h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk="

Transkript

1 ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen efter månadsskiftet, den s.k. månadsavstämningen. Redovisningen sammanställs i rapporten Klientkontoavräkning som finns att hämta via vår webbtjänst Kollegiet Online. För de uppdragsgivare som önskar kan rapportering även lämnas per fil för inläsning i Agresso eller annat reskontrasystem. Frågor om månadsavstämningen kan ställas till Inkassogruppen, tel eller Kammarkollegiet nettoredovisar indrivna medel. Detta betyder att arvode och utlägg dras från inbetalda belopp innan utbetalning sker. Om ett underskott på 100 kr eller mer skulle uppstå på uppdragsgivarens klientkonto vid månadsavstämningen faktureras detta. I promemorian förklaras den skriftliga månadsredovisning (rapporten klientkontoavräkning) som produceras i samband med månadsavstämningen samt övriga ekonomiska rapporter. I denna andra utgåva har ett nytt avsnitt med Ekonomistyrningsverkets anvisningar för bokföring av kostnadsersättningar och arvoden tagits med. Den uppdragsgivare som inte har behov av den detaljspecifikation som lämnas idag i klientkontoavräkningen kan begära en anpassning av rapporten.

2 2 (15) Innehållsförteckning 1 Rapporten Klientkontoavräkning... 3 (a) Redovisning av betalningar... 3 Rapportens gruppering... 3 Anpassning av rapporten klientkontoavräkning... 4 Betalningar i ett ärende... 4 (b) Avgifter... 6 (c) Kontoutdraget Rapporten Avräkningssammanställning Rapporten 4010 Pågående ärenden Rapporten Fordringar där indrivningsförfarandet avbrutits Rapporten Kostnader, ebv-ärenden Rapporten Summa aktiva Rapporten Inkassoinbetalningar Rapporten Överinbetalningar Fordran på inkassoavgift skuld till ombudet för arvode Fullbetalning efter inkassokrav (exempel) Avgifter som påförts utan att avräkning har kunnat ske (exempel) Belopp att fakturera Kundförlust (a) Befarad kundförlust (b) Konstaterad kundförlust (c) Återvunnen kundförlust Hur redovisas Kammarkollegiets inkassoverksamhet? (a) Redovisa fordran på gäldenären (b) Redovisa eventuella ränteintäkter (c) Redovisa Kammarkollegiets avgift för utförd tjänst (d) Fordran förs över till efterbevakning... 15

3 3 (15) 1 Rapporten Klientkontoavräkning En skriftlig klientkontoavräkning produceras i samband med månadsavstämningen och redovisar betalningar, ombudsarvoden samt utlägg som påförts under den föregående månaden. Avstämning görs normalt den första arbetsdagen efter varje månadsskifte. Klientkontoavräkningen kan bestå av tre huvuddelar som redovisas endast om någon händelse inträffat: (i) betalningar i ett ärende, som i sin tur är uppdelade på tjänst (inkasso, efterbevakning eller juridisk hantering), full- eller delbetalning, betalning till kollegiet eller direktbetalning. Efter varje del redovisas en sammanställning. (ii) avgifter (som påförts utan att betalning skett i ärendet, t.ex. därför att ärendet överförts till efterbevakning), (iii) sammanställning av klientkontot, kontoutdraget. I följande avsnitt (sid. 3-6) visas hur klientkontoavräkningens olika delar kan se ut. (a) Redovisning av betalningar Rapportens gruppering I klientkontoavräkningen är redovisningen av betalningar i ett ärende som standard grupperade under olika rubriker, i ett inkassoärende, till Kammarkollegiet Betalningar, ärenden, inkasso, delbetalt Betalningar, ärenden, inkasso, fullbetalt i ett inkassoärende, direkt till fordringsägaren Betalningar, ärenden, inkasso, delbetalt (direktbetalningar) Betalningar, ärenden, inkasso, fullbetalt (direktbetalning) i ett ärende som handläggs av jurist, till Kammarkollegiet Betalningar, ärenden, juridisk hantering, delbetalt Betalningar, ärenden, juridisk hantering, fullbetalt i ett ärende som handläggs av jurist, direkt till fordringsägaren Betalningar, ärenden, juridisk hantering, delbetalt (direktbetalning) Betalningar, ärenden, juridisk hantering, fullbetalt (direktbetalning) i ett efterbevakningsärende, till Kammarkollegiet Betalningar, ärenden, efterbevakning, delbetalt Betalningar, ärenden, efterbevakning, fullbetalt i ett efterbevakningsärende, direkt till fordringsägaren Betalningar, ärenden, efterbevakning, delbetalt (direktbetalning) Betalningar, ärenden, efterbevakning, fullbetalt (direktbetalning)

4 4 (15) Anpassning av rapporten klientkontoavräkning Rapporten klientkontoavräkning kan även anpassas för framställning i enklare utförande. Den uppdragsgivare som önskar kan begära att rapporten inte ska särredovisa betalningar till Kammarkollegiet och direkt till uppdragsgivaren. Betalningar till ombudet och direktbetalningar visas i stället blandade. Direktbetalningar kan även döljas. av hela och del av skulden. Hel- och delbetalningar redovisas i stället blandade. uppdelade på de olika tjänsterna inkasso, juridisk hantering och efterbevakning. Rapporten visar som standard samtliga skuldrader (kapital och kostnader) i ett ärende även om ingen avräkning skett. En uppdragsgivare kan begränsa redovisningen till att visa skulder eller beloppstyper som det skett en avräkning mot, som föregående punkt men med samtliga kapitalkrav. Rapporten kan även förenklas så att en summering görs efter varje gruppering utan specifikation på kostnadstyp, eller ingen summering sker efter varje gruppering. Betalningar i ett ärende I varje ärende, där det under redovisningsmånaden skett någon transaktion, redovisas varje betalning för sig. På varje skuldrad anges även fordringsägarens fakturaeller referensnummer. Avräkning av en betalning sker enligt lag på det sätt som är förmånligast för fordringsägaren i ordningen kostnader, utlägg, ränta och kapital men om en inbetalning till beloppet överensstämmer med ett kapitalkrav kan i stället detta krediteras först. För varje betalning redovisas dels hur den avräknats i ärendet, dels hur avräkning skett mot klientkontot. Bild 1

5 5 (15) Kollegiet framställer ev. krav på dröjsmålsränta, beräknad t.o.m. den dag ett kravbrev framställs. Det tillkommer därför ränta för tiden fram tills betalning sker. Om detta restkrav i ärendet uppgår till högst 49 kr avslutas ärendet ändå som fullbetalt med efterskänkt belopp. Det efterskänkta beloppet redovisas i kolumnen Eftersk. (se bild 1). Avräkningsordningen (se ovan) gör att det efterskänkta beloppet normalt avräknas mot kapitalfordran. Uppdragsgivaren bör dock bokföra kapitalfordran som fullbetald och i stället minska redovisad ränta, se gröna ramen i bild 2. Bild 2 Efter varje del redovisas en sammanställning. Bild 3

6 6 (15) Efter redovisning av samtliga delar följer sist i huvuddel (a) om betalningar i ärenden två sammanställningar av alla betalningar. Bild 4 Uppgifterna ovan kan också sammanställas för valfri tid i rapporten Avräkningssammanställning (se avsnitt 2 nedan). Bild 5 (b) Avgifter Den andra huvuddelen redovisar avgifter som påförts i ärenden utan att betalning skett, t.ex. därför att ärenden överförts till efterbevakning eller att uppdragsgivaren återkallat uppdraget. Bild 6

7 7 (15) Här redovisas även juristarvoden och utlägg. Bild 7 Uppgifter om den fordran som avses kan hämtas från kollegiets webbtjänst. Efter inloggning, klicka på Inkasso och därefter Sök. Fyll i det ärendenummer som anges i kolumnen Fakt./Ärende ovan och systemet svarar med en ärendebild där faktura- eller referensnummer och uppgifter om den betalningsskyldige framgår. (c) Kontoutdrag Sist av de tre huvuddelarna redovisas kontoutdraget som sammanfattar betalningar under avsnitt (a) och påförda avgifter under (b). Bild 8 Om underskott på 100 kr eller mer uppstår fakturerar kollegiet uppdragsgivaren. Mindre underskott får kvarstå till kommande avräkning, men kan faktureras om underskottet kvarstått en längre tid eller om uppdragsgivaren önskar detta. Bild 9

8 8 (15) 2 Rapporten Avräkningssammanställning Rapporten Avräkningssammanställning visar en sammanställning för valfri period av klientkontoavräkningens betalningar i ärenden (se bild 4 ovan). Välj period (datum från, datum till), datumtyp (ärendets registreringsdag, betalningsdag eller betalningens registreringsdag), tjänst (inkasso, efterbevakning), klientreferens samt om även underklienter ska visas. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Ekonomi via Sida, PDF och Excel. Bild 10 3 Rapporten 4010 Pågående ärenden Rapport Pågående ärenden, även kallad reskontralistan, visar ärenden som handläggs av kollegiet, oavsett status. Endast ett fakturanummer anges per ärende även om det finns flera, något som i förekommande fall markeras med m.fl. efter fakturanumret. Uppgift om ev. övriga fakturor kan hämtas genom att slå upp ärendet via funktionen Sök. Vidare anges ursprungligt kapitalbelopp (vid registrering av ärendet hos kollegiet), senare betalningar som avräknats mot kapitalbeloppet samt aktuellt kapitalbelopp. Om detta är 0 kr återstår endast ränta och kostnader att betala i ärendet; uppgift om dessa kan hämtas via funktionen Sök. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Inkasso via Sida och Excel. En sammanfattning av aktiva ärenden visas i rapporten Summa aktiva, se avsnitt 6 nedan. Bild 11

9 9 (15) 4 Rapporten Fordringar där indrivningsförfarandet avbrutits Om indrivningsförfarandet avbryts ska fordringsägaren förteckna fordran särskilt, se Kammarkollegiets föreskrifter till 15 förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar anges. En sådan förteckning tillhandahålls genom rapporten Fordringar där indrivningsförfarandet avbrutits. Urvalet kan begränsas genom att perioden för ärendenas registrering anges samt preskriptionsdatum. Om en fullständig lista önskas anges preskriptionsdatum t.ex. till Endast ett fakturanummer anges per ärende även om det finns flera, något som i förekommande fall markeras med m.fl. efter fakturanumret. Uppgift om ev. övriga fakturor kan hämtas genom att slå upp ärendet via funktionen Sök. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Inkasso via Sida, PDF och Excel. Bild 12

10 10 (15) 5 Rapporten Kostnader, ebv-ärenden När ett ärende överförs från inkasso till efterbevakning påförs uppdragsgivaren kollegiets arvode som till beloppet motsvarar fordringsägarens krav på gäldenären (om skillnaden mellan dessa begrepp, se avsnitt 9 nedan). Om gäldenären senare betalar kostnaderna i ärendet redovisas dessa till uppdragsgivaren (som därigenom alltså får tillbaka de kostnader man haft för indrivningen). Rapporten Kostnader, ebv-ärenden visar överskådligt för en vald tidsperiod hur mycket kollegiet redovisat till uppdragsgivaren av inkassokostnader m.m., belopp som tidigare påförts uppdragsgivaren genom kvittning eller fakturering för att täcka kollegiets arvoden. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Inkasso via Sida, PDF och Excel. Bild 13 6 Rapporten Summa aktiva Rapporten Summa aktiva visar totalerna för inkasso- och efterbevakningsärenden liksom ärenden som handläggs av jurist. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Inkasso via Sida, PDF och Excel. En detaljerad redovisning av aktiva ärenden visas i rapporten 4010 Pågående ärenden, se avsnitt 3 ovan. Bild 14

11 11 (15) 7 Rapporten Inkassoinbetalningar Rapporten Inkassoinbetalningar visar alla inbetalningar för valfri period i ärenden. Välj inbetalningstyp (inbetalningar, bild 15, klientinbetalningar, bild 16), om även underklienters betalningar ska visas, datumtyp (ärendets registreringsdag, betalningsdag eller betalningens registreringsdag) samt period (datum från, datum till). Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Ekonomi via Sida, PDF och Excel. Bild 15 Bild 16

12 12 (15) 8 Rapporten Överinbetalningar Rapporten Överinbetalningar visar belopp som betalats för mycket i ett ärende, antingen genom betalning till kollegiet eller till klient (anges med Klients konto i kolumnen beskrivning). Kollegiet återbetalar endast belopp som är 100 kr eller högre. Rapporten visas under menyn Rapporter > Direkt > Ekonomi via Sida, PDF och Excel. Bild 16 9 Fordran på inkassoavgift skuld till ombudet för arvode Skilj på uppdragsgivarens fordran på gäldenären för ersättning t.ex. för inkassokostnader från kollegiets arvode för att utföra tjänsten att sända ett inkassobrev. Ett krav på gäldenären på ersättning för inkassobrev tillkommer uppdragsgivaren. Kravet stödjer sig på bestämmelser i författning där det är bestämt till beloppet. Andra krav på gäldenären i denna kategori är ersättning för upprättande av amorteringsplan (150 kr), för avsierings- och bokföringskostnad vid amortering (50 kr), för ansökan om betalningsföreläggande (340 kr) eller om handräckning (375 kr), ansökningsavgift i mål om betalningsföreläggande eller handräckning (300 kr), vid begäran om verkställighet (600 kr) per tolvmånadersperiod liksom vid ansökan om stämning (450 kr) eller försättande i konkurs (500 kr). En fordringsägare har vidare rätt till ersättning för påminnelse vid utebliven betalning enligt amorteringsplan, men detta krav stödjer sig i stället på avtal mellan fordringsägaren (genom ombudet Kammarkollegiet) och den betalningsskyldige. Slutligen kan en gäldenär bli ersättningsskyldig för de processkostnader som domstol fastställt i en process där kollegiet företrätt uppdragsgivaren. Inkassoombudet (kollegiet) har samtidigt en upplupen fordran på uppdragsgivaren, en fordran som uppgår till samma belopp. Kammarkollegiets fordran stödjer på avtalet med uppdragsgivaren om indrivning och efterbevakning. För utförda tjänster påförs högst belopp som motsvarar de som gäldenären är skyldig att utge enligt ovan. Vid juridiskt biträde påförs ombudskostnader månadsvis även om gäldenären först senare kan bli helt eller delvis ersättningsskyldig för kostnaden. När ett indrivningsuppdrag överlämnas och Kammarkollegiet normalt samma dag sänder ett inkassokrav uppkommer hos uppdragsgivaren en fordran på gäldenären avseende ersättning för inkassobrev.

13 13 (15) 10 Fullbetalning efter inkassokrav (exempel) I ett ärende har full betalning skett av kapitalbeloppet kr och av inkassoavgiften 160 kr, totalt kr. Kammarkollegiet har kvittat sitt arvode om 160 kr mot uppdragsgivarens krav på gäldenären för ersättning för inkassoarvode med samma belopp. Till uppdragsgivaren utbetalas kr. Kollegiet bokför 160 kr som en intäkt. 11 Avgifter som påförts utan att avräkning har kunnat ske (exempel) (a) När ett ärende överförs till efterbevakning påför kollegiet sina arvoden och utlägg på uppdragsgivarens klientkonto. Antag att detta i ett ärende skett med 160 kr för inkassobrev samt 640 kr för ansökan om betalningsföreläggande (varav arvode 340 kr och ansökningsavgift 300 kr), totalt 800 kr. Om Kammarkollegiet inte har tagit emot några inbetalningar för uppdragsgivarens räkning som arvoden och utlägg har kunnat kvittas mot vid nettoavräkningen uppstår ett underskott på klientkontot och kollegiet sänder en faktura till uppdragsgivaren. I båda fallen bokför kollegiet 800 kr som en intäkt. (b) Om uppdragsgivaren återkallar ett indrivningsuppdrag upphör betalningsskyldigheten för gäldenären. 12 Belopp att fakturera Om klientkontoavräkningen leder till ett negativt Aktuellt saldo kommer underskott på 100 kr eller mer att faktureras uppdragsgivaren. Underskott som understiger 100 kr kvarstår i regel till kommande avräkning, men kan faktureras om uppdragsgivaren önskar det t.ex. i samband med årsavstämning.

14 14 (15) 13 Kundförlust (a) Befarad kundförlust En kundförlust kan befaras när Kammarkollegiet överfört ärendet till efterbevakning. (b) Konstaterad kundförlust En kundförlust är konstaterad när Kammarkollegiet avslutat ärendet av följande skäl: Dödsbo (utan tillgångar) Fordran preskriberad Fullföljd företagsrekonstruktion Fullföljd skusan [skuldsanering] Konkurs [när den har avslutats utan full utdelning till fordringsägaren] Återkallat [beroende på uppdragsgivarens skäl] (c) Återvunnen kundförlust En återvunnen kundförlust är en betalning för en fordran som tidigare varit en konstaterad kundförlust.

15 15 (15) 14 Hur redovisas Kammarkollegiets inkassoverksamhet? Ekonomistyrningsverket (ESV) har i november 2013 lämnat följande rekommendationer. (a) Redovisa fordran på gäldenären Enligt bestämmelserna i 12 förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar får en myndighet i vissa fall uppdra åt en annan myndighet eller åt ett företag att bevaka och driva in myndighetens fordringar. Enligt de nämnda bestämmelserna får en sådan överlåtelse dock inte innefatta överlåtelse av fordran. Myndigheten ska således ha kvar fordringen i sin reskontra eller motsvarande, och därmed i bokföringen. Kammarkollegiet får mot bakgrund av dessa regler inte ta upp de fordringar i sin bokföring som den bevakar för en annan fordringsägares räkning. Däremot måste de naturligtvis registreras i sidordnad reskontra eller motsvarande. I samband med att en myndighet uppdrar åt Kammarkollegiet att skicka inkassobrev ska myndigheten på samma sätt som om de själva skulle ha skickat inkassobrevet öka fordran på gäldenären med den i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. fastslagna inkassoavgiften. För intäkten som bokförs samtidigt gäller S-kod 3182 Intäkter av övriga ersättningar. När de indrivna medlen betalats överför Kammarkollegiet dessa till den myndighet som har fordringen som krediterar både ursprunglig fordran och inkassoavgiftfordran. (b) Redovisa eventuella ränteintäkter Räntor som gäldenären blir skyldig att betala myndigheten är en ersättning för sen betalning och bokförs som finansiell intäkt: S3861/S3862 Övriga finansiella intäkter (om intäkterna får disponeras) eller S7071/S7072 Ränteintäkter (om intäkterna inte får disponeras) (c) Redovisa Kammarkollegiets avgift för utförd tjänst När fordran för indrivning lämnas till Kammarkollegiet åtar sig myndigheten enligt avtal med Kammarkollegiet att betala den i avtalet fastslagna avgiften. ESV bedömer att det är lämpligast att redovisa denna händelse som en upplupen kostnad (S2711 och S5419) till dess myndigheten får ett underlag från Kammarkollegiet då de till dess inte haft någon utgift. Avgiften bokförs därefter som köp av inomstatliga tjänster (från Kammarkollegiet). För att den administrativa belastningen inte ska bli alltför hög anser ESV, i de fall det inte avser väsentliga belopp, att det räcker om myndigheten redovisar avgifterna vid bokslut. (d) Fordran förs över till efterbevakning Om gäldenären inte betalat efter inkassoförfarandet läggs ärendet på efterbevakning. När ett ärende läggs på efterbevakning debiterar Kammarkollegiet myndigheten avgiften för indrivningstjänsten (som redovisas enligt ovan). För rekommendationer avseende hantering av befarade eller konstaterade kundförluster hänvisas till ESV:s publikation Anvisningar till baskontoplanen.

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9)

céä>=eáíí~ê=áåíé=êéñéêéåëâ ää~k= 2 (9) 1 (9) = PRESENTATION = Kammarkollegiets fordringsbevakning Med denna presentation vill Kammarkollegiet beskriva de goda möjligheter till effektivisering av en uppdragsgivares fordringsbevakning som en

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta,

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta, Skattekonton, Avsnitt 61 1 61 Skattekonton Huvudprinciper för skattekontot 61.1 Inledning Regler om skattekonton finns i 61 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om vad som ska registreras på ett

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Friends & Family PARTNERPRESENTATION Friends & Family PARTNERPRESENTATION Inkassogram är en unik och online baserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina för fallna fordringar. Genom

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1359-2014 Svea Inkasso AB 169 81 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut Svea Inkasso

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Betalningsbevakning och krav KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Rutiner 1 3.1 Regelverk 1 3.2 Verksamheterna 2 3.3 Kommunteknik, VA-och renhållningsverksamhet

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= Jens Blomquist 08-7000 825 1 (13) PM = 2012-06-28 Rutiner vid beslut om återbetalning av lönegarantimedel Efter ett seminarium i november 2010 i Umeå med företrädare

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp och vår e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365) bl.a. granska

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

Manual till fakturan

Manual till fakturan Manual till fakturan Innehållsförteckning Hämta din faktura i GooSe...3 Fakturans delar första sidan...4 självfaktura, faktura och summering...5 detaljspecifikation i GooSe...6 bokföringsorder...7 Fakturans

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista Billecta AB, organisationsnummer 556971-6011, ( Billecta ) erbjuder tjänster inom fakturering, kundreskontrahantering, inkasso och fakturaköp (nedan kallat för Tjänsten ). Följande villkor gäller vid användande

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-07 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2015-10-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 4369-15 1 KLAGANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e.

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e. 2016-10-12 Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Frågor från borgenärer ang nya skuldsaneringslagar. Vad händer om en kund betalar in

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Instruktion till årsräkning

Instruktion till årsräkning Instruktion till årsräkning Denna instruktion vägleder dig i att fylla i årsräkningen på ett korrekt sätt. Läs instruktionen noggrant och säkerställ att du skickar med efterfrågade bilagor. En autosummerande

Läs mer

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken. Noter till bokslutet REDOVISNINGSPRINCIPER Periodisering Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag.

Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag. Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag. Klient Namn Organisationsnummer Adress Företagets verksamhet jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Läs mer