ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (83) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare Utses att justera Kurt Pettersson (c) och Olle Jansson (s) Justeringens Ledningskontoret den 12 november 2008, kl plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christina Nilsson Ordförande... Nils Matsson Roine Wallin , Justerande... Kurt Pettersson Olle Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ledningskontoret Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Närvarolista/omröstningsprotokoll Norrtälje Kommunfullmäktige Namn Närvarande = N 302 Frånvarande = F Ja Nej Ja Nej Tjänstgörande = Tj LEDAMÖTER 1:a valkretsen Kjell Jansson m N Ja Göran Pettersson m N Ja Lotta Lindblad Söderman m N till Ja Birgitta Lagerlund m F (Louise Angleryd) - Mats Hultin m N Ja Ole Bonesmo m N Ja Annette Tagesson m N Ja Ann S Pihlgren m N Ja Ingmar Wallén m N till Ja Nils Matsson m N Ja Mikael Eriksson m N från Ja Bengt Ericsson c F (Gösta Colliander) - Kurt Pettersson c N Ja Berit Jansson c N Ja Patrik Dahl c N till Ja Kajsa Hansson c N Ja Berit Elisson fp N till (Åsa Wennerfors) - Christina Frisk fp N Avstår Roine Wallin fp N Ja Åke Malmström kd N Ja Alf Werlinder kd N Ja Jan Emanuel Johansson s N till (Åsa Stålberg) Nej Elisabeth Björk s N Nej Sune Alm s N till (Andreas Hofbauer t 22.10, sedan Jan Sjöblom) Hanna Stymne-Bratt s N Nej Olle Jansson s N Nej Lenneke Sundblom s N Nej Aleksandar Srndovic s N Nej Margaretha Lundgren s N Nej Kristian Krassman s F (Lena Svenonius) - Marita Jeansson s N Nej Marie-Louise Sellin s N Nej Catarina Wahlgren v N till (Eleonor Rosenquist) Nej Bertil Karlsson v N till Nej Ingrid Landin mp N Nej

3 Kommunfullmäktige Mats Dannewitz-Linder mp N Nej LEDAMÖTER 2:a valkretsen Kjell Johansson m N Ja Birgitta Åsbrink m N Ja Margit Odelsparr m F (Claes-Göran Brile) - Ulla Malutchenko m N Ja Sören Forslund m N Ja Eva Eriksson m N Ja Bino Drummond m N Ja Per Lodenius c N Ja Britt-Marie Åhman c N till (Torgny Åberg) - Tommy Lundqvist c F (Åsa Wärlinder) - Hans Andersson fp N Ja Jonny Degerman fp N Ja Ulla-Britt Pettersson kd F (Maud Burmark) - Roland Larsson s N Nej Maija Kohtanen s N Nej Ragnar Bergsten s N Nej Kerstin Bergström s N Nej Marcus Ramming s F (Katrine Mattsson) - Bodil Henriksson s N Nej Anders Fransson s N Nej Ethel Söderman-Sandin s N till Nej Holger Forsberg s N Nej Raija Lundgren s N Nej Leif Glavstedt v N Nej Bridget Wedberg mp N till Nej ERSÄTTARE 1:a och 2:a valkretsen Lars Sjöblom m F - Catharina Österlind m F - Louise Angleryd m NTj (Birgitta Lagerlund) Ja Claes-Göran Brile m NTj (Margit Odelsparr) Ja Christer Eriksson m F - Tomas Ronqvist m N - Bo Hanson m F - Gail Watt m N - Mona Milestad m N - Gösta Colliander c NTj (Bengt Ericsson) Ja Åsa Wärlinder c NTj (Tommy Lundqvist) Ja Torgny Åberg c N Tj fr (Britt-Marie Åhman) Ja Louise Branting c F -

4 Kommunfullmäktige Åsa Wennerfors fp N Tj från (Berit Elisson) Ja Margareta Säterli fp N till Mats Hållén fp N - Maud Burmark kd NTj (Ulla-Britt Pettersson) Ja Arne Lilja kd N från Mats Buhre s F - Lena Svenonius s NTj (Kristian Krassman) Nej Kjell Drotz s F - Katrine Matsson s NTj (Marcus Ramming) Nej Andreas Hofbauer s N till 22.10, Tj från (Sune Alm) Nej Åsa Stålberg s N Tj från (Jan E Johansson) - Jan Sjöblom s N fr18.15 Tj fr (Sune Alm) - Katarina Jansson s N till Lars-Erik Jansson s N Ahmet Kozaragic s N - Barbro Henriksson s F - Eleonor Rosenquist v N Tj från (Catarina Wahlgren) - Anna Zetterström v N - Teresia Ekekihl mp N - Dan Westin mp N - Ledamöter Närvarande 54 Ja 26 Ja Frånvarande 7 Nej 24 Nej Avstår 1 Avstår Ersättare Närvarande 12 Ja 7 Ja Tjänstgörande 13 Nej 3 Nej Frånvarande 8 Avstår Avstår Ledamöter och ersättare Närvarande 66 Ja 33 Ja Tjänstgörande 13 Nej 27 Nej Frånvarande 15 Avstår 1 Avstår

5 Kommunfullmäktige KF 296 Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering att utse Kurt Pettersson (c) och Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera protokollet, att justeringen skall äga rum på ledningskontoret den 12 november 2008, kl Bakgrund Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen översänts till fullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare inom lagstadgad tid, lagts ut på kommunens hemsida samt annonserats i den av kommunfullmäktige beslutade tidningen.

6 Kommunfullmäktige KF 297 Utdelning av barn- och ungdomsstipendier Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans G Stergel (c) delade ut varsitt stipendium på kr till Lohärads Idrottsförening och Väddö IOGT-NTO:s juniorförening 791 för deras insatser inom barn- och ungdomsverksamhet.

7 Kommunfullmäktige KF 298 Allmänhetens frågestund Allmänheten ställer frågor angående - Flygskolans nedläggning. - Kristian Krassmans (s) motion om information och förebyggande arbete mot främlingsfientliga och nazistiska organisationer. - Norrtälje kommuns betygsresultat. - Roslagsmuséets framtid. - Vad gör kommunstyrelsens för att behålla Rimbo som ett levande samhälle? - Rimbo badhus nedläggning.

8 Kommunfullmäktige KF 299 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till TioHundranämndens ordförande om startande av samverkansförbund att bordlägga interpellationen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Bakgrund Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 232 följande interpellation till TioHundranämndens ordförande om startande av samverkansförbund. Interpellation etc.. Bilaga 299.

9 Kommunfullmäktige KF 300 Dnr KS Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till TioHundranämndens ordförande om landstingets agerande när det gäller TioHundranämndens begäran om utökat driftsbidrag att bordlägga interpellationen till kommunfullmäktiges nästa sammanträde Bakgrund Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde , 233 följande interpellation till TioHundranämndens ordförande om landstingets agerande när det gäller TioHundranämndens begäran om utökat driftsbidrag. Interpellation etc.. Bilaga 300.

10 Kommunfullmäktige KF 301 Dnr KS Kommunal utdebitering, skattesats 2009 Mats Dannewitz Linder (mp) deltar ej i beslutet. att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona för år Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Enligt kommunallagen (KL 8 kap 6 ) skall kommunstyrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona för år Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 243 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen oförändrad till 20:12 kr/skattekrona för år ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) med instämmande av Mikael Eriksson (m), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd). - bifall till kommunstyrelsens förslag. forts

11 Kommunfullmäktige KF 301 Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Raija Lundgren (s) och Ragnar Bergsten (s) - att skattesatsen skall fastställas till 20:42 kr/skattekrona för år Göran Pettersson (m), Bridget Wedberg (mp) och Jan Emanuel Johansson (s) yttrar sig. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Skattemyndigheten

12 Kommunfullmäktige KF 302 Dnr Avveckling av Flygskolan att med minoritetsåterremiss (KL 5 kap 36 ) återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motivering enligt bilaga. Bakgrund I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun som antogs av barn- och skolnämnden i november 2007 gavs förvaltningschefen i uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommun i framtiden ska se ut. Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att förbättra nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att överföra medel som idag används till att täcka lokalhyror till att utveckla kärnverksamheten. Flygskolan startades som en temporär lösning i lokaler som var avsedda för andra ändamål och har idag enbart bygglov för skolverksamhet fram till år Efter detta kan lokalerna inte användas för undervisningsändamål eftersom det idag inte finns förutsättningar för att en planändring kommer till stånd. Barn och skolnämnden beslutade vid sammanträde , 90 att föreslå kommunfullmäktige att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av läsåret och att eleverna flyttas till i handlingarna angivna skolor. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 317 föreslagit enligt barnoch skolnämndens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig. forts

13 Kommunfullmäktige KF 302 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 270 föreslagit kommunfullmäktige besluta att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av läsåret Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för egna yrkanden. ande sammanträde Yrkanden: Ann S Pihlgren (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag Olle Jansson (s) med instämmande av Hanna Stymne Bratt, Bertil Karlsson (v), Mats Dannewitz Linder (mp), Ragnar Bergsten (s) och Lenneke Sundblom (s) - återremiss Jan Emanuel Johansson (s), Catarina Wahlgren (v), Marita Jeansson (s), Anders Fransson (s), Christina Frisk (fp), Elisabeth Björk (s) och Kjell Jansson (m) yttrar sig. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Omröstning begärs Omröstningsproposition Ja-röst för avslag på återremissyrkandet Nej-röst för bifall till återremissyrkandet Omröstningsresultat Med 33 ja-röster, 27 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla återremissyrkandet, då det begärts av mer än en tredjedel av ledamöterna.

14 Kommunfullmäktige KF 303 Dnr KS Delårsrapport 2 per augusti 2008 för Norrtälje kommun och kommunkoncernen att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2008, att bifalla barn- och skolnämndens begäran om utökad budgetram för 2008 med 700 tkr avseende tillkommande lokalkostnader för 2008, att uppdra åt socialnämnden, TioHundranämnden och barn- och skolnämnden att vidta åtgärder för att undvika underskott också 2009 samt att minimera underskotten Reservation Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för egna yrkanden. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning. Bakgrund Ledningskontoret och servicekontoret har tagit fram delårsrapport 2 per augusti Underlag har hämtats från förvaltningar och bolag. Resultatet för koncernen uppgår till 62 mkr och för kommunen 69,1 mkr. I prognosen för kommunen förväntas ett resultat på 38,8 mkr, vilket är något sämre än budgeterat. Resultatet enligt balanskrav prognostiseras till 1,8 mkr inklusive planerad pensionsavsättning. Detta är alldeles för lågt och ger inte utrymme för några ytterligare oförutsedda negativa avvikelser. forts

15 Kommunfullmäktige KF 303 forts Barn- och skolnämnden har begärt 700 tkr i tilläggsanslag för ökade lokalkostnader, främst beroende på att Freinetskolan Hugin flyttat in i Billborgsskolan fr o m höstterminen De nämnder eller kontor som prognostiserat underskott för året har sedan tidigare från kommunstyrelsen fått i uppdrag att presentera åtgärder för att få ekonomin i balans. De presenterade åtgärderna räcker inte för att eliminera årets underskott. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2008, att bifalla barn- och skolnämndens begäran om utökad budgetram för 2008 med 700 tkr avseende tillkommande lokalkostnader för 2008, att uppdra åt socialnämnd, TioHundranämnd och barn- och skolnämnd att vidta åtgärder för att undvika underskott också 2009 samt att minimera underskotten Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Socialdemokraterna deltog ej i beslutet. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 259 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig och lämnade skriftlig protokollsanteckning. ande sammanträde Kommunrevisionens ordförande Johnny Karlson (s) yttrar sig. Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. forts

16 Kommunfullmäktige KF 303 forts Elisabeth Björk (s) med instämmande av Mats Dannewitz-Linder (mp) - bifall till 1:a och 2:a att-satsen, avslag på 3:e att-satsen med följande tilläggsyrkande: att kommunstyrelsen snarast behandlar socialnämndens begäran om tilläggsanslag för 2008 (se bilaga) Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på de två första att-satserna och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla dessa att-satser. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på 3:e attsatsen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla denna att-sats. Härefter ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Samtliga nämnder och kontor

17 Kommunfullmäktige KF 304 Dnr KS Budget och inriktning 2009, TioHundranämnden att bevilja TioHundranämnden tkr i driftbudget för år 2009, att uppdra till TioHundranämnden att intensifiera folkhälsoarbetet tillsammans med övriga berörda nämnder och Stockholms läns landsting för att snarast uppnå förbättrad hälsa i kommunen. Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning. Bakgrund Norrtälje kommuns föreslagna bidrag till den gemensamma nämnden baseras på en uppräkning av 2008 års bidrag med 3,9 % enligt remiss samt kompensation för lokalkostnadsökningar avseende de kommunala lokalerna. Utöver detta föreslår den borgerliga majoriteten ytterligare kompensation med anledning av nämndens remissvar. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja TioHundranämnden tkr i driftbudget för år 2009, att uppdra till TioHundranämnden att intensifiera folkhälsoarbetet tillsammans med övriga berörda nämnder för att snarast uppnå förbättrad hälsa i kommunen. forts

18 Kommunfullmäktige KF 304 forts Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 297 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Socialdemokraterna deltog ej i beslutet. Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde Överläggningar enligt MBL 11 har hållits Kommunstyrelsen har vid sammanträde föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja TioHundranämnden tkr i driftbudget för år 2009, att uppdra till TioHundranämnden att intensifiera folkhälsoarbetet tillsammans med övriga berörda nämnder och Stockholms läns landsting för att snarast uppnå förbättrad hälsa i kommunen. ande sammanträde Yrkanden: Ragnar Bergsten (s) med instämmande av Kerstin Bergström (s) och Bertil Karlsson (v) - att kommunfullmäktige beviljar TioHundranämnden tkr i driftbudget för år 2009, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Kjell Jansson (m) med instämmande av Hans Andersson (fp) - enligt kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Björk (s), Roland Larsson (s), Marie-Louise Sellin (s) och Anders Fransson (s) yttrar sig. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: TioHundranämnden Ekonomi och kvalitet

19 Kommunfullmäktige KF 305 Dnr KS Justering av budget och inriktning 2009 och plan Mats Dannewitz Linder (mp) deltar ej i beslutet. Kommunstyrelse att bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Valnämnd att bevilja valnämnden tkr i driftbudget för år Förtroendemannanämnd att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år Bygg- och miljönämnd att bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Kultur- och fritidsnämnd att bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget för år Socialnämnd att bevilja socialnämnden tkr i driftbudget för år Barn- och skolnämnd att bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Utbildningsnämnd att bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget för år Övrigt att fastställa resultatbudget 2009 inklusive flerårsplan för för Norrtälje kommun i enlighet med förslaget, att fastställa balansbudget 2009 inklusive flerårsplan för för Norrtälje kommun i enlighet med upprättat förslag, forts

20 Kommunfullmäktige KF 305 forts att fastställa finansieringsbudget för 2009 samt flerårsplan för i enlighet med upprättat förslag, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4,0 % för tiden , att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för justerad Budget och inriktning 2009 och plan Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget och inriktning Det antagna dokumentet innehåller mål och uppdrag, en tvåårsbudget för samt en plan för Budget för 2009 samt plan för 2010 behöver inför 2009 justeras av följande skäl: Tekniska justeringar såsom internhyror, nya prognoser för skatteintäkter och pensioner, ränteläge m m, Regeringens proposition har ändrat på vissa förutsättningar, prioriteringar av den borgerliga majoriteten samt förskjutningar i investeringsplaner. Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till justering av budget och inriktning 2009, inkom Bil. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse redovisat föreslagna justeringar och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta forts

21 Kommunfullmäktige KF 305 forts Kommunstyrelse att bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Valnämnd att bevilja valnämnden tkr i driftbudget för år Förtroendemannanämnd att bevilja förtroendemannanämnden 800 tkr i driftbudget för år Bygg- och miljönämnd att bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Kultur- och fritidsnämnd att bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget för år Socialnämnd att bevilja socialnämnden tkr i driftbudget för år Barn- och skolnämnd att bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Utbildningsnämnd att bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget för år Övrigt att fastställa resultatbudget 2009 inklusive flerårsplan för för Norrtälje kommun i enlighet med förslaget, att fastställa balansbudget 2009 inklusive flerårsplan för för Norrtälje kommun i enlighet med upprättat förslag att fastställa finansieringsbudget för 2009 samt flerårsplan för i enlighet med upprättat förslag, att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Kommunhus AB till 4,0 % för tiden , att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korrigeringar i budgetmaterialet av rent teknisk natur samt att ta fram ett samlat dokument för justerad Budget och inriktning 2009 och plan Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 298 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Socialdemokraternas ledamöter deltog ej i beslutat. Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde , 260. Överläggningar enligt MBL 11 har hållits forts

22 Kommunfullmäktige KF 305 forts Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 294 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget budgetförslag ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Björk (s) med instämmande av Olle Jansson (s), Bertil Karlsson (v) och Hanna Stymne Bratt./. - bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag, se bilaga. Mikael Eriksson (m) och Göran Pettersson (m) yttrar sig. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Samtliga nämnder och kontor

23 Kommunfullmäktige KF 306 Dnr KS Förslag till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun att fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, att uppdra till TioHundranämnden att i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för att uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt att detta beaktas i budgetarbetet, att uppdra till varje nämnd att i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året, att uppdra till TioHundranämnden att i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Bakgrund Ärendet gäller fastställande av program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun samt en översyn av kommunala handikapprådets arbetsformer och reglemente. Det första kommunala handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 2000 att gälla mellan åren Den 27 april 2004 antog kommunfullmäktige ett nytt reviderat program gällande åren Ett nytt förslag till reviderat handikapprogram togs fram under år 2006 och 2007 gällande innevarande mandatperiod. Förslaget har varit ute på remiss till nämnder, förvaltningar, bolag och handikappföreningarna. forts

24 Kommunfullmäktige KF 306 forts Programmet har behandlats av kommunala handikapprådet och av TioHundranämndens arbetsutskott. Den 20 december 2007 beslutade TioHundranämnden att det reviderade förslaget skulle återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. TioHundranämnden har vid sammanträde , 84 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa det reviderade förslaget till program för delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, att uppdra till TioHundranämnden att i samråd med kommunala handikapprådet och övriga nämnder upprätta planer för att uppnå de inriktningsmål som finns angivna i programmet samt att detta beaktas i budgetarbetet, att uppdra till varje nämnd att i verksamhetsberättelsen redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året, att uppdra till TioHundranämnden att i samverkan med kommunala handikapprådet genomföra en översyn av rådets arbetsformer och dess reglemente. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 214 föreslagit enligt TioHundranämndens förslag , 84. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 244 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Hans Andersson (fp) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Samtliga nämnder

25 Kommunfullmäktige KF 307 Dnr KS Antagande av detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling att anta förslag till detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget. Bakgrund Hallsta pappersbruk har ansett det nödvändigt att utöka och rationalisera verksamheten vid bruket och har därför utrett de planmässiga förutsättningarna för en utökning av fabriksområdet. Den planerade expansionen medför emellertid att många av de gamla bostadshusen, som utgör riksintresse för kulturmiljövården, inte kan finnas kvar utan måste rivas eller flyttas. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att dels uppföra helt nya bostäder, dels genom att återuppbygga ett kvarter av rödvillor i pappersbrukets närhet. Planförslaget har hållits utställt för granskning under tiden t o m Fem yttranden har inkommit av vilka två är helt utan erinran. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse redovisat synpunkter och bemötande samt föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. forts

26 Kommunfullmäktige KF 307 forts Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 268 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens har vid sammanträde , 246 för egen del beslutat att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Länsstyrelsen i Stockholms län LK, detaljplaneenheten Berörda sakägare

27 Kommunfullmäktige KF 308 Dnr KS Godkännande av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen gällande Hallsta Pappersbruk m m att godkänna de preliminära ekonomiska konsekvenserna för kommunen samt att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett särskilt avtal med Holmens Bruk AB gällande slutlig finansiering och genomförande av åtgärder enligt förutsättningarna i mark- och exploateringsavtalet avseende genomförande av flyttning av Tulkavägen. Bakgrund Förslag till detaljplan har tagits fram för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1 m fl). Detaljplaneförslaget syftar till att säkra en långsiktig utveckling av Hallsta Pappersbruk genom planläggning av ny industrimark i anslutning till befintlig anläggning. Kommunen, länsstyrelsen, vägverket och Holmen Paper AB tecknade en avsiktsförklaring angående ombyggnad av Tulkavägen i nytt läge. Detta är en förutsättning för planerad utvidgning av industrimarken. Enligt avsiktsförklaringen föreslås ombyggnaden av Tulkavägen samfinansieras mellan kommunen och staten, dock ska Holmen Paper AB bidra till den nya vägens finansiering genom att ersätta kommunen för den befintliga vägen vars funktion som genomfart övertas av den nya vägen. Detta gäller under förutsättning att objektet tas med i länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Avsikten är att objektet ska tas med länsplanen för perioden För genomförande av detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal upprättats med Holmens Bruk AB. forts

28 Kommunfullmäktige KF 308 Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med Holmens Bruk AB gällande utvecklingen av Hallsta Pappersbruk. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna de preliminära ekonomiska konsekvenserna för kommunen samt att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett särskilt avtal med Holmens Bruk AB gällande slutlig finansiering och genomförande av åtgärder enligt förutsättningarna i mark- och exploateringsavtalet avseende genomförande av flyttning av Tulkavägen. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 306 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har , 247 för egen del beslutat att godkänna mark- och exploateringsavtal med Holmens Bruk AB gällande utvecklingen av Hallsta Pappersbruk, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: LK, mark- och exploatering

29 Kommunfullmäktige KF 309 Dnr KS Antagande av detaljplan för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1 m fl) i Häverö församling att anta förslag till detaljplan för Hallsta Pappersbruk (Hallsta 17:1 m fl) i Häverö församling. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget. Bakgrund Hallsta pappersbruk har ansett det nödvändigt att utöka och rationalisera verksamheten vid bruket och har därför utrett de planmässiga förutsättningarna för en utökning av fabriksområdet. Som ett första steg i planprocessen upprättades ett planprogram som sändes ut på samråd och remiss under våren 2007 och som därefter godkändes av kommunstyrelsen den 28 maj Därefter har förslag till detaljplan upprättats och planförslaget har varit föremål för samråd och efter bearbetning hållits utställd. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden t o m Fem yttranden har inkommit under utställningstiden, samtliga utan erinran. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse redovisat inkomna synpunkter och föreslagit kommunstyrelsen besluta miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. forts

30 Kommunfullmäktige KF 309 forts Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 248 för egen del beslutat att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, samt att godkänna förslaget till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:29. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Länsstyrelsen i Stockholms län LK, detaljplaneenheten Berörda sakägare

31 Kommunfullmäktige KF 310 Dnr KS Antagande av detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad att anta detaljplan för Flygfyren 2 m fl, Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget. Reservation Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för egna yrkanden. Bakgrund Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en utbyggnad av Flygfyrens handelsområde med ytterligare handel. Nuvarande ICA Flygfyrens dagligvaruhandel utökas genom en utökning av nuvarande varuhus. Komplettering med sällanköpshandel sker på ett utökat markområde, i huvudsak omfattande nuvarande pendlarparkering/cirkusplats och jordvallen mot sportfältet. Den nuvarande jordvallen mot sportfältet kommer att schaktas bort. Mellan sportfältet och det utvidgade handelsområdet anläggs en ny gata/förlängning av Pilotvägen med anslutning till Drottning Kristinas väg, vilket kommer att förbättra kontakten mellan bostadsområdet Flygfältet med centrala Norrtälje stad. Övriga befintliga verksamheter inom området säkerställs med anpassade planbestämmelser. Planförslaget har hållits utställt under tiden 15 januari 5 februari Under samrådstiden och därefter har 16 yttranden inkommit. forts

32 Kommunfullmäktige KF 310 forts Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse sammanfattat inkomna yttranden med kommentarer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:24. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 250 för egen del beslutat att planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats och tillhör planförslaget, att godkänna detaljplanen och överlämna den till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5:24 samt att godkänna avtal avseende reglering av utbyggnaden för detaljplan för Flygfyrens handelsområde i Norrtälje stad. Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Björk (s) - bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: - att den del av Pilotvägen som ansluter till Drottning Kristinas väg endast används som gång- och cykelväg, samt att en ny väganslutning från Kustvägen till handelsområdet beaktas när man tar fram detaljplan för Flygspanaren 2, 3, 4 och 6. Kjell Jansson (m) - avslag på Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande forts

33 Kommunfullmäktige KF 310 forts Mats Dannewitz Linder (mp) med instämmande av Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) - avslag på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Länsstyrelsen i Stockholms län LK, detaljplaneenheten Berörda sakägare

34 Kommunfullmäktige KF 311 Dnr KS Införande av påminnelseavgift samt revidering av instruktioner för Norrtälje kommuns fakturering och kravverksamhet att en påminnelseavgift ska tas ut i enlighet med kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet från och med den 1 januari 2009, att alla kommunala taxor och avgifter, som en följd av ovan beslut, kompletteras med följande tillägg: Dröjsmålshantering Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, inkassokrav och betalningsföreläggande m m sker enligt kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet, att uppdra till kommunstyrelsen att utfärda instruktioner för kommunens fakturering och kravverksamhet. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade , 124, om förändring av rutiner för hantering av bland annat kundfordringar. Avsikten var att få en enhetlig hantering av bland annat kommunens hantering av påminnelse- och kravhantering. Rutinen gäller kommunens samtliga förvaltningar. Bland annat beslutade kommunstyrelsen om dröjsmålsränta samt rutiner för inkassokrav och betalningsföreläggande. Vidare beslutade kommunstyrelsen införa en påminnelseavgift på 45 kr/faktura. Ska påminnelseavgift tas ut måste berörda kunder informeras och det ska också vara inskrivet i taxa/avtal/kontrakt att sådan avgift tas ut. Det har dock visat sig att skrivningen i kommunens taxor fortfarande är olika vad gäller påminnelseavgifter. I till exempel barnomsorgstaxan finns det inskrivet att kommunen förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift. forts

35 Kommunfullmäktige KF 311 forts I informationen om renhållningstaxan finns det inskrivet att påminnelseavgift debiteras efter förfallodag. I andra taxor finns ingen skrivning alls. Inte i något fall har möjligheten att ta ut påminnelseavgifter tillämpats. Tekniska nämnden har , 23 hemställt om enhetlig tillämpning. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 245/2006. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret/servicekontoret har i skrivelse lämnat förslag till reviderade taxor och instruktioner samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att en påminnelseavgift ska tas ut i enlighet med kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet från och med den 1 januari 2009, att alla kommunala taxor och avgifter, som en följd av ovan beslut, kompletteras med följande tillägg: Dröjsmålshantering Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, inkassokrav och betalningsföreläggande m m sker enligt kommunens instruktioner för fakturering och kravverksamhet, att uppdra till kommunstyrelsen att utfärda instruktioner för kommunens fakturering och kravverksamhet. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av ovanstående, att anta förslag till revidering av instruktioner för fakturering och kravverksamhet (daterat ), att gälla från och med den 1 januari Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 291 föreslagit enligt ledningskontorets/servicekontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 256 föreslagit kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag samt för egen del beslutat - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta förslag till revidering av instruktioner för fakturering och kravverksamhet (daterat ), att gälla från och med den 1 januari forts

36 Kommunfullmäktige KF 311 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Samtliga nämnder och kontor

37 Kommunfullmäktige KF 312 Dnr KS Upphävande av plan för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 51 rörande plan för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk. Bakgrund Räddningstjänsten har tagit fram en ny plan för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk. Enligt Seveso-lagstiftningen, som ställer särskilda krav på anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier, skall sådana här planer tas fram för den kommunala räddningstjänsten. Planen har tagits fram i samråd med representanter för pappersbruket. Tjänstemannaberedning Räddningstjänsten anför i skrivelse att det inte finns några krav på att denna plan skall antas politiskt utan är en ren verkställighetsfråga som berör hur den operativa verksamheten organiseras vid en olycka på pappersbruket. Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 51 rörande plan för kommunal räddningsinsats vid Hallsta pappersbruk. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 292 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 257 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag forts

38 Kommunfullmäktige KF 312 ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Räddningstjänsten

39 Kommunfullmäktige KF 313 Dnr KS Förslag till renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2009 och tillsvidare att anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2009 och tillsvidare, att nuvarande renhållningstaxa, antagen av kommunfullmäktige , 224, upphör att gälla när den nya taxan träder i kraft. Bakgrund Förslaget till renhållningstaxa för år 2009 och tills vidare är anpassad efter den övergång från insamling av hushållsavfall via säck till insamling via rullkärl i plast på fastlandsdelen som sker i slutet av år 2008 och under år Övergången medför en förändring av literpriset för insamling så att kostnaden för år 2008 för 160 liters säck är 0,37 kr per liter och för år 2009 för 190 liter 0,40 kr per liter. Detta motsvarar en prisökning med 8 %. Dessutom innehåller förslaget en sommartaxa för fritidsboende under april till och med september. Taxenivån för insamling av hushållsavfall är justerad i enlighet med den entreprenadupphandling som skett under år För skärgården är nivån justerad i enlighet med den tvååriga förlängning som skett med insamlingsentreprenören. Övriga parametrar som påverkar storleken av den föreslagna justeringen av taxans ekonomiska delar är löneökningar, uppräkning av renhållningsindex (R77:3,4,T92SÅ02) till entreprenörerna, höjda kostnader för behandling av slam/avfall och transporter av avfall till förbränningsanläggningar. Tjänstemannaberedning Tekniska kontoret har i skrivelse , reviderad , redogjort för förslaget till taxa och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2009 och tillsvidare. forts

40 Kommunfullmäktige KF 313 forts Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 299 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 262 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Tekniska kontoret

41 Kommunfullmäktige KF 314 Dnr KS Införande av introduktionsersättning för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket att införa introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (SFS 1992:1068 med ändringar) för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt att godkänna riktlinjer och ersättningsnivåer för introduktionsersättning. Bakgrund Socialnämnden beslutade , 123 att hemställa hos kommunfullmäktige att besluta om införandet av introduktionsersättning för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt om så beslutas att uppdra åt socialnämnden att fastställa ersättningsnivåer för introduktionsersättning. Socialkontoret har i tjänsteskrivelse utvecklat fördelarna med att införa introduktionsersättning i stället för försörjningsstöd som nu används. Ersättningen ska fungera så löneliknande som möjligt och utarbetas för fullgjord prestation. En förutsättning är att egna tillgångar och möjlighet till annan försörjning saknas. Socialnämnden har ånyo behandlat ärendet , 393 och beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om införanden av introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa utlänningar (SFS 1992:1068 med ändringar) för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med Integrationsverket och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna bilagda riktlinjer och ersättningsnivåer för introduktionsersättning. forts

42 Kommunfullmäktige KF 314 forts Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse anfört att man anser det viktigt att socialnämnden får ansvaret att fastställa ersättningsnivåerna för introduktionsersättning utifrån sina sakkunskaper inom området. Kostnaden för introduktionsersättningen täcks av det statliga schablonbidraget och införandet av introduktionsersättning beräknas totalt sett ge ekonomiska vinster för kommunen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa introduktionsersättning för flyktingar mottagna i Norrtälje kommun enligt avtal med integrationsverket och för vilka kommunen uppbär schablonbidrag samt att uppdra åt socialnämnden fastställa ersättningsnivåer för introduktionsersättning. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 300 föreslagit enligt socialnämndens beslut Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 263 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. ande sammanträde Yrkanden: Åke Malmström (kd) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Socialnämnden

43 Kommunfullmäktige KF 315 Dnr KS Fördelning av IT-investeringsmedel mellan att medge ianspråktagande av 3 mkr av 2009 års investeringsanslag för ITinvesteringar under 2008, att reducera anslaget för IT-investeringar från 15 mkr till 12 mkr Bakgrund IT-strateg/IT-chef har lämnat begäran om att få ianspråkta 3 mkr i investeringsmedel 2008 av 2009 års anslag. Anledningen är att stora förändringar sker i år av IT-plattformen och därmed följer andra nödvändiga investeringar. Behovet av investeringar minskar därmed IT-investeringsbudget 2009 kommer också att ingå i den verksamhetsplan som skall tas fram till kommunstyrelsen före årsskiftet. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge ianspråktagande av 3 mkr av 2009 års investeringsanslag för IT-investeringar under 2008, att reducera anslaget för ITinvesteringar från 15 mkr till 12 mkr Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 264 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. forts

44 Kommunfullmäktige KF 315 forts ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: IT-chefen LK, ekonomi och kvalitet

45 Kommunfullmäktige KF 316 Dnr KS Investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna skola att anslå tkr i investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna skola inklusive rivning av befintlig byggnad, att finansiering av investeringen sker med egna medel samt att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att i budgetarbetet ta hänsyn till driftkostnadskonsekvenser. Reservation Socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar skriftlig protokollsanteckning. Bakgrund Nuvarande idrottsbyggnad är byggd 1969 i två plan. Endast det övre planet är lämpligt att användas av tillgänglighetsskäl. Begäran finns från barn- och skolförvaltningen på en idrottshall med en yta om minst 400 kvm som är delbar samt därtill hörande omklädnads-, dusch- samt förrådsutrymmen. Tekniska kontoret har undersökt möjligheten att anpassa denna byggnad för att tillgodose kraven. Anpassning/ombyggnad av befintlig huskropp bedöms ej möjlig för att uppfylla önskemålen och erhålla avsedda funktioner. Barn- och skolnämnden har behandlat ärendet , 91. forts

46 Kommunfullmäktige KF 316 forts Tjänstemannaberedning Tekniska kontoret har i skrivelse redogjort för förslaget och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå tkr i investeringsmedel för nybyggnad av idrottshall vid Länna skola inklusive rivning av befintlig byggnad, att finansiering av investeringen sker med egna medel samt att uppdra till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att i budgetarbetet ta hänsyn till driftkostnadskonsekvenser. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde , 302 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse Socialdemokraternas ledamöter yrkade återremiss. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 265 föreslagit enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot reserverade sig till förmån för eget yrkande och lämnade skriftlig protokollsanteckning. ande sammanträde Yrkanden: Kjell Jansson (m) - bifall till kommunstyrelsens förslag. Marita Jeansson (s) - bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: - att uppdra till kommunstyrelsen att ytterligare granska möjligheten att omlokalisera hallen till annan plats än skolgården. Kjell Jansson (s) - avslag på Marita Jeanssons (s) tilläggsyrkande. forts

47 Kommunfullmäktige KF 316 forts Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Expedieras till: Barn- och skolnämnden Tekniska kontoret

48 Kommunfullmäktige KF 317 Dnr KS Antagande av miljöpolicy för Norrtälje kommun att anta miljöpolicy för Norrtälje kommun. Bakgrund Arbetsutskottet beslutade , 284 att utan eget ställningstagande sända ut miljöpolicy för Norrtälje kommun på remiss till berörda nämnder och förvaltningar för yttrande. Miljörådet beslutade vid sammanträde att inarbeta och beakta inkomna synpunkter. Föreligger upprättat förslag till miljöpolicy för Norrtälje kommun, daterad Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna den av miljörådet föreslagna miljöpolicyn för Norrtälje kommun samt att rekommendera kommunfullmäktige att anta densamma. Politisk beredning Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde , 303. Arbetsutskottet har vid sammanträde , 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 266 för egen del beslutat att godkänna den av miljörådet föreslagna miljöpolicyn för Norrtälje kommun, samt föreslagit kommunfullmäktige besluta anta miljöpolicy för Norrtälje kommun. forts

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet Utbildningsnämnden 2008-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.30-15.40 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.30-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer