En innovationsstrategi för Gävleborg Bilaga 1: Aktörslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En innovationsstrategi för Gävleborg Bilaga 1: Aktörslexikon"

Transkript

1 Acreo Allmänna Arvsfonden ALMI ALMI Invest Acreo är ett nationellt industriforskningsinstitut som ingår i RISE-koncernen. Acreo Fiberlab och Acreo Fiber Optic Center bedriver tillämpad forskning, innovation, teknikutveckling och stöd till SME inom fiberoptik. Acreo Fiber Optic Center syftar till att skapa en internationellt ledande miljö för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom fiberoptik. Inom Centret samverkar industri och högskola med Acreo i ett forskningsprogram för utveckling av material och teknologier för framtidens fiberoptiska produkter. Allmänna Arvsfonden stödjer ideella föreningar och organisationer som stärker ställningen i samhället för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration. ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Kundernas behov ser olika ut beroende på var i processen de befinner sig. Verksamheten är därför organiserad i tre affärsområden som utgår från de olika kundbehoven Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag. Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster finansiering och rådgivning. ALMI Invest, helägt dotterbolag till ALMI Företagspartner, är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. ALMI Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och lokalt förankrade investment managers. ALMI Invest investerar i de flesta branscher. Ambient Assisted Living Programme Syftet med AAL är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation (IKT) skall komma till nytta för äldre personer bl a för möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner (kultur, ekonomi, arbete m m), samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den Europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom detta expanderande område. Programmet ligger nära marknaden med en beräknad tid av 2-3 år mellan projekt och marknad. Projekten implementeras av respektive medlemslands deltagande myndighet, för Sveriges del är det VINNOVA.

2 Baltic Sea Region (BSR) Business Network International Central Baltic Centrum för Flexibelt Lärande CIP Östersjöprogrammet kan ge stöd till projekt som främjar utvecklingen av innovationer. Det handlar om att överföra kunskap över gränserna och att stärka samhällets beredskap att ta hand om ny kunskap. Stöd ges till projekt som utvecklar gemensamma transportlösningar och förbättrar tillgängligheten i regionen, projekt som bidrar till att utveckla Östersjön som en gemensam och långsiktigt hållbar resurs med fokus på miljö, energieffektivitet och sjösäkerhet samt insatser som främjar utvecklingen, både på landsbygden och i storstäder. BNI är ett medlemsbaserat affärsnätverk som arbetar med strukturerade nätverksträffar i syfte att skapa affärer. Medlemmarna är oftast marknadschefer eller kundansvariga säljare på små och medelstora företag samt egenföretagare eller konsulter inom alla branscher. Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram inom Interreg IV C. Det övergripande målet med programmet är att skapa en globalt känd, dynamisk, hållbar och konkurrenskraftig region som är attraktiv för näringsliv och besökare där folk vill bo, arbeta och investera. Programmet kan ge stöd för att skydda och förbättra vår gemensamma miljö med specifikt fokus på Östersjön, ge stöd frö att främja innovationer och utveckling av förbindelser som underlättar gränsöverskridande samarbete och ett bättre flöde av varor och människor, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av turismsektorn, hälsa, välbefinnande, säkerhet och lika möjligheter i samhället. CFL erbjuder flexibelt lärande för individer, näringsliv och organisationer. CFL är också en mötesplats och studiemiljö som är öppen för alla. CFL bedriver dessutom lokala, regionala, nationella och internationella projekt som rör CFLs verksamhetsområden, exempelvis vägledning och flexibelt lärande. För att stärka de europeiska småföretagens konkurrenskraft har EU startat ett nytt ramprogram: CIP Competitiveness and Innovation Programme. Målet är att öka produktiviteten, innovationskapaciteten och ge en hållbar tillväxt. Ramprogrammet bedrivs i tre underprogram: The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Programmet för entreprenörskap och innovation ger bidrag till företagsamhet, små och medelstora företag, entreprenörskap, innovation och industriell konkurrenskraft och hanteras av Tillväxtverket. The Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) IKT-stödprogrammet ger stöd till informations- och kommunikationsteknik och hanteras av VINNOVA. Intelligent Energy Europe Programme (IEE) Programmet Intelligent energi -

3 Europa handlar om energieffektivitet, förnybara energikällor och energidiversifiering och hanteras av Energimyndigheten Clara Vallis Clara Vallis är en företagskuvös där nystartande eller nyetablerande företag kan få stöd för att snabbt komma igång, etablera sig och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Clean Production Center Clean Production Center är ett projekt som initierades av Hofors kommun och startades i januari CPC vänder sig till stålindustrin och arbetar med utveckling inom fyra områden; Energi, Avfall & Restprodukter, Utsläpp till luft och vatten samt Deponier. Projektet finansieras idag av Triple Steelix, EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg samt Hofors, Sandvikens och Ockelbos kommuner. Centret har sitt huvudkontor i Hofors. CLIP CONNECT Coompanion Drivhuset CLIP, Centrum för Logistik och Innovativ Produktion är ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle med ambition att vara en mötesplats för att utveckla människor och företag, erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer samt att möjliggöra en större rekryteringsbas inom området. De kompetensområden man arbetar med är supply chain management, lean production, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, distributionslogistik samt miljö och logistik. CONNECT är en ideell organisation som drivs genom sex regionala verksamheter och ett nationellt kansli, och som bildades 1998 på initiativ av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Connect arbetar med vägledning av entreprenörer och processer för kapitalförsörjning till mindre företag, primärt genom affärsänglar. Coompanion är en rikstäckande organisation som arbetar med företagsrådgivning kring kooperativt företagande, och som styrs lokalt av egna medlemsorganisationer. Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och kontakter vill man skapa framtidens företag. Sedan 1993 har över företag fått hjälp av Drivhuset under deras start- och tillväxtfaser.

4 EACI EIP EIT Elforsk Energimyndigheten Enterprise Europe Network (EEN) Europeiska kommissionen har inrättat the Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI) för att hantera programmen Intelligent Energy Europé, Marco polo, Enterprise Europé Network, Eco- Innovation, IPeuropAware Project för att främja smart energianvändning och förnybar energi, att skapa marknader för ekologiskt innovativ teknik, byta till mer hållbara godstransporter, eller att få bättre information till små och medelstora företag, förbättring av miljön och kommersiell framgång. European Innovation Partnerships (EIP) är ett koncept som skall kombinera existerande EU-instrument för en snabb modernisering av utpekade sektorer och marknader. Tanken är att öka forskning och demonstration, koordinera investeringar i demonstrationer och pilotprojekt, förutse snabb och nödvändig utveckling av förordningar och standarder samt mobilisera efterfrågan, speciellt genom offentlig upphandling. EIP kan också betyda the Entrepreneurship and Innovation Programme, ett underprogram till ramprogrammet CIP. The European Institute of Innovation and Technology (EIT) är ett europesikt initiativ för att implementera kunskapstriangeln (Hlgre utbildning forskning innovation) på europeisk nivå. Uppdraget är att dra nytta av innovationsförmåga från högre utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap från och utanför EU genom att skapa starkt integrerade Knowledge and Innovation Communities (KICs). Elforsk AB, som startade sin verksamhet år 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen. Verksamheten är organiserad i de sex programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Kärnkraft, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System, och bedrivs i form av samlade ramprogram och som enskilda projekt. Energimyndigheten kan genom innovationsstöd stödja utvecklingen av kommersialiserbara idéer för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet. Innovationsstöd kan sammanfattas i tre punkter: Kapital, Kunskap (affärsutveckling inom energiområdet) och Kontaktnät. Energimyndigheten kan ge villkorslån till företag och personer med affärsidéer inom energiområdet. Enterprise Europe Network erbjuder lokalt och regionalt stöd i form av information, rådgivning och förmedling av internationella affärskontakter samt service vid teknik- och forsknings-samarbeten.

5 Etablera ERA Europeiska Regionala Utvecklingsf Eurostars Exportkreditnämnden (EKN) Exportrådet Etablera är kommunerna i Gästriklands satsning för att stimulera framtidens företag. Etablera ska fungera som ett resurscentrum där affärsidéer ska prövas och stöd ska ges till alla idégivare/personer dels som planerar starta eget företag och dels som driver företag de tre första åren. En gemensam organisation har byggts upp för nyföretagarrådgivning, uppföljning och starta-eget-handläggning. Etablera erbjuder gratis och konfidentiell rådgivning, starta eget kurser, seminarier och personliga företagsuppföljningar. The European Research Area (ERA) är sammansatt av all forskning och utveckling, program och politik i Europa som innebär ett transnationellt perspektiv. ERA består av aktiviteter, program och politik som utformas och drivs på alla nivåer: regional, nationell och europeisk. Huvudsaklig finansiering sker med hjälp av FP7, strukturfonder, CIP och EIT. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF, ERDF, Mål 2 är ett program som omfattar Värmland, Dalarna och Gävleborg, och det övergripande målet för programmet är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Eurostars är ett gemensamt program av EU-kommissionen och det europeiska samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag (SME) med egen forskning. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SME tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SME står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten. Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export. Exportrådets syfte är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt genom information, strategisk rådgivning och insatser på plats. Exportrådet har konsulter på ca 60 marknader världen över. I Sverige finns regionala exportrådgivare i varje län samt en central exportservice för marknadsinformation och exportteknisk rådgivning. Sverigeorganisation och utlandsorganisation

6 samarbetar för att fånga upp svenska företag som är exportmogna, öka deras exportkompetens och ge dem strategisk och handfast hjälp in på olika exportmarknader. Vissa av tjänsterna, som t ex grundläggande information om marknader och export, är avgiftsfria. Övriga tjänster är samfinansierade av staten/exportrådet och deltagande företag eller helt företagsfinansierade. FAS Faxe Park Fiber Optic Valley FindIT Formas Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, lyder under Socialdepartementet men har även koppling till Utbildningsdepartementet, som har ansvaret för forskningsfrågor. FAS initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. FAS är en av fyra statliga forskningsfinansiärer och har som huvudsaklig uppgift att stödja forskning inom områdena arbetsliv, folkhälsa och socialvetenskap. Faxe Park är Söderhamns teknikpark för kunskapsintensiv verksamhet. Faxe Parks verksamhetsinriktning är innovations- och entreprenörsfrågor. Stödet förmedlas i samarbete med inkubatorn Movexum och utbildningar/seminarier. Rådgivning kring innovations- och entreprenörsfrågor förmedlas av ALMI som är en av Faxe Parks samarbetspartners liksom LIST. Fiber Optic Valley är ett innovationssystem grundat 2004, och är en av vinnarna i VINNOVAs VINNVÄXT-program. Som sådan erhåller Fiber Optic valley långsiktig finansiering av nationella medel för att bygga en internationellt gångbar innovationsmiljö. Fiber Optic Valley hjälper globala och lokala företag att växa genom att ge stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling. Utöver det finns en testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. FindIT är en satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävle-Dalaregionen har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

7 Forskarforum Hälsingland FourierTransform FP 7 FPX Forskarforum Hälsingland är ett nätverk för forskare och doktorander i Hälsingland. Nätverket är organiserat som en ideell förening med syfte att skapa mötesplatser för forskare och forskarstuderande med anknytning till Hälsingland, stärka nätverkandet och öppna möjligheter för nya samarbeten, främja att den forskning som utförs lyfts fram och synliggörs samt främja tvärvetenskapliga samarbeten. Fouriertransform är ett statligt venture capitalbolag som bildades i december 2008 med syfte att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft. Fouriertransform tillhandahåller på kommersiella grunder kapital i olika former såsom aktiekapital, vinstandelslån och annat ägarkapital. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet. I uppdraget ingår även att vara en aktiv ägare som tillför kompetens till varje projekt, genom att bidra med kvalificerade styrelserepresentanter, såväl egna medarbetare som personer i bolagets nätverk, i alla delägda bolag. Det sjunde ramprogrammet är uppdelat i fyra huvudområden: Cooperation (Samarbete), Ideas (Idéer), People (Människor) och Capacities (Kapacitet). Programmet är öppet för många olika typer av organisationer: universitet och högskola, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. Förutsättningen för att delta är oftast att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder. Future Position X är ett klusterinitiativ för specialisering och utveckling av GIS med fokus på användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut. FPX skapar en internationellt attraktiv klustermiljö och den högsta koncentrationen av kompetens inom GIS-området i Sverige. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk informationsteknik, tjänster och kunskap. På uppdrag av det nationella geodatarådet tillhandahåller FPX en unik test- och verifieringsmiljö för Spatial Data Infrastructure (SDI). FPX klusterledare Johan P Bång utsågs av EUkommissionens European Cluster Excellence Initiative till Cluster Manager of the Year FöretagSam-x Företagsam-x är ett EU-finansierat projekt i Gävleborg med syfte att kompetensutveckla och utbilda småföretag och deras anställda. Bakom projektet står Gävleborgs kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Almi Företagspartner, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna Gävleborg,

8 Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen Gävle, Movexum och Sveriges Exportråd. Målet med projektet är att regionens småföretag ska bli starkare och mer konkurrenskraftiga på marknaden. Galaxy of PostProduction GIS-institutet GGM GävleDala Designlab GävleDala Energikontor H4B Satsningen ska utveckla regionen till ett innovativt centrum för postproduktion och efterbearbetning av film och digitala medier. Galaxy of PostProduction ska tillhandahålla en välutvecklad konkurrenskraftig infrastruktur och verka för att finna nya finansieringsformer för branschen GIS-institutet i Gävle är en centrumbildning inom Högskolan, inom vilken statliga, kommunala, samt privata företag och intressenter kan samverka i olika forsknings och utvecklingsprojekt med inriktning på Geografiska informationssystem (GIS). Målet är att skapa förutsättningar som kan leda till kommersiell verksamhet. Gästrike Gemensamma Marknad, GGM, är ett samarbetsprojekt mellan näringslivscheferna i Gästrikland och Älvkarleby. Syftet är att utveckla kontakter och anta gemensamma utmaningar som ska stärka Gästrikland och Älvkarleby. GävleDala Designlab är en satsning med huvudsakligt syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign. GävleDala Designlab tillhör Stiftelsen Teknikdalen och har kontor både i Stiftelsens lokaler i Borlänge och i Teknikparken i Gävle i nära anslutning till företagsinkubatorn Movexum. Finansierar gör Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Leksands kommun, Mora kommun, Rättviks kommun och Orsa kommun. GävleDala Energikontor arbetar för att främja energieffektivisering och nyttjande av förnybar energi för minskad miljöbelastning, och finansieras av Energimyndigheten samt Regionförbund och Länsstyrelser i Gävleborg och Dalarna. H4B är ett samverkansprojekt för att via en stark samordning och ökat samarbete mellan offentliga tillväxtaktörer främja entreprenörskapet i hela Hälsingland. Projektet drivs under ledning av ett regionalt partnerskap där kommunalråd, representanter för regionala aktörer/program/forskning, näringslivschefer i berörda kommuner samt vd för ALMI Företagspartner Gävleborg är representerade. ALMI Företagspartner Gävleborg är formell projektägare.

9 Hjälpmedelsinstitutet (HI) HumanParken Hälsingeutbildning Högskolan i Gävle Hjälpmedelsinstitutet kan bevilja medel för forskning och utveckling av produkter och tjänster för funktionshindrade. HumanParken är en etablerad och erkänd fristående mötesplats där samhälle, näringsliv och akademi utifrån ett vård- och omsorgsperspektiv skapar forskning, utveckling och tillväxt. HumanParken drivs i dagsläget som ett projekt inom Akademin för arbetsliv och hälsa, helfinansierat med akademins interna utvecklingsmedel. Hälsingeutbildning är ett samarbete mellan samtliga hälsingekommuner; Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig, där utbildning för vuxna står i centrum. HälsingeUtbildning driver själva utvecklingsprojekt och deltar i andra. Högskolan i Gävle har ca heltidsstudenter, varav nära en tredjedel studerar via distansutbildning. Utbildning bedrivs på grund- och avancerad nivå inom nära 800 kurser och ett 40-tal program. Högskolans uppdrag omfattar flera professionsutbildningar - sjuksköterskor, lärare, ingenjörer. Högskolan vill sätta människan i centrum och utveckla kunskapen om och nå en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö. Därför profileras forskningen och utbildningen vid Högskolan mot profilområdena Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv. Forskare inom profilområdena strävar efter att utveckla gynnsamma arbets- och boendeklimat i breda samarbeten inom och utom högskolan. Sedan år 2010 har Högskolan i Gävle rätt att examinera för licentiat- och doktorsexamen inom profilområdet Byggd miljö. IFS Rådgivningscentrum Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum är en integrerad rådgivningsverksamhet i ALMI Företagspartner och drivs idag som ett särskilt kompetensområde. Tillsammans kan organisationerna erbjuda både finansiering och särskild kompetens kring invandrarföretagande

10 IFTAC Industrifonden Iftac är en utbildningsenhet inom Hudiksvalls kommuns verksamhet som erbjuder utveckling och certifiering av bredbandstekniker samt utbildning för projektering och installationer inom fiberoptik, fiberoptiska nät och systemteknik. Industrifonden är ett statligt venture capital-bolag som investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad, och erbjuder både ägarkapital och lån. Alla investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Information Brokers I Ljusdal har det sedan 1970-talet utvecklats ett företagskluster inom kommersialisering av information. Ljusdal Information Brokers tillkom för att stärka och utveckla klustret genom att initiera processer för produkt- och affärsutveckling och generera nya och mer omfattande affärer. Informations Brokers har haft två klustermotorer finansierade av dåvarande Visanu, med ansvar för att initiera och driva olika processer för att stärka klustret genom att initiera, etablera, utveckla och bevara samverkansformer. Inköp Gävleborg Innovationsbron Innventia Inköp Gävleborg är upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Inköp Gävleborg har kontor i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Huvudkontoret ligger i Söderhamn. Innovationsbron arbetar i hela Sverige med kommersialisering av forskningsrelaterade affärsidéer och utveckling av hållbara tillväxtföretag. Med innovationer avses nya produkter, tjänster eller processer som grundar sig på ny kunskap och som har en kommersiell potential. Innovationsbron fokuserar på såddkapital, inkubatorer och affärsutveckling. Innventia AB är ett svenskt forskningsinstitut i aktiebolagsform som bedriver forskning, utveckling och uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning till direkta konsult- och utvecklingsuppdrag inom tre industriella verksamhetsområden med slutprodukterna Biobaserad energi, kemikalier och material, Grafiska medieprodukter samt Förpackning och logistik. Före namnbytet i april 2009 hette institutet STFI-Packforsk AB.

11 IHT Inlandsinnovation Institutet för Human Teknologi (IHT) är ett forskningsinstitut specialiserat på tillgänglighet och användbarhet, och bedriver utbildningar, tester och analyser samt ger råd hur befintliga miljöer, produkter och tjänster kan anpassas för att bli mer tillgängliga och användbara och därigenom ge tillgång till en större marknad. Man deltar dessutom i internationellt standardiseringsarbete inom bl a ISO. Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag bildat 2010 för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Inlandsinnovations totala finansieringsram är 2 miljarder kronor, och det geografiska verksamhetsområdet är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (Stödområde A). Innovation Union EU:s innovationsstrategi, som i ett trettiotal punkter ger riktlinjer för det europeiska innovationsarbetet för att uppnå målen i EU:s strategi EU2020. Innovation Union betonar starkt Europas behov av att satsa på forskning, utveckling och innovation för att hävda sig i den internationella konkurrensen, och poängterar särskilt att dessa satsningar bör undantas från besparingar i kristider. Det anses viktigt att Europas innovationssystem upphör med nuvarande fragmentering där stora resurser går till spillo och att man bygger regionala, nationella och internationella system som kompletterar och samverkar för ge högre verkningsgrad och bättre utdelning på investerade medel. Europeiska regionala utvecklingsfonden bör utnyttjas fullt ut för att utveckla forsknings- och innovationskapacitet i hela Europa, baserat på smarta strategier för regional specialisering. Interreg IV C Interreg IV C är ett interregionalt program vars övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. Programmet stödjer projekt för erfarenhetsutbyte inom innovation, utbildning och arbetsmarknad. Det kan till exempel handla om forskning och teknisk utveckling, entreprenörskap, små och medelstora företag samt informationssamhället. Programmet ger dessutom stöd till projekt för erfarenhetsutbyte som handlar om vattenfrågor, avfallshantering, biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, energi, hållbara transporter och kulturarv.

12 Invest Gävleborg Invest : Sweden ISEA Jernkontoret Jordbruksverket Invest Gävleborg är en regional resurs för att identifiera och ge service till företag som avser etablera sig i Gävleborg. Under uppstartsfasen bedrivs Invest Gävleborg som ett projekt av Region Gävleborg med fysisk placering hos ALMI Företagspartner i Gävle. Invest : Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Investeringarna kan ta formen av exempelvis nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien. I uppdraget ingår även att höja kompetensen om direktinvesteringar i Sverige. Det gäller aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. ISEA, Institute for Skill Supply by E-assessment, är ett kompetenscentrum som arbetar med forskning och utveckling kring organisationellt lärande genom att använda tekniska hjälpmedel för massindividualisering. ISEA utvecklar metodik för kvalitetssäkrad validering och kompetensutveckling, med äldreomsorg och vård som grund. Metodiken bygger på teoretisk validering utifrån vetenskapligt säkerställda metoder, samt praktisk validering i strukturerade simulatormiljöer. Utifrån resultatet sammanställs en individuell utbildningsplan till vilket lärmaterial presenteras och tillgängliggörs. Allt material till kompetensutvecklingsdelen finns tillgängligt utifrån olika lärstilar. Institutet är placerat på HumanParken vid Högskolan i Gävle. Jernkontoret ägs sedan 1747 av de bruk som bedriver, eller har bedrivit, järn- och stålframställning och arbetar för material- och processutveckling, energieffektivisering och minskad miljöpåverkan, behovsmotiverad forskning och att utveckla nätverk kopplade till stålindustrin. Jordbruksverket kan ge stöd för samarbeten som är tänkta att utveckla nya produkter, tjänster, processer eller tekniker för att öka konkurrenskraften inom jordbruket, rennäringen, livsmedelssektorn eller skogsbruket. Det kan till exempel vara att ta fram en prototyp eller att bilda nätverk. Minst två parter måste ingå i samarbetet, varav minst en ska bedriva jordbruk, skogsbruk eller renskötsel eller vara förädlare. Andra samarbetsparter kan vara högskolor, forskningsinstitut eller andra näringslivsfrämjande aktörer.

13 KKN KKS Kontakttorget Landstinget i Gävleborgs län LIST Gävleborg Ljungbergsfonden KKN (Kulturella & Kreativa Näringar) är ett tvåårigt samarbete mellan regionförbunden i Gävleborg, Dalarna och Värmland, samt landstingen i Gävleborg och Dalarna, med Region Dalarna som projektägare. KKN finansieras av regionförbunden och landstingen, samt EU:s regionala fond. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om branschen, arbeta fram metoder för ökat och utvecklat företagande inom sektorn, samla statistik och verka för mötesplatser för verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Arbetet bedrivs inom tre fokusområden: Omvärld, Metodutveckling och Processtöd. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling finansierar framför allt forskning vid Sveriges regionala högskolor och nya universitet, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga profilerade forskningsmiljöer vid de nya universiteten och högskolorna, för att främja samarbetet och öka kunskaps- och kompetensutbytet mellan högskola akademi, näringsliv och institut samt att främja IT-användningen i Sverige. Kontakttorget är en verksamhet inom Högskolan i Gävle som arbetar för att stödja samarbete mellan högskola och omgivande samhälle inom utbildning, forskning och kompetensutveckling för yrkesverksamma (uppdragsutbildning). Regional utveckling är ett grundläggande uppdrag inom landstinget. Förvaltningens uppgift är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Verksamheten styrs av nämnden för tillväxt och regional utveckling. Förvaltningen har en bred verksamhet. Den omfattar kultur, folkhögskolor, kollektivtrafik, regionalt miljöarbete, internationellt samarbete samt organisations- och föreningsstöd. Verksamheten genomförs i samverkan med en rad andra organisationer, exempelvis länets kommuner och Region Gävleborg. LIST Gävleborg är en länstäckande innovatörsförening som hjälper uppfinnare och innovatörer från idé till marknad. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Ljungbergsfonden stöder framåtsträvande utbildningsprojekt som lägger stor vikt på nätverksskapande,

14 mellan skola, näringsliv och samhälle i ett långsiktigt perspektiv. Fondens styrelse av representanter från Borlänge kommun, Falu kommun, Älvkarleby kommun, Landstinget Dalarna och Stora Enso. Fokus för stiftelsens stöttning ligger på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, och riktar sig huvudsakligen mot kompetensförbättringar i samband med utbildningsmaterial och utrustning. LRF Länsstyrelsen i Gävleborgs län Mellansvenska Handelskammaren Mistra Movexum LRF Innova hjälper till med finansiering av innovativa produkter och tjänster inom de gröna näringarna som bedöms ha förutsättningar för en kommersialisering. LRF Innova arbetar med i huvudsak två finansieringslösningar; rådgivningscheck för upphandlig av konsulttjänster, affärsrådgivning mm. samt villkorslån. För de beviljade medlen ska innovatören utveckla sin affärsidé. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är en statlig myndighet som ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Länsstyrelsen fördelar projektmedel för utvecklingsprojekt samt företagsstöd. Mellansvenska Handelskammaren är en företagsägd, ideell och politiskt oberoende organisation som verkar för en positiv utveckling för företagen i Gävleborg och Dalarna. Handelskammaren ger råd och stöd inom internationell handel (export och import). Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning finansierar forskning mellan såväl vetenskapliga discipliner som forskning och praktisk nytta. Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Mistras målgrupper är forskare som vill arbeta med problem vars lösning kan komma till nytta i arbetet för en miljöanpassad samhällsutveckling samt svenska företag som vill ligga i världsfronten när det gäller att utveckla miljöanpassade produkter, tjänster eller produktionsprocesser. Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator som erbjuder kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital.

15 MSB Naturvårdsverket Norrlandsfonden Nyföretagarcentrum Power Circle Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap stödjer i första hand tillämpad, behovsstyrd forskning. Syftet är att generera praktiskt tillämpbara forskningsresultat som ska leda till ökad förmåga att lösa problem i samhället. MSB:s forskningsfält är brett och omfattar forskning inom ett flertal vetenskapliga discipliner. För att stimulera forskning för samhällets skydd och beredskap finansierar MSB större forskningsprogram, enskilda projekt och kompetens- och strukturstöd. Naturvårdsverket fördelar bidrag till forskning, naturskydd, investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser och stöd till miljöorganisationer. Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Fondens kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Man är inom fonden särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Nyföretagarcentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och samarbetar med både organisationer och myndigheter på varje ort där de finns. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik, att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Power Circle arbetar för att stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling. PPP Energy-efficient Buildings Energy-efficient Buildings (EeB) är ett partnerskap som kommer att bestå av en finansieringsram på 1 miljard för att stärka byggsektorngenom att främja miljövänlig teknik och utvecklandet av energieffektiva system och material i nya och renoverade byggnader - detta i syfte att att radikalt minska sin energiförbrukning och CO2-utsläpp. Programmet finansieras gemensamt av näringslivet och Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning (FP7).

16 PPP Factories of the Future PPP Future Internet Factories of the Future är en av de tre offentlig-privata partnerskap som ingår i kommissionens återhämtningspaket. Den omfattar ett forskningsprogram på 1,2 miljarder euro för att stödja den tillverkande industrin i utvecklingen av ny och hållbar teknik. Programmet finansieras gemensamt av näringslivet och Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet. Målet är att hjälpa EU: s tillverkningsindustri och då i synnerhet små och medelstora företag - att anpassa sig till det globala konkurrenstrycket genom att förbättra den tekniska inom ett brett spektrum av branscher. Future Internet är ett nytt Public-Private Partnership (PPP) mellan EU-kommissionen, offentliga organ och IKT-aktörer som lanserades under våren Den totala budgeten för Future Internet är satt till 300 miljoner euro under perioden och tanken är att näringslivet ska bidra med lika mycket. Future Internet är ett komplement till det redan befintliga EU-stödet till IKT-forskning som ligger på 200 miljoner euro/år. PPP European Green Cars Initiative Green Cars Initiative är ett av de tre offentlig-privata partnerskap som ingår i kommissionens återhämtningspaket. Anslaget för detta initiativ är planerad till 5 miljarder för att lyfta bilindustrin i en tid av ekonomiska svårigheter, och för att stödja utvecklingen av nya, hållbara vägtransporter. Omfattningen av detta initiativ är bredare än de två andra PPP, och forskningssatsningar kommer att samordnas med andra insatser för att främja utvecklingen av hållbara transportsystem. Radiocentrum Gävle Region Gävleborg Reglab Radiocentrum Gävle är ett forskningscentrum vid Högskolan I Gävle som arbetar med forskning och utbildning inom radiomätteknik, samt bedriver samarbetsprojekt kring tillämpad forskning tillsammans med näringslivet. Region Gävleborg är ett kommunalt samverkansorgan som medfinansierar projekt av olika slag vars syfte är att medverka till regional utveckling och tillväxt. Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte, dvs som innebär att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m m för att underlätta strukturomvandling och skapa hållbar sysselsättning. Reglab är en medlemsorganisation för regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare och andra kan mötas för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupar de regionala analyserna och delar specialistkunskap mellan medlemmarna. Fokus ligger på kompetensnätverk för

17 omvärldsbevakning och benchmarking, samt framtidsdiskussioner kring utvecklingen av Sveriges regioner. RISE RTS Sambruk Sandbacka Park RISE Research Institutes of Sweden är det nya gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår fyra koncerner i RISE: Swerea, Swedish ICT Research, Innventia och SP. RISE är ett nätverk av industriforskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Projekten drivs enligt RTS tillväxtmodell inom ramen för rese-, entreprenörs- och kompetensforum. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS är näringens gemensamma plattform för affärsutveckling. Sambruk är en intresseorganisation för Sveriges kommuner som genom samverkan vill skapa förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling baserad på e-tjänster. Fokus ligger på att öka produktivitet och tillgänglighet i kommunens tjänster med bibehållen eller högre kvalitet samt att sänka kostnaderna för att producera och leverera framtidens e-tjänster. Sandbacka Park är Sandvikens teknikpark med inriktning mot IT. Sandbacka Park är en kreativ och utvecklande miljö, fysiskt och innehållsmässigt, som stimulerar tillväxt. Fokus ligger på högteknologiskt, kunskapsintensivt och forskningsbaserat företagande. Sandbacka Park arbetar med att stimulera samverkan, kunskapsöverföring och affärsutbyte mellan företagen, samt med samverkan mellan företagen och omgivande samhälle, universitet och eller andra institut med högre utbildning och forskning. Sandbacka Park inrymmer mer än 40 företag med tillsammans 850 anställda. SIDA SIDAs Östersjöenhet ger stöd så att projekt riktade mot Baltikum kommer igång. Man finansierar bland annat upptaktsmöten, konferenser, studieresor, nätverksarbete och förstudier. Bidragen kan t ex ge projekt möjlighet att arbeta fram större EU-ansökningar. Förutom att ge ekonomiskt stöd arbetar man även med rådgivning och att förmedla information och kontakter.

18 SKAPA SLIM Sparbanksstiftelsen Nya Stiftelsen SKAPA delar ut ett årligt utvecklingsstipendium och titeln Sveriges Uppfinnare. Bakom Stiftelsen SKAPA, står Stockholmsmässan, Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner AB, Patent- och registreringsverket, VINNOVA - Verket för Innovationssystem samt Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. SLIM, Systemledning i innovativa Miljöer i Norra Mellansverige, är ett samarbetsprojekt kring klusterutveckling mellan regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg. Projektet vänder sig till de tre länens klusterinitiativ, och syftar till att stärka verkningsgraden i de tre länens klusterinitiativ. Arbetet bedrivs under rubrikerna processtöd, policylärande och effektmätning. SLIM samarbetar med ledande forskning och experter för att analysera och utveckla arbetet med klusterinitiativ. En årlig nationell konferens, Klusterkonferensen, arrangeras av SLIM i samarbete med IVA och behandlar klusterinitiativ som strategiskt verktyg för regional och nationell utveckling. Sparbanksstiftelsen Nyas bärande idé är att bidra till den regionala utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Utöver syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivsutveckling, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom Gävleborgs, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, samt Älvkarleby kommun inom Uppsala län, allt med undantag för de områden som omfattas av fristående sparbanker. Sparbanksstiftelsen Söderhamn SSF Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Utöver syftet att främja sparsamhet, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur mm inom verksamhetsområdet. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Som stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

19 SUF, Svenska Uppfinnareföreningen Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening grundad SUF utgör ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Föreningens uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället genom att driva uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet. SUF är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt. Swentec Swerea Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att utveckla en övergripande och effektiv struktur som stärker svensk miljöteknik. Swentec arbetar nära regeringskansliet och formar statens insatser på miljöteknikområdet genom kontinuerlig dialog och halvårsvis rapportering. I december 2010 kommer Swentec att lämna ett slutbetänkande till regeringen. Uppdraget ligger i linje med regeringens övergripande målsättning att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i Sverige och att samtidigt möta utmaningarna inom miljö- och klimatområdet. Swerea är en forskningskoncern i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro, och siktar på att vara ett nationellt centrum för valda spetsområden inom material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. En bärande del är samverkan med akademin, näringsliv och samhälle. Swerea äger forskningsföretagen Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och. Södra Norrlands Vindkraftcentrum Södra Norrlands Vindkraftcentrum i Söderhamn är en satsning i uppstartsfas, för att bygga kompetens kring vindkraftsupport, med särskild tyngdpunkt på offshore-vindkraft. Man arbetar bl a med projektering för en vindkraftspark på Storgrundet, samt den havsbaserade vindkraftsparken på Finngrundet söder om Storgrundet. I Söderhamn bedrivs även Yrkeshögskoleutbildning till vindkraftstekniker. Teknikparken Gävle Teknikparken i Gävle är en företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. I Teknikparken finns kompetens inom bl a Geografiska informationssystem (GIS), Radioteknik och interaktiv TV, men de flesta branscher och företagsformer finns representerade. teknikparken arbetar för att skapa en regional projekt- och etableringsarena.

20 Tillväxtanalys Tillväxtverket Trafikverket Triple Steelix Tillväxtanalys ska ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och därigenom medverka till stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet, utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft; hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling. Tillväxtanalys arbetar inom tre kompetensblock: (1) Entreprenörskap och näringsliv, (2) Tillgänglighet och regional tillväxt samt (3) Innovation och globala mötesplatser, med kontor i Sverige, USA, Indien, Japan, Kina och Belgien. Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft. Tillväxtverket har tillgång till projektmedel för utvecklingsprojekt samt förvaltar program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Trafikverket bildades 1 april 2010 genom en sammanslagning av väg- och banverket och bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv. Trafikverket har börjat ta fram strategier och program för forskning och innovation. Tills de är klara gäller fortfarande dåvarande Banverkets respektive Vägverkets strategier, program, arbetssätt och hjälpmedel. Triple Steelix är ett klusterinitiativ som delas av Dalarna och Gävleborg. Triple Steelix utgör en mötesplats för stålindustrin och dess underleverantörer och intressenter där de små och medelstora företagen kan hämta extra kompetens för att kunna utveckla framgångsrika produkter och tjänster. Triple Steelix bygger nätverk, gör företagsbesök, bidrar med finansiellt stöd, anordnar branschträffar och seminarier och skapar projekt kring olika områden med utvecklingspotential på företagen. Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år, som under ett läsår får starta, driva och avveckla ett UF-företag.

21 Unicum URBACT II Unicum är ett kunskapscenter dit företag, myndigheter och organisationer kan vända sig för att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer så att de ger högre livskvalitet för fler människor genom att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar. URBACT II är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Programmet handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. Programmet kan ge stöd till nätverksbyggande och metodutveckling kring entreprenörskap, innovation, kunskapsbaserad ekonomi och arbetsmarknad, samt social integration, miljöfrågor och stadsplanering samt styrning. UUIK I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50) har regeringen gjort bedömningen att sju namngivna lärosäten ska ges möjlighet att vardera utveckla ett innovationskontor. Uppsala Universitets innovationskontor är ett av dessa med en bred ansats, baserad på kunskapstriangeln och med innovationsstöd i olika faser. Här inkluderas stöd för direkt kommersialisering (reaktivt stöd) såväl som proaktiva insatser för att stimulera till nyttiggörande av forskning. UUIK avser att erbjuda andra högskolor, såsom Högskolan i Gävle (HiG), Högskolan på Gotland, Högskolan Dalarna(DU), stöd från UU Innovation. Venture Cup Venture Cup är en ideell organisation som bildades i västra Sverige 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Innovationsbron (dåvarande Teknikbrostiftelsen). Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Varumärket Venture Cup ägs och förvaltas av Stiftelsen Venture Cup Sverige, medan verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer. Vetenskapsrådet VINNOVA Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. VINNOVA, Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet genom att främja innovationer kopplade till forskning och utveckling d v s

22 nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. VINNOVA skall finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet. Östersjöstrategin EU:s strategi för Östersjöregionen bygger på ett mer samordnat nyttjande av befintliga resurser. Även om strategin i sig inte har någon egen finansiering, finns i Östersjöregionen genom EU:s sammanhållningspolitik och annan EU finansiering medel som kan användas för att bidra till strategins genomförande. Merparten av EU-medlen kommer från strukturfonderna, både de regionala och gränsöverskridande program. Handlingsplanen är uppdelad i fyra pelare: en miljömässigt hållbar region, en ekonomiskt blomstrande region, en tillgänglig och attraktiv region, en trygg och säker region.

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Vem är vem aktörskarta

Vem är vem aktörskarta Vem är vem aktörskarta ALMI Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och verksamheten omfattar lån, riskkapital och rådgivning i innovationsfrågor. www.almi.se

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Innovations- och näringslivsprogram 2013-2020

Innovations- och näringslivsprogram 2013-2020 Innovations- och näringslivsprogram 2013-2020 Innehållsförteckning Förord... 3 Nya möjligheter för näringslivet i Gävleborg... 5 Innovations- och näringslivsprogrammet... 7 Programmets målområden [BILD]...

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Uppdragsnummer N2014/2726/E Tillväxtverkets dnr 1.2.2-2014-2582 1 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4 Bortfallsanalys...

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer