Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse Mariestads kommuns sammanställda redovisning Redovisningen omfattar förutom kommunen de av kommunen helägda bolagen Mariehus AB, AB Mariestads Busstrafik samt Mariestad Töreboda Energi AB som ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. MTEAB är en underkoncern genom ägande till 1 % av Enskar Kraft AB och Töreboda Energi AB. Den sammanställda redovisningen används för att kunna göra en mer heltäckande analys av kommunens hela ekonomi, vilket också ger ökade möjligheter till styrning. Den tjänar också som information för intressenter, t.ex. kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare. Detaljerade upplysningar om de kommunägda bolagen lämnas i respektive årsredovisning. Mariehus AB 1 % Mariestads kommun AB Mariestads Busstrafik 1 % Enskar Kraft AB 1 % Mariestad Töreboda Energi AB 88 % Töreboda Energi AB 1 % Årets resultat Årets resultat för den sammanställda resultaträkningen visar ett underskott med -,5 mkr. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då resultatet var -1,7 mkr. Mariehus AB och MTEAB redovisar vinstår medan Kommunen och AB Mariestads Busstrafik redovisar förlustår i resultaträkningen. Sammanställd redovisning - årets resultat Mkr ,7-1,7-32,4-36,1 19,2-1,7 -,5 Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter mkr. Soliditeten är, jämfört med föregående år, oförändrad 32 %. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 743, mkr. För kommunen och samtliga bolag finns ett koncernkonto 4 i bank. Genom att kommunen och bolagen samordnar sina likvida medel går det att kortfristigt låna inom koncernkontot istället för direkt i bank. Koncernkontots checkkredit var vid årsskiftet utnyttjad med 1,1 mkr. Kommunen Kommunens utveckling I likhet med föregående år har 22 varit ett mindre bra år sett ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Kommunens intäkter verkar inte öka på något dramatiskt vis under den närmaste tiden, varför konkreta kostnadssänkande åtgärder måste vidtagas de närmast följande åren. Det måste ånyo påpekas att det krävs strukturella förändringar i verksamheterna för att kostnaderna skall balansera med intäkterna. Befolkningsutvecklingen har för första gången på åtta år varit positiv. Även om ökningen varit mycket måttlig så är förhoppningsvis den negativa trenden bruten och vi kanske kan se fram emot en positiv utveckling de närmaste åren. Det är framförallt inflyttningen som genererat den positiva utvecklingen även om födelsetalet ökat markant. Näringslivet i kommunen och i vår arbetsmarkandsregion har varit stabilt och medfört att sysselsättningen legat kvar på en relativt hög nivå. Omfattande åtgärder genomförs för att differentiera näringslivsstrukturen och stimulera småföretagandet inom ramen för EU-projektet Näringslivscenter norra Skaraborg (NCNS). Projektet har mött ett mycket positivt bemötande från berörda företagare och förväntningarna är stora att bl.a. samverkan kan skapa nya verksamheter och öppna nya marknader. Kommunernas begränsade ekonomiska resurser innebär att samverkan blir ett nyckelord för utveckling av de kommunala verksamheterna de närmaste åren. Det snabbt utvecklade mellansjösamarbetet kommer sannolikt att utvecklas både verksamhetsmässigt och geografiskt till att omfatta merparten av Skaraborg. Detta medför säkert att vi kommer att få se en mångfald av olika samverkansformer inom skilda områden framöver. Som ett led i att förstärka kommunens attraktionskraft genom förbättrade kommunikationer har ett framgångsrikt försök genomförts på lördagar med direkttrafik till Göteborg på Kinnekullebanan. Trafiken utökas under andra halvåret 23 till att omfatta alla vardagar och ger möjlighet till en viss arbetspendling mellan Mariestad och Göteborg. Bibehålls det stora intresset för resandet på Kinnekullebanan kan visionen om snabbtåg till Göteborg vara en realitet inom några år. Detta skulle skapa goda förutsättningar för en kraftfull utveckling av kommunen. Även den nybyggda bussterminalen är en åtgärd som både är positiv för kollektivtrafiken och stadsmiljön. Likaså har åtgärderna i centrum skapat attraktivare miljöer för både handeln och boende i området. Exploateringen av bostadsområdet Smedjehagen på Ekudden har inneburit att nybyggnationen av bostäder tagit fart vilket inneburit att det bl.a. blivit omsättning på äldre lägenheter till fromma för den yngre generationen. Sammantaget skapar dessa utvecklings-

2 tendenser under 22 en positiv framtidsbild för Mariestads kommun. Årets resultat År 22 är för kommunen ekonomiskt sett ett år med negativt utfall. Några verksamheter visar ett kraftigt underskott mot budget. Tillväxten i ekonomin har gått ner. Kostnaderna har fortsatt att öka inom de prioriterade områdena vård, skola och omsorg. Prognoserna för de närmaste åren visar att den ekonomiska situationen fortsatt kommer att bli svår. Årets resultat är en minskning av det egna kapitalet med 5,6 mkr. De enskilda verksamheter, som mest har bidragit till årets negativa resultat är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt pensioner. Kommunalskatten har ökat något mer än budget. Mkr Kommunen årets resultat -37,5-23,4-19, ,8-1,7-3,8-5,6 Budgeterat överskott vid årets början var 1,7 mkr. Ombudgeteringar tillkommer med 7,7 mkr samt tilläggsanslag på 5,1 mkr. Sammantaget ger detta ett budgeterat överskott på 4,3 mkr. Budgetföljsamhet (Mkr) Budgetavvikelse före eo-poster Prognossäkerhet jämf. juli månad, totalt Prognossäkerhet jämf. juli månad, nämnder: Barn- och utbildningsnämnden 1 Socialnämnden 3 Närmare förklaring till de båda nämndernas budgetföljsamhet finns i respektive verksamhetsberättelse. Styrning och uppföljning För styrning och uppföljning i kommunstyrelsen och övriga nämnder finns följande: kommunens styrprinciper tre prognoser per år, varav en av dessa samtidigt är delårsrapport ombudgetering av både över- och underskott på driftbudgeten. Betr. mål och kvalité förekommer en försöksverksamhet med s.k. balanserad styrning. Verksamhetens nettokostnad och finansnetto, andel av skatteintäkter och statsbidrag % ,2 13,5 97,4 1,5 1, Verksamhetens kostnader har i jämförelse med föregående år haft en ökning med 3,5%. Fördelning kostnader och Intäkter (Mkr) Verksamhetens kostnader inklusive pensioner och avskrivningar Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto Förhållandet mellan utvecklingen av skatteintäkter och verksamhetens kostnader framgår också av nedanstående tabell. Det är samma som föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat i samma takt som skatter och statsbidrag. Nettokostnadsandel (%) Verksamhetens andel av skatt och statsbidrag Pensionernas andel av skatt och statsbidrag Avskrivningarnas andel av skatt och statsbidrag Finansnettots andel av skatt och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Finansiell utveckling Kommunfullmäktige har i november 1999 fattat beslut om finansiella mål att gälla fr.o.m. år 21. Dessa är 2% tillväxt av det egna kapitalet, nettokostnaderna skall ianspråkta högst 98% av skatt och statsbidrag. Investeringarna skall finansieras med skattemedel till 1%. Nedan redovisas dessa nyckeltal för tre år. Kommunen har under 22 endast klarat av målsättningen för finansiering av investeringar. Verksamhetens nettokostnad Finansiella målsättningar

3 Årets resultat (mkr) Ökning av eget kapital (%) Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto jämfört med skatt och statsbidrag (%) Egenfinans.grad av investeringar (%) Investeringarna under året har helt kunnat finansieras med egna medel. Rörelsekapitalet är i bokslut 22 fortfarande negativt. Likviditeten är oförändrat låg. Kommunen hade netto knappt några egna likvida medel, utan hade en kortfristig kredit på,8 mkr. Likviditetsdagar är verksamhetens nettokostnad dividerad med 365 dagar och därefter ställd i relation till likvida medel. Kassalikviditet är omsättningstillgångar minus förråd dividerat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Likviditet ur ett riskperspektiv Likviditetsdagar 15 Kassalikviditet (%) Balanslikviditet (%) Rörelsekapital (Mkr) Kommunens finansiella nettotillgångar uttrycks fortfarande i ett negativt belopp. Nettolåneskulden har ökat. Finansiella nettotillgångar/nettolåneskuld (Mkr) Omsättningstillg., långfrist. fordringar Garantipension, kortfrist. skulder Finansiella nettotillgångar Kassa, bank o kortfrist. fordringar Långfristiga skulder Nettolåneskuld Soliditeten Soliditeten är ett mått på hur stor del av våra totala tillgångar vi har kunnat finansiera med egna medel. Soliditeten har ökat något sedan förra året. Soliditeten bestäms av två faktorer: resultatutveckling och ökning/minskning av tillgångsmassan. Resultatet för året är ett underskott med 5,6 mkr, vilket minskar det egna kapitalet. Tillgångsmassan har under året minskat med 46,8 mkr. Anläggningstillgångar har minskat med 11,6 mkr och omsättningstillgångar har minskat med 35,2 mkr. Eftersom intjänade pensioner före år 1998 inte finns som en skuld i balansräkningen, utan istället som en ansvarsförbindelse innanför linjen, beräknas även soliditeten inklusive denna skuld. I denna betydelse är soliditeten fortfarande mycket låg. Soliditet (%) Soliditet Tillgångsförändring Förändring av eget kapital Soliditet inkl. pensionsskuld före Skuldsättning Låneskulden har under året minskat med 1,7 mkr. Inga nya lån har upptagits. Den kortfristig skuldsättningsgraden har minskat. Skuldsättningsgrad (%) Total skuldsättningsgrad varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad Borgensåtagandet är till allra största delen till kommunägda bolag, främst Mariehus AB. Ett mindre borgensåtagande finns för ett antal föreningar. Borgensåtagande (Mkr) Borgensåtagande varav internt till kommunägda företag Koncernens resultat Kommunens resultat Avsättning för pensioner Avsättning för pensioner har enligt pensionsavtalet PFA skett med 21,2 mkr, som belastat resultaträkningen. Löneskatt på hela avsättningen har även beräknats. Kommunen har beslutat att hela den individuella delen även för år 22 skall betalas ut enligt de anställdas önskemål. Denna summa 18,6 mkr finns i bokslutet som en kortfristig skuld. Kommunen kommer varje år att ta ställning till om hela den individuella delen eller bara den obligatoriska delen skall betalas ut. Pensionsskulden (långfristigt) (Mkr) Avsättning för pension m.m Pensionsförpliktelser före Total pensionsskuld Investeringar Investeringarna har minskat jämfört med föregående år. De uppgår till 35,4 mkr. Investeringar (%) Investeringsvolym/vsh nettokostnad Avskrivningar/nettoinvesteringar Finansiering av investeringar a. Självfinansieringsgrad investeringar: Skatteintäkter (Mkr) Årets nettoinvesteringar (Mkr) Självfinansier.grad investeringar (%) b. Finansieringsbild av investeringarna: Skatteintäkter (Mkr) Finansiering via sparade medel (Mkr) 11 Finansiering via nya långfrist. lån (Mkr) 16 Årets nettoinvesteringar (Mkr)

4 Driftredovisning Nämnd/förvaltning Intäkter Kostnader Netto- Budget totalt Budget- Kf beslutad Tkr kostnad netto* avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Ks till förfogande Revisionen Överförmyndare Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad. vht, ej mot fond Avgiftsfinansierad. vht, mot fond Rangerbangården Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnd Agenda Energirådgivning Summa nämnder Personalomkostnader och pensioner Finansförvaltning Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, tillägg Rangerbangården -2. tkr (kf 77), tillägg lägre statsbidrag LSS -1.1 tkr, tillägg ändrad taxa inom äldre- och handikappomsorgen 2.5 tkr (kf 7). Totalt tkr. Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Inkomster Utgifter Netto- Budget Budget- Kf beslutad Tkr investering netto * avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnden Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, PA-system 1.9 tkr (kf 44), Dacapo 1. tkr (kf 8), Bussterminal 1. tkr (kf 75), Mariaskolan 1.61 tkr (kf 6), övrigt 8 tkr. Totalt tkr. Intäkts- och kostnadsstruktur Kommunen finansierar sin verksamhet till största delen med kommunalskatt (66%) och statsbidrag (11%). Driftredovisningens intäkter Skatter 65% Gen. statsbidrag 12% Övrigt 6% Bidrag 6% Fin. intäkter 1% Avgifter 1% 7

5 Kommunens verksamhet är personalintensiv. 68% av kommunens kostnader är personalkostnader. Personalkostnad 48% Sociala avgifter 17% Driftredovisningens kostnader Avskrivning Pensioner 3% 4% Finans. kostnader 2% Lokaler 3% Övr verksam. kostnader 23% Framtidsutsikter Kommunen har i stort en väl fungerande verksamhet. Den ekonomiska situationen är dock ansträngd. Målsättningen för ekonomins utveckling är bl.a. att årets resultat skall vara ca 2% av eget kapital vilket innebär ett resultat för kommunen med ca +7 mkr per år. För att nå det målet krävs ett målmedvetet arbete på alla plan. Mycket talar för att kommunen även de närmaste åren tvingas göra medvetna prioriteringar av vilken verksamhet som är mest angelägen att bedriva. Att utveckla kommunen för framtiden kräver resurser. För att uppnå de målsättningar som diskuteras i samband med upprättandet av översiktsplanen erfordras stora, men inte orealistiska, ekonomiska resurser till investeringar. Det är angeläget att dessa investeringar, för att öka kommunens attraktionskraft, prioriteras och mindre angelägna projekt får skjutas på framtiden eftersom resurserna är begränsade. Det finns även frågor som inte har med kommunens attraktionskraft att göra som ändå måste lösas inom överskådlig tid. Det gäller bl.a. finansieringen av de kostnader som uppkommer i samband med täckningen av den gamla avfallsanläggningen vid Bångahagen. Balanskravet Kommunallagen föreskriver att intäkterna skall vara större än kostnaderna under ett räkenskapsår, det s.k. balanskravet. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om en sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. (KL kap. 8 5) Redogörelse för balanskravet år 22 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar -491 tkr Justerat resultat enligt balanskravet tkr Redogörelse för balanskravet år 21 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar tkr 8 Infrastrukturell investering Rangerbangården Justerat resultat enligt balanskravet 41 tkr tkr Justerat resultat enligt balanskravet 21 regleras under verksamhetsåret 23. Justerat resultat enligt balanskravet 22 regleras under verksamhetsåren 23 och 24. Personalekonomisk redovisning Antal tillsvidareanställda Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Antal tillsvidareanställda - årsarbetare Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Statistiken för tillsvidareanställda visar att flera anställda under perioden ökat sin sysselsättningsgrad. Av kommunens anställda är 8% kvinnor och 2% män. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 44,8 % och bland männen arbetar 7,4 % deltid. Kvinnor har i genomsnitt 88% sysselsättningsgrad och män 98%. Åldersstruktur Medelålder för de anställda uppgår till 49 år för män och 46 för kvinnor. 46 % av de anställda är 5 år eller äldre, 28 % är mellan 4 och 5 år, 2 % är mellan 3 och 4 år och 6 % är yngre än 3 år. Antal Åldersstruktur anställda Ålder Lönestatistik Denna tabell visar löneläget (månadslön vid heltid) för de

6 största personalkategorierna Personalkategori Lägst Medel Högst Förvaltningschef Skolledare Hemvårdschef Förskolechef Socialsekreterare Assistent Sjuksköterska Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Undersköterska Vårdbiträde Grundskolelärare Gymnasielärare Elevassistent Ingenjör Kokerska Ekonomibiträde Lokalvårdare Kommunalarbetare Vaktmästare Medellöner Män Medellöner Kvinnor Den genomsnittliga heltidslönen var 22 för män kronor per månad och för kvinnor kronor per månad. Pensioner 39 personer har under året avgått med ålderspension. Diagrammet visar den förväntade årliga pensionsavgången beräknat på pensionsåldern 67 år. Under den därpå följande tioårsperioden kommer antalet pensioneringar att kulminera vilket framgår av åldersstrukturen över kommunens anställda Antal förväntade pensionsavgångar Avgångsorsaker Avgångsorsak Antal Egen begäran...68 st Ålderspension...39 st Dödsfall...4 st Förordnande, vikariat eller uppdrag upphör st Annan orsak...81st Frånvaro Tidigare år har omfattningen av frånvaron för semester, föräldraledighet, vård av sjukt barn, studieledighet samt övrig frånvaro redovisats i siffror. Konstateras kan att omfattningen år 22 motsvarar omfattningen 21. P.g.a. byte av system redovisas jämförelsesiffror först kommande år d.v.s. bokslut 23. Sjukfrånvaro För år 22 redovisas sjukfrånvaron i ett nytt system. Detta medför skillnader i sättet att beräkna omfattningen. Urvalsunderlaget är avsevärt större för år 22 då underlaget består av samtliga månadsavlönade, såväl fast som visstidsanställda. Antalet sjukdagar, omräknade med hänsyn till tjänstgöringsgrad, uppgår till 8% av det totala antalet anställningsdagar. Antalet redovisade sjukdagar uppgår för år 22 till dagar. Den stora ökningen jämfört med år 21 ( sjukdagar) beror på skillnader i urvalsunderlaget % Fördelning av sjukfrånvaron dgr 15-9 dgr > 9 dgr Sjukfrånvaro i % per förvaltning Förvaltning Kommunledningskontor...7, ,2... 6,78 Kost- och städavdelning...1,2...14,. se tekn kontor Tekniskt kontor...7,8... 7,... 8,89 Stadsbyggnadskontor...2,1... 2,2... 2,78 Kulturförvaltning...5,... 5,... 6,37 Turist- och fritidsförvaltning...,1... 1,7...,89 Barn- o utbildningsförvaltn.....4, ,2... 6,86 Socialförvaltning...11,1...13,1...1,87 Miljö- o hälsoskyddskontor...,3...,7...,88 Kostnad för sjuklön Kostnaden för sjuklön dag 2-14 (8% av lönen) och sjuklön dag 15-9 (1 % av lönen) inkl personalomkostnader. Förvaltning Sjuklön, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning

7 Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor Totalt Kostnad för timvikarier Kostnaden för timvikariat vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, föräldraledighet samt värnplikts- eller studieledighet. Förvaltning Kostnad, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor... Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor... Totalt Företagshälsovård Mariestads kommun köper tjänster för företagshälsovård från Kinnekullehälsan AB, som tillhandahåller medicinsk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens. Företagshälsovårdens inriktning är förebyggande arbete och insatser för arbetsrehabilitering. Kostnaden för företagshälsovården uppgick under 22 till 896 tkr. Tidsmässig fördelning av utnyttjad företagshälsovård Förvaltning Antal timmar Kommunledningskontor...234, Tekniska förvaltningen...28,1 Stadsbyggnadskontor...18,4 Kulturförvaltning...17, Turist- och fritidsförvaltning... 1, Barn- och utbildningsförvaltning...263,85 Socialförvaltning...243,5 Miljö- och hälsoskyddskontor...34,8 Gemensamma aktiviteter...382,2 Totalt ,85 Utförd tid av olika befattningshavare Förvaltning Antal timmar Naprapat...1,25 Friskvårdare...6,5 Företagssköterska...26,7 Läkare...27,9 Skyddsingenjör...137,5 Beteendevetare...39,5 Organisationskonsult...96, Ergonom...21, Kontaktman...29,5 Totalt ,85 Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i Mariestad, Lyrestad och Ullervad. Beståndet innehåller lägenheter med en sammanlagd yta av kvm samt 14 lokaler med en sammanlagd yta av kvm. Utdelning till kommunen har inte gjorts under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda AB Mariestads Busstrafik Bolaget bedriver linjetrafik som entreprenör åt Buss i Väst AB. Buss i Väst AB har träffat huvudtrafikavtalen med Västtrafik Skaraborg. Bolaget bedriver även beställningstrafik. Linjetrafiken uppgick till vagnkm, skolbarnstransporterna till vagnkm, beställningstrafiken till vagnkm och färdtjänst till vagnkm. Ingen utdelning till kommunen har skett under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda Mariestad Töreboda Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. Bolaget bedriver nätverksamhet i Mariestads tätort och i Torsöområdet. MTEAB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads tätort, varvid värmen köps från Katrinefors Kraftvärme AB, som bolaget äger till 5 %. MTEAB äger vidare den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad. I slutet av 22 fanns 1.3 nätabonnemang och 382 fjärrvärmeanslutningar. Utdelning till kommunen har gjorts med 88 tkr. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 88%... 88% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet... 32%... 32% Antal anställda Kommunägda bolag Mariehus AB 1 Sten Bergheden (m)

8 Kommunstyrelsens ordförande 11

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Förvaltningsberättelse 2 3.1 Investeringsredovisning 2 3.2 Driftsredovisning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer