Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23"

Transkript

1 Katalysatorprojektet Strategisk inriktning

2 Innehåll Innehåll Förord Affärsplanen i korthet Utgångspunkter Samhällets utmaningar ökar kraven på innovation och förnyelse Öppna innovativa teknikparksmiljöer Styrkeområden och utvecklingspotential i Gävleborg Tillväxtidé och inriktning Vår tillväxtidé Övergripande mål Strategi Långsiktiga mål (3 års sikt) Mål på 1 års sikt Vår syn på samverkan Samarbetets inriktning Geografisk inriktning Målgrupp Fokusområden Målgruppens nytta i fokus Fokusområden Katalysator Specialisering och cross-clustering Höja attraktiviteten för teknikparksmiljöerna och regionen Stärka teknikparkmiljöernas förutsättningar för att attrahera resurser Stärka förutsättningar för affärs- och innovationsutveckling Skapa lyftkraft genom samverkan med HiG och andra forsknings- och utbildningsleverantörer Vårt tjänsteutbud ska vara generiskt och specialiserat Uppföljning och lärande Organisation och finansiering Organisation av arbetet Insats av regionförbund, länsstyrelse och kommuner Princip för finansiering Katalysator Affärsplan 2 (22)

3 6.3.1 Offentliga medel Andra intäktskällor Bilaga 1. Uppföljningsmodell Katalysator Affärsplan 3 (22)

4 1 Förord Projektet Katalysator har som övergripande syfte att hitta former för ett ökat regionalt samarbete mellan Gävleborgs tre teknikparksmiljöer. Sandbacka Park, Faxepark i Söderhamn och i Gävle, samt även med andra lokala och regionala utvecklingsaktörer. Ett viktigt mål med projektet är att definiera och ta fram en gemensam strategi för hur regionens teknikparksmiljöer i samspel med andra lokala och regionala aktörer kan utveckla regionens tillväxtmöjligheter. Strategin har tagits fram i samarbete mellan Sandbacka Park, Faxe Park, Gävle kommun, Länsstyrelsen och Regionförbundet. Dokumentet baseras på: Desk research (forskning, utredningar m.m.) Workshops med den arbetsgrupp som formats för arbetet Workshop med intressenter 7.5 Intervjuer med nyckelaktörer och -personer. Gävle Sandbacka Park Faxe Park Gävle kommun Länsstyrelsen Regionförbundet Katalysator Affärsplan 4 (22)

5 2 Affärsplanen i korthet Vår tillväxtidé Tillväxtidén är grunden för Katalysator-projektet. Genom en stärkt samverkan mellan våra teknikparksmiljöer utvecklar vi våra tjänster och erbjudande. Detta stärker vår attraktionskraft och vi kan vara ett stärkt stöd för fler befintliga företag samt potentiella innovatörer och entreprenörer. På det sättet bidrar vi till en stärkt innovationsförmåga i regionen. Tillväxtidén baseras på de tre övergripande målen för projektet och illustreras i figuren nedan. Figur 1. Tillväxtidén för Katalysator-projektet med våra tre övergripande må Strategi För att nå vår vision och de långsiktiga målen arbetar vi med följande strategier: Ständig strategi- och verksamhetsutveckling Ständig utveckling av en egen profil och tjänster baserade på de lokala förutsättningarna Utveckla tjänster som är gemensamma för alla tre teknikparksmiljöer. Utveckla Katalysatorprojektet till en kontinuerlig strategisk samverkansprocess som är en integrerad del i vår verksamhet Fokusområden För att nå vision och de långsiktiga målen samverkar vi inom följande fokusområden: Katalysator 2.0 Specialisering och cross-clustering Höja attraktiviteten för teknikparksmiljöerna och regionen Stärka parkernas förutsättningar för att attrahera resurser Stärka förutsättningar för affärs- och innovationsutveckling Skapa lyftkraft genom samverkan med HiG och andra forsknings- och utbildningsleverantörer Katalysator Affärsplan 5 (22)

6 Som grund för samverkan har varje enskild teknikparksmiljö utifrån sina förutsättningar en egen profilering som är känd och kommunicerad med övriga teknikparksmiljöer. Mål på 1 års sikt En stabil plattform för samspelet mellan teknikparksmiljöerna har etablerats vilket har skapat nytta och värde för parkernas olika målgrupper samt för Gävleborgs län. Geografisk inriktning Samarbetet omfattar teknikparksmiljöerna i Gävleborgs län, inledningsvis de tre miljöerna i Katalysatorprojektet. För fortsatt utveckling är det viktigt att utveckla samverkan med andra innovativa miljöer i regionen samt att attrahera kompetens och resurser för samverkan i regionen som helhet samt även nationellt och internationellt. Målgrupper för samarbetet Idébärare, innovatörer och entreprenörer, både i etablerade företag eller som vill utveckla en ny verksamhet. Samt studerande och forskare, framförallt vid HiG. Katalysator Affärsplan 6 (22)

7 3 Utgångspunkter 3.1 Samhällets utmaningar ökar kraven på innovation och förnyelse En viktig förutsättning för att hantera samhälleliga utmaningar och för en långsiktigt hållbar tillväxt är vår förmåga till innovation och förnyelse i samtliga delar och nistrategin för regio- nal tillväxt och attraktionskraft och den nationella innovationsstrategin som för arbe- våer av samhället. Det är utgångspunkten för såväl den nationella tet inom EU mot Ett arbete kopplat till samhälleliga utmaningar ställer stora krav på mobilisering av resurser och en förmåga till regionalt ledarskap. Att forma innovativa miljöer som både har en kritisk massa och en tillräcklig spets för att på ett innovativt sätt hantera den fokuserade utmaningen är en viktig del i detta. Här kan teknikparksmiljöerna ta en drivande och ledande roll. Det finns ett antal gap lokalt och regionalt som teknikfylla i ett samspel mellan varandra och med andra aktörer. parksmiljöerna kan Inriktningen på smart specialisering är ett sätt att fokusera de resurser som mobilise- ras på områden och frågor där Gävleborg och de innovativa miljöerna har störst för- utsättningar att göra skillnad och stärka konkurrenskraften i regionen. 3.2 Öppna innovativa teknikparksmiljöer Inriktningen på innovation och förnyelse för att möta samhälleliga utmaningar och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt har gått hand i hand med en förändring av synen på såväl innovation som innovationsprocesser. Utvecklingen av öppna innovativa miljöer ska ses mot denna bakgrund. Figur 2. Förändring av synen på innovation och innovationsprocesser Figuren ovan illustrerar förändringen i synen på innovation och innovationsprocesser. Innovationsbegreppet har utvecklats från en syn där innovation främst förknippades med teknisk FoU vid universitet och i företag. Detta till det breda synsätt som etablerats idag där innovation ses som en utveckling av nya idéer, beteenden och till- Katalysator Affärsplan 7 (22)

8 vägagångssätt som vinner insteg i ett samhälle och får spridning. På motsvarande sätt har även synen på innovationsprocesserna utvecklats och öppnats upp. Från ett synsätt där innovationsprocesserna var starkt kopplat till slutna miljöer vid universitet och i företag till dagens situation med fokus på öppna och inkluderande innovationsprocesser. Processer som involverar en lång rad aktörer inom olika delar av samhället och där exempelvis ideell sektor kan ha en viktig roll. Gävleborg har här en möjlighet att skapa, utveckla och dra fördel av denna typ av innovationsprocesser. Universitet och högskola har fortfarande en viktig roll för arbetet med innovation och förnyelse. Den bredare och öppna synen på innovation och innovationsprocesser som beskrivs ovan ger delvis ett nytt sammanhang. Figuren nedan beskriver utvecklingen mot mer öppna innovativa miljöer med utgångspunkt i utvecklingen av teknikparker och inkubatorer. Att utveckla förutsättningarna för mer öppna innovativa miljöer är därför en viktig utmaning för teknikparksmiljöerna i Gävleborg. Figur 3. Utvecklingen av teknikparker från slutna till öppna innovativa miljöer Mode 1 Mode 2 Mode 3 När 1980-tal 2000-tal 2010-tal Fokus Akademisk Innovation New Business Innovation Inriktning Kommersialisering & Innovation i nya företag innovation av akademisk och produkter forskning och kunskap Process Linjär process Interaktiv process - matcha innovatörer med entreprenörer Tillgänglighet Sluten tillgänglig endast för entreprenörer från akademin Form Stark koppling till akademin Öppen - för entreprenörer som uppfyller kriterier Fristående, även stöd via riskkapitalister, del av regionala innovationssystemet Open Innovation Arenas Innovation även i befintliga företag Interaktiv process Öppen - för entreprenörer även i befintliga företag Del av regionala innovationssystemet Erbjudande Generellt koncept Branschspecifika tjänster Både generella och specifika tjänster Format Fysisk miljö Fysisk miljö, även fristående Virtuell miljö med fokus från akademin, på värdeskapande pro- särskilt branschinriktade cesser Tjänster Kontorslokaler, kontorsservice, utbildning, Stöd/rådgivning/ Coaching Anpassade, mer kvalificerade tjänster, stöd vid finansiering Stöd till affärsutveckling i värdeskapande processer Det finns en god kunskap om framgångsfaktorer för utvecklingen av öppna innovativa miljöer. Några faktorer som är viktiga för att den plattform som Katalysatorprojektet initierar långsiktigt ska lyckas är: Katalysator Affärsplan 8 (22)

9 Regionalt ledarskap stark regional uppslutning från regionala nyckelaktörer Tydligt processledarskap i teknikparksmiljle för momentum och strategisk riktning i det löpande genomförandet Strategisk idé och omvärldsanalys för en tydlig och relevant inriktning av utvecklingen av de innovativa miljöerna Näringslivsrelevans en förutsättning för innovation och kommersialisering, mot kluster och starka, innovativa företag Stark koppling till FoI och en miljö för att stärka befintliga företag och nya entreprenörer stark kunskaps- och kompetensbas är en förutsättning för att skapa attraktivitet och unikitet. Miljön ska ha koppling till utbildningsaktörer och andra främjandefunktioner (företagsutveckling, rådgivning, inkubation etc.) Måste vara dynamiskt och levande på riktigt de ökade kraven på flexibilitet och förändring för att möta samhälleliga utmaningar ställer ökade krav på en förmåga till lärande i realtid och en ständig utveckling av verksamheten Profilerad en viktig del i attraktiviteten som samarbetspartner en tydlig profil, som enskild teknikparksmiljö och som del i ett gemensamt erbjudande. Betydelsen av faktorerna varierar med typ av miljö och region. Nyckeln för Gävleborg är att åstadkomma en kritisk massa av aktörer näringsliv, akademi, offentlig sektor där alla aktörer tillför miljön värde utifrån sina respektive roller, uppdrag och resurser. 3.3 Styrkeområden och utvecklingspotential i Gävleborg Gävleborg har etablerade styrkeområden inom internationella tillverkningsindustrier inom stål, metall och skog. Framväxande tjänstesektor inom kulturella kreativa näringar och teknikbaserade branscher med fokus på GIS och informationshantering på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya styrkeområden. Regionen genomgår nu en strukturomvandling där ett kunskapsintensivt och tjänstebaserat näringsliv växer fram. Etablerade värdekedjor för näringslivet med regional bas har brutits upp och förändrats som följd av globaliseringen. Detta ställer stora krav på förmågan hos de innovativa miljöerna i regionen att stödja utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet som del i de nya globala värdekedjor och värdenätverk som formeras. I regionen finns en stor potential till innovativ industriell utveckling och tillväxt. Sandvik är t.ex. ensamt svenskägt företag på Forbes lista över de 50 mest innovativa företagen i världen. Sandvik har utvecklats från att tillverka produkter till fokus på innovation och paketering av tjänster för industriella tillämpningar inom en rad branscher med inriktning på ökad produktivitet och säkerhet. Gävleborg har en industriell och teknologisk profil mot avancerad informationshantering. Regionen har profilerade styrkeområden vad gäller bland annat GIS, fiberoptik, sensorer och ICT kopplat till industriella tillämpningar inom en rad olika bran- Katalysator Affärsplan 9 (22)

10 scher. I regionen finns även en stor potential till ökat entreprenörskap där regionen är främst i landet vad gäller UF-företagande. Samhället står inför stora utmaningar. I Gävleborg finns en stor potential att möta framtidens utmaningar. Vi, teknikparksmiljöerna i Gävleborg, tror att detta måste ske genom nya sätt att stödja innovation och samhällsutveckling. Vi vill därför med denna strategi etablera nya samarbetsformer och ta en tydligare roll för att möta morgondagens utmaningar för Gävleborg och Sverige. Katalysator-projektet är ett sätt att möta dessa samhällsutmaningar! Katalysator Affärsplan 10 (22)

11 4 Tillväxtidé och inriktning Den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg Nya möjligheter ger riktning och sammanhang för arbetet med att utveckla våra parker till öppna innovativa miljöer. På det sättet bidrar vi till att förverkliga tankarna bakom strategin kopplat till målområdena Smart samverkan och Tillgängliga miljöer. 4.1 Vår tillväxtidé Tillväxtidén är grunden för Katalysator-projektet. Genom en stärkt samverkan mellan våra teknikparksmiljöer utvecklar vi våra tjänster och erbjudande. Detta stärker vår attraktionskraft och vi kan vara ett stöd för fler befintliga företag samt potentiella innovatörer och entreprenörer. På det sätt kan vi bidra till en stärkt innovationsförmåga i regionen. Tillväxtidén illustreras i figuren nedan. Figur 1. Tillväxtidén för Katalysator-projektet med våra tre övergripande mål 4.2 Övergripande mål De övergripande målen för projektet uttrycks i tillväxtidén i figur 3 ovan. Målen är Stärkt samverkan Stärkt attraktionskraft Stärkt innovationsförmåga För vart och ett av de övergripande målen formuleras indikatorer och kriterier. Indikatorerna gör det möjligt för att följa utvecklingen av teknikparksmiljöernas arbete för att stärka innovationsförmågan i regionen. Tillväxtidén med förslag till indikatorer och kriterier redovisas i bilaga Strategi För att nå de övergripande målen och visionen ska vi arbeta med följande strategier: Ständig strategi- och verksamhetsutveckling Katalysator Affärsplan 11 (22)

12 Ständig utveckling av en egen profil och tjänster baserade på de lokala förutsättningarna Utveckla tjänster som är gemensamma för alla tre teknikparksmiljöerna. Utveckla Katalysatorprojektet till en kontinuerlig strategisk samverkansprocess som är en integrerad del i vår verksamhet För att lyckas med detta ska vi arbeta vidare med samverkan inom ett antal fokusområden. Fokusområdena uttrycker samarbetets huvudinriktning och ska vara långsiktigt stabila. Centralt i inriktningen är fokus på att forma öppna innovativa miljöer i samspel där triple helix-aktörer (företag akademi samhälle) kan mötas och tillsammans arbeta med frågor som rör innovation och kompetensförsörjning 4.4 Långsiktiga mål (3 års sikt) Katalysatorprojektet ska på 3 års sikt ha skapat en ny plattform för innovationssystemet lokalt och regionalt vilket har bidragit till att kommunernas utvecklingsmål samt regionens mål inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin kan uppnås. Vår ambitionsnivå, uttryckt i den långsiktiga visionen, är hög och uthållig. Som stöd för vårt fortsatta arbete är det viktigt med tydliga mål på 3 års sikt. Målen på 3 års sikt är att: Långsiktig samverkan mellan Gävleborgs teknikparksmiljöer har etablerats regionalt Gävleborgs teknikparksmiljöer har blivit mer attraktiva för kompetens- och kapital/kapitalförfrågningar Innovationsförmågan i regionen har stärkts genom aktiviteter och insatser skapade genom samverkan Attraktiviteten har stärkts genom aktiviteter och insatser skapade genom samverkan För arbetet med att nå målen på 3 års sikt tas en gemensam plan fram samt planer för respektive teknikparksmiljö som tydliggör de aktiviteter och insatser som ska genomföras. En del i handlingsplanen handlar om att tydligare definiera formerna för den långsiktiga samverkan och kriterier för målen ovan. 4.5 Mål på 1 års sikt På kort sikt är målet: Inom 1 år ska en stabil plattform för samspelet mellan teknikparksmiljöerna ha etablerats vilket har skapat nytta och värde för parkernas olika målgrupper samt för regionen som helhet. Hur målet ska uppnås redovisas i en handlingsplan för det fortsatta arbetet samt handlingsplaner för respektive teknikparksmiljö och som också definierar kraven på en stabil plattform. Katalysator Affärsplan 12 (22)

13 4.6 Vår syn på samverkan Vårt gemensamma arbete med att utveckla teknikparksmiljöerna i regionen som öppna innovativa miljöer baseras på följande principer för samverkan: Vi går åt samma håll Vi går inte i vägen för varandra Vi uppfinner inte hjulet Vårt synsätt baserat på en insikt om att vi alla vinner på att vi verkar i olika sammanhang och nätverk. 4.7 Samarbetets inriktning Teknikparksmiljöerna i Gävleborg har primärt lokala ägare och finansiärer. Samarbetet utgår därför ifrån att respektive teknikparksmiljö har ett grunderbjudande baserat på lokala mål och prioriteringar. Genom samarbete mellan teknikparksmiljöerna stärks parkernas erbjudande till såväl sina respektive målgrupper som andra aktörer i innovationssystemet. Kärnan i samarbetet är att respektive teknikparksmiljö har en eller flera specialiseringar resurser, kompetenser, produkter, koncept etc. att erbjuda de andra teknikparksmiljöerna samt att man nyttjar gemensamma resurser för att stärka varandras arbete och respektive erbjudande. Samarbetet ska effektivisera och optimera parkernas arbete. Samarbetet ska också bygga på samspel med andra aktörer i innovationssystemet. Teknikparksmiljöernas roll är primärt att erbjuda innovationssystemet och olika aktörer en arena att samla resurser och aktiviteter kring. Samarbetets fokusområden kan variera över tiden. Dessa ska ses som ett sätt att fokusera teknikparksmiljöernas insatser till områden där det finns särskilda behov och intresse för utveckling av kunskap, kompetens och teknik/tjänster som får användning i olika typer av tillämpningar och produkter. 4.8 Geografisk inriktning Samarbetet i Katalysatorprojektet omfattar de tre teknikparksmiljöerna i Gävleborgs län. För fortsatt utveckling är det viktigt att utveckla samverkan med andra innovativa miljöer i regionen samt att attrahera kompetens och resurser för samverkan i regionen som helhet samt även nationellt och internationellt. Förmågan till samverkan och uppkoppling innovativa miljöer och aktörer i och utanför regionen är viktig för att parkerna ska vara en relevant och attraktiv innovationsmiljö. Katalysator Affärsplan 13 (22)

14 4.9 Målgrupp Idébärare, innovatörer och entreprenörer, både i etablerade företag eller som vill utveckla en ny verksamhet. Samt studerande och forskare, framförallt vid HiG. Katalysator Affärsplan 14 (22)

15 5 Fokusområden 5.1 Målgruppens nytta i fokus Samverkan inom ramen för fokusområdena ska hela tiden ha sikte på de behov som våra målgrupper har för att skapa nytta på både kort och lång sikt. Det är viktigt att vi i samverkan inom ramen för fokusområdena förmår att omsätta och paketera det behov och den efterfrågan som formuleras av våra målgrupper och finansiärer så att de aktiviteter som initieras verkligen leder till en uppväxling av resurser, till tillväxt och till förnyelse. 5.2 Fokusområden Katalysator 2.0 Förstärkta av Katalysatorprojektet samtalar vi regelbundet idag med varandra, och försöker att involvera varandra i olika aktiviteter. Ett exempel är den gemensamma studieresa som till Eindhoven som genomfördes i maj. Katalysatorprojektet ger vidare redan idag ett visst mandat att samverka, om det inte tydligt står i konflikt med andra aktörers uttalade uppdrag. Det är dock viktigt att hantera frågan om ägarskap av katalysatorprojektet efter att projektet avslutas i oktober Vi ska därför innan oktober är slut i bilaga till strategidokumentet eller som enskilt dokument: Vi ska tydligt definiera vem som äger katalysatorprojektet i synnerhet efter oktober. Vi ska initiera en process för att formulera ett önskemål om ett regionalt uppdrag. Vi ska inkludera den process som pågår i Hudiksvall rörande deras innovationscentrum Vi ska definiera gemensamma mål Specialisering och cross-clustering Vi ska hitta områden för samverkan som primärt ska stärka varje teknikparksmiljö och i förlängningen skapa 1+1 = 3. Vi ska därför hela tiden strategiskt fundera igenom vad det är för områden som samverkan ska ske inom och var synergieffekterna finns. Vi ska utveckla oss utifrån våra förutsättningar (specialisering, gräva där vi står ). Vi ska vara starka genom att ha en spets, det i sig innebär att dela på vissa resurser. Vi ska göra detta genom att: Bli tydligare med specialisering, vilket har påbörjat och bli ännu tydligare med att lyfta det vi delar med andra teknikparksmiljöer. Se över möjligheterna för virtuella lösningar när det gäller inriktningen och samverkan. Om regionalt uppdrag ska finnas är det nödvändighet. Bli ännu bättre att nå näringslivet, där regionens kluster är viktiga samverkanspartners, både som ingång till näringslivet och som utförare. Katalysator Affärsplan 15 (22)

16 Bygga gemensamma samverkansområden tillsammans med regionens kluster och skapa aktiviteter för att möta klusterinitiativens utvecklingsbehov och få dem att samspela med våra I Katalysator 2.0 fortsätta med att stärka förutsättningarna för crossclustering och klustersamverkan Höja attraktiviteten för teknikparksmiljöerna och regionen Vi ska bidra till att göra kommunerna och regionen mer attraktiva för företagande för nya och etablerade företag i regionen och företag som vill flytta till regionen. Vi ska våga ta höjd och visa mod! Vi ska utifrån våra utgångspunkter våga vara visionära. Vi ska göra detta genom att: Utveckla ett gemensamt erbjudande för teknikparksmiljöerna där vi visar på våra tjänster och vad vi skapar samt betydelsen av att hela tiden arbeta offensivt med entreprenörskap, affärsutveckling och innovation Stärka teknikparkmiljöernas förutsättningar för att attrahera resurser Vi ska bli bättre på att attrahera resurser, i synnerhet till teknikparksmiljöerna och regionen genom externa resurser för innovativa projekt. Detta kräver omvärldsbevakning, att kunna prioritera, att bygga upp ett strukturkapital. För att lyckas med detta ska vi: Genomföra en kartläggning av existerande resurser kombinerad med en diskussion potentiella intressenter (EU-nätverket, Gävle kommun, HiG, Brysselkontoret, Parkerna) Initiera en diskussion rörande den gemensamma projektarenan för att förtydliga frågor som är det teknikparksmiljöerna som behöver gemensam resurs eller ska vi ha en regional satsning för alla? Vilka ska ingå, och vad bör vara fokus i så fall vilka bör funktionerna vara. Vara delaktiga i att en sådan lösning kan komma till stånd genom att ta fram en avsiktsförklaring kring resursfördelning, spaning, omvärldsanalys, hur vi delar på arbetet. Detta utifrån vårt perspektiv som teknikparksmiljöer Stärka förutsättningar för affärs- och innovationsutveckling Vi ska öka flödet av idéer och entreprenörer genom att stärka teknikparksmiljöernas erbjudande. För att lyckas med detta är ett sömlöst erbjudande för Almi, Movexum och Länsstyrelsen som finns tillgängligt i varje teknikparksmiljö mycket intressant. Vi ska verka för detta genom att: Utveckla en sådan samverkansmodell som görs tillgänglig i varje teknikparksmiljö Katalysator Affärsplan 16 (22)

17 Fortsätta att utveckla den typ av samverkanssatsningar som också skapar värde eftersom de ökar förutsättningarna för entreprenörskap etc. (exempelvis Creative Office och liknande aktiviteter) Skapa lyftkraft genom samverkan med HiG och andra forskningsoch utbildningsleverantörer Samverkan forskning och utbildning bör betraktas brett också att hitta innovationsoch forskningsprojekt kan vara en mycket roll för oss. Strategin har inte avgränsas till att röra HiG som motpart för oss vad gäller samverkan kring FoI och utbildning. Vi har ett vidgat perspektiv som inkluderar även andra aktörer som lärosäten samt lärcentra. Dialogen får inte heller stanna vid utbildning (praktik, exjobb, uppsatser) utan även omfatta forskning och innovation. För att lyckas med detta ska vi genomföra ett antal aktiviteter riktade till HiG: Vi ska utveckla HiGs och andra relevanta lärosätens medverkan i verksamheten vid respektive teknikparksmiljö Vi ska samverka med HiG för att etablera samarbete med andra FoI-miljöer Vi ska ta en aktiv roll i det nya KTP-projekt som HiG ska genomföra med Högskolan Dalarna. 5.3 Vårt tjänsteutbud ska vara generiskt och specialiserat För att stärka och utveckla teknikparksmiljöerna, men också som en grundförutsättning för att utveckla dessa fokusområden ska en teknikparksmiljö i Gävleborg utifrån sina förutsättningar eftersträva att erbjuda ett antal generiska tjänster. De som identifierats, med exempel, och som ska utvecklas och etableras över tid, är: Attraktiv fysisk miljö, kontor, lokaler Behovsbaserade aktiviteter och nätverk Formaliserat gränssnitt till HiG Närvaro av och samverkan med inkubator, som Movexum Närvaro av och samverkan med nyföretagaraktörer Närvaro av forskning och arbete för att närma forskning till företag och vice versa. Ingång till och nära samarbete med till regionala företagsstödjande aktörer såsom Almi, Handelskammaren, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Ingång till riskkapital/finansiärer (direkt eller indirekt via Movexum) till exempel Länsstyrelsen, banker, Inlandsinnovation, Norrlandsfonden, Sandvikeninvesterarna, Tillväxtkassan (viss lokal variation) Ingång till nationella offentliga finansiärer: Vinnova, Tillväxtverket med flera, i samverkan med de kommunala näringslivskontoren och länsstyrelsen. Affärsutvecklingstjänster/program (t.ex., Creative office) Koppling till regionens klustersatsningar: Fiber Optic Valley, FindIT, FPX, Triple Steelix m.fl. Katalysator Affärsplan 17 (22)

18 En projektarena för att leda och genomföra större utvecklingsprojekt med nätverk av företag Förutom dessa generiska erbjudanden ska respektive teknikparksmiljö ha en egen USP som dels stärker den egna profilen och attraktiviteten i sig själv, men också möjliggör för såväl de andra teknikparksmiljöerna som andra aktörer att dra fördel av denna specialisering. Faxepark Söderhamn: Kompetenscentrum utvecklar kompetensförsörjning, erbjuder utbildning som en del i det gemensamma erbjudandet Projektarena med kompetens kring att bygga projekt, landa projektmedel, projektmedel Komplett inkubatormiljö med kunskap om att utveckla inkubatorn lokalt Teknikparksmiljön i Gävle Stadsutveckling och -planering, GIS. Kompetens att skapa värde ur GIS för mer hållbara städer, bl.a. genom FPX. Nära koppling och ingångar till högskolans forskningsområden byggd miljö, CBF med flera andra Nära koppling till startaktörer modell för att främja företagande i tidigt skede (0-3 år). Sandbacka Park Den kunskap, de möjligheter etc. som växer fram ur satsningen på Sandviken som den moderna industri- och kulturstaden (industriella appar, industriell IT m.m.). Närheten och kopplingen till Sandvik som en resurs för hela regionen (affärsutveckling, forskningsprojekt etc.) Tillgång till kompetens när det gäller materialteknik och industriell IT (bl.a. genom klustret FindIT). Creative Office regional pilot för affärsutvecklingsstöd och kreativ miljö, där regionens stödjande aktörer finns med. Advisory board för Sandbacka och för olika tematiska områden för omvärldsanalys, nätverksbyggande m.m. 5.4 Uppföljning och lärande En löpande uppföljning och utvärdering av samverkan är viktig av flera skäl: för att visa upp nyttan för målgruppen och finansiärerna som stöd för lärande och utveckling av verksamheten Katalysator Affärsplan 18 (22)

19 Ett strategiskt förhållningssätt till uppföljning och utvärdering är viktigt för att veta vad som ska följas upp och utvärderas och med vilka resurser. Nivån ska stå i paritet med tillgängliga resurser. Viktiga aspekter att följa upp och utvärdera rör: Företags-/målgruppsnyttan (som enkät alternativt som NKI-undersökning) Regional nytta (exempelvis antal skapade eller räddade arbetstillfällen) Förmågan att attrahera resurser (medlemmar, finansiering) Hållbarhetsperspektiven (främst jämställdhet) Katalysator Affärsplan 19 (22)

20 6 Organisation och finansiering 6.1 Organisation av arbetet Samarbetet ska organiseras som en del av respektive teknikparksmiljös reguljära arbete. Samarbetet är ett sätt för respektive teknikparksmiljö att stärka den egna verksamheten. Se också finansiering. 6.2 Insats av regionförbund, länsstyrelse och kommuner Dessa aktörers medverkan i utvecklingen av ett samarbete mellan teknikparksmiljöerna i Gävleborg är viktig för att ge legitimitet och drivkraft. Det är viktigt för att kunna genomföra den inriktning som pekas ut i detta strategidokument. För en fortsättning av arbetet med att utveckla samarbetet mellan teknikparksmiljöerna i regionen i Katalysator 2.0 är det viktigt att söka stöd från dessa aktörer. 6.3 Princip för finansiering Offentliga medel Den strategiska inriktning som beskrivs i denna affärsplan ska finansieras genom teknikparksmiljöernas löpande arbete. Inriktningen ska i sig stärka den enskilda teknikparksmiljöns reguljära arbete Andra intäktskällor Inom ramen för samarbetet ska teknikparksmiljöerna ensamma eller gemensamt söka projektfinansiering för att initiera vissa av de aktiviteter som löpande identifieras inom fokusområdena. Katalysator Affärsplan 20 (22)

21 Bilaga 1. Uppföljningsmodell Teknikparksmiljöerna ska bidra till att stärka innovationsförmågan i länet genom en stärkt samverkan som leder till en stärkt attraktionskraft för teknikparksmiljöernas verksamhet. För att vi ska kunna följa arbetet för att stärka innovationsförmågan har en uppföljningsmodell tagits fram. Modellen presenteras i figuren nedan. Figur 4. Uppföljningsmodell för Katalysator-projektet Modellen baseras på den tillväxtidé som ligger till grund projektet och de tre övergripande mål som utgör grunden för tillväxtidén. För varje övergripande mål har tagits fram kriterier för kvalitativ uppföljning eller indikatorer för kvantitativ uppföljning av utvecklingen av respektive mål. Stärkt samverkan För uppföljning av stärkt samverkan har följande kvalitativa kriterier tagits fram som grund för uppföljningen: Gemensam affärsplan principer och strategier för samverkan Gemensam profil och erbjudande där det unika för varje teknikparksmiljö är en del Gemensam handlings- och eventplan på årsbasis för aktiviteter som görs gemensamt Gemensamt utbud av tjänster vid samtliga teknikparksmiljöer där gemensam budget kan vara en del av detta Gemensamma aktiviteter och projekt gentemot företagen kan göras mätbart genom att andel projekt som bedrivs i samverkan Stärkt attraktionskraft För uppföljningen av hur teknikparksmiljöerna når ut med sitt erbjudande och sina tjänster har följande kvantitativa indikatorer för attraktionskraft tagits fram Inflödet till teknikparksmiljöerna (personer/företag/deltagare) Förmåga att attrahera externa resurser (projektmedel) Strategisk samverkan/allianser med andra aktörer (antal projekt, andel av verksamhet i samverkan) Katalysator Affärsplan 21 (22)

22 Kundnöjdhet (nöjdhet bland företag och samverkanspartners) Stärkt innovationsförmåga Denna del rör resultat och effekter av teknikparkmiljöernas verksamhet. Indikatorer för denna del av tillväxtidén bör tas fram i dialog med regionen och kopplas till uppföljningen av RUS den regionala utvecklingsstrategin utifrån ett helhets-/systemperspektiv på resultat och effekter av insatser för innovation och entreprenörskap. Katalysator Affärsplan 22 (22)

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Att vara styrman. Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser. Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12

Att vara styrman. Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser. Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12 Att vara styrman Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12 Peter Kempinsky, Björn Eriksson Edith Andresen, Marita Svensson Inledning Syfte

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/339 2013-08-13 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022

Läs mer

Flernivåstyre i Västerbotten. Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77

Flernivåstyre i Västerbotten. Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77 Flernivåstyre i Västerbotten Aurora Pelli aurora.pelli@regionvasterbotten.se 070-611 57 77 Region Västerbotten En av flera viktiga aktörer Politiskt ansvar och företrädarskap för regional utveckling Länets

Läs mer

Förutsättningar för innovation

Förutsättningar för innovation Förutsättningar för innovation ENKÄTUNDERSÖKNING OM KOMMUNER OCH LANDSTINGS SYN PÅ INNOVATIONSFRÅGOR Förutsättningar för innovation 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap

Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Att göra. Handlingsplan Företagande och entreprenörskap Diarienummer: 300-6345-14 Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Krinova Science Park. - nytänkande, möten, människor och innovationer

Krinova Science Park. - nytänkande, möten, människor och innovationer Krinova Science Park - nytänkande, möten, människor och innovationer En resurs för utveckling Krinova erbjuder: Samverkan mellan företag, högskola, kommun och utvecklingsprojekt Inkubator med stöd till

Läs mer

Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Näringslivsutveckling idag två spår: Paket som minskar hinder 30 000 nya bäddar Gruvor öppnas IKEA till Dalarna! ABB expanderar Spendrup expanderar Innovations-

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Lär dig mer om de. kulturella näringarna!

Lär dig mer om de. kulturella näringarna! Lär dig mer om de kulturella näringarna! Fortbildning av affärsrådgivare De kulturella näringarna skapar jobb och hållbar ekonomisk tillväxt. Dessa branscher teater och scenkonst, bildkonst, kulturarvsinstitutioner,

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

7. Öka kompetensen och attraktiviteten

7. Öka kompetensen och attraktiviteten 7. Öka kompetensen och attraktiviteten All utveckling kommer från motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare som gemensamt strävar mot verksamhetens mål. Det är således avgörande att medarbetarnas

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer