Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd"

Transkript

1 Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan

2 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Värderingar våra interna spelregler Hur ska vi bemöta varandra? Våra värderingar handlar om hur vi ska bemöta varandra inom organisationen och om vårt förhållningssätt i kontakter med människor utanför organisationen. Värderingarna omfattar Forum Syds personal och alla andra personer som har samröre med organisationen, exempelvis styrelsen när de i olika sammanhang representerar Forum Syd. Vi ska bemöta varandra med: Professionalism Vi utför vårt arbete med hög kompetens och kvalitet och vi verkar ständigt för förbättringar. Vi delar med oss av våra kunskaper på ett förtroendeingivande sätt som är anpassat till mottagarens behov och förmågor. I vårt arbete utgår vi från och bidrar till organisationens mål och identifierar oss fullt ut med Forum Syds vision om en hållbar och rättvis värld där alla människor har makt att förändra. Vi är engagerade, prestigelösa, lyhörda och ansvarsfulla. Respekt Vi visar respekt för varandras kunskaper, färdigheter, tid, ansvar och uppgifter inom organisationen. Vi har förtroende för varandra och vi respekterar fattade beslut och olika synsätt. Vi visar respekt för varandras förutsättningar och värnar om alla människors lika värde. Öppenhet Vi löser problem och utvecklar organisationen genom att vara öppna för nya idéer samt beredda att omvärdera saker och se saker ur nya synvinklar. Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och stöttar varandra i vått och torrt. Vi strävar efter en öppen dialog där vi lyssnar på varandra och är intresserade av varandras perspektiv. Vårt arbete och våra processer är transparenta. När vi skriver vi i den här verksamhetsplanen syftar det på Forum Syds huvudkontor och våra landkontor. Om slutsatser eller förslag även omfattar medlemsorganisationerna anges detta uttryckligen.

3 Nuvarande situation Hur går det för Forum Syd? Var befinner vi oss i dag, och varför? Vilka insikter har vi fått? Vad tror vi om framtiden? Externa faktorer som påverkar Forum Syd Globala förändringar Världen är inte längre indelad i rika länder i nord och fattiga i syd. Biståndsbudgetarna blir mindre jämfört med andra ekonomiska flöden i låg- och medelinkomstländer. Problem kräver globala lösningar (till exempel klimatförändringen, kapitalflykt, landgrabbing eller handel). En stark och välutbildad medelklass växer fram i många länder. Den ekonomiska tillväxten ökar mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Inkomstklyftorna ökar dock i många länder. Syd syd-samarbetet ökar. Enorma resultat har uppnåtts under det senaste decenniet i fråga om spädbarnsdödlighet, utbildning och hiv-förebyggande insatser. Konflikt- och postkonfliktländer gynnas inte av de positiva trender som många andra länder upplever. Konsekvenser för Forum Syd: o Människors engagemang för att värna mänskliga rättigheter och bygga upp demokratiska institutioner ökar, ofta i strid med auktoritära regimer och maktstrukturer. Det civila samhället får därför en allt viktigare roll för att åstadkomma en rättvis och hållbar värld. o Ömsesidiga partnerskap mellan organisationer kommer att bli allt viktigare. Vi måste fundera över vilket mervärde vi tillför. Hur kan vi bäst komplettera våra samarbetspartners? o Vi måste se till att vår verksamhet grundar sig på aktuella kontextanalyser som genomförts av våra samarbetspartners och de människor vars rättigheter inte tillgodoses. o Forum Syd måste inse att tillgången på kompetens och kapacitet har blivit mycket bättre i de länder där våra samarbetspartners är verksamma. Svensk biståndspolitik och Sida Att nå resultat och öka kostnadseffektiviteten är områden som står i fokus. Innovation var ett nyckelord i budgetpropositionen Det avser bland annat nya aktörer, nya metoder, moderna tekniker och nya typer av samarbeten, till exempel med civilsamhällesorganisationer (CSO:er) och den privata sektorn. Demokrati och mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat står fotsatt i fokus. Budgeten för svenska civilsamhällesorganisationer har ökats med 150 miljoner kronor till 1,7 miljarder kronor för CSO-strategin kommer med största sannolikhet att uppdateras under slutet av 2014 eller 2015, eftersom den löper ut OECD/DAC rekommenderar Sverige att arbeta i färre länder och färre sektorer. Statskontoret är mycket positivt i sin utvärdering av ramorganisationssystemet. De rekommenderar mindre detaljstyrning, längre avtalsperioder och en fortsatt Forum Syd-kanal för vidareförmedling till svenska organisationer utan koppling till någon av de stora paraplyorganisationerna. De ger dock ingen fingervisning om vilket organ som borde ansvara för förvaltningen av den kanalen. De anger inte heller om det vore en fördel att kanalen sköts av en CSO eller inte. Detta kommer troligen att klargöras i nästa CSO-strategi. Sida Civsam är mycket positiva till resultatet av Forum Syds arbete. Två färska utvärderingar av Forum Syd (Systemrevisionen och Ramkriteriebedömningen) samt resultatrapporterna för har bidragit till det. Som en följd godkändes ansökan för (syd/öst) i sin helhet. Sida har ibland uttryckt en oro över att Forum Syd är splittrat på alltför många organisationer och att vi har höga transaktionskostnader. Vi får dock erkännande för vår höga kapacitet och kompetens när

4 det gäller vidareförmedling av medel och även för vårt arbete i svåra miljöer. Andra Sidaavdelningar än Civsam och vissa ambassader tar kontakt med Forum Syd för att diskutera program för civilsamhället, vilket är positivt. Konkurrensen om medel från Sida Civsam kommer dock att öka, liksom om andra medel från Sida och från andra bidragsgivare. Konsekvenser för Forum Syd o Vi måste bli ännu mer professionella och kostnadseffektiva och bli bättre på att nå ut med vad vi åstadkommer. Vi kommer i högre grad än tidigare att konkurrera med andra organisationer och kanske även med privata konsulter. o Vi måste fundera över hur vi kan fortsätta att vara en relevant samarbetspartner för lokala organisationer och vad vi kan erbjuda förutom pengarna. Varför ska de samarbeta med oss? Vilket mervärde erbjuder vi? o Vi ska fundera över hur vi kan vara innovativa i valet av såväl samarbetspartners som metoder. o Vi måste se till att vi har aktuella och relevanta kontextanalyser som utarbetats av våra samarbetspartners och målgrupper. o Vi ska alltid värna vårt oberoende från staten och analysera våra behov utifrån uppdrag och möjligheter. Interna faktorer som påverkar Forum Syd Forum Syds ekonomiska situation Vi är alltför beroende av finansiering från Sida. Även om vi ingick ett nytt treårigt avtal med Sida 2014 kommer det förmodligen att bli hårdare konkurrens om finansieringen från Sida Civsam framöver. Bristen på grundfinansiering av landkontoren hindrar oss också från att använda vår närvaro i partnerländerna på ett sätt som skulle öka nyttan för våra medlemsorganisationer. Vi har för litet eget kapital och det hindrar oss från att ta risker, testa nya idéer eller täcka perioder då landkontoren saknar finansiering. Eftersom vår verksamhet främst finansieras av våra bidragsgivare tvingas vi planera kortsiktigt. Konsekvenser för Forum Syd: För att öka nyttan av vår närvaro i partnerländerna måste vi hitta sätt att säkra grundfinansieringen av strategiska landkontor. Utmaningar med dagens Forum Syd Forum Syds verksamhet är i hög grad centraliserad till Stockholm. Vi skulle ha nytta av omfattande kontextsanalyser som bygger på de kunskaper som finns vid våra landkontor och hos lokala samarbetspartners och inom medlemsorganisationer. Kunskapen i partnerländer skulle i högre grad kunna användas i bedömningen av ansökningar och rapporter liksom i resultatredovisning och kapacitetsbyggande. Kapacitetsbyggandet borde i högre grad utgå från de behov som identifierats av våra lokala samarbetspartners. Många arbetsprocesser är spridda på flera olika enheter och uppdelade efter bidragsgivare snarare än efter process. Några tydliga exempel är vidareförmedling och opinionsbildande arbete. Detta är inte kostnadseffektivt och innebär att vi inte lär av varandra samt att vi har för många olika system att administrera. Vi har små resurser för opinionsbildande arbete och extern kommunikation. Det gör det svårt att uppfylla en del av Forum Syds syfte ( att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld ). Om vi är en organisation som människor inte känner till kan vi inte påverka politik och utveckling, och det leder till att vi blir mindre intressanta för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi saknar resurser för att överbrygga glappen mellan olika program på landkontoren, och landkontoren är således inte hållbara. Vi har begränsade resurser för aktiviteter som genomförs tillsammans med medlemsorganisationer vid landkontoren.

5 Konsekvenser för Forum Syd: Vi måste anpassa organisationen så att vi kan garantera medlemsnytta, framtida finansiering, närvaro i partnerländer, effektiva processer, kostnadseffektivitet och att medel görs tillgängliga för opinionsbildning.

6 Syfte Vad ska vi göra för vilka, och varför, för att bidra till vår vision? Vi verkar för vår vision genom att stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Huvudintressenter Medlemsorganisationerna Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom utvecklingssamarbete samt ett forum för opinionsbildning. Med sina kunskaper och erfarenheter bidrar medlemsorganisationerna till att göra Forum Syd till en stark paraplyorganisation. Övriga intressenter Partnerorganisationer i våra samarbetsländer Forum Syd ska erbjuda långsiktigt samarbete och kapacitetsutveckling. Som en del av samarbetet med våra partners vill vi påverka makthavare i Sverige, EU och på global nivå. Civilsamhällesorganisationer i Sverige Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, förmedla medel och bidra till kapacitetsutveckling. Bidragsgivare och uppdragsgivare Forum Syd ska vara en legitim civilsamhällesaktör som genomför utvecklingsinsatser som bidrar till varaktig förändring och demokrati. Den svenska allmänheten och beslutsfattare Forum Syd ska bidra till ökad kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor och civilsamhällets utvecklingsarbete.

7 Framgångsfaktorer Inom ramen för vårt syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Kompetenser o Demokrati och rättighetsfrågor o Genus/jämställdhet och miljö/klimat ur ett rättighetsperspektiv o Effektiva metoder för utvecklingssamarbete o Kunnig opinionsbildare o Varaktiga resultat o Medlemsorganisationer med bred, ingående kunskap om utvecklingsfrågor, kulturer och länder o Gräsrotsperspektiv på utveckling Enkelhet o Tydliga och enkla ansöknings- och rapporteringsrutiner o Enkelt för partners att samarbeta med oss o Tydlighet i det vi står för och allt vi gör o Enkelt uttryckta komplexa budskap Närvaro o Är närvarande på obekväma/svåra platser och arbetar ofta med resurssvaga organisationer o Påverkar och syns i debatten o Trovärdighet i sättet att arbeta med partner. En lyssnande och aktiv partner, som arbetar på lika villkor.

8 Mål Vad ska vi därför uppnå? Forum Syd har fem verksamhetsmål för perioden som tillsammans bidrar till att uppfylla vårt syfteatt stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över... bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Verksamhetsmål Verksamhets mål Kvalitet Profil Medlemsorgan isation Intern samverkan Finansiering Beskrivning Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Forum Syds målstruktur

9 Prioriteringar Vad ska vi göra för att uppnå våra mål? Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Prioriteringar Fortsätta fokusera på enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom bidragsadministrationen. Genomföra och justera den reviderade övergripande målstrukturen Införa Dira och Sopal inom hela organisationen Arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Prioriteringar Öka insatserna för opinionsbildning i prioriterade frågor för extern kommunikation. Utveckla vidareförmedlingen av medel från Sida Civsam på ett strategiskt sätt, med utgångspunkt i översynen av CSO-strategin. Profilera och marknadsför Forum Syds utvecklade rättighetsbaserade modell, där demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat är sammanlänkande. Medlemsorganisation Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Prioriteringar Förbättrad kapacitet vid landkontoren för kontextanalyser, kapacitetsbyggande och projektbedömningar som är till nytta för medlemmar och deras lokala samarbetspartners. Ta vara på den omfattande kunskap och erfarenhet medlemmarna har skaffat sig genom sitt arbete på plats i många länder; inkludera dem i arbetet med kapacitetsbyggande, bakgrundsanalyser och utvärderingsverktyg. Fortsätta utveckla och förbättra Forum Syds medlemskommunikation Öka antalet medlemsorganisationer Gemensamma opinionsbildande insatser tillsammans med medlemmarna Undersök hur Forum Syds Stockholmskontor kan förstärka stödet till medlemsorganisationerna men också deras möjlighet att bidra till ett starkare Forum Syd. Intern samverkan Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Prioriteringar Stärka Forum Syds modell för vidareförmedling och organisera alla vidareförmedlingsprogram på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt.

10 Prioriteringar Följ upp införandet av engelska som arbetsspråk. Anpassa organisationen för att säkra medlemsnytta, effektiva processer, hållbara landkontor, kostnadseffektivitet och resurser för extern kommunikation. Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Prioriteringar Ange önskvärd nivå för hållbarhet och kriterier för strategiska landkontor samt se till att verksamheten vid dessa är ekonomiskt hållbar. Införa en strategi för insamling av privata medel och fördela resurser. Säkra tillräcklig inkomst för det egna bidraget till Forum Syds Sida Civsam-program.

11 Kompetenser Vilka kompetenser behöver vi och hur säkerställer vi dem? Följande områden identifieras som kompetenser som behöver stärkas för att genomföra verksamhetsplanen Ökad kompetens inom: Våra tematiska områden, särskilt miljö och klimat ur ett rättighetsbaserat perspektiv Förändringsledning Insamling. Projektledning Informations och kommunikationsteknik för kapacitetsutveckling hos lokala samarbetspartners Genomförande av projekt i konflikt- och postkonfliktområden Kommunikation (strategisk och skriftlig)

12 Relationer Med vilka vill vi samarbeta och hur? Följande externa relationer är särskilt viktiga för att vi ska kunna nå målen i denna verksamhetsplan: Institutionella bidragsgivare Forum Syd är beroende av relationen till institutionella bidragsgivare, där Sida Civsam är den viktigaste. Under de senaste åren har Forum Syd lagt mycket arbete på att förbättra relationerna med Sida Civsam, bland annat för att undanröja tvivlen på Forum Syds interna kontroll och förmågan att åstadkomma bra resultat inom vidareförmedlingen av medel. Fokus för relationen till Sida Civsam kommer att förändras Prioriteringarna är att vidareutveckla och operationalisera det tydligare mandat för vidareförmedling av medel som Forum Syd fått, samt att förankra eventuella organisatoriska förändringar. Innehållet i och konsekvenserna av en ny CSO-strategi kommer också att bli föremål för dialog. Internationella programenheten, inbegripet många landkontor, kommer att fortsätta kartlägga, etablera och odla relationerna med andra institutionella bidragsgivare. Bidragsgivare i näringslivet Under 2013 tog Forum Syd ett initiativ för att öka bidragen från näringslivet. Det är en långsiktig satsning som kräver tålamod. Insatserna under 2015 kommer främst att vara inriktade på fortsatt arbete för att dels skapa relationer till givare i näringslivet, främst företag med en tydlig CSR-profil och med förbindelser i länder där Forum Syd är verksamt, dels vårda redan befintliga relationer. Politiska aktörer Under 2014 kommer åtgärder att vidtas för att öka kontakterna med utrikesdepartementet och andra viktiga departement och riksdagspolitiker. Därigenom kan vi både bidra med vår kompetens och påverka strategiska och politiska processer. Dessa kontakter kommer att stå i fokus också under Media Det är viktigt att etablera nya kontakter med relevanta medier samt underhålla de befintliga, dels för att kunna profilera organisationen på det sätt vi önskar, dels också för att nå våra mål med det opinionsbildande arbete som riktar sig mot relevanta målgrupper. Andra civilsamhälleliga organisationer i Sverige och utomlands Forum Syd ska fortsätta hålla en hög profil inom nätverket för generalsekreterare. Vi anser att detta är viktigt för att stärka Forum Syds roll som en paraplyorganisation. Vidare ska Forum Syd även fortsättningsvis ha en stark närvaro i Concord-nätverket eftersom detta är ett viktigt forum för många strategiska processer på nationell och global nivå samt på EU-nivå. För att bättre dra nytta av grannländernas organisation av stödet till civilsamhället ska Forum Syd fortsätta utbyta erfarenheter med liknande nordiska CSO-plattformar, till exempel Bistandstorget och CISU. Medverkan i internationella sammanslutningar och nätverk för våra prioriterade opinionsbildningsfrågor är också viktigt för att samordna insatserna, hitta nya samarbetspartners och finansiering, stärka Forum Syds profil och i slutändan göra vårt opinionsbildande arbete effektivare. På enhetsnivå ska Forum Syd fortsätta delta i olika nätverk för svenska CSO:er, till exempel controller- och metodnätverken. Akademiska institutioner och forskare Forum Syd ska bygga upp regelbunden kontakt med lämpliga akademiska institutioner och forskargrupper för att hålla sig informerat om senaste forskningsrön och relevanta studier. Detta kommer att stärka Forum Syds trovärdighet och inflytande som pålitlig paraplyorganisation.

13 Organisation Vem är ansvarig för vad och hur säkerställer vi en gemensam kreativ kultur? Forum Syds interna organisation kommer att uppdateras under 2015 för att göra vår verksamhet effektivare, i enlighet med vårt idéprogram, och för att organisationen ska fortsätta vara en relevant samarbetspartner för fattiga och marginaliserade i arbetet för en rättvis och hållbar värld. Forum Syds organisation, maj 2014

14 Ekonomiska konsekvenser Vilka intäkter, kostnader och investeringar förväntar vi oss? Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den? Verksamhetsplanen för 2015 utgår från en budgetram på MSEK. Nya investeringar Följande punkter i planen, som alla är mycket viktiga för att uppnå målen på lång sikt, förväntas få budgetmässiga konsekvenser som bör betonas: Fortsatta investeringar genom insamling från privatpersoner och förstärkning av insamling av institutionella medel. Den sistnämnda punkten kan kräva ytterligare finansiering, beroende på vilken strategi som väljs. Förstärkning av kompetensen inom identifierade områden kräver en större budget. Se över och anpassa organisationen till framtiden. Ökad kapacitetsutveckling i lokala organisationer med hjälp av informations och kommunikationsteknik. Ekonomiska utsikter och prioriteringar Det ekonomiska scenario som vår planering utgår från påverkas till stor del av utvecklingen för Forum Syds rambidrag från Sida Civsam samt hur stor volym som hanteras av Internationella programenheten och som finansieras av flera olika bidragsgivare. 1 Ramavtalen med Sida Civsam för syd/öst- och informationsbidragen har godkänts för , med möjlighet till förlängning med ett år till Ansökan för syd/öst har godkänts utan ändringar. Budgeten i ansökan om informationsbidrag har skurits ned med 14 procent. Många internationella program läggs ner 2013/2014. Landkontoret i Colombia o har ingen finansiering efter Å andra sidan anser vi att det finns stor potential för ytterligare ökningar under , både i syd och öst, framför allt med fokus på diasporagrupper, i konflikt- och postkonfliktområden samt i länder där civilsamhället utsätts för påtryckningar, till exempel Vitryssland. En viktig förutsättning för dessa ökningar är en förstärkt kapacitet för insamling av institutionella medel. Faktum är att från 2017 har vi än så länge ingen avtalad finansiering alls. Eftersom verksamheten helt finansieras av våra bidragsgivare har vi ingen möjlighet till kärnfinansiering. Detta är en stor utmaning inför den kommande perioden. Forum Syd måste hitta en lösning som gör att verksamhetsplaneringen kan baseras på långsiktigt hållbara aktiviteter. Mot periodens slut räknar vi med ökade intäkter från privata bidragsgivare. 1 Till exempel från EU och andra Sida-avdelningar.

15 Budgetram Typ Budget (MSEK) Forum Syds informations- och metodutvecklingsprogram Omfattar Globalportalen, Globala utvecklingsfrågor samt program för en hållbar utveckling Utvecklingsinsatser inom Internationella programenheten Vidareförmedling till svenska CSO:er. Omfattar vidareförmedling av medel från Sida Civsam, Sida Europe och Universitets- och högskolerådet. Forum Syds kostnader för administration, kvalitetssäkring och insamling av medel (varav Internationella programenheten bidrar med 4 8 MSEK) Totalt per år Dessa kostnader kommer huvudsakligen att finansieras med medel från: Sida (olika avdelningar och ambassader) Sida Civsam Universitets- och högskolerådet EU Medlemsavgifter till Forum Syd Medlemsavgifter och försäljning från Globalportalen Övriga intäkter (privat insamling av medel, försäljning av tjänster och publikationer etc.)

16 Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Hur och när ska vi uppdatera den här planen? Delårsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner Fokus: Uppföljning av aktiviteter, fokus på avvikelser från planen. Årsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner samt resultatet från vidareförmedlingen, informationsarbetet och den internationella programverksamheten. Fokus: Indikatorer på målnivå och uppföljning av genomförda prioriteringar. Förutom nyckelindikatorerna och den kvalitativa analysen av utvecklingsresultaten kompletterar Forum Syd sitt uppföljningssystem med särskilda utvärderingar. Denna verksamhetsplan ska ses över årligen under ledning av styrelsen och godkännas på årsmötet. Forum Syd arbetar med en övervakningsram som bygger på olika nyckelindikatorer. Indikatorerna visas i tabellen nedan. Tabellen uppdateras när årsrapporten är klar. Verksamhets mål Beskrivning Indikator Resultat 2013 Mål 2014 Mål 2017 Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Totala projektadministrationskostnader i % av total finansiering som projektstöd Ansökande organisationers grad av nöjdhet med handläggningen av projektstödet (Index) Bidragsgivarnas uppfattning (Index) 9 Ej Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Undersökning av attityder hos målgrupperna journalister och opinionsbildare Ej Medlemsorga nisation Intern samverkan Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utbildningsfrågor. All Forum Syds personal känner sig som del av EN organisation där man samarbetar mellan enheter och länder på ett effektivt och strategiskt sätt. Antal medlemmar Index för medlemsnöjdhet % av medlemsorganisationer som deltog i Forum Syds aktiviteter minst en gång under året Intern kommunikation (index) 65 Ej Nöjdhet med intern service (index) Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Finansiering från huvudgivare i % av den totala finansieringen Antal institutionella bidragsgivare Total finansiering för Forum Syd (MSEK)

17 Förkortningar Förkortningar i texten Bistandstorget Kompetensnätverk för civilsamhällets organisationer i Norge CISU CSO Dira Sopal Civilsamfund i udvikling (Danmark) ett danskt nätverk för civilsamhälleliga organisationer Civil Society Organisation Forum Syds interna IT-system för projekt och program Forum Syds interna IT-system för planering och uppföljning av verksamhetsplaner, projektplaner och intern kontroll.

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2011 2014 Protokoll III:2 vid regeringssammanträde 2011-03-03 UF2011/5294/UD/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Världsbanksgruppen

Läs mer

KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL KRAFT ATT FÖRÄNDRA Kraft att förändra... 3 Forum Syd möjliggör varaktig förändring... 4 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... 6 Barnmorskor viktiga pusselbitar för fred

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum

Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum SYSTEMREVISION 2002:1 Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum Mars 2002 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer och

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser

FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1. Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser FEBRUARI 2003 SYSTEMREVISION 2003:1 Styrning och kontroll inom kooperation utan gränser Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 6 2.1 Bakgrund och syfte... 7 2.2 Angreppssätt... 7 2.3 Metod och

Läs mer

Ny modell för bidrag till studieförbund. Utredning om Landstinget i Uppsala läns bidrag till studiedistrikten

Ny modell för bidrag till studieförbund. Utredning om Landstinget i Uppsala läns bidrag till studiedistrikten Ny modell för bidrag till studieförbund Utredning om Landstinget i Uppsala läns bidrag till studiedistrikten Torgny Sandgren 2012 Förord Kulturnämnden för Landstinget i Uppsala län beslutade den 14 december

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport 2002-03-13

Slutrapport 2002-03-13 Slutrapport 2002-03-13 SYSTEMREVISION AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM Arne Svensson (uppdragsansvarig) Thomas Forslund Lena Furmark Löfgren Sören Häggroth Lennart Gustafsson Jaan Kubja Elina Lehto

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer