Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse Mariestads kommuns sammanställda redovisning Redovisningen omfattar förutom kommunen de av kommunen helägda bolagen Mariehus AB, AB Mariestads Busstrafik samt Mariestad Töreboda Energi AB som ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. MTEAB är en underkoncern genom ägande till 1 % av Enskar Kraft AB och Töreboda Energi AB. Den sammanställda redovisningen används för att kunna göra en mer heltäckande analys av kommunens hela ekonomi, vilket också ger ökade möjligheter till styrning. Den tjänar också som information för intressenter, t.ex. kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare. Detaljerade upplysningar om de kommunägda bolagen lämnas i respektive årsredovisning. Mariehus AB 1 % Mariestads kommun AB Mariestads Busstrafik 1 % Enskar Kraft AB 1 % Mariestad Töreboda Energi AB 88 % Töreboda Energi AB 1 % Årets resultat Årets resultat för den sammanställda resultaträkningen visar ett underskott med -,5 mkr. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då resultatet var -1,7 mkr. Mariehus AB och MTEAB redovisar vinstår medan Kommunen och AB Mariestads Busstrafik redovisar förlustår i resultaträkningen. Sammanställd redovisning - årets resultat Mkr ,7-1,7-32,4-36,1 19,2-1,7 -,5 Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter mkr. Soliditeten är, jämfört med föregående år, oförändrad 32 %. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 743, mkr. För kommunen och samtliga bolag finns ett koncernkonto 4 i bank. Genom att kommunen och bolagen samordnar sina likvida medel går det att kortfristigt låna inom koncernkontot istället för direkt i bank. Koncernkontots checkkredit var vid årsskiftet utnyttjad med 1,1 mkr. Kommunen Kommunens utveckling I likhet med föregående år har 22 varit ett mindre bra år sett ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Kommunens intäkter verkar inte öka på något dramatiskt vis under den närmaste tiden, varför konkreta kostnadssänkande åtgärder måste vidtagas de närmast följande åren. Det måste ånyo påpekas att det krävs strukturella förändringar i verksamheterna för att kostnaderna skall balansera med intäkterna. Befolkningsutvecklingen har för första gången på åtta år varit positiv. Även om ökningen varit mycket måttlig så är förhoppningsvis den negativa trenden bruten och vi kanske kan se fram emot en positiv utveckling de närmaste åren. Det är framförallt inflyttningen som genererat den positiva utvecklingen även om födelsetalet ökat markant. Näringslivet i kommunen och i vår arbetsmarkandsregion har varit stabilt och medfört att sysselsättningen legat kvar på en relativt hög nivå. Omfattande åtgärder genomförs för att differentiera näringslivsstrukturen och stimulera småföretagandet inom ramen för EU-projektet Näringslivscenter norra Skaraborg (NCNS). Projektet har mött ett mycket positivt bemötande från berörda företagare och förväntningarna är stora att bl.a. samverkan kan skapa nya verksamheter och öppna nya marknader. Kommunernas begränsade ekonomiska resurser innebär att samverkan blir ett nyckelord för utveckling av de kommunala verksamheterna de närmaste åren. Det snabbt utvecklade mellansjösamarbetet kommer sannolikt att utvecklas både verksamhetsmässigt och geografiskt till att omfatta merparten av Skaraborg. Detta medför säkert att vi kommer att få se en mångfald av olika samverkansformer inom skilda områden framöver. Som ett led i att förstärka kommunens attraktionskraft genom förbättrade kommunikationer har ett framgångsrikt försök genomförts på lördagar med direkttrafik till Göteborg på Kinnekullebanan. Trafiken utökas under andra halvåret 23 till att omfatta alla vardagar och ger möjlighet till en viss arbetspendling mellan Mariestad och Göteborg. Bibehålls det stora intresset för resandet på Kinnekullebanan kan visionen om snabbtåg till Göteborg vara en realitet inom några år. Detta skulle skapa goda förutsättningar för en kraftfull utveckling av kommunen. Även den nybyggda bussterminalen är en åtgärd som både är positiv för kollektivtrafiken och stadsmiljön. Likaså har åtgärderna i centrum skapat attraktivare miljöer för både handeln och boende i området. Exploateringen av bostadsområdet Smedjehagen på Ekudden har inneburit att nybyggnationen av bostäder tagit fart vilket inneburit att det bl.a. blivit omsättning på äldre lägenheter till fromma för den yngre generationen. Sammantaget skapar dessa utvecklings-

2 tendenser under 22 en positiv framtidsbild för Mariestads kommun. Årets resultat År 22 är för kommunen ekonomiskt sett ett år med negativt utfall. Några verksamheter visar ett kraftigt underskott mot budget. Tillväxten i ekonomin har gått ner. Kostnaderna har fortsatt att öka inom de prioriterade områdena vård, skola och omsorg. Prognoserna för de närmaste åren visar att den ekonomiska situationen fortsatt kommer att bli svår. Årets resultat är en minskning av det egna kapitalet med 5,6 mkr. De enskilda verksamheter, som mest har bidragit till årets negativa resultat är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt pensioner. Kommunalskatten har ökat något mer än budget. Mkr Kommunen årets resultat -37,5-23,4-19, ,8-1,7-3,8-5,6 Budgeterat överskott vid årets början var 1,7 mkr. Ombudgeteringar tillkommer med 7,7 mkr samt tilläggsanslag på 5,1 mkr. Sammantaget ger detta ett budgeterat överskott på 4,3 mkr. Budgetföljsamhet (Mkr) Budgetavvikelse före eo-poster Prognossäkerhet jämf. juli månad, totalt Prognossäkerhet jämf. juli månad, nämnder: Barn- och utbildningsnämnden 1 Socialnämnden 3 Närmare förklaring till de båda nämndernas budgetföljsamhet finns i respektive verksamhetsberättelse. Styrning och uppföljning För styrning och uppföljning i kommunstyrelsen och övriga nämnder finns följande: kommunens styrprinciper tre prognoser per år, varav en av dessa samtidigt är delårsrapport ombudgetering av både över- och underskott på driftbudgeten. Betr. mål och kvalité förekommer en försöksverksamhet med s.k. balanserad styrning. Verksamhetens nettokostnad och finansnetto, andel av skatteintäkter och statsbidrag % ,2 13,5 97,4 1,5 1, Verksamhetens kostnader har i jämförelse med föregående år haft en ökning med 3,5%. Fördelning kostnader och Intäkter (Mkr) Verksamhetens kostnader inklusive pensioner och avskrivningar Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto Förhållandet mellan utvecklingen av skatteintäkter och verksamhetens kostnader framgår också av nedanstående tabell. Det är samma som föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat i samma takt som skatter och statsbidrag. Nettokostnadsandel (%) Verksamhetens andel av skatt och statsbidrag Pensionernas andel av skatt och statsbidrag Avskrivningarnas andel av skatt och statsbidrag Finansnettots andel av skatt och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Finansiell utveckling Kommunfullmäktige har i november 1999 fattat beslut om finansiella mål att gälla fr.o.m. år 21. Dessa är 2% tillväxt av det egna kapitalet, nettokostnaderna skall ianspråkta högst 98% av skatt och statsbidrag. Investeringarna skall finansieras med skattemedel till 1%. Nedan redovisas dessa nyckeltal för tre år. Kommunen har under 22 endast klarat av målsättningen för finansiering av investeringar. Verksamhetens nettokostnad Finansiella målsättningar

3 Årets resultat (mkr) Ökning av eget kapital (%) Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto jämfört med skatt och statsbidrag (%) Egenfinans.grad av investeringar (%) Investeringarna under året har helt kunnat finansieras med egna medel. Rörelsekapitalet är i bokslut 22 fortfarande negativt. Likviditeten är oförändrat låg. Kommunen hade netto knappt några egna likvida medel, utan hade en kortfristig kredit på,8 mkr. Likviditetsdagar är verksamhetens nettokostnad dividerad med 365 dagar och därefter ställd i relation till likvida medel. Kassalikviditet är omsättningstillgångar minus förråd dividerat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Likviditet ur ett riskperspektiv Likviditetsdagar 15 Kassalikviditet (%) Balanslikviditet (%) Rörelsekapital (Mkr) Kommunens finansiella nettotillgångar uttrycks fortfarande i ett negativt belopp. Nettolåneskulden har ökat. Finansiella nettotillgångar/nettolåneskuld (Mkr) Omsättningstillg., långfrist. fordringar Garantipension, kortfrist. skulder Finansiella nettotillgångar Kassa, bank o kortfrist. fordringar Långfristiga skulder Nettolåneskuld Soliditeten Soliditeten är ett mått på hur stor del av våra totala tillgångar vi har kunnat finansiera med egna medel. Soliditeten har ökat något sedan förra året. Soliditeten bestäms av två faktorer: resultatutveckling och ökning/minskning av tillgångsmassan. Resultatet för året är ett underskott med 5,6 mkr, vilket minskar det egna kapitalet. Tillgångsmassan har under året minskat med 46,8 mkr. Anläggningstillgångar har minskat med 11,6 mkr och omsättningstillgångar har minskat med 35,2 mkr. Eftersom intjänade pensioner före år 1998 inte finns som en skuld i balansräkningen, utan istället som en ansvarsförbindelse innanför linjen, beräknas även soliditeten inklusive denna skuld. I denna betydelse är soliditeten fortfarande mycket låg. Soliditet (%) Soliditet Tillgångsförändring Förändring av eget kapital Soliditet inkl. pensionsskuld före Skuldsättning Låneskulden har under året minskat med 1,7 mkr. Inga nya lån har upptagits. Den kortfristig skuldsättningsgraden har minskat. Skuldsättningsgrad (%) Total skuldsättningsgrad varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad Borgensåtagandet är till allra största delen till kommunägda bolag, främst Mariehus AB. Ett mindre borgensåtagande finns för ett antal föreningar. Borgensåtagande (Mkr) Borgensåtagande varav internt till kommunägda företag Koncernens resultat Kommunens resultat Avsättning för pensioner Avsättning för pensioner har enligt pensionsavtalet PFA skett med 21,2 mkr, som belastat resultaträkningen. Löneskatt på hela avsättningen har även beräknats. Kommunen har beslutat att hela den individuella delen även för år 22 skall betalas ut enligt de anställdas önskemål. Denna summa 18,6 mkr finns i bokslutet som en kortfristig skuld. Kommunen kommer varje år att ta ställning till om hela den individuella delen eller bara den obligatoriska delen skall betalas ut. Pensionsskulden (långfristigt) (Mkr) Avsättning för pension m.m Pensionsförpliktelser före Total pensionsskuld Investeringar Investeringarna har minskat jämfört med föregående år. De uppgår till 35,4 mkr. Investeringar (%) Investeringsvolym/vsh nettokostnad Avskrivningar/nettoinvesteringar Finansiering av investeringar a. Självfinansieringsgrad investeringar: Skatteintäkter (Mkr) Årets nettoinvesteringar (Mkr) Självfinansier.grad investeringar (%) b. Finansieringsbild av investeringarna: Skatteintäkter (Mkr) Finansiering via sparade medel (Mkr) 11 Finansiering via nya långfrist. lån (Mkr) 16 Årets nettoinvesteringar (Mkr)

4 Driftredovisning Nämnd/förvaltning Intäkter Kostnader Netto- Budget totalt Budget- Kf beslutad Tkr kostnad netto* avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Ks till förfogande Revisionen Överförmyndare Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad. vht, ej mot fond Avgiftsfinansierad. vht, mot fond Rangerbangården Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnd Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnd Agenda Energirådgivning Summa nämnder Personalomkostnader och pensioner Finansförvaltning Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, tillägg Rangerbangården -2. tkr (kf 77), tillägg lägre statsbidrag LSS -1.1 tkr, tillägg ändrad taxa inom äldre- och handikappomsorgen 2.5 tkr (kf 7). Totalt tkr. Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Inkomster Utgifter Netto- Budget Budget- Kf beslutad Tkr investering netto * avvikelse årsbudget Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Turist- och fritidsnämnden Barn- o utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnden Totalt *) Kf:s beslutade årsbudget var tkr. Tillkommer ombudgeteringar tkr, PA-system 1.9 tkr (kf 44), Dacapo 1. tkr (kf 8), Bussterminal 1. tkr (kf 75), Mariaskolan 1.61 tkr (kf 6), övrigt 8 tkr. Totalt tkr. Intäkts- och kostnadsstruktur Kommunen finansierar sin verksamhet till största delen med kommunalskatt (66%) och statsbidrag (11%). Driftredovisningens intäkter Skatter 65% Gen. statsbidrag 12% Övrigt 6% Bidrag 6% Fin. intäkter 1% Avgifter 1% 7

5 Kommunens verksamhet är personalintensiv. 68% av kommunens kostnader är personalkostnader. Personalkostnad 48% Sociala avgifter 17% Driftredovisningens kostnader Avskrivning Pensioner 3% 4% Finans. kostnader 2% Lokaler 3% Övr verksam. kostnader 23% Framtidsutsikter Kommunen har i stort en väl fungerande verksamhet. Den ekonomiska situationen är dock ansträngd. Målsättningen för ekonomins utveckling är bl.a. att årets resultat skall vara ca 2% av eget kapital vilket innebär ett resultat för kommunen med ca +7 mkr per år. För att nå det målet krävs ett målmedvetet arbete på alla plan. Mycket talar för att kommunen även de närmaste åren tvingas göra medvetna prioriteringar av vilken verksamhet som är mest angelägen att bedriva. Att utveckla kommunen för framtiden kräver resurser. För att uppnå de målsättningar som diskuteras i samband med upprättandet av översiktsplanen erfordras stora, men inte orealistiska, ekonomiska resurser till investeringar. Det är angeläget att dessa investeringar, för att öka kommunens attraktionskraft, prioriteras och mindre angelägna projekt får skjutas på framtiden eftersom resurserna är begränsade. Det finns även frågor som inte har med kommunens attraktionskraft att göra som ändå måste lösas inom överskådlig tid. Det gäller bl.a. finansieringen av de kostnader som uppkommer i samband med täckningen av den gamla avfallsanläggningen vid Bångahagen. Balanskravet Kommunallagen föreskriver att intäkterna skall vara större än kostnaderna under ett räkenskapsår, det s.k. balanskravet. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om en sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. (KL kap. 8 5) Redogörelse för balanskravet år 22 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar -491 tkr Justerat resultat enligt balanskravet tkr Redogörelse för balanskravet år 21 Årets resultat tkr Realisationsvinster fastighetsförsäljningar tkr 8 Infrastrukturell investering Rangerbangården Justerat resultat enligt balanskravet 41 tkr tkr Justerat resultat enligt balanskravet 21 regleras under verksamhetsåret 23. Justerat resultat enligt balanskravet 22 regleras under verksamhetsåren 23 och 24. Personalekonomisk redovisning Antal tillsvidareanställda Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Antal tillsvidareanställda - årsarbetare Förvaltning Kommunledningskontor Kost- och städavdelning se tekn. kontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljökontor Totalt Statistiken för tillsvidareanställda visar att flera anställda under perioden ökat sin sysselsättningsgrad. Av kommunens anställda är 8% kvinnor och 2% män. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 44,8 % och bland männen arbetar 7,4 % deltid. Kvinnor har i genomsnitt 88% sysselsättningsgrad och män 98%. Åldersstruktur Medelålder för de anställda uppgår till 49 år för män och 46 för kvinnor. 46 % av de anställda är 5 år eller äldre, 28 % är mellan 4 och 5 år, 2 % är mellan 3 och 4 år och 6 % är yngre än 3 år. Antal Åldersstruktur anställda Ålder Lönestatistik Denna tabell visar löneläget (månadslön vid heltid) för de

6 största personalkategorierna Personalkategori Lägst Medel Högst Förvaltningschef Skolledare Hemvårdschef Förskolechef Socialsekreterare Assistent Sjuksköterska Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Undersköterska Vårdbiträde Grundskolelärare Gymnasielärare Elevassistent Ingenjör Kokerska Ekonomibiträde Lokalvårdare Kommunalarbetare Vaktmästare Medellöner Män Medellöner Kvinnor Den genomsnittliga heltidslönen var 22 för män kronor per månad och för kvinnor kronor per månad. Pensioner 39 personer har under året avgått med ålderspension. Diagrammet visar den förväntade årliga pensionsavgången beräknat på pensionsåldern 67 år. Under den därpå följande tioårsperioden kommer antalet pensioneringar att kulminera vilket framgår av åldersstrukturen över kommunens anställda Antal förväntade pensionsavgångar Avgångsorsaker Avgångsorsak Antal Egen begäran...68 st Ålderspension...39 st Dödsfall...4 st Förordnande, vikariat eller uppdrag upphör st Annan orsak...81st Frånvaro Tidigare år har omfattningen av frånvaron för semester, föräldraledighet, vård av sjukt barn, studieledighet samt övrig frånvaro redovisats i siffror. Konstateras kan att omfattningen år 22 motsvarar omfattningen 21. P.g.a. byte av system redovisas jämförelsesiffror först kommande år d.v.s. bokslut 23. Sjukfrånvaro För år 22 redovisas sjukfrånvaron i ett nytt system. Detta medför skillnader i sättet att beräkna omfattningen. Urvalsunderlaget är avsevärt större för år 22 då underlaget består av samtliga månadsavlönade, såväl fast som visstidsanställda. Antalet sjukdagar, omräknade med hänsyn till tjänstgöringsgrad, uppgår till 8% av det totala antalet anställningsdagar. Antalet redovisade sjukdagar uppgår för år 22 till dagar. Den stora ökningen jämfört med år 21 ( sjukdagar) beror på skillnader i urvalsunderlaget % Fördelning av sjukfrånvaron dgr 15-9 dgr > 9 dgr Sjukfrånvaro i % per förvaltning Förvaltning Kommunledningskontor...7, ,2... 6,78 Kost- och städavdelning...1,2...14,. se tekn kontor Tekniskt kontor...7,8... 7,... 8,89 Stadsbyggnadskontor...2,1... 2,2... 2,78 Kulturförvaltning...5,... 5,... 6,37 Turist- och fritidsförvaltning...,1... 1,7...,89 Barn- o utbildningsförvaltn.....4, ,2... 6,86 Socialförvaltning...11,1...13,1...1,87 Miljö- o hälsoskyddskontor...,3...,7...,88 Kostnad för sjuklön Kostnaden för sjuklön dag 2-14 (8% av lönen) och sjuklön dag 15-9 (1 % av lönen) inkl personalomkostnader. Förvaltning Sjuklön, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning

7 Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor Totalt Kostnad för timvikarier Kostnaden för timvikariat vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, föräldraledighet samt värnplikts- eller studieledighet. Förvaltning Kostnad, kr Kommunledningskontor Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontor... Kulturförvaltning Turist- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Miljö- och hälsoskyddskontor... Totalt Företagshälsovård Mariestads kommun köper tjänster för företagshälsovård från Kinnekullehälsan AB, som tillhandahåller medicinsk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens. Företagshälsovårdens inriktning är förebyggande arbete och insatser för arbetsrehabilitering. Kostnaden för företagshälsovården uppgick under 22 till 896 tkr. Tidsmässig fördelning av utnyttjad företagshälsovård Förvaltning Antal timmar Kommunledningskontor...234, Tekniska förvaltningen...28,1 Stadsbyggnadskontor...18,4 Kulturförvaltning...17, Turist- och fritidsförvaltning... 1, Barn- och utbildningsförvaltning...263,85 Socialförvaltning...243,5 Miljö- och hälsoskyddskontor...34,8 Gemensamma aktiviteter...382,2 Totalt ,85 Utförd tid av olika befattningshavare Förvaltning Antal timmar Naprapat...1,25 Friskvårdare...6,5 Företagssköterska...26,7 Läkare...27,9 Skyddsingenjör...137,5 Beteendevetare...39,5 Organisationskonsult...96, Ergonom...21, Kontaktman...29,5 Totalt ,85 Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i Mariestad, Lyrestad och Ullervad. Beståndet innehåller lägenheter med en sammanlagd yta av kvm samt 14 lokaler med en sammanlagd yta av kvm. Utdelning till kommunen har inte gjorts under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda AB Mariestads Busstrafik Bolaget bedriver linjetrafik som entreprenör åt Buss i Väst AB. Buss i Väst AB har träffat huvudtrafikavtalen med Västtrafik Skaraborg. Bolaget bedriver även beställningstrafik. Linjetrafiken uppgick till vagnkm, skolbarnstransporterna till vagnkm, beställningstrafiken till vagnkm och färdtjänst till vagnkm. Ingen utdelning till kommunen har skett under året. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 1%... 1% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet...3%...3% Antal anställda Mariestad Töreboda Energi AB Mariestad Töreboda Energi AB ägs till 88% av Mariestads kommun och 12% av Töreboda kommun. Bolaget bedriver nätverksamhet i Mariestads tätort och i Torsöområdet. MTEAB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Mariestads tätort, varvid värmen köps från Katrinefors Kraftvärme AB, som bolaget äger till 5 %. MTEAB äger vidare den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad. I slutet av 22 fanns 1.3 nätabonnemang och 382 fjärrvärmeanslutningar. Utdelning till kommunen har gjorts med 88 tkr. Nyckeltal Aktiekapital, tkr Kommunens ägarandel... 88%... 88% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Balansräkningens omslutning, tkr Soliditet... 32%... 32% Antal anställda Kommunägda bolag Mariehus AB 1 Sten Bergheden (m)

8 Kommunstyrelsens ordförande 11

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Hylte kommun. Rapport över granskning av årsredovisning 2000

Hylte kommun. Rapport över granskning av årsredovisning 2000 Hylte kommun Rapport över granskning av årsredovisning 2000 2001-04-03 Rolf Bergman Margareta Bertin Innehåll 1 SYFTE... 2 2 OMFATTNING... 2 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

ÅRSREDOV ISNING 2009

ÅRSREDOV ISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen vänder sig till kommuninnevånare, kommunens politiker, anställda samt externa intressenter. Kommunstyrelsen är ansvarig för redovisningen som tas fram av ekonomi- och

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer