Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd"

Transkript

1 Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan

2 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Värderingar våra interna spelregler Hur ska vi bemöta varandra? Våra värderingar handlar om hur vi ska bemöta varandra inom organisationen och om vårt förhållningssätt i kontakter med människor utanför organisationen. Värderingarna omfattar Forum Syds personal och alla andra personer som har samröre med organisationen, exempelvis styrelsen när de i olika sammanhang representerar Forum Syd. Vi ska bemöta varandra med: Professionalism Vi utför vårt arbete med hög kompetens och kvalitet och vi verkar ständigt för förbättringar. Vi delar med oss av våra kunskaper på ett förtroendeingivande sätt som är anpassat till mottagarens behov och förmågor. I vårt arbete utgår vi från och bidrar till organisationens mål och identifierar oss fullt ut med Forum Syds vision om en hållbar och rättvis värld där alla människor har makt att förändra. Vi är engagerade, prestigelösa, lyhörda och ansvarsfulla. Respekt Vi visar respekt för varandras kunskaper, färdigheter, tid, ansvar och uppgifter inom organisationen. Vi har förtroende för varandra och vi respekterar fattade beslut och olika synsätt. Vi visar respekt för varandras förutsättningar och värnar om alla människors lika värde. Öppenhet Vi löser problem och utvecklar organisationen genom att vara öppna för nya idéer samt beredda att omvärdera saker och se saker ur nya synvinklar. Vi ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt och stöttar varandra i vått och torrt. Vi strävar efter en öppen dialog där vi lyssnar på varandra och är intresserade av varandras perspektiv. Vårt arbete och våra processer är transparenta. När vi skriver vi i den här verksamhetsplanen syftar det på Forum Syds huvudkontor och våra landkontor. Om slutsatser eller förslag även omfattar medlemsorganisationerna anges detta uttryckligen.

3 Nuvarande situation Hur går det för Forum Syd? Var befinner vi oss i dag, och varför? Vilka insikter har vi fått? Vad tror vi om framtiden? Externa faktorer som påverkar Forum Syd Globala förändringar Världen är inte längre indelad i rika länder i nord och fattiga i syd. Biståndsbudgetarna blir mindre jämfört med andra ekonomiska flöden i låg- och medelinkomstländer. Problem kräver globala lösningar (till exempel klimatförändringen, kapitalflykt, landgrabbing eller handel). En stark och välutbildad medelklass växer fram i många länder. Den ekonomiska tillväxten ökar mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Inkomstklyftorna ökar dock i många länder. Syd syd-samarbetet ökar. Enorma resultat har uppnåtts under det senaste decenniet i fråga om spädbarnsdödlighet, utbildning och hiv-förebyggande insatser. Konflikt- och postkonfliktländer gynnas inte av de positiva trender som många andra länder upplever. Konsekvenser för Forum Syd: o Människors engagemang för att värna mänskliga rättigheter och bygga upp demokratiska institutioner ökar, ofta i strid med auktoritära regimer och maktstrukturer. Det civila samhället får därför en allt viktigare roll för att åstadkomma en rättvis och hållbar värld. o Ömsesidiga partnerskap mellan organisationer kommer att bli allt viktigare. Vi måste fundera över vilket mervärde vi tillför. Hur kan vi bäst komplettera våra samarbetspartners? o Vi måste se till att vår verksamhet grundar sig på aktuella kontextanalyser som genomförts av våra samarbetspartners och de människor vars rättigheter inte tillgodoses. o Forum Syd måste inse att tillgången på kompetens och kapacitet har blivit mycket bättre i de länder där våra samarbetspartners är verksamma. Svensk biståndspolitik och Sida Att nå resultat och öka kostnadseffektiviteten är områden som står i fokus. Innovation var ett nyckelord i budgetpropositionen Det avser bland annat nya aktörer, nya metoder, moderna tekniker och nya typer av samarbeten, till exempel med civilsamhällesorganisationer (CSO:er) och den privata sektorn. Demokrati och mänskliga rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat står fotsatt i fokus. Budgeten för svenska civilsamhällesorganisationer har ökats med 150 miljoner kronor till 1,7 miljarder kronor för CSO-strategin kommer med största sannolikhet att uppdateras under slutet av 2014 eller 2015, eftersom den löper ut OECD/DAC rekommenderar Sverige att arbeta i färre länder och färre sektorer. Statskontoret är mycket positivt i sin utvärdering av ramorganisationssystemet. De rekommenderar mindre detaljstyrning, längre avtalsperioder och en fortsatt Forum Syd-kanal för vidareförmedling till svenska organisationer utan koppling till någon av de stora paraplyorganisationerna. De ger dock ingen fingervisning om vilket organ som borde ansvara för förvaltningen av den kanalen. De anger inte heller om det vore en fördel att kanalen sköts av en CSO eller inte. Detta kommer troligen att klargöras i nästa CSO-strategi. Sida Civsam är mycket positiva till resultatet av Forum Syds arbete. Två färska utvärderingar av Forum Syd (Systemrevisionen och Ramkriteriebedömningen) samt resultatrapporterna för har bidragit till det. Som en följd godkändes ansökan för (syd/öst) i sin helhet. Sida har ibland uttryckt en oro över att Forum Syd är splittrat på alltför många organisationer och att vi har höga transaktionskostnader. Vi får dock erkännande för vår höga kapacitet och kompetens när

4 det gäller vidareförmedling av medel och även för vårt arbete i svåra miljöer. Andra Sidaavdelningar än Civsam och vissa ambassader tar kontakt med Forum Syd för att diskutera program för civilsamhället, vilket är positivt. Konkurrensen om medel från Sida Civsam kommer dock att öka, liksom om andra medel från Sida och från andra bidragsgivare. Konsekvenser för Forum Syd o Vi måste bli ännu mer professionella och kostnadseffektiva och bli bättre på att nå ut med vad vi åstadkommer. Vi kommer i högre grad än tidigare att konkurrera med andra organisationer och kanske även med privata konsulter. o Vi måste fundera över hur vi kan fortsätta att vara en relevant samarbetspartner för lokala organisationer och vad vi kan erbjuda förutom pengarna. Varför ska de samarbeta med oss? Vilket mervärde erbjuder vi? o Vi ska fundera över hur vi kan vara innovativa i valet av såväl samarbetspartners som metoder. o Vi måste se till att vi har aktuella och relevanta kontextanalyser som utarbetats av våra samarbetspartners och målgrupper. o Vi ska alltid värna vårt oberoende från staten och analysera våra behov utifrån uppdrag och möjligheter. Interna faktorer som påverkar Forum Syd Forum Syds ekonomiska situation Vi är alltför beroende av finansiering från Sida. Även om vi ingick ett nytt treårigt avtal med Sida 2014 kommer det förmodligen att bli hårdare konkurrens om finansieringen från Sida Civsam framöver. Bristen på grundfinansiering av landkontoren hindrar oss också från att använda vår närvaro i partnerländerna på ett sätt som skulle öka nyttan för våra medlemsorganisationer. Vi har för litet eget kapital och det hindrar oss från att ta risker, testa nya idéer eller täcka perioder då landkontoren saknar finansiering. Eftersom vår verksamhet främst finansieras av våra bidragsgivare tvingas vi planera kortsiktigt. Konsekvenser för Forum Syd: För att öka nyttan av vår närvaro i partnerländerna måste vi hitta sätt att säkra grundfinansieringen av strategiska landkontor. Utmaningar med dagens Forum Syd Forum Syds verksamhet är i hög grad centraliserad till Stockholm. Vi skulle ha nytta av omfattande kontextsanalyser som bygger på de kunskaper som finns vid våra landkontor och hos lokala samarbetspartners och inom medlemsorganisationer. Kunskapen i partnerländer skulle i högre grad kunna användas i bedömningen av ansökningar och rapporter liksom i resultatredovisning och kapacitetsbyggande. Kapacitetsbyggandet borde i högre grad utgå från de behov som identifierats av våra lokala samarbetspartners. Många arbetsprocesser är spridda på flera olika enheter och uppdelade efter bidragsgivare snarare än efter process. Några tydliga exempel är vidareförmedling och opinionsbildande arbete. Detta är inte kostnadseffektivt och innebär att vi inte lär av varandra samt att vi har för många olika system att administrera. Vi har små resurser för opinionsbildande arbete och extern kommunikation. Det gör det svårt att uppfylla en del av Forum Syds syfte ( att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld ). Om vi är en organisation som människor inte känner till kan vi inte påverka politik och utveckling, och det leder till att vi blir mindre intressanta för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi saknar resurser för att överbrygga glappen mellan olika program på landkontoren, och landkontoren är således inte hållbara. Vi har begränsade resurser för aktiviteter som genomförs tillsammans med medlemsorganisationer vid landkontoren.

5 Konsekvenser för Forum Syd: Vi måste anpassa organisationen så att vi kan garantera medlemsnytta, framtida finansiering, närvaro i partnerländer, effektiva processer, kostnadseffektivitet och att medel görs tillgängliga för opinionsbildning.

6 Syfte Vad ska vi göra för vilka, och varför, för att bidra till vår vision? Vi verkar för vår vision genom att stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Huvudintressenter Medlemsorganisationerna Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom utvecklingssamarbete samt ett forum för opinionsbildning. Med sina kunskaper och erfarenheter bidrar medlemsorganisationerna till att göra Forum Syd till en stark paraplyorganisation. Övriga intressenter Partnerorganisationer i våra samarbetsländer Forum Syd ska erbjuda långsiktigt samarbete och kapacitetsutveckling. Som en del av samarbetet med våra partners vill vi påverka makthavare i Sverige, EU och på global nivå. Civilsamhällesorganisationer i Sverige Forum Syd ska vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte, förmedla medel och bidra till kapacitetsutveckling. Bidragsgivare och uppdragsgivare Forum Syd ska vara en legitim civilsamhällesaktör som genomför utvecklingsinsatser som bidrar till varaktig förändring och demokrati. Den svenska allmänheten och beslutsfattare Forum Syd ska bidra till ökad kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor och civilsamhällets utvecklingsarbete.

7 Framgångsfaktorer Inom ramen för vårt syfte, vad ska vi fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika? Kompetenser o Demokrati och rättighetsfrågor o Genus/jämställdhet och miljö/klimat ur ett rättighetsperspektiv o Effektiva metoder för utvecklingssamarbete o Kunnig opinionsbildare o Varaktiga resultat o Medlemsorganisationer med bred, ingående kunskap om utvecklingsfrågor, kulturer och länder o Gräsrotsperspektiv på utveckling Enkelhet o Tydliga och enkla ansöknings- och rapporteringsrutiner o Enkelt för partners att samarbeta med oss o Tydlighet i det vi står för och allt vi gör o Enkelt uttryckta komplexa budskap Närvaro o Är närvarande på obekväma/svåra platser och arbetar ofta med resurssvaga organisationer o Påverkar och syns i debatten o Trovärdighet i sättet att arbeta med partner. En lyssnande och aktiv partner, som arbetar på lika villkor.

8 Mål Vad ska vi därför uppnå? Forum Syd har fem verksamhetsmål för perioden som tillsammans bidrar till att uppfylla vårt syfteatt stärka människor som är marginaliserade och som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över... bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. Verksamhetsmål Verksamhets mål Kvalitet Profil Medlemsorgan isation Intern samverkan Finansiering Beskrivning Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Forum Syds målstruktur

9 Prioriteringar Vad ska vi göra för att uppnå våra mål? Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Prioriteringar Fortsätta fokusera på enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom bidragsadministrationen. Genomföra och justera den reviderade övergripande målstrukturen Införa Dira och Sopal inom hela organisationen Arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Prioriteringar Öka insatserna för opinionsbildning i prioriterade frågor för extern kommunikation. Utveckla vidareförmedlingen av medel från Sida Civsam på ett strategiskt sätt, med utgångspunkt i översynen av CSO-strategin. Profilera och marknadsför Forum Syds utvecklade rättighetsbaserade modell, där demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat är sammanlänkande. Medlemsorganisation Medlemmar och partnerorganisationer upplever att Forum Syd är ett inflytelserikt forum i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utvecklingsfrågor. Prioriteringar Förbättrad kapacitet vid landkontoren för kontextanalyser, kapacitetsbyggande och projektbedömningar som är till nytta för medlemmar och deras lokala samarbetspartners. Ta vara på den omfattande kunskap och erfarenhet medlemmarna har skaffat sig genom sitt arbete på plats i många länder; inkludera dem i arbetet med kapacitetsbyggande, bakgrundsanalyser och utvärderingsverktyg. Fortsätta utveckla och förbättra Forum Syds medlemskommunikation Öka antalet medlemsorganisationer Gemensamma opinionsbildande insatser tillsammans med medlemmarna Undersök hur Forum Syds Stockholmskontor kan förstärka stödet till medlemsorganisationerna men också deras möjlighet att bidra till ett starkare Forum Syd. Intern samverkan Som EN organisation samarbetar vi mellan enheter och länder på ett ändamålsenligt och strategiskt sätt. Prioriteringar Stärka Forum Syds modell för vidareförmedling och organisera alla vidareförmedlingsprogram på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt.

10 Prioriteringar Följ upp införandet av engelska som arbetsspråk. Anpassa organisationen för att säkra medlemsnytta, effektiva processer, hållbara landkontor, kostnadseffektivitet och resurser för extern kommunikation. Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Prioriteringar Ange önskvärd nivå för hållbarhet och kriterier för strategiska landkontor samt se till att verksamheten vid dessa är ekonomiskt hållbar. Införa en strategi för insamling av privata medel och fördela resurser. Säkra tillräcklig inkomst för det egna bidraget till Forum Syds Sida Civsam-program.

11 Kompetenser Vilka kompetenser behöver vi och hur säkerställer vi dem? Följande områden identifieras som kompetenser som behöver stärkas för att genomföra verksamhetsplanen Ökad kompetens inom: Våra tematiska områden, särskilt miljö och klimat ur ett rättighetsbaserat perspektiv Förändringsledning Insamling. Projektledning Informations och kommunikationsteknik för kapacitetsutveckling hos lokala samarbetspartners Genomförande av projekt i konflikt- och postkonfliktområden Kommunikation (strategisk och skriftlig)

12 Relationer Med vilka vill vi samarbeta och hur? Följande externa relationer är särskilt viktiga för att vi ska kunna nå målen i denna verksamhetsplan: Institutionella bidragsgivare Forum Syd är beroende av relationen till institutionella bidragsgivare, där Sida Civsam är den viktigaste. Under de senaste åren har Forum Syd lagt mycket arbete på att förbättra relationerna med Sida Civsam, bland annat för att undanröja tvivlen på Forum Syds interna kontroll och förmågan att åstadkomma bra resultat inom vidareförmedlingen av medel. Fokus för relationen till Sida Civsam kommer att förändras Prioriteringarna är att vidareutveckla och operationalisera det tydligare mandat för vidareförmedling av medel som Forum Syd fått, samt att förankra eventuella organisatoriska förändringar. Innehållet i och konsekvenserna av en ny CSO-strategi kommer också att bli föremål för dialog. Internationella programenheten, inbegripet många landkontor, kommer att fortsätta kartlägga, etablera och odla relationerna med andra institutionella bidragsgivare. Bidragsgivare i näringslivet Under 2013 tog Forum Syd ett initiativ för att öka bidragen från näringslivet. Det är en långsiktig satsning som kräver tålamod. Insatserna under 2015 kommer främst att vara inriktade på fortsatt arbete för att dels skapa relationer till givare i näringslivet, främst företag med en tydlig CSR-profil och med förbindelser i länder där Forum Syd är verksamt, dels vårda redan befintliga relationer. Politiska aktörer Under 2014 kommer åtgärder att vidtas för att öka kontakterna med utrikesdepartementet och andra viktiga departement och riksdagspolitiker. Därigenom kan vi både bidra med vår kompetens och påverka strategiska och politiska processer. Dessa kontakter kommer att stå i fokus också under Media Det är viktigt att etablera nya kontakter med relevanta medier samt underhålla de befintliga, dels för att kunna profilera organisationen på det sätt vi önskar, dels också för att nå våra mål med det opinionsbildande arbete som riktar sig mot relevanta målgrupper. Andra civilsamhälleliga organisationer i Sverige och utomlands Forum Syd ska fortsätta hålla en hög profil inom nätverket för generalsekreterare. Vi anser att detta är viktigt för att stärka Forum Syds roll som en paraplyorganisation. Vidare ska Forum Syd även fortsättningsvis ha en stark närvaro i Concord-nätverket eftersom detta är ett viktigt forum för många strategiska processer på nationell och global nivå samt på EU-nivå. För att bättre dra nytta av grannländernas organisation av stödet till civilsamhället ska Forum Syd fortsätta utbyta erfarenheter med liknande nordiska CSO-plattformar, till exempel Bistandstorget och CISU. Medverkan i internationella sammanslutningar och nätverk för våra prioriterade opinionsbildningsfrågor är också viktigt för att samordna insatserna, hitta nya samarbetspartners och finansiering, stärka Forum Syds profil och i slutändan göra vårt opinionsbildande arbete effektivare. På enhetsnivå ska Forum Syd fortsätta delta i olika nätverk för svenska CSO:er, till exempel controller- och metodnätverken. Akademiska institutioner och forskare Forum Syd ska bygga upp regelbunden kontakt med lämpliga akademiska institutioner och forskargrupper för att hålla sig informerat om senaste forskningsrön och relevanta studier. Detta kommer att stärka Forum Syds trovärdighet och inflytande som pålitlig paraplyorganisation.

13 Organisation Vem är ansvarig för vad och hur säkerställer vi en gemensam kreativ kultur? Forum Syds interna organisation kommer att uppdateras under 2015 för att göra vår verksamhet effektivare, i enlighet med vårt idéprogram, och för att organisationen ska fortsätta vara en relevant samarbetspartner för fattiga och marginaliserade i arbetet för en rättvis och hållbar värld. Forum Syds organisation, maj 2014

14 Ekonomiska konsekvenser Vilka intäkter, kostnader och investeringar förväntar vi oss? Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den? Verksamhetsplanen för 2015 utgår från en budgetram på MSEK. Nya investeringar Följande punkter i planen, som alla är mycket viktiga för att uppnå målen på lång sikt, förväntas få budgetmässiga konsekvenser som bör betonas: Fortsatta investeringar genom insamling från privatpersoner och förstärkning av insamling av institutionella medel. Den sistnämnda punkten kan kräva ytterligare finansiering, beroende på vilken strategi som väljs. Förstärkning av kompetensen inom identifierade områden kräver en större budget. Se över och anpassa organisationen till framtiden. Ökad kapacitetsutveckling i lokala organisationer med hjälp av informations och kommunikationsteknik. Ekonomiska utsikter och prioriteringar Det ekonomiska scenario som vår planering utgår från påverkas till stor del av utvecklingen för Forum Syds rambidrag från Sida Civsam samt hur stor volym som hanteras av Internationella programenheten och som finansieras av flera olika bidragsgivare. 1 Ramavtalen med Sida Civsam för syd/öst- och informationsbidragen har godkänts för , med möjlighet till förlängning med ett år till Ansökan för syd/öst har godkänts utan ändringar. Budgeten i ansökan om informationsbidrag har skurits ned med 14 procent. Många internationella program läggs ner 2013/2014. Landkontoret i Colombia o har ingen finansiering efter Å andra sidan anser vi att det finns stor potential för ytterligare ökningar under , både i syd och öst, framför allt med fokus på diasporagrupper, i konflikt- och postkonfliktområden samt i länder där civilsamhället utsätts för påtryckningar, till exempel Vitryssland. En viktig förutsättning för dessa ökningar är en förstärkt kapacitet för insamling av institutionella medel. Faktum är att från 2017 har vi än så länge ingen avtalad finansiering alls. Eftersom verksamheten helt finansieras av våra bidragsgivare har vi ingen möjlighet till kärnfinansiering. Detta är en stor utmaning inför den kommande perioden. Forum Syd måste hitta en lösning som gör att verksamhetsplaneringen kan baseras på långsiktigt hållbara aktiviteter. Mot periodens slut räknar vi med ökade intäkter från privata bidragsgivare. 1 Till exempel från EU och andra Sida-avdelningar.

15 Budgetram Typ Budget (MSEK) Forum Syds informations- och metodutvecklingsprogram Omfattar Globalportalen, Globala utvecklingsfrågor samt program för en hållbar utveckling Utvecklingsinsatser inom Internationella programenheten Vidareförmedling till svenska CSO:er. Omfattar vidareförmedling av medel från Sida Civsam, Sida Europe och Universitets- och högskolerådet. Forum Syds kostnader för administration, kvalitetssäkring och insamling av medel (varav Internationella programenheten bidrar med 4 8 MSEK) Totalt per år Dessa kostnader kommer huvudsakligen att finansieras med medel från: Sida (olika avdelningar och ambassader) Sida Civsam Universitets- och högskolerådet EU Medlemsavgifter till Forum Syd Medlemsavgifter och försäljning från Globalportalen Övriga intäkter (privat insamling av medel, försäljning av tjänster och publikationer etc.)

16 Uppföljning Vad ska vi följa upp, hur och när? Hur och när ska vi uppdatera den här planen? Delårsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner Fokus: Uppföljning av aktiviteter, fokus på avvikelser från planen. Årsrapporter: Vad vi följer upp: Forum Syds verksamhetsplan och enheternas verksamhetsplaner samt resultatet från vidareförmedlingen, informationsarbetet och den internationella programverksamheten. Fokus: Indikatorer på målnivå och uppföljning av genomförda prioriteringar. Förutom nyckelindikatorerna och den kvalitativa analysen av utvecklingsresultaten kompletterar Forum Syd sitt uppföljningssystem med särskilda utvärderingar. Denna verksamhetsplan ska ses över årligen under ledning av styrelsen och godkännas på årsmötet. Forum Syd arbetar med en övervakningsram som bygger på olika nyckelindikatorer. Indikatorerna visas i tabellen nedan. Tabellen uppdateras när årsrapporten är klar. Verksamhets mål Beskrivning Indikator Resultat 2013 Mål 2014 Mål 2017 Kvalitet Forum Syds verksamhet visar konkreta resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartner som en pålitlig och enkel organisation att ha att göra med. Totala projektadministrationskostnader i % av total finansiering som projektstöd Ansökande organisationers grad av nöjdhet med handläggningen av projektstödet (Index) Bidragsgivarnas uppfattning (Index) 9 Ej Profil Forum Syd upplevs ha en profil inom demokrati och rättigheter, genus och jämställdhet samt miljö och klimat ur ett rättighetsperspektiv. Denna profil genomsyrar allt vårt utvecklingsarbete och vår opinionsbildning. Undersökning av attityder hos målgrupperna journalister och opinionsbildare Ej Medlemsorga nisation Intern samverkan Medlemmarna uttrycker att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats i hela världen och bidrar till ömsesidigt utbyte och inflytande i utbildningsfrågor. All Forum Syds personal känner sig som del av EN organisation där man samarbetar mellan enheter och länder på ett effektivt och strategiskt sätt. Antal medlemmar Index för medlemsnöjdhet % av medlemsorganisationer som deltog i Forum Syds aktiviteter minst en gång under året Intern kommunikation (index) 65 Ej Nöjdhet med intern service (index) Finansiering Diversifierad finansiering gör Forum Syd mer oberoende. Finansiering från huvudgivare i % av den totala finansieringen Antal institutionella bidragsgivare Total finansiering för Forum Syd (MSEK)

17 Förkortningar Förkortningar i texten Bistandstorget Kompetensnätverk för civilsamhällets organisationer i Norge CISU CSO Dira Sopal Civilsamfund i udvikling (Danmark) ett danskt nätverk för civilsamhälleliga organisationer Civil Society Organisation Forum Syds interna IT-system för projekt och program Forum Syds interna IT-system för planering och uppföljning av verksamhetsplaner, projektplaner och intern kontroll.

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016

Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december 2013 och lång sikt, december 2016 Forum Syd Verksamhetsplan med tidsperspektiv kort sikt, december och lång sikt, december 2016 Beslutad av: Forum Syds årsmöte, 2012-06-02 Giltighetstid: T o m -12-31 Ansvarig: Generalsekreteraren Publiceras:

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer