Utbildningsprogram 2010 KVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsprogram 2010 KVALITET"

Transkript

1 KVALITET Utbildningsprogram 2010

2 Kvalitet ledning och revision Effektiva ledningssystem När vi hjälper företag att utveckla ett ledningssystem för kvalitet eller miljö upptäcks alltid en mängd saker som kan förbättras. Ofta har man tänkt göra något men ej fullföljt pga. för mycket att göra. Förbättringar och smartare lösningar kan hittas på alla nivåer i företaget och de ger oftast en handfast styrning av hur olika arbeten processer skall utföras för att man skall kunna bli effektivare. Bra lösningar som ger ekonomiska plusfaktorer. Ett väl fungerande ledningssystem skall underhållas och förbättras samt vara effektivt för att förebygga och avhjälpa fel. Denna folder informerar dig om bra utbildningar både vid nyutveckling och förbättring revision av ledningssystem. Utbildningar som vänder sig till alla typer av företag mars 2010, Göteborg 7-8 okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 7302 Christer Rydell, konsult vid Teknologisk Institut i Göteborg. Kvalitetsledningssystem ISO 9001, 2 dagar Kvalitetstandarden och dess krav kan tolkas och tillämpas på många olika sätt. Det viktigaste är dock att varje enskilt företag tillämpar kraven på ett sådant sätt att det passar den egna verksamhetens processer och att systemet blir enkelt att använda och underhålla. Rätt använt blir kvalitetsledningssystemet ett utmärkt verktyg för att öka företagets effektivitet och lönsamhet. Vår utbildning vänder sig till dig som leder/arbetar med företagets kvalitetsutveckling enligt ISO 9001 eller är i färd med att implementera detta. Syftet är att ge förutsättningarna för att kunna utveckla ett processorienterat kvalitetsledningssystem som passar den egna verksamheten men som också uppfyller standardens alla krav. Tonvikten ligger på praktiska lösningar samt ett enkelt och effektivt ledningssystem. Allmänt Grunderna i kvalitetstänkande ISO 9000 och dess roll i företaget Vad ska vara med i systemet? Totalkvalitet Standarder Genomgång av aktuell kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001:2008 Övriga standards i ISO-familjen Strukturer Starten, olika arbetssätt, mallar Processtänkande Dokumentationsprinciper Kvalitetsdokument Policy, mål, hjälpmedel och mätningar Egenkontroll och redovisning av uppnådda resultat Kvalitetsmanualen/handbokens uppbyggnad Datorstöd vid dokumentation och användning Utvecklingsarbetet Ledningssystemet Nulägesanalys och beskrivning Möjligheter att använda elektroniska mallar vid utvecklingen Kvalitetspolicy och mål Projekt- och handlingsplan Utbildning och införande av systemet Uppföljning Interna revisioner och utbildning av revisorer Underhåll och skötsel av ledningssystem Certifiering av ledningssystem Deltagare: Alla som ansvarar för, underhåller eller ska implementera aktuell ISO april 2010, Malmö okt 2010, Göteborg kr Kursnr: 7332 Christer Rydell, konsult vid Teknologisk Institut i Göteborg eller. Göran Bengtsson har mångårig erfarenhet från Praktisk kvalitetsrevision, 2 dagar Revisionsövning på företag För att visa att kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policies och målsättningar uppfylls, är det viktigaste instrumentet interna kvalitetsrevisioner. Revisionen avslöjar också förbättringsmöjligheter och hur olika felaktigheter kan förebyggas. De interna revisorerna har därför en nyckelroll i kvalitetsarbetets utveckling och deras kompetens måste regelbundet säkras. Den här utbildningen vänder sig till dig som blivande internrevisor och syftar till att ge förutsättningarna för hur man planerar, genomför och rapporterar förbättringsinriktad revision av ett ledningssystem byggt på ISO 9001-standarden. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska del där du tillsammans med en kollega får genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag vilket ger dig både nya insikter och konkret erfarenhet. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantörer. Teoretiskt avsnitt Kraven i aktuell ISO 9001:2008 Förbättringsinriktad kvalitetsrevision Riktlinjer för internrevision enligt ISO Kvalitetsrevisionen Inläsning förberedelser Genomförande intervjuer och granskning Rapportering Uppföljning Praktiskt avsnitt Planering och genomförande av revision på ett kvalitetscertifierat företag Möten inledande och avslutande Utfärdande av revisionsrapporter Rapportering av revisionsresultat

3 21-23 april 2010, Göteborg 1-3 dec 2010, Göteborg kr Kursnr: 8139 Carina Nilsson, konsult vid Swedish Business Development Group samt Lead Auditor ISO 9001, ISO och ISO TS Intern kvalitetsrevision ISO TS 16949, 3 dagar Interna revisioner är helt centrala för en organisations förbättringsarbete. Denna kurs ger dig praktisk träning i att planera, genomföra och rapportera kvalitetsrevisioner mot ISO/TS Efter avslutad utbildning skall du kunna genomföra interna kvalitetssystemrevisioner, bedöma om kvalitetssystemet är effektivt samt bedöma överensstämmelse mot kraven i standarden Bakgrund till ISO TS Viktiga begrepp och samband FMEA, APQP, PPAP, PSW Skillnader mellan revision av ISO 9001 och TS Olika typer av revisioner System Process Produkt Deltagare: Blivande internrevisorer. Standard respektive kundkrav ur revisionssynpunkt Processkartläggning, avvikelsehantering och gradering Att förbereda revisionen Öppnings- och avslutningsmöte Rapportering Slutrapport och uppföljning Revisionsscenarier, rollspel och intervjuer mars 2010, Göteborg nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 8392 Kjell Berntsson, konsult, erfaren revisionsledare och mycket uppskattad föreläsare från ÅF-Consult. Internrevisorn som verksamhetsutvecklare, 2 dagar Blås liv i de interna revisionerna Den här kursen är till för dig som behöver ny inspiration, nya arbetssätt och nya perspektiv för att kunna utveckla de interna revisionerna från slentrian till ett ordentligt och dynamiskt förbättringsverktyg. Kanske letar du fel snarare än hittar förbättringar, kanske väljer du ibland fel strategier för dina revisioner och kanske fungerar inte dina early warnings som du tänkt dig? Kursen vänder sig till dig som har en viss erfarenhet av interna revisioner inom kvalitet och miljö och som vill vidareutveckla dina förmågor och dina möjligheter att utveckla verksamheten och bidra till höjd lönsamhet. Praktiska övningar, baserade på verkliga exempel, tillsammans med diskussioner och utbyte av erfarenheter utgör huvudinslag. Internrevision Att hitta fel eller föreslå förbättringar? Strategier för utformning av revisionsprogram Hur kan du tolka ISO 9000 och ur ett förbättringsperspektiv? Olika sätt att se på verksamhetssystem Val av revisionsteknik beroende på syfte och omfattning Att välja systeminriktade eller processinriktade revisioner Gränsytor och överlämningsfaser Att följa röda trådar Att identifiera risker och förebyggande arbete Att skriva förbättringsinriktade revisionsiakttagelser Att hantera information och behov som identifieras i samband med revisionen Att rapportera revisionsresultat Hantering och uppföljning Vem äger egentligen frågan? Förnyade arbetssätt för revisionen Hur gör vi när vi kommer hem? Hur utvärderas egentligen effektiviteten i revisioner? Deltagare: Internrevisorer och kvalitetsansvariga som vill vidareutvecklas i sin roll och få nya idéer och inspiration i förbättringsarbetet mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockolm kr Kursnr: 8396 Claes Berlin, ordförande i QB International. Effektivare kvalitetsstyrning från What till How med fokus på direkt kundnytta i kristider, 2 dagar Utbildningen ger dig förutsättningarna för att skapa verktyg och erhålla praktiska kunskaper med syftet att kunna få en mer effektiv verksamhet i ditt företag. Vi kommer att arbeta med ledarskapet, medarbetarnas engagemang och förutsättningarna för det ständiga förbättringsarbetet. Du ges exempel från andra verksamheter där man ökat sin kapacitet med bibehållet eller minskat antal anställda. Vi tar även upp de förbättringsmöjligheter som finns med att skapa en processtyrd verksamhet. Ledningsprinciper, effektivare med processer, hur man går från What till How, värderingar och attityder. Stöder organisationen det mest effektiva sättet att producera vår produkt? Mätningar som ger förbättring, prioritering av det som skall göras. Praktiska lösningar och tillämpningar som man kan ta med sig hem. BPM-metodiken gruppabete och eget case.3 o Deltagare: Kvalitetsansvariga, produktionsansvariga och andra som arbetar med att förbättra kvalitet och verksamhet inom industri och näringsliv.

4 22-26 mars 2010, Göteborg 8-12 nov 2010, Stockholm kr Kursnr: 8131 Roger Ponsford, konsult vid Quality & Enviromental Developments, Tadworth, England. (Kursen genomförs på svenska.) april 2010, Borås nov 2010, Borås kr Kursnr: mars 2010, Göteborg okt 2010, Stockholm kr Kursnr: 7331 Conny Svensson, QUAB, har lång erfarenhet av Lean Production revisioner. Certifierad revisionsledare ISO 9001, 5 dagar Erhåll IRCA IATCA Genom vårt internationella samarbete kan du få din kompetens som revisionsledare certifierad av International Register of Certificated Auditors, IRCA vilket är mycket gångbart världen över. Den här utbildningen ger dig dokumenterad kompetens att fungera som revisionsledare vid revisioner mot standarden och lär dig känna till (målsättningar fastställda av IRCA): De 8 ledningsprinciperna för kvalitetssäkring Revisionsledarens roll Syfte, innehåll och relation mellan standarder Hur man planerar och genomför revisioner Kraven i aktuell ISO 9001 och revision av dessa Hur man avlägger revisionsrapport Funktion och ansvarsområden för revisorer Hur man genomför uppföljande aktiviteter Teorin varvas flitigt med övningsuppgifter, fallstudier och hemuppgifter mellan dagarna. Utbildningen är registrerad hos IRCA och International Auditor and Training Certification Association, IATCA. Standarder Principer och definitioner Ackreditering och certifieringsorgan Typ av revision Aktuell ISO 9001 Omfattning och uteslutningar Ledningens ansvar Hantering av resurser Produktframtagning Dokumentering av KLS och processer Intern revision av integrerade ledningssystem ISO 9001/14001, 2 dagar Certifiering av ledningssystem Teoretiskt avsnitt Kraven i aktuell ISO 9001 och Förbättringsinriktad revision Riktlinjer för internrevision enligt ISO Förberedelse av revision Inläsning förberedelser Genomförande intervjuer och granskning Rapportering Uppföljning Revisioner i Lean-företag, 2 dagar Revisionsprocessen Revisionsledarens roll Revisionsteknik och checklistor Planering av revision Granskning av dokument Avvikelse- och revisionsrapportering Kraven i aktuell ISO 9001 Total Quality Management TQM-teknik ISO Standarden för integrerad revision IRCA- respektive IATCA-reglementen Examination för certifiering Deltagare: Alla som arbetar med eller reviderar kvalitets- och miljöledningssystem. En praktiskt inriktad utbildning för interna revisorer med revisionsövning på ett företag. Vår utbildning vänder sig till dig som har ett integrerat ledningssystem baserat på standarderna ISO 9001 och ISO eller håller på att implementera detta. Syftet är att ge förutsättningarna för att kunna genomföra effektiva och förbättringsinriktade interna revisioner. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska del där du tillsammans med en kollega får genomföra en revision i ett certifierat företag vilket ger dig både nya insikter och konkret erfarenhet. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna revisioner i den egna verksamheten eller hos leverantörer. Praktiskt avsnitt Planering och genomförande av revision på ett certifierat företag Möten inledande och avslutande Utfärdande av revisionsrapporter Rapportering av revisionsresultat Kursen ger deltagarna kunskap att förbereda, genomföra och rapportera kvalitetsrevisioner i ett företag som inför eller är en bit på väg inom Lean. Deltagarna skall efter kursen kunna genomföra revisioner av kvalitetsledningssystem utifrån standardens krav på ständiga förbättringar samt genom att ge avvikelser och observationer som hjälper företaget framåt i den kulturförändring som införandet av Lean innebär. Genomgång av krav som SS-ISO 9001:2008 ställer på ett ledningssystem för kvalitet och de krav som ställs på ständiga förbättringar med koppling mot Lean-filosofin. Revision i ett Lean-företag Standardens krav på ständiga förbättringar Vad är Lean? De sju förlusterna Värdeflöden; Kunna läsa och analysera värdeflödeskartor Olika förbättringsverktyg. PDCA, Fiskbensdiagram m fl. Standardiserat arbete Lean i administrativa processer Ledningens engagemang och uppföljning Övningar Slöseriövning Ta fram en enkel värdeflödeskarta PDCA-övning inkl. Fiskbensdiagram Exempel på standardiserat arbete Hantering och bedömning av revisionsavvikelser och förbättrande åtgärder Rapportering av revisionsresultatet

5 Kvalitet ledning och revision 20 april 2010, Göteborg 25 nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 8142 APQP Introduktion till metodik för produktframtagning, 1 dag Att göra rätt från början är en viktig princip vid allt kvalitetsarbete. I denna kurs får du kännedom om metodiken för APQP (Advanced Product Quality Planning) som är ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. Detta arbetssätt minskar risken för såväl felaktiga produkter som produktionsstörningar. Det ger också ökad effektivitet och leveranssäkerhet. APQP är en viktig del i standarden ISO/TS Du får information om de olika stegen i APQP för att säkerställa produktkrav och process samt de olika metoder och begrepp som förekommer. Efter de exempel som genomgås i kursen kommer du att få förståelse för vad APQP innebär för ditt företag. Standarden ISO/TS Referensmanual för APQP utgiven av Chrysler, Ford och GM Planering av produktframtagning Produktutveckling Processutveckling Kritiska egenskaper Analytiska metoder (FMEA, MSA etc.) Validering av produkter och processer Uppföljning, utvärdering och korrigerande åtgärder Styrplan Exempel Tillämpningsövning Deltagare: Alla som behöver känna till eller utföra APQP. Information: Dagen efter denna kurs genomförs utbildning i PPAP. 21 april 2010, Göteborg 26 nov 2010, Göteborg kr Kursnr: 8143 PPAP Introduktion till metodik för produktframtagning, 1 dag Du får i denna utbildning kunskap om arbetssätt för PPAP (Production Part Approval Process). PPAP är ett krav från vissa kunder (ISO/TS 16949) och innebär att leverantören måste visa att man förstår alla specifikationer och att de kan uppfyllas i den planerade produktionsprocessen. Syftet är att eliminera risken för fel eller missförstånd före produktionsstart. Utfallsprovet resulterar i en försäkran till kund, PSW, om överensstämmelse med kvalitetssäkringsplan och specifikationer. Efter kursen skall du ha förutsättningarna för att göra en PPAP före tillverkning. Syfte och tillämpning Nivåer omfattning av dokumentation Produktdata Produktionsprov Flödesschema FMEA Styrplan MSA PSW försäkran till kund Processtudier Utfallsprov Blanketter för t.ex. Utseende, Dimension, Material, Funktion Exempel Tillämpningsövning Deltagare: Alla som behöver känna till eller utföra PPAP okt 2010, Göteborg kr (2 dagar) kr (3 dagar) Kursnr: 8119 SPS statistisk processtyrning och MSA mätsystemanalys, 3 dagar (2+1) De variationer som finns i alla processer kan studeras och minimeras med hjälp av statistiska metoder. Du får i denna kurs lära dig att praktiskt tillämpa duglighetsstudier och styrdiagram. Vi använder Minitab (ett vanligt förekommande statistikprogram) vid övningarna och deltagarna bör ta med sin bärbara dator. (Kontakta Teknologisk Institut i god tid om du ej har dator). Vi rekommenderar att du väljer till den extra dagen där du får kunskap om de grundläggande metoderna för analys av mätsystems noggrannhet. Efter kursen skall du förstå SPS och MSA samt kunna mäta och upprätta styrdiagram. SPS Slumpmässiga variationer Systematiska variationer Duglighet Styrdiagram, översikt Räkneexempel Tillämpningar med dator MSA Allmänt om MSA Standarders krav Noggrannhet Repeterbarhet Reproducerbarhet Stabilitet Övningar Konsekvenser av MSA Deltagare: Alla som behöver känna till eller tillämpa statistiska metoder.

6 B Porto betalt Sverige nov 2010, Göteborg 7-8 mars 2011, Göteborg kr Kursnr: 7338 dokumenterat bra pedagog. FMEA Feleffektanalys för Konstruktion (höstkurs) alt. Processer (vårkurs), 2 dagar Huvudsyftet med FMEA är att identifiera möjliga fel och brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller en process. Enligt vår planering genomför vi en kurs i konstruktions-fmea under hösten och en i process-fmea under våren. Kursens första dag är i stort lika både på hösten och våren men växlar andra dagen mellan konstruktions-fmea och process-fmea. Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att kunna tillämpa vald FMEA-teknik i ditt arbete. Allmänt om konstruktions- alt. process-fmea Blanketter Företagsexempel Felträdsanalys Organisation för arbetet Övningsexempel Tillämpningsexempel FMEA konstruktion (höstkurs) FMEA process (vårkurs) Deltagare: Alla som behöver känna till eller utföra Feleffektanalys Behöver du hjälp med att utveckla ett ledningssystem för kvalitet/miljö. Vi har lång erfarenhet från många uppdrag och kan hjälpa dig att erhålla certifikat. Kontakta Christer Rydell, tel Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Annika Rosengren, tel , eller Christer Rydell, tel , Utbildningsprogram 2010 KVALITET Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter). Samtliga priser gäller för bokningar under Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Introduktion Revisioner görs för att undersöka om, och säkerställa att, ett kvalitetssystem hos en organisation uppfyller de krav som

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

UTBILDNING: Integrerad Internrevision

UTBILDNING: Integrerad Internrevision UTBILDNING: Integrerad Internrevision Introduktion För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag

ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp HT 08 ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag - Ständiga förbättringar eller ständig dokumentering? Författare:

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods B Porto betalt Sverige TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods Utbildningsprogram 2010 Vill du veta mer om: Transport & Logistik, kontakta Christer Rydell, tel 031-350 55 54, cry@tiutbildning.se

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation UTBILDNING: PRINCE2 Foundation Introduktion PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad projectledningsmetod baserad på erfarenheter från tusentals projekt. Det är en ickepatenterad

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem UPTEC STS07009 Examensarbete 20 p Mars 2007 En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem Analys av nuläget med rekommenderande åtgärder Max Österberg Abstract En fallstudie av efterlevnaden

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer