Arbetsplatsombud med informationsmandat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsombud med informationsmandat"

Transkript

1 Arbetsplatsombud med informationsmandat

2 Du är vald till arbetsplatsombud med informationsmandat och är en kontaktperson mellan arbetsgivaren, medlemmarna och ombudsmännen på regionkontoret. Snart kommer du att märka att du kan göra mycket för att få fart på det fackliga arbetet på jobbet. I takt med att du utvecklas och ökar dina fackliga kunskaper kan också ditt uppdrag förändras. Den här informationen innehåller avsnitt som kan hjälpa i ditt uppdrag. Innehåll: 1. Ditt uppdrag Dina uppgifter...4 Information...4 Medlemsvärvning...4 Arbetsmiljö...5 Jämställdhet...5 Kompetensutveckling Kollektivavtal Förtroendemannalagen Unionen - vårt förbund Ideologi

3 1. Ditt uppdrag Som arbetsplatsombud är du förtroendevald. Det innebär att du har fått dina arbetskamraters förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Ditt uppdrag omfattas av förtroendemannalagen, FML, som ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid. I detta material finns en kort genomgång av FML. En annan viktig lag är Medbestämmandelagen, MBL, som säger att arbetsgivaren måste fortlöpande informera och förhandla inför viktiga förändringar i verksamheten och arbets- och anställningsförhållanden. För dig handlar det om: Informationsskyldighet enligt MBL 19 som innebär att du ska få fortlöpande information. Det kan exempelvis vara information om hur företaget utvecklas ekonomiskt och produktionsmässigt, utvecklingen på marknaden, händelser hos kunder och konkurrenter av betydelse för företaget eller andra viktiga händelser i omvärlden som är viktiga för företaget. Den fortlöpande informationen kan även behandla exempelvis personalsituationen, utbildningsfrågor, eventuella ändringar av bemanning och arbetsorganisationen. Om du behöver kan du enligt MBL 19 begära kompletterande information för att få en god insikt i förhållanden på företaget som är av betydelse för medlemmarna. Om den information som du får kan leda till en förhandling måste du så snart det är möjligt kontakta regionkontoret. Du ska få en kopia av förhandlingsframställan i de fall arbetsgivaren är skyldig att begära förhandling med Unionen (förhandlingsframställan skickas av arbetsgivaren till regionen som genomför förhandlingen med biträde från arbetsplatsombudet). För att dessa lagar ska gälla fullt ut måste det finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats. Kollektivavtalet innehåller gemensamma regler för alla de vanligaste anställningsvillkoren. I ett senare avsnitt återkommer vi med mer om kollektivavtal. Det är viktigt när man väljer arbetsplatsombud att bestämma mandattidens längd eftersom det enligt stadgarna kan gälla ett eller två år. Arbetsplatsombud som väljs med förhandlingsmandat har alltid ett års mandattid. När det sedan är dags för val igen är det inget som hindrar att du väljs för ytterligare en mandattid. Ta tidigt en diskussion med din arbetsgivare för att komma överens om hur ni ska arbeta tillsammans och hur du ska få information. Informera samtidigt om din roll och ditt uppdrag. 3

4 2. Dina uppgifter Din huvuduppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Det kan innebära många olika arbetsuppgifter. En av dina viktigaste uppgifter är att sköta den fackliga informationen till dina arbetskamrater. Information Arbetsplatsombudet ska: komma överens med arbetsgivaren om vem/hur/vad som informeras vidare till medlemmarna från arbetsgivaren enligt MBLs regler så att alla medlemmar också delges detta på lämpligt sätt ansvara för att den information som kommer från förbundet blir tillgänglig för medlemmarna på arbetsplatsen All den information som är viktig för dig och dina arbetskamrater kommer att sändas till dig. Det kan vara information om kollektivavtal som finns på din arbetsplats, information om kurser och aktiviteter men även andra viktiga saker. Du kan också söka information på hemsidan, där finns massor av fakta som kan vara intressant att ta del av. Tidningen Hetluft som går till alla förtroendevalda innehåller dels nyheter men också tips och idéer som kan underlätta ditt arbete. Du väljer själv hur du vill föra informationen vidare. Vilket sätt som passar dig kan bero på hur stor din arbetsplats är. Det är minst lika viktigt att också fånga upp och ta tillvara på medlemmars idéer och åsikter. Det är viktigt att du får den information som du har rätt till, eftersom du som förtroendevald har lättare att agera om du vet vad som händer. Det gäller också om medlemmarna får information. De har då lättare att tycka till konstruktivt om de vet vad som händer. En tydlig kommunikation med medlemmarna är viktig. Det kan också hända att du får information från kollegor och arbetsgivaren som är känslig att sprida vidare. Kom ihåg att du alltid kan kontakta ditt regionkontor eller Unionen Direkt för att få råd i hur du ska agera. Medlemsvärvning Målet med att värva är att vi ska bli fler för att tillsammans kunna förbättra och få ökat inflytande på arbetsplatsen och i arbetslivet. Att värva nya medlemmar är därför en viktig uppgift för dig. Det kan ibland finnas en okunskap om facket och fackliga frågor. Det kan bland annat gälla de unga, som nyss kommit ut i arbetslivet. Din uppgift är att informera om fackets roll, vad Unionen gör och vad vi vill åstadkomma. Berätta om din roll som arbetsplatsombud och vad ni tillsammans kan göra för att påverka på arbetsplatsen. Ett mycket bra tillfälle att värva en ny medlem är när ni får en nyanställd på arbetsplatsen. Hälsa välkommen och passa också på att berätta om din roll som arbetsplatsombud. Här är några tips som kan öka möjligheten att din nyanställda arbetskamrat väljer att gå med som medlem i Unionen: Försök att få med ditt namn redan i platsannonsen. Då finns Unionen mer naturligt med från början. Gå ut och ät lunch med den nyanställda. 4

5 Finns det något material som presenterar företaget så försök också att det finns med ett avsnitt om den fackliga närvaron på företaget. Anpassa din fackliga information utifrån situationen som mottagaren befinner sig i. Tryck inte på för mycket om personen är tveksam eller negativ, det kan ge omvänd effekt. Följ upp efter en tid och kolla om du värvat en ny medlem. Om inte, försök igen. Arbetsmiljö Allt som vi kommer i kontakt med och som påverkar oss under vårt arbete är en del av vår arbetsmiljö. Eftersom vi spenderar mer än hälften av vår vakna tid på arbetsplatsen är det viktigt för vår hälsa att arbetsmiljön är bra. Arbetsmiljöarbetet innefattar fysiska delar som lokaler och arbetsutrustning men även psykosociala frågor som stress, trivsel, arbetets organisation, inflytande med mera. Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas ett arbetsmiljöombud på en arbetsplats med fler än fem anställda. Tillsammans med arbetsmiljöombudet och arbetsgivaren kan du arbeta för att förbättra arbetsförhållandena. Jämställdhet Alla arbetsgivare har skyldighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Bland annat är arbetsgivaren skyldig att vart tredje år kartlägga och analysera löner och villkor för att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga jobb. Om ni är minst 25 anställda ska företaget årligen upprätta en jämställdhetsplan i samverkan med de anställda. I den ska framgå vilka konkreta åtgärder som ska vidtas i företaget för att det ska vara jämställt. Kompetensutveckling När omvärlden förändras ställs nya krav på företagen och därmed också på de anställda. Med kompetensutveckling blir det lättare att möta förändringar, vilket innebär en vinst för företaget och trygghet för personalen. I många kollektivavtal står att arbetsgivaren har ansvar för att ge alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling. Ta reda på vad som står i ert kollektivavtal. 5

6 3. Kollektivavtalet Kollektivavtalet är ett viktigt och kraftfullt verktyg för att förbättra och värna medlemmarnas anställningsvillkor. Det innebär ett skydd för oss som jobbar eftersom det inte tillåter att arbetsgivaren kommer överens med arbetsplatsombudet eller en enskild anställd om sämre villkor än de som anges i kollektivavtalet. Om det inte särskilt framgår av avtalet kan överenskommelse träffas om andra regler i vissa delar av avtalet. Däremot kan en klubb komma överens med arbetsgivaren om förbättringar eller omdisponeringar av en del villkor i avtalet. Sådana avtal kallas för minimiavtal, och de lägger en gemensam grund att stå på för tjänstemännen på företaget. Kollektivavtalet ger dessutom en praktisk och bra anpassning till företagets verksamhet, och vi anställda behöver inte konkurrera med varandra om jobben genom sänkta löner eller sämre anställningsvillkor. Att alla företag inom en bransch har samma grundavtal innebär också en konkurrens på lika villkor i den delen. De rättsverkningar som ett kollektivavtal har gör att båda sidor har intresse av att teckna kollektivavtal. Arbetsgivarna vill ha avtal som anpassas efter de enskilda branschernas behov istället för trubbig lagstiftning. De är även intresserade av en lugn arbetsmarknad med få konflikter. Arbetstagarna vill förhindra lönedumpning och att jobben ställs mot lönen och villkoren. Fördelar med kollektivavtal Med ett kollektivavtal regleras: rätt till avtalade löneökningar rätt till ersättning för övertid, förskjuten arbetstid och restid med mera semestertillägg för varje semesterdag. Utan avtal gäller semesterlagen och där finns inga regler om semestertillägg möjlighet till längre uppsägningstid om du fyllt 55 år och har mer än tio års anställning i företaget hjälp av Trygghetsrådet (TRR) om företaget gör driftsinskränkningar en kompletterande tjänstepension, ITP, som ger dig omkring tio procent av månadslönen en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger efterlevande en engångssumma vid dödsfall en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och gäller även för resor till och från jobbet rätt att bedriva facklig verksamhet på din arbetsplats och rätt till insyn och inflytande i företaget. möjlighet till föräldralön Dessutom gäller att: avtalet kan ge högre ersättningar vid sjukdom och pension och även ge dig rätt till företagshälsovård 6

7 Olika typer av kollektivavtal Löneavtalen I löneavtalet är det bestämt när arbetsgivare ska förhandla medlemmarnas löner och vad som ska påverka lönesättningen. Ofta, men inte alltid, finns det en fastställd summa pengar (pott) som ska fördelas mellan Unionens medlemmar på företaget vid ett bestämt datum. I de flesta löneavtal finns också en lägsta lön och ett lägsta lönepåslag som gäller för alla från och med ett visst datum. Löneavtalet beskriver även hur arbetet med löner ska gå till på företaget. Vissa avtal är mer detaljerade än andra. Det årligen återkommande arbetet med löner brukar kallas löneprocess. Exempel på komponenter i löneprocessen är lönesamtal, löneanalys, löneöversyn. I löneavtalet finns en förhandlingsordning som innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med den fackliga representant som representerar medlemmarna om hur stora lönepåslag var och en ska få. Saknas det facklig representation på företaget så kan man vanligen lösa det så att arbetsgivaren förhandlar direkt med medlemmen eller att medlemmen sedan tar kontakt med Unionens regionkontor om han/hon behöver hjälp. I vissa löneavtal finns det till och med inskrivet att arbetsgivaren kan förhandla direkt med medlemmen om lokal representation saknas. 7

8 Utvecklingsavtalet Avtalet ger anvisningar om hur medbestämmandelagen (MBL) ska tillämpas på arbetsplatsen. Det syftar till att säkerställa fackets och därmed medlemmarnas inflytande på företagets verksamhet och utveckling. I avtalet ges också möjlighet till facklig information på betald arbetstid samt användande av löntagarkonsult. Kompetensutvecklingsavtalet Avtalet anger fackets och arbetsgivarorganisationens gemensamma syn på vad kompetensutveckling är. Som tidigare nämnts under Dina uppgifter står det i vissa avtal att arbetsgivaren har ansvar för att ge alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling. Allmänna anställningsvillkor Villkoren reglerar den avtalsmässiga relationen mellan den anställda och arbetsgivaren och de är lika för alla tjänstemän även oorganiserade. På samma sätt är den miniminivå som villkoren fastställer lika för alla. Ingen kan alltså få sämre villkor än de som fastställs i de allmänna anställningsvillkoren. Villkoren omfattar regler för anställningens ingående och avslutande, förhållningsregler, ledighetsregler och ersättningsregler. De allmänna anställningsvillkoren gäller från det att en anställning börjar och fram till att den avslutas. Arbetstidsavtal Arbetstidsavtalet reglerar frågan om arbetstidens längd. Det kan omfatta begrepp som ordinarie arbetstid, övertid, jourtid, förskjuten arbetstid och beredskapstjänst. Avtalet kan också innehålla regler om den ersättning som tillkommer när ordinarie arbetstid är förlagd på obekväm arbetstid, populärt kallat OB-tillägg. Inom några avtalsområden ingår ersättningsreglerna i avtalet om allmänna anställningsvillkor. Omställningsavtal Omställningsavtalet, mellan Svenskt Näringsliv och PTK, ger våra medlemmar möjlighet till hjälp och stöd av Trygghetsrådet (TRR) om de skulle bli uppsagda på grund av arbetsbrist. I avtalet har arbetsgivarparten åtagit sig att sätta av 0,3 procent av lönesumman vid företaget till en särskild fond trygghetsfond. Med dessa pengar har arbetsgivar- och arbetstagarparterna tillsammans byggt upp TRR. TRR är en samtalspartner när företagsledningen börjar tala om rationaliseringar, neddragningar av produktionen eller andra åtgärder som kan leda till att man vill minska personalstyrkan. 8

9 4. Förtroendemannalagen Förtroendemannalagen (FML) kom till 1974 som ett stöd för den fackliga verksamheten. Av FML s tolv paragrafer är det 1, 3, 4, 6, 7 som i första hand är viktiga i ditt fackliga uppdrag. Dessa paragrafer reglerar förutsättningar för lagen, rätt till betald ledighet/tid och anställningsskydd. Eftersom du är utsedd att vara arbetsplatsombud med informationsmandat så är det Unionens regionkontor som ska hantera alla frågor som rör lagens formella tillämpning om det blir aktuellt. 1 All facklig verksamhet omfattas inte av FML. Lagen gäller för de fackliga förtroendemän som har utsetts att företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren... (1 1 st.). För att FML ska gälla krävs också att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats (1 2 st.). Efter årsmötet ska det anmälas till regionkontoret vem som valts till arbetsplatsombud. Sedan är det regionkontoret som anmäler till arbetsgivaren vem som är arbetsplatsombud och vilket mandat/uppgifter som gäller för dig. 3 Du har även rätt att vara ledig för fackliga uppdrag som inte berör förhållandet på den egna arbetsplatsen, till exempel arbete i regionstyrelsen. För sådan ledighet har du dock inte rätt till lön och andra anställningsförmåner. Du har rätt att disponera en lokal på företaget för era möten. 4 Under och efter ditt förtroendeuppdrag ska du ha samma arbetsförhållande och arbetsvillkor som dina arbetskamrater. När uppdraget har upphört har du rätt till samma eller likvärdigt jobb som du skulle ha haft om du inte varit förtroendevald om uppdraget varit så omfattande att du haft ändringar av arbetsuppgifterna. 6 Som förtroendevald ska du ha tid för ditt uppdrag, få behålla alla anställningsförmåner och ha samma löneutveckling som andra på din arbetsplats. Den ledighet som fordras för ditt uppdrag är beroende av uppdragets karaktär. 7 Rätten till betald ledighet beror på om ledigheten avser facklig verksamhet på din egna arbetsplats. Om din arbetsgivare vill lämna information eller diskutera med dig utanför ordinarie arbetstid, ska arbetsgivaren ersätta dig som om du utfört ditt ordinarie arbete. Även andra uppkomna kostnader ska ersättas. Övrigt Övriga paragrafer i förtroendemannalagen reglerar bland annat lagens giltighet, ändring av förtroendemannens arbetsvillkor, tolkningsföreträde och regler om skadestånd. Även dessa är en bra hjälp i ditt fackliga arbete. Alla tolkningar och tvister om FML ska handläggas av Unionens regionkontor. 9

10 5. Unionen vårt förbund Namnet står för gemenskap och som medlem i Unionen tillhör du Sveriges näst största fackförbund och världens största tjänstemannafack. Tillsammans är vi cirka medlemmar i ett fackförbund som finns på tusentals arbetsplatser. Unionen har tecknat 15 olika kollektivavtal med 100 branscher. Unionen är ett vertikalt förbund. Det betyder att alla tjänstemän på företaget kan vara med oavsett befattning eller utbildning. Unionen är ett brett förbund. Medlemmarna finns inom en mängd olika yrken och inom många skilda branscher. Vi har medlemmar inom yrkesgrupper som säljare, ekonomer, konsulter och administrativ personal. Men det finns också lite mindre vanliga titlar som mjölkbedömare, dopningskontrollanter och elitishockeyspelare. Den stora bredden gör att vi har god kunskap om villkor och speciella förhållanden i vitt skilda branscher. Från Systembolaget till nykterhetsrörelsen. Från utländska ambassader till hembygdsföreningar. Från multinationella petrokemiföretag till den lokala korvfabriken. Unionen på lokal nivå Arbetsplatsombud På de arbetsplatser där det inte finns en klubb kan ett eller flera arbetsplatsombud utses istället. Arbetsplatsombudet som väljs på medlemsmötet kan vara informationsmottagare eller om medlemmarna vill, även ha ett förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren. På medlemsmötet väljs också ombud till regionrådet. Klubb När det finns fler än fem medlemmar på en arbetsplats kan man bilda en klubb. Det fackliga arbetet i klubben är det som ligger närmast den enskilda medlemmen. Det är i klubben kunskapen om arbetsplatsen och villkoren på jobbet finns. Det är här de centrala avtalen anpassas till de lokala förhållandena i företaget. Till årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ kallas alla medlemmar i klubben. Årsmötet som hålls varje år fattar beslut om klubbens verksamhet utifrån de förslag som inkommit. Dessutom väljs en ny klubbstyrelse och ombud till regionrådet. Klubbstyrelsen som väljs på årsmötet leder klubbens verksamhet och är mellan årsmötena klubbens högst beslutande organ. Riksklubb Många företag har arbetsplatser på flera orter i landet. Medlemmarna är kanske för få på vissa orter för att kunna bilda klubb. De kan då välja att bilda en gemensam klubb för samtliga arbetsplatser på företaget, en riksklubb. Samverkansgrupp På initiativ från medlemmar och förtroendevalda kan samverkansgrupper bildas. Det kan ske lokalt, regionalt och nationellt. En grupp kan till exempel bildas inom en bransch eller ett yrke, för dem som jobbar på små arbetsplatser, inom ett arbetsplatsområde, mellan förtroendevalda eller för unga medlemmar. Representanter från de olika samverkansgrupperna ges möjlighet att delta på regionrådet. 10

11 Unionen på regional nivå Studerandemedlem Unionens studerandeverksamhet bedrivs under namnet Unionen Student. Studerandemedlemmar har motionsrätt till regionrådet och kongressen och har rätt att föreslå kandidater till val i regionrådet och kongressen. Som studerandemedlem har man också rätt att inneha ett förtroendeuppdrag i och för förbundet. Chefmedlemmar Unionen erbjuder chefer ett medlemskap som ger dem den trygghet de behöver i sin anställning. På regionerna finns det särskilda ombudsmän för chefer. I medlemskapet har cheferna bland annat hjälp i förhandlingar och juridiskt stöd. Regionråd Regionråd som är regionens högsta beslutande organ består av ombud valda bland regionens alla medlemmar, regionstyrelsen samt de av årsmötet valda revisorerna. Regionrådet hålls varje år. Det beslutar i de motioner och förslag som inkommit samt tillstyrker ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Dessutom väljs en ny regionstyrelse samt ombud till förbundsråd och kongress. Regionstyrelse Regionstyrelsen som väljs på regionrådet leder regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande organ. Regionkontor Regionkontoret verkställer de beslut som regionrådet och regionstyrelsen beslutat om. Regionkontoret hjälper medlemmar, arbetsplatsombud och klubbar med förhandlingsstöd, håller utbildningar för medlemmar och förtroendevalda och bistår med rådgivning. En viktig uppgift för regionkontoret är också att söka upp arbetsplatser utan arbetsplatsombud eller klubb. Regionkontoret uppmuntrar även medlemmarna till att välja arbetsplatsombud eller att bilda klubb på arbetsplatsen och hjälper arbetsplatsombudet eller den nya styrelsen att komma igång med det fackliga arbetet. Unionen på nationell nivå Kongress Kongressen är Unionens högsta beslutande organ. Den består av 260 ombud valda på de olika regionernas regionråd, förbundsstyrelsen samt de kongressvalda revisorerna. Kongressen som hålls vart fjärde år fattar beslut om Unionens verksamhet utifrån de motioner och förslag som inkommit. Dessutom beslutar kongressen om Unionens ekonomi, stadgeändringar, medlemsavgift och väljer ny förbundsstyrelse. Extra Kongress Extra kongress hålls om förbundsstyrelsen beslutar det eller om minst 88 ombud på kongressen begär det. Extra kongress ska också hållas om förbundsrådets årsmöte inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 11

12 Förbundsråd Förbundsrådet består av 130 valda ombud från förbundets samtliga regioner, förbundsstyrelsen och de av kongressen valda revisorerna. Det har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och bevilja den ansvarsfrihet. Förbundsrådet fastställer även Unionens mål och övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna. Förbundsrådet hålls varje år mellan ordinarie kongresser. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen som väljs på kongressen leder Unionens verksamhet och är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen består för närvarande av 13 ledamöter och 5 suppleanter. Förbundskontor Förbundskontoret har till främsta uppgift att verkställa de beslut som kongressen och förbundsstyrelsen beslutat om. På förbundskontoret finns det anställda experter som jurister, rekryterare, informatörer, pedagoger, ombudsmän, utredare och ekonomer. Paraplyorganisationer Paraplyorganisation är en organisation där flera olika förbund är medlemmar. Unionen ingår i: Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,3 miljoner människor. Exempel på några av TCO:s grundläggande uppgifter är att slå vakt om medlemsgruppernas behov och intressen i samhällsdebatten och de politiska besluten och värna de fackliga fri- och rättigheterna. TCO:s högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Privattjänstemannakartellen (PTK). Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en samverkansorganisation för 26 medlemsförbund som representerar cirka privatanställda tjänstemän. PTKs långsiktiga uppdrag är att förhandla, förvalta och informera kring pensioner och försäkringar, huvudsakligen kopplade till ITP och TGL, omställningsavtal TRR och TRS, arbetsmiljöfrågor kopplade till Prevent och TFA-avtalet och att utbilda medlemsförbundens fackliga bolagsstyrelseledamöter och -suppleanter. PTK:s högsta beslutade organ är stämman som hålls vart fjärde år. 12

13 6. Ideologi Facklig ideologi Historien är en del av ideologin. Den fackliga ideologin är byggd på den historia som var verklighet när fackföreningarna bildades och den verklighet och tankar om framtiden som finns idag. Att se resultat av vårt mångåriga arbete gör att vi inte tar allt vi har för givet. Exempelvis har vi rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid, fem veckors semester, Lag om anställningsskydd, Medbestämmandelag, Lag mot diskriminering och så vidare. Om vi går tillbaka några årtionden så arbetade vi för och fick lag om förenings- och förhandlingsrätt. Dessa regler är något förändrade idag men är fortfarande grunden för den så kallade svenska modellen för den svenska arbetsmarknaden. Historien ger perspektiv. Ideologi är att se behovet av förändringar och viljan att göra något. Det blir ett system av idéer, tankar, värderingar, moral och tradition. En ideologi som lever bland medlemmarna sätter sin prägel på alla idéer, förslag, beslut, krav och handlingar som bär organisationens namn. Unionens vision Unionens ideologi utgår från den vision som är beslutad av Unionens kongress. Visionen lyder: Tillsammans är vi i förbundet den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet Med Tillsammans är vi menar vi att genom att alla medlemmar samverkar får vi den storlek och styrka som krävs för att kraftfullt påverka vår omvärld. Unionen är en demokratiskt styrd organisation vars uppdrag utgår från beslut fattade av medlemmarna. Unionen använder olika former av demokratiskt inflytande, såväl på arbetsplatsen som i förbundet, som passar alla medlemmar. Grunden för vårt fackliga arbete är gemenskapen på arbetsplatsen som ger medlemmarna inflytande över företagets utveckling. Förutsättningen för att uppnå visionen och skapa ett bättre arbetsliv är vårt engagemang, mod, intresse och vilja att förändra. Med den ledande kraften menar vi att Unionen ligger steget före genom att producera och föra ut ny kunskap som skapar debatt. Unionen tar ställning och driver utvecklingen framåt, både på arbetsplatsen och på samhällsnivå. Medlemmarnas, de förtroendevaldas och förbundets anställdas sätt att agera skapar ett öppet, respektfullt och kreativt klimat som bejakar mångfald och tillvaratar kunskaper och erfarenheter från individ, näringsliv och samhälle. Med framgång, trygghet och glädje i arbetslivet menar vi att alla har rätt att verka i ett klimat med goda och stimulerande arbetsvillkor som ger arbetsglädje och framtidstro. Alla ska ha möjlighet till löne- och kompetensutveckling och vara eftertraktade i samtliga skeden av arbetslivet. Tryggheten att kunna påverka sin situation är en förutsättning för att kunna känna livsglädje. 13

14 Anställda som har mod och lust att förändra ger företagen ökad konkurrenskraft och skapar tillväxt. Ur Unionens Visionsdokument För att nå visionen behöver vi vara närvarande, starka, drivande och utvecklande. Närvarande Unionens förtroendevalda och anställda finns nära, både på arbetsplatserna och regionalt. Unionen är nära genom att arbeta med vardagsnära frågor som rör ditt arbetsliv. Det är du som medlem och dina frågor på arbetsplatsen som utgör den självklara utgångspunkten för det fackliga arbetet. Unionen sätter människan i fokus och i kontakten med Unionen bemöts varje medlem med respekt och tydlighet av kompetenta och kvalificerade företrädare. Starkt Unionen är landets största tjänstemannaförbund som representerar alla tjänstemän på arbetsplatsen, oavsett bransch, yrke, utbildning och befattning. Genom att många är med finns styrkan på arbetsplatsen, möjligheten att ge en mycket god individuell service och att vara ett förbund som man lyssnar på. Unionen är ett kraftfullt och resultatinriktat fackförbund som gör skillnad nu och i framtiden för arbetstagare inom det privata näringslivet. Drivande Unionen är ett handlingskraftigt fackförbund som tar initiativ och kämpar för bättre arbetsvillkor. Vi tar plats i samhällsdebatten och opinionsbildar kring frågor som är angelägna för medlemmarnas hela livssituation. Unionen tar strid när det behövs, för varje medlem, på arbetsplatsen och i Unionen. Utvecklande Unionen ligger före och driver frågor som rör medlemmarnas och arbetslivets utveckling. Vi stärker utvecklingsförmågan hos medarbetare och företag och bidrar med kreativa idéer till arbetslivets utveckling och näringslivets tillväxt. Unionens styrka beror på medlemmarnas vilja och ansvar för Unionen och dess verksamhet. Den medlem som vill engagera sig har goda möjligheter att påverka på sin arbetsplats och därmed öka sin och andra medlemmars trygghet i arbetslivet. Att vara förtroendevald eller aktiv på annat sätt inom förbundet ger rika möjligheter till utveckling. Ur Unionens Visionsdokument Visionen i praktiken (Ur Unionens Visionsdokument) Må bra på och av arbetet Unionen vill ha arbetsplatser med god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som är fri från hälsorisker och anpassad till medlemmarnas personliga förutsättningar. De löner och villkor som finns i arbetslivet ska vara utformade så att de ger goda levnadsvillkor. Kunna kombinera familje- och privatliv med arbete Unionen vill ha företag och organisationer som utformar arbetssituationen efter medlemmarnas individuella behov. Arbetets villkor ska ge oss en möjlighet att få balans i livet, så att livspusslet går ihop. Ha ett utvecklande arbetsliv En viktig del av tryggheten i arbetslivet ligger i att alla ges möjlighet till kompetensutveckling. Organisationer som uppmuntrar och tillvaratar de anställdas kreativitet och innovationsförmåga är framgångsrika och utvecklande. 14

15 Hur vi når dit? (Ur Unionens Handlingsprogram) Vi kraftsamlar kring att värva fler för vår idé och till vårt förbund. För att behålla och värva fler medlemmar, bygger vi det mest intressanta och attraktiva fackliga medlemskapet som vi kan vara stolta och nöjda över, och känna oss hemma i. Vi bygger den fackliga kraften utifrån arbetsplatsen och utvecklar nya sätt att kunna påverka. Vi ska alla kunna engagera oss och göra skillnad i frågor vi brinner för. Vi jobbar för att alla ska omfattas av kollektivavtal och har klubb eller ombud på arbetsplatsen. Det ger goda förutsättningar för inflytande. Vi ser till att alla som tar på sig uppdraget att företräda sina kollegor får det stöd och den kunskap de behöver, och att engagemanget ses som ett värdefullt bidrag till utvecklingen av verksamheten. 15

16 Unionen Direkt Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre bli medlem Inkomstförsäkring Unionens A-KASSA Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg/VÄST Skövde Trollhättan Småland Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland /Gotland Södertälje Visby Bli medlem du också! På unionen.se eller Trycksaksnr: 1199:3 Upplaga: POD ex Produktion & Tryck: Unionen juli 2012 Olof Palmes gata Stockholm 16

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat

Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat 2 Arbetsplatsombud Förhandlingsmandat Du är vald till arbetsplatsombud med förhandlingsmandat. Du kan ha ett begränsat förhandlingsmandat som innebär att du tillsammans

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare.................................................................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna Fackets nya roll Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna 2 Förutsättningarna för det fackliga arbetet har förändrats i takt med den ökande internationaliseringen.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer