ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2008"

Transkript

1 Styrelsen nr 9 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 augusti kl Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Avgiftsstadgan för år Budgeten för år Anhållan om att kvarstå i tjänst efter uppnådd avgångsålder. 99 Tilläggsarvode till arkitektbyrå. 100 Elektronisk leverantörsfakturahantering inom ÅHS. 101 Anhållan om hyresfri bostad under prövotiden. 102 Skrivelse från Kumlinge kommun. 103 Delgivningar. 104 Landskapsregeringens beslut gällande styrelsens anhållan om justering av förvaltningschefens lön. 105 Dispensansökan gällande kompetenskrav för tjänsten som redovisningschef. 106 Beslut om konsulter för om- och tillbyggnaden av medicinavdelningen och läkemedelscentralen samt ombyggnaden av BB- Gynekologipolikliniken och avdelningen. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 Datum fredagen den 29 augusti 2008 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ). Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, närv. 97, 100, 104 Ulla-Britt Dahl ledamot Rolf Söderlund ersättare Camilla Andersson ledamot Frånvarande Maija-Liisa Mikkola ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef, ej närv. 104 Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef, närv , 104 Tiina Robertsson personalchef Thomas Erickson FOA-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 93 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 94 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 95 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och beslöt uppta två extra ärenden ( 105, 106) och att behandlas före 97 samt att 104 behandlas sist. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 AVGIFTSSTADGAN FÖR ÅR Avgifterna till ÅHS regleras sedan av LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård (23/2007), som finns som bilaga 1, och 12 LL om Ålands hälso- och sjukvård, som finns som bilaga 2. Den gällande avgiftsstadgan för år 2008 finns som bilaga 3. Inför år 2009 skall en ny avgiftsstadga fastställas. FÖRSLAG: Styrelsen utser en arbetsgrupp som bereder förslaget till avgiftsstadga BESLUT: Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som bereder förslag till ändringar i avgiftsstadgan och till översyn av lagstiftningen som reglerar avgifterna. Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs styrelseordf. Torbjörn Björkman, som fungerar som arbetsgruppens ordförande, styrelseledamot Gun-Mari Lindholm, styrelseledamot Jan Salmén och ekonomichef Marie Lövgren. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 BUDGETEN FÖR ÅR Styrelsen har tillsammans med de största enheterna genomfört ett budgetseminarium den 21 augusti. Kallelserna finns som bilaga 1. Inför seminariet balanserade ledningsgruppens budgetförslag på kostnadssidan på euro och på intäktssidan på euro. Kostnaden översteg den ram som givits från landskapsregeringen enligt vilken - för budgeteringen av löner kan reserveras 2,2 % utgående från lönetabellerna för budgeteringen av övriga konsumtionsutgifter kan en indexjustering om högst 4,5% användas om inte annat följer av avtal eller annan orsak. Ramen för 2009 skulle därmed vara 73,5 milj euro fördelat på euro för personalkostnader och euro för övrig konsumtion. I den sistnämnda summan har beaktats att kostnaderna för vård utom Åland stiger till 7,5 milj euro vilket är en ökning med 7,1 %. Ledningsgruppen har efter budgetseminariet i enlighet med styrelseordförandes vägkost gjort behövliga prioriteringar gällande huvudsakligen tjänster, projekt och anskaffningar/inventarier/mindre byggprojekt för att kostnaderna inte skall överstiga 73,5 milj euro. En reviderad sammanställning av personalförändringarna, där det som föreslås finns i kolumnen Styrelsens prioritering, och en reviderad version av motiveringarna till tjänsteförändringarna finns som bilaga 2. En reviderad sammanställning av verksamhetsförändringar och projekt finns som bilaga 3. Budgeten i siffror sammanställs och skickas ut på onsdagen före mötet. Bilaga 4. Personalrådet har tagit del av budgeten och gett följande kommentar. Bilaga 5. Förslaget till hälso- och sjukvårdsplan 2009 inklusive investeringsplanen skickas ut före mötet. Alla textändringar som budgetseminariet gav anledning till har inte hunnit göras utan görs vid genomgången på styrelsemötet. Bilaga 6. Budgeten skall inlämnas till landskapsregeringen senast den 3 september. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år På mötet utdelades en sammanställning av ÅHS ekonomiska resurser 2009 i förhållande till tidigare års bokslut och budget. Bilaga 7. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 BUDGETEN FÖR ÅR 2009 forts 97 BESLUT: Under behandlingen av budgetförslaget gjordes följande ändringar och beslut i förhållande till ledningsgruppens förslag: - inrättande av en tjänst som kvalitetssamordnare ströks. Istället fortsätter tjänsten som en projektanställning under Styrelsen underströk dock att kvalitetsarbetet skall vara högprioriterat. - inrättande av en avd.skötartjänst för respiratorvården som en ordinarie tjänst ströks. Tjänsten inrättas som en tillfällig tjänst under inrättande av en ordinarie farmaceuttjänst ströks. Istället intas ett anslag för en projektanställning under Samarbete med de privata apoteken skall undersökas. - inrättande av en driftsteknikertjänst ströks. En utredning skall göras i vilken mån den tekniska enheten kan använda sig av köptjänst från den privata sektorn. - en rehabiliteringskoordinator anställs för ett 1 årigt projekt. Förslaget gjordes av ledamot Gun-Mari Lindholm och understöddes enhälligt av styrelsen. - de 25 året-runt-vikarietjänster, som under 2008 varit tillfälliga tjänster och som föreslagits att ordinariegöras år 2009, fortsätter att vara tillfälliga tjänster under Ledamot Roger Jansson understödde ordinariegörandet, men erhöll inget understöd. - vid behandlingen av hälso- och sjukvårdsplanen för 2009 gjordes textändringar i huvudsak med anledning av de beslutade tjänsteförändringarna i budgeten. Den slutliga texten med uppdaterade tablåer över enheternas personal och verksamhet delges styrelsen på följande möte. Investeringsplanen för ändrades enligt följande: - ett gemensamt planeringsanslag om euro föreslås att upptas 2009 för följande byggprojekt: - En ny byggnad för intensivvård-dialys, ombyggnad för dagkirurgi och på Kirurgiavdelningen - Projekteringsanslag för sanering och ombyggnad av Gullåsenfastigheten och personalbostadshuset - Övergårds rivning och uppbyggnad Därmed uppgår anslagsbehovet år 2009 till euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 BUDGETEN FÖR ÅR 2009 forts 97 - under 2010 ändrades anslaget för projektet En ny byggnad för intensivvårddialys, ombyggnad för dagkirurgi och på kirurgiavdelningen till ett anslag för byggnation av något/några av ovannämnda byggprojekt. Vilket som blir aktuellt bestäms senare. Anslagets storlek föreslås vara 2 milj euro. - under 2011 ändrades anslaget för projektet En ny byggnad för intensivvårddialys, ombyggnad för dagkirurgi och på kirurgiavdelningen så att det slås ihop med Sanering och ombyggnad av Gullåsen och Renovering av personalbostadshuset. Vilket/vilka som blir aktuella bestäms senare. Anslagets storlek föreslås vara 2 milj euro. Efter ovannämnda ändringar är budgeten för 2009 enligt följande (procentuella förändringen är i förhållande till budgeten 2008): Driftskostnader euro 4,7% Investeringar euro 0,1 % Kostnader totalt euro 4,3% Verksamhetsintäkter euro 10,2% Kommunersättningar euro -13,9% Intäkter totalt euro - 0,6% Nettokostnad euro 4,8 % Styrelsen inlämnar budgetförslaget till landskapsregeringen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 ANHÅLLAN OM ATT KVARSTÅ I TJÄNST EFTER UPPNÅDD AVGÅNGSÅLDER 98 Mottagningsbiträde Elisabeth Dahlblom vid tandvårdsenheten i Mariehamn fyller 68 år i februari 2009 och anhåller om att få stanna kvar i tjänst t.o.m Bilaga 1. Avgångsålder enligt Tjänstemannalagen: 8 kap. Avgångsålder 41. Den allmänna avgångsåldern för en tjänsteman är 68 år, om inte en lägre avgångsålder föreskrivits särskilt (2004/58). Tjänsteförhållande upphör utan uppsägning vid utgången av den månad, under vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Landskapsregeringen kan dock av vägande skäl berättiga tjänsteman att fortsätta i samma tjänst en viss tid efter uppnådd avgångsålder, för högst två år åt gången, varvid tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning senast då den bestämda tiden har utgått. Beslut om rätt för tjänsteman att fortsätta i tjänsten skall fattas innan tjänstemannen uppnått avgångsåldern. Landskapsregeringen skall utge intyg över att tjänsteförhållandet upphört. Arbetsgivaren betalar ingen pensionsavgift för en anställd som har uppnått pensionsåldern, vilket är 22 % i detta fall och den anställde betalar själv ingen pensionsavgift (5,4 %) eller arbetslöshetsavgift (0,34 %). Arbetsgivarens olycksfallsförsäkring omfattar alla anställda oavsett ålder, medan grupplivförsäkringen upphör då arbetstagaren fyller 65 år. Vikarierande ledande tandläkare Nina Andersén-Gunell förordar Elisabeth Dahlbloms anhållan. Bilaga 2. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och förordar anhållan. I enlighet med 11 2 mom LL om hälso- och sjukvården handhar hälso- och sjukvårdsmyndigheten de uppgifter som rör personalen vid ÅHS och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja mottagningsbiträdet Elisabeth Dahlbom rätt att fortsätta i sin tjänst efter uppnådd pensionsålder fram till och med 18 juni Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ 4 Arkitektbyrå Tengbomgruppen Ab som kontrakterats att planera utbyggnaden av centralsjukhuset (Etapp II III) har inkommit med krav om tilläggsarvode p.g.a. att projektet blivit större än vad som framgick av anbudsförfråga samt att planeringen av olika orsaker dragit ut på tiden. Kravet uppgår till euro. Bilaga 1. Diskussioner kring tilläggsarvode har förts sedan arkitektbyrån den 31 maj 2007 anmält att omfattningen av projektet fördubblats såväl tidsmässigt som ytmässigt i förhållande till kontraktet varför arvodet borde justeras med 2,7 milj. kronor ( euro). ÅHS har i förhandlingar under hösten 2007 bestridit arkitektbyråns krav, men samtidigt konstaterat att ytmässigt har det skett en c 20 % ökning av ytor som kan jämföras med de som finns i anbudshandlingarna samt att en viss tidsförskjutning i planeringen har skett. Utifrån detta har förvaltningschefen erbjudit arkitektbyrån euro (vilket utgör 20 % av den ursprungliga kontraktssumman på euro) samt euro för den utökade planeringstiden, sammanlagt euro. Korrespondensen under hösten 2007 finns som bilaga 2. Styrelsen för ÅHS har den 13 april 2007/ 66 godkänt Tengbomgruppens ersättningskrav på sammanlagt SEK (c euro), viket hänförde sig till arbetsperioden kring arkitektskisserna för etapp II-III. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte. 15 Arkitekt Christine Hammarling, Tengbomgruppen Ab har inkommit med följande skrivelse. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro på basen av hittills presenterade underlag från Tengbomgruppen och eftersom arkitektbyrån inte kommit med hållbara underlag för att ersättningen skall vara högre. Ersättningen utbetalas under förutsättning att ett skriftligt avtal ingås med arkitektbyrån om att detta är den slutliga ersättningen för upphandlingen och att arkitektuppdraget kan slutföras i enlighet med kontraktet. 38 Magnus Meyer, VD/CEO för Tengbomgruppen har inlämnat följande brev med exempel på små och stora förändringar och händelser i projektet som alla bidragit till projektets fördyrning och förlängning. Meyer hoppas med denna redovisning ge de svar som behövs för att ÅHS skall acceptera Tengboms krav på betalning. Bilaga 1. Förvaltningschefen har sammanställt följande utlåtande gällande brevet. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att såsom slutlig kompensation erlägga euro för allt ändrings- och/eller tilläggsarbete liksom för alla övriga de merkostnadsposter (inklusive påstått dröjsmål) som arkitektbyrån hänvisat till då den gjort gällande sitt krav på tilläggsersättning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ forts 38 Styrelsen betonar att avtalet med Tengbomgruppen alltjämt består och beställaren utgår ifrån att även Tengbomgruppen avser att fullfölja sin del av kontraktet. Styrelsen konstaterar att det återstår ytterligare arbete för c euro, varav euro utgörs av besiktningsarbete i enlighet med tidigare ratplan. Detta förutsätter att arkitekten omedelbart återupptar det arbete som återstår, så att projektet kan slutföras utan att ingånget kontrakt äventyras. 68 VD Magnus Meyer/ Tengbomgruppen har inkommit med en rättelseyrkan gällande styrelsens beslut den 14 mars 2008/ 38. Magnus Meyer yrkar att styrelsen ändrar sitt beslut och erlägger tilläggsersättning på euro till Tengbom. Bilaga 1. Förvaltningschefen, projektledaren och Dan Karlsson från DKCO Advokatbyrå Ab har träffat VD Magnus Meyer och arkitekt Christine Hammarling den 5 maj för att närmare diskutera rättelseyrkandet. Då presenterades den totala tid och de kostnader som arkitektbyrån lagt ner på primärvårds- och psykiatriprojektet. Detta erhölls senare på begäran i renskriven form undertecknat av Anders Köhler. Den totala kostnaden uppgår till SEK ( euro). Bilaga 2. Magnus Meyer framförde som sitt huvudsakliga argument för den högre tilläggsersättningen att man redan i brevet (obs. oundertecknat) av den avviserat en tilläggskostnad om 2,7 milj kronor ( c euro) varför beställaren har varit informerad om en tilläggskostnad, även om man inte kommit överens om ersättningens storlek. Efter mötet inbegärdes ytterligare tilläggsuppgifter från arkitektbyrån i form av specifika frågor. Bilaga 3. Svaret på frågorna finns i bilaga 4. Tengbom har inte kunnat precisera vilken arbetstid och vilka ritningar som hänför sig till tilläggsarbetet, något som rimligen borde framgå av deras interna projekt- och tidsredovisning för att styrka att den kostnad om SEK utöver anbudsumman 2,2 milj SEK ( euro) hänför sig till tilläggsarbete. FÖRSLAG: Styrelsen besluter med anledning av rättelseyrkan att ändra sitt beslut av den 14 mars 2008 / 38 så att som slutlig kompensation för allt ändrings- och/eller tilläggsarbete erlägga hälften av euro eller euro. Till övriga delar står beslutet / 38 oförändrat. BESLUT: Styrelsen beslöt att rättelseyrkan inte föranleder ändring av beslutet den 14 mars 2008 / Efter att styrelsen inte godkänt Tengbomgruppens rättelseyrkande, enligt vilket en tilläggsersättning om euro skulle erläggas till Tengbomgruppen för arkitektplaneringen av primärvårdsprojektet och psykiatriprojektet, har Tengbomgruppen genom Christine Hammarling inlämnat en uppdragsbekräftelse gällande slutförandet av bygghandlingarna för primärvårdsprojektet och psykiatriprojektet. För primärvården uppskattas tiden till c 1 vecka för 1 heltidsarbetande Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ forts 99 och för psykiatrin c 3 veckor för 2 heltidsarbetande. Bilaga 1. Uppdragets kostnadsverkan blir c euro utgående från totalt 7 veckors arbetstid och de timpriser som Tengbomgruppen tillämpar. Tillkommer reseersättning för resor till möten. Förvaltningschefen har muntligen godkänt uppdragsbekräftelsen utgående från att detta garanterar att handlingarna blir slutförda på ett ekonomiskt acceptabelt sätt. Primärvårdens handlingar har redan färdigställts. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner Tengbomgruppens uppgiftsbekräftelse i bilaga 1 och de kostnader som detta medför. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 ELEKTRONISK LEVERANTÖRSFAKTURAHANTERING INOM ÅHS. 100 I investeringsbudgeten för 2008 finns euro upptaget för införande av elektronisk fakturahantering. Vid budgetbehandlingen i finansutskottet lades dock följande text in i beslutet: Utskottet utgår från att det system för elektronisk hantering av fakturor som enligt planerna kommer att kunna tas i bruk av finansavdelningen under budgetåret även kommer att kunna användas av ÅHS. För att undvika att liknande system utvecklas parallellt bör ÅHS därför invänta det system som utvecklas genom finansavdelningens försorg. Detta gäller också för övriga ekonomisystem som utvecklas av finansavdelningen och som är avsedda att kunna användas av underlydande myndigheter. ÅHS var dock inte hörd i samband med beslutet. Ekonomichef Marie Lövgren har sammanställt en skrivelse om hur ärendet har hanterats inom ÅHS och gjort en jämförelse mellan det fakturahanteringsprogram som ingick i upphandlingen av ÅHS nya ekonomisystem och det som landskapsregeringen har upphandlat. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anhålla hos landskapsregeringen att ÅHS kan påbörja implementeringen av fakturahanteringsprogrammet Invoice Manager som levereras av det ibruktagna ekonomisystemets leverantör istället för att koppla in en annan leverantör, vars produkt kräver betydligt mera anpassningar till ÅHS ekonomisystem. Tidsmässigt skulle detta även väsentligt skjuta fram införandet av elektronisk fakturahantering inom ÅHS. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 ANHÅLLAN OM HYRESFRI BOSTAD UNDER PRÖVOTIDEN 101 ÅHS har anlitat rekryteringsföretaget Dignus Medical för rekryteringen av specialistläkare som medicinskt ansvarig för Primärvårdsenheten. Specialisten i allmänmedicin och företagshälsovård Sonny Sandin har via Dignus Medical visat intresse för tjänsten. Vid förhandlingar om anställningsvillkoren har Sonny Sandin begärt en årslön på euro. För att uppnå en sådan årslön bör grundlönen vara euro. Därmed överstiger lönen den avtalsenliga högsta lönen med c 30 %. ÅHS har rätt enligt 5 TKA om anställningsvillkoren för tjänstemän vid ÅHS att bevilja en lön som med högst 10 % överstiger löneskalans högsta belopp. Lön utöver detta bör beslutas av landskapsregeringen. En sådan anhållan kommer att riktas till landskapsregeringen. Bilaga 1. Vid förhandlingarna har Sonny Sandin också erbjudits möjligheten till hyresfri bostad under prövotiden om 6 månader. Denna förmån bör styrelsen fatta beslut om. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja specialistläkaren Sonny Sandin hyresfri bostad under den 6 månader långa prövotiden och förordar löneanhållan som riktas till landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen avslog anhållan om hyresfri bostad och förordade inte löneanhållan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 SKRIVELSE FRÅN KUMLINGE KOMMUN 102 Kommunfullmäktige i Kumlinge önskar ett bemötande av ÅHS styrelse avseende indragningshotet som svävar över ÅHS-mottagningen på Enklinge med hänvisning till den diskussion som förts kring hyreskostnaden för en mottagningslokal. Bilaga 1. ÅHS har haft ett mottagningsrum i skolan på Enklinge och när skolan såldes till Neurocity hyrdes rummet av Neurocity under perioden för en hyra om 100 euro/mån. Från och med april har ÅHS saknat utrymmen för sin verksamhet, som helt skötts genom hembesök av hälsovårdarna. Det har emellertid funnits behov av ett rum/mindre lokal som en arbetspunkt där hälsovårdarna (båda bosatta på Enklinge) också kan ha det sjukvårdsmaterial som behövs på Enklinge för att inte behöva uppbevara materialet i sina hem. Den direkta mottagningsverksamheten inskränker sig till en gång per månad en timme per gång. ÅHS blev erbjuden en lägenhet om 2 rum o kök, c 60 kvm till en hyra om 250 e/mån exkl el-kostnader. Hyran för lägenheten, som var satt till 300 euro skulle delas med Folkhälsan, vars andel uppgick till 50 euro. I kontakten med bostadsbolagets disponent, även aktiv politiker i kommunen, framkom att även kommunen hade behov av mindre mötesutrymmen varför en del av hyran ev. kunde betalas av kommunen. I kontakten med kommundirektör Jim Eriksson diskuterades detta vilket ledde till en preliminär överenskommelse om att kommunen betalar 80 euro och ÅHS 170 euro av hyran. Det har inte varit fråga om att dra in den blygsamma mottagningsverksamheten, utan endast om hyrans storlek med beaktande av användningsgraden från ÅHS sida. FÖRSLAG: Styrelsen besluter meddela Kumlinge kommunfullmäktige att ÅHS inte strävar till att dra in mottagningen på Enklinge och att diskussionen främst gällt hyrans storlek med beaktande av att mottagningen sker en gång/mån c en timme per gång. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 103 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande protokollsutdrag, brev, uppdragsbeskrivning, sammanställning och budgetuppföljning för kännedom: 1. Ålands landskapsregering: protokollsutdrag gällande Ålands hälso- och sjukvårds skrivelse angående överenskommelse med Garantiföreningen för Daghemmet Solrosen angående ett av landskapsstyrelsen den 27 augusti 1974 tecknat arrendeavtal, 2. Ålands landskapsregering: protokollsutdrag gällande Ålands hälso- och sjukvårds skrivelser daterade och med anhållan om ombildande och inrättande av tjänster under pågående verksamhetsår, 3. Personalchefens brev samt Sydvästra Finlands skatteverks svarsbrev gällande förhandsavgörande angående reseersättningar, 4. Uppdragsbeskrivning för blocksamordnare för samtliga operativa enheter, 5. Överläkare Christian Anderssons sammanställning gällande patienter som är medicinskt färdigbehandlade på Gullåsen, 6. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per juli 2008 för Ålands hälso- och sjukvård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT GÄLLANDE STYRELSENS ANHÅLLAN OM JUSTERING AV FÖRVALTNINGSCHEFENS LÖN 104 Högsta förvaltningsdomstolen återbröt det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen fattade den 3 november 2006 under 119 av sitt protokoll och Ålands landskapsregering ålade i sitt beslut den 13 mars 2008 styrelsen att vidta de åtgärder som Högsta förvaltningsdomstolens beslut gav anledning till. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14 Med anledning av detta har styrelsen i en skrivelse daterad den 16 april 2008 anhållit hos Ålands landskapsregering om att förvaltningschefens lön justeras till 7697 e retroaktivt från och med den 1 december 2006, och att lönen härefter justeras automatiskt i samband med de allmänna löneförhöjningarna med den procent som gäller för administrativ personal. Detta lönebeslut skulle komplettera det avtal som styrelsen har ingått med förvaltningschefen för perioden Bilaga 1. Ålands landskapsregering har den 21 augusti 2008 beslutat att det inte föreligger tillräckliga skäl för att justera lönen under avtalsperioden och delar således den tidigare landskapsregeringens uppfattning i frågan. Landskapsregeringen avslår med anledning av det ovan anförda styrelsens anhållan i överensstämmelse med den restriktiva policy som landskapregeringen har i ärenden gällande lönejusteringar. Bilaga 2. Slutligen konstaterar landskapsregeringen att det enligt 11 landskapslag om hälso- och sjukvården åligger hälso- och sjukvårdsmyndigheten att handha de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapregeringen. I tjänstemannalagen för landskapet Åland finns bestämmelser om återkrav på felaktigt utbetald lön. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen återbrutit det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen felaktigt fattat den under 119 av sitt protokoll. Styrelsen beslutar härav att den lön som felaktigt utbetalats återkrävs retroaktivt från och med den i enlighet med tjänstemannalagen för Åland. BESLUT: Ledamot Roger Jansson föreslog att följande beslut tas: Konstateras att ÅHS styrelse gav landskapsregeringen möjligheten att enligt gällande lagstiftning besluta i ärendet, varvid landskapsregeringen i stället valde en rättslig process via Högsta förvaltningsdomstolen samt att landskapsregeringens förvaltningchef uppmanade ÅHS förvaltningschef att lyfta den högre lönen, trots att ÅHS styrelse hade återkallat beslutet om löneförhöjning. Med anledning av ovanstående beslutar styrelsen att inte återkräva den förhöjda lönedelen. Ledamot Roger Janssons förslag erhöll stöd av ledamot Gun-Mari Lindholm.

17 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT GÄLLANDE STYRELSENS ANHÅLLAN OM JUSTERING AV FÖRVALTNINGSCHEFENS LÖN forts 104 Vid omröstningen som genomfördes genom handuppräckning erhöll ordförandes förslag 4 röster (Dahl, Söderlund, Salmén, Björkman) och Janssons förslag 2 röster (Jansson och Lindholm). Ledamot Camilla Andersson lade ned sin röst. Styrelsen konstaterade därmed att Högsta förvaltningsdomstolen återbrutit det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen felaktigt fattat den under 119 av sitt protokoll. Styrelsen beslutar härav att den lön som felaktigt utbetalats återkrävs retroaktivt från och med den i enlighet med tjänstemannalagen för Åland. Förvaltningschefen deltog ej i ärendets behandling Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15

18 DISPENSANSÖKAN GÄLLANDE KOMPETENSKRAV FÖR TJÄNSTEN SOM RE- DOVISNINGSCHEF 105 Christina Grunér ansöker om dispens från kompetenskraven för tjänsten som redovisningschef inom ÅHS. De formella kompetenskraven är lämplig högskoleutbildning och erfarenhet från redovisning. Christina Grunér har en merkonomexamen som grund. Grunér började jobba inom först Ålands folkhälsoförbund år 1976 och funderade under många år som byråchef. Då ÅHS bildades blev Grunér byråchef på ekonomiavdelningen med ansvar för såväl redovisning, budgetering och uppföljning under flera år. Under perioden april 1998 augusti 1999 fungerade Grunér som vikarierande ekonomichef och därmed som medlem i ÅHS ledningsgrupp. Hon har även varit tjänstledig under ett år och arbetat som redovisningschef på Posten. Sedan år 2001 har Grunér fungerat som budgetplanerare men deltagit aktivt i införandet av nytt ekonomisystem och även arbetat praktiskt med redovisning under den dåvarande redovisningschefens sjukfrånvaro. I enlighet med 5a Tjänstemannalagen kan, om det finns särskilda skäl, landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag från de behörighetskrav som föreskrivits för en tjänst. I enlighet med 11 2 mom LL om hälso- och sjukvården handhar styrelsen de uppgifter som rör ÅHS personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Ledningsgruppen förordar beviljandet av dispens FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja Christina Grunér dispens från kompetenskraven för tjänsten som redovisningschef. Beslutet motiveras av att hon har mångårig erfarenhet av redovisning, övrig ekonomiförvaltning samt arbetsledning inom Ålands hälso- och sjukvård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 16

19 Styrelsen den 27 juni och den 29 augusti 2008 BESLUT OM KONSULTER FÖR OM- OCH TILLBYGGNADEN AV MEDICINAV- DELNINGEN OCH LÄKEMEDELSCENTRALEN SAMT OMBYGGNADEN AV BB- GYNEKOLOGIPOLIKLINIKEN OCH AVDELNINGEN 89 Följande konsulter har inlämnat anbud på i rubriken nämnda byggprojekt: Arkitekt: Planeringsbyrå Backman Ab Ark.byrå Hedman & Matomäki Oy Tengbomgruppen Ab Konstruktion:CSE projekt VVS: El: Ingenjörbyrå Duopoint Oy Turing Ab Ingenjörbyrå Duopoint Oy El-Man Ab Anbudssummorna framgår av bilaga 1. Planeringskommittén som sammanträtt den 24 juni har föreslagit att kontraktsförhandlingar inleds med följande konsulter: Arkitekt: Planeringsbyrå Backman Ab Konstruktion:CSE projekt VVS: Turing Ab El: El-Man Ab FÖRSLAG. Styrelsen besluter att kontraktsförhandlingar inleds med Planeringsbyrå Backman Ab, CSE projekt, Turing Ab och El-Man Ab. 106 Ulf Wickström/El-Man Ab har den 27 augusti muntligen meddelat förvaltningschefen att han pga akut sjukdom inte kan åta sig el-planeringen. Ingenjörbyrå Duopoint Oy har bekräftat att deras offert gäller och att de kan ta över elplaneringen. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att anlita Ingenjörbyrå Duopoint Oy för el-planeringen av i rubriken nämnda om- och tillbyggnadsprojekt. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 17

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2009 6/09 Sammanträdestid Torsdag 10.12.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande x Danielsson,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 6/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 5/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-22.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 15.03.2011 6 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 72 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

Förord. Utredningens syfte var att:

Förord. Utredningens syfte var att: Förord Under de senaste åren har arbetsbelastningen ökat på kommunernas socialförvaltningar. En stor del kan relateras till fler ärenden inom barnskyddet och vårdnadsärenden. Dessa typer av ärenden kräver

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Granskning av besluts- och. fyra investeringsprojekt

Granskning av besluts- och. fyra investeringsprojekt www.pwc.se Revisionsrapport Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor, Christina Widerstrand, certifierad kommunal revisor Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Fredrik Andrén, jurist Granskning av

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012

BILAGA Anvisningar för förverkligande av budgeten för år 2012 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 8 F10 1 (1) Datum Dnr 12.1.2012 ÅLR 2012/308 Samtliga budgetansvariga Hänvisning Kontaktperson Ärende VERKSTÄLLANDE AV BUDGETEN FÖR ÅR 2012 Landskapsregeringen har med hänvisning

Läs mer