Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen"

Transkript

1 Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016

2 2

3 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för framgång, trygghet och utveckling; när vi tar ett jobb, under en anställning och efter en anställning. Mycket av det som gäller på din arbetsplats regleras i ett kollektivavtal. Dessa fastställer de gemensamma anställningsvillkoren, ofta inom en viss bransch är det dags att förhandla om många kollektivavtal igen det är dags för en ny avtalsrörelse. Under en avtalsrörelse har vi möjlighet att lyfta fram de behov vi ser - för att försvara och förbättra anställningsvillkoren. Hur är det på din arbetsplats? Vad skulle behövas för att uppnå bättre villkor? Under nästa avtalsrörelse kommer vi möta ett antal utmaningar. Våra löneavtal som slår fast att lönerna ska höjas genom årliga lönerevisioner ifrågasätts av arbetsgivarorganisationerna och även av andra fackliga organisationer. Många branscher har påbörjat en viktig uppbyggnad av ett system för deltidspension där man, med ekonomisk trygghet, ska kunna gå ned i arbetstid mot slutet av yrkeslivet. En fortsatt uppbyggnad av deltidspensionen behöver ske och orättvisa skillnader utjämnas. Det behövs bra förutsättningar för förhandlingar i dessa, och i alla, frågor vi identifierar i vårt förberedelsearbete under det närmsta året. Ta chansen och påverka vad Unionen bör driva under avtalsrörelsen 2016! Välkommen till avtalsdiskussion på din arbetsplats! Niklas Hjert Förhandlingschef 3

4 En avtalsrörelse Unionen tecknar centrala kollektivavtal med närmare 40 arbetsgivarorganisationer och för mer än ett 80-tal avtalsområden. De olika områdena omfattar allt från ett hundratal till drygt medlemmar. Avtalen om löner, allmänna anställningsvillkor och andra villkor tecknas för en viss tidsperiod och omförhandlas ungefär samtidigt. Vi förbereder oss och tar fram krav inför förhandlingarna. Det gör även arbetsgivarorganisationerna och deras krav går ut på att de saker som regleras i kollektivavtal ska bli färre eller regleras på ett för arbetsgivare förmånligt sätt. Andra exempel är att några löneökningar inte ska finnas över huvud taget i centrala avtal utan bestämmas av chefen utifrån hur företaget/organisationen går och om man känner att man behöver höja några löner eller inte. På varje avtalsområde - stora som små - bygger vår framgång på det tryck vi skapar i förhandlingarna, genom hur relevanta vi och våra krav uppfattas, våra argument, vårt engagemang och vår styrka. I de centrala avtalsförhandlingarna kan vi också alltid komma till ett läge där vi efter sedvanliga överläggningar inte lyckats komma överens om något nytt avtal att förhandlingarna strandar. En fråga vi då behöver ta ställning till är hur vi bäst når bra resultat i de aktuella förhandlingarna och för framtiden. Strejk eller andra åtgärder kan bli nödvändiga att ta ställning till i en sådan situation. När en avtalsrörelse inom Unionen är genomförd och nya avtal har tecknats har mer än medlemmar fått nya villkor för sina anställningar. 4

5 Kollektivavtal för trygghet och utveckling Det finns många sorters kollektivavtal inom olika branscher och villkoren kan variera något, men exempel på frågor som är reglerade är: y Anställningsformer Tillsvidareanställning är utgångspunkten, men det finns möjlighet att avvika från detta i vissa sammanhang. y Arbetstider Hur många timmar det är tillåtet att jobba och när ska du ska vara ledig y Ersättning för beredskap och förskjuten eller obekväm arbetstid Extra ersättning när du är tillgänglig för arbetsgivaren och när du jobbar sena kvällar, nätter och helger. y Deltidspension kompletterande avsättning till tjänstepensionen med en möjlighet till en flexibel nedgång i tid mot slutet av arbetslivet. y Försäkringar Arbetsskadeförsäkring och Tjänstegrupplivförsäkring är exempel y Föräldralön Utfyllnad av föräldrapenningen när du är föräldraledig y Permission och tjänstledighet Regler kring ledighet med eller utan lön y Löneutveckling Vad som styr lönen och löneutvecklingen finns i löneavtalet. y Omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist hjälp av trygghetsråd att hitta ett nytt jobb om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. I vissa fall även en kompletterande ekonomisk ersättning. y Restidsersättning ersättning när du reser i tjänsten utanför ordinarie arbetstid y Semestertillägg lönetillägg utöver månadslönen när du tar ut semester y Sjuklön utfyllnad av den lagstadgade ersättningen om du blir sjuk y Tjänstepension Extra pension så att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Det kan röra sig om stora summor eftersom taket för hur mycket du kan tjäna in är mycket högre än för den allmänna pensionen. y Mer- och övertidsersättning ersättning när du beordras att arbeta mer än det arbetstidsmått som du är anställd för y Uppsägningstider Tidsramar som du och/eller arbetsgivaren måste beakta om någon av er vill avsluta anställningen 5

6 Diskussion inför 2016 års avtalsrörelse vad behöver vi? På nästa uppslag finns en kortfattad redogörelse för Unionens så kallade plattformar för lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Dessa beskriver hur Unionen vill att det ska vara. 6

7 7

8 Fler och bättre jobb Bra jobb ska löna sig Unionen har en lönepolitisk plattform. Den uttrycker bland annat att: ylönerna ska vara individuella och differentierade utifrån arbetets svårighetsgrad (ansvar) och hur arbetsuppgifterna utförs (prestationen) y Det ska lokalt finnas systematiska lönesystem som är kända och lätta att förstå y Var och en ska ha en delaktighet i den egna löneutvecklingen via fungerande utvecklings- och lönesamtal och veta på vilka grunder lönen är satt och vad man kan göra för att påverka den. Resultatet av kompetensutveckling och befordran ska kunna ses i form av högre lön y Alla ska ha en rätt till löneutveckling y Kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete och diskriminerande lönesättning ska undanröjas y Det ska finnas en lägsta tillåtna lön reglerad i centralt kollektivavtal y Det ska vara möjligt att planera sin ekonomi utifrån lönen. Fast månadslön uppfyller detta bäst. Vid rörlig lön ska garanterad nivå finnas som inte understiger lägsta lönen y Olika former av belöningssystem ska omfatta alla och utgöra en begränsad del av lönen y Den fackliga styrkan och kollektivavtalen ska säkerställa lönerna på arbetsplatserna y Målet är att uppnå reallöneökningar för Unionens medlemmar y Ekonomisk tillväxt, stabil samhällsekonomi och god utveckling i företag och organisationer ger förutsättningar för lönerna yen norm för löneutrymmet ska fastställas I internationellt konkurrensutsatta sektorn 8

9 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? 9

10 Må bra på och av jobbet Balans i livet ett arbetsliv för alla Unionen har en arbetsmiljöpolitisk plattform. Den uttrycker bland annat att: yalla måste ges förutsättningar för att ta ansvar för sin egen och organisationens lärande och utveckling y Det ska finnas en god förebyggande hälsovård på arbetsplatserna y Alla ska rätt till motionsbidrag/friskvårdsbidrag y Ohälsa på grund av stress i arbetet ska bekämpas y Alla ska kunna vara med och påverka sin arbetstid y Alla har rätt till en hälsosam förläggning av arbetstiden yingen ska kränkas eller diskrimineras. Kränkande särbehandling och diskriminering ska förebyggas och hanteras professionellt y Enformighet och starkt styrt arbete ska undvikas y De anställdas integritet ska värnas yarbetsmiljöaspekter ska beaktas vid planering och utformning av lokaler yde anställda ska vara med vid införande av nya eller uppdaterade IT-system y Tydliga riktlinjer och överenskommelser ska finnas vid distansarbete y Ledarskapet är betydelsefullt och chefer måste ges möjlighet till utveckling i sin yrkesroll y Ledarskap ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män y Alla ska ha rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård yrehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet och en rehabiliteringsförsäkring behöver utvecklas y Arbetsskador ska bedömas könsneutralt y Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan på alla arbetsplatser yriskbedömningar ska göras inför förändringar och utgöra del av beslutsunderlag 10

11 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? 11

12 Ett utvecklande arbetsliv Kompetensutveckling för framgång och trygghet Unionen har en plattform för kompetensutveckling. Den uttrycker bland annat att: y Kontinuerlig och relevant kompetensutveckling är en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer y Alla ska ha möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling yatt utvecklingssamtal ska innehålla inventering av befintlig och önskvärd kompetens y Ökad kompetens hos medarbetarna kan förändra ansvarsområden och underlätta för chefer eftersom delegering kan ske i högre grad y Medarbetare och chef i årliga utvecklingssamtal ska komma överens om vilka aktiviteter på kort- och långsikt som ska genomföras i syfte att utveckla kompetens, samtalet ska leda till en utvecklingsplan som dokumenteras och följs upp y Tillsvidareanställning är och ska vara normen på arbetsmarknaden ydet i dagens arbetsliv främst är kompetens som skapar trygghet i arbetet y Kollektivavtalade avsättningar till kompetensutveckling skapar förutsättningar för mer och rätt kompetensutveckling y En modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare ska etableras y En rörlighet på arbetsmarknaden främjar produktivitet och tillväxt y Komplettering av högre studier ska vara möjligt under arbetslivet y Det ska vara möjligt att få tjänstledighet för att pröva ett annat jobb y På arbetsplatserna ska det finnas en strategi för kompetensförsörjning y Chefer ska genomgå ledarskapsutbildning y Omorganisationer ska följas upp och utvärderas ykostnaderna för inhyrd kompetens ska uppmärksammas och en kompetensöverföring från tillfällig kompetens till befintlig personal ska eftersträvas y Företagens utdelning inte får ske på bekostnad av långsiktiga investeringar y Att det efter sjukdom, föräldraledighet eller annan tids längre frånvaro från arbetet ska finnas extra fokus på kompetensutveckling 12

13 Vilka behov ser ni när det gäller kollektivavtalen? Vad är viktigast? 13

14 Tack för din medverkan! 14

15 15

16 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se Tnr: Upplaga: POD Produktion: Unionen Tryck: Printservice Nov 2014 UNIONEN NÄRA DIG: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 16

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer