ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2008"

Transkript

1 Styrelsen nr 9 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 augusti kl Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Avgiftsstadgan för år Budgeten för år Anhållan om att kvarstå i tjänst efter uppnådd avgångsålder. 99 Tilläggsarvode till arkitektbyrå. 100 Elektronisk leverantörsfakturahantering inom ÅHS. 101 Anhållan om hyresfri bostad under prövotiden. 102 Skrivelse från Kumlinge kommun. 103 Delgivningar. 104 Landskapsregeringens beslut gällande styrelsens anhållan om justering av förvaltningschefens lön. 105 Dispensansökan gällande kompetenskrav för tjänsten som redovisningschef. 106 Beslut om konsulter för om- och tillbyggnaden av medicinavdelningen och läkemedelscentralen samt ombyggnaden av BB- Gynekologipolikliniken och avdelningen. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 Datum fredagen den 29 augusti 2008 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ). Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, närv. 97, 100, 104 Ulla-Britt Dahl ledamot Rolf Söderlund ersättare Camilla Andersson ledamot Frånvarande Maija-Liisa Mikkola ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef, ej närv. 104 Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef, närv , 104 Tiina Robertsson personalchef Thomas Erickson FOA-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 93 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 94 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 95 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och beslöt uppta två extra ärenden ( 105, 106) och att behandlas före 97 samt att 104 behandlas sist. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 AVGIFTSSTADGAN FÖR ÅR Avgifterna till ÅHS regleras sedan av LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård (23/2007), som finns som bilaga 1, och 12 LL om Ålands hälso- och sjukvård, som finns som bilaga 2. Den gällande avgiftsstadgan för år 2008 finns som bilaga 3. Inför år 2009 skall en ny avgiftsstadga fastställas. FÖRSLAG: Styrelsen utser en arbetsgrupp som bereder förslaget till avgiftsstadga BESLUT: Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som bereder förslag till ändringar i avgiftsstadgan och till översyn av lagstiftningen som reglerar avgifterna. Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs styrelseordf. Torbjörn Björkman, som fungerar som arbetsgruppens ordförande, styrelseledamot Gun-Mari Lindholm, styrelseledamot Jan Salmén och ekonomichef Marie Lövgren. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 BUDGETEN FÖR ÅR Styrelsen har tillsammans med de största enheterna genomfört ett budgetseminarium den 21 augusti. Kallelserna finns som bilaga 1. Inför seminariet balanserade ledningsgruppens budgetförslag på kostnadssidan på euro och på intäktssidan på euro. Kostnaden översteg den ram som givits från landskapsregeringen enligt vilken - för budgeteringen av löner kan reserveras 2,2 % utgående från lönetabellerna för budgeteringen av övriga konsumtionsutgifter kan en indexjustering om högst 4,5% användas om inte annat följer av avtal eller annan orsak. Ramen för 2009 skulle därmed vara 73,5 milj euro fördelat på euro för personalkostnader och euro för övrig konsumtion. I den sistnämnda summan har beaktats att kostnaderna för vård utom Åland stiger till 7,5 milj euro vilket är en ökning med 7,1 %. Ledningsgruppen har efter budgetseminariet i enlighet med styrelseordförandes vägkost gjort behövliga prioriteringar gällande huvudsakligen tjänster, projekt och anskaffningar/inventarier/mindre byggprojekt för att kostnaderna inte skall överstiga 73,5 milj euro. En reviderad sammanställning av personalförändringarna, där det som föreslås finns i kolumnen Styrelsens prioritering, och en reviderad version av motiveringarna till tjänsteförändringarna finns som bilaga 2. En reviderad sammanställning av verksamhetsförändringar och projekt finns som bilaga 3. Budgeten i siffror sammanställs och skickas ut på onsdagen före mötet. Bilaga 4. Personalrådet har tagit del av budgeten och gett följande kommentar. Bilaga 5. Förslaget till hälso- och sjukvårdsplan 2009 inklusive investeringsplanen skickas ut före mötet. Alla textändringar som budgetseminariet gav anledning till har inte hunnit göras utan görs vid genomgången på styrelsemötet. Bilaga 6. Budgeten skall inlämnas till landskapsregeringen senast den 3 september. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år På mötet utdelades en sammanställning av ÅHS ekonomiska resurser 2009 i förhållande till tidigare års bokslut och budget. Bilaga 7. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 BUDGETEN FÖR ÅR 2009 forts 97 BESLUT: Under behandlingen av budgetförslaget gjordes följande ändringar och beslut i förhållande till ledningsgruppens förslag: - inrättande av en tjänst som kvalitetssamordnare ströks. Istället fortsätter tjänsten som en projektanställning under Styrelsen underströk dock att kvalitetsarbetet skall vara högprioriterat. - inrättande av en avd.skötartjänst för respiratorvården som en ordinarie tjänst ströks. Tjänsten inrättas som en tillfällig tjänst under inrättande av en ordinarie farmaceuttjänst ströks. Istället intas ett anslag för en projektanställning under Samarbete med de privata apoteken skall undersökas. - inrättande av en driftsteknikertjänst ströks. En utredning skall göras i vilken mån den tekniska enheten kan använda sig av köptjänst från den privata sektorn. - en rehabiliteringskoordinator anställs för ett 1 årigt projekt. Förslaget gjordes av ledamot Gun-Mari Lindholm och understöddes enhälligt av styrelsen. - de 25 året-runt-vikarietjänster, som under 2008 varit tillfälliga tjänster och som föreslagits att ordinariegöras år 2009, fortsätter att vara tillfälliga tjänster under Ledamot Roger Jansson understödde ordinariegörandet, men erhöll inget understöd. - vid behandlingen av hälso- och sjukvårdsplanen för 2009 gjordes textändringar i huvudsak med anledning av de beslutade tjänsteförändringarna i budgeten. Den slutliga texten med uppdaterade tablåer över enheternas personal och verksamhet delges styrelsen på följande möte. Investeringsplanen för ändrades enligt följande: - ett gemensamt planeringsanslag om euro föreslås att upptas 2009 för följande byggprojekt: - En ny byggnad för intensivvård-dialys, ombyggnad för dagkirurgi och på Kirurgiavdelningen - Projekteringsanslag för sanering och ombyggnad av Gullåsenfastigheten och personalbostadshuset - Övergårds rivning och uppbyggnad Därmed uppgår anslagsbehovet år 2009 till euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 BUDGETEN FÖR ÅR 2009 forts 97 - under 2010 ändrades anslaget för projektet En ny byggnad för intensivvårddialys, ombyggnad för dagkirurgi och på kirurgiavdelningen till ett anslag för byggnation av något/några av ovannämnda byggprojekt. Vilket som blir aktuellt bestäms senare. Anslagets storlek föreslås vara 2 milj euro. - under 2011 ändrades anslaget för projektet En ny byggnad för intensivvårddialys, ombyggnad för dagkirurgi och på kirurgiavdelningen så att det slås ihop med Sanering och ombyggnad av Gullåsen och Renovering av personalbostadshuset. Vilket/vilka som blir aktuella bestäms senare. Anslagets storlek föreslås vara 2 milj euro. Efter ovannämnda ändringar är budgeten för 2009 enligt följande (procentuella förändringen är i förhållande till budgeten 2008): Driftskostnader euro 4,7% Investeringar euro 0,1 % Kostnader totalt euro 4,3% Verksamhetsintäkter euro 10,2% Kommunersättningar euro -13,9% Intäkter totalt euro - 0,6% Nettokostnad euro 4,8 % Styrelsen inlämnar budgetförslaget till landskapsregeringen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 ANHÅLLAN OM ATT KVARSTÅ I TJÄNST EFTER UPPNÅDD AVGÅNGSÅLDER 98 Mottagningsbiträde Elisabeth Dahlblom vid tandvårdsenheten i Mariehamn fyller 68 år i februari 2009 och anhåller om att få stanna kvar i tjänst t.o.m Bilaga 1. Avgångsålder enligt Tjänstemannalagen: 8 kap. Avgångsålder 41. Den allmänna avgångsåldern för en tjänsteman är 68 år, om inte en lägre avgångsålder föreskrivits särskilt (2004/58). Tjänsteförhållande upphör utan uppsägning vid utgången av den månad, under vilken tjänstemannen uppnår avgångsåldern. Landskapsregeringen kan dock av vägande skäl berättiga tjänsteman att fortsätta i samma tjänst en viss tid efter uppnådd avgångsålder, för högst två år åt gången, varvid tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning senast då den bestämda tiden har utgått. Beslut om rätt för tjänsteman att fortsätta i tjänsten skall fattas innan tjänstemannen uppnått avgångsåldern. Landskapsregeringen skall utge intyg över att tjänsteförhållandet upphört. Arbetsgivaren betalar ingen pensionsavgift för en anställd som har uppnått pensionsåldern, vilket är 22 % i detta fall och den anställde betalar själv ingen pensionsavgift (5,4 %) eller arbetslöshetsavgift (0,34 %). Arbetsgivarens olycksfallsförsäkring omfattar alla anställda oavsett ålder, medan grupplivförsäkringen upphör då arbetstagaren fyller 65 år. Vikarierande ledande tandläkare Nina Andersén-Gunell förordar Elisabeth Dahlbloms anhållan. Bilaga 2. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och förordar anhållan. I enlighet med 11 2 mom LL om hälso- och sjukvården handhar hälso- och sjukvårdsmyndigheten de uppgifter som rör personalen vid ÅHS och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja mottagningsbiträdet Elisabeth Dahlbom rätt att fortsätta i sin tjänst efter uppnådd pensionsålder fram till och med 18 juni Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ 4 Arkitektbyrå Tengbomgruppen Ab som kontrakterats att planera utbyggnaden av centralsjukhuset (Etapp II III) har inkommit med krav om tilläggsarvode p.g.a. att projektet blivit större än vad som framgick av anbudsförfråga samt att planeringen av olika orsaker dragit ut på tiden. Kravet uppgår till euro. Bilaga 1. Diskussioner kring tilläggsarvode har förts sedan arkitektbyrån den 31 maj 2007 anmält att omfattningen av projektet fördubblats såväl tidsmässigt som ytmässigt i förhållande till kontraktet varför arvodet borde justeras med 2,7 milj. kronor ( euro). ÅHS har i förhandlingar under hösten 2007 bestridit arkitektbyråns krav, men samtidigt konstaterat att ytmässigt har det skett en c 20 % ökning av ytor som kan jämföras med de som finns i anbudshandlingarna samt att en viss tidsförskjutning i planeringen har skett. Utifrån detta har förvaltningschefen erbjudit arkitektbyrån euro (vilket utgör 20 % av den ursprungliga kontraktssumman på euro) samt euro för den utökade planeringstiden, sammanlagt euro. Korrespondensen under hösten 2007 finns som bilaga 2. Styrelsen för ÅHS har den 13 april 2007/ 66 godkänt Tengbomgruppens ersättningskrav på sammanlagt SEK (c euro), viket hänförde sig till arbetsperioden kring arkitektskisserna för etapp II-III. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte. 15 Arkitekt Christine Hammarling, Tengbomgruppen Ab har inkommit med följande skrivelse. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro med hänvisning till att projektet ökat i volym och planeringen dragit ut på tiden. BESLUT: Styrelsen beslöt bevilja arkitektbyrå Tengbomgruppen euro på basen av hittills presenterade underlag från Tengbomgruppen och eftersom arkitektbyrån inte kommit med hållbara underlag för att ersättningen skall vara högre. Ersättningen utbetalas under förutsättning att ett skriftligt avtal ingås med arkitektbyrån om att detta är den slutliga ersättningen för upphandlingen och att arkitektuppdraget kan slutföras i enlighet med kontraktet. 38 Magnus Meyer, VD/CEO för Tengbomgruppen har inlämnat följande brev med exempel på små och stora förändringar och händelser i projektet som alla bidragit till projektets fördyrning och förlängning. Meyer hoppas med denna redovisning ge de svar som behövs för att ÅHS skall acceptera Tengboms krav på betalning. Bilaga 1. Förvaltningschefen har sammanställt följande utlåtande gällande brevet. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att såsom slutlig kompensation erlägga euro för allt ändrings- och/eller tilläggsarbete liksom för alla övriga de merkostnadsposter (inklusive påstått dröjsmål) som arkitektbyrån hänvisat till då den gjort gällande sitt krav på tilläggsersättning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ forts 38 Styrelsen betonar att avtalet med Tengbomgruppen alltjämt består och beställaren utgår ifrån att även Tengbomgruppen avser att fullfölja sin del av kontraktet. Styrelsen konstaterar att det återstår ytterligare arbete för c euro, varav euro utgörs av besiktningsarbete i enlighet med tidigare ratplan. Detta förutsätter att arkitekten omedelbart återupptar det arbete som återstår, så att projektet kan slutföras utan att ingånget kontrakt äventyras. 68 VD Magnus Meyer/ Tengbomgruppen har inkommit med en rättelseyrkan gällande styrelsens beslut den 14 mars 2008/ 38. Magnus Meyer yrkar att styrelsen ändrar sitt beslut och erlägger tilläggsersättning på euro till Tengbom. Bilaga 1. Förvaltningschefen, projektledaren och Dan Karlsson från DKCO Advokatbyrå Ab har träffat VD Magnus Meyer och arkitekt Christine Hammarling den 5 maj för att närmare diskutera rättelseyrkandet. Då presenterades den totala tid och de kostnader som arkitektbyrån lagt ner på primärvårds- och psykiatriprojektet. Detta erhölls senare på begäran i renskriven form undertecknat av Anders Köhler. Den totala kostnaden uppgår till SEK ( euro). Bilaga 2. Magnus Meyer framförde som sitt huvudsakliga argument för den högre tilläggsersättningen att man redan i brevet (obs. oundertecknat) av den avviserat en tilläggskostnad om 2,7 milj kronor ( c euro) varför beställaren har varit informerad om en tilläggskostnad, även om man inte kommit överens om ersättningens storlek. Efter mötet inbegärdes ytterligare tilläggsuppgifter från arkitektbyrån i form av specifika frågor. Bilaga 3. Svaret på frågorna finns i bilaga 4. Tengbom har inte kunnat precisera vilken arbetstid och vilka ritningar som hänför sig till tilläggsarbetet, något som rimligen borde framgå av deras interna projekt- och tidsredovisning för att styrka att den kostnad om SEK utöver anbudsumman 2,2 milj SEK ( euro) hänför sig till tilläggsarbete. FÖRSLAG: Styrelsen besluter med anledning av rättelseyrkan att ändra sitt beslut av den 14 mars 2008 / 38 så att som slutlig kompensation för allt ändrings- och/eller tilläggsarbete erlägga hälften av euro eller euro. Till övriga delar står beslutet / 38 oförändrat. BESLUT: Styrelsen beslöt att rättelseyrkan inte föranleder ändring av beslutet den 14 mars 2008 / Efter att styrelsen inte godkänt Tengbomgruppens rättelseyrkande, enligt vilket en tilläggsersättning om euro skulle erläggas till Tengbomgruppen för arkitektplaneringen av primärvårdsprojektet och psykiatriprojektet, har Tengbomgruppen genom Christine Hammarling inlämnat en uppdragsbekräftelse gällande slutförandet av bygghandlingarna för primärvårdsprojektet och psykiatriprojektet. För primärvården uppskattas tiden till c 1 vecka för 1 heltidsarbetande Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 18 januari, den 8 februari, den 14 mars, den 9 maj och den 29 augusti 2008 TILLÄGGSARVODE TILL ARKITEKTBYRÅ forts 99 och för psykiatrin c 3 veckor för 2 heltidsarbetande. Bilaga 1. Uppdragets kostnadsverkan blir c euro utgående från totalt 7 veckors arbetstid och de timpriser som Tengbomgruppen tillämpar. Tillkommer reseersättning för resor till möten. Förvaltningschefen har muntligen godkänt uppdragsbekräftelsen utgående från att detta garanterar att handlingarna blir slutförda på ett ekonomiskt acceptabelt sätt. Primärvårdens handlingar har redan färdigställts. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner Tengbomgruppens uppgiftsbekräftelse i bilaga 1 och de kostnader som detta medför. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 ELEKTRONISK LEVERANTÖRSFAKTURAHANTERING INOM ÅHS. 100 I investeringsbudgeten för 2008 finns euro upptaget för införande av elektronisk fakturahantering. Vid budgetbehandlingen i finansutskottet lades dock följande text in i beslutet: Utskottet utgår från att det system för elektronisk hantering av fakturor som enligt planerna kommer att kunna tas i bruk av finansavdelningen under budgetåret även kommer att kunna användas av ÅHS. För att undvika att liknande system utvecklas parallellt bör ÅHS därför invänta det system som utvecklas genom finansavdelningens försorg. Detta gäller också för övriga ekonomisystem som utvecklas av finansavdelningen och som är avsedda att kunna användas av underlydande myndigheter. ÅHS var dock inte hörd i samband med beslutet. Ekonomichef Marie Lövgren har sammanställt en skrivelse om hur ärendet har hanterats inom ÅHS och gjort en jämförelse mellan det fakturahanteringsprogram som ingick i upphandlingen av ÅHS nya ekonomisystem och det som landskapsregeringen har upphandlat. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anhålla hos landskapsregeringen att ÅHS kan påbörja implementeringen av fakturahanteringsprogrammet Invoice Manager som levereras av det ibruktagna ekonomisystemets leverantör istället för att koppla in en annan leverantör, vars produkt kräver betydligt mera anpassningar till ÅHS ekonomisystem. Tidsmässigt skulle detta även väsentligt skjuta fram införandet av elektronisk fakturahantering inom ÅHS. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 ANHÅLLAN OM HYRESFRI BOSTAD UNDER PRÖVOTIDEN 101 ÅHS har anlitat rekryteringsföretaget Dignus Medical för rekryteringen av specialistläkare som medicinskt ansvarig för Primärvårdsenheten. Specialisten i allmänmedicin och företagshälsovård Sonny Sandin har via Dignus Medical visat intresse för tjänsten. Vid förhandlingar om anställningsvillkoren har Sonny Sandin begärt en årslön på euro. För att uppnå en sådan årslön bör grundlönen vara euro. Därmed överstiger lönen den avtalsenliga högsta lönen med c 30 %. ÅHS har rätt enligt 5 TKA om anställningsvillkoren för tjänstemän vid ÅHS att bevilja en lön som med högst 10 % överstiger löneskalans högsta belopp. Lön utöver detta bör beslutas av landskapsregeringen. En sådan anhållan kommer att riktas till landskapsregeringen. Bilaga 1. Vid förhandlingarna har Sonny Sandin också erbjudits möjligheten till hyresfri bostad under prövotiden om 6 månader. Denna förmån bör styrelsen fatta beslut om. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja specialistläkaren Sonny Sandin hyresfri bostad under den 6 månader långa prövotiden och förordar löneanhållan som riktas till landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen avslog anhållan om hyresfri bostad och förordade inte löneanhållan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 SKRIVELSE FRÅN KUMLINGE KOMMUN 102 Kommunfullmäktige i Kumlinge önskar ett bemötande av ÅHS styrelse avseende indragningshotet som svävar över ÅHS-mottagningen på Enklinge med hänvisning till den diskussion som förts kring hyreskostnaden för en mottagningslokal. Bilaga 1. ÅHS har haft ett mottagningsrum i skolan på Enklinge och när skolan såldes till Neurocity hyrdes rummet av Neurocity under perioden för en hyra om 100 euro/mån. Från och med april har ÅHS saknat utrymmen för sin verksamhet, som helt skötts genom hembesök av hälsovårdarna. Det har emellertid funnits behov av ett rum/mindre lokal som en arbetspunkt där hälsovårdarna (båda bosatta på Enklinge) också kan ha det sjukvårdsmaterial som behövs på Enklinge för att inte behöva uppbevara materialet i sina hem. Den direkta mottagningsverksamheten inskränker sig till en gång per månad en timme per gång. ÅHS blev erbjuden en lägenhet om 2 rum o kök, c 60 kvm till en hyra om 250 e/mån exkl el-kostnader. Hyran för lägenheten, som var satt till 300 euro skulle delas med Folkhälsan, vars andel uppgick till 50 euro. I kontakten med bostadsbolagets disponent, även aktiv politiker i kommunen, framkom att även kommunen hade behov av mindre mötesutrymmen varför en del av hyran ev. kunde betalas av kommunen. I kontakten med kommundirektör Jim Eriksson diskuterades detta vilket ledde till en preliminär överenskommelse om att kommunen betalar 80 euro och ÅHS 170 euro av hyran. Det har inte varit fråga om att dra in den blygsamma mottagningsverksamheten, utan endast om hyrans storlek med beaktande av användningsgraden från ÅHS sida. FÖRSLAG: Styrelsen besluter meddela Kumlinge kommunfullmäktige att ÅHS inte strävar till att dra in mottagningen på Enklinge och att diskussionen främst gällt hyrans storlek med beaktande av att mottagningen sker en gång/mån c en timme per gång. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 103 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande protokollsutdrag, brev, uppdragsbeskrivning, sammanställning och budgetuppföljning för kännedom: 1. Ålands landskapsregering: protokollsutdrag gällande Ålands hälso- och sjukvårds skrivelse angående överenskommelse med Garantiföreningen för Daghemmet Solrosen angående ett av landskapsstyrelsen den 27 augusti 1974 tecknat arrendeavtal, 2. Ålands landskapsregering: protokollsutdrag gällande Ålands hälso- och sjukvårds skrivelser daterade och med anhållan om ombildande och inrättande av tjänster under pågående verksamhetsår, 3. Personalchefens brev samt Sydvästra Finlands skatteverks svarsbrev gällande förhandsavgörande angående reseersättningar, 4. Uppdragsbeskrivning för blocksamordnare för samtliga operativa enheter, 5. Överläkare Christian Anderssons sammanställning gällande patienter som är medicinskt färdigbehandlade på Gullåsen, 6. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per juli 2008 för Ålands hälso- och sjukvård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT GÄLLANDE STYRELSENS ANHÅLLAN OM JUSTERING AV FÖRVALTNINGSCHEFENS LÖN 104 Högsta förvaltningsdomstolen återbröt det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen fattade den 3 november 2006 under 119 av sitt protokoll och Ålands landskapsregering ålade i sitt beslut den 13 mars 2008 styrelsen att vidta de åtgärder som Högsta förvaltningsdomstolens beslut gav anledning till. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14 Med anledning av detta har styrelsen i en skrivelse daterad den 16 april 2008 anhållit hos Ålands landskapsregering om att förvaltningschefens lön justeras till 7697 e retroaktivt från och med den 1 december 2006, och att lönen härefter justeras automatiskt i samband med de allmänna löneförhöjningarna med den procent som gäller för administrativ personal. Detta lönebeslut skulle komplettera det avtal som styrelsen har ingått med förvaltningschefen för perioden Bilaga 1. Ålands landskapsregering har den 21 augusti 2008 beslutat att det inte föreligger tillräckliga skäl för att justera lönen under avtalsperioden och delar således den tidigare landskapsregeringens uppfattning i frågan. Landskapsregeringen avslår med anledning av det ovan anförda styrelsens anhållan i överensstämmelse med den restriktiva policy som landskapregeringen har i ärenden gällande lönejusteringar. Bilaga 2. Slutligen konstaterar landskapsregeringen att det enligt 11 landskapslag om hälso- och sjukvården åligger hälso- och sjukvårdsmyndigheten att handha de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapregeringen. I tjänstemannalagen för landskapet Åland finns bestämmelser om återkrav på felaktigt utbetald lön. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen återbrutit det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen felaktigt fattat den under 119 av sitt protokoll. Styrelsen beslutar härav att den lön som felaktigt utbetalats återkrävs retroaktivt från och med den i enlighet med tjänstemannalagen för Åland. BESLUT: Ledamot Roger Jansson föreslog att följande beslut tas: Konstateras att ÅHS styrelse gav landskapsregeringen möjligheten att enligt gällande lagstiftning besluta i ärendet, varvid landskapsregeringen i stället valde en rättslig process via Högsta förvaltningsdomstolen samt att landskapsregeringens förvaltningchef uppmanade ÅHS förvaltningschef att lyfta den högre lönen, trots att ÅHS styrelse hade återkallat beslutet om löneförhöjning. Med anledning av ovanstående beslutar styrelsen att inte återkräva den förhöjda lönedelen. Ledamot Roger Janssons förslag erhöll stöd av ledamot Gun-Mari Lindholm.

17 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT GÄLLANDE STYRELSENS ANHÅLLAN OM JUSTERING AV FÖRVALTNINGSCHEFENS LÖN forts 104 Vid omröstningen som genomfördes genom handuppräckning erhöll ordförandes förslag 4 röster (Dahl, Söderlund, Salmén, Björkman) och Janssons förslag 2 röster (Jansson och Lindholm). Ledamot Camilla Andersson lade ned sin röst. Styrelsen konstaterade därmed att Högsta förvaltningsdomstolen återbrutit det beslut gällande förvaltningschefens lön, som styrelsen felaktigt fattat den under 119 av sitt protokoll. Styrelsen beslutar härav att den lön som felaktigt utbetalats återkrävs retroaktivt från och med den i enlighet med tjänstemannalagen för Åland. Förvaltningschefen deltog ej i ärendets behandling Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15

18 DISPENSANSÖKAN GÄLLANDE KOMPETENSKRAV FÖR TJÄNSTEN SOM RE- DOVISNINGSCHEF 105 Christina Grunér ansöker om dispens från kompetenskraven för tjänsten som redovisningschef inom ÅHS. De formella kompetenskraven är lämplig högskoleutbildning och erfarenhet från redovisning. Christina Grunér har en merkonomexamen som grund. Grunér började jobba inom först Ålands folkhälsoförbund år 1976 och funderade under många år som byråchef. Då ÅHS bildades blev Grunér byråchef på ekonomiavdelningen med ansvar för såväl redovisning, budgetering och uppföljning under flera år. Under perioden april 1998 augusti 1999 fungerade Grunér som vikarierande ekonomichef och därmed som medlem i ÅHS ledningsgrupp. Hon har även varit tjänstledig under ett år och arbetat som redovisningschef på Posten. Sedan år 2001 har Grunér fungerat som budgetplanerare men deltagit aktivt i införandet av nytt ekonomisystem och även arbetat praktiskt med redovisning under den dåvarande redovisningschefens sjukfrånvaro. I enlighet med 5a Tjänstemannalagen kan, om det finns särskilda skäl, landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag från de behörighetskrav som föreskrivits för en tjänst. I enlighet med 11 2 mom LL om hälso- och sjukvården handhar styrelsen de uppgifter som rör ÅHS personal och som enligt tjänstemannalagen ankommer på landskapsregeringen. Ledningsgruppen förordar beviljandet av dispens FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja Christina Grunér dispens från kompetenskraven för tjänsten som redovisningschef. Beslutet motiveras av att hon har mångårig erfarenhet av redovisning, övrig ekonomiförvaltning samt arbetsledning inom Ålands hälso- och sjukvård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 16

19 Styrelsen den 27 juni och den 29 augusti 2008 BESLUT OM KONSULTER FÖR OM- OCH TILLBYGGNADEN AV MEDICINAV- DELNINGEN OCH LÄKEMEDELSCENTRALEN SAMT OMBYGGNADEN AV BB- GYNEKOLOGIPOLIKLINIKEN OCH AVDELNINGEN 89 Följande konsulter har inlämnat anbud på i rubriken nämnda byggprojekt: Arkitekt: Planeringsbyrå Backman Ab Ark.byrå Hedman & Matomäki Oy Tengbomgruppen Ab Konstruktion:CSE projekt VVS: El: Ingenjörbyrå Duopoint Oy Turing Ab Ingenjörbyrå Duopoint Oy El-Man Ab Anbudssummorna framgår av bilaga 1. Planeringskommittén som sammanträtt den 24 juni har föreslagit att kontraktsförhandlingar inleds med följande konsulter: Arkitekt: Planeringsbyrå Backman Ab Konstruktion:CSE projekt VVS: Turing Ab El: El-Man Ab FÖRSLAG. Styrelsen besluter att kontraktsförhandlingar inleds med Planeringsbyrå Backman Ab, CSE projekt, Turing Ab och El-Man Ab. 106 Ulf Wickström/El-Man Ab har den 27 augusti muntligen meddelat förvaltningschefen att han pga akut sjukdom inte kan åta sig el-planeringen. Ingenjörbyrå Duopoint Oy har bekräftat att deras offert gäller och att de kan ta över elplaneringen. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att anlita Ingenjörbyrå Duopoint Oy för el-planeringen av i rubriken nämnda om- och tillbyggnadsprojekt. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 17

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESKALLELSE. Sammanträdesdatum 18.08 2010

SAMMANTRÄDESKALLELSE. Sammanträdesdatum 18.08 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 102 Sammankallelse och beslutsfördhet 103 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 104 Uppsägning av tjänst 105 Uppsägning

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2007 Styrelsen nr 9/2007 Kallelse till sammanträde den 23 augusti kl. 09.30 och den 24 augusti kl. 08.30. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer