Kommunernas inkassoverksamhet. Datainspektionens rapport Februari 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas inkassoverksamhet. Datainspektionens rapport Februari 1998"

Transkript

1 Kommunernas inkassoverksamhet Datainspektionens rapport Februari 1998

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Följande kommuner har inspekterats på plats: 4 Kommunernas organisation av sin inkassoverksamhet 5 Centraliserad inkassofunktion 5 I huvudsak centraliserad inkassofunktion 5 Decentraliserad inkassofunktion 5 Eget kommunalt inkassobolag 6 Externt inkassobolag 6 Övrigt 6 Kommentar 6 Inspektionsresultat 7 Inkassolagen och DI:s allmänna råd 7 Standardbrev 8 Kontroll av gäldenärens identitet 10 Kommunernas val av processform 11 Bevarande av handlingar 13 Övriga iakttagelser 14 Slutsatser 15 2

3 Inledning "Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttas att gäldenären inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd." [4 inkassolagen (1974:182)] En av Datainspektionens (DI) arbetsuppgifter är att se till att inkassolagen efterlevs. Den som vill bedriva inkassoverksamhet måste vanligtvis inhämta DIs tillstånd innan verksamheten får påbörjas. Innan tillstånd meddelas gör DI en bedömning av den ansvariges meriter på inkassoområdet. Endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt - i enlighet med god inkassosed - ges tillstånd, förenat med föreskrifter. Kommunernas inkassoverksamhet är inte tillståndspliktig eftersom indrivningen avser egna fordringar. Då verksamheten är tillståndsfri är det kommunerna själva och inte DI som fastställer vilken utbildning och erfarenhet den inkassoansvarige skall ha och vilka föreskrifter denne skall iaktta. Stickprovsinspektioner som DI gjort under årens lopp har visat att kommunernas inkassorutiner inte alltid stått i överensstämmelse med god inkassosed. DI har därför under hösten 1997 genomfört ett projekt i syfte att kartlägga kommunernas inkassoverksamhet. Av de 35 kommuner som har kontaktats har 30 inspekterats på plats. Av geografiska skäl har inspektionerna koncentrerats till 18 kommuner i Skåne och 12 kommuner i Stockholms län. DI har framför allt gått igenom kommunernas organisation av inkassoverksamheten, undersökt vilka inkassorutiner som tillämpas och kontrollerat i vad mån de olika standardbrev som kommunerna skickar till gäldenären står i överensstämmelse med inkassolagens regler och god inkassosed. De 30 inspektionerna har främst syftat till att utreda vilka handläggningsrutiner kommunerna använder. Däremot har inte någon större mängd enskilda inkassoärenden granskats. Kommunerna har beretts tillfälle att ge synpunkter på det egna inspektionsprotokollet. Resultatet av detta projekt redovisas i följande rapport. 3

4 Följande kommuner har inspekterats på plats: Botkyrka Danderyd Klippan Haninge Hässleholm Höganäs Hörby Höör Kristianstad Kungsholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm Landskrona Lomma Lund Malmö Nacka Sigtuna Simrishamn Sjöbo Sollentuna Solna Sundbyberg Södertälje Tomelilla Trelleborg Upplands Väsby Vallentuna Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm 4

5 Kommunernas organisation av sin inkassoverksamhet Varje kommunen avgör själv hur den egna inkassoverksamheten skall vara organiserad. I det följande presenteras de organisationsformer kommunerna valt. Centraliserad inkassofunktion A) Inkassohanteringen förlagd till en viss myndighet, så som Kommunstyrelsen genom ekonomikontoret, förvaltningskontoret eller liknande Åstorp, Ängelholm, Klippan, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Trelleborg, Danderyd, Vallentuna Servicenämnden genom serviceförvaltningen Upplands Väsby Styrelse som sorterar under kommunfullmäktige Sollentuna (Konsult- och servicekontoret) B) Inkassohanteringen förlagd till en förvaltning som sorterar under flera nämnder Nacka (Uppdragskontoret) I huvudsak centraliserad inkassofunktion I vissa kommuner har inkassoverksamheten i huvudsak koncentrerats till en nämnd men enstaka självständig inkassoverksamhet bedrivs av t.ex. tekniska nämnden och/eller gatuoch fastighetsnämnden (eller motsvarande). Höganäs, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Sjöbo, Botkyrka, Haninge, Sundbyberg, Sigtuna, Södertälje, Solna Decentraliserad inkassofunktion Stadsdelsnämnder Om kommunen är organiserad i stadsdelsnämnder kan inkassoverksamheten läggas ut på respektive stadsdelsnämnd. De centrala nämnderna inkasserar sina egna fordringar eller uppdrar åt annan nämnd eller ett inkassobolag att hantera verksamheten. Stockholm Även om stadsdelsnämndernas inkassoverksamhet förläggs till en av nämnderna kan verksamheten vara decentraliserad genom att de centrala nämnderna inkasserar sina egna 5

6 fordringar eller uppdrar åt annan nämnd eller inkassobolag att hantera verksamheten. Malmö Inte stadsdelsnämnder Inkassohanteringen kan vara förlagd till respektive nämnd där fordringarna uppstår. Då sköts inkassohanteringen även av nämnder som sällan annars bedriver inkassoverksamhet såsom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, osv. Lomma, Landskrona Eget kommunalt inkassobolag Kommunen kan välja att bolagisera inkassoverksamheten. Vellinge Externt inkassobolag Vissa kommuner väljer att lämna inkassohanteringen i uppdrag åt privatägda inkassobolag. Så var fallet i 2 av 19 tillfrågade skånska kommuner och i 4 av 16 tillfrågade stockholmskommuner. Höör, Eslöv, Huddinge, Lidingö, Ekerö, Täby Det förekommer även att kommunen lägger ut en viss del av inkassohanteringen på inkassobolag. Malmö, Tomelilla, Landskrona, Sundbyberg, Stockholm Övrigt Inkassoverksamhet kan även bedrivas av de kommunägda bolagen. Kommunala renhållningsbolag, bolag som tillhandahåller el, elnät och vatten och kommunala bostadsföretag handlägger vanligtvis sina egna inkassoärenden oavsett om kommunen i övrigt centraliserat sin inkassoverksamhet. I ett fåtal fall handlades dock (vissa) fordringar som gällde kommunalt bolag av en kommunal nämnd. Höganäs, Ystad, Simrishamn Kommentar I de fall där inkassoverksamheten är decentraliserad är det viktigt att kommunen ser till att samtliga inblandade förvaltningar tillämpar rutiner som står i överensstämmelse med god inkassosed. Om handläggningen sker på flera förvaltningar måste ingående kunskap om inkassolagen och god inkassosed spridas till ett större antal personer. 6

7 Inspektionsresultat Inkassolagen och DI:s allmänna råd Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt. I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen. I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. [5 inkassolagen (1974:182)] DI har givit ut allmänna råd om tillämpningen av inkassolagen. I de allmänna råden ger DI sin syn på vad som är god sed i inkassoverksamhet. För att ett inkassokrav skall anses vara utformat i enlighet med god inkassosed bör den enligt de allmänna råden (utöver vad som anges i 5 inkassolagen) också innehålla - gäldenärens namn, - gäldenärens firma, - inkassoombudets fullständiga namn, eventuella firma, adress och telefonnummer, - handläggares namn och telefonnummer eller annan upplysning som gör det möjligt för gäldenären att få direktkontakt med den som handlägger inkassoärendet, - utskriftsdatum (inkassokrav skall sändas senast dagen efter utskriftsdagen), - till vem och hur betalning skall ske, - till vem invändning mot kravet skall riktas, - vilka åtgärder som kan komma att vidtas om inte betalning eller invändning sker inom tidsfristen, åtgärden skall preciseras (t.ex. ansökan om betalningsföreläggande). Inkassolagen anger inte närmare vad en amorteringsplan skall innehålla. För att den skall anses vara utformad i enlighet med god inkassosed bör den enligt de allmänna råden innehålla borgenärens namn, vad fordran avser, kapitalbelopp, dröjsmålsränta (framräknad till tidpunkten för sista delbetalningen), räntesats enligt inkassokrav, 7

8 kostnadsersättning för inkassokrav, upprättande av amorteringsplan, aviserings- och bokföringskostnader samt övriga kostnader, antalet delbetalningstillfällen, beloppsstorlek per delbetalning, tidpunkt för delbetalning, totalskuld (framräknad till sista betalningsdagen). Amorteringsplanen bör även innehålla uppgift om vad som sker för det fall att amorteringsplanen inte följs, t.ex. att ansökan om betalningsföreläggande omedelbart kommer att inges. Standardbrev Det är vanligt att man i inkassoverksamhet använder särskilda standardiserade handlingar i form av påminnelser, kravbrev, amorteringsplaner, ansökningar om betalningsföreläggande m.m. Dessa mallar kan utformas av den inkassoansvarige själv eller upphandlas från olika försäljare på den privata marknaden. DI har gått igenom de standardbrev som kommunerna använder. Inkassokrav Med hänsyn till att det i inkassolagen föreskrivs att gäldenären måste tillställas ett inkassokrav som skall se ut på ett visst sätt är det inte godtagbart att det föreligger någon avvikelse från gällande norm. Det är särskilt viktigt att de poster som anges direkt i lagen är korrekt angivna. Bestämmelsen om ett obligatoriskt kravbrev infördes ursprungligen för att stärka gäldenärens ställning gentemot borgenärer med oseriösa anspråk. Genom att gäldenären tillställs en delvis formaliserad handling där borgenärens anspråk specificerats i detalj, ges han möjlighet att invända mot eventuella obefogade anspråk. Resultat Avvikelser från gällande normer kunde konstateras i följande fall: Grunden för fordran var i vissa fall otillräckligt angiven i fem kommuner Ränteanspråk var ofullständigt angivna i fyra kommuner Handläggares namn och telefonnummer eller annan upplysning som gör det möjligt för gäldenären att få direktkontakt med den som handlägger inkassoärendet saknades i tretton kommuner Vilka åtgärder som kan komma att vidtas om inte betalning eller invändning sker inom tidsfristen saknades eller var felaktigt angivna enligt följande; a) Uppgift saknades i en kommun b) Hot om lagsökning framfördes av fyra kommuner c) Hot om direkt utmätning framfördes av en kommun 8

9 Övriga felaktigheter i kravbrev; a) Påstående att dom medför betalningsanmärkning framfördes av en kommun b) Krav på skriftlig invändning framfördes av en kommun Åtgärder att vidta De påtalade bristerna skall omgående åtgärdas. Amorteringsplaner Om det visar sig att gäldenären inte kan betala hela den förfallna skulden på en gång, kan en amorteringsplan upprättas. Planen skall enligt 3 2 p. lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. upprättas i samråd med gäldenären. Den måste vara utformad på ett sådant sätt att det är möjligt för gäldenären att överblicka konsekvenserna av uppgörelsen. Resultat Vissa kommuner upprättar sällan amorteringsplaner utan använder sig hellre av muntliga betalningsuppgörelser. Avvikelser från gällande normer för (skriftliga) amorteringsplaner kunde konstateras i följande fall: Vad fordran avser fanns inte angivet hos sex kommuner Kapitalbelopp fanns inte angivet hos två kommuner Dröjsmålsränta (framräknad till tidpunkten för sista delbetalningen) fanns inte angivet hos tio kommuner Räntesats fanns inte angivet hos fyra kommuner Kostnadsersättning för inkassokrav, upprättande av amorteringsplan, aviserings- och bokföringskostnader samt övriga kostnader fanns inte angivna hos två kommuner Antalet delbetalningstillfällen fanns inte angivna hos fem kommuner Beloppsstorlek per delbetalning fanns inte angiven hos fyra kommuner Tidpunkt för delbetalning fanns inte angiven hos tre kommuner Totalskuld (framräknad till sista betalningsdagen) fanns inte angiven hos tio kommuner Uppgift om vad som sker för det fall att amorteringsplanen inte följs fanns inte angivet hos tre kommuner Åtgärder att vidta De påtalade bristerna skall omgående åtgärdas. Betalningspåminnelse Med en betalningspåminnelse avses en sådan enklare påminnelse om skyldighet att betala en förfallen skuld som ofta skickas innan borgenären vidtar eller låter vidta strängare åtgärder i form av krav m.m. En ren betalningspåminnelse, som utsänds före ett kravbrev, är inte en inkassoåtgärd. 9

10 I en betalningspåminnelse kan anges en tid inom vilken borgenären önskar erhålla betalning. Påminnelsen kan även innehålla uppgift om att fordran, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso. En betalningspåminnelse som förenas med någon annan påtryckning mot gäldenären blir dock att betrakta som en inkassoåtgärd. Att tillställa en gäldenär en sådan handling strider mot god inkassosed. Resultat Betalningspåminnelserna var i princip utan anmärkning. Endast i ett fall förekom ett otillåtet hot (vräkning vid utebliven hyresinbetalning). DI kunde alltså konstatera att kommunerna har uppfattat skillnaden mellan en betalningspåminnelse och en inkassoåtgärd. Ansökan om betalningsföreläggande DI kunde också konstatera att kommunernas utformning av ansökan om betalningsföreläggande var helt korrekta. Kontroll av gäldenärens identitet Enligt 6 inkassolagen får rättslig åtgärd inte vidtas förrän gäldenären tillställts ett sådant kravbrev som avses i 5 inkassolagen. Ett inkassokrav ställt till en ofullständigt identifierad gäldenär, t.ex. Nisses Bygg, är inte att betrakta som ett inkassokrav ställt till gäldenären eftersom det inte framgår om kravet riktar sig mot Nisses Bygg AB, Nisses Bygg HB, Nisses Bygg i Göteborg AB, Nils Andersson med firma Nisses Bygg etc. Om det behövs skall en kontroll av gäldenärens identitet ske före det att någon inkassoåtgärd vidtas. DI har ofta haft anmärkningar på inkassobolag som vidtagit inkassoåtgärder mot fel gäldenär. En felaktig hantering inleds ofta genom att inkassobolaget skickar ett kravbrev till en gäldenär som angivits ofullständigt på ursprungsfakturan, t.ex. Nisses Bygg eller "Larssons Livs", osv. Gäldenärer med sådana namn finns inte. Aktiebolagslagen säger att ett aktiebolag alltid måste ha ordet "Aktiebolag" i sin firma och handelsregisterlagen säger att ett handelsbolag alltid måste ha ordet "Handelsbolag" i sin firma osv. I de fall Nisses Bygg är en enskild näringsidkare är det en fysisk person som är rätt gäldenär och han skall anges med sitt namn och eventuellt med firman som tillägg (Nils Andersson med firma Nisses Bygg). Om en inkassobyrå skickar ett inkassokrav till Nisses Bygg och därefter ger in en ansökan om betalningsföreläggande mot Nisses Bygg i Göteborg AB bryter inkassobyrån alltså mot 6 inkassolagen. DI har därför särskilt undersökt kommunernas rutiner för gäldenärsidentifiering. 10

11 Resultat - Fem kommuner hade utarbetat rutiner för korrekt gäldenärsidentifiering redan i kravbrevet - Tjugotre kommuner tillämpade inte rutiner för korrekt gäldenärsidentifiering redan i kravbrevet - I två kommuner hade frågan inte varit aktuell, dels för att inkassoverksamheten sköts av annan, dels för att fordringarna avser endast fysiska personer som inte är näringsidkare Kommentar Många kommuner hade inte närmare uppmärksammat problemen med en bristfällig gäldenärsidentifiering. Identifieringen innebär sällan något problem när kommunerna driver in t.ex. omsorgsavgifter från privatpersoner eftersom gäldenären då finns angiven med namn, adress och personnummer hos nämnden. Problemet är större när gäldenären är en juridisk person eller en enskild näringsidkare och det är framförallt i de fall där gäldenären är ofullständigt angiven redan i faktureringsunderlaget som problemet uppstår. Åtgärder att vidta Den som ansvarar för inkassohandläggningen på kommunen skall som rutin införa att kravbrev inte skickas till adressater som varken kan vara fysiska eller juridiska personer. En fysisk person måste identifieras med namn och en juridisk person skall anges med associationsform (AB, HB, Brf osv). Kommunen bestämmer själv hur identifieringen skall genomföras. En vanlig rutin är att kontrollera tänkbara gäldenärer med hjälp av något regionalt eller nationellt bolagsregister. Vidare bör de ansvariga på de förvaltningar där fordringarna uppstår (borgenärerna) informeras om de problem som uppstår i inkassohanteringen när det inte klart framgår av avtalet vem som är kommunens motpart. Om det inte redan i fakturan anges ett formellt riktigt namn på gäldenären uppstår problem med gäldenärsidentifieringen på kravbrevsstadiet. Detta är särskilt tydligt i de kommuner där kravbrev skickas ut med någon form av automatik från faktureringssystemet. Kommunernas val av processform Om tidsfristen för betalning enligt kravbrevet löpt ut och gäldenären ännu inte betalt, uppkommer frågan om hur kommunen skall gå vidare med inkasseringen. I realiteten har kommunerna i detta läge att välja mellan att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och att ansöka om stämning hos tingsrätten. 11

12 Enligt god inkassosed skall borgenären endast ansöka om betalningsföreläggande om fordran är otvistig, dvs. om gäldenären inte gjort någon invändning i sak. Att gäldenären gör en sakligt grundad invändning innebär att denne åberopar en omständighet som - om den vore riktig - medför att gäldenären är befriad från betalningsansvar. Det saknar betydelse om kommunen anser att invändningen är sann eller osann. Ett bestridande utan motivering är inte en invändning i sak. En invändning med uppgift om bristande betalningsförmåga eller uppgift om kvittningsgill motfordran är inte heller en invändning i sak. Om målet redan från början är tvistigt innebär den extra handläggningen hos kronofogdemyndigheten att invändningar som redan framställts måste upprepas ännu en gång. Efter någon månads tidsutdräkt hänskjuts målet till tingsrätt om kommunen vill driva frågan vidare. I tingsrätten måste sedan invändningarna upprepas ytterligare minst en gång. Rättegångskostnaden uppgår dessutom till 615 kr (ansökningsavgift för bf 300 kr + ombudsarvode 315 kr) i stället för 450 kr (ansökningsavgift för stämning) när tvisten väl börjar handläggas hos domstolen (ytterligare rättegångskostnader kan givetvis tillkomma om tvisten avser ett värde som överstiger ett halvt basbelopp). En ännu allvarligare konsekvens får ett felaktigt val av processform i de fall gäldenären är en juridisk person. Då får redan själva ansökan om betalningsföreläggande registreras i kreditupplysningsföretagens register eftersom den summariska processen endast är avsedd för otvistiga fordringar. En ansökan om stämning får däremot inte registreras i ett kreditupplysningsregister eftersom en tvist normalt inte sammanhänger med betalningsoförmåga eller betalningsovilja. Om gäldenären känner till att kommunen trots invändningar ändå kommer att ansöka om betalningsföreläggande kan gäldenären komma att resignera och betala en fordran han tycker är felaktig. Att använda den summariska processen i detta syfte är att utsätta gäldenären för en otillbörlig påtryckning som står i strid med god inkassosed. Resultat DI har vid samtliga 30 inspektioner undersökt i vad mån kommunerna efterlever DIs riktlinjer beträffande val av processform. - Sex kommuner gjorde rätt genom att välja att ansöka om stämning när gäldenären inkommit med invändning i sak - Sjutton kommuner valde i vissa fall att ansöka om bf trots att gäldenären inkommit med invändning i sak - I tre kommuner hade frågan inte varit aktuell - Fyra kommuner överlät frågan till kommunjuristen (vars verksamhet inte inspekterats) 12

13 Kommentar Flera kommuner uppgav att de ansökte om betalningsföreläggande trots att gäldenären inkommit med invändningar mot fordran. Orsakerna till det felaktiga processvalet var oftast två. - De olägenheter som drabbar gäldenären vid ett felaktigt processval hade inte uppmärksammats av de inkassoansvariga. - Den inkassoansvariga enheten överlämnade ofta frågan om ärendets fortsatta handläggning till den kommunala förvaltning som ägde fordran. Denna förvaltning kände sedan i sin tur inte till konsekvenserna av ett felaktigt processval. Åtgärder att vidta De personer som arbetar med kommunal kravverksamhet skall informeras om vad som är god inkassosed vid val av processform. Det är även viktigt att de fordringsägande förvaltningarna informeras om vad som är god inkassosed på området. Med hänsyn till att det är personalen på inkassoenheten som skall besitta kunskap om god inkassosed bör inte frågan om processval utan kommentarer överlåtas till den fordringsägande förvaltningen. Det bör åligga inkassoombudet att pröva vilken processform som skall användas samt att lämna borgenären information och råd om det. Om den fordringsägande förvaltningen kräver att ansökan om betalningsföreläggande skall inges trots att gäldenären gjort en invändning i sak, bör inkassoenheten avsäga sig uppdraget. Bevarande av handlingar DI har rätt att företa inspektion hos den som bedriver inkassoverksamhet och ta del av alla handlingar som rör verksamheten. En förutsättning för att detta skall fungera är att alla handlingar i enskilda inkassoärenden sparas. Det är även angeläget att handlingarna finns bevarade om gäldenären av någon anledning vill ta del av dem på nytt. Enligt god inkassosed skall alla i ett ärende inkomna och upprättade handlingar bevaras under minst sex månader efter det att ärendet avslutats. Bevarandet bör ske i form av en kopia eller vidimerad avskrift. Bevarandet kan också ske genom att det med hjälp av det ADB-stöd som används i verksamheten är möjligt att framställa en utskrift som överensstämmer med den handling som sänts till gäldenären. DI har kontrollerat i vad mån kommunerna bevarar egenhändigt upprättade handlingar. Resultat De flesta kommuner hade inte uppmärksammat frågan om bevarande av upprättade handlingar. - Upprättade handlingar bevaras i ursprungligt skick i minst sex månader i sju kommuner - Upprättade handlingar bevaras inte i ursprungligt skick i minst sex månader i tjugotvå kommuner 13

14 - Frågan var inte aktuell i en kommun Åtgärder att vidta Den som ansvarar för inkassohandläggning på kommunen skall som rutin införa att handlingar som inkommer och upprättas skall bevaras i minst sex månader från det att ärendet avslutats. Övriga iakttagelser Indrivning av fordringar som härrör från sådan verksamhet som har samband med kommunens uppgifter inom socialtjänsten skiljer sig i viss mån från vanlig inkassoverksamhet. Kommunen har vissa skyldigheter att tillhandahålla sådana tjänster enligt bestämmelser i socialtjänstlagen vilket leder till att preventiva åtgärder, såsom avstängning av barn från vidare daghemsverksamhet, måste kombineras med vissa sociala hänsynstaganden. I vilken utsträckning en kommunen driver in sina utestående fordringar och i vad mån kommunen avstänger barn från vidare daghemsverksamhet regleras inte av inkassolagen utan är en politisk fråga som kommunen själv beslutar i. De av DI kontrollerade indrivningsrutinerna inom den kommunala barnomsorgen har genomgående stått i överensstämmelse med god inkassosed. 14

15 Slutsatser Undersökningen visar att kommuner som köper färdiga ADB-baserade inkassosystem inte okritiskt kan godta innehållet i de standardbrev som programvaruleverantörerna tillhandahåller. Undersökningen visar också att inkassoverksamheten kan förbättras om den inkassoansvariga förvaltningen tar en mer aktiv del i besluten om åtgärder i det enskilda inkassoärendet. Det är hos dem som kunskap om god inkassosed finns. De bör därför i större omfattning fungera som rådgivare åt sina uppdragsgivare. I flera fall där inkassoverksamheten är decentraliserad har inkassorutiner och standardbrev varit av olika kvalitet inom en och samma kommun. De olika förvaltningarnas rutiner bör samordnas så att god inkassosed efterlevs på samtliga förvaltningar. Där inkassorutinerna varit bristfälliga har detta i de flesta fall berott på bristande kännedom om vad som är god inkassosed. DI konstaterar att de kommuner som DI inspekterat vid tidigare tillfällen nu hade rättat sig efter DIs påpekanden och i hög grad tillämpar inkassorutiner som står i överensstämmelse med god inkassosed. Det har även framkommit att flera kommuner redan när denna rapport skrivs har hunnit ändra på sådana rutiner som kritiserats vid inspektionstillfället. 15

16 Besöksadress: Fleminggatan 14, plan 9 Postadress: Box 8114, Stockholm Beställningar: (telefonsvarare) E-post: Fax:: Tel:

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1164-2013 Eskilstuna Energi & Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Några grundläggande begrepp...3 3. Sammanfattning...3 4. Lagar och regler som styr inkassoverksamhet...5

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998 Kundregister hos banker Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Regler om registrering och behandling av kunduppgifter 3 Allmänt om innehållet i kundregistren hos de inspekterade

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Parkeringsbolagens inkassering av parkeringsavgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:4

Parkeringsbolagens inkassering av parkeringsavgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:4 Parkeringsbolagens inkassering av parkeringsavgifter DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:4 Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning av inspektionerna 3 Regler för parkering 4 Allmänt 4 Lagen om kontrollavgift

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

D 38/00-01. Dnr 1998-1150 2001-04-26 D 38/00-01

D 38/00-01. Dnr 1998-1150 2001-04-26 D 38/00-01 Dnr 1998-1150 2001-04-26 D 38/00-01 D 38/00-01 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende de auktoriserade revisorerna B-son och A-son. Med anledning härav har RN öppnat ett disciplinärende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9)

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9) 1 (9) = PRESENTATION = Kammarkollegiets fordringsbevakning Med denna presentation vill Kammarkollegiet beskriva de goda möjligheter till effektivisering av en uppdragsgivares fordringsbevakning som en

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag.

Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag. Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag. Klient Namn Organisationsnummer Adress Företagets verksamhet jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2 Skuldsatta barn Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden Ordlista Borgenär En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären). Gäldenär Person

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Betalningsbevakning och krav KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Rutiner 1 3.1 Regelverk 1 3.2 Verksamheterna 2 3.3 Kommunteknik, VA-och renhållningsverksamhet

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer