Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016"

Transkript

1 Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december och lång sikt, december 2016 Beslutad av: Forum Syds årsmöte, Giltighetstid: T o m Ansvarig: Generalsekreteraren Publiceras: Intranätet

2 Förkortningar Enheter EE GS-S HR/IT/Admin IP KP PS Ekonomienheten Generalsekreterarens Stab HR-, IT- och Administrationsenheten Internationella Programenheten Kommunikations- och Policyenheten Projektstödsenheten Funktioner CEE CHR CIP EC GS LG Chef Ekonomienheten Chef HR-, IT- och Administrationsenheten Chef Internationella Programenheten Chef Kommunikations- och Policyenheten Chef Projektstödsenheten Enhetschefer Generalsekreteraren Ledningsgruppen Övrigt SvEO VP Svensk enskild organisation Verksamhetsplan

3 Innehåll Vision... 1 Värderingar våra interna spelregler... 1 Nuvarande situation... 2 Syfte... 4 Framgångsfaktorer... 5 Mål t o m 31/ Översikt över Forum Syds målstruktur... 8 Aktiviteter... 9 Kompetens... 9 Relationer Organisation Ekonomiska konsekvenser Uppföljning Bilaga 1: Forum Syds organigram Bilaga 2: Utkast till uppföljningsmatris Bilaga 3: Riskanalys... 25

4 Vision Hur vill vi att det skall vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Värderingar våra interna spelregler Hur ska vi bemöta varandra? Värderingar handlar om hur vi ska bemöta varandra på Forum Syd och om vårt förhållningssätt i kontakter med människor utanför organisationen. Värderingarna omfattar Forum Syds personal samt övriga, exempelvis styrelsen, när de i olika sammanhang representerar Forum Syd. Vi ska bemöta varandra med: Professionalism Vi utför vårt arbete med hög kompetens och kvalitet och vi arbetar för ständiga förbättringar. Vi delar med oss av våra kunskaper på ett förtroendefullt sätt anpassat till mottagaren. I vårt arbete utgår vi från och bidrar till verksamhetens mål och vi är solidariska med Forum Syds vision om en hållbar och rättvis värld där alla människor har makten att förändra. Vi är engagerade, prestigelösa, lyhörda och tar ansvar. Respekt Vi visar respekt för varandras kunskap, tid, ansvar och uppgift i organisationen. Vi har förtroende för varandra och vi respekterar fattade beslut och olika synsätt. Vi visar respekt för varandras förutsättningar och värnar om allas lika värde. Öppenhet Vi löser problem och utvecklar verksamheten genom att vi är öppna för nya idéer, är beredda att omvärdera och se saker ur nya perspektiv. Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och stöttar varandra i såväl med- som motgång. Vi värnar om en öppen dialog där vi lyssnar på varandra och är intresserade av varandras perspektiv. Vår verksamhet och våra processer är transparenta. 1

5 Nuvarande situation Hur mår Forum Syd, var är vi idag och varför? Vilka insikter har vi fått? Vad tror vi om framtiden? Insikter om Forum Syds nuläge: Fundraising/insamling: Vi har ett stort finansiellt beroende av Sida. Vår internationella programverksamhet har idag inte en hållbar och långsiktig finansiering. Vi har för lite egna medel och har en för hög grad av beroende från Sidas informationsstöd för att kunna vara en stark opinionsbildare. Vi riskerar att inte få in en tillräckligt stor egeninsats i 90/10- programmen. Därför behöver vi ha ett starkt fokus på och göra vissa investeringar i fundraising för att öka intäkterna och bredda finansiärerna och därmed kunna fatta egna beslut i högre utsträckning. Vi bör utveckla samarbete med näringslivets aktörer, och också undersöka möjligheter till intäktsgenererande samarbeten med andra organisationer utanför Forum Syds traditionella sfär. Vi behöver utveckla vidareförmedlingsverksamheten ännu mer, med fokus på enkelhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och synliggöra mervärdet av de svenska organisationernas partnerskap med lokala organisationer. Vi behöver ha rutiner som möjliggör för både stora och små organisationer att beviljas bidrag. Bra resultatrapportering är avgörande för fortsatt verksamhet. Forum Syd som organisation behöver ha en högre grad av oberoende från finansiärer när det gäller att bestämma mål och prioriteringar för projektstödet. Vi behöver i högre utsträckning ha ett perspektiv som innebär att vi utgår från vilka behov våra intressenter har och vad de uppskattar hos Forum Syd. Vi måste fokusera, våga bli spetsiga och våga välja bort. På så sätt kan vi bli en tydlig organisation som blir känd för att stå för och ha kompetens inom vissa ämnesområden. Medlemsnyttan behöver utvecklas. Forum Syd kan ta tillvara medlemmarnas kunskaper och erfarenheter i högre utsträckning. Forum Syd är inte alltid den plattform och mötesplats som efterfrågas av medlemmarna. Vi ska förbättra den interna samverkan och skapa EN organisation. Samverkan mellan enheter och mellan land- och huvudkontor måste utvecklas. Vi behöver bland annat utveckla vårt intranät och använda engelska som koncern -språk. Genom en bättre samverkan mellan Kommunikation och Policyenheten och Internationella programenheten kan vi få ihop teori och praktik bättre inom våra prioriterade frågor. Genom en utvecklad samverkan mellan Projektstödsenheten och Internationella programenheten kan vi lära av varandra och förbättra verksamheten. Vi behöver ta ett samlat grepp när det gäller Forum Syds informationsprogram Globalportalen, Globala utvecklingsfrågor och vidareförmedlingen samt klargöra hur vi ser på påverkansarbete kontra information. 2

6 Det finns lite av nystartskänsla i organisationen, men även en hel del oro. Det är viktigt att vi skapar delaktighet bland medarbetare och styrelse i det interna förändringsarbetet som behöver göras. Sammanfattning om vad vi tror om Forum Syds möjligheter i framtiden Möjligheter i vår omvärld: Det alltmer hårdnande klimatet mot civilsamhället i många länder gör det tydligt att vårt samarbete behövs. Det finns ett ökat fokus på civilsamhället i det svenska utvecklingssamarbetet. Företagens CSR-satsningar kan ge oss möjlighet att utbilda och få finansiering. Det finns ett fortsatt stort engagemang hos befolkningen i Sverige för globala rättvisefrågor. Hot i vår omvärld: De snabba förändringar som sker i samhället idag kräver en snabbare och flexiblare organisation än den Forum Syd är idag. Engagemanget är stort men människor vill organisera/engagera sig i nya former snarare än i traditionella folkrörelser. Den ekonomiska krisen kan leda till mindre biståndspengar. Vårt Sidaberoende och den kortsiktighet som finns hos många givare gör oss sårbara. Ett alltmer hårdnande klimat mot civilsamhället försvårar/ställer högre krav på oss när vi bedriver vissa samarbeten. Forum Syds kvaliteter som vi ska utnyttja: Vi har hög kompetens inom utvecklingssamarbete och våra expertområden och vi har goda kunskaper om regionerna där vi verkar. Vi arbetar med miljö- och klimat ut ett rättighetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. Vi är uppskattade för att vara en lyssnande och fysiskt närvarande partner. Vi jobbar med förändring i Syd och Öst såväl som i Nord. Forum Syds potential att utvecklas: Vi kan effektivisera, modernisera och rationalisera våra interna arbetsprocesser. Vi kan förbättra vår externa och interna kommunikation och samverkan för att bli en tydlig organisation. Medlemsorganisationernas kunskap och erfarenhet och styrkan i att verka tillsammans kan tas tillvara på ett bättre sätt. 3

7 Syfte För vilka och varför skall vi göra vad för att bidra till vår Vision? Vi verkar för vår vision genom att: -stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. -bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Huvudintressent Medlemsorganisationerna Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetsmetoder inom utvecklingssamarbete samt en plattform för opinionsbildning. Övriga intressenter Partners i samarbetsländer Forum Syd ska erbjuda långsiktigt samarbete och kapacitetsutveckling. Som en del av samarbetet med partners vill vi påverka makthavare i Sverige, EU och på global nivå. Civilsamhällesorganisationer i Sverige och ute i världen Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, förmedla medel och bidra till kapacitetsutveckling. Bidragsgivare och uppdragsgivare Forum Syd ska vara en legitim civilsamhällesaktör som genomför utvecklingsinsatser med kvalitet som bidrar till varaktig förändring och demokrati. Den svenska allmänheten och beslutsfattare Forum Syd ska bidra till ökad kunskap om och engagemang för globala utvecklingsfrågor och det civila samhällets utvecklingssamarbete. 4

8 Framgångsfaktorer Inom ramen för vårt Syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Kompetens o Demokrati och rättighetsfrågor o Genus och miljö- och klimat ur ett rättighetsperspektiv o Effektiva metoder för utvecklingssamarbete o Kunnig opinionsbildare o Visar varaktiga resultat o Medlemsorganisationer med bred och djup kunskap om utvecklingsfrågor, kulturer och länder o Civilsamhällets roll för uthållig utveckling lokalt och globalt Enkelhet o Tydliga och enkla ansöknings- och rapporteringsrutiner o Enkelt för partners att jobba med oss o Tydlighet i det vi står för och i allt vi gör o Enkelt uttryckta komplexa budskap Närvaro o Är närvarande på obekväma/svåra platser och arbetar ofta med resurssvaga organisationer o Påverkar och syns i debatten o Trovärdighet i sättet att arbeta med partners. En lyssnande och aktiv partner, som arbetar på lika villkor. 5

9 Mål t o m 31/ Vad ska vi därför uppnå? Forum Syd har fem verksamhetsmål för perioden som tillsammans bidrar till att uppfylla vårt syfte att stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Verksamhetsmål 1: Kvalitet Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig, kompetent och enkel organisation att ha att göra med. 2: Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter samt genus och miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet, kapacitetsutvecklingen och opinionsbildningen. 3: Medlemsvärde Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats såväl i Sverige som i de länder där vi har kontor och bidrar till ömsesidig kontinuerlig kompetensutveckling. 4: Intern samverkan Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och regioner och drar nytta av varandras olika erfarenheter. 5: Finansiering Diversifierad finansiering gör oss mindre sårbara så att vi tillsammans med våra partners lättare kan prioritera våra verksamhetssatsningar. 6

10 Årliga mål Målen för verksamhetsperioden bryts inte ner på enskilda år, utan graden av måluppfyllelse bedöms år för år med hjälp av valda indikatorer, särskilda analyser (exempelvis resultatanalysen från vidareförmedlingen) och utvärderingar. 7

11 Översikt över Forum Syds målstruktur Forum Syds vision Forum Syds syfte Projekt- och programmål Forum Syds verksamhetsmål Enhetsmål Medarbetarnas mål Nivå Beskriver vad Finns i Forum Syds vision Hur vi vill att det skall vara i vår värld Idéprogrammet Forum Syds syfte Projekt- och programmål Forum Syds verksamhetsmål Enhetsmål Medarbetarnas mål För vilka och varför skall vi göra vad för att bidra till vår vision Vilka förändringar vi vill bidra till i samhället för att uppfylla vårt syfte. Vad Forum Syd måste vara och uppnå för att skapa förutsättningar för att uppfylla projekt- och programmål Vad varje enhet måste uppnå för att för att uppfylla Forum Syds verksamhetsmål Vad den enskilde medarbetaren måste uppnå för att bidra till uppfyllandet av sina enhetsmål Idéprogrammet I Forum Syds målhierarkier för utvecklingssamarbete och informations- och påverkansarbete, samt i enskilda projekt och programplaner Övergripande VP Enheternas verksamhetsplaner Individuella mål- och utvecklingsplaner 8

12 Aktiviteter Aktiviteter Vad ska vi göra, hur och när för att uppnå våra mål? 1 Kompetens Vilken kompetens behöver vi och hur säkerställer vi den?2 Verksamhetsmål 1: Kvalitet Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig, kompetent och enkel organisation att ha att göra med. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Driva och utveckla vidareförmedlingen av bidrag för Säkerställa tydliga resultat i projektstödet genom att: utvecklingssamarbete och -Göra en översyn och utveckla jan-juni informationsbidrag till svenska organisationer bedömningarna av förutsättningar för resultat -Utveckla tydliga rutiner för uppföljning av resultat i genomförandet -Utveckla en modell för aggregerad resultatredovisning -Tydliggöra mervärdet av SvEOs Säkerställa kostnadseffektivitet inom uppdraget genom att: -Kartlägga och förenkla våra interna processer -Ta fram en modell för att bedöma kostnadseffektivitet internt GS/ jan-juni jan april /GS Tydliggöra och förenkla bidragsförmedling genom att: -Föra dialog med Sida för ökad samsyn kring uppdragets genomförande 1 Vad använder vi för att beskriva övergripande aktiviteter. Hur beskriver särskilda prioriteringar eller ramar som ska beaktas i planeringen på enhetsnivå. Vårt Hur är inte en uttömmande lista på alla aktiviteter som ska göras på enhetsnivå. 2 Denna del avser den kompetens som vi behöver stärka eller inte har i nuläget. Den avser inte all den kompetens som behövs för att uppnå målet. 9

13 -Ta fram tydlig och enkel information på Web för sökande organisationer -Göra en översyn av kraven för bidragsnivåer -Förenkla den interna handläggningsprocessen -Förenkla ansökan- och rapporteringsprocessen för sökande organisationer -Effektivare stöd till sökande organisationer vid ansökan och rapportering / Driva och utveckla Forum Syds internationella programverksamhet Öka volymen på verksamheten Löpande CIP Omorganisera verksamheten på IP på huvudkontoret CIP Utveckla arbetsfördelningen mellan landkontor och huvudkontor CIP Driva och utveckla arbetet med ekonomisk redovisning och budget Utveckla och förenkla ekonomimodellen CEE Leda, utveckla och kvalitetssäkra Forum Syds arbete med verksamhetsplanering och uppföljning samt ansökningar och rapporter till huvudfinansiär Driva och ge stöd till Forum Syds arbete med intern styrning och kontroll Driva och utveckla arbetet inom HR, IT och admin. Driva och utveckla Forum Syds arbete med kapacitetsutveckling inom våra prioriterade områden (demokrati och rättigheter, miljö/klimat och genus) i Sverige och världen, samt inom efterfrågade områden Införa ny modell för verksamhetsplanering och uppföljning Utveckla format för ansökan, och rapportering till huvudfinansiär Implementera ramverk för intern styrning och kontroll i hela organisationen Se över HR-processer med hjälp av Lean Strukturera och dokumentera IT-verksamheten Ta fram verktyg för hur CSOs kan jobba med Miljö och Klimat, t ex vidareutveckling och uppdatering av Miljölinsen Säkerställa ett tydligare beställarfokus i kapacitetsutvecklingen GS 2012-sep GS CHR CHR CIP uppföljn Utveckla ett utbildningskoncept för all kursverksamhet uppföljn

14 Kompetens Tydliggöra Forum Syds approach till biståndseffektivitet Följa upp baseline som görs 2012 (IP) jan feb (PS) /CIP Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Lots Ha interna processledare i Lots (2) GS LEAN Utbilda interna LEAN-experter (2) Öka kunskaperna och Internutbildning (kontinuerlig) /CIP medvetenheten om biståndseffektivitet Handläggarkompetens inom - PME Internutbildningar - Bedömning av Miljö och Klimat CIP som rättighetsfråga - Ekonomi CEE - Budgetanalys CEE - Kostnadseffektivitet - Riskanalys och hantering GS Kompetens i hur man beställer Utbilda utvärderingsansvariga utvärderingsuppdrag Ledarskapsutveckling LG-utveckling GS Individuell ledarutbildning för alla chefer utifrån behov, inkl. chefer på landkontor CHR 11

15 Aktiviteter Verksamhetsmål 2: Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter samt genus och miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet, kapacitetsutvecklingen och opinionsbildningen. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Driva och utveckla Forum Syds externa kommunikation Driva Forum Syds arbete med globala utvecklings- och biståndspolitiska frågor Bygga kapacitet och utveckla IPs inriktning mot arbete i sammanhang där demokratisk organisering är särskilt utsatt Stärka inriktningen på Demokrati och rättigheter samt Genus och Miljö/Klimat som rättighetsfråga i hela verksamheten Extern kommunikationsstrategi Årlig uppdat. jan mars Särskilt lyfta fram våra prioriterade områden i vår externa kommunikation Löpande Utveckla Forum Syds hemsida aug-okt Skapa gemensam, enhetlig och global profil i våra hemsidor Dra upp riktlinjer för att stärka Forum Syds varumärke Tydliggöra inriktningen på arbetet med globala utvecklingsfrågor Synliggöra viktiga strategiska kärnfrågor i opinionsbildningen och ta fram kommunikationsplaner för dessa. Använda kunskaper och erfarenheter från partners i projektstödet och internationella programverksamheten. Skapa en direkt dialog med UD och politiker Vara aktiv i utvecklingsdebatten Ta fram och vidareutveckla riktlinjer och system för arbetet Integrera Miljö och Klimat i alla enhetsplaner Se över format för metodböcker, ställningstagande, faktablad, CUF aug-okt, årlig uppföljn., årlig uppföljn., årlig uppföljn. Löpande Löpande Löpande / /CIP / /CIP CIP /GS Alla EC 12

16 Kompetens Börja undersöka hur tydligare fokus på profilfrågor kan tillämpas i Projektstöd -14 Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Teknisk sakkompetens inom Säkra utbyte med t ex SNF. Forum Syd kan CIP miljö/klimat för opinions- och bidra med rättighetsperspektivet inom påverkansarbete utvecklingssamarbete 13

17 Aktiviteter Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och aktiv mötesplats såväl i Sverige som i de länder där vi har kontor och bidrar till ömsesidig kontinuerlig kompetensutveckling. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Vårda medlemmarna Analysera vad medlemmarna vill med sitt medlemskap Ta fram en plan för aktiviteter som är relevanta för medlemmarna Genomföra aktiviteter enligt Alla EC plan Identifiera fler möjligheter till samverkan med medlemmarna Alla EC Ge administrativt stöd till medlemsorganisationen Löpande GS Ta vara på medlemmarnas kunskap och erfarenhet Använd medlemsorganisationer i högre utsträckning i kursverksamheten och opinionsbildningen Löpande 14

18 Aktiviteter Verksamhetsmål 4: Intern samverkan Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och regioner och drar nytta av varandras olika erfarenheter. Skapa ett intranät som bättre svarar mot hela organisationens behov Genomföra en ny VP-process på enhetsnivå Utveckla intranätet, årlig vidareutv Kontinuerligt uppdatera med Löpande information Flagga upp för (typ Löpande Facebook) när ny information lagts in Bättre teknik som möjliggör en Gemensam startsida/del samt undersidor för de olika länder vi verkar i Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Ta fram en plan för hur samarbetet Utveckla gemensamma mål för jan-feb / mellan Kommunikation och policy enheten och Projektstöd ska ske i Forum Syds infoarbete Identifiera synergieffekter / relation till informationsverksamheten mellan infoprogrammen Bestämma inriktning och -14 prioritering för vidareförmedling av informationsbidragen Utveckla samarbetet mellan Klargöra roller /CIP/ IP -KP IP PS Säkerställa att vi har rätt Löpande /CIP/ KP - PS kompetenser Para ihop teori och praktik genom att skapa strukturer för Löpande /CIP/ hur metod- och policyarbetet bättre kan integreras i program- och projektstödsverksamheten Strukturera rutiner för CIP/ informationsutbyte (IP-PS) Skapa struktur för hur erfarenheter från programverksamheten kan användas i metod- och kapacitetsutveckling, samt opinions- och påverkansarbete i Sverige /CIP Tillämpa Lots EC 15

19 Säkerställa att medarbetare vet vad som förväntas av dem Genomföra mål- och utvecklings- samt lönesamtal Alla EC/GS/ landkont orschefer Fullfölja beslutet att engelska är vårt koncernspråk Definiera vilken typ av information som är viktig att vi har på engelska respektive svenska feb GS/LG /Alla 16

20 Kompetens Aktiviteter Verksamhetsmål 5: Finansiering Diversifierad finansiering har gjort oss mindre sårbara så att vi tillsammans med våra partners lättare kan prioritera våra verksamhetssatsningar. Vad ska vi göra? Hur? När? Vem? Öka egna intäkterna genom en Driva och utveckla fundraising diversifierad finansiering inom Forum Syd Utveckla företagskontakter i Sverige Utveckla företagskontakter i de länder där vi verkar Se över etiska riktlinjer för företagssamarbete Systematisera och upprätthålla dialogen med givare inom den internationella programverksamheten Hitta och söka medel från fler givare Löpande Start med årlig revision Löpande Löpande Vad/vilken kompetens behövs? Hur säkerställer vi? Ansvar? Fundraising Rekrytera CIP CIP CIP 17

21 Relationer Med vilka ska vi samarbeta och hur? Vilka? Hur ska vi samarbeta? Vem ansvarar? Sida, Civsam Arbeta fram tydlighet i syfte och ansvarsfördelning för uppdraget Olika svenska organisationer Ex. Diakonia Utan Gränser Kvinna till Kvinna Palmecentret Civil Rights Defenders Svenska Naturskyddsföreningen Givarsamordning CIP GS/ Opinionsbildning på ett planerat sätt /CIP Jobba för en gemensam målsättning i olika länder (exempel från Colombia) Utbyte av kunskaper. SNF Teknisk sakkompetens inom Miljö/klimat; Forum Syd rättighetsperspektivet inom utvecklingssamarbetet. Revisorer Att vi tar hjälp gällande vår kostnadseffektivitet, ekonomimodell etc. Reklambyrå Hitta ny! Långsiktigt samarbete ETT Forum Syd Releye Samma målbild CHR Kontinuitet Tydliga planer, prioriteringar och uppföljning Företagssamarbeten Utreds klart 31/ /CIP Globala CSO ex - Civicus - Oxfam - Action Aid - Östra partnerskapet - CIFCA - Projektrådgivningen (DK) Skapa en win-win i deras CSR-arbete stötta våra projekt Delta i våra kurser ex. Antikorruption Skapa allianser för att få större tyngd => högre röst där vi verkar Politiker Påverka innan CSO-strategi tas fram GS Konferenser Hotell Översättare Managementkonsulter CIP CEE CIP, Tillhandahålla och informera fakta Skriva ramavtal CHR Journalister Olika aktiviteter för att upprätta en närmare relation ex frukostmöten, odla personliga relationer 18

22 Organisation Vem ska ansvara för vad och hur ska vi samarbeta? Organisation och ansvarsområden beskrivs i Forum Syds ansvars- och delegationsordning (bilaga/länk). Vilka interna samarbeten är kritiska för oss? Vad bör vi göra för att säkerställa dem? Vilka? Vad behöver utvecklas/följas upp? Vad bör vi göra? Vem ansvarar? KP IP samt KP - PS Få ihop teori och praktik Utveckla arbetssättet CIP, Chefer - Medarbetare Förtroendet för ledningen Utveckla kommunikationen GS Inom KP Samarbete mellan f.d. enheter Utveckla arbetsformer, enhetsgemensam VP Arbetsgivare Fack Samverkan Utvärdera och utveckla CHR samråden Styrelse - Roller, ansvarsfördelning Fortsätta dialogen GSstyrelse GS Ledningsgruppen Stabscontrollersenhetschefer Förväntningar, roller Ta fram plan för GS internrevision. Diskutera ansvar och roller i ledningsgruppen med controllers Org.sekreterare KP Medlemskommunikation Klargöra vem som ska göra GS, vad mellan organisationssekreteraren och KP HR - Chefer Förtydliga roller Diskutera på LG-utveckling GS HR Lokalt anställda Utöka kontakt med personalrepresentanter. Anpassa Policys/Riktlinjer etc. CHR IT - användare Samarbetet mellan systemansvariga och applikationsansvariga Tydliggöra ansvarsfördelning och utveckla samarbetet. PS - IP Lära av varandra, koordinering CHR, CIP 19

23 Ekonomiska konsekvenser Vilka intäkter, kostnader och investeringar leder detta till? Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den? Verksamhetsplaneringen för utgår från ett budgetspann på MSEK, vilket är i linje med den genomsnittliga årsbudgeten för verksamhetsperioden för Sida CIVSAM samt en internationell programverksamhet på mellan MSEK under. Nya satsningar för långsiktig måluppfyllelse De särskilda satsningar som är viktiga för den långsiktiga måluppfyllelsen handlar framförallt om en satsning på fundraising/insamling. Personalresurser behöver rekryteras och arbetet med att ta fram en ny webb och nytt material kan medföra extra kostnader för. Likaså är arbetet med förbättringsmetoden Lean production ett område som innebär kostnadsökningar i form av utbildning för personal och externa konsulttjänster. Föreliggande verksamhetsplan syftar också till att stärka Forum Syds profil som en organisation som finns och verkar på platser och i sammanhang där demokratisk organisering är särskilt utsatt. En fördjupning av en sådan profil kan under kommande år komma att kräva extra resurser och beredskap för tex säkerhetsarbete. För bedöms dock detta arbete inte kräva några extra kostnader som ej ryms inom beviljade program- och projektbudgetar. Ekonomiska utsikter och prioriteringar Det ekonomiska scenario som vi utgår ifrån påverkas till stor del av utvecklingen för Forum Syds rambidrag från Sida CIVSAM, samt hur stor volym som hanteras inom den internationella programverksamheten och som finansieras av flera olika givare. 3 En vikande trend vad gäller antalet ansökningar inom projektstödsverksamheten, signaler om ökad konkurrens inom CSO-anslaget, samt ökade effektivitetskrav är faktorer som bidrar till att Forum Syd finner det troligt att rambidrag minskar för perioden Rambidraget särskiljs i den summa som Forum Syd vidareförmedlar till andra svenska organisationer, de medel som erhålls för egen utåtriktad verksamhet, samt det belopp som Forum Syds erhåller för administration och kvalitetssäkring av vidareförmedlade medel. Forum Syds bedömning är att beviljade medel för kommer att vara i ungefär samma storleksordning eller något mindre som beviljade årliga belopp under perioden Inom den internationella programverksamheten har det skett en tillväxt av hanterad volym under 2012, vilket också medfört ett växande bidrag till Forum Syds övriga verksamhet. Forum Syd bedömer att den internationella programverksamheten har god potential att fortsätta växa under och Bl a EU och övriga Sida-avdelningar. 20

24 Budgetram för Forum Syds informations- och kapacitetsutvecklingsarbete Inkluderar Globalportalen, informations- och påverkansarbete om globala utvecklingsfrågor samt kapacitetsutveckling av svenska organisationer Utvecklingssamarbete inom internationella programverksamheten Vidareförmedling till svenska organisationer Inkluderar vidareförmedling av medel från Sida CIVSAM och Internationella programkontoret. Forum Syds kostnader för administration och kvalitetssäkring Totalt 4 MSEK MSEK 180 MSEK MSEK (varav administrationsbidrag från internationella Programverksamheten 7-9 MSEK) MSEK Dessa kostnader kommer huvudsakligen att täckas genom finansiering från: Sida (olika avdelningar och ambassader) Sida Civsam Internationella Programkontoret EU Medlemsavgifter till Forum Syd Medlemsavgifter och annonsförsäljning till Globalportalen Övriga egna intäkter kommer Forum Syd att ha en kostnad för insamling på 1,3 miljoner kronor som kommer att tas från det egna kapitalet. Förberedelser inför eventuella förändringar i budget De ekonomiska utsikterna för framförallt perioden är osäkra. I syfte att skapa medvetenhet om samt förbereda verksamheten för eventuella förändringar i budget har alla enhetschefer därför ålagts att prioritera sina aktiviteter för utifrån hur viktiga de är för respektive enhets kärnverksamhet. En mer komplett överblick av enheternas prioriteringar kommer att vara tillgänglig efter att verksamhetsplanerna på enhetsnivå färdigställs i september

25 Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Hur och när ska vi uppdatera denna plan? Delårsrapportering: Årsrapportering: Vad vi följer upp: Forum Syds VP & Enheters VP Fokus: Uppföljning av aktiviteter, fokus på avvikelser. Vad vi följer upp: Forum Syds VP & Enheters VP, samt resultat i vidareförmedlingen, informationsarbetet och den internationella programverksamheten. Fokus: Indikatorer på målnivå samt uppföljning av genomförda aktiviteter. Uppdatering av VP sker i oktober årligen. Ansvarig för att detta sker är Generalsekreteraren. Bilaga 2 en matris över relevanta nyckeltal (utkast) för verksamhetsplanens övergripande målstyrning. Risker - Vilka är de största riskerna för att vi inte ska nå våra mål? Forum Syd har gjort en riskanalys av föreliggande plan. Se bilaga 3. 22

26 Bilaga 1: Forum Syds organigram 23

27 Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Verksamhetsmål 4: Intern samverkan Verksamhetsmål 3: Medlemsvärde Verksamhetsmål 2: Profil Verksamhetmål 1: Kvalitet Bilaga 2: Utkast till uppföljningsmatris Nr Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig N1.1 Målsättning Hur mycket kostar personal och adminstration jämfört Kostnad för personal och overhead per program/ total omsättning (exkl Målsättning med volym på programmen? administrationsbidrag) i programverksamheten Utfall CIP N1.2 Totala uppdragskostnader per utbetald miljon i projektstödsmedel (tkr) Utfall CEE N1.3 N1.4 Vilken mängd produkter och tjänster produceras inom Målsättning Totalt antal producerade timmar inom prioriterade områden kursverksamheten? Utfall Hur nöjda är sökande organisationer med Index sökande organisationers grad av nöjdhet med handläggningsprocessen. Målsättning handläggningsprocessen på Forum Syd? Underdimensioner: Pålitlighet, Enkelhet, Kompetent Utfall N1.5 Vilken kvalitet håller Forum Syds kapacitetsutveckling? Andel deltagare som rekommenderar Forum Syds kurser (%) Målsättning >80 >80 >80 >80 Utfall Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig K1.6 K1.7 K1.8 N2.1 K2.2 N3.1 N4.1 K4.2 Vad kostar det totalt sett att hantera ett projekt inom vidareförmedlingen av projektstödsmedel? Vilka resultat har vi bidragit till i vidareförmedlingen av projektstödsmedel (informationsbidrag och utvecklingssamarbete) Vilka resultat har vi bidragit till inom eget informationsarbete Vilka resultat har vi bidragit till i den internationella programverksamheten Vart fjärde år (inkl mellanår).start Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anses Forum Syd ha en stark profil inom Målsättning demokrati och rättigheter samt genus och miljö och Varumärkesindex Vartannat år klimat ur ett rättighetsperspektiv Utfall Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig Till vilken grad genomsyrar Forum Syds profil utvecklingssamarbete, kapacitetsutveckling och opinionsbildning Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anser Forum Syds medlemmar att Forum Syd är en aktiv och stimulerande mötesplats som bidrar till ömsesidig kompetensutveckling? Målsättning Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig Till vilken grad anser medarbetarna att vi arbetar som en organisation över kontors- och enhetsgränser? Känner medarbetarna sig som en del av EN gemensam organisation? Utfall Målsättning Frågeställning Kvalitativ uppföljning Vad Frekvens Ansvarig Vilka åtgärder har vidtagits av enheterna för att öka den interna samverkan? Sammanfattande kvalitativ resultatrapport till Sida CIVSAM diskuteras i ledningsgruppen (3-års rapportering). Preliminärt uppnådda resultat samt avvikelser diskuteras i samband med årsrapportering. Ledningsgruppen sammanfattar lärdomar. Sammanfattande kvalitativ resultatrapport vid slutrapportering av program. Årlig sammanfattning av preliminärt uppnådda resultat samt avvikelser i samband med årsrapport Sammanfattande kvalitativ rapport i samband med årsrapportering. Fokus på avvikelser samt prliminärt uppnådda resultat. Slutrapporterade program rapporteras med fokus på uppnådda resultat. Sammanfattande kvalitativ kommentar i samband med årsrapportering om vilka åtgärder som vidtagits för att stärka profilen inom respektive arbetsområde Medlemsnöjdhetsindex Nöjd Medarbetarindex (NMI; Utvalda frågor i medarbetarundersökningen) Vartannat år CHR Kvalitativ kommentar i samband med årsrapportering om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna samverkan mellan Internationella programenheten, Kommunikation och Policyenheten, samt Projektsstödsenheten. Utfall Treåsrapport Årsrapport Årsrapport Årsrapport Kvalitativ kommentar Kvalitativ kommentar Vartannat år CIP,, CIP CIP,, K4.3 Vilka effekter har ökad intern samverkan lett till? Vart tredje år. Start Frågeställning Nyckeltal Baseline* Frekvens Ansvarig N5.2 Hur många olika betydande finansieringskällor har vi? Utvärdering av effekterna av samverkan. N5.1 Hur beroende är vi av vår huvudfinansiär? Andel av totala intäkter (%) som utgörs av medel från huvudfinansiär Antal olika finansieringskällor som bidrar med minst 1 miljon och total andel av omsättning * Baselineår 2012 om inget annat anges = Chef projektstödsenheten, CEE= Chef Ekonomienheten, CIP= Chef Int. Programenheten, CHR= Chef HR, = Chef Kommunikation & Policy, GS= GeneralSekreteraren Exempel på hur årliga målsättningar kan fungera Målsättning Utfall Målsättning Utfall Utvärdering GS CEE CEE 24

28 2012:03 Operationell Finansiering 2012:02 Operationell Profil 2012:01 Operationell Kvalitet Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll Bilaga 3: Riskanalys RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Det saknas underlag som harmoniserar med csostrategin vilket gör att det finns risk att resultat som rapporteras inte visar på goda resultat Bedömingsunderlag för slutrapportering finns i enlighet med vår målstruktur. Sveos resultatrapporterar gentemot sina mål och dessa är i vissa fall mkt övergripande. Resultat rapportering görs i enlighet med FS målstruktur och har högsta prio samt att synliggöra resultat och relevans i förhl. till CSO strategin Den befintliga kompetensen är personberoende och finns ibland inte som institutionell kunskap i organsiationen. Vi blir sårbara och riskerar att tappa profilfrågor Utveckla arbetsprocesser som skapar institutionell kunskap, utveckla introduktionskurser och överlämningsprocesser. CHR Vi bedöms ha låg kapacitet och presterar inte i enlighet med finansiärernas krav på resultat vilket leder till minskade anslag från huvudfinansiärern Sida CivSam Handlingsplan tas fram och efter systemrevisionen som sätter agenda för åtgärder som motverkar ett negativt utfall av uppdraget Handlingsplanen genomförs och tydlig överenskommelse finns med Civsam om avtal och kriterier

29 2012:06 Operationell Kvalitet 2012:05 Operationell Generellt 2012:04 Strategisk Finansiering Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Internationella program kan inte vara ansvarig för att lösa den egna finansieringen /fundraising, det måste vara ett ansvar för hela organisationen Förslag till styrelsen att satsa på insamling. Anställa två fundraisers med placering på KoP. Skapa tvärgrupp med fokus på fundraising. Olika enheter representerade. Skapa medvetenhet i organisationen. Löpande fortsätta dialogen och kommunikationen i organisationen kring fundraising. KoP anpassar all extern kommunikation för fundraising Hög personalomsättning och personalrörlighet försvårar utvecklingsarbete Mål- och utvecklingssamtal som inkluderar kompetensutveckling Arbeta med kulturen, höja nöjd medarbetarindex, intro för nyansällda, se över reglerna för tjänstledighet CHR Avsaknad av förtroende och tillit mellan medarbetare och ledning minskar förändringsvilja, som behövs för att öka kvaliteten Regelbundna samrådsmöten med facken. Utvecklad info på enhetsmöten. Information på intranätet. Förtydliga varför förändring är nödvändig och vart vi ska. GS

30 2012:09 Strategisk Finansiering 2012:09 Operationell Kvalitet 2012:08 Finansiell Finansiering 2012:07 Operationell Profil Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Alltför många ansvarsområden ligger på enheten Kommunikation och Policy i VP. De har inte resurser att ta ansvar för allt Metodgruppen flyttas ut till projektstöd och internationella programenheten. Beslut finns att rensa bland de styrande dokumenten. Se över ansvarig för alla styrande dokument och förtydliga vad ansvar betyder. GS Det saknas pengar till professionell kommunikation kring de befintliga profilområdena Förslag till styrelsen att satsa på insamling. Stor satsning på internationella programenheten att öka volymen på program, vilket innebär mer administrationsbidrag. Arbeta för kostnadseffektiv kommunikation. Gratisverktyg i möjligaste mån. Långsiktiga samarbeten Forum Syd bedöms ej vara kostnadseffektiv eftersom vi misslyckas med att få fram detta i den externa kommunikationen En ny kommunikationsplattform tas fram. Sätter grunden för extern kommunikation byggd på transparens, resultat och storytelling. KoP i nära samarbete med IP och PS för att regelbundet kommunicera tydliga resultat Korta finansieringsmöjligheter försvårar långsiktig planering av verksamhet och kompetensförsörjning Förslag på hur vi ska satsa på insamling finns. Satsa på insamling och fortsatt söka fler finansiärer GS

31 2012:12 Finansiell Finansiering 2012:11 Strategisk Generellt 2012:10 Finansiell Generellt Nummer på risk Riskkategori Verksamhetsmål Konsekvens Sannolikhet Bruttorisk Kontrollens effektivitet Nettorisk Status på kontroll RISK RISKHANTERING Risk Huvudsakliga kontroller/åtgärder (befintliga) Ytterligare åtgärder för att hantera luckor i befintliga kontroller Riskägare Tidsplan Ökad närvaro i svåra kontexter (ex konfliktområden eller avlägsna landsbygdsområden) ställer höga krav på säkerhet vilket ökar kostnader för personal, genomförande och rapportering Crises Management Plans in place for most countries Elaboration of Security plans for all countries. Discussions about institutional security guidelines, training and organizationel preparation/ readiness in Forum Syd CIP Nov May Styrelsen behöver arbeta mer strategiskt och kunna ta svåra beslut som kan bli kritiserade av medlemsorganisationerna Regelbundet diskutera och medvetandegöra styrelsen om behovet av förändringar av projektstödet och av profilering. Strukturera de strategiska diskussionerna med styrelsen GS Insamling är förbundet med stora kostnader som innebär att vi måste ta från vårt lilla egna kapital En nödvändig risk som vi får ta. GS

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Medarbetarskap Ledarskap Kompetens 2014-11-19

Medarbetarskap Ledarskap Kompetens 2014-11-19 Medarbetarskap Ledarskap Kompetens 2014-11-19 1 Medarbetarskap står för ett samlat innehåll där individen tar ansvar för sin relation till: Arbetsplatsen Sina arbetsuppgifter Chefen Kollegor Ett bra medarbetarskap

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer