Kommunernas inkassoverksamhet. Datainspektionens rapport Februari 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas inkassoverksamhet. Datainspektionens rapport Februari 1998"

Transkript

1 Kommunernas inkassoverksamhet Datainspektionens rapport Februari 1998

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Följande kommuner har inspekterats på plats: 4 Kommunernas organisation av sin inkassoverksamhet 5 Centraliserad inkassofunktion 5 I huvudsak centraliserad inkassofunktion 5 Decentraliserad inkassofunktion 5 Eget kommunalt inkassobolag 6 Externt inkassobolag 6 Övrigt 6 Kommentar 6 Inspektionsresultat 7 Inkassolagen och DI:s allmänna råd 7 Standardbrev 8 Kontroll av gäldenärens identitet 10 Kommunernas val av processform 11 Bevarande av handlingar 13 Övriga iakttagelser 14 Slutsatser 15 2

3 Inledning "Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttas att gäldenären inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd." [4 inkassolagen (1974:182)] En av Datainspektionens (DI) arbetsuppgifter är att se till att inkassolagen efterlevs. Den som vill bedriva inkassoverksamhet måste vanligtvis inhämta DIs tillstånd innan verksamheten får påbörjas. Innan tillstånd meddelas gör DI en bedömning av den ansvariges meriter på inkassoområdet. Endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt - i enlighet med god inkassosed - ges tillstånd, förenat med föreskrifter. Kommunernas inkassoverksamhet är inte tillståndspliktig eftersom indrivningen avser egna fordringar. Då verksamheten är tillståndsfri är det kommunerna själva och inte DI som fastställer vilken utbildning och erfarenhet den inkassoansvarige skall ha och vilka föreskrifter denne skall iaktta. Stickprovsinspektioner som DI gjort under årens lopp har visat att kommunernas inkassorutiner inte alltid stått i överensstämmelse med god inkassosed. DI har därför under hösten 1997 genomfört ett projekt i syfte att kartlägga kommunernas inkassoverksamhet. Av de 35 kommuner som har kontaktats har 30 inspekterats på plats. Av geografiska skäl har inspektionerna koncentrerats till 18 kommuner i Skåne och 12 kommuner i Stockholms län. DI har framför allt gått igenom kommunernas organisation av inkassoverksamheten, undersökt vilka inkassorutiner som tillämpas och kontrollerat i vad mån de olika standardbrev som kommunerna skickar till gäldenären står i överensstämmelse med inkassolagens regler och god inkassosed. De 30 inspektionerna har främst syftat till att utreda vilka handläggningsrutiner kommunerna använder. Däremot har inte någon större mängd enskilda inkassoärenden granskats. Kommunerna har beretts tillfälle att ge synpunkter på det egna inspektionsprotokollet. Resultatet av detta projekt redovisas i följande rapport. 3

4 Följande kommuner har inspekterats på plats: Botkyrka Danderyd Klippan Haninge Hässleholm Höganäs Hörby Höör Kristianstad Kungsholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm Landskrona Lomma Lund Malmö Nacka Sigtuna Simrishamn Sjöbo Sollentuna Solna Sundbyberg Södertälje Tomelilla Trelleborg Upplands Väsby Vallentuna Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm 4

5 Kommunernas organisation av sin inkassoverksamhet Varje kommunen avgör själv hur den egna inkassoverksamheten skall vara organiserad. I det följande presenteras de organisationsformer kommunerna valt. Centraliserad inkassofunktion A) Inkassohanteringen förlagd till en viss myndighet, så som Kommunstyrelsen genom ekonomikontoret, förvaltningskontoret eller liknande Åstorp, Ängelholm, Klippan, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Trelleborg, Danderyd, Vallentuna Servicenämnden genom serviceförvaltningen Upplands Väsby Styrelse som sorterar under kommunfullmäktige Sollentuna (Konsult- och servicekontoret) B) Inkassohanteringen förlagd till en förvaltning som sorterar under flera nämnder Nacka (Uppdragskontoret) I huvudsak centraliserad inkassofunktion I vissa kommuner har inkassoverksamheten i huvudsak koncentrerats till en nämnd men enstaka självständig inkassoverksamhet bedrivs av t.ex. tekniska nämnden och/eller gatuoch fastighetsnämnden (eller motsvarande). Höganäs, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Sjöbo, Botkyrka, Haninge, Sundbyberg, Sigtuna, Södertälje, Solna Decentraliserad inkassofunktion Stadsdelsnämnder Om kommunen är organiserad i stadsdelsnämnder kan inkassoverksamheten läggas ut på respektive stadsdelsnämnd. De centrala nämnderna inkasserar sina egna fordringar eller uppdrar åt annan nämnd eller ett inkassobolag att hantera verksamheten. Stockholm Även om stadsdelsnämndernas inkassoverksamhet förläggs till en av nämnderna kan verksamheten vara decentraliserad genom att de centrala nämnderna inkasserar sina egna 5

6 fordringar eller uppdrar åt annan nämnd eller inkassobolag att hantera verksamheten. Malmö Inte stadsdelsnämnder Inkassohanteringen kan vara förlagd till respektive nämnd där fordringarna uppstår. Då sköts inkassohanteringen även av nämnder som sällan annars bedriver inkassoverksamhet såsom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, osv. Lomma, Landskrona Eget kommunalt inkassobolag Kommunen kan välja att bolagisera inkassoverksamheten. Vellinge Externt inkassobolag Vissa kommuner väljer att lämna inkassohanteringen i uppdrag åt privatägda inkassobolag. Så var fallet i 2 av 19 tillfrågade skånska kommuner och i 4 av 16 tillfrågade stockholmskommuner. Höör, Eslöv, Huddinge, Lidingö, Ekerö, Täby Det förekommer även att kommunen lägger ut en viss del av inkassohanteringen på inkassobolag. Malmö, Tomelilla, Landskrona, Sundbyberg, Stockholm Övrigt Inkassoverksamhet kan även bedrivas av de kommunägda bolagen. Kommunala renhållningsbolag, bolag som tillhandahåller el, elnät och vatten och kommunala bostadsföretag handlägger vanligtvis sina egna inkassoärenden oavsett om kommunen i övrigt centraliserat sin inkassoverksamhet. I ett fåtal fall handlades dock (vissa) fordringar som gällde kommunalt bolag av en kommunal nämnd. Höganäs, Ystad, Simrishamn Kommentar I de fall där inkassoverksamheten är decentraliserad är det viktigt att kommunen ser till att samtliga inblandade förvaltningar tillämpar rutiner som står i överensstämmelse med god inkassosed. Om handläggningen sker på flera förvaltningar måste ingående kunskap om inkassolagen och god inkassosed spridas till ett större antal personer. 6

7 Inspektionsresultat Inkassolagen och DI:s allmänna råd Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt. I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen. I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. [5 inkassolagen (1974:182)] DI har givit ut allmänna råd om tillämpningen av inkassolagen. I de allmänna råden ger DI sin syn på vad som är god sed i inkassoverksamhet. För att ett inkassokrav skall anses vara utformat i enlighet med god inkassosed bör den enligt de allmänna råden (utöver vad som anges i 5 inkassolagen) också innehålla - gäldenärens namn, - gäldenärens firma, - inkassoombudets fullständiga namn, eventuella firma, adress och telefonnummer, - handläggares namn och telefonnummer eller annan upplysning som gör det möjligt för gäldenären att få direktkontakt med den som handlägger inkassoärendet, - utskriftsdatum (inkassokrav skall sändas senast dagen efter utskriftsdagen), - till vem och hur betalning skall ske, - till vem invändning mot kravet skall riktas, - vilka åtgärder som kan komma att vidtas om inte betalning eller invändning sker inom tidsfristen, åtgärden skall preciseras (t.ex. ansökan om betalningsföreläggande). Inkassolagen anger inte närmare vad en amorteringsplan skall innehålla. För att den skall anses vara utformad i enlighet med god inkassosed bör den enligt de allmänna råden innehålla borgenärens namn, vad fordran avser, kapitalbelopp, dröjsmålsränta (framräknad till tidpunkten för sista delbetalningen), räntesats enligt inkassokrav, 7

8 kostnadsersättning för inkassokrav, upprättande av amorteringsplan, aviserings- och bokföringskostnader samt övriga kostnader, antalet delbetalningstillfällen, beloppsstorlek per delbetalning, tidpunkt för delbetalning, totalskuld (framräknad till sista betalningsdagen). Amorteringsplanen bör även innehålla uppgift om vad som sker för det fall att amorteringsplanen inte följs, t.ex. att ansökan om betalningsföreläggande omedelbart kommer att inges. Standardbrev Det är vanligt att man i inkassoverksamhet använder särskilda standardiserade handlingar i form av påminnelser, kravbrev, amorteringsplaner, ansökningar om betalningsföreläggande m.m. Dessa mallar kan utformas av den inkassoansvarige själv eller upphandlas från olika försäljare på den privata marknaden. DI har gått igenom de standardbrev som kommunerna använder. Inkassokrav Med hänsyn till att det i inkassolagen föreskrivs att gäldenären måste tillställas ett inkassokrav som skall se ut på ett visst sätt är det inte godtagbart att det föreligger någon avvikelse från gällande norm. Det är särskilt viktigt att de poster som anges direkt i lagen är korrekt angivna. Bestämmelsen om ett obligatoriskt kravbrev infördes ursprungligen för att stärka gäldenärens ställning gentemot borgenärer med oseriösa anspråk. Genom att gäldenären tillställs en delvis formaliserad handling där borgenärens anspråk specificerats i detalj, ges han möjlighet att invända mot eventuella obefogade anspråk. Resultat Avvikelser från gällande normer kunde konstateras i följande fall: Grunden för fordran var i vissa fall otillräckligt angiven i fem kommuner Ränteanspråk var ofullständigt angivna i fyra kommuner Handläggares namn och telefonnummer eller annan upplysning som gör det möjligt för gäldenären att få direktkontakt med den som handlägger inkassoärendet saknades i tretton kommuner Vilka åtgärder som kan komma att vidtas om inte betalning eller invändning sker inom tidsfristen saknades eller var felaktigt angivna enligt följande; a) Uppgift saknades i en kommun b) Hot om lagsökning framfördes av fyra kommuner c) Hot om direkt utmätning framfördes av en kommun 8

9 Övriga felaktigheter i kravbrev; a) Påstående att dom medför betalningsanmärkning framfördes av en kommun b) Krav på skriftlig invändning framfördes av en kommun Åtgärder att vidta De påtalade bristerna skall omgående åtgärdas. Amorteringsplaner Om det visar sig att gäldenären inte kan betala hela den förfallna skulden på en gång, kan en amorteringsplan upprättas. Planen skall enligt 3 2 p. lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. upprättas i samråd med gäldenären. Den måste vara utformad på ett sådant sätt att det är möjligt för gäldenären att överblicka konsekvenserna av uppgörelsen. Resultat Vissa kommuner upprättar sällan amorteringsplaner utan använder sig hellre av muntliga betalningsuppgörelser. Avvikelser från gällande normer för (skriftliga) amorteringsplaner kunde konstateras i följande fall: Vad fordran avser fanns inte angivet hos sex kommuner Kapitalbelopp fanns inte angivet hos två kommuner Dröjsmålsränta (framräknad till tidpunkten för sista delbetalningen) fanns inte angivet hos tio kommuner Räntesats fanns inte angivet hos fyra kommuner Kostnadsersättning för inkassokrav, upprättande av amorteringsplan, aviserings- och bokföringskostnader samt övriga kostnader fanns inte angivna hos två kommuner Antalet delbetalningstillfällen fanns inte angivna hos fem kommuner Beloppsstorlek per delbetalning fanns inte angiven hos fyra kommuner Tidpunkt för delbetalning fanns inte angiven hos tre kommuner Totalskuld (framräknad till sista betalningsdagen) fanns inte angiven hos tio kommuner Uppgift om vad som sker för det fall att amorteringsplanen inte följs fanns inte angivet hos tre kommuner Åtgärder att vidta De påtalade bristerna skall omgående åtgärdas. Betalningspåminnelse Med en betalningspåminnelse avses en sådan enklare påminnelse om skyldighet att betala en förfallen skuld som ofta skickas innan borgenären vidtar eller låter vidta strängare åtgärder i form av krav m.m. En ren betalningspåminnelse, som utsänds före ett kravbrev, är inte en inkassoåtgärd. 9

10 I en betalningspåminnelse kan anges en tid inom vilken borgenären önskar erhålla betalning. Påminnelsen kan även innehålla uppgift om att fordran, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso. En betalningspåminnelse som förenas med någon annan påtryckning mot gäldenären blir dock att betrakta som en inkassoåtgärd. Att tillställa en gäldenär en sådan handling strider mot god inkassosed. Resultat Betalningspåminnelserna var i princip utan anmärkning. Endast i ett fall förekom ett otillåtet hot (vräkning vid utebliven hyresinbetalning). DI kunde alltså konstatera att kommunerna har uppfattat skillnaden mellan en betalningspåminnelse och en inkassoåtgärd. Ansökan om betalningsföreläggande DI kunde också konstatera att kommunernas utformning av ansökan om betalningsföreläggande var helt korrekta. Kontroll av gäldenärens identitet Enligt 6 inkassolagen får rättslig åtgärd inte vidtas förrän gäldenären tillställts ett sådant kravbrev som avses i 5 inkassolagen. Ett inkassokrav ställt till en ofullständigt identifierad gäldenär, t.ex. Nisses Bygg, är inte att betrakta som ett inkassokrav ställt till gäldenären eftersom det inte framgår om kravet riktar sig mot Nisses Bygg AB, Nisses Bygg HB, Nisses Bygg i Göteborg AB, Nils Andersson med firma Nisses Bygg etc. Om det behövs skall en kontroll av gäldenärens identitet ske före det att någon inkassoåtgärd vidtas. DI har ofta haft anmärkningar på inkassobolag som vidtagit inkassoåtgärder mot fel gäldenär. En felaktig hantering inleds ofta genom att inkassobolaget skickar ett kravbrev till en gäldenär som angivits ofullständigt på ursprungsfakturan, t.ex. Nisses Bygg eller "Larssons Livs", osv. Gäldenärer med sådana namn finns inte. Aktiebolagslagen säger att ett aktiebolag alltid måste ha ordet "Aktiebolag" i sin firma och handelsregisterlagen säger att ett handelsbolag alltid måste ha ordet "Handelsbolag" i sin firma osv. I de fall Nisses Bygg är en enskild näringsidkare är det en fysisk person som är rätt gäldenär och han skall anges med sitt namn och eventuellt med firman som tillägg (Nils Andersson med firma Nisses Bygg). Om en inkassobyrå skickar ett inkassokrav till Nisses Bygg och därefter ger in en ansökan om betalningsföreläggande mot Nisses Bygg i Göteborg AB bryter inkassobyrån alltså mot 6 inkassolagen. DI har därför särskilt undersökt kommunernas rutiner för gäldenärsidentifiering. 10

11 Resultat - Fem kommuner hade utarbetat rutiner för korrekt gäldenärsidentifiering redan i kravbrevet - Tjugotre kommuner tillämpade inte rutiner för korrekt gäldenärsidentifiering redan i kravbrevet - I två kommuner hade frågan inte varit aktuell, dels för att inkassoverksamheten sköts av annan, dels för att fordringarna avser endast fysiska personer som inte är näringsidkare Kommentar Många kommuner hade inte närmare uppmärksammat problemen med en bristfällig gäldenärsidentifiering. Identifieringen innebär sällan något problem när kommunerna driver in t.ex. omsorgsavgifter från privatpersoner eftersom gäldenären då finns angiven med namn, adress och personnummer hos nämnden. Problemet är större när gäldenären är en juridisk person eller en enskild näringsidkare och det är framförallt i de fall där gäldenären är ofullständigt angiven redan i faktureringsunderlaget som problemet uppstår. Åtgärder att vidta Den som ansvarar för inkassohandläggningen på kommunen skall som rutin införa att kravbrev inte skickas till adressater som varken kan vara fysiska eller juridiska personer. En fysisk person måste identifieras med namn och en juridisk person skall anges med associationsform (AB, HB, Brf osv). Kommunen bestämmer själv hur identifieringen skall genomföras. En vanlig rutin är att kontrollera tänkbara gäldenärer med hjälp av något regionalt eller nationellt bolagsregister. Vidare bör de ansvariga på de förvaltningar där fordringarna uppstår (borgenärerna) informeras om de problem som uppstår i inkassohanteringen när det inte klart framgår av avtalet vem som är kommunens motpart. Om det inte redan i fakturan anges ett formellt riktigt namn på gäldenären uppstår problem med gäldenärsidentifieringen på kravbrevsstadiet. Detta är särskilt tydligt i de kommuner där kravbrev skickas ut med någon form av automatik från faktureringssystemet. Kommunernas val av processform Om tidsfristen för betalning enligt kravbrevet löpt ut och gäldenären ännu inte betalt, uppkommer frågan om hur kommunen skall gå vidare med inkasseringen. I realiteten har kommunerna i detta läge att välja mellan att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och att ansöka om stämning hos tingsrätten. 11

12 Enligt god inkassosed skall borgenären endast ansöka om betalningsföreläggande om fordran är otvistig, dvs. om gäldenären inte gjort någon invändning i sak. Att gäldenären gör en sakligt grundad invändning innebär att denne åberopar en omständighet som - om den vore riktig - medför att gäldenären är befriad från betalningsansvar. Det saknar betydelse om kommunen anser att invändningen är sann eller osann. Ett bestridande utan motivering är inte en invändning i sak. En invändning med uppgift om bristande betalningsförmåga eller uppgift om kvittningsgill motfordran är inte heller en invändning i sak. Om målet redan från början är tvistigt innebär den extra handläggningen hos kronofogdemyndigheten att invändningar som redan framställts måste upprepas ännu en gång. Efter någon månads tidsutdräkt hänskjuts målet till tingsrätt om kommunen vill driva frågan vidare. I tingsrätten måste sedan invändningarna upprepas ytterligare minst en gång. Rättegångskostnaden uppgår dessutom till 615 kr (ansökningsavgift för bf 300 kr + ombudsarvode 315 kr) i stället för 450 kr (ansökningsavgift för stämning) när tvisten väl börjar handläggas hos domstolen (ytterligare rättegångskostnader kan givetvis tillkomma om tvisten avser ett värde som överstiger ett halvt basbelopp). En ännu allvarligare konsekvens får ett felaktigt val av processform i de fall gäldenären är en juridisk person. Då får redan själva ansökan om betalningsföreläggande registreras i kreditupplysningsföretagens register eftersom den summariska processen endast är avsedd för otvistiga fordringar. En ansökan om stämning får däremot inte registreras i ett kreditupplysningsregister eftersom en tvist normalt inte sammanhänger med betalningsoförmåga eller betalningsovilja. Om gäldenären känner till att kommunen trots invändningar ändå kommer att ansöka om betalningsföreläggande kan gäldenären komma att resignera och betala en fordran han tycker är felaktig. Att använda den summariska processen i detta syfte är att utsätta gäldenären för en otillbörlig påtryckning som står i strid med god inkassosed. Resultat DI har vid samtliga 30 inspektioner undersökt i vad mån kommunerna efterlever DIs riktlinjer beträffande val av processform. - Sex kommuner gjorde rätt genom att välja att ansöka om stämning när gäldenären inkommit med invändning i sak - Sjutton kommuner valde i vissa fall att ansöka om bf trots att gäldenären inkommit med invändning i sak - I tre kommuner hade frågan inte varit aktuell - Fyra kommuner överlät frågan till kommunjuristen (vars verksamhet inte inspekterats) 12

13 Kommentar Flera kommuner uppgav att de ansökte om betalningsföreläggande trots att gäldenären inkommit med invändningar mot fordran. Orsakerna till det felaktiga processvalet var oftast två. - De olägenheter som drabbar gäldenären vid ett felaktigt processval hade inte uppmärksammats av de inkassoansvariga. - Den inkassoansvariga enheten överlämnade ofta frågan om ärendets fortsatta handläggning till den kommunala förvaltning som ägde fordran. Denna förvaltning kände sedan i sin tur inte till konsekvenserna av ett felaktigt processval. Åtgärder att vidta De personer som arbetar med kommunal kravverksamhet skall informeras om vad som är god inkassosed vid val av processform. Det är även viktigt att de fordringsägande förvaltningarna informeras om vad som är god inkassosed på området. Med hänsyn till att det är personalen på inkassoenheten som skall besitta kunskap om god inkassosed bör inte frågan om processval utan kommentarer överlåtas till den fordringsägande förvaltningen. Det bör åligga inkassoombudet att pröva vilken processform som skall användas samt att lämna borgenären information och råd om det. Om den fordringsägande förvaltningen kräver att ansökan om betalningsföreläggande skall inges trots att gäldenären gjort en invändning i sak, bör inkassoenheten avsäga sig uppdraget. Bevarande av handlingar DI har rätt att företa inspektion hos den som bedriver inkassoverksamhet och ta del av alla handlingar som rör verksamheten. En förutsättning för att detta skall fungera är att alla handlingar i enskilda inkassoärenden sparas. Det är även angeläget att handlingarna finns bevarade om gäldenären av någon anledning vill ta del av dem på nytt. Enligt god inkassosed skall alla i ett ärende inkomna och upprättade handlingar bevaras under minst sex månader efter det att ärendet avslutats. Bevarandet bör ske i form av en kopia eller vidimerad avskrift. Bevarandet kan också ske genom att det med hjälp av det ADB-stöd som används i verksamheten är möjligt att framställa en utskrift som överensstämmer med den handling som sänts till gäldenären. DI har kontrollerat i vad mån kommunerna bevarar egenhändigt upprättade handlingar. Resultat De flesta kommuner hade inte uppmärksammat frågan om bevarande av upprättade handlingar. - Upprättade handlingar bevaras i ursprungligt skick i minst sex månader i sju kommuner - Upprättade handlingar bevaras inte i ursprungligt skick i minst sex månader i tjugotvå kommuner 13

14 - Frågan var inte aktuell i en kommun Åtgärder att vidta Den som ansvarar för inkassohandläggning på kommunen skall som rutin införa att handlingar som inkommer och upprättas skall bevaras i minst sex månader från det att ärendet avslutats. Övriga iakttagelser Indrivning av fordringar som härrör från sådan verksamhet som har samband med kommunens uppgifter inom socialtjänsten skiljer sig i viss mån från vanlig inkassoverksamhet. Kommunen har vissa skyldigheter att tillhandahålla sådana tjänster enligt bestämmelser i socialtjänstlagen vilket leder till att preventiva åtgärder, såsom avstängning av barn från vidare daghemsverksamhet, måste kombineras med vissa sociala hänsynstaganden. I vilken utsträckning en kommunen driver in sina utestående fordringar och i vad mån kommunen avstänger barn från vidare daghemsverksamhet regleras inte av inkassolagen utan är en politisk fråga som kommunen själv beslutar i. De av DI kontrollerade indrivningsrutinerna inom den kommunala barnomsorgen har genomgående stått i överensstämmelse med god inkassosed. 14

15 Slutsatser Undersökningen visar att kommuner som köper färdiga ADB-baserade inkassosystem inte okritiskt kan godta innehållet i de standardbrev som programvaruleverantörerna tillhandahåller. Undersökningen visar också att inkassoverksamheten kan förbättras om den inkassoansvariga förvaltningen tar en mer aktiv del i besluten om åtgärder i det enskilda inkassoärendet. Det är hos dem som kunskap om god inkassosed finns. De bör därför i större omfattning fungera som rådgivare åt sina uppdragsgivare. I flera fall där inkassoverksamheten är decentraliserad har inkassorutiner och standardbrev varit av olika kvalitet inom en och samma kommun. De olika förvaltningarnas rutiner bör samordnas så att god inkassosed efterlevs på samtliga förvaltningar. Där inkassorutinerna varit bristfälliga har detta i de flesta fall berott på bristande kännedom om vad som är god inkassosed. DI konstaterar att de kommuner som DI inspekterat vid tidigare tillfällen nu hade rättat sig efter DIs påpekanden och i hög grad tillämpar inkassorutiner som står i överensstämmelse med god inkassosed. Det har även framkommit att flera kommuner redan när denna rapport skrivs har hunnit ändra på sådana rutiner som kritiserats vid inspektionstillfället. 15

16 Besöksadress: Fleminggatan 14, plan 9 Postadress: Box 8114, Stockholm Beställningar: (telefonsvarare) E-post: Fax:: Tel:

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd Reviderad i september 2011 Datainspektionens allmänna råd Vid sidan av lagar och förordningar samt de föreskrifter som Datainspektionen utarbetat,

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1164-2013 Eskilstuna Energi & Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1359-2014 Svea Inkasso AB 169 81 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut Svea Inkasso

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datum Diarienr 2011-12-22 1127-2011 Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis Box 53 123 21 Farsta Återkallelse enligt 15 inkassolagen (1974:182) av tillstånd att bedriva inkassoverksamhet Datainspektionens

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998 Kundregister hos banker Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Regler om registrering och behandling av kunduppgifter 3 Allmänt om innehållet i kundregistren hos de inspekterade

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1355-2014 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Några grundläggande begrepp...3 3. Sammanfattning...3 4. Lagar och regler som styr inkassoverksamhet...5

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bestrid bluffakturor. Efter att kontrollerat att ingen i företaget beställt tjänsten, formulerades bestridandet på denna grund.

Bestrid bluffakturor. Efter att kontrollerat att ingen i företaget beställt tjänsten, formulerades bestridandet på denna grund. Bestrid bluffakturor Så bestrider du bluffakturor Det här dokumentet vänder sig främst till företagare som på olika sätt har drabbats av så kallade bluffakturor, de har fått fakturor för varor eller tjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182), kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182), kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-07 1260-2005 Advokatfirman Hammar Att: Kristian Andersson Box 154 451 16 UDDEVALLA Såsom ombud för: Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksförbund Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25 Kreditärenden Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2012-02-15 av Kommunstyrelsen 25 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Ks förvaltning/ekonomi Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer