Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016"

Transkript

1 Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december och lång sikt, december 2016 Beslutad av: Forum Syds årsmöte, Giltighetstid: T o m Ansvarig: Generalsekreteraren Publiceras: Intranätet

2 Förkortningar Enheter EE GS-S HR/IT/Admin IP KP PS Ekonomienheten Generalsekreterarens Stab HR-, IT- och Administrationsenheten Internationella Programenheten Kommunikations- och Policyenheten Projektstödsenheten Funktioner CEE CHR CIP EC GS LG Chef Ekonomienheten Chef HR-, IT- och Administrationsenheten Chef Internationella Programenheten Chef Kommunikations- och Policyenheten Chef Projektstödsenheten Enhetschefer Generalsekreteraren Ledningsgruppen Övrigt SvEO VP Svensk enskild organisation Verksamhetsplan

3 Innehåll Vision... 1 Värderingar våra interna spelregler... 1 Nuvarande situation... 2 Syfte... 4 Framgångsfaktorer... 5 Mål t o m 31/ Översikt över Forum Syds målstruktur... 8 Aktiviteter... 9 Kompetens... 9 Relationer Organisation Ekonomiska konsekvenser Uppföljning Bilaga 1: Forum Syds organigram Bilaga 2: Utkast till uppföljningsmatris Bilaga 3: Riskanalys... 25

4 Vision Hur vill vi att det skall vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Värderingar våra interna spelregler Hur ska vi bemöta varandra? Värderingar handlar om hur vi ska bemöta varandra på Forum Syd och om vårt förhållningssätt i kontakter med människor utanför organisationen. Värderingarna omfattar Forum Syds personal samt övriga, exempelvis styrelsen, när de i olika sammanhang representerar Forum Syd. Vi ska bemöta varandra med: Professionalism Vi utför vårt arbete med hög kompetens och kvalitet och vi arbetar för ständiga förbättringar. Vi delar med oss av våra kunskaper på ett förtroendefullt sätt anpassat till mottagaren. I vårt arbete utgår vi från och bidrar till verksamhetens mål och vi är solidariska med Forum Syds vision om en hållbar och rättvis värld där alla människor har makten att förändra. Vi är engagerade, prestigelösa, lyhörda och tar ansvar. Respekt Vi visar respekt för varandras kunskap, tid, ansvar och uppgift i organisationen. Vi har förtroende för varandra och vi respekterar fattade beslut och olika synsätt. Vi visar respekt för varandras förutsättningar och värnar om allas lika värde. Öppenhet Vi löser problem och utvecklar verksamheten genom att vi är öppna för nya idéer, är beredda att omvärdera och se saker ur nya perspektiv. Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och stöttar varandra i såväl med- som motgång. Vi värnar om en öppen dialog där vi lyssnar på varandra och är intresserade av varandras perspektiv. Vår verksamhet och våra processer är transparenta. 1

5 Nuvarande situation Hur mår Forum Syd, var är vi idag och varför? Vilka insikter har vi fått? Vad tror vi om framtiden? Insikter om Forum Syds nuläge: Fundraising/insamling: Vi har ett stort finansiellt beroende av Sida. Vår internationella programverksamhet har idag inte en hållbar och långsiktig finansiering. Vi har för lite egna medel och har en för hög grad av beroende från Sidas informationsstöd för att kunna vara en stark opinionsbildare. Vi riskerar att inte få in en tillräckligt stor egeninsats i 90/10- programmen. Därför behöver vi ha ett starkt fokus på och göra vissa investeringar i fundraising för att öka intäkterna och bredda finansiärerna och därmed kunna fatta egna beslut i högre utsträckning. Vi bör utveckla samarbete med näringslivets aktörer, och också undersöka möjligheter till intäktsgenererande samarbeten med andra organisationer utanför Forum Syds traditionella sfär. Vi behöver utveckla vidareförmedlingsverksamheten ännu mer, med fokus på enkelhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och synliggöra mervärdet av de svenska organisationernas partnerskap med lokala organisationer. Vi behöver ha rutiner som möjliggör för både stora och små organisationer att beviljas bidrag. Bra resultatrapportering är avgörande för fortsatt verksamhet. Forum Syd som organisation behöver ha en högre grad av oberoende från finansiärer när det gäller att bestämma mål och prioriteringar för projektstödet. Vi behöver i högre utsträckning ha ett perspektiv som innebär att vi utgår från vilka behov våra intressenter har och vad de uppskattar hos Forum Syd. Vi måste fokusera, våga bli spetsiga och våga välja bort. På så sätt kan vi bli en tydlig organisation som blir känd för att stå för och ha kompetens inom vissa ämnesområden. Medlemsnyttan behöver utvecklas. Forum Syd kan ta tillvara medlemmarnas kunskaper och erfarenheter i högre utsträckning. Forum Syd är inte alltid den plattform och mötesplats som efterfrågas av medlemmarna. Vi ska förbättra den interna samverkan och skapa EN organisation. Samverkan mellan enheter och mellan land- och huvudkontor måste utvecklas. Vi behöver bland annat utveckla vårt intranät och använda engelska som koncern -språk. Genom en bättre samverkan mellan Kommunikation och Policyenheten och Internationella programenheten kan vi få ihop teori och praktik bättre inom våra prioriterade frågor. Genom en utvecklad samverkan mellan Projektstödsenheten och Internationella programenheten kan vi lära av varandra och förbättra verksamheten. Vi behöver ta ett samlat grepp när det gäller Forum Syds informationsprogram Globalportalen, Globala utvecklingsfrågor och vidareförmedlingen samt klargöra hur vi ser på påverkansarbete kontra information. 2

6 Det finns lite av nystartskänsla i organisationen, men även en hel del oro. Det är viktigt att vi skapar delaktighet bland medarbetare och styrelse i det interna förändringsarbetet som behöver göras. Sammanfattning om vad vi tror om Forum Syds möjligheter i framtiden Möjligheter i vår omvärld: Det alltmer hårdnande klimatet mot civilsamhället i många länder gör det tydligt att vårt samarbete behövs. Det finns ett ökat fokus på civilsamhället i det svenska utvecklingssamarbetet. Företagens CSR-satsningar kan ge oss möjlighet att utbilda och få finansiering. Det finns ett fortsatt stort engagemang hos befolkningen i Sverige för globala rättvisefrågor. Hot i vår omvärld: De snabba förändringar som sker i samhället idag kräver en snabbare och flexiblare organisation än den Forum Syd är idag. Engagemanget är stort men människor vill organisera/engagera sig i nya former snarare än i traditionella folkrörelser. Den ekonomiska krisen kan leda till mindre biståndspengar. Vårt Sidaberoende och den kortsiktighet som finns hos många givare gör oss sårbara. Ett alltmer hårdnande klimat mot civilsamhället försvårar/ställer högre krav på oss när vi bedriver vissa samarbeten. Forum Syds kvaliteter som vi ska utnyttja: Vi har hög kompetens inom utvecklingssamarbete och våra expertområden och vi har goda kunskaper om regionerna där vi verkar. Vi arbetar med miljö- och klimat ut ett rättighetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. Vi är uppskattade för att vara en lyssnande och fysiskt närvarande partner. Vi jobbar med förändring i Syd och Öst såväl som i Nord. Forum Syds potential att utvecklas: Vi kan effektivisera, modernisera och rationalisera våra interna arbetsprocesser. Vi kan förbättra vår externa och interna kommunikation och samverkan för att bli en tydlig organisation. Medlemsorganisationernas kunskap och erfarenhet och styrkan i att verka tillsammans kan tas tillvara på ett bättre sätt. 3

7 Syfte För vilka och varför skall vi göra vad för att bidra till vår Vision? Vi verkar för vår vision genom att: -stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. -bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Huvudintressent Medlemsorganisationerna Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetsmetoder inom utvecklingssamarbete samt en plattform för opinionsbildning. Övriga intressenter Partners i samarbetsländer Forum Syd ska erbjuda långsiktigt samarbete och kapacitetsutveckling. Som en del av samarbetet med partners vill vi påverka makthavare i Sverige, EU och på global nivå. Civilsamhällesorganisationer i Sverige och ute i världen Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, förmedla medel och bidra till kapacitetsutveckling. Bidragsgivare och uppdragsgivare Forum Syd ska vara en legitim civilsamhällesaktör som genomför utvecklingsinsatser med kvalitet som bidrar till varaktig förändring och demokrati. Den svenska allmänheten och beslutsfattare Forum Syd ska bidra till ökad kunskap om och engagemang för globala utvecklingsfrågor och det civila samhällets utvecklingssamarbete. 4

8 Framgångsfaktorer Inom ramen för vårt Syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Kompetens o Demokrati och rättighetsfrågor o Genus och miljö- och klimat ur ett rättighetsperspektiv o Effektiva metoder för utvecklingssamarbete o Kunnig opinionsbildare o Visar varaktiga resultat o Medlemsorganisationer med bred och djup kunskap om utvecklingsfrågor, kulturer och länder o Civilsamhällets roll för uthållig utveckling lokalt och globalt Enkelhet o Tydliga och enkla ansöknings- och rapporteringsrutiner o Enkelt för partners att jobba med oss o Tydlighet i det vi står för och i allt vi gör o Enkelt uttryckta komplexa budskap Närvaro o Är närvarande på obekväma/svåra platser och arbetar ofta med resurssvaga organisationer o Påverkar och syns i debatten o Trovärdighet i sättet att arbeta med partners. En lyssnande och aktiv partner, som arbetar på lika villkor. 5

9 Mål t o m 31/ Vad ska vi därför uppnå? Forum Syd har fem verksamhetsmål för perioden som tillsammans bidrar till att uppfylla vårt syfte att stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Verksamhetsmål 1: Kvalitet Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig, kompetent och enkel organisation att ha att göra med. 2: Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter samt genus och miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet, kapacitetsutvecklingen och opinionsbildningen. 3: Medlemsvärde Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats såväl i Sverige som i de länder där vi har kontor och bidrar till ömsesidig kontinuerlig kompetensutveckling. 4: Intern samverkan Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och regioner och drar nytta av varandras olika erfarenheter. 5: Finansiering Diversifierad finansiering gör oss mindre sårbara så att vi tillsammans med våra partners lättare kan prioritera våra verksamhetssatsningar. 6

10 Årliga mål Målen för verksamhetsperioden bryts inte ner på enskilda år, utan graden av måluppfyllelse bedöms år för år med hjälp av valda indikatorer, särskilda analyser (exempelvis resultatanalysen från vidareförmedlingen) och utvärderingar. 7

11 Översikt över Forum Syds målstruktur Forum Syds vision Forum Syds syfte Projekt- och programmål Forum Syds verksamhetsmål Enhetsmål Medarbetarnas mål Nivå Beskriver vad Finns i Forum Syds vision Hur vi vill att det skall vara i vår värld Idéprogrammet Forum Syds syfte Projekt- och programmål Forum Syds verksamhetsmål Enhetsmål Medarbetarnas mål För vilka och varför skall vi göra vad för att bidra till vår vision Vilka förändringar vi vill bidra till i samhället för att uppfylla vårt syfte. Vad Forum Syd måste vara och uppnå för att skapa förutsättningar för att uppfylla projekt- och programmål Vad varje enhet måste uppnå för att för att uppfylla Forum Syds verksamhetsmål Vad den enskilde medarbetaren måste uppnå för att bidra till uppfyllandet av sina enhetsmål Idéprogrammet I Forum Syds målhierarkier för utvecklingssamarbete och informations- och påverkansarbete, samt i enskilda projekt och programplaner Övergripande VP Enheternas verksamhetsplaner Individuella mål- och utvecklingsplaner 8

12 Aktiviteter Aktiviteter Vad ska vi göra, hur och när för att uppnå våra mål? 1 Kompetens Vilken kompetens behöver vi och hur säkerställer vi den?2 Verksamhetsmål 1: Kvalitet Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig, kompetent och enkel organisation att ha att göra med. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Driva och utveckla vidareförmedlingen av bidrag för Säkerställa tydliga resultat i projektstödet genom att: utvecklingssamarbete och -Göra en översyn och utveckla jan-juni informationsbidrag till svenska organisationer bedömningarna av förutsättningar för resultat -Utveckla tydliga rutiner för uppföljning av resultat i genomförandet -Utveckla en modell för aggregerad resultatredovisning -Tydliggöra mervärdet av SvEOs Säkerställa kostnadseffektivitet inom uppdraget genom att: -Kartlägga och förenkla våra interna processer -Ta fram en modell för att bedöma kostnadseffektivitet internt GS/ jan-juni jan april /GS Tydliggöra och förenkla bidragsförmedling genom att: -Föra dialog med Sida för ökad samsyn kring uppdragets genomförande 1 Vad använder vi för att beskriva övergripande aktiviteter. Hur beskriver särskilda prioriteringar eller ramar som ska beaktas i planeringen på enhetsnivå. Vårt Hur är inte en uttömmande lista på alla aktiviteter som ska göras på enhetsnivå. 2 Denna del avser den kompetens som vi behöver stärka eller inte har i nuläget. Den avser inte all den kompetens som behövs för att uppnå målet. 9

13 -Ta fram tydlig och enkel information på Web för sökande organisationer -Göra en översyn av kraven för bidragsnivåer -Förenkla den interna handläggningsprocessen -Förenkla ansökan- och rapporteringsprocessen för sökande organisationer -Effektivare stöd till sökande organisationer vid ansökan och rapportering / Driva och utveckla Forum Syds internationella programverksamhet Öka volymen på verksamheten Löpande CIP Omorganisera verksamheten på IP på huvudkontoret CIP Utveckla arbetsfördelningen mellan landkontor och huvudkontor CIP Driva och utveckla arbetet med ekonomisk redovisning och budget Utveckla och förenkla ekonomimodellen CEE Leda, utveckla och kvalitetssäkra Forum Syds arbete med verksamhetsplanering och uppföljning samt ansökningar och rapporter till huvudfinansiär Driva och ge stöd till Forum Syds arbete med intern styrning och kontroll Driva och utveckla arbetet inom HR, IT och admin. Driva och utveckla Forum Syds arbete med kapacitetsutveckling inom våra prioriterade områden (demokrati och rättigheter, miljö/klimat och genus) i Sverige och världen, samt inom efterfrågade områden Införa ny modell för verksamhetsplanering och uppföljning Utveckla format för ansökan, och rapportering till huvudfinansiär Implementera ramverk för intern styrning och kontroll i hela organisationen Se över HR-processer med hjälp av Lean Strukturera och dokumentera IT-verksamheten Ta fram verktyg för hur CSOs kan jobba med Miljö och Klimat, t ex vidareutveckling och uppdatering av Miljölinsen Säkerställa ett tydligare beställarfokus i kapacitetsutvecklingen GS 2012-sep GS CHR CHR CIP uppföljn Utveckla ett utbildningskoncept för all kursverksamhet uppföljn

14 Kompetens Tydliggöra Forum Syds approach till biståndseffektivitet Följa upp baseline som görs 2012 (IP) jan feb (PS) /CIP Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Lots Ha interna processledare i Lots (2) GS LEAN Utbilda interna LEAN-experter (2) Öka kunskaperna och Internutbildning (kontinuerlig) /CIP medvetenheten om biståndseffektivitet Handläggarkompetens inom - PME Internutbildningar - Bedömning av Miljö och Klimat CIP som rättighetsfråga - Ekonomi CEE - Budgetanalys CEE - Kostnadseffektivitet - Riskanalys och hantering GS Kompetens i hur man beställer Utbilda utvärderingsansvariga utvärderingsuppdrag Ledarskapsutveckling LG-utveckling GS Individuell ledarutbildning för alla chefer utifrån behov, inkl. chefer på landkontor CHR 11

15 Aktiviteter Verksamhetsmål 2: Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter samt genus och miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet, kapacitetsutvecklingen och opinionsbildningen. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Driva och utveckla Forum Syds externa kommunikation Driva Forum Syds arbete med globala utvecklings- och biståndspolitiska frågor Bygga kapacitet och utveckla IPs inriktning mot arbete i sammanhang där demokratisk organisering är särskilt utsatt Stärka inriktningen på Demokrati och rättigheter samt Genus och Miljö/Klimat som rättighetsfråga i hela verksamheten Extern kommunikationsstrategi Årlig uppdat. jan mars Särskilt lyfta fram våra prioriterade områden i vår externa kommunikation Löpande Utveckla Forum Syds hemsida aug-okt Skapa gemensam, enhetlig och global profil i våra hemsidor Dra upp riktlinjer för att stärka Forum Syds varumärke Tydliggöra inriktningen på arbetet med globala utvecklingsfrågor Synliggöra viktiga strategiska kärnfrågor i opinionsbildningen och ta fram kommunikationsplaner för dessa. Använda kunskaper och erfarenheter från partners i projektstödet och internationella programverksamheten. Skapa en direkt dialog med UD och politiker Vara aktiv i utvecklingsdebatten Ta fram och vidareutveckla riktlinjer och system för arbetet Integrera Miljö och Klimat i alla enhetsplaner Se över format för metodböcker, ställningstagande, faktablad, CUF aug-okt, årlig uppföljn., årlig uppföljn., årlig uppföljn. Löpande Löpande Löpande / /CIP / /CIP CIP /GS Alla EC 12

16 Kompetens Börja undersöka hur tydligare fokus på profilfrågor kan tillämpas i Projektstöd -14 Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Teknisk sakkompetens inom Säkra utbyte med t ex SNF. Forum Syd kan CIP miljö/klimat för opinions- och bidra med rättighetsperspektivet inom påverkansarbete utvecklingssamarbete 13

17 Aktiviteter Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och aktiv mötesplats såväl i Sverige som i de länder där vi har kontor och bidrar till ömsesidig kontinuerlig kompetensutveckling. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Vårda medlemmarna Analysera vad medlemmarna vill med sitt medlemskap Ta fram en plan för aktiviteter som är relevanta för medlemmarna Genomföra aktiviteter enligt Alla EC plan Identifiera fler möjligheter till samverkan med medlemmarna Alla EC Ge administrativt stöd till medlemsorganisationen Löpande GS Ta vara på medlemmarnas kunskap och erfarenhet Använd medlemsorganisationer i högre utsträckning i kursverksamheten och opinionsbildningen Löpande 14

18 Aktiviteter Verksamhetsmål 4: Intern samverkan Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och regioner och drar nytta av varandras olika erfarenheter. Skapa ett intranät som bättre svarar mot hela organisationens behov Genomföra en ny VP-process på enhetsnivå Utveckla intranätet, årlig vidareutv Kontinuerligt uppdatera med Löpande information Flagga upp för (typ Löpande Facebook) när ny information lagts in Bättre teknik som möjliggör en Gemensam startsida/del samt undersidor för de olika länder vi verkar i Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Ta fram en plan för hur samarbetet Utveckla gemensamma mål för jan-feb / mellan Kommunikation och policy enheten och Projektstöd ska ske i Forum Syds infoarbete Identifiera synergieffekter / relation till informationsverksamheten mellan infoprogrammen Bestämma inriktning och -14 prioritering för vidareförmedling av informationsbidragen Utveckla samarbetet mellan Klargöra roller /CIP/ IP -KP IP PS Säkerställa att vi har rätt Löpande /CIP/ KP - PS kompetenser Para ihop teori och praktik genom att skapa strukturer för Löpande /CIP/ hur metod- och policyarbetet bättre kan integreras i program- och projektstödsverksamheten Strukturera rutiner för CIP/ informationsutbyte (IP-PS) Skapa struktur för hur erfarenheter från programverksamheten kan användas i metod- och kapacitetsutveckling, samt opinions- och påverkansarbete i Sverige /CIP Tillämpa Lots EC 15

19 Säkerställa att medarbetare vet vad som förväntas av dem Genomföra mål- och utvecklings- samt lönesamtal Alla EC/GS/ landkont orschefer Fullfölja beslutet att engelska är vårt koncernspråk Definiera vilken typ av information som är viktig att vi har på engelska respektive svenska feb GS/LG /Alla 16

20 Kompetens Aktiviteter Verksamhetsmål 5: Finansiering Diversifierad finansiering har gjort oss mindre sårbara så att vi tillsammans med våra partners lättare kan prioritera våra verksamhetssatsningar. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Öka egna intäkterna genom en Driva och utveckla fundraising diversifierad finansiering inom Forum Syd Utveckla företagskontakter i Sverige Utveckla företagskontakter i de länder där vi verkar Se över etiska riktlinjer för företagssamarbete Systematisera och upprätthålla dialogen med givare inom den internationella programverksamheten Hitta och söka medel från fler givare Löpande Start med årlig revision Löpande Löpande Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Fundraising Rekrytera CIP CIP CIP 17

21 Relationer Med vilka ska vi samarbeta och hur? Vilka? Hur ska vi samarbeta? Vem ansvarar? Sida, Civsam Arbeta fram tydlighet i syfte och ansvarsfördelning för uppdraget Olika svenska organisationer Ex. Diakonia Utan Gränser Kvinna till Kvinna Palmecentret Civil Rights Defenders Svenska Naturskyddsföreningen Givarsamordning CIP GS/ Opinionsbildning på ett planerat sätt /CIP Jobba för en gemensam målsättning i olika länder (exempel från Colombia) Utbyte av kunskaper. SNF Teknisk sakkompetens inom Miljö/klimat; Forum Syd rättighetsperspektivet inom utvecklingssamarbetet. Revisorer Att vi tar hjälp gällande vår kostnadseffektivitet, ekonomimodell etc. Reklambyrå Hitta ny! Långsiktigt samarbete ETT Forum Syd Releye Samma målbild CHR Kontinuitet Tydliga planer, prioriteringar och uppföljning Företagssamarbeten Utreds klart 31/ /CIP Globala CSO ex - Civicus - Oxfam - Action Aid - Östra partnerskapet - CIFCA - Projektrådgivningen (DK) Skapa en win-win i deras CSR-arbete stötta våra projekt Delta i våra kurser ex. Antikorruption Skapa allianser för att få större tyngd => högre röst där vi verkar Politiker Påverka innan CSO-strategi tas fram GS Konferenser Hotell Översättare Managementkonsulter CIP CEE CIP, Tillhandahålla och informera fakta Skriva ramavtal CHR Journalister Olika aktiviteter för att upprätta en närmare relation ex frukostmöten, odla personliga relationer 18

22 Organisation Vem ska ansvara för vad och hur ska vi samarbeta? Organisation och ansvarsområden beskrivs i Forum Syds ansvars- och delegationsordning (bilaga/länk). Vilka interna samarbeten är kritiska för oss? Vad bör vi göra för att säkerställa dem? Vilka? Vad behöver utvecklas/följas upp? Vad bör vi göra? Vem ansvarar? KP IP samt KP - PS Få ihop teori och praktik Utveckla arbetssättet CIP, Chefer - Medarbetare Förtroendet för ledningen Utveckla kommunikationen GS Inom KP Samarbete mellan f.d. enheter Utveckla arbetsformer, enhetsgemensam VP Arbetsgivare Fack Samverkan Utvärdera och utveckla CHR samråden Styrelse - Roller, ansvarsfördelning Fortsätta dialogen GSstyrelse GS Ledningsgruppen Stabscontrollersenhetschefer Förväntningar, roller Ta fram plan för GS internrevision. Diskutera ansvar och roller i ledningsgruppen med controllers Org.sekreterare KP Medlemskommunikation Klargöra vem som ska göra GS, vad mellan organisationssekreteraren och KP HR - Chefer Förtydliga roller Diskutera på LG-utveckling GS HR Lokalt anställda Utöka kontakt med personalrepresentanter. Anpassa Policys/Riktlinjer etc. CHR IT - användare Samarbetet mellan systemansvariga och applikationsansvariga Tydliggöra ansvarsfördelning och utveckla samarbetet. PS - IP Lära av varandra, koordinering CHR, CIP 19

23 Ekonomiska konsekvenser Vilka intäkter, kostnader och investeringar leder detta till? Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den? Verksamhetsplaneringen för utgår från ett budgetspann på MSEK, vilket är i linje med den genomsnittliga årsbudgeten för verksamhetsperioden för Sida CIVSAM samt en internationell programverksamhet på mellan MSEK under. Nya satsningar för långsiktig måluppfyllelse De särskilda satsningar som är viktiga för den långsiktiga måluppfyllelsen handlar framförallt om en satsning på fundraising/insamling. Personalresurser behöver rekryteras och arbetet med att ta fram en ny webb och nytt material kan medföra extra kostnader för. Likaså är arbetet med förbättringsmetoden Lean production ett område som innebär kostnadsökningar i form av utbildning för personal och externa konsulttjänster. Föreliggande verksamhetsplan syftar också till att stärka Forum Syds profil som en organisation som finns och verkar på platser och i sammanhang där demokratisk organisering är särskilt utsatt. En fördjupning av en sådan profil kan under kommande år komma att kräva extra resurser och beredskap för tex säkerhetsarbete. För bedöms dock detta arbete inte kräva några extra kostnader som ej ryms inom beviljade program- och projektbudgetar. Ekonomiska utsikter och prioriteringar Det ekonomiska scenario som vi utgår ifrån påverkas till stor del av utvecklingen för Forum Syds rambidrag från Sida CIVSAM, samt hur stor volym som hanteras inom den internationella programverksamheten och som finansieras av flera olika givare. 3 En vikande trend vad gäller antalet ansökningar inom projektstödsverksamheten, signaler om ökad konkurrens inom CSO-anslaget, samt ökade effektivitetskrav är faktorer som bidrar till att Forum Syd finner det troligt att rambidrag minskar för perioden Rambidraget särskiljs i den summa som Forum Syd vidareförmedlar till andra svenska organisationer, de medel som erhålls för egen utåtriktad verksamhet, samt det belopp som Forum Syds erhåller för administration och kvalitetssäkring av vidareförmedlade medel. Forum Syds bedömning är att beviljade medel för kommer att vara i ungefär samma storleksordning eller något mindre som beviljade årliga belopp under perioden Inom den internationella programverksamheten har det skett en tillväxt av hanterad volym under 2012, vilket också medfört ett växande bidrag till Forum Syds övriga verksamhet. Forum Syd bedömer att den internationella programverksamheten har god potential att fortsätta växa under och Bl a EU och övriga Sida-avdelningar. 20

24 Budgetram för Forum Syds informations- och kapacitetsutvecklingsarbete Inkluderar Globalportalen, informations- och påverkansarbete om globala utvecklingsfrågor samt kapacitetsutveckling av svenska organisationer Utvecklingssamarbete inom internationella programverksamheten Vidareförmedling till svenska organisationer Inkluderar vidareförmedling av medel från Sida CIVSAM och Internationella programkontoret. Forum Syds kostnader för administration och kvalitetssäkring Totalt 4 MSEK MSEK 180 MSEK MSEK (varav administrationsbidrag från internationella Programverksamheten 7-9 MSEK) MSEK Dessa kostnader kommer huvudsakligen att täckas genom finansiering från: Sida (olika avdelningar och ambassader) Sida Civsam Internationella Programkontoret EU Medlemsavgifter till Forum Syd Medlemsavgifter och annonsförsäljning till Globalportalen Övriga egna intäkter kommer Forum Syd att ha en kostnad för insamling på 1,3 miljoner kronor som kommer att tas från det egna kapitalet. Förberedelser inför eventuella förändringar i budget De ekonomiska utsikterna för framförallt perioden är osäkra. I syfte att skapa medvetenhet om samt förbereda verksamheten för eventuella förändringar i budget har alla enhetschefer därför ålagts att prioritera sina aktiviteter för utifrån hur viktiga de är för respektive enhets kärnverksamhet. En mer komplett överblick av enheternas prioriteringar kommer att vara tillgänglig efter att verksamhetsplanerna på enhetsnivå färdigställs i september

25 Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Hur och när ska vi uppdatera denna plan? Delårsrapportering: Årsrapportering: Vad vi följer upp: Forum Syds VP & Enheters VP Fokus: Uppföljning av aktiviteter, fokus på avvikelser. Vad vi följer upp: Forum Syds VP & Enheters VP, samt resultat i vidareförmedlingen, informationsarbetet och den internationella programverksamheten. Fokus: Indikatorer på målnivå samt uppföljning av genomförda aktiviteter. Uppdatering av VP sker i oktober årligen. Ansvarig för att detta sker är Generalsekreteraren. Bilaga 2 en matris över relevanta nyckeltal (utkast) för verksamhetsplanens övergripande målstyrning. Risker - Vilka är de största riskerna för att vi inte ska nå våra mål? Forum Syd har gjort en riskanalys av föreliggande plan. Se bilaga 3. 22

26 Bilaga 1: Forum Syds organigram 23

27 Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Verksamhetsmål 4: Intern samverkan Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Verksamhetsmål 2: Profil Verksamhetmål 1: Kvalitet Bilaga 2: Utkast till uppföljningsmatris Nr Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig N1.1 Målsättning Hur mycket kostar personal och adminstration jämfört Kostnad för personal och overhead per program/ total omsättning (exkl Målsättning med volym på programmen? administrationsbidrag) i programverksamheten Utfall CIP N1.2 Totala uppdragskostnader per utbetald miljon i projektstödsmedel (tkr) Utfall CEE N1.3 N1.4 Vilken mängd produkter och tjänster produceras inom Målsättning Totalt antal producerade timmar inom prioriterade områden kursverksamheten? Utfall Hur nöjda är sökande organisationer med Index sökande organisationers grad av nöjdhet med handläggningsprocessen. Målsättning handläggningsprocessen på Forum Syd? Underdimensioner: Pålitlighet, Enkelhet, Kompetent Utfall N1.5 Vilken kvalitet håller Forum Syds kapacitetsutveckling? Andel deltagare som rekommenderar Forum Syds kurser (%) Målsättning >80 >80 >80 >80 Utfall Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig K1.6 K1.7 K1.8 N2.1 K2.2 N3.1 N4.1 K4.2 Vad kostar det totalt sett att hantera ett projekt inom vidareförmedlingen av projektstödsmedel? Vilka resultat har vi bidragit till i vidareförmedlingen av projektstödsmedel (informationsbidrag och utvecklingssamarbete) Vilka resultat har vi bidragit till inom eget informationsarbete Vilka resultat har vi bidragit till i den internationella programverksamheten Vart fjärde år (inkl mellanår).start Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anses Forum Syd ha en stark profil inom Målsättning demokrati och rättigheter samt genus och miljö och Varumärkesindex Vartannat år klimat ur ett rättighetsperspektiv Utfall Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig Till vilken grad genomsyrar Forum Syds profil utvecklingssamarbete, kapacitetsutveckling och opinionsbildning Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anser Forum Syds medlemmar att Forum Syd är en aktiv och stimulerande mötesplats som bidrar till ömsesidig kompetensutveckling? Målsättning Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anser medarbetarna att vi arbetar som en organisation över kontors- och enhetsgränser? Känner medarbetarna sig som en del av EN gemensam organisation? Utfall Målsättning Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig Vilka åtgärder har vidtagits av enheterna för att öka den interna samverkan? Sammanfattande kvalitativ resultatrapport till Sida CIVSAM diskuteras i ledningsgruppen (3-års rapportering). Preliminärt uppnådda resultat samt avvikelser diskuteras i samband med årsrapportering. Ledningsgruppen sammanfattar lärdomar. Sammanfattande kvalitativ resultatrapport vid slutrapportering av program. Årlig sammanfattning av preliminärt uppnådda resultat samt avvikelser i samband med årsrapport Sammanfattande kvalitativ rapport i samband med årsrapportering. Fokus på avvikelser samt prliminärt uppnådda resultat. Slutrapporterade program rapporteras med fokus på uppnådda resultat. Sammanfattande kvalitativ kommentar i samband med årsrapportering om vilka åtgärder som vidtagits för att stärka profilen inom respektive arbetsområde Medlemsnöjdhetsindex Nöjd Medarbetarindex (NMI; Utvalda frågor i medarbetarundersökningen) Vartannat år CHR Kvalitativ kommentar i samband med årsrapportering om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna samverkan mellan Internationella programenheten, Kommunikation och Policyenheten, samt Projektsstödsenheten. Utfall Treåsrapport Årsrapport Årsrapport Årsrapport Kvalitativ kommentar Kvalitativ kommentar Vartannat år CIP,, CIP CIP,, K4.3 Vilka effekter har ökad intern samverkan lett till? Vart tredje år. Start Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig N5.2 Hur många olika betydande finansieringskällor har vi? Utvärdering av effekterna av samverkan. N5.1 Hur beroende är vi av vår huvudfinansiär? Andel av totala intäkter (%) som utgörs av medel från huvudfinansiär Antal olika finansieringskällor som bidrar med minst 1 miljon och total andel av omsättning * Baselineår 2012 om inget annat anges = Chef projektstödsenheten, CEE= Chef Ekonomienheten, CIP= Chef Int. Programenheten, CHR= Chef HR, = Chef Kommunikation & Policy, GS= GeneralSekreteraren Exempel på hur årliga målsättningar kan fungera Målsättning Utfall Målsättning Utfall Utvärdering GS CEE CEE 24

28 2012:03 Operationell Finansiering 2012:02 Operationell Profil 2012:01 Operationell Kvalitet Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll Bilaga 3: Riskanalys RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Det saknas underlag som harmoniserar med csostrategin vilket gör att det finns risk att resultat som rapporteras inte visar på goda resultat Bedömingsunderlag för slutrapportering finns i enlighet med vår målstruktur. Sveos resultatrapporterar gentemot sina mål och dessa är i vissa fall mkt övergripande. Resultat rapportering görs i enlighet med FS målstruktur och har högsta prio samt att synliggöra resultat och relevans i förhl. till CSO strategin Den befintliga kompetensen är personberoende och finns ibland inte som institutionell kunskap i organsiationen. Vi blir sårbara och riskerar att tappa profilfrågor Utveckla arbetsprocesser som skapar institutionell kunskap, utveckla introduktionskurser och överlämningsprocesser. CHR Vi bedöms ha låg kapacitet och presterar inte i enlighet med finansiärernas krav på resultat vilket leder till minskade anslag från huvudfinansiärern Sida CivSam Handlingsplan tas fram och efter systemrevisionen som sätter agenda för åtgärder som motverkar ett negativt utfall av uppdraget Handlingsplanen genomförs och tydlig överenskommelse finns med Civsam om avtal och kriterier

29 2012:06 Operationell Kvalitet 2012:05 Operationell Generellt 2012:04 Strategisk Finansiering Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Internationella program kan inte vara ansvarig för att lösa den egna finansieringen /fundraising, det måste vara ett ansvar för hela organisationen Förslag till styrelsen att satsa på insamling. Anställa två fundraisers med placering på KoP. Skapa tvärgrupp med fokus på fundraising. Olika enheter representerade. Skapa medvetenhet i organisationen. Löpande fortsätta dialogen och kommunikationen i organisationen kring fundraising. KoP anpassar all extern kommunikation för fundraising Hög personalomsättning och personalrörlighet försvårar utvecklingsarbete Mål- och utvecklingssamtal som inkluderar kompetensutveckling Arbeta med kulturen, höja nöjd medarbetarindex, intro för nyansällda, se över reglerna för tjänstledighet CHR Avsaknad av förtroende och tillit mellan medarbetare och ledning minskar förändringsvilja, som behövs för att öka kvaliteten Regelbundna samrådsmöten med facken. Utvecklad info på enhetsmöten. Information på intranätet. Förtydliga varför förändring är nödvändig och vart vi ska. GS

30 2012:09 Strategisk Finansiering 2012:09 Operationell Kvalitet 2012:08 Finansiell Finansiering 2012:07 Operationell Profil Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Alltför många ansvarsområden ligger på enheten Kommunikation och Policy i VP. De har inte resurser att ta ansvar för allt Metodgruppen flyttas ut till projektstöd och internationella programenheten. Beslut finns att rensa bland de styrande dokumenten. Se över ansvarig för alla styrande dokument och förtydliga vad ansvar betyder. GS Det saknas pengar till professionell kommunikation kring de befintliga profilområdena Förslag till styrelsen att satsa på insamling. Stor satsning på internationella programenheten att öka volymen på program, vilket innebär mer administrationsbidrag. Arbeta för kostnadseffektiv kommunikation. Gratisverktyg i möjligaste mån. Långsiktiga samarbeten Forum Syd bedöms ej vara kostnadseffektiv eftersom vi misslyckas med att få fram detta i den externa kommunikationen En ny kommunikationsplattform tas fram. Sätter grunden för extern kommunikation byggd på transparens, resultat och storytelling. KoP i nära samarbete med IP och PS för att regelbundet kommunicera tydliga resultat Korta finansieringsmöjligheter försvårar långsiktig planering av verksamhet och kompetensförsörjning Förslag på hur vi ska satsa på insamling finns. Satsa på insamling och fortsatt söka fler finansiärer GS

31 2012:12 Finansiell Finansiering 2012:11 Strategisk Generellt 2012:10 Finansiell Generellt Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Ökad närvaro i svåra kontexter (ex konfliktområden eller avlägsna landsbygdsområden) ställer höga krav på säkerhet vilket ökar kostnader för personal, genomförande och rapportering Crises Management Plans in place for most countries Elaboration of Security plans for all countries. Discussions about institutional security guidelines, training and organizationel preparation/ readiness in Forum Syd CIP Nov May Styrelsen behöver arbeta mer strategiskt och kunna ta svåra beslut som kan bli kritiserade av medlemsorganisationerna Regelbundet diskutera och medvetandegöra styrelsen om behovet av förändringar av projektstödet och av profilering. Strukturera de strategiska diskussionerna med styrelsen GS Insamling är förbundet med stora kostnader som innebär att vi måste ta från vårt lilla egna kapital En nödvändig risk som vi får ta. GS

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), där Läkare Utan Gränser är medlem, antog 2007 en kvalitetskod, som medlemsorganisationerna åtagit sig att tillämpa och

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9) SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT A. FORUM SYDS STÄLLNINGSTAGANDEN KRING MILJÖ OCH KLIMAT 1. Civilsamhällets betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling 2. Staters ansvar för att tillgodose marginaliserade

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer