomfördes en jämförelse av föreningar tillhörande ett urval av kategorier från såväl äldre traditionella folkrörelser som från nya föreningstyper. Som urvalsperioder valdes föreningar bildade med 100 * Hur omfattande har centraliseringen av föreningslivet varit? Furuhöjdskyrkans församling är en av många föreningar med egen hemsida.

3 Fackliga organisationer Endast tre fackföreningar bildades under den första perioden. Av de 33 fackliga föreningar som bildades under skedet , var de flesta arbetsplatsklubbar inom LO och tjänstemannafacket. På grund av det stora bortfallet av bildningsår för de fackliga föreningarna bör man vara försiktig med att dra an- Originalet våren 2005 års intervall, och Genom att ange hur många föreningar i den första perioden som fortfarande hade verksamhet 100 år senare, framgår de olika föreningskategoriernas utveckling. Andra urvalsperioder skulle naturligtvis ge en delvis annan bild. dra slutsatser än att de lokala fackliga avdelningarna i stor utsträckning har ersatts av fackliga arbetsplatsklubbar på det lokal planet Endast två idrottsföreningar bildades i kommunerna perioden Under den första perioden var vissa folkrörelser ännu i sin linda, och hade ännu inte hunnit etablerat sig lokalt. Detta gäller bl.a. för fackliga organisationer och idrottsföreningar, medan det för föreningar inom nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen var en expansiv tid som präglades av tillväxt talets senare del har betecknas som den tid då de traditionella idébärande folkrörelserna tappade många av sina medlemmar samtidigt som de lokala föreningarna minskade i antal. Fritids- och miljöföreningar Den här gruppen fanns endast representerad med en (1) djurskyddsförening bildad före sekelskiftet Av de 68 föreningar som uppträder under åren märks bl.a. ett stort antal rollspelsföreningar. Föreningar i Tierps och Östhammars kommuner bildade och Fackliga Handikapp Idrott 81 Nykterhet Politisk Frikykan 65 Frikyrkoförsamlingar 65 församlingar inklusive junior och ungdomsföreningar bildades perioden De sex frikyrkliga sammanslutningar som tillkom är antingen frikyrkliga ungdomsföreningar eller allkristna föreningar. Handikappföreningar Handikapprörelsen är en företeelse som i huvudsak uppträder under senare delen av 1900-talet. Förutom fem handikappföreningar som bildades under 1960-talet, är de resterande tillkomna under 1970-talet eller senare. Idrottsföreningar Idrottsföreningarna är med sina 81 registrerade klubbar den största föreningskategorin under perioden 6 Nykterhetsföreningar 146 nykterhetsföreningar bildades under tidsrymden Av de 20 nykterhetsföreningar som bildades efter 1980 tillhörde de flesta gruppen ungdomsföreningar inom IOGT-NTO. Politiska föreningar I likhet med de fackliga organisationerna är endast ett fåtal politiska föreningar bildade under tiden Det är först under talet som de börjar framträda i större antal. De politiska ungdomsförbunden tillhör den grupp som minskat sitt medlemsantal drastiskt sedan 1980-talet. I Uppsala län hade SSU 1980 ca 2500 medlemmar, medan de 20 år senare endast räknade ca 400 medlemmar. Centerns ungdomsförbund tappade under samma period 1500 medlemmar och kunde år 2000 endast redovisa ca 50 medlemmar i Uppsala län. Totalt har de politiska ungdomsförbunden förlorat ca medlemmar de senaste 20 åren. (Källa Upsala Nya Tidning 13 juni 2000). Beroende på den aktuella åldersstrukturen en given period, skiftar i regel antalet politiska ungdomsföreningar mycket över en tidsaxel. Trots vad som sagts om de politiska ungdomsförbundens negativa utveckling, har de flesta politiska föreningar som bildades efter 1980 varit politiska ungdomsföreningar. Under slutet av 1990-talet fanns det troligen inga verksamma ungdomsklubbar i området, förrän SSU bildade en klubb i Östhammar hösten Noterbart är också att år 2000 var det första gången som socialdemokraterna i Tierp ställde in sin första majdemonstration. Förändrade värderingar och intressen Genom att studera studieförbundens utbud av cirkelprogram kan

4 man få en fingervisning om förändrade värderingar och intressen bland allmänheten och dessutom få en uppfattning om vilka frågor som debatterades under senare delen av framtid. Exempel på grupper som endast verkar för en specifik fråga är t.ex. SOS Tierp och OSS Östhammar. De bildades med anledning av att Tierps och 1900-talet. En genomgång av ABF:s studieprogram i Tierp och Östhammar 1970, 1980, 1985 och 1990 genomfördes för att se eventuella skillnader i kursutbudet. Det som var genomgående trend under perioden var att ABF:s programutbud dominerades av det traditionella basutbudet, d.v.s. att arrangera cirklar i hobbyämnen och språk. Noterbart är att 1970 fanns även cirklar i esperanto. Det här året var över huvud taget mycket nyttoinriktat med cirklar i bokföring och i konsten i att behärska räknestickan. De fackliga kurserna och cirklarna i mötesteknik förekom främst 1970 och var det internationella, politiska och sociala perspektivet påtagligt med cirklar om den politiska och ekonomiska situationen i Afrika och Latinamerika. Även frågor om jämställdhet, utslagning, klassamhälle, arbetsmiljö, alkohol och narkotika, var vanligt förekommande Synen på datorn har märkbart förändrats sedan Då betraktades den som en konkurrent eller t.o.m. som ett hot mot människan. Cirklarna hade t.ex. namn som Datorn på människans villkor var cirklarna mer inriktade på att lära ut specifika dataprogram. I samhällscirklarna 1990 upptogs t.ex. ämnen hur enskilda personer skulle möta hot om våld på gator och torg. Hälsa, motion och privatekonomi var andra vanligt förekommande ämnen Enfrågerörelser De här sammanslutningarna är ofta politiskt gränsöverskridande och exempel på föreningar som, till skillnad från de traditionella folkrörelserna, satt sitt mål i en nära Ett sätt att minska kostnaderna för de ekonomiskt hårt ansatta studieförbunden är att ge ut ett gemensamt programblad. Östhammars kommuner varit föremål för provborrningar för ett eventuellt mottagande av kärnbränsleavfall. Andra exempel är Tierps lokalförening mot svenskt EU medlemskap, samt den under sommaren 2000 bildade Föreningen Livskvalitet runt Öregrundsgrepen. Den sistnämnda, som protesterar mot att vindkraftverk planeras att byggas utanför Öregrund, fick en flygande start med över 1200 medlemmar. En annan typ av enfrågerörelse är de aktionsgrupper som bildats, kanske speciellt i bruksorterna, för att rädda samhällets överlevnad när strukturomvandlingar medfört att traditionella och dominerande industrier hotats av nedläggning. Den här typen av grupper har t.ex. funnits i Söderfors, Österbybruk och Karlholm. Aktionen Rädda Söderfors Aktionen i Söderfors ägde rum 1977 och var föranledd av att Uddeholm som övertagit företaget 1976, inte ansåg sig ha möjligheter att fortsätta driften av specialstål. Vid den här tidpunkten var 779 personer anställda vid företaget. Aktionsgruppen var sammansatt av medlemmar från Metall, SIF och SALF i Söderfors. Även Tierps kommun och en tvärvetenskaplig forskargrupp på Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) deltog i aktionerna. Genom att starta studiecirklar finslipades argumenten för att skapa en opinion genom att man kunde påvisa nedläggningens negativa konsekvenser för både individer och kommunen. Studiegrupperna hade också ambitionen att ge konkreta förslag om åtgärder för att rädda sysselsättningen på orten. Cirklarna skulle inte arbeta med ett färdigt studiematerial, utan utgå från deltagarnas egna önskemål om hur räddningen av Söderfors skulle ske. Unga som gamla ställde upp i kampen för att rädda industrin i Söderfors. Informationen spreds genom flygblad, möten och uppsökande verksamhet på arbetsplatser och i bostadsområden. Centralisering Väckelserörelsen För att belysa följderna av centralisering och ett vikande medlemsunderlag, har antalet verksamma missionsförsamlingar och antalet medlemmar jämförts år

5 1900 och år Missionsförbundet som varit det största samfundet i området, hade enligt förbundets matrikel år verksamma församlingar med 2361 medlemmar. År 2000 var 12 missionsförsamlingar verksamma som räknade 940 medlemmar. Vid bägge tillfällena har ungdomsföreningar och motsvarande inte medtagits. Betraktar man under vilka perioder enskilda församlingar upphör, för att i många fall gå samman med andra, ser man att den processen inleddes under talet. Under talet upphörde t.ex. 24 församlingar och under Furhöjdskyrkans församling bildades 1995 genom en sammanslagning av Alunda och Ekeby baptistförsamlingar och Olands missionsförsamling talet 26 församlingar. Motsvarande siffror före 1950-talet var att högst sex församlingar upphörde under ett decennium. Ekumenisk samverkan När antalet församlingar minskar samtidigt som antalet medlemmar går ned, bör förutsättningarna bli bättre för ett ökat samarbete mellan de olika samfunden. Men eftersom missionsförbundet har varit den helt dominerande frikyrkliga rörelsen i norduppland, har aldrig samarbetet mellan de olika samfunden varit särskilt utvecklat. Ett exempel på ekumenisk samverken under senare tid är emellertid Furuhöjdskyrkans församling i Östhammars kommun som bildades Församlingen är ansluten till Baptistsamfundet, Missionsförbundet och Nybygget- Kristen samverkan. Församlingen har en mångsidig verksamhet och bedriver en stor hjälpverksamhet i Östeuropa. I den före detta filadelfialokalen i Alunda har man inrymt en secondhandbutik Öppen Hand. Här säljs bl.a. kläder, möbler och husgeråd som har skänkts till församlingen och där behållningen oavkortat går till nödlidande i Östeuropa. kan erhållas genom att notera antalet missionshus de olika församlingarna har ägt och brukat under årens lopp och jämföra ägoförhållandena med dagens situation. Av de åtminstone 109 missionshusen som de olika församlingarna har ägt i Tierps och Östhammars kommuner, fanns endast ca 50 kvar i församlingarnas ägo De övriga, som inte har rivits, har sålts till privatpersoner och används numera antingen som permanent- eller fritidsbostäder. Studieförbunden Problemen för studieförbunden har ökat markant under de senaste åren. Orsakerna är främst två. Dels har bidragen från stat och kommun minskat, dessutom har kursbeställningar från studieförbundens medlemsorganisationer minskat. Detta har man försökt möta genom att rationalisera den lokala verksamheten och utöka kursutbudet utanför förbundens kärnområden, vilket har medfört större konkurrens mellan studieförbunden. Antalet ABF avdelningar i Tierps kommun har t.ex. minskat från 13 sedan 1960-talet, till ett så kallat verksamhetskontor i Tierp 1999 som ligger under storavdelningen ABF Uppsala län. Frikyrkans samlingslokaler En indikation på samgående och centralisering inom frikyrkorörelsen Furuhöjdskyrkans secondhandbutik Öppen hand i Alunda.

6 Tegelsmora missionsförsamling ägde fyra missionshus, bl.a. det här i Broddby som uppfördes Bilden är tagen omkr. sekelskiftet Broddby missionshus strax innan försäljningen Tierps norra missionshus omkr Huset byggdes 1880 och såldes F.d. norra missionshuset i Tierp är numera möbelvaruhus byggde Tierps missionsförsamling Borgenkyrkan i centrala Tierp.

7 ABF:s studiecirkel i fackföreningskunskap omkr Slutsatser Det inledande antagandet att de äldsta idébärande folkrörelserna till stor del har ersatts av andra typer av föreningar, bekräftas av tabellen. Speciellt har nykterhetsrörelsen fått vidkännas en kraftig nedgång eftersom mindre än 10 procent av de föreningar som bildades fanns kvar 100 år senare. Med tanke på att tillskottet av nya föreningar varit så litet har nedgången för den här gruppen varit ansenlig. Trots att antalet lokala föreningar minskat inom de äldsta folkrörelserna har den totala mängden föreningar under 1900-talets senare del ökat. Det här beror på att många föreningar har bildats inom andra föreningskategorier, t.ex. inom idrottsrörelsen, handikapprörelsen, pensionärsrörelsen och i gruppen fritids- och kulturföreningar. De s.k. enfrågerörelserna återfinns främst inom bygderörelsen och i intresseföreningar för den egna orten eller bygden. De kallar sig antingen byalag, gille, intresseförening eller använder ortnamnet med efterledet gruppen. Även om bygdeföreningarnas antal är färre än pensionärsföreningarna, som tillhör en av de mest expansiva kategorierna, är de i regel bildade under 1980-talet eller senare. Aktionsgrupper för en specifik fråga, t.ex. Föreningen mot svenskt EU-medlemskap i Tierp eller för en speciell ort t.ex. Rädda Söderfors, utgjorde färre än hälften av bygdeföreningarnas antal. Även antalet invandrarföreningar var fåtaliga. Att endast med ledning av studieförbundet ABF:s programutbud skapa en bestämd åsikt om eventuella intresseförändringar under 1900-talets senare del, är kanske alltför anspråksfullt. Trots det, avspeglas i studieprogrammen en ganska klar förskjutning från ett samhälleligt socialt och internationellt perspektiv 1980, till ett mer individuellt och personcentrerat kursutbud Studieförbunden och frikyrkorörelsen har tjänat som exempel på den omfattande centralisering som gått fram i föreningslivet. Att bedöma föreningarnas samhälleliga inflytande och betydelse enbart genom redovisad föreningsstatistik kan leda till felaktiga slutsatser. De tidiga folkrörelserna bedrev ofta en intensiv agitation i syfte att bilda lokala föreningar. Resultaten av dessa värvningskampanjer redovisades sedan till distrikten som att det faktiskt hade bildats ett antal lokala föreningar. Det har vid tidigare inventeringar visat sig att flera av dessa lokalföreningar aldrig kom att bedriva någon verksamhet. Under senare delen av 1900-talet har strukturella faktorer, t.ex. ett samhälleligt ekonomiskt föreningsstöd, förmodligen också bidragit till att ge en illusion av ett omfattande föreningsengagemang.

8 Skrifter och vykort En maning med mening, lottarörelsens framväxt i Uppland (2000) Föreningar i Uppsala kommun Vaksala och Danmark (1999) Fanor och föreningar i Östhammars kommun (1998) Föreningar i Håbo kommun (1996) Tjejsnack - Kvinnobilder (1995) Föreningar i Enköpings kommun (1995) Föreningar i Tierps kommun (1994) Föreningar i Älvkarleby kommun (1991) Föreningar i Östhammars kommun (1989) Medlemspriser: En maning med mening 50:- Tjejsnack - Kvinnobilder 30:- Alla de andra 20:- Vykort: färg 4:-/st., sv/v 3:- st. Gratis Arkivhandledning! Ladda hem från hemsidan eller ring och beställ! Folkrörelsearkivets personal: Kim Söderström, arkivchef tel , e-post: Per Agius, arkivarie tel , e-post: Anne-Charlotte Wadström, tel , e-post: administration Katarina Storbråten, assistent tel , e-post: Jonas Sandström, assistent tel , e-post: Arkivets hemsida finner du på: Öppettider: Måndag Tisdag Onsdag-torsdag Fredag FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Besöksadress: S:t Olofsgatan 15 Postadress: c/o Uppsala kommun Telefon: UPPSALA E-post:: Fax: Postgiro:

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Humanisternas medlemsenkät 2013

Humanisternas medlemsenkät 2013 Humanisternas medlemsenkät 2013 Rapport kompletta versionen Urban Jansson 2013-03-20 Humanisternas medlemsenkät 2013 kompletta rapporten Sid 1 Innehåll Fakta om enkäten... 3 Bakgrund... 3 Genomförande...

Läs mer

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005

Äldre som flyttar till service och vård. Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Äldre som flyttar till service och vård Uppföljning av situationen i Sundsvall 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan Boverket Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Nyttan med Allmännyttan Utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagens roll och ansvar Boverket juni

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Trender i det civila samhället i Sverige

Trender i det civila samhället i Sverige Kriterier för urval av ramorganisationer Trender i det civila samhället i Sverige April 2001 Carl von Essen Gullers Grupp Informationsrådgivare AB STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende av Erika Ekström 2001-05-29 Sammanfattning I rådande högkonjunktur kommer det ofta signaler

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer