Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse Mariestads kommuns sammanställda redovisning Redovisningen omfattar förutom kommunen de av kommunen helägda bolagen Mariehus AB, AB Mariestads Busstrafik samt Mariestad Töreboda Energi AB som ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. MTEAB är en underkoncern genom ägande till 1 % av Enskar Kraft AB och Töreboda Energi AB. Den sammanställda redovisningen används för att kunna göra en mer heltäckande analys av kommunens hela ekonomi, vilket också ger ökade möjligheter till styrning. Den tjänar också som information för intressenter, t.ex. kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare. Detaljerade upplysningar om de kommunägda bolagen lämnas i respektive årsredovisning. Mariehus AB 1 % Mariestads kommun AB Mariestads Busstrafik 1 % Enskar Kraft AB 1 % Mariestad Töreboda Energi AB 88 % Töreboda Energi AB 1 % Årets resultat Årets resultat för den sammanställda resultaträkningen visar ett underskott med -,5 mkr. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då resultatet var -1,7 mkr. Mariehus AB och MTEAB redovisar vinstår medan Kommunen och AB Mariestads Busstrafik redovisar förlustår i resultaträkningen. Sammanställd redovisning - årets resultat Mkr ,7-1,7-32,4-36,1 19,2-1,7 -,5 Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter mkr. Soliditeten är, jämfört med föregående år, oförändrad 32 %. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 743, mkr. För kommunen och samtliga bolag finns ett koncernkonto 4 i bank. Genom att kommunen och bolagen samordnar sina likvida medel går det att kortfristigt låna inom koncernkontot istället för direkt i bank. Koncernkontots checkkredit var vid årsskiftet utnyttjad med 1,1 mkr. Kommunen Kommunens utveckling I likhet med föregående år har 22 varit ett mindre bra år sett ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Kommunens intäkter verkar inte öka på något dramatiskt vis under den närmaste tiden, varför konkreta kostnadssänkande åtgärder måste vidtagas de närmast följande åren. Det måste ånyo påpekas att det krävs strukturella förändringar i verksamheterna för att kostnaderna skall balansera med intäkterna. Befolkningsutvecklingen har för första gången på åtta år varit positiv. Även om ökningen varit mycket måttlig så är förhoppningsvis den negativa trenden bruten och vi kanske kan se fram emot en positiv utveckling de närmaste åren. Det är framförallt inflyttningen som genererat den positiva utvecklingen även om födelsetalet ökat markant. Näringslivet i kommunen och i vår arbetsmarkandsregion har varit stabilt och medfört att sysselsättningen legat kvar på en relativt hög nivå. Omfattande åtgärder genomförs för att differentiera näringslivsstrukturen och stimulera småföretagandet inom ramen för EU-projektet Näringslivscenter norra Skaraborg (NCNS). Projektet har mött ett mycket positivt bemötande från berörda företagare och förväntningarna är stora att bl.a. samverkan kan skapa nya verksamheter och öppna nya marknader. Kommunernas begränsade ekonomiska resurser innebär att samverkan blir ett nyckelord för utveckling av de kommunala verksamheterna de närmaste åren. Det snabbt utvecklade mellansjösamarbetet kommer sannolikt att utvecklas både verksamhetsmässigt och geografiskt till att omfatta merparten av Skaraborg. Detta medför säkert att vi kommer att få se en mångfald av olika samverkansformer inom skilda områden framöver. Som ett led i att förstärka kommunens attraktionskraft genom förbättrade kommunikationer har ett framgångsrikt försök genomförts på lördagar med direkttrafik till Göteborg på Kinnekullebanan. Trafiken utökas under andra halvåret 23 till att omfatta alla vardagar och ger möjlighet till en viss arbetspendling mellan Mariestad och Göteborg. Bibehålls det stora intresset för resandet på Kinnekullebanan kan visionen om snabbtåg till Göteborg vara en realitet inom några år. Detta skulle skapa goda förutsättningar för en kraftfull utveckling av kommunen. Även den nybyggda bussterminalen är en åtgärd som både är positiv för kollektivtrafiken och stadsmiljön. Likaså har åtgärderna i centrum skapat attraktivare miljöer för både handeln och boende i området. Exploateringen av bostadsområdet Smedjehagen på Ekudden har inneburit att nybyggnationen av bostäder tagit fart vilket inneburit att det bl.a. blivit omsättning på äldre lägenheter till fromma för den yngre generationen. Sammantaget skapar dessa utvecklings-

2 tendenser under 22 en positiv framtidsbild för Mariestads kommun. Årets resultat År 22 är för kommunen ekonomiskt sett ett år med negativt utfall. Några verksamheter visar ett kraftigt underskott mot budget. Tillväxten i ekonomin har gått ner. Kostnaderna har fortsatt att öka inom de prioriterade områdena vård, skola och omsorg. Prognoserna för de närmaste åren visar att den ekonomiska situationen fortsatt kommer att bli svår. Årets resultat är en minskning av det egna kapitalet med 5,6 mkr. De enskilda verksamheter, som mest har bidragit till årets negativa resultat är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt pensioner. Kommunalskatten har ökat något mer än budget. Mkr Kommunen årets resultat -37,5-23,4-19, ,8-1,7-3,8-5,6 Budgeterat överskott vid årets början var 1,7 mkr. Ombudgeteringar tillkommer med 7,7 mkr samt tilläggsanslag på 5,1 mkr. Sammantaget ger detta ett budgeterat överskott på 4,3 mkr. Budgetföljsamhet (Mkr) Budgetavvikelse före eo-poster Prognossäkerhet jämf. juli månad, totalt Prognossäkerhet jämf. juli månad, nämnder: Barn- och utbildningsnämnden 1 Socialnämnden 3 Närmare förklaring till de båda nämndernas budgetföljsamhet finns i respektive verksamhetsberättelse. Styrning och uppföljning För styrning och uppföljning i kommunstyrelsen och övriga nämnder finns följande: kommunens styrprinciper tre prognoser per år, varav en av dessa samtidigt är delårsrapport ombudgetering av både över- och underskott på driftbudgeten. Betr. mål och kvalité förekommer en försöksverksamhet med s.k. balanserad styrning. Verksamhetens nettokostnad och finansnetto, andel av skatteintäkter och statsbidrag % ,2 13,5 97,4 1,5 1, Verksamhetens kostnader har i jämförelse med föregående år haft en ökning med 3,5%. Fördelning kostnader och Intäkter (Mkr) Verksamhetens kostnader inklusive pensioner och avskrivningar Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto Förhållandet mellan utvecklingen av skatteintäkter och verksamhetens kostnader framgår också av nedanstående tabell. Det är samma som föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat i samma takt som skatter och statsbidrag. Nettokostnadsandel (%) Verksamhetens andel av skatt och statsbidrag Pensionernas andel av skatt och statsbidrag Avskrivningarnas andel av skatt och statsbidrag Finansnettots andel av skatt och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Finansiell utveckling Kommunfullmäktige har i november 1999 fattat beslut om finansiella mål att gälla fr.o.m. år 21. Dessa är 2% tillväxt av det egna kapitalet, nettokostnaderna skall ianspråkta högst 98% av skatt och statsbidrag. Investeringarna skall finansieras med skattemedel till 1%. Nedan redovisas dessa nyckeltal för tre år. Kommunen har under 22 endast klarat av målsättningen för finansiering av investeringar. Verksamhetens nettokostnad Finansiella målsättningar

3 Årets resultat (mkr) Ökning av eget kapital (%) Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto jämfört med skatt och statsbidrag (%) Egenfinans.grad av investeringar (%) Investeringarna under året har helt kunnat finansieras med egna medel. Rörelsekapitalet är i bokslut 22 fortfarande negativt. Likviditeten är oförändrat låg. Kommunen hade netto knappt några egna likvida medel, utan hade en kortfristig kredit på,8 mkr. Likviditetsdagar är verksamhetens nettokostnad dividerad med 365 dagar och därefter ställd i relation till likvida medel. Kassalikviditet är omsättningstillgångar minus förråd dividerat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Likviditet ur ett riskperspektiv Likviditetsdagar 15 Kassalikviditet (%) Balanslikviditet (%) Rörelsekapital (Mkr) Kommunens finansiella nettotillgångar uttrycks fortfarande i ett negativt belopp. Nettolåneskulden har ökat. Finansiella nettotillgångar/nettolåneskuld (Mkr) Omsättningstillg., långfrist. fordringar Garantipension, kortfrist. skulder Finansiella nettotillgångar Kassa, bank o kortfrist. fordringar Långfristiga skulder Nettolåneskuld Soliditeten Soliditeten är ett mått på hur stor del av våra totala tillgångar vi har kunnat finansiera med egna medel. Soliditeten har ökat något sedan förra året. Soliditeten bestäms av två faktorer: resultatutveckling och ökning/minskning av tillgångsmassan. Resultatet för året är ett underskott med 5,6 mkr, vilket minskar det egna kapitalet. Tillgångsmassan har under året minskat med 46,8 mkr. Anläggningstillgångar har minskat med 11,6 mkr och omsättningstillgångar har minskat med 35,2 mkr. Eftersom intjänade pensioner före år 1998 inte finns som en skuld i balansräkningen, utan istället som en ansvarsförbindelse innanför linjen, beräknas även soliditeten inklusive denna skuld. I denna betydelse är soliditeten fortfarande mycket låg. Soliditet (%) Soliditet Tillgångsförändring Förändring av eget kapital Soliditet inkl. pensionsskuld före Skuldsättning Låneskulden har under året minskat med 1,7 mkr. Inga nya lån har upptagits. Den kortfristig skuldsättningsgraden har minskat. Skuldsättningsgrad (%) Total skuldsättningsgrad varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad Borgensåtagandet är till allra största delen till kommunägda bolag, främst Mariehus AB. Ett mindre borgensåtagande finns för ett antal föreningar. Borgensåtagande (Mkr) Borgensåtagande varav internt till kommunägda företag Koncernens resultat Kommunens resultat Avsättning för pensioner Avsättning för pensioner har enligt pensionsavtalet PFA skett med 21,2 mkr, som belastat resultaträkningen. Löneskatt på hela avsättningen har även beräknats. Kommunen har beslutat att hela den individuella delen även för år 22 skall betalas ut enligt de anställdas önskemål. Denna summa 18,6 mkr finns i bokslutet som en kortfristig skuld. Kommunen kommer varje år att ta ställning till om hela den individuella delen eller bara den obligatoriska delen skall betalas ut. Pensionsskulden (långfristigt) (Mkr) Avsättning för pension m.m Pensionsförpliktelser före Total pensionsskuld Investeringar Investeringarna har minskat jämfört med föregående år. De uppgår till 35,4 mkr. Investeringar (%) Investeringsvolym/vsh nettokostnad Avskrivningar/nettoinvesteringar Finansiering av investeringar a. Självfinansieringsgrad investeringar: Skatteintäkter (Mkr) Årets nettoinvesteringar (Mkr) Självfinansier.grad investeringar (%) b. Finansieringsbild av investeringarna: Skatteintäkter (Mkr) Finansiering via sparade medel (Mkr) 11 Finansiering via nya långfrist. lån (Mkr) 16 Årets nettoinvesteringar (Mkr)

4 Driftredovisning Nämnd/förvaltning Intäkter Kostnader Netto- Budget totalt Budget- Kf beslutad Tkr kostnad netto* avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Ks till förfogande Revisionen Överförmyndare Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad. vht, ej mot fond Avgiftsfinansierad. vht, mot fond Rangerbangården Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnd Agenda Energirådgivning Summa nämnder Personalomkostnader och pensioner Finansförvaltning Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, tillägg Rangerbangården -2. tkr (kf 77), tillägg lägre statsbidrag LSS -1.1 tkr, tillägg ändrad taxa inom äldre- och handikappomsorgen 2.5 tkr (kf 7). Totalt tkr. Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Inkomster Utgifter Netto- Budget Budget- Kf beslutad Tkr investering netto * avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnden Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, PA-system 1.9 tkr (kf 44), Dacapo 1. tkr (kf 8), Bussterminal 1. tkr (kf 75), Mariaskolan 1.61 tkr (kf 6), övrigt 8 tkr. Totalt tkr. Intäkts- och kostnadsstruktur Kommunen finansierar sin verksamhet till största delen med kommunalskatt (66%) och statsbidrag (11%). Driftredovisningens intäkter Skatter 65% Gen. statsbidrag 12% Övrigt 6% Bidrag 6% Fin. intäkter 1% Avgifter 1% 7

5 Kommunens verksamhet är personalintensiv. 68% av kommunens kostnader är personalkostnader. Personalkostnad 48% Sociala avgifter 17% Driftredovisningens kostnader Avskrivning Pensioner 3% 4% Finans. kostnader 2% Lokaler 3% Övr verksam. kostnader 23% Framtidsutsikter Kommunen har i stort en väl fungerande verksamhet. Den ekonomiska situationen är dock ansträngd. Målsättningen för ekonomins utveckling är bl.a. att årets resultat skall vara ca 2% av eget kapital vilket innebär ett resultat för kommunen med ca +7 mkr per år. För att nå det målet krävs ett målmedvetet arbete på alla plan. Mycket talar för att kommunen även de närmaste åren tvingas göra medvetna prioriteringar av vilken verksamhet som är mest angelägen att bedriva. Att utveckla kommunen för framtiden kräver resurser. För att uppnå de målsättningar som diskuteras i samband med upprättandet av översiktsplanen erfordras stora, men inte orealistiska, ekonomiska resurser till investeringar. Det är angeläget att dessa investeringar, för att öka kommunens attraktionskraft, prioriteras och mindre angelägna projekt får skjutas på framtiden eftersom resurserna är begränsade. Det finns även frågor som inte har med kommunens attraktionskraft att göra som ändå måste lösas inom överskådlig tid. Det gäller bl.a. finansieringen av de kostnader som uppkommer i samband med täckningen av den gamla avfallsanläggningen vid Bångahagen. Balanskravet Kommunallagen föreskriver att intäkterna skall vara större än kostnaderna under ett räkenskapsår, det s.k. balanskravet. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om en sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. (KL kap. 8 5) Redogörelse för balanskravet år 22 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar -491 tkr Justerat resultat enligt balanskravet tkr Redogörelse för balanskravet år 21 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar tkr 8 Infrastrukturell investering Rangerbangården Justerat resultat enligt balanskravet 41 tkr tkr Justerat resultat enligt balanskravet 21 regleras under verksamhetsåret 23. Justerat resultat enligt balanskravet 22 regleras under verksamhetsåren 23 och 24. Personalekonomisk redovisning Antal tillsvidareanställda Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Antal tillsvidareanställda - årsarbetare Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Statistiken för tillsvidareanställda visar att flera anställda under perioden ökat sin sysselsättningsgrad. Av kommunens anställda är 8% kvinnor och 2% män. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 44,8 % och bland männen arbetar 7,4 % deltid. Kvinnor har i genomsnitt 88% sysselsättningsgrad och män 98%. Åldersstruktur Medelålder för de anställda uppgår till 49 år för män och 46 för kvinnor. 46 % av de anställda är 5 år eller äldre, 28 % är mellan 4 och 5 år, 2 % är mellan 3 och 4 år och 6 % är yngre än 3 år. Antal Åldersstruktur anställda Ålder Lönestatistik Denna tabell visar löneläget (månadslön vid heltid) för de

6 största personalkategorierna Personalkategori Lägst Medel Högst Förvaltningschef Skolledare Hemvårdschef Förskolechef Socialsekreterare Assistent Sjuksköterska Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Undersköterska Vårdbiträde Grundskolelärare Gymnasielärare Elevassistent Ingenjör Kokerska Ekonomibiträde Lokalvårdare Kommunalarbetare Vaktmästare Medellöner Män Medellöner Kvinnor Den genomsnittliga heltidslönen var 22 för män kronor per månad och för kvinnor kronor per månad. Pensioner 39 personer har under året avgått med ålderspension. Diagrammet visar den förväntade årliga pensionsavgången beräknat på pensionsåldern 67 år. Under den därpå följande tioårsperioden kommer antalet pensioneringar att kulminera vilket framgår av åldersstrukturen över kommunens anställda Antal förväntade pensionsavgångar Avgångsorsaker Avgångsorsak Antal Egen begäran...68 st Ålderspension...39 st Dödsfall...4 st Förordnande, vikariat eller uppdrag upphör st Annan orsak...81st Frånvaro Tidigare år har omfattningen av frånvaron för semester, föräldraledighet, vård av sjukt barn, studieledighet samt övrig frånvaro redovisats i siffror. Konstateras kan att omfattningen år 22 motsvarar omfattningen 21. P.g.a. byte av system redovisas jämförelsesiffror först kommande år d.v.s. bokslut 23. Sjukfrånvaro För år 22 redovisas sjukfrånvaron i ett nytt system. Detta medför skillnader i sättet att beräkna omfattningen. Urvalsunderlaget är avsevärt större för år 22 då underlaget består av samtliga månadsavlönade, såväl fast som visstidsanställda. Antalet sjukdagar, omräknade med hänsyn till tjänstgöringsgrad, uppgår till 8% av det totala antalet anställningsdagar. Antalet redovisade sjukdagar uppgår för år 22 till dagar. Den stora ökningen jämfört med år 21 ( sjukdagar) beror på skillnader i urvalsunderlaget % Fördelning av sjukfrånvaron dgr 15-9 dgr > 9 dgr Sjukfrånvaro i % per förvaltning Förvaltning Kommunledningskontor...7, ,2... 6,78 Kost- och städavdelning...1,2...14,. se tekn kontor Tekniskt kontor...7,8... 7,... 8,89 Stadsbyggnadskontor...2,1... 2,2... 2,78 Kulturförvaltning...5,... 5,... 6,37 Turist- och fritidsförvaltning...,1... 1,7...,89 Barn- o utbildningsförvaltn.....4, ,2... 6,86 Socialförvaltning...11,1...13,1...1,87 Miljö- o hälsoskyddskontor...,3...,7...,88 Kostnad för sjuklön Kostnaden för sjuklön dag 2-14 (8% av lönen) och sjuklön dag 15-9 (1 % av lönen) inkl personalomkostnader. Förvaltning Sjuklön, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning

7 Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor Totalt Kostnad för timvikarier Kostnaden för timvikariat vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, föräldraledighet samt värnplikts- eller studieledighet. Förvaltning Kostnad, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor... Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor... Totalt Företagshälsovård Mariestads kommun köper tjänster för företagshälsovård från Kinnekullehälsan AB, som tillhandahåller medicinsk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens. Företagshälsovårdens inriktning är förebyggande arbete och insatser för arbetsrehabilitering. Kostnaden för företagshälsovården uppgick under 22 till 896 tkr. Tidsmässig fördelning av utnyttjad företagshälsovård Förvaltning Antal timmar Kommunledningskontor...234, Tekniska förvaltningen...28,1 Stadsbyggnadskontor...18,4 Kulturförvaltning...17, Turist- och fritidsförvaltning... 1, Barn- och utbildningsförvaltning...263,85 Socialförvaltning...243,5 Miljö- och hälsoskyddskontor...34,8 Gemensamma aktiviteter...382,2 Totalt ,85 Utförd tid av olika befattningshavare Förvaltning Antal timmar Naprapat...1,25 Friskvårdare...6,5 Företagssköterska...26,7 Läkare...27,9 Skyddsingenjör...137,5 Beteendevetare...39,5 Organisationskonsult...96, Ergonom...21, Kontaktman...29,5 Totalt ,85 Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i Mariestad, Lyrestad och Ullervad. Beståndet innehåller lägenheter med en sammanlagd yta av kvm samt 14 lokaler med en sammanlagd yta av kvm. Utdelning till kommunen har inte gjorts under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda AB Mariestads Busstrafik Bolaget bedriver linjetrafik som entreprenör åt Buss i Väst AB. Buss i Väst AB har träffat huvudtrafikavtalen med Västtrafik Skaraborg. Bolaget bedriver även beställningstrafik. Linjetrafiken uppgick till vagnkm, skolbarnstransporterna till vagnkm, beställningstrafiken till vagnkm och färdtjänst till vagnkm. Ingen utdelning till kommunen har skett under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda Mariestad Töreboda Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. Bolaget bedriver nätverksamhet i Mariestads tätort och i Torsöområdet. MTEAB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads tätort, varvid värmen köps från Katrinefors Kraftvärme AB, som bolaget äger till 5 %. MTEAB äger vidare den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad. I slutet av 22 fanns 1.3 nätabonnemang och 382 fjärrvärmeanslutningar. Utdelning till kommunen har gjorts med 88 tkr. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 88%... 88% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet... 32%... 32% Antal anställda Kommunägda bolag Mariehus AB 1 Sten Bergheden (m)

8 Kommunstyrelsens ordförande 11

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun 1 Allmän översikt Utveckling i kommunen Ekonomiskt resultat Kommunens resultat är svagt positivt, plus 1,5 mnkr. Detta är 9,8 mnkr under budgeterad nivå. Orsaken finns att söka i högre kostnader i driften

Läs mer

INLEDNING... 4. Kommunstyrelsens ordförande... 4. Kommunstyrelsens vice ordförande... 5. Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

INLEDNING... 4. Kommunstyrelsens ordförande... 4. Kommunstyrelsens vice ordförande... 5. Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Kommunstyrelsens ordförande... 4 Kommunstyrelsens vice ordförande... 5 Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Kommundirektören... 7

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Årsredovisning 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer