En innovationsstrategi för Gävleborg Bilaga 1: Aktörslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En innovationsstrategi för Gävleborg Bilaga 1: Aktörslexikon"

Transkript

1 Acreo Allmänna Arvsfonden ALMI ALMI Invest Acreo är ett nationellt industriforskningsinstitut som ingår i RISE-koncernen. Acreo Fiberlab och Acreo Fiber Optic Center bedriver tillämpad forskning, innovation, teknikutveckling och stöd till SME inom fiberoptik. Acreo Fiber Optic Center syftar till att skapa en internationellt ledande miljö för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom fiberoptik. Inom Centret samverkar industri och högskola med Acreo i ett forskningsprogram för utveckling av material och teknologier för framtidens fiberoptiska produkter. Allmänna Arvsfonden stödjer ideella föreningar och organisationer som stärker ställningen i samhället för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration. ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Kundernas behov ser olika ut beroende på var i processen de befinner sig. Verksamheten är därför organiserad i tre affärsområden som utgår från de olika kundbehoven Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag. Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster finansiering och rådgivning. ALMI Invest, helägt dotterbolag till ALMI Företagspartner, är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. ALMI Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och lokalt förankrade investment managers. ALMI Invest investerar i de flesta branscher. Ambient Assisted Living Programme Syftet med AAL är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation (IKT) skall komma till nytta för äldre personer bl a för möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner (kultur, ekonomi, arbete m m), samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den Europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom detta expanderande område. Programmet ligger nära marknaden med en beräknad tid av 2-3 år mellan projekt och marknad. Projekten implementeras av respektive medlemslands deltagande myndighet, för Sveriges del är det VINNOVA.

2 Baltic Sea Region (BSR) Business Network International Central Baltic Centrum för Flexibelt Lärande CIP Östersjöprogrammet kan ge stöd till projekt som främjar utvecklingen av innovationer. Det handlar om att överföra kunskap över gränserna och att stärka samhällets beredskap att ta hand om ny kunskap. Stöd ges till projekt som utvecklar gemensamma transportlösningar och förbättrar tillgängligheten i regionen, projekt som bidrar till att utveckla Östersjön som en gemensam och långsiktigt hållbar resurs med fokus på miljö, energieffektivitet och sjösäkerhet samt insatser som främjar utvecklingen, både på landsbygden och i storstäder. BNI är ett medlemsbaserat affärsnätverk som arbetar med strukturerade nätverksträffar i syfte att skapa affärer. Medlemmarna är oftast marknadschefer eller kundansvariga säljare på små och medelstora företag samt egenföretagare eller konsulter inom alla branscher. Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram inom Interreg IV C. Det övergripande målet med programmet är att skapa en globalt känd, dynamisk, hållbar och konkurrenskraftig region som är attraktiv för näringsliv och besökare där folk vill bo, arbeta och investera. Programmet kan ge stöd för att skydda och förbättra vår gemensamma miljö med specifikt fokus på Östersjön, ge stöd frö att främja innovationer och utveckling av förbindelser som underlättar gränsöverskridande samarbete och ett bättre flöde av varor och människor, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av turismsektorn, hälsa, välbefinnande, säkerhet och lika möjligheter i samhället. CFL erbjuder flexibelt lärande för individer, näringsliv och organisationer. CFL är också en mötesplats och studiemiljö som är öppen för alla. CFL bedriver dessutom lokala, regionala, nationella och internationella projekt som rör CFLs verksamhetsområden, exempelvis vägledning och flexibelt lärande. För att stärka de europeiska småföretagens konkurrenskraft har EU startat ett nytt ramprogram: CIP Competitiveness and Innovation Programme. Målet är att öka produktiviteten, innovationskapaciteten och ge en hållbar tillväxt. Ramprogrammet bedrivs i tre underprogram: The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Programmet för entreprenörskap och innovation ger bidrag till företagsamhet, små och medelstora företag, entreprenörskap, innovation och industriell konkurrenskraft och hanteras av Tillväxtverket. The Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) IKT-stödprogrammet ger stöd till informations- och kommunikationsteknik och hanteras av VINNOVA. Intelligent Energy Europe Programme (IEE) Programmet Intelligent energi -

3 Europa handlar om energieffektivitet, förnybara energikällor och energidiversifiering och hanteras av Energimyndigheten Clara Vallis Clara Vallis är en företagskuvös där nystartande eller nyetablerande företag kan få stöd för att snabbt komma igång, etablera sig och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Clean Production Center Clean Production Center är ett projekt som initierades av Hofors kommun och startades i januari CPC vänder sig till stålindustrin och arbetar med utveckling inom fyra områden; Energi, Avfall & Restprodukter, Utsläpp till luft och vatten samt Deponier. Projektet finansieras idag av Triple Steelix, EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg samt Hofors, Sandvikens och Ockelbos kommuner. Centret har sitt huvudkontor i Hofors. CLIP CONNECT Coompanion Drivhuset CLIP, Centrum för Logistik och Innovativ Produktion är ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle med ambition att vara en mötesplats för att utveckla människor och företag, erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer samt att möjliggöra en större rekryteringsbas inom området. De kompetensområden man arbetar med är supply chain management, lean production, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, distributionslogistik samt miljö och logistik. CONNECT är en ideell organisation som drivs genom sex regionala verksamheter och ett nationellt kansli, och som bildades 1998 på initiativ av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Connect arbetar med vägledning av entreprenörer och processer för kapitalförsörjning till mindre företag, primärt genom affärsänglar. Coompanion är en rikstäckande organisation som arbetar med företagsrådgivning kring kooperativt företagande, och som styrs lokalt av egna medlemsorganisationer. Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och kontakter vill man skapa framtidens företag. Sedan 1993 har över företag fått hjälp av Drivhuset under deras start- och tillväxtfaser.

4 EACI EIP EIT Elforsk Energimyndigheten Enterprise Europe Network (EEN) Europeiska kommissionen har inrättat the Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI) för att hantera programmen Intelligent Energy Europé, Marco polo, Enterprise Europé Network, Eco- Innovation, IPeuropAware Project för att främja smart energianvändning och förnybar energi, att skapa marknader för ekologiskt innovativ teknik, byta till mer hållbara godstransporter, eller att få bättre information till små och medelstora företag, förbättring av miljön och kommersiell framgång. European Innovation Partnerships (EIP) är ett koncept som skall kombinera existerande EU-instrument för en snabb modernisering av utpekade sektorer och marknader. Tanken är att öka forskning och demonstration, koordinera investeringar i demonstrationer och pilotprojekt, förutse snabb och nödvändig utveckling av förordningar och standarder samt mobilisera efterfrågan, speciellt genom offentlig upphandling. EIP kan också betyda the Entrepreneurship and Innovation Programme, ett underprogram till ramprogrammet CIP. The European Institute of Innovation and Technology (EIT) är ett europesikt initiativ för att implementera kunskapstriangeln (Hlgre utbildning forskning innovation) på europeisk nivå. Uppdraget är att dra nytta av innovationsförmåga från högre utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap från och utanför EU genom att skapa starkt integrerade Knowledge and Innovation Communities (KICs). Elforsk AB, som startade sin verksamhet år 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen. Verksamheten är organiserad i de sex programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Kärnkraft, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System, och bedrivs i form av samlade ramprogram och som enskilda projekt. Energimyndigheten kan genom innovationsstöd stödja utvecklingen av kommersialiserbara idéer för att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet. Innovationsstöd kan sammanfattas i tre punkter: Kapital, Kunskap (affärsutveckling inom energiområdet) och Kontaktnät. Energimyndigheten kan ge villkorslån till företag och personer med affärsidéer inom energiområdet. Enterprise Europe Network erbjuder lokalt och regionalt stöd i form av information, rådgivning och förmedling av internationella affärskontakter samt service vid teknik- och forsknings-samarbeten.

5 Etablera ERA Europeiska Regionala Utvecklingsf Eurostars Exportkreditnämnden (EKN) Exportrådet Etablera är kommunerna i Gästriklands satsning för att stimulera framtidens företag. Etablera ska fungera som ett resurscentrum där affärsidéer ska prövas och stöd ska ges till alla idégivare/personer dels som planerar starta eget företag och dels som driver företag de tre första åren. En gemensam organisation har byggts upp för nyföretagarrådgivning, uppföljning och starta-eget-handläggning. Etablera erbjuder gratis och konfidentiell rådgivning, starta eget kurser, seminarier och personliga företagsuppföljningar. The European Research Area (ERA) är sammansatt av all forskning och utveckling, program och politik i Europa som innebär ett transnationellt perspektiv. ERA består av aktiviteter, program och politik som utformas och drivs på alla nivåer: regional, nationell och europeisk. Huvudsaklig finansiering sker med hjälp av FP7, strukturfonder, CIP och EIT. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF, ERDF, Mål 2 är ett program som omfattar Värmland, Dalarna och Gävleborg, och det övergripande målet för programmet är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Eurostars är ett gemensamt program av EU-kommissionen och det europeiska samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag (SME) med egen forskning. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SME tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SME står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten. Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export. Exportrådets syfte är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt genom information, strategisk rådgivning och insatser på plats. Exportrådet har konsulter på ca 60 marknader världen över. I Sverige finns regionala exportrådgivare i varje län samt en central exportservice för marknadsinformation och exportteknisk rådgivning. Sverigeorganisation och utlandsorganisation

6 samarbetar för att fånga upp svenska företag som är exportmogna, öka deras exportkompetens och ge dem strategisk och handfast hjälp in på olika exportmarknader. Vissa av tjänsterna, som t ex grundläggande information om marknader och export, är avgiftsfria. Övriga tjänster är samfinansierade av staten/exportrådet och deltagande företag eller helt företagsfinansierade. FAS Faxe Park Fiber Optic Valley FindIT Formas Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, lyder under Socialdepartementet men har även koppling till Utbildningsdepartementet, som har ansvaret för forskningsfrågor. FAS initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. FAS är en av fyra statliga forskningsfinansiärer och har som huvudsaklig uppgift att stödja forskning inom områdena arbetsliv, folkhälsa och socialvetenskap. Faxe Park är Söderhamns teknikpark för kunskapsintensiv verksamhet. Faxe Parks verksamhetsinriktning är innovations- och entreprenörsfrågor. Stödet förmedlas i samarbete med inkubatorn Movexum och utbildningar/seminarier. Rådgivning kring innovations- och entreprenörsfrågor förmedlas av ALMI som är en av Faxe Parks samarbetspartners liksom LIST. Fiber Optic Valley är ett innovationssystem grundat 2004, och är en av vinnarna i VINNOVAs VINNVÄXT-program. Som sådan erhåller Fiber Optic valley långsiktig finansiering av nationella medel för att bygga en internationellt gångbar innovationsmiljö. Fiber Optic Valley hjälper globala och lokala företag att växa genom att ge stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling. Utöver det finns en testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. FindIT är en satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävle-Dalaregionen har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

7 Forskarforum Hälsingland FourierTransform FP 7 FPX Forskarforum Hälsingland är ett nätverk för forskare och doktorander i Hälsingland. Nätverket är organiserat som en ideell förening med syfte att skapa mötesplatser för forskare och forskarstuderande med anknytning till Hälsingland, stärka nätverkandet och öppna möjligheter för nya samarbeten, främja att den forskning som utförs lyfts fram och synliggörs samt främja tvärvetenskapliga samarbeten. Fouriertransform är ett statligt venture capitalbolag som bildades i december 2008 med syfte att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft. Fouriertransform tillhandahåller på kommersiella grunder kapital i olika former såsom aktiekapital, vinstandelslån och annat ägarkapital. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet. I uppdraget ingår även att vara en aktiv ägare som tillför kompetens till varje projekt, genom att bidra med kvalificerade styrelserepresentanter, såväl egna medarbetare som personer i bolagets nätverk, i alla delägda bolag. Det sjunde ramprogrammet är uppdelat i fyra huvudområden: Cooperation (Samarbete), Ideas (Idéer), People (Människor) och Capacities (Kapacitet). Programmet är öppet för många olika typer av organisationer: universitet och högskola, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. Förutsättningen för att delta är oftast att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder. Future Position X är ett klusterinitiativ för specialisering och utveckling av GIS med fokus på användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut. FPX skapar en internationellt attraktiv klustermiljö och den högsta koncentrationen av kompetens inom GIS-området i Sverige. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk informationsteknik, tjänster och kunskap. På uppdrag av det nationella geodatarådet tillhandahåller FPX en unik test- och verifieringsmiljö för Spatial Data Infrastructure (SDI). FPX klusterledare Johan P Bång utsågs av EUkommissionens European Cluster Excellence Initiative till Cluster Manager of the Year FöretagSam-x Företagsam-x är ett EU-finansierat projekt i Gävleborg med syfte att kompetensutveckla och utbilda småföretag och deras anställda. Bakom projektet står Gävleborgs kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Almi Företagspartner, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna Gävleborg,

8 Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen Gävle, Movexum och Sveriges Exportråd. Målet med projektet är att regionens småföretag ska bli starkare och mer konkurrenskraftiga på marknaden. Galaxy of PostProduction GIS-institutet GGM GävleDala Designlab GävleDala Energikontor H4B Satsningen ska utveckla regionen till ett innovativt centrum för postproduktion och efterbearbetning av film och digitala medier. Galaxy of PostProduction ska tillhandahålla en välutvecklad konkurrenskraftig infrastruktur och verka för att finna nya finansieringsformer för branschen GIS-institutet i Gävle är en centrumbildning inom Högskolan, inom vilken statliga, kommunala, samt privata företag och intressenter kan samverka i olika forsknings och utvecklingsprojekt med inriktning på Geografiska informationssystem (GIS). Målet är att skapa förutsättningar som kan leda till kommersiell verksamhet. Gästrike Gemensamma Marknad, GGM, är ett samarbetsprojekt mellan näringslivscheferna i Gästrikland och Älvkarleby. Syftet är att utveckla kontakter och anta gemensamma utmaningar som ska stärka Gästrikland och Älvkarleby. GävleDala Designlab är en satsning med huvudsakligt syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign. GävleDala Designlab tillhör Stiftelsen Teknikdalen och har kontor både i Stiftelsens lokaler i Borlänge och i Teknikparken i Gävle i nära anslutning till företagsinkubatorn Movexum. Finansierar gör Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Leksands kommun, Mora kommun, Rättviks kommun och Orsa kommun. GävleDala Energikontor arbetar för att främja energieffektivisering och nyttjande av förnybar energi för minskad miljöbelastning, och finansieras av Energimyndigheten samt Regionförbund och Länsstyrelser i Gävleborg och Dalarna. H4B är ett samverkansprojekt för att via en stark samordning och ökat samarbete mellan offentliga tillväxtaktörer främja entreprenörskapet i hela Hälsingland. Projektet drivs under ledning av ett regionalt partnerskap där kommunalråd, representanter för regionala aktörer/program/forskning, näringslivschefer i berörda kommuner samt vd för ALMI Företagspartner Gävleborg är representerade. ALMI Företagspartner Gävleborg är formell projektägare.

9 Hjälpmedelsinstitutet (HI) HumanParken Hälsingeutbildning Högskolan i Gävle Hjälpmedelsinstitutet kan bevilja medel för forskning och utveckling av produkter och tjänster för funktionshindrade. HumanParken är en etablerad och erkänd fristående mötesplats där samhälle, näringsliv och akademi utifrån ett vård- och omsorgsperspektiv skapar forskning, utveckling och tillväxt. HumanParken drivs i dagsläget som ett projekt inom Akademin för arbetsliv och hälsa, helfinansierat med akademins interna utvecklingsmedel. Hälsingeutbildning är ett samarbete mellan samtliga hälsingekommuner; Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig, där utbildning för vuxna står i centrum. HälsingeUtbildning driver själva utvecklingsprojekt och deltar i andra. Högskolan i Gävle har ca heltidsstudenter, varav nära en tredjedel studerar via distansutbildning. Utbildning bedrivs på grund- och avancerad nivå inom nära 800 kurser och ett 40-tal program. Högskolans uppdrag omfattar flera professionsutbildningar - sjuksköterskor, lärare, ingenjörer. Högskolan vill sätta människan i centrum och utveckla kunskapen om och nå en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö. Därför profileras forskningen och utbildningen vid Högskolan mot profilområdena Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv. Forskare inom profilområdena strävar efter att utveckla gynnsamma arbets- och boendeklimat i breda samarbeten inom och utom högskolan. Sedan år 2010 har Högskolan i Gävle rätt att examinera för licentiat- och doktorsexamen inom profilområdet Byggd miljö. IFS Rådgivningscentrum Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum är en integrerad rådgivningsverksamhet i ALMI Företagspartner och drivs idag som ett särskilt kompetensområde. Tillsammans kan organisationerna erbjuda både finansiering och särskild kompetens kring invandrarföretagande

10 IFTAC Industrifonden Iftac är en utbildningsenhet inom Hudiksvalls kommuns verksamhet som erbjuder utveckling och certifiering av bredbandstekniker samt utbildning för projektering och installationer inom fiberoptik, fiberoptiska nät och systemteknik. Industrifonden är ett statligt venture capital-bolag som investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad, och erbjuder både ägarkapital och lån. Alla investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Information Brokers I Ljusdal har det sedan 1970-talet utvecklats ett företagskluster inom kommersialisering av information. Ljusdal Information Brokers tillkom för att stärka och utveckla klustret genom att initiera processer för produkt- och affärsutveckling och generera nya och mer omfattande affärer. Informations Brokers har haft två klustermotorer finansierade av dåvarande Visanu, med ansvar för att initiera och driva olika processer för att stärka klustret genom att initiera, etablera, utveckla och bevara samverkansformer. Inköp Gävleborg Innovationsbron Innventia Inköp Gävleborg är upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Inköp Gävleborg har kontor i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Huvudkontoret ligger i Söderhamn. Innovationsbron arbetar i hela Sverige med kommersialisering av forskningsrelaterade affärsidéer och utveckling av hållbara tillväxtföretag. Med innovationer avses nya produkter, tjänster eller processer som grundar sig på ny kunskap och som har en kommersiell potential. Innovationsbron fokuserar på såddkapital, inkubatorer och affärsutveckling. Innventia AB är ett svenskt forskningsinstitut i aktiebolagsform som bedriver forskning, utveckling och uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning till direkta konsult- och utvecklingsuppdrag inom tre industriella verksamhetsområden med slutprodukterna Biobaserad energi, kemikalier och material, Grafiska medieprodukter samt Förpackning och logistik. Före namnbytet i april 2009 hette institutet STFI-Packforsk AB.

11 IHT Inlandsinnovation Institutet för Human Teknologi (IHT) är ett forskningsinstitut specialiserat på tillgänglighet och användbarhet, och bedriver utbildningar, tester och analyser samt ger råd hur befintliga miljöer, produkter och tjänster kan anpassas för att bli mer tillgängliga och användbara och därigenom ge tillgång till en större marknad. Man deltar dessutom i internationellt standardiseringsarbete inom bl a ISO. Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag bildat 2010 för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Inlandsinnovations totala finansieringsram är 2 miljarder kronor, och det geografiska verksamhetsområdet är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (Stödområde A). Innovation Union EU:s innovationsstrategi, som i ett trettiotal punkter ger riktlinjer för det europeiska innovationsarbetet för att uppnå målen i EU:s strategi EU2020. Innovation Union betonar starkt Europas behov av att satsa på forskning, utveckling och innovation för att hävda sig i den internationella konkurrensen, och poängterar särskilt att dessa satsningar bör undantas från besparingar i kristider. Det anses viktigt att Europas innovationssystem upphör med nuvarande fragmentering där stora resurser går till spillo och att man bygger regionala, nationella och internationella system som kompletterar och samverkar för ge högre verkningsgrad och bättre utdelning på investerade medel. Europeiska regionala utvecklingsfonden bör utnyttjas fullt ut för att utveckla forsknings- och innovationskapacitet i hela Europa, baserat på smarta strategier för regional specialisering. Interreg IV C Interreg IV C är ett interregionalt program vars övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. Programmet stödjer projekt för erfarenhetsutbyte inom innovation, utbildning och arbetsmarknad. Det kan till exempel handla om forskning och teknisk utveckling, entreprenörskap, små och medelstora företag samt informationssamhället. Programmet ger dessutom stöd till projekt för erfarenhetsutbyte som handlar om vattenfrågor, avfallshantering, biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, energi, hållbara transporter och kulturarv.

12 Invest Gävleborg Invest : Sweden ISEA Jernkontoret Jordbruksverket Invest Gävleborg är en regional resurs för att identifiera och ge service till företag som avser etablera sig i Gävleborg. Under uppstartsfasen bedrivs Invest Gävleborg som ett projekt av Region Gävleborg med fysisk placering hos ALMI Företagspartner i Gävle. Invest : Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Investeringarna kan ta formen av exempelvis nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien. I uppdraget ingår även att höja kompetensen om direktinvesteringar i Sverige. Det gäller aktörer inom såväl offentlig som privat sektor. ISEA, Institute for Skill Supply by E-assessment, är ett kompetenscentrum som arbetar med forskning och utveckling kring organisationellt lärande genom att använda tekniska hjälpmedel för massindividualisering. ISEA utvecklar metodik för kvalitetssäkrad validering och kompetensutveckling, med äldreomsorg och vård som grund. Metodiken bygger på teoretisk validering utifrån vetenskapligt säkerställda metoder, samt praktisk validering i strukturerade simulatormiljöer. Utifrån resultatet sammanställs en individuell utbildningsplan till vilket lärmaterial presenteras och tillgängliggörs. Allt material till kompetensutvecklingsdelen finns tillgängligt utifrån olika lärstilar. Institutet är placerat på HumanParken vid Högskolan i Gävle. Jernkontoret ägs sedan 1747 av de bruk som bedriver, eller har bedrivit, järn- och stålframställning och arbetar för material- och processutveckling, energieffektivisering och minskad miljöpåverkan, behovsmotiverad forskning och att utveckla nätverk kopplade till stålindustrin. Jordbruksverket kan ge stöd för samarbeten som är tänkta att utveckla nya produkter, tjänster, processer eller tekniker för att öka konkurrenskraften inom jordbruket, rennäringen, livsmedelssektorn eller skogsbruket. Det kan till exempel vara att ta fram en prototyp eller att bilda nätverk. Minst två parter måste ingå i samarbetet, varav minst en ska bedriva jordbruk, skogsbruk eller renskötsel eller vara förädlare. Andra samarbetsparter kan vara högskolor, forskningsinstitut eller andra näringslivsfrämjande aktörer.

13 KKN KKS Kontakttorget Landstinget i Gävleborgs län LIST Gävleborg Ljungbergsfonden KKN (Kulturella & Kreativa Näringar) är ett tvåårigt samarbete mellan regionförbunden i Gävleborg, Dalarna och Värmland, samt landstingen i Gävleborg och Dalarna, med Region Dalarna som projektägare. KKN finansieras av regionförbunden och landstingen, samt EU:s regionala fond. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om branschen, arbeta fram metoder för ökat och utvecklat företagande inom sektorn, samla statistik och verka för mötesplatser för verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Arbetet bedrivs inom tre fokusområden: Omvärld, Metodutveckling och Processtöd. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling finansierar framför allt forskning vid Sveriges regionala högskolor och nya universitet, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga profilerade forskningsmiljöer vid de nya universiteten och högskolorna, för att främja samarbetet och öka kunskaps- och kompetensutbytet mellan högskola akademi, näringsliv och institut samt att främja IT-användningen i Sverige. Kontakttorget är en verksamhet inom Högskolan i Gävle som arbetar för att stödja samarbete mellan högskola och omgivande samhälle inom utbildning, forskning och kompetensutveckling för yrkesverksamma (uppdragsutbildning). Regional utveckling är ett grundläggande uppdrag inom landstinget. Förvaltningens uppgift är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Verksamheten styrs av nämnden för tillväxt och regional utveckling. Förvaltningen har en bred verksamhet. Den omfattar kultur, folkhögskolor, kollektivtrafik, regionalt miljöarbete, internationellt samarbete samt organisations- och föreningsstöd. Verksamheten genomförs i samverkan med en rad andra organisationer, exempelvis länets kommuner och Region Gävleborg. LIST Gävleborg är en länstäckande innovatörsförening som hjälper uppfinnare och innovatörer från idé till marknad. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Ljungbergsfonden stöder framåtsträvande utbildningsprojekt som lägger stor vikt på nätverksskapande,

14 mellan skola, näringsliv och samhälle i ett långsiktigt perspektiv. Fondens styrelse av representanter från Borlänge kommun, Falu kommun, Älvkarleby kommun, Landstinget Dalarna och Stora Enso. Fokus för stiftelsens stöttning ligger på utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap, och riktar sig huvudsakligen mot kompetensförbättringar i samband med utbildningsmaterial och utrustning. LRF Länsstyrelsen i Gävleborgs län Mellansvenska Handelskammaren Mistra Movexum LRF Innova hjälper till med finansiering av innovativa produkter och tjänster inom de gröna näringarna som bedöms ha förutsättningar för en kommersialisering. LRF Innova arbetar med i huvudsak två finansieringslösningar; rådgivningscheck för upphandlig av konsulttjänster, affärsrådgivning mm. samt villkorslån. För de beviljade medlen ska innovatören utveckla sin affärsidé. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är en statlig myndighet som ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Länsstyrelsen fördelar projektmedel för utvecklingsprojekt samt företagsstöd. Mellansvenska Handelskammaren är en företagsägd, ideell och politiskt oberoende organisation som verkar för en positiv utveckling för företagen i Gävleborg och Dalarna. Handelskammaren ger råd och stöd inom internationell handel (export och import). Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning finansierar forskning mellan såväl vetenskapliga discipliner som forskning och praktisk nytta. Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Mistras målgrupper är forskare som vill arbeta med problem vars lösning kan komma till nytta i arbetet för en miljöanpassad samhällsutveckling samt svenska företag som vill ligga i världsfronten när det gäller att utveckla miljöanpassade produkter, tjänster eller produktionsprocesser. Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator som erbjuder kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital.

15 MSB Naturvårdsverket Norrlandsfonden Nyföretagarcentrum Power Circle Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap stödjer i första hand tillämpad, behovsstyrd forskning. Syftet är att generera praktiskt tillämpbara forskningsresultat som ska leda till ökad förmåga att lösa problem i samhället. MSB:s forskningsfält är brett och omfattar forskning inom ett flertal vetenskapliga discipliner. För att stimulera forskning för samhällets skydd och beredskap finansierar MSB större forskningsprogram, enskilda projekt och kompetens- och strukturstöd. Naturvårdsverket fördelar bidrag till forskning, naturskydd, investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser och stöd till miljöorganisationer. Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Fondens kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Man är inom fonden särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Nyföretagarcentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och samarbetar med både organisationer och myndigheter på varje ort där de finns. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik, att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Power Circle arbetar för att stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling. PPP Energy-efficient Buildings Energy-efficient Buildings (EeB) är ett partnerskap som kommer att bestå av en finansieringsram på 1 miljard för att stärka byggsektorngenom att främja miljövänlig teknik och utvecklandet av energieffektiva system och material i nya och renoverade byggnader - detta i syfte att att radikalt minska sin energiförbrukning och CO2-utsläpp. Programmet finansieras gemensamt av näringslivet och Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning (FP7).

16 PPP Factories of the Future PPP Future Internet Factories of the Future är en av de tre offentlig-privata partnerskap som ingår i kommissionens återhämtningspaket. Den omfattar ett forskningsprogram på 1,2 miljarder euro för att stödja den tillverkande industrin i utvecklingen av ny och hållbar teknik. Programmet finansieras gemensamt av näringslivet och Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet. Målet är att hjälpa EU: s tillverkningsindustri och då i synnerhet små och medelstora företag - att anpassa sig till det globala konkurrenstrycket genom att förbättra den tekniska inom ett brett spektrum av branscher. Future Internet är ett nytt Public-Private Partnership (PPP) mellan EU-kommissionen, offentliga organ och IKT-aktörer som lanserades under våren Den totala budgeten för Future Internet är satt till 300 miljoner euro under perioden och tanken är att näringslivet ska bidra med lika mycket. Future Internet är ett komplement till det redan befintliga EU-stödet till IKT-forskning som ligger på 200 miljoner euro/år. PPP European Green Cars Initiative Green Cars Initiative är ett av de tre offentlig-privata partnerskap som ingår i kommissionens återhämtningspaket. Anslaget för detta initiativ är planerad till 5 miljarder för att lyfta bilindustrin i en tid av ekonomiska svårigheter, och för att stödja utvecklingen av nya, hållbara vägtransporter. Omfattningen av detta initiativ är bredare än de två andra PPP, och forskningssatsningar kommer att samordnas med andra insatser för att främja utvecklingen av hållbara transportsystem. Radiocentrum Gävle Region Gävleborg Reglab Radiocentrum Gävle är ett forskningscentrum vid Högskolan I Gävle som arbetar med forskning och utbildning inom radiomätteknik, samt bedriver samarbetsprojekt kring tillämpad forskning tillsammans med näringslivet. Region Gävleborg är ett kommunalt samverkansorgan som medfinansierar projekt av olika slag vars syfte är att medverka till regional utveckling och tillväxt. Med projekt menas i tid och rum avgränsade insatser med klart uttalat regionalpolitiskt mål och syfte, dvs som innebär att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m m för att underlätta strukturomvandling och skapa hållbar sysselsättning. Reglab är en medlemsorganisation för regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare och andra kan mötas för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupar de regionala analyserna och delar specialistkunskap mellan medlemmarna. Fokus ligger på kompetensnätverk för

17 omvärldsbevakning och benchmarking, samt framtidsdiskussioner kring utvecklingen av Sveriges regioner. RISE RTS Sambruk Sandbacka Park RISE Research Institutes of Sweden är det nya gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår fyra koncerner i RISE: Swerea, Swedish ICT Research, Innventia och SP. RISE är ett nätverk av industriforskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Projekten drivs enligt RTS tillväxtmodell inom ramen för rese-, entreprenörs- och kompetensforum. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS är näringens gemensamma plattform för affärsutveckling. Sambruk är en intresseorganisation för Sveriges kommuner som genom samverkan vill skapa förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling baserad på e-tjänster. Fokus ligger på att öka produktivitet och tillgänglighet i kommunens tjänster med bibehållen eller högre kvalitet samt att sänka kostnaderna för att producera och leverera framtidens e-tjänster. Sandbacka Park är Sandvikens teknikpark med inriktning mot IT. Sandbacka Park är en kreativ och utvecklande miljö, fysiskt och innehållsmässigt, som stimulerar tillväxt. Fokus ligger på högteknologiskt, kunskapsintensivt och forskningsbaserat företagande. Sandbacka Park arbetar med att stimulera samverkan, kunskapsöverföring och affärsutbyte mellan företagen, samt med samverkan mellan företagen och omgivande samhälle, universitet och eller andra institut med högre utbildning och forskning. Sandbacka Park inrymmer mer än 40 företag med tillsammans 850 anställda. SIDA SIDAs Östersjöenhet ger stöd så att projekt riktade mot Baltikum kommer igång. Man finansierar bland annat upptaktsmöten, konferenser, studieresor, nätverksarbete och förstudier. Bidragen kan t ex ge projekt möjlighet att arbeta fram större EU-ansökningar. Förutom att ge ekonomiskt stöd arbetar man även med rådgivning och att förmedla information och kontakter.

18 SKAPA SLIM Sparbanksstiftelsen Nya Stiftelsen SKAPA delar ut ett årligt utvecklingsstipendium och titeln Sveriges Uppfinnare. Bakom Stiftelsen SKAPA, står Stockholmsmässan, Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner AB, Patent- och registreringsverket, VINNOVA - Verket för Innovationssystem samt Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. SLIM, Systemledning i innovativa Miljöer i Norra Mellansverige, är ett samarbetsprojekt kring klusterutveckling mellan regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg. Projektet vänder sig till de tre länens klusterinitiativ, och syftar till att stärka verkningsgraden i de tre länens klusterinitiativ. Arbetet bedrivs under rubrikerna processtöd, policylärande och effektmätning. SLIM samarbetar med ledande forskning och experter för att analysera och utveckla arbetet med klusterinitiativ. En årlig nationell konferens, Klusterkonferensen, arrangeras av SLIM i samarbete med IVA och behandlar klusterinitiativ som strategiskt verktyg för regional och nationell utveckling. Sparbanksstiftelsen Nyas bärande idé är att bidra till den regionala utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Utöver syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivsutveckling, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom Gävleborgs, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, samt Älvkarleby kommun inom Uppsala län, allt med undantag för de områden som omfattas av fristående sparbanker. Sparbanksstiftelsen Söderhamn SSF Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Utöver syftet att främja sparsamhet, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur mm inom verksamhetsområdet. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Som stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

19 SUF, Svenska Uppfinnareföreningen Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening grundad SUF utgör ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Föreningens uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället genom att driva uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet. SUF är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt. Swentec Swerea Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att utveckla en övergripande och effektiv struktur som stärker svensk miljöteknik. Swentec arbetar nära regeringskansliet och formar statens insatser på miljöteknikområdet genom kontinuerlig dialog och halvårsvis rapportering. I december 2010 kommer Swentec att lämna ett slutbetänkande till regeringen. Uppdraget ligger i linje med regeringens övergripande målsättning att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i Sverige och att samtidigt möta utmaningarna inom miljö- och klimatområdet. Swerea är en forskningskoncern i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro, och siktar på att vara ett nationellt centrum för valda spetsområden inom material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. En bärande del är samverkan med akademin, näringsliv och samhälle. Swerea äger forskningsföretagen Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och. Södra Norrlands Vindkraftcentrum Södra Norrlands Vindkraftcentrum i Söderhamn är en satsning i uppstartsfas, för att bygga kompetens kring vindkraftsupport, med särskild tyngdpunkt på offshore-vindkraft. Man arbetar bl a med projektering för en vindkraftspark på Storgrundet, samt den havsbaserade vindkraftsparken på Finngrundet söder om Storgrundet. I Söderhamn bedrivs även Yrkeshögskoleutbildning till vindkraftstekniker. Teknikparken Gävle Teknikparken i Gävle är en företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. I Teknikparken finns kompetens inom bl a Geografiska informationssystem (GIS), Radioteknik och interaktiv TV, men de flesta branscher och företagsformer finns representerade. teknikparken arbetar för att skapa en regional projekt- och etableringsarena.

20 Tillväxtanalys Tillväxtverket Trafikverket Triple Steelix Tillväxtanalys ska ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och därigenom medverka till stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet, utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft; hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling. Tillväxtanalys arbetar inom tre kompetensblock: (1) Entreprenörskap och näringsliv, (2) Tillgänglighet och regional tillväxt samt (3) Innovation och globala mötesplatser, med kontor i Sverige, USA, Indien, Japan, Kina och Belgien. Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft. Tillväxtverket har tillgång till projektmedel för utvecklingsprojekt samt förvaltar program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Trafikverket bildades 1 april 2010 genom en sammanslagning av väg- och banverket och bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv. Trafikverket har börjat ta fram strategier och program för forskning och innovation. Tills de är klara gäller fortfarande dåvarande Banverkets respektive Vägverkets strategier, program, arbetssätt och hjälpmedel. Triple Steelix är ett klusterinitiativ som delas av Dalarna och Gävleborg. Triple Steelix utgör en mötesplats för stålindustrin och dess underleverantörer och intressenter där de små och medelstora företagen kan hämta extra kompetens för att kunna utveckla framgångsrika produkter och tjänster. Triple Steelix bygger nätverk, gör företagsbesök, bidrar med finansiellt stöd, anordnar branschträffar och seminarier och skapar projekt kring olika områden med utvecklingspotential på företagen. Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år, som under ett läsår får starta, driva och avveckla ett UF-företag.

21 Unicum URBACT II Unicum är ett kunskapscenter dit företag, myndigheter och organisationer kan vända sig för att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer så att de ger högre livskvalitet för fler människor genom att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar. URBACT II är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Programmet handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. Programmet kan ge stöd till nätverksbyggande och metodutveckling kring entreprenörskap, innovation, kunskapsbaserad ekonomi och arbetsmarknad, samt social integration, miljöfrågor och stadsplanering samt styrning. UUIK I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (Prop. 2008/09:50) har regeringen gjort bedömningen att sju namngivna lärosäten ska ges möjlighet att vardera utveckla ett innovationskontor. Uppsala Universitets innovationskontor är ett av dessa med en bred ansats, baserad på kunskapstriangeln och med innovationsstöd i olika faser. Här inkluderas stöd för direkt kommersialisering (reaktivt stöd) såväl som proaktiva insatser för att stimulera till nyttiggörande av forskning. UUIK avser att erbjuda andra högskolor, såsom Högskolan i Gävle (HiG), Högskolan på Gotland, Högskolan Dalarna(DU), stöd från UU Innovation. Venture Cup Venture Cup är en ideell organisation som bildades i västra Sverige 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Innovationsbron (dåvarande Teknikbrostiftelsen). Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Varumärket Venture Cup ägs och förvaltas av Stiftelsen Venture Cup Sverige, medan verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer. Vetenskapsrådet VINNOVA Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. VINNOVA, Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet genom att främja innovationer kopplade till forskning och utveckling d v s

22 nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. VINNOVA skall finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet. Östersjöstrategin EU:s strategi för Östersjöregionen bygger på ett mer samordnat nyttjande av befintliga resurser. Även om strategin i sig inte har någon egen finansiering, finns i Östersjöregionen genom EU:s sammanhållningspolitik och annan EU finansiering medel som kan användas för att bidra till strategins genomförande. Merparten av EU-medlen kommer från strukturfonderna, både de regionala och gränsöverskridande program. Handlingsplanen är uppdelad i fyra pelare: en miljömässigt hållbar region, en ekonomiskt blomstrande region, en tillgänglig och attraktiv region, en trygg och säker region.

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

I enlighet med VINNOVAs regleringsbrev för budgetåret 2013 översänds delrapportering av den nationella innovationsstrategin.

I enlighet med VINNOVAs regleringsbrev för budgetåret 2013 översänds delrapportering av den nationella innovationsstrategin. 2013 09 12 2013 01454 1 (1) Ert diarienr N2012/291/FIN N2011/6502/FIN N2012/6294/FIN N2012/6241/KLS (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av den nationella innovationsstrategin I enlighet

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer