Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm"

Transkript

1 Nr 2 / Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm Vapensmeden Sam Björkholm i Molpe har utsetts till årets företagare i Korsnäs. Han jobbar med handeldvapen i olika form och hans specialitet är tillverkning av specialbössor. Foto: Kjell Nydahl Läs mer på sid 3

2 Bokslutet 2008 Det allmänna ekonomiska läget Den finska samhällsekonomins tillväxt har varit gynnsam i femton år. Den offentliga servicen har kunnat byggas ut även om staten samtidigt lindrat personbeskattningen med olika avdrag. Den ekonomiska situationen i vårt land försämrades i slutet av år 2008 på grund av att den internationella finanskrisen utvidgats till en global ekonomisk kris. Ännu i fjol växte världshandeln med drygt 3 procent, men uppskattningen för år 2009 är en minskning på mer än 4 procent. Den finska exportmarknaden kommer att möta en kraftigt krympande världsmarknad. Staten har satt in stimulansåtgärder för att stimulera hemmamarknaden och investeringarna. Ett räddningsprogram för den kommunala servicen har uppgjorts av Finlands kommunförbund. I programmet analyseras erfarenheterna från den förra recessionen i början av 1990-talet. Programmet innehåller även förslag till åtgärder under den kommande lågkonjunkturen. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna ökade kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter med över sju procent i fjol. Köp av tjänster och material ökade snabbt. Den kommunala lönesumman växte enligt de preliminära bokslutsuppgifterna med över 7 % och de övriga personalutgifterna med 5,5 %. Kommunernas ekonomi håller på att försämras då skatteinkomsternas tillväxt avtar och verksamhetsutgifterna ökar. Enligt bokslutsuppgifter för år 2008 kvarstår årsbidragen dock i stort sett på samma nivå som Ekonomin i Korsnäs kommun I Korsnäs kommun upplevde vi ett uppsving i ekonomin och näringslivet i början av år Lediga arbetsplatser har under de senaste åren lett till arbetskraftsinvandring och bostadsuthyrning. Totalt minskade ändå befolkningen med 21 personer så att befolkningstalet uppgick till invånare vid årets slut. Totalt 150 personer eller 6,8 % av kommunens befolkning är utlänningar. Häri inräknas även svenska medborgare. Enligt statistikcentralens jämförelse 2 toppar Korsnäs statistiken över de kommuner som har en inflyttningsvinst från utlandet i förhållande till eget befolkningstal åren Då har man inte räknat in de kommuner som har en egen mottagningscentral. Beviljade byggnadslov i fjol var 53 st, av vilka två för egnahemshus och ett för radhus med sju lokaler. I bokslutet för år 2008 uppgår årsbidraget till 354 euro/invånare eller totalt ,90 euro. (Jfr 769 euro/invånare eller totalt euro år 2007). Resultatet uppgår till ,33 euro och överskottet till ,88 euro. Då KKC inräknas uppgår årsbidraget till ,45 euro, resultatet till ,15 euro och överskottet till ,58 euro. Metallföretaget Oy Profiweld Ab växte under åren med antalet anställda, omsättning och ökat utrymmesbehov. En ny industrihall färdigställdes och togs i bruk i februari Pälsproduktionens försäljningsvärde för Korsnäs del blev under säsongen till 9,5 miljoner euro (jfr 9,8 milj. euro föregående säsong) enligt rapporter från Turkistuottajat Oyj och Danska Pels Auktioner. Pälsdjursnäringen är en mycket viktig näring i Korsnäs. Investeringar Korsnäs kyrkby skolas renovering och tillbyggnad färdigställdes och i augusti inleddes läsåret i den nyrenoverade skolan. Kostnaden för renoveringen och tillbyggnaden uppgick till 2,16 milj. euro moms 0 %. Statsandelen uppgick till euro och understöd på basen av idrottslagen för förstoring av gymnastiksalen uppgick till euro. Övriga investeringar i bl.a. idrottsplanen vid Kyrkby skola och VA-åtgärder. KKC År 2008 är det 37:e och det sista verksamhetsåret för KKC. Verksamhetsenheterna har producerat ead, vilket är under målsättningarna för året studerande har varit inskrivna under året. I Österbotten och i Södra Finland har orsaken till den svaga elevrekryteringen berott på högkonjunktur och arbetskraftsbrist samt framskjutna avtal gällande finansiering av EU-projekt. Totala intäkter under året uppgick till 8,0 milj euro. Anitas ruta Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde överlåtelseavtal mellan Korsnäs kommun och Ab Västra Finlands yrkesinstitut - Axxell Ab samt mellan Korsnäs kommun och samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för bildande av Yrkesakademin i Österbotten. KKC:s verksamhet med Korsnäs kommun som anordnare överläts till de nya anordnarna. Kommun- och servicestrukturreformen Statens kommun- och servicestrukturreform präglade senaste år med utredningar av olika slag i enlighet med ramlagen. Planeringen fortsatte gällande hälsovården och därtill anknuten socialvård under våren Resultatet blev grundandet av en samkommun enligt beställar- utförarmodellen. Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K 5) omfattar kommunerna Malax och Korsnäs samt städerna Närpes, Kaskö och Kristinestad. Samkommunen inledde och den egentliga verksamheten De gamla hvc-samkommunerna i samarbetsområdet upplöstes. Två förundersökningar gällande samgång och samarbete inleddes under året. Den ena gällande samgång mellan Malax och Korsnäs kommuner och den andra en stadsregionplan enligt ramlagen för Vasa stad, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö, Laihela och Lillkyro. Hösten 2009 ska utredningen vara klar med förslag till samarbets- och samgångsmodeller. I planeringen deltar professor Anita Niemi-Iilahti och forskare Siv Sandberg med utredningar och förslag. Glad Påsk Anita Ismark Kommundirektör

3 Årets företagare 2008 Sam Björkholm Detta år går priset som årets företagare till en av kommunens företagare, som jobbar i en mycket liten men lukrativ nisch vapensmeden Sam Björkholm. Sam Björkholm startade sin bana som vapensmed under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Sedan tidigare kände han branschen, eftersom han själv är inbiten jägare och också arbetat som försäljare inom branschen. Han utbildade sig till vapensmed i Rovaniemi och grundade företaget F:ma Sam Björkholm Han inledde verksamheten med reparationsuppdrag av befintliga vapen, men har mer och mer övergått till nyproduktion av specialvapen. De specialbössor som han tillverkar finns inte att köpas på marknaden. Bössorna kan vara extremt svåra att tillverka och det blir dyrt, eftersom de skräddarsys enligt kundens behov, förklarar Sam Björkholm. Men kunderna är beredda att betala för väl utfört arbete. En handgjord bössa tar mellan 50 och 100 timmar att tillverka, men leveranstiden kan bli längre eftersom man ibland hamnar att vänta på vissa specialdelar. Slutpriset på bössan kan bli upp till 8000 euro. Just nu har vapensmeden arbete för över ett år. Ett femtontal bössor är beställda och Björkholm räknar med att han hinner tillverka ca 4-5 specialbössor varje år, förutom de övriga uppdrag han åtar sig. Just nu håller han på och avvecklar reparationsverkstaden och överlåter den biten åt Rainer Brokvist från Malax. Han är en naturbegåvning med gott handlag, uppfinningsrikedom och är själv intresserad av jakt, berättar Sam Björkholm. Själv anlitar vapensmeden 3-4 underleverantörer för olika uppdrag. Framför allt anlitas företagare med lämpliga cnc-maskiner. Just nu finns det bra utrymme hos regionens underleverantörer för denna typ av arbete någon lågkonjunktur inom vapenbranschen märks inte av. Sätter Korsnäs på kartan Priset utdelades av företagsombudsman Kjell Nydahl från Vasek och Gustav Vesterkvist från Korsnäs företagare rf. Kjell Nydahl konstaterade i sin presentation av pristagaren att Sam Björkholm hör till dem som sätter Korsnäs på kartan. Kunderna kommer från hela landet och största delen av dem är finskatalande. - Specialuppdragen utgörs av allt från elefantbössor till mindre reparationsuppdrag. De flesta bössorna som tillverkas är specialkonstruerade enligt kundens behov. Foto: Kjell Nydahl Bygger specialbössor Att han började med specialbössor var något av en slump. En kund frågade om han kunde tänka sig att bygga en speciell bössa och Sam åtog sig uppdraget. Kunden var nöjd med resultatet och efteråt började det komma alla typer av förfrågningar från olika håll. Bössorna används till jakt av olika slag, såsom buffel- och vildsvinsjakt i Afrika. Hemskt mycket elefanter skjuts inte idag, eftersom licenserna är dyra och själva djuret har låg status bland jägarna. Sam Björkholm är själv hängiven jägare och har också själv hunnit avverka jaktresor till flera olika kontinenter. Vapensmeden Sam Björkholm i sin vapenverkstad. 3

4 Kommunstyrelsens företrädare i nämnder och sektioner Kommunstyrelsen utser i följande nämnder och sektioner representanter med närvaro- och yttranderätt: bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden, tillsynsnämnden, biblioteks-, kulturoch fritidssektionen samt landsbygdssektionen. Enligt förvaltningstadgan har vid kommunstyrelsens sammanträden förutom medlemmarna fullmäktiges ordförande och viceordföranden, kommundirektören och ekonomichefen närvaro- och yttranderätt. Vid övriga organs sammanträden har kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören närvaro- och yttranderätt. Kommunstyrelsen utsåg vid sammanträdet sina representanter i nämnderna och sektionerna för åren : Tekniska nämnden Jonas Sten Tillsynsnämnden Greta Hultholm Vård- och omsorgsnämnden Marit Blomqvist Bildningsnämnden Annika Ravald Biblioteks-kultur- och fritidssektionen Mats Åbacka Landsbygdssektionen Roger Backholm Anslag för fritidsaktiviteter i byarna Kommunfullmäktige beslöt att bevilja euro för fritidsaktiviteter (5000 euro per by till Harrström, Taklax, Molpe, Korsnäs kby och 2500 euro per by till Korsbäck, Bjurbäck och Helenelund). Följande åtgärder har verkställts eller planeras i de olika byarna: Bjurbäck byaförening har färdigställt ishockeyrinken bakom byagården. De har fyllt grus och div. markarbeten för att få en stadig och plan grund därtill har lyktstolpar och belysningspunkter monterats. Bollplan i Helenelund Helenelunds byaförening valde att på norra sidan av byagården sanda upp en plan lämplig för olika bollsporter. Angränsande till planen anlades en grillplats med ett separat bord och ett grilltak. Sportplan i Korsbäck Korsbäck byaförening har byggt en plan som kan användas som ishockeyrink eller tennis och fotbollsplan. 4 Renovering i uf-lokalen Harrström ungdoms- och hembygdsförenings styrelse har diskuterat hur bidraget bäst kunde användas och hört ungdomarnas synpunkter vid dessa diskussioner. De anser att bidraget gör mest nytta genom att det används vid renoveringen av övervåningen på UF-lokalen där ett samlingsutrymme iordningställs för ungdomarna, vilket kommer att vara öppet året runt. Harrström ungdoms- och hembygdsförening har bifogat en kostnadskalkyl tillsammans med anhållan. Belysning och sandplan Taklax by anhåller om att förbättra belysningen längs skidspåret som går mellan skolan och UF lokalen, samt förbättra grusplanen på skolgården. Taklax by har bifogat en kostnadskalkyl tillsammans med anhållan. Idrottsplan i Molpe Molpe by anhåller om att förbättra Kommunstyrelsen och kommunledningen. Övre raden från vänster: Ann-Sofi Backgren (fmg ordf), Jonas Sten (kst II vordf), Jonas Lindholm (fmg III vordf), Sven-Erik Bernas (fmg I vordf), Marcus Nordmyr (fmg II vordf), Mats Åbacka (kst), Roger Backholm (kst) och Greta Hultholm (kst). Nedre raden från vänster: Marit Blomqvist (kst), Anita Ismark (kd), Henrik Rosendahl (kst ordf), Annika Ravald (kst I vordf) och Caroline Westerdahl (ek.chef). idrottsplan på kommunens tomt rek. nr. 6:19. Arbetet som skall utföras är att jämna och grundförbättra planen, förbättra fotbollsmålen, samt stolpar för beach volleyboll på simstranden i Molpe. Molpe by har bifogat en kostnadskalkyl tillsammans med anhållan. Inredning och hyra för racing Korsnäs Ungdomsförening r.f. ansöker om bidrag för kostnad av hyra vid Botniaring i Jurva på 600 euro samt inredningskostnader till ungdomsrummet till nya lokalen. Tekniska nämnden konstaterade att bidraget, som kommunfullmäktige beviljat, i huvudsak gått till det ändamål som det var avsett till. Bidraget till de byar som lämnat in kopior av räkningar har utbetalats. Till de återstående byarna, som lämnat in kostnadskalkyl, utbetalas bidraget först när kopior av räkningarna har inlämnats till kommunen.

5 Kommittéer och arbetsgrupper Kommunstyrelsen granskade de olika kommittéerna och andra arbetsgrupper, som tillsatts för specifika uppdrag. Följande kommittéer har slutfört sitt uppdrag: KKC -kommittén, kommitté för flisvärmecentralen,arbetsgrup per för hälsovårdsutredningen, strategikommitté för uppgörande av genomförandeplan (ramlagen), byggnadskommitté för Kyrkby skola, kommitté för revidering av beredskapsplan för VA-området och flyktingkommittén. En ny kommitté som borde tillsättas är en strategikommitté för Korsnäs kommun för uppdatering av strategiplanen. Kommunstyrelsen tillsatte följande kommittéer, äldreråd, ungdomsråd och redaktionsråd för kommunstyrelsens mandattid : Redaktionsråd Henrik Rosendahl, ordf. Kjell Nydahl, viceordf. Caroline Åbacka, medlem Roger Bergström, medlem I redaktionsrådets sammanträden och arbete deltar kommundirektör Anita Ismark som ansvarig utgivare och fritidssekreterare Roger Lindholm. Sekreterare i redaktionsrådet är ekon.mag. Kenth Nedergård. Äldreråd, kommitté Ordinarie Ersättare Rego Sandholm, ordf Alef Ståhl Thure Norrgård, vordf Maja Krook Doris Stenholm Henry Häggblom Ingeborg Westergård Inga-Lill Vikberg Äldreomsorgsledare Kerstin Sjöstrand är sekreterare för äldrerådet. Ungdomsråd, kommitté Ordinarie Ersättare Annika Granqvist, ordf Andreas Wägar Jan Mannfolk, vordf Hannah Åbacka Willy Lågas Jonna Granqvist Maria Mannfolk Jessica Lagerström Rickard Höglund Tobias Skinnars Fritidssekreterare Roger Lindholm är sekreterare för ungdomsrådet. Planeringskommitté för Lärknäs åldringshem och Annahemmet Henrik Rosendahl, ordförande Carina Mattans Greta Hultholm Ingegärd Till-Norrdahl Kerstin Sjöstrand Ulf Granås Styrgrupp för restaurering av Börsskärssund Anita Ismark, Korsnäs kommun, ordf. Ulf Granås, Korsnäs kommun Lasse Känsälä, Västra Finlands Miljöcentral Eva-Stina Skinnars, Västra Finlands Miljöcentral Kurt Backgren, Molpe samfälligheter Hilding Enberg, Molpe fiskargille r.f. Gösta Holm, repr. för fritidsstugägarna Måns Holming, Molpe samfälligheter IT-arbetsgruppen Medlemmar Jonas Sten, ordförande Ulf Granås (ersättare Karl-Erik Nylund) Annika Ravald Caroline Westerdahl Johnny Granqvist Ann-Sofi Backgren Strategikommitté Henrik Rosendahl Ann-Sofi Backgren Annika Ravald Jonas Lindholm Marcus Nordmyr Roger Bergström Anita Ismark Caroline Westerdahl Samkommunen för Malax-Korsnäs HVC Malax-Korsnäs hälsovårdscentrals samkommun är inne i likvidationsprocessen i.o.m. att kommunerna beslutat att upplösa samkommunen. Likvidationen skall slutföras under år Fullmäktige valde medlemmar jämte personliga ersättare i samkommunstyrelsen för Malax-Korsnäs hälsovårdscentral för år 2009 samt tre representanter jämte ersättare för samkommunstämman. Samkommunstyrelsen Ordinarie Anna-Lena Kronqvist (vordf) Roger Bergström Annika Ravald Samkommunstämman Ordinarie Ann-Sofi Backgren Henrik Rosendahl Anita Ismark Personlig ersättare Måns Holming Ingeborg Westergård Helena Kulp Personlig ersättare Maj-Lis Häggblom Marianne Granqvist Birgitta Juth 5

6 Militäriskt i årets Taklaxrevy Det är ett relativt ungt, men ändå tajt garde, som ställer upp i årets Taklaxrevy. Välkända profiler från tidigare år återkommer och nya förmågor dyker upp. Den röda tråden för i år är aningen militärisk, vilket också hörs på namnet Revykompaniet. Revyn inleds med en lokal variant på Björneborgarnas marsch och avslutas med en dito variant på Ohi on -temat. Däremellan hinner man skämta friskt med såväl lokala händelser under året som den världsomfattande lågkonjunkturen. Orkestern gör väl i från sig under ledning av kapellmästare Jan-Ola Granholm och unga sångfågeln Hanna Lagerström får också sjunga solo i den rörande Hallelujah. Annars är det närmast Mats Korsbäcks otroliga imitationer tillsammans med grabbarna Tommy Ekström, Andreas Vägar och Mats Granqvist i olika skepnader som drar ner de flesta applåderna. Årets mesta överraskning är förmodligen dansnumret Kråkträsk, som visar sig vara en mycket lokal och manlig variant av baletten Svansjön. Aktörerna och skribenterna tillsammans med regissören Kristina Ågren har ännu ett år fått ihop en revy som nog roar de flesta utan att trampa någon för mycket på tårna. Kenth Nedergård 6 Balanskonstnären Bengt Nybjörk på årets sakta snett sjunkande pall väckte idel munterhet bland publiken. Överst: Kommendören Andreas Vägar tar emot det revyfärdiga kompaniet under ledning av Mats Korsbäck. Mitten: Årets orkester gjorde väl ifrån sig: Andreas Vägar (gitarr), Tommy Ekström (bas), Hanna Lagerström (trummor) och Jan-Ola Granholm (keyboard). Nederst: Väna balettdansörer i form av Benny Snickars, Jukka Saartenoja, Andreas Vägar och Tommy Ekström.

7 EU-valet 2009 EU-val 2009 förrättas söndag Förhandsröstningen ordnas under tiden och , således inte på pingstdagen Förhandsröstning i EU-valet ordnas i Korsnäs kommun på kommunkansliet under kansliets öppethållningstider, vardagar kl samt under förhandsröstningsperiodens lördag kl Till valförrättare vid förhandsröstningen vid ovannämnda val föreslås ekonomichef Caroline Westerdahl, byråsekreterare Doris Södergran, kanslist Britt-Marie Helminen och lantbrukssekreterare Christina Bengsén samt som ersättare löneräknare Sabina Hartvik-Matkoski och bokförare Stig Törnroos. Centralvalnämnden förordnar valförrättarna. Valnämnder Kommunstyrelsen utsåg ordinarie medlemmar och ersättare i valnämnder och valbestyrelse i Korsnäs kommun för EU-valet 2009: I röstningsområdet, Molpe: Ordinarie: Ordförande Maria Nylund, viceordförande Marie Prost, medlemmar Martin Palmqvist, Boris Foxell och Susanne Häggdahl. Ersättare enligt ordningsföljd: Kurt Backgren, Ralf Rusk, Birger Krook, Linda Backgren-Holm och Eva Stina Strandberg. II röstningsområdet, Korsbäck: Ordinarie: Ordförande Maj-Lis Häggblom, viceordförande Klas Bäcklund, medlemmar Marina Nylund, Alef Ståhl och Erik Forsman. Ersättare enligt ordningsföljd: Boris Bäckman, Johan Silversten, Michaela Andtsjö, Torsten Nordmyr och Anna-Lisa Häggqvist, III röstningsområdet, Korsnäs kyrkoby: Ordinarie: Ordförande Lars-Erik Holmblad, viceordförande Bjarne Hofman, medlemmar Pia Södergran, Carina Lagerström och Christina Ravals. Ersättare enligt ordningsföljd: Mikael Lagerström, Jan-Erik Ravals, Eelis Kammonen, Håkan Fiskars och Britt-Marie Sandström. IV röstningsområdet, Harrström: Ordinarie: Ordförande Sven Nystén, viceordförande Henry Häggblom, medlemmar Britta A. Nyfors, Lars-Erik Mannfolk och Karina Hansson. Ersättare enligt ordningsföljd: Anneli Helenelund, Birgitta Juth, Elisabeth Wikars, Christer Nordmyr och Tomas Backholm. V röstningområdet, Taklax: Ordinarie: Ordförande Christina Nykamb, viceordförande Alf Rönnlöf, medlemmar Majrit Rosendahl, Sickan Smedlund och Ulf Wägar. Ersättare enligt ordningsföljd: Henrik Rosendahl, Bengt Wide, John Vikberg, Marina Sandholm och Inger Lindén-Aspö. Valbestyrelse för Lärknäs och hemmaröstningen: Ordförande Bengt Holtlund, viceordförande Sven Nystén och medlem Ann-Carine Nordmyr. Ersättare enligt ordningsföljd: Clas Westerholm, Berit Böling och Michaela Andtsjö. Medlem till uppbådsnämnden KORT NYTT Kommunstyrelsen ombedes utse en ledamot och en er sättare åt honom till uppbådsnämnden för år Till ledamot och ersättare bör såvitt möjligt utses personer med kännedom om de förhållanden, som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt återvälja Roger Bergström till ordinarie medlem och Sven-Erik Bernas till ersättare i uppbådsnämnden för år Nitton ettor i höst Nitton barn skrev in sig för skolstart i Korsnäs lågstadieskolor hösten Men totalt minskar antal elever i skolorna med tio, eftersom 29 elever flyttar till högstadiet. Antalet elever i kommunens skolor uppgår därmed till 140 läsåret I Korsnäs kyrkoby skola börjar sex ettor och skolan får sammanlagt 55 elever (-6). I Taklax börjar tre elever på ettan och skolans elevantal minskar till 34. Molpe skola får sju ettor och elevantalet ökar med 2 till 31 elever sammanlagt. Harrström skola får tre ettor i höst och skolan klarar fortsättningsvis gränsen på 20 elever (-2). 7

8 8 Vattentjänstverket informerar De fastighetsägare, vars fastigheter har slutet avloppssystem, kan ansöka hos kommunen om att få föra sitt avloppsvatten till avloppsreningsverket för ett lägre m 3 -pris. Slamavgiften från en sluten tank är för år ,50 /m 3, vilket kommunen fakturerar fastighetsägaren. Slamavgiften från avloppsbrunnar är 19 / m 3 år 2009 och den avgiften fakturerar slamtransportören i samband med transportavgiften. Ansökningsblanketter kan fås från Korsnäs kommun, tekniska kansliet, tel eller direkt av slamtransportören. Ulf Granås Vik. tekn.chef FPA-byrån till kommunens samservicebyrå Folkpensionsanstaltens byrå finns sedan den 1 mars i kommungården i Korsnäs. Byrån är öppen på måndagar och tisdagar kl 9-15, lunchstängt kl Övriga dagar kan blanketter hämtas och fyllas i samt lämnas till kommunkansliets personal, som tar emot blanketterna och vidarebefodrar dem till rätt instans. Personalen från gamla byrån har flyttat till byråerna i Vasa respektive Närpes. FPA har funnits i Korsnäs sedan 1960-talet. I samservicebyrån i Korsnäs samarbetar Folkpensionsanstalten Österbottens distrikt, Korsnäs kommun, Polisinrättningen i Österbotten och Sydösterbottens arbetskraftsbyrå. Kundsekreterare Thea Bergström ger god betjäning och önskar alla FPA-kunder välkomna. Foto: Jenny Lindholm KONJUNKTURRELATERAT UNDERSTÖD FÖR BOSTADS- SAMFUND SOM OMFATTAR MINST 2 BOSTÄDER Understödet söks från den kommun där bostadssamfundet är beläget och beviljas för reparationer gällande rör-, el-, fasad-, tak samt gårdsplan- och gemensamma utrymmen. Understöd kan beviljas för de åtgärder som påbörjas under tiden och är slutförda senast i slutet av år De uppskattade förbättrings- och reparationskostnaderna bör vara minst 5000 euro.understödet är 10 % av de godkända kostnaderna. Bostadssamfund kan inte samtidigt erhålla både energiunderstöd och konjunkturrelaterat understöd. Ansökningsblanketter och anvisningar finns på Ansökningstiden är fortgående. Korsnäs Tillsynsnämnden Påskstängt på kommunkansliet Kommunkansliet håller stängt på skärtorsdagen ( ). Sommarstängt på kommunkansliet Kommunkansliet håller sommarstängt vecka ( ) sommaren Yrkesakademin i Österbotten (f.d KKC) Ny telefonnummer: Växeln Info från Malax-Korsnäs hvc Röntgen stängd

9 Aktion Österbotten r.f. Korsnäs kommun är medlem i föreningen Studiefrämjandet i Österbotten r.f. som ombildats till Aktion Österbotten r.f. genom fusion med Svenska Österbottens byar r.f. Studiefrämjandet och SÖB går samman och byter namn till Aktion Österbotten r.f. Den lokala aktionsgruppen Studiefrämjandet i Österbotten rf och Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) har nu slagits ihop i en ny förening Aktion Österbotten. Bakgrunden är att båda föreningarna delvis haft samma verksamhetsområde och målsättningar. Enligt Ben-Erik Nedergård, Aktions ordförande (tidigare Studiefrämjandets ordförande), kompletterar föreningarna varandra då man har gemensamma mål. Även Ulf Grindgärds, styrelsemedlem i Aktion (tidigare ordförande i SÖB), är inne på samma linje och säger att föreningarna har samma syfte och genom sammanslagningen kan man undvika dubbelarbete. Föreningarna, som delat samma kansli i Närpes, har tidigare samarbetat genom att ha t.ex. gemensamma seminarier. Studiefrämjandet har ju bl.a. arbetat för innovativ landsbygdsutveckling, medan SÖB befrämjat byautvecklingen inom samma område. Den nya föreningens målsättning är att skapa en stark regional utvecklingsorganisation för Österbotten. Juridiskt går det till så att SÖB upplöses och Studiefrämjandet byter namn till Aktion Österbotten då registreringen godkänts. De tre enheterna (KAG-blå, Leader-grön, byar-orange) binds samman i frökapselns botten där kunskap, erfarenhet och nätverk från alla ligger som grund åt våra stödtagare. De bildar även ett yttre stöd för att visa vägen och uppåt sträcker de sig lite över fröna för att agera som spjutspetsar för nya lösningar och möjligheter, för att sen låta dem växa utan övre tak. Omändringar för vindkraftsparken i Molpe Vasa Elektriska Ab har i dag ca 76,7 % av röstetalet och 64,5 % av aktiekapitalet i vindkraftsparken. Vid bolagsstämman kommer föreslås att Ab Korsnäs vindkraftspark ska sättas i likvidation i och med att VS Vindkraft Ab köpt Ab Korsnäs vindkraftparks samtliga anläggningar med tillhörande hyresrätt, infrastruktur m.m. Ägo- och besittningsrätten övergick till det nya bolaget. Bolaget är en del av Vasa Elektriska koncernen. Det nya bolagets målsättning är att inom två år investera i nya möllor på området. - Möllorna i Molpe börja ha 18 år på nacken, berättar vd:n Herbert Byholm. Bygglov finns för två nya möllor på 1 Megawatt vardera. De nya vindkraftverken beräknas bli 65 meter höga. Det rör sig om en miljonsatsning och eftersom det är svårt att få de gamla ägarna att satsa så stora summor, föreslår man denna lösning. Kommunstyrelsen beslöt befullmäktiga kommundirektör Anita Ismark med projektchef Ann-Sofi Backgren som ersättare att representera Korsnäs kommun och utöva dess rösträtt vid Ab Korsnäs Vindkraftspark-Korsnäsin Tuulivoimapuisto Oy:s ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman hålls den 15 april 2009 kl på restaurang Strand- Mölle i Molpe, Korsnäs. Foto: Kenth Nedergård De fyra vindmöllorna ute vid Bredskär skall småningom bytas ut mot två större vindmöllor enligt planerna. 9

10 Aktuella kommuninvånarinitiativ Bidrag för förbättring av enskilda vägar Skogsvägar - vägen till bättre lönsamhet Det lönar sig att bygga skogsvägar. Rotpriserna stiger och skogsvårdsarbetena effektiveras i områden med bra skogsvägar. Skogsvägarna har också stor betydelse för rekreationsanvändningen, som till exempel bär- och svampplockning och jakt. En färdig skogsväg höjer bruksvärdet på marken eller fastigheten. Skogscentralen är expert på skogsvägar. Vi hjälper till med planering, byggande och grundförbättring av vägar samt vägförvaltning och vägunderhåll. År 2009 startade ett 3 års projekt, vars mål är att förbättra enskilda vägar, vilka har en stor betydelse för virkestransporterna. Under denna 3-årsperiod beaktas inte det krav på fast bosättning som normalt gäller för bidrag till enskilda vägar. Vägen ska dock ha en avsevärd betydelse för virkestransporter. Betydelsen avgörs på basis av Skogscentralens utlåtande. Bidrag, som kan beviljas för förbättring av befintliga vägar, uppgår till 50 % av de godkända momspliktiga kostnaderna. För byggande av nya viktiga vägar kan också bidrag om högst 30 % beviljas. Planeringen är kostnadsfri (endast momsandelen faktureras). Villkor för bidrag För att komma i åtnjutande av bidraget gäller följande: Vägen skall vara farbar med bil 10 Fullmäktige fick vid sammanträdet en förteckning över de motioner och initiativ, som är aktuella. Initiativet om att uppgöra en delgeneralplan på Västanpåsidan och Pålnäsområdet har inlämnats Beslutet blev att uppgöra en delgeneralplan för havsnära boende, Planen är gjord, men har ännu inte vunnit laga kraft på grund av besvär. Initiativ att asfaltera och grundför- Ett fungerande väglag bör finnas Vägen skall ha betydelse för virkestransporter Skogscentralens utlåtande Projekt som understöds är: Förnyande av broar och stora trummor eller reparation av enskilda skador Reparation av översvämningsoch tjälskador Förbättrande av bärighet och dräneringssystem i anknytning till vägen Förbättrande av trafiksäkerhet Kontakta Jan Bonn på Skogscentralen Kusten för närmare information, tel el bättra ishockeyrinken m.m. i Molpe, Harrström och Taklax har inlämnats under åren Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden och därefter har skolnämnden och skolorna avgivit sina utlåtanden. Beslut har gjorts i fullmäktige att inta anslag för förbättringsarbeten på rinkarna i ovannämnda byar i ekonomiplanen för åren sammanlagt euro. Arbetena görs under förutsättning att statsbidrag erhålls för förbättringsarbetena. Ungdomar i Korsnäs har den lämnat in en skrivelse riktad till fullmäktige i Korsnäs kommun. Skrivelsen som är undertecknad av 52 personer anser att det inte finns någonstans att vara på om kvällarna. En planeringsgrupp tillsattes. Korsnäs ungdoms- och byaförening r.f. har inkommit med en ansökan till kommunen och TE-centralen. Kommunen har beviljat euro för projektet vilket ingår i kommunens budget och ekonomiplan för åren Projektet verkställs då TE-centralens beslut erhållits. Motion om Harrström skola. Motionen behandlades och fullmäktige beslöt att bibehålla Harrström skola. Under åren har flera initiativ inlämnats gällande vägförbättringar och lätta trafikleder bl.a. följande: Bjurbäckvägen, Strandmossavägen, breddning av Taklaxvägen för lätta trafiken, lätt trafikled längs Sjövägen Molpe-Strandvägen och längs Strandvägen på sträckan Harrström-Kyrkbyn. Kommunala kontakter till Vägförvaltningen och riksdagsmännen gällande statliga åtgärder för vägnätets skötsel hålls kontinuerligt. Uppvaktning om stimulanspengar för vägförbättringar har gjorts nu senast Fullmäktige konstaterade att initiativet om Korsnäs Uf-lokal och motionen om Harrström skola är slutbehandlade, medan övriga ärenden väntar på avgörande.

11 Projektet fågelskådning och turism i Kvarken Levoninstitutet vid Vaasan Yliopisto planerar ett projekt för fågelskådning och turism i Kvarken för åren Projektets mål är att förbättra Kvarkens (här området Korsnäs-Oravais) betydelse och rykte som ett nationellt framstående ställe för fågelskådning, befrämja Kvarkens värde i turism samt erbjuda mera sevärdheter för dem som bekantar sig med Kvarkens världsarv, leda resenärerna smidigt till viktiga platser utan att störa fåglar, lokal befolkning, jordbrukare och markägare. Ytterligare avser projektet att förbättra möjligheterna att ha fåglar som hobby samt styra fågelskådare så att de agerar enligt allmänt vedertagna seder och bruk. I projektet utreds användningen av fågelobservationsplatserna och platserna kommer att katalogiseras och beskrivas. Därtill utarbetas förslag till hur ställena skulle kunna utvecklas. En del av den rapport som publiceras i projektet är en guide till fågelställen i Kvarken. För guiden beskrivs så fullständigt som möjligt de centrala fågelplatserna inom verksamhetsområdet för Kvarkens ornitologiska förening. I arbetet utvecklas dessutom anvisningar för hur man skall hitta till fågelställena och kartbeskrivningar över varje ställe. Kvarken är ett speciellt intressant område med tanke på fågelbeståndet. På grund av skärgårdens splittrade karaktär fördelar sig observationsplatserna över ett vidsträckt område. Det finns riktligt med goda fågelplatser, men bara en del av dem är allmänt kända. Endast få platser har fågeltorn eller annan service. I projektet har man därför avsikt att föra fram idéer och delvis organisera förverkligandet av de i första skedet viktigaste observationsplatserna. Levoninstitutet vid Vaasan Yliopisto har tillställt Korsnäs kommun en anhållan om delfinansiering från Korsnäs kommun 397 för projektet Fågelskådning och turism i Kvarken för åren Projektets totalkostnader är enligt den preliminära planen , varav 70 % finansieras av Leader-programmet (Studiefrämjandet). Projekttiden är Projektägare är Levóninstitutet och utvecklingschef Pekka Peura. En skild projektchef kommer att anställas för projektets förverkligande. Världsarvskommittén föreslår för kommunstyrelsen att Korsnäs kommun deltar i projektet under åren En representant från Korsnäs kommun och en för markägarna bör utses till styrgruppen för projektet. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med världsarvskommitténs förslag godkänna deltagande i projektet Kommunstyrelsen utser specialplanerare Tuija Warén som medlem till styrgruppen för projektet. Kommunstyrelsen konstaterade att Molpe Samfälligheter lämpligen kunde utse en representant för markägarna i styrgruppen. Kommunal tomt för växthusanläggningar I kommunen finns ett visst intresse av att utvidga växthusanläggningar dvs. att bygga större blockhus för året om odling. För att möjliggöra detta bör kommunen anskaffa ett större markområde om ca 4-10 ha. Kommunstyrelsen beslutade att utreda om det finns lämpliga markområden i Korsnäs kommun för detta ändamål. De markägare som har lämpliga markområden kan gärna ta kontakt till kommunens tekniska verk. Skall Korsnäs Handelsträdgård få sällskap av fler växthusanläggningar? (Flygbild över Korsnäs kyrkby) 11

12 Årets ansökningar om jordbruksstöd Ansökningsguiden, ifyllningsanvisningarna och blanketterna för jordbrukarstöd har publicerats en nyhet är elektronisk stödansökan. Landsbygdsverket har publicerat den här vårens ansökningsguide, ifyllningsanvisningar och blanketter för jodbrukarstöd. Materialet för ansökan finns på Landsbygdsverkets webbplats (www.mavi.fi) och i blankettjänsten (lomake.mmm. fi). Per post når ansökningsguiden, ifyllningsanvisningarna och blanketterna gårdarna innan slutet av mars. Nytt i vår är den elektroniska stödansökan. Ansökningstiden för jordbrukarstöd går ut Materialet postas i fyra försändelser Materialet för ansökan om jordbrukarstöd postas till gårdarna i fyra olika försändelser. Förhandsifyllda blanketter och basmaterial postas till alla gårdar. Dessutom skickas särskilda försändelser till de gårdar vars lfa-förbindelse och till de gårdar vars miljöstödsförbindelse löper ut. Försändelserna är framme på gårdarna senast Blanketterna och guiderna fås också hos kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och TE-centralerna. Naturvårdsåkrar i stället för trädesmark Skyldigheten att lägga mark i träda hävs helt och hållet i år. Från och med nu kan jordbrukare få miljöstöd för naturvårdsåkrar som främjar vattenskyddet och naturens mångfald. Det finns två typer av naturvårdsåkrar: fleråriga vallåkrar som främjar vattenskyddet och mångfaldsåkrar som stimulerar naturens mångfald, viltvård och landskapsvård. Det årliga miljöstödet för fleråriga vallåkrar uppgår till 170 euro och för mångfaldsåkrar till 300 euro per hektar. För naturvårdsåkrar betalas miljöstöd om de utgör högst 15 procent av gårdens stödberättigande åkerareal. Fleråriga vallåkrar och de åkrar som besås med ängsväxter ska minst vara tvååriga. Sådana naturvårdsåkrar som besås med växtarter avsedda för landskapsåkrar eller betesmarker för vilt kan vara ettåriga men får brukas ned först nästa vår efter sådden. I samband med att man anlägger växtbestånd kan man sparsamt gödsla naturvårdsåkrarna men växtskyddsmedlen är inte tillåtna. På grund av att systemet med trädesmark avvecklas har en jordbrukare som år 2007 eller 2008 hade trädesrättigheter rätt att anpassa de s.k. tilläggsåtgärderna i miljöstödsförbindelsen. En jordbrukare som valt tilläggsåtgärden Mångsidigare odling eller en av de tilläggsåtgärder som rör växttäcke vintertid kan byta ut dem till en annan åtgärd. Jordbrukaren kan helt avstå från en tilläggsåtgärd om han har minst tre tilläggsåtgärder inom stödregion A eller B och minst två inom region C. I detta fall måste jordbrukaren betala tillbaka stöden. Ändringarna ingår i Finlands förslag till ändring av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen antog den 23 januari. Elektronisk ansökan En nyhet i vår är att jordbrukarna kan lämna in elektronisk ansökan om jordbrukarstöd i Vipu-tjänsten. Jordbrukarstöd kan sökas elektroniskt med blanketterna 101A, 101B, 101D, 102A, 102B, 102C och 117. För elektronisk ansökan krävs att man ansökt om nya åtkomsträttigheter till Vipu-tjänsten hos kommunen senast Möjligheten att ansöka elektroniskt inleds i Vipu-tjänsten på adressen https://vipu.mavi.fi. Mer information om elektronisk stödansökan finns på webbadressen Landsbygdsverket räknar med att runt tio procent av jordbrukarna använder sig av den elektroniska ansökan. Därmed skulle tjänsten så här i början ha cirka 7000 användare. Uppskattningen bygger på erfarenheterna från pilotprojektet då den elektroniska stödansökan testades i 14 kommuner inom tre TE-centraler. Jordbrukarna som deltog i försöket betygsatte tjänsten och nyttan av den med vitsordet berömligt god. Då tjänsten nu utvidgas har Landsbygdsverket berett sig på att öka användarstödet. På vardagar under tjänstetid fungerar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter som jordbrukarnas främsta användarstöd både vad gäller frågor om innehållet och tekniska frågor. Under april månad står användarstödet till tjänst också kvällar och veckoslut. Ytterligare information: Från kommunernas och TE-centralernas landsbygdsnäringsmyndigheter 12

13 Lantbruksförvaltningen Under 2008 har en arbetsgrupp, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, arbetat med att ge förslag hur lantbruksförvaltningen kan skötas på kommunal nivå i framtiden. Arbetsgruppen kom ut med sin slutrapport och kommunerna ombeds ge ett utlåtande över den senast Områdeskriterierna (kraven) är minst 800 gårdar och minst 6 anställda (behöver inte vara heltidsanställda). Förslaget medför att alla kommuner tvingas att samarbeta eftersom ingen kommun ensam uppfyller storlekskraven idag. Tidtabellen är följande: En lag kring skötseln av uppgifterna träder i kraft i början av Kommunerna meddelar senast vilka man samarbetar med och den nya verksamheten börjar I Korsnäs finns idag 112 gårdar och 1 person anställd. Korsnäs är öppen för samarbete men ville inte binda sig till något konkret samarbetsområde i nuläget. Man samarbetar i dag kring stödadministrations- uppgifter med Malax och Vasa. Kommunens utlåtande Kommunstyrelsen avgav följande utlåtande till Österbottens förbund och Jord- och skogsbruksministeriet: Jordbruksstöden ska i framtiden administreras av kommunerna i form av samarbetsområden. Korsnäs kommun anser att servicen till jordbrukarna är så viktig att den bör finnas på orten som närservice. Service på jordbrukarnas modersmål måste garanteras i ett samarbetsområde. I Korsnäs är största delen av jordbrukarna svenskspråkiga. Korsnäs prioriterade bland de föreslagna alternativen samkommunen. Gärna en befintlig samkommun exempelvis K5 till vilken övriga grannkommuner kan ansluta sig eller genom samarbetsavtal med K 5 samkommunen. K5 skulle i ett sådant fall kunna ha en skild sektion för lantbruksförvaltningen. En kommun ansvarar för skötseln genom avtal mellan kommunerna och uppgifterna sköts av ett gemensamt organ inom kommunens organisation är en möjlig lösning. Ett samarbetsområde kunde omfatta K 5 kommunerna och eventuellt andra grannkommuner. Alternativet att en kommun ansvarar för skötseln genom avtal mellan kommunerna är inte en samarbetsform som kommunen prioriterar. Gamla träd I Korsnäs kommun, inte minst i Korsnäs kby, finns det längs med vägar och på gårdsplaner många gamla björkar. Flera av dessa är nu i så dåligt skick att de börjar utgöra en fara inte bara för luftledningar utan också för människor och fordon som rör sig i närheten. För markägare är det dags att kontrollera träden på sina markområden. Det är alltid bäst att ta bort dem innan de förorsakar skador för en själv eller andra. Om träden står intill elverkets ledningar kan man få hjälp vid fällningen från Vasa Elektriska. Är det kommunens vägbelysningskablar som är i närheten kan man kontakta kommunens tekniska verk. I akuta situationer kan även räddningsverket bistå. Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet Tel Pyssel och bakning med 4H Torsdagen den 26 februari ordnades ett sportlovsjippo i Korsnäs kyrkobyskola. Det var en stor aktivitet, 34 flitiga pysslare var på plats. Solrosor och röda rosor tillverkades med stor entusiasm. Kluriga knep och knåp och annat trevligt pyssel, blev till en mycket lyckad dag. På gång Påskpyssel ordnas ute i skolorna. För mera info om verksamheten kontakta Korsnäs 4Hs verksamhetsledare Gunnel Södersund Tel E-post Man kan också göra en solros av papper... Annika Svevar-Söderholm hjälpte till med 4H:s sportlovspyssel i kyrkoby skola. 13

14 På gång inom Baltikumvännerna rf. Föreningen hade sitt årsmöte i mitten av mars månad, och kunde konstatera att föreningen under föregående år haft en hel del aktiviteter. Hjälpsändningarna har fortsatt både till Baltikum och ryska Karelen. Hjälpsändningarna till Baltikum riktas i huvudsak till Daugavpils, Lettland, samt Vilnius och även Zarasai i Litauen. Till ryska Karelen går sändningarna till staden Petrozavodsk. Under året bildades en arbetsgrupp för Baltikum bestående av Guy Kronqvist, Gunhild Westberg, Knud Bolet, och Anna-Mi Björkvist. Även på Karelen sidan bildades en faddergrupp, som har som uppgift att ansvara för fadderbarns och soppköksverksamheten. Denna grupp består av Eva-Stina Strandberg, Per-Åke Furu, Ingemar Svevar och Eelis Kammonen. Tanken med tillsättandet av dessa grupper är att det skall underlätta samarbetet med våra utländska mottagare, samt att effektivera arbetet inom styrelsen. Till ordförande valdes Eelis Kammonen, och till ekonom valdes Ingmar Svevar. Till styrelsen valdes följande personer förutom de omnämnda: Anna-Mi Björkvist, Eva- Stina Strandberg, Guy Kronqvist, Jan Sandholm, Sture Södergran och Jan-Erik Överholm. Till suppleanter valdes: Knud Bolet, Ulf Lindh, Berit Sepänaho, Solveig Hermans och som ny suppleant Per-Åke Furu. Resor på gång Baltikumgruppen startar den 26 mars emot Lettland och Litauen, med på resan blir ca. 17 personer och man har en hjälpsändning med sig som delas ut på de platser gruppen besöker. En hjälpsändning skickas till Petrozavodsk, Karelen under vecka 16, deltagarantalet är ej ännu klart. Karelenarbetet 10 år I januari detta år hade det gått 10 år sedan den första gruppen från Baltikumvännerna besökte Karelen första gången, det var då i samarbete med en annan bistånds Glada barn äter sopplunch på barnhemmet i Petrozavodsk. organisation. Under de år som gått har en hel del skett och förändrats, både i Karelen och på sättet vi för fram vår hjälp. Förutom hjälpsändningar med kläder och dylikt, har vi fadderbarns verksamhet och stöd åt ett soppkök i staden Petrozavodsk, dessa projekt har fått mycket god respons från dels stadens och statens sida i vårt östra grannland. Föreningen har för avsikt att fortsätta verksamheten i samma riktning som i dagsläget, om inga drastiska förändringar sker. Vårkonsert 26 april Föreningen satsar på en vårkonsert till förmån för Karelen arbetet, detta tillsammans med vår trogna damkör Grannklang under ledning av Johnny Sandsten. I konserten deltar även Daniella Lindström, Heidi o. Julia Lindholm, Johan Enberg, Say Reh och tre burmemesiska flickor, Christoffer Bergman och Tommy Bergström, samt Grannklangers. Konserten är tillika en 10-års jubileums fest för Karelen arbetet. Biljetter kan köpas som förköp enl. annonsen i denna tidning. Slutligen riktar föreningen ett stort Tack till alla som på ett eller annat sätt stött oss i vårt försök att hjälpa människor i nöd i våra närområden. Tack vare ert bidrag har många människors vardag blivit ljusare med hopp om en bättre framtid. Text o foto: Eelis Kammonen 14 Vy över egnahemsområde i Petrozavodsk.

15 Korsnäs motorklubb Vi i motorklubben vill få fler medlemmar. Vi jobbar under Korsnäs uf och byaförening. Vårt mål är att ta till vara motorintresset som finns i Korsnäs kommun. Motorklubben är en förening där all typ av motorintresse ryms under samma tak. Det finns många idéer och ännu fler tankar. Vi är i startfasen och har kört ett par lyckade träningsvarv. Vi har lärt oss en del, men vi har långt kvar. Vi vill gärna ha fler medlemmar som är med och säger vilket spår vi ska välja, vilken inriktning. Inget spår är fel, olika grupper inom klubben kan jobba med det som dom tycker är intressant; cruising med efterföljande picknick, Streetrace, MC-träff, Snöscooter dragrace, bankörning, besök till mässa eller evenemang eller bara skruva med pärlan. Grundidén är att det ska finnas en plattform som det är lätt att utgå ifrån, där det är lätt att komma i kontakt med likasinnade, Om man vill ordna ett evenemang eller resa eller bara diskutera ett el-problem som uppstått på dotterns scooter. In för sommaren har vi ett par grejer på gång. Vi håller på att söka tillstånd att ordna ett Streetrace i Korsnäs den 27 juni Det ser ljust ut - det är inte grönt än, men det gula har blinkat åt alla håll. Efter att tillstånden har gått igenom, börjar det riktiga jobbet. Den 16 augusti 2009 har vi bokat Botnia Ring i Jurva. Ett ypperligt tillfälle att testa vad chauffören går för. Alla är välkomna. Det är inte bara snabba varvtider som räknas utan också kurvtagningsteknik, spårval, bromssträckor. Helt enkelt ett tillfälle att utveckla samarbetet mellan man och maskin på en säker plast. Man behöver inte ha värsta MC eller äldsta veteran renoverade Lloyden för att vara med i motorklubben. Ta mig som exempel: Jag kör en VW transporter tdi-99, läser Bilsport, äger en bensindriven RC-bil, vet hur en turbo ser ut men jag hittar den inte på min VW. Men snart ska jag köpa en rallybil och då ska jag lära mig hur allt funkar på riktigt och inte bara läsa om det i Bilsport. Framtiden i motorklubben är inte utstakad. Först ska vi dra 402 m allt vi orkar och sedan cruisar vi mot solnedgången... Vi ska passa på att efterlysa namnförslag. Vi behöver ett coolt namn på klubben. Om DU är intresserad av att bli medlem skicka Namn, adress till eller kontakta undertecknad eller Mats Korsbäck. Namnförslag på klubben skickas till samma adress. Allt e möjligt och ju fler vi je desto roligan var e Tommy Ekström Motorklubbens friluftsdag vid Fjärdsbådan Det var första gången en liknande friluftsdag ordnats i Korsnäs och den blev lyckad, solen sken och mera folk än väntat letade sig ut på isen. På ett ungefär var det nog över 300 personer som kom och gick under dagens lopp. Dagen inleddes med undervisning i halkkörning som ordnades av Trafik och Hälsa under ledning av Janne Smeds. Sedan fortsatte programmet med uppvisningar bland annat i form av rallykörning och isbus med hemmabyggen. Servering av korv, kaffe och våfflor pågick under dagens lopp, dock med reservation för en del strömavbrott och införskaffande av mera proviant pga. av den överraskande stora uppslutningen. I det stora hela var dock friluftsdagen en lyckad avslutning på sportlovsveckan! Text o foto: Nina Backholm Den månghövdade publiken fick se isbus och märkliga fordon ute på isen vid Fjärdsbådan. 15

16 IF Fyren Inomhustävling i friidrott Tampere Junior Indoor Games arrangerades i Tammerfors. Fyren deltog med sju flickor som tog fina placeringar. Tävlingarna lockar varje år över 1000 deltagare i åldern 9-15 år. Nedan följer plock ur resultatlistorna: F-12 år 60 m Felicia Åbacka 12. 8,97 F-14 år 60 m final: Nathalie Nystrand 6. 8,43 F-15 år 60 m Frida Rusk 25. 8,58 Carolina Prost 50. 9,15 Julia Backgren 58. 9,75 Anna Sundén 59. 9,87 Angelica Höglund ,25 F-14 år 300 m Nathalie Nystrand 6. 44,94 F-15 år 300 m Carolina Prost ,15 Julia Backgren ,55 F-12 år 1000 m Felicia Åbacka ,51 F-15 år 4x100 m Nathalie Nystrand,Carolina Prost,Frida Rusk,Felicia Åbacka ,21 Foto: Rene Michelsson Fritidssekreteraren kommer att vara vårdledig under tiden Som vikarie fungerar Ida Andersson. Telnr till fritidssekreteraren är oförändrad: Planvaktmästare Planvaktmästare till idrottsplanen i Korsnäs sommaren Intresserade kan höra av sig till fritidskansliet/roger tel eller senast 9.4. Landskapsstafetten Landsskapsstafetten på Öjberget skidades den 15 mars. Korsnäs damlag tog igen en fin fjärde plats bland små kommuner. I slutresultatet bland alla damlag belade Korsnäsdamerna en nionde plats av 17 lag. I laget skidade Jessica Strandholm (som vann sin sträcka), Nathalie Nystrand, Carolina Prost, Heidi Lindholm och Åsa Granqvist. IF Fyren friidrott NY TRÄNINGSDRÄKT (vinddräkt) Föreningen skall göra en ny träningsdräkt som finns till salu för alla intresserade. Är du intresserad av dräkten och vill beställa, läs då mera om dräkten på föreningens hemsida Tävlingsdräkten för friidrott (shorts/ skjorta) kan också beställas. Fyrens övriga evenemang kan alltid läsas på hemsidan eller i föreningsspalten i Vasabladet. 16 Stafettlaget på 4x100m F-15 år, fr.vänster Felicia Åbacka,Frida Rusk,Carolina Prost och Nathalie Nystrand.

17 Traditionell Påskbrasa i Bjurbäck vid byagården lördagen 11 april Brasan tändes kl Cats & Dogs på Stenbrytaren Vuxenrockarna Cats & Dogs spelar på restaurang Stenbrytaren i Korsnäs, lördag Rockgruppen Cats&Dogs drar igång med live musik ca kl och bjuder på en varierande repertoar med flera olika sångsolister. Cats&Dogs övar varje fredag i Köpings skola i Malax. Kursen arrangeras i medborgarinstitutets regi och leds av Johnny Sandsten. Kaffe med hembakat, korvgrillning, lotterier, mete Alla påskhäxor belönas Välkomna till Bjurbäck! Arr: Bjurbäck byaförening r.f. Påskbrasa i Molpe lördag 11 april Program från kl.18:30 Lotteri, korv- och kaffeservering SÖU:s ordförande Niklas Sandnabba håller tal Brasan tänds av Årets Molpebo Välkomna Kakförsäljning Korsnäs Hem och Skola ordnar traditionell kakförsäljning inför påsk utanför Sale onsdagen den 8 april från kl.09.30! Cirkus Caliba Cirkus Caliba uppträder på Idrottsplanens parkeringsplats i Korsnäs fredag 24.4 kl Härmed kallas intressenterna i Smed-Träskvägen till vägstämma hos Lars-Johan Smedlund Söndagen den 5.4 kl Stadgeenliga ärenden Vägbestyrelsen Korsnäs Ungdomsförening r.f. håller vårmöte söndagen den kl på brandstation. Alla hjärtligt välkomna. Stadgeenliga ärenden. Servering. SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET I KORSNÄS RF håller årsmöte söndagen den 19 april kl på biblioteket. Stadgeenliga ärenden. Gäst är riksdagsman Ulla Maj Wideroos, som berättar om aktuella frågor i politiken. Kaffeservering VÄLKOMNA! 17

18 Cirkus Caliba uppträder på Idrottsplanens parkeringsplats i Korsnäs fredag 24.4 kl Öppet hus på ridbanan Västkustryttarna ordnar öppet hus på ridbanan 13.4 kl min. ridning 5. Servering av korv, kaffe, limsa m.m. VÄLKOMMEN PÅ SÖNDAGSLUNCH vid Daltons i Molpe 19 april Grisfilé med äppelrödvinssås Köttbullar med mos för barn Efterrätt Två dukningar: kl och Pris 12,- barn i lågstadiet 6,- barn under skolåldern 0,- Flamberingsshow! BINDANDE ANMÄLAN SENAST 16.4 TILL eller tel kl STÖD DE IDROTTSAKTIVA!! Team René Friidrottsgruppen inom IF Fyren 18 Västkustryttarna och Kukka önskar alla en riktigt Glad Påsk! Se efter påskbrasan! Man behöver inte ha räddningsmyndigheternas tillstånd för att bränna en påskbrasa. På annans mark får öppen eld utan tvingande skäl inte uppgöras. Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp i skog eller i närheten av skog, om förhållandena på grund av torka, vind eller annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar. Hygges- och halmbränning skall alltid på förhand meddelas nödcentralen. Över säkerhetsarrangemangen vid offentliga tillställningar bör uppgöras en räddningsplan, som skickas till räddningsmyndigheterna. Om brännandet är så omfattande att utomstående kan ta miste och tro att det är fråga om en eldsvåda, bör man på förhand kontakta räddningsmyndigheterna samt nödcentralen. Det är förbjudet att bränna avfall. Den som tänder på svarar för eventuella skador som förorsakas av öppen eld. På Österbottens räddningsverks webbsidor finns anvisningar för uppgörande av öppen eld inklusive säkerhetsdirektiv. Österbottens Räddningsverk Veteranfest Veteranfest i Korsnäs för Malax och Korsnäs veteraner och damer. Den nationella veterandagen firas måndagen den 27 april i Korsnäs. Platsen är den nyrenoverade Korsnäs kby skola. Festen börjar kl. 13. Ur programmet: Veteranföreningens hälsning, ordförande Håkan Malm, Korsnäs kby skolas elever uppträder med sång och musik under ledning av rektor Thommy Bergström. Festtalare är underhållaren, ordbrukaren och Karlebybon Olav Oa Lönnbäck. Servering. Varmt välkommen veteraner och veterandamer! Se även senare annons i Vasabladet. arr. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen i Korsnäs kommun, Kultur- och fritidsnämnden i Malax kommun

19 Ansökan om bidrag Kom ihåg! Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens bidrag till föreningar och enskilda kan sökas. Sista inlämningsdag är inkommande måndag 6.4. Till biblioteket eller fritidssekreteraren. Pensionärernas höstresa Årets höstresa med Peter Söderqvist till Nord-Norge försiggår mellan 13.9 och (6 dagar). Vi startar 13.9 från Korsnäs med kurs norrut till Gällivare-Kiruna-Riksgränsen-Harstad där vi går ombord på Hurtigrutens färja till Svolvaer. Efter kryssningen går färden till Leknes, centralort i mellersta Lofoten. Från Leknes kör vi norrut till Henningsvaer, Kabelvåg och Svolvaer. Hemresan via Vittangi och Pajala-Övertorneå eller Överkalix-Haparanda och IKEA. Anmälningar till Daisy el. John Backlund som också ger närmare information. Välkomna med! Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. Påsktider Biblioteket har normal öppethållning på skärtorsdagen och är öppet följande gång efter påsk på tisdag kl Glad påsk önskar bibliotekspersonalen. Valborgsmässoafton torsdag är biblioteket öppet kl Utställning Utställning av MI:s arbeten från Annika Westerbergs kurser visas i biblioteket Företagarnas grill- och vinkväll på Molpe paviljong med start kl Renè Michelsson och Jens Juthström är grillmästare och Leif Enberg sköter vinerna. Gris-, fårkött och fisk står på menyn inkl. vin, sallad och batong. Pris per person 35:-. Anmälningar görs till Kjell Nydahl, e-post: eller och registreras i den ordningsföljd de inkommer. Vi tackar våra sponsorer som gör det möjligt att ordna denna speciella sammankomst för ortens företagare. OBS! Tillställningen är öppen för alla företagare i kommunen inte bara medlemmar i Korsnäs företagare. Antalet deltagare är dock av praktiska orsaker begränsat till max 80 personer. Ordbrukarkväll En kväll med ordbrukaren Oa Lönnbäck i Korsnäs bibliotek måndag kl Lönnbäck är en mångsysslare inom kultur, stå-uppare, föreläsare, konferencier och författare. Han har givit ut två kåserisamlingar En ganska rolig bok samt En ganska roande bok. Kom till biblioteket och träffa en äkta Kokkolabo! Fritt inträde. Utgivare: Korsnäs kommun Ansvarig utgivare: Anita Ismark Redaktionsråd: Henrik Rosendahl, Caroline Åbacka, Kjell Nydahl och Roger Bergström. Kontaktperson: Roger Lindholm Framställning: Kenth Nedergård Foton och material om inte annat nämns: Kenth Nedergård Upplaga: 1100 exemplar Utkommer 8 gånger 2009 till alla hushåll i Korsnäs Material sänds till Kenth Nedergård Postadress: Strandvägen 4323, Korsnäs Telefax: Telefon: e-post : Nr utges , manusstopp Nr utges , manusstopp

20 Molpe saluhall blir infopunkt och butik Tekniska nämnden hyr ut Molpe saluhall vid restaurang Strand-Mölle till Elvi Kilvik för tiden Elvi Kilvik ämnar sälja olika hantverk såsom tavlor, kuddar och dylikt. Hon har också lovat sköta informationen och dela ut broschyrer för Kvarkens världsarv och speciellt med inriktning på vår del av världsarvet. Inkörsporten till den södra delen av Kvarkens världsarv går via Molpe till Bergö. Vid restaurang Strand-Mölle och saluhallen finns också världsarvsflaggan och stenen med Kvarkens världsarvs minnesplakett i brons. Korsnäs Hembygdsförening rf söker sommarguide till Hembygdsmuseet under tiden 23 juni till 9 augusti Museet är öppet tisd. - sönd. Måndagar stängt. Förutom svenska förutsätts kunskaper i finska och engelska. Praktiskt arbete ingår i arbetsuppgifterna. Intresserade kan ta kontakt med Christina tel , Verna tel el. Inga-Britt tel / Korsnäs församling informerar T.f. kyrkoherde under sommarhalvåret är pastor Rune Lindblom. Han nås på tel eller Han kommer också att vara anträffbar på pastorskansliet, säkrast på torsdag förmiddagar eller enligt överenskommelse. Han kommer närmast från Esbo svenska församling, där han haft olika uppgifter, bl. a. som distriktspräst och ungdomspräst. Guy Kronqvist är under samma tid alterneringsledig. Evenemang på kommande Sånggudstjänst till förmån för Gemensamt Ansvar på palmsöndagens kväll 5/4 kl Barnkören m.fl. t.f. khde Rune Lindblom, Deseré Granholm, Sofie Bjurbäck m.fl. Kvällsmässa på skärtorsdag 9/4 kl Rune Lindblom, Deseré Granholm. Kyrkokören medverkar. Långfredagsgudstjänst 10/4 kl i kyrkan, Rune Lindblom, Deseré Granholm. Påskgudstjänst i kyrkan 12/4 kl , Cay-Håkan Englund, Deseré Granholm. Sång av Barnkören, Söndagsskolan, Kyrkans barntimme och Kyrkokören. Vi tar också i år gärna emot påskris och blommor som delas ut till gamla och sjuka efter gudstjänsten. Påskannandagsgudstjänst i Molpe bykyrka, Rune Lindblom, Deseré Granholm. Ung Gudstjänst söndag kväll den 19/4 kl i kyrkan. Närmare detaljer meddelas i Kyrkpressen. Välkommen med! 20 Vårresa En resa till de estniska öarna Ösel och Dagö planeras till 30/4-2/5 tillsammans med Petalax och Bergö församlingar. Öarna bjuder på oförstörd natur, kulturminnesmärken från 1100-talet och framåt, god mat och trevlig service. Dag 1: start från Korsnäs till Skatuddsterminalen. Överfart till Tallinn med Viking XPRS som avgår Övernattning i tvåpersoners hytter ombord. Dag 2: Landstigning Frukost i Tallinn varefter avfärd mot Virtsu och färjan till Ösel. Vi siktar på avgången Efter en dryg halvtimme ankomst. Vi åker i sakta mak med pauser för sevärdheter, mat och kaffe mot Ösels huvudstad Kuressaar, där vi tar in på hotell Repo. Dag 3: Kuressaars sevärdheter och shoppingmöjligheter. På eftermiddagen åker vi norrut och tar färjan över till Dagö. Hotell Padu. Dag 4: Gudstjänst i Kärdla kl. 10. Lunch. Därefter några av Dagös sevärdheter. Dag 5: Efter hotellfrukosten börjar hemfärden via Haapsalu och Tallinn. Tallink Star avgår kl Hemkomst cirka kl. 22. Cirkapris 330,- vari ingår färjöverfarter, hotellövernattningar i Kuressare och Kärdla och bussresa. Reseledare är Cay-Håkan Englund, som också ger närmare uppgifter och tar emot anmälningar, tel Man kan också höra av sig till Guy Kronqvist, tel , som blir resans chaufför. Sista anmälningsdag 15/4.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd ORSNÄS Nr 2 22.3.2013 Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd Taklax Uf har fått ny styrelse och ordförande. Nu är föreningen på gång med nya aktiviteter. Först ut på scenen stod

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör?

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör? ORSNÄS Nr 2 27.3.2015 Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13 Vem blir ny kommundirektör? Åtta kandidater, läs mer på sida 4 Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Årets företag - Multitronic Oy

Årets företag - Multitronic Oy ORSNÄS Nr 1 15.2.2013 Årets företag - Multitronic Oy Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen och

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 «Etunimi» «Sukunimi» «Osoite» «Postinumero» «Toimipaika» BALTIKUMVÄNNERNA I KORSNÄS FÖRSAMLING RF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 STYRELSEN 2010 Årsmötet hölls den 15

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer