Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd"

Transkript

1 Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan

2 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Värderingar våra interna spelregler Hur ska vi bemöta varandra? Våra värderingar handlar om hur vi ska bemöta varandra inom organisationen och om vårt förhållningssätt i kontakter med människor utanför organisationen. Värderingarna omfattar Forum Syds personal och alla andra personer som har samröre med organisationen, exempelvis styrelsen när de i olika sammanhang representerar Forum Syd. Vi ska bemöta varandra med: Professionalism Vi utför vårt arbete med hög kompetens och kvalitet och vi verkar ständigt för förbättringar. Vi delar med oss av våra kunskaper på ett förtroendeingivande sätt som är anpassat till mottagarens behov och förmågor. I vårt arbete utgår vi från och bidrar till organisationens mål och identifierar oss fullt ut med Forum Syds vision om en hållbar och rättvis värld där alla människor har makt att förändra. Vi är engagerade, prestigelösa, lyhörda och ansvarsfulla. Respekt Vi visar respekt för varandras kunskaper, färdigheter, tid, ansvar och uppgifter inom organisationen. Vi har förtroende för varandra och vi respekterar fattade beslut och olika synsätt. Vi visar respekt för varandras förutsättningar och värnar om alla människors lika värde. Öppenhet Vi löser problem och utvecklar organisationen genom att vara öppna för nya idéer samt beredda att omvärdera saker och se saker ur nya synvinklar. Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och stöttar varandra i vått och torrt. Vi strävar efter en öppen dialog där vi lyssnar på varandra och är intresserade av varandras perspektiv. Vårt arbete och våra processer är transparenta. När vi skriver vi i den här verksamhetsplanen syftar det på Forum Syds huvudkontor och våra landkontor. Om slutsatser eller förslag även omfattar medlemsorganisationerna anges detta uttryckligen.

3 Nuvarande situation Hur går det för Forum Syd? Var befinner vi oss i dag, och varför? Vilka insikter har vi fått? Vad tror vi om framtiden? Externa faktorer som påverkar Forum Syd Globala förändringar Världen är inte längre indelad i rika länder i nord och fattiga i syd. Biståndsbudgetarna blir mindre jämfört med andra ekonomiska flöden i låg- och medelinkomstländer. Problem kräver globala lösningar (till exempel klimatförändringen, kapitalflykt, landgrabbing eller handel). En stark och välutbildad medelklass växer fram i många länder. Den ekonomiska tillväxten ökar mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Inkomstklyftorna ökar dock i många länder. Syd syd-samarbetet ökar. Enorma resultat har uppnåtts under det senaste decenniet i fråga om spädbarnsdödlighet, utbildning och hiv-förebyggande insatser. Konflikt- och postkonfliktländer gynnas inte av de positiva trender som många andra länder upplever. Konsekvenser för Forum Syd: o Människors engagemang för att värna mänskliga rättigheter och bygga upp demokratiska institutioner ökar, ofta i strid med auktoritära regimer och maktstrukturer. Det civila samhället får därför en allt viktigare roll för att åstadkomma en rättvis och hållbar värld. o Ömsesidiga partnerskap mellan organisationer kommer att bli allt viktigare. Vi måste fundera över vilket mervärde vi tillför. Hur kan vi bäst komplettera våra samarbetspartners? o Vi måste se till att vår verksamhet grundar sig på aktuella kontextanalyser som genomförts av våra samarbetspartners och de människor vars rättigheter inte tillgodoses. o Forum Syd måste inse att tillgången på kompetens och kapacitet har blivit mycket bättre i de länder där våra samarbetspartners är verksamma. Svensk biståndspolitik och Sida Att nå resultat och öka kostnadseffektiviteten är områden som står i fokus. Innovation var ett nyckelord i budgetpropositionen Det avser bland annat nya aktörer, nya metoder, moderna tekniker och nya typer av samarbeten, till exempel med civilsamhällesorganisationer (CSO:er) och den privata sektorn. Demokrati och mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat står fotsatt i fokus. Budgeten för svenska civilsamhällesorganisationer har ökats med 150 miljoner kronor till 1,7 miljarder kronor för CSO-strategin kommer med största sannolikhet att uppdateras under slutet av 2014 eller 2015, eftersom den löper ut OECD/DAC rekommenderar Sverige att arbeta i färre länder och färre sektorer. Statskontoret är mycket positivt i sin utvärdering av ramorganisationssystemet. De rekommenderar mindre detaljstyrning, längre avtalsperioder och en fortsatt Forum Syd-kanal för vidareförmedling till svenska organisationer utan koppling till någon av de stora paraplyorganisationerna. De ger dock ingen fingervisning om vilket organ som borde ansvara för förvaltningen av den kanalen. De anger inte heller om det vore en fördel att kanalen sköts av en CSO eller inte. Detta kommer troligen att klargöras i nästa CSO-strategi. Sida Civsam är mycket positiva till resultatet av Forum Syds arbete. Två färska utvärderingar av Forum Syd (Systemrevisionen och Ramkriteriebedömningen) samt resultatrapporterna för har bidragit till det. Som en följd godkändes ansökan för (syd/öst) i sin helhet. Sida har ibland uttryckt en oro över att Forum Syd är splittrat på alltför många organisationer och att vi har höga transaktionskostnader. Vi får dock erkännande för vår höga kapacitet och kompetens när

4 det gäller vidareförmedling av medel och även för vårt arbete i svåra miljöer. Andra Sidaavdelningar än Civsam och vissa ambassader tar kontakt med Forum Syd för att diskutera program för civilsamhället, vilket är positivt. Konkurrensen om medel från Sida Civsam kommer dock att öka, liksom om andra medel från Sida och från andra bidragsgivare. Konsekvenser för Forum Syd o Vi måste bli ännu mer professionella och kostnadseffektiva och bli bättre på att nå ut med vad vi åstadkommer. Vi kommer i högre grad än tidigare att konkurrera med andra organisationer och kanske även med privata konsulter. o Vi måste fundera över hur vi kan fortsätta att vara en relevant samarbetspartner för lokala organisationer och vad vi kan erbjuda förutom pengarna. Varför ska de samarbeta med oss? Vilket mervärde erbjuder vi? o Vi ska fundera över hur vi kan vara innovativa i valet av såväl samarbetspartners som metoder. o Vi måste se till att vi har aktuella och relevanta kontextanalyser som utarbetats av våra samarbetspartners och målgrupper. o Vi ska alltid värna vårt oberoende från staten och analysera våra behov utifrån uppdrag och möjligheter. Interna faktorer som påverkar Forum Syd Forum Syds ekonomiska situation Vi är alltför beroende av finansiering från Sida. Även om vi ingick ett nytt treårigt avtal med Sida 2014 kommer det förmodligen att bli hårdare konkurrens om finansieringen från Sida Civsam framöver. Bristen på grundfinansiering av landkontoren hindrar oss också från att använda vår närvaro i partnerländerna på ett sätt som skulle öka nyttan för våra medlemsorganisationer. Vi har för litet eget kapital och det hindrar oss från att ta risker, testa nya idéer eller täcka perioder då landkontoren saknar finansiering. Eftersom vår verksamhet främst finansieras av våra bidragsgivare tvingas vi planera kortsiktigt. Konsekvenser för Forum Syd: För att öka nyttan av vår närvaro i partnerländerna måste vi hitta sätt att säkra grundfinansieringen av strategiska landkontor. Utmaningar med dagens Forum Syd Forum Syds verksamhet är i hög grad centraliserad till Stockholm. Vi skulle ha nytta av omfattande kontextsanalyser som bygger på de kunskaper som finns vid våra landkontor och hos lokala samarbetspartners och inom medlemsorganisationer. Kunskapen i partnerländer skulle i högre grad kunna användas i bedömningen av ansökningar och rapporter liksom i resultatredovisning och kapacitetsbyggande. Kapacitetsbyggandet borde i högre grad utgå från de behov som identifierats av våra lokala samarbetspartners. Många arbetsprocesser är spridda på flera olika enheter och uppdelade efter bidragsgivare snarare än efter process. Några tydliga exempel är vidareförmedling och opinionsbildande arbete. Detta är inte kostnadseffektivt och innebär att vi inte lär av varandra samt att vi har för många olika system att administrera. Vi har små resurser för opinionsbildande arbete och extern kommunikation. Det gör det svårt att uppfylla en del av Forum Syds syfte ( att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld ). Om vi är en organisation som människor inte känner till kan vi inte påverka politik och utveckling, och det leder till att vi blir mindre intressanta för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi saknar resurser för att överbrygga glappen mellan olika program på landkontoren, och landkontoren är således inte hållbara. Vi har begränsade resurser för aktiviteter som genomförs tillsammans med medlemsorganisationer vid landkontoren.

5 Konsekvenser för Forum Syd: Vi måste anpassa organisationen så att vi kan garantera medlemsnytta, framtida finansiering, närvaro i partnerländer, effektiva processer, kostnadseffektivitet och att medel görs tillgängliga för opinionsbildning.

6 Syfte Vad ska vi göra för vilka, och varför, för att bidra till vår vision? Vi verkar för vår vision genom att stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Huvudintressenter Medlemsorganisationerna Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom utvecklingssamarbete samt ett forum för opinionsbildning. Med sina kunskaper och erfarenheter bidrar medlemsorganisationerna till att göra Forum Syd till en stark paraplyorganisation. Övriga intressenter Partnerorganisationer i våra samarbetsländer Forum Syd ska erbjuda långsiktigt samarbete och kapacitetsutveckling. Som en del av samarbetet med våra partners vill vi påverka makthavare i Sverige, EU och på global nivå. Civilsamhällesorganisationer i Sverige Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, förmedla medel och bidra till kapacitetsutveckling. Bidragsgivare och uppdragsgivare Forum Syd ska vara en legitim civilsamhällesaktör som genomför utvecklingsinsatser som bidrar till varaktig förändring och demokrati. Den svenska allmänheten och beslutsfattare Forum Syd ska bidra till ökad kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor och civilsamhällets utvecklingsarbete.

7 Framgångsfaktorer Inom ramen för vårt syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Kompetenser o Demokrati och rättighetsfrågor o Genus/jämställdhet och miljö/klimat ur ett rättighetsperspektiv o Effektiva metoder för utvecklingssamarbete o Kunnig opinionsbildare o Varaktiga resultat o Medlemsorganisationer med bred, ingående kunskap om utvecklingsfrågor, kulturer och länder o Gräsrotsperspektiv på utveckling Enkelhet o Tydliga och enkla ansöknings- och rapporteringsrutiner o Enkelt för partners att samarbeta med oss o Tydlighet i det vi står för och allt vi gör o Enkelt uttryckta komplexa budskap Närvaro o Är närvarande på obekväma/svåra platser och arbetar ofta med resurssvaga organisationer o Påverkar och syns i debatten o Trovärdighet i sättet att arbeta med partner. En lyssnande och aktiv partner, som arbetar på lika villkor.

8 Mål Vad ska vi därför uppnå? Forum Syd har fem verksamhetsmål för perioden som tillsammans bidrar till att uppfylla vårt syfteatt stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över... bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Verksamhetsmål Verksamhets mål Kvalitet Profil Medlemsorgan isation Intern samverkan Finansiering Beskrivning Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Forum Syds målstruktur

9 Prioriteringar Vad ska vi göra för att uppnå våra mål? Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Prioriteringar Fortsätta fokusera på enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom bidragsadministrationen. Genomföra och justera den reviderade övergripande målstrukturen Införa Dira och Sopal inom hela organisationen Arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Prioriteringar Öka insatserna för opinionsbildning i prioriterade frågor för extern kommunikation. Utveckla vidareförmedlingen av medel från Sida Civsam på ett strategiskt sätt, med utgångspunkt i översynen av CSO-strategin. Profilera och marknadsför Forum Syds utvecklade rättighetsbaserade modell, där demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat är sammanlänkande. Medlemsorganisation Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Prioriteringar Förbättrad kapacitet vid landkontoren för kontextanalyser, kapacitetsbyggande och projektbedömningar som är till nytta för medlemmar och deras lokala samarbetspartners. Ta vara på den omfattande kunskap och erfarenhet medlemmarna har skaffat sig genom sitt arbete på plats i många länder; inkludera dem i arbetet med kapacitetsbyggande, bakgrundsanalyser och utvärderingsverktyg. Fortsätta utveckla och förbättra Forum Syds medlemskommunikation Öka antalet medlemsorganisationer Gemensamma opinionsbildande insatser tillsammans med medlemmarna Undersök hur Forum Syds Stockholmskontor kan förstärka stödet till medlemsorganisationerna men också deras möjlighet att bidra till ett starkare Forum Syd. Intern samverkan Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Prioriteringar Stärka Forum Syds modell för vidareförmedling och organisera alla vidareförmedlingsprogram på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt.

10 Prioriteringar Följ upp införandet av engelska som arbetsspråk. Anpassa organisationen för att säkra medlemsnytta, effektiva processer, hållbara landkontor, kostnadseffektivitet och resurser för extern kommunikation. Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Prioriteringar Ange önskvärd nivå för hållbarhet och kriterier för strategiska landkontor samt se till att verksamheten vid dessa är ekonomiskt hållbar. Införa en strategi för insamling av privata medel och fördela resurser. Säkra tillräcklig inkomst för det egna bidraget till Forum Syds Sida Civsam-program.

11 Kompetenser Vilka kompetenser behöver vi och hur säkerställer vi dem? Följande områden identifieras som kompetenser som behöver stärkas för att genomföra verksamhetsplanen Ökad kompetens inom: Våra tematiska områden, särskilt miljö och klimat ur ett rättighetsbaserat perspektiv Förändringsledning Insamling. Projektledning Informations och kommunikationsteknik för kapacitetsutveckling hos lokala samarbetspartners Genomförande av projekt i konflikt- och postkonfliktområden Kommunikation (strategisk och skriftlig)

12 Relationer Med vilka vill vi samarbeta och hur? Följande externa relationer är särskilt viktiga för att vi ska kunna nå målen i denna verksamhetsplan: Institutionella bidragsgivare Forum Syd är beroende av relationen till institutionella bidragsgivare, där Sida Civsam är den viktigaste. Under de senaste åren har Forum Syd lagt mycket arbete på att förbättra relationerna med Sida Civsam, bland annat för att undanröja tvivlen på Forum Syds interna kontroll och förmågan att åstadkomma bra resultat inom vidareförmedlingen av medel. Fokus för relationen till Sida Civsam kommer att förändras Prioriteringarna är att vidareutveckla och operationalisera det tydligare mandat för vidareförmedling av medel som Forum Syd fått, samt att förankra eventuella organisatoriska förändringar. Innehållet i och konsekvenserna av en ny CSO-strategi kommer också att bli föremål för dialog. Internationella programenheten, inbegripet många landkontor, kommer att fortsätta kartlägga, etablera och odla relationerna med andra institutionella bidragsgivare. Bidragsgivare i näringslivet Under 2013 tog Forum Syd ett initiativ för att öka bidragen från näringslivet. Det är en långsiktig satsning som kräver tålamod. Insatserna under 2015 kommer främst att vara inriktade på fortsatt arbete för att dels skapa relationer till givare i näringslivet, främst företag med en tydlig CSR-profil och med förbindelser i länder där Forum Syd är verksamt, dels vårda redan befintliga relationer. Politiska aktörer Under 2014 kommer åtgärder att vidtas för att öka kontakterna med utrikesdepartementet och andra viktiga departement och riksdagspolitiker. Därigenom kan vi både bidra med vår kompetens och påverka strategiska och politiska processer. Dessa kontakter kommer att stå i fokus också under Media Det är viktigt att etablera nya kontakter med relevanta medier samt underhålla de befintliga, dels för att kunna profilera organisationen på det sätt vi önskar, dels också för att nå våra mål med det opinionsbildande arbete som riktar sig mot relevanta målgrupper. Andra civilsamhälleliga organisationer i Sverige och utomlands Forum Syd ska fortsätta hålla en hög profil inom nätverket för generalsekreterare. Vi anser att detta är viktigt för att stärka Forum Syds roll som en paraplyorganisation. Vidare ska Forum Syd även fortsättningsvis ha en stark närvaro i Concord-nätverket eftersom detta är ett viktigt forum för många strategiska processer på nationell och global nivå samt på EU-nivå. För att bättre dra nytta av grannländernas organisation av stödet till civilsamhället ska Forum Syd fortsätta utbyta erfarenheter med liknande nordiska CSO-plattformar, till exempel Bistandstorget och CISU. Medverkan i internationella sammanslutningar och nätverk för våra prioriterade opinionsbildningsfrågor är också viktigt för att samordna insatserna, hitta nya samarbetspartners och finansiering, stärka Forum Syds profil och i slutändan göra vårt opinionsbildande arbete effektivare. På enhetsnivå ska Forum Syd fortsätta delta i olika nätverk för svenska CSO:er, till exempel controller- och metodnätverken. Akademiska institutioner och forskare Forum Syd ska bygga upp regelbunden kontakt med lämpliga akademiska institutioner och forskargrupper för att hålla sig informerat om senaste forskningsrön och relevanta studier. Detta kommer att stärka Forum Syds trovärdighet och inflytande som pålitlig paraplyorganisation.

13 Organisation Vem är ansvarig för vad och hur säkerställer vi en gemensam kreativ kultur? Forum Syds interna organisation kommer att uppdateras under 2015 för att göra vår verksamhet effektivare, i enlighet med vårt idéprogram, och för att organisationen ska fortsätta vara en relevant samarbetspartner för fattiga och marginaliserade i arbetet för en rättvis och hållbar värld. Forum Syds organisation, maj 2014

14 Ekonomiska konsekvenser Vilka intäkter, kostnader och investeringar förväntar vi oss? Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den? Verksamhetsplanen för 2015 utgår från en budgetram på MSEK. Nya investeringar Följande punkter i planen, som alla är mycket viktiga för att uppnå målen på lång sikt, förväntas få budgetmässiga konsekvenser som bör betonas: Fortsatta investeringar genom insamling från privatpersoner och förstärkning av insamling av institutionella medel. Den sistnämnda punkten kan kräva ytterligare finansiering, beroende på vilken strategi som väljs. Förstärkning av kompetensen inom identifierade områden kräver en större budget. Se över och anpassa organisationen till framtiden. Ökad kapacitetsutveckling i lokala organisationer med hjälp av informations och kommunikationsteknik. Ekonomiska utsikter och prioriteringar Det ekonomiska scenario som vår planering utgår från påverkas till stor del av utvecklingen för Forum Syds rambidrag från Sida Civsam samt hur stor volym som hanteras av Internationella programenheten och som finansieras av flera olika bidragsgivare. 1 Ramavtalen med Sida Civsam för syd/öst- och informationsbidragen har godkänts för , med möjlighet till förlängning med ett år till Ansökan för syd/öst har godkänts utan ändringar. Budgeten i ansökan om informationsbidrag har skurits ned med 14 procent. Många internationella program läggs ner 2013/2014. Landkontoret i Colombia o har ingen finansiering efter Å andra sidan anser vi att det finns stor potential för ytterligare ökningar under , både i syd och öst, framför allt med fokus på diasporagrupper, i konflikt- och postkonfliktområden samt i länder där civilsamhället utsätts för påtryckningar, till exempel Vitryssland. En viktig förutsättning för dessa ökningar är en förstärkt kapacitet för insamling av institutionella medel. Faktum är att från 2017 har vi än så länge ingen avtalad finansiering alls. Eftersom verksamheten helt finansieras av våra bidragsgivare har vi ingen möjlighet till kärnfinansiering. Detta är en stor utmaning inför den kommande perioden. Forum Syd måste hitta en lösning som gör att verksamhetsplaneringen kan baseras på långsiktigt hållbara aktiviteter. Mot periodens slut räknar vi med ökade intäkter från privata bidragsgivare. 1 Till exempel från EU och andra Sida-avdelningar.

15 Budgetram Typ Budget (MSEK) Forum Syds informations- och metodutvecklingsprogram Omfattar Globalportalen, Globala utvecklingsfrågor samt program för en hållbar utveckling Utvecklingsinsatser inom Internationella programenheten Vidareförmedling till svenska CSO:er. Omfattar vidareförmedling av medel från Sida Civsam, Sida Europe och Universitets- och högskolerådet. Forum Syds kostnader för administration, kvalitetssäkring och insamling av medel (varav Internationella programenheten bidrar med 4 8 MSEK) Totalt per år Dessa kostnader kommer huvudsakligen att finansieras med medel från: Sida (olika avdelningar och ambassader) Sida Civsam Universitets- och högskolerådet EU Medlemsavgifter till Forum Syd Medlemsavgifter och försäljning från Globalportalen Övriga intäkter (privat insamling av medel, försäljning av tjänster och publikationer etc.)

16 Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Hur och när ska vi uppdatera den här planen? Delårsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner Fokus: Uppföljning av aktiviteter, fokus på avvikelser från planen. Årsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner samt resultatet från vidareförmedlingen, informationsarbetet och den internationella programverksamheten. Fokus: Indikatorer på målnivå och uppföljning av genomförda prioriteringar. Förutom nyckelindikatorerna och den kvalitativa analysen av utvecklingsresultaten kompletterar Forum Syd sitt uppföljningssystem med särskilda utvärderingar. Denna verksamhetsplan ska ses över årligen under ledning av styrelsen och godkännas på årsmötet. Forum Syd arbetar med en övervakningsram som bygger på olika nyckelindikatorer. Indikatorerna visas i tabellen nedan. Tabellen uppdateras när årsrapporten är klar. Verksamhets mål Beskrivning Indikator Resultat 2013 Mål 2014 Mål 2017 Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Totala projektadministrationskostnader i % av total finansiering som projektstöd Ansökande organisationers grad av nöjdhet med handläggningen av projektstödet (Index) Bidragsgivarnas uppfattning (Index) 9 Ej Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Undersökning av attityder hos målgrupperna journalister och opinionsbildare Ej Medlemsorga nisation Intern samverkan Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utbildningsfrågor. All Forum Syds personal känner sig som del av EN organisation där man samarbetar mellan enheter och länder på ett effektivt och strategiskt sätt. Antal medlemmar Index för medlemsnöjdhet % av medlemsorganisationer som deltog i Forum Syds aktiviteter minst en gång under året Intern kommunikation (index) 65 Ej Nöjdhet med intern service (index) Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Finansiering från huvudgivare i % av den totala finansieringen Antal institutionella bidragsgivare Total finansiering för Forum Syd (MSEK)

17 Förkortningar Förkortningar i texten Bistandstorget Kompetensnätverk för civilsamhällets organisationer i Norge CISU CSO Dira Sopal Civilsamfund i udvikling (Danmark) ett danskt nätverk för civilsamhälleliga organisationer Civil Society Organisation Forum Syds interna IT-system för projekt och program Forum Syds interna IT-system för planering och uppföljning av verksamhetsplaner, projektplaner och intern kontroll.

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Organisationsnummer 802400-7620. Juridisk form. En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Organisationsnummer 802400-7620. Juridisk form. En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Organisationsnummer 802400-7620 Juridisk form Ideell organisation Effektrapport 2014 1. Vad vill er organisation uppnå? Forum Syds vision är: En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att

Läs mer

Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016

Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016 Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december och lång sikt, december 2016 Beslutad av: Forum Syds årsmöte, 2012-06-02 Giltighetstid: T o m -12-31 Ansvarig: Generalsekreteraren Publiceras:

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016 2020 Strategi fo r sa rskilt demokratisto d genom svenska partianknutna organisationer 2016 2020 1. Inriktning Demokratistödet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

RIKTLINJE FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 2017

RIKTLINJE FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 2017 UTVECKLINGSPOLITISK RIKTLINJE FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 2017 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning...3 Civilsamhällets roll och betydelse i utvecklingen...5 Finlands verksamhet för att stärka civilsamhället...8

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer