Rapport E-inköpsuppdraget - Processkartläggning inköpsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport E-inköpsuppdraget - Processkartläggning inköpsprocessen"

Transkript

1 Rapport E-inköpsuppdraget - Processkartläggning inköpsprocessen Nu-läge och NY-läge hos myndigheterna

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. Datum: Dnr: /2007 ESV-nr: Copyright: ESV Rapportansvarig: Anders Nyström

3 FÖRORD Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att kartlägga, kostnadsberäkna, se över tillämpningen av standarder samt ge förslag till åtgärder inför genomförandet av elektroniska inköp i staten. En viktig utgångspunkt för att kunna formulera adekvata förslag är att kartlägga den befintliga inköpsprocessen (nu-läget) för att tillsammans med målbilden vara en utgångspunkt för hur den framtida processen (NY-läget) ska utformas. I budgetpropositionen för 2007 (Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 2, Bilaga 1, avsnitt 2) framhåller regeringen att en effektiv förvaltning är en allt viktigare faktor i konkurrensen om företagens etableringar i den globaliserade ekonomin och därmed av stor betydelse för tillväxt och sysselsättning. Medborgare, företag och organisationer ställer allt högre krav på förvaltningen när det gäller kvalitet, tillgänglighet och opartiskhet. Integreringen i EU leder dessutom till att förvaltningen måste arbeta mer sammanhållet. Regeringen menar vidare att det är viktigt att påskynda införandet av effektiva inköpsprocesser. Genom att med stöd av IT utveckla myndigheternas inköp kan kostnadsbesparingar, förenklad hantering och förbättrad kvalitet och service av myndigheternas verksamhet uppnås. En förbättrad samordning av IT-standarder ökar dels förutsättningarna för att effektivt och rättssäkert kunna utbyta information, dels möjligheterna till samordning och bättre service till medborgare och företag. Möjligheten för små och medelstora företag att lämna anbud och leverera varor och tjänster till statsförvaltningen ska särskilt beaktas. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Sammanfattning Inledning Processanalys med modellering Arbetsmetodik Läsanvisningar för processmodellen Avgränsningar Inköpsprocessen: Nu-läge Detaljering av Analysera behov Detaljering av Besluta om inköp Detaljering av Val av anskaffningsform Detaljering av Avropa enligt avtal Detaljering av Kontrollera att leverantören kan leverera enligt beställning Detaljering av Leveransbevaka Detaljering av Ta emot och kontrollera leverans Detaljering av Granska, bokför och betala faktura Inköpsprocessen: NY-läge Detaljering av Beskriva behov Detaljering av Bestäm anskaffningsbehov Detaljering av Beställa Detaljering av Besluta Detaljering av Bevaka Detaljering av Bekräfta leveransens kvalitet Detaljering av Betala Tillhandahålla myndighetens utbud Tillhandahålla statligt utbud Upphandla Intern försörjning Lagar, förordningar och vissa myndighetsinterna styrdokument Ordlista Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva Utgåvehistorik Version Datum Större förändringar sedan föregående version P Första version upprättad P Uppdaterad inför utskick till deltagare i processkartläggningar 4

5 INNEHÅLL 5

6 INLEDNING 1 Inledning Verksamhetens krav och behov utgör utgångspunkten för lösningarna i NY-läget. Detta innebär att representanter för myndigheterna spelar en viktig och aktiv roll dels då det gäller att definiera hur man vill arbeta (roller och arbetsprocesser), hur man vill kunna nyttja systemstöd på bästa sätt och för att förankra och införa lösningar som föreslås inom ramen för e-inköpsuppdraget. Resultatet av processkartläggningarna ingår som en del av e-inköpsuppdragets förstudie, som slutredovisas till regeringen per 1 oktober Under processkartläggningen har vi fokuserat på affärsprocesser och framför allt på verksamhetsprocesser. Med process så menar vi: ett återkommande mönster av aktiviteter/transformationer som driver ett objekt genom dess livscykel och ger ett mervärde till brukaren 6

7 PROCESSANALYS MED MODELLERING 2 Processanalys med modellering Under processanalysen kartlägger vi hur verksamheten bedrivs idag (nu-läge) eller hur vi vill att den skall bedrivas i framtiden (NY-läge). I processmodellen ser vi om varje process skapar ett värde och om våra arbetsinsatser därmed är motiverade. Processmodellen beskriver ett normalflöde, men processteg kan pågå som parallella aktiviteter. Vi beskriver vad som utförs (aktiviteter), vilka resurser som tas i anspråk, vad resultatet är samt vem som är ansvarig alternativt utförare för processen (roll). 2.1 Arbetsmetodik Dokumentet innehåller processmodeller för Inköpsprocessens nu-läge och NY-läge som tagits fram vid en serie av seminarier under vintern Vi har arbetat med tre arbetsgrupper där nu-läget har beskrivits av samtliga arbetsgrupper och NY-läget av två grupper. Följande myndigheter har medverkat: Myndigheter Banverket, CSN, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Försvarsmakten, Kammarkollegiet, Karolinska Institutet Kriminalvården, KTH, Lantbruksuniversitetet, Lantmäteriverket, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Lunds Universitet, Skatteverket Naturvårdsverket, NUTEK, Post- och Telestyrelsen, Regeringskansliet Riksgälden, Rikspolisstyrelsen, SIDA, SKL/Eskilstuna Kommun, SKL/Skövde Kommun, Skogsstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Stockholms Universitet, Sveriges Kommuner & Landsting, Tullverket Uppsala Universitet, Vägverket, Verva och Vinnova Uppdragsgivare och projektledare: Anders Nyström Victoria Callenmark Seminarieledning och dokumentation: Kvitter Javelin Marie Spagnolatti ESV Metamatrix AB Guide Konsult AB Guide Konsult AB 2.2 Läsanvisningar för processmodellen Dokumentationen presenteras på följande sätt: Process Process Beskriver vad som görs (aktiviteter) Förädlingsobjekt Beskriver processens input och resultat. Det är i 7

8 PROCESSANALYS MED MODELLERING Informationsresurs A Beställare förädlingsobjektet vi finner huruvida varje process skapar ett värde Resurs (notplan) Beskriver vilka resurser som tas i anspråk Informationsobjekt Beskriver utbytet av information mellan process och notplanen Ansvarig/utförare Beskriver vem (roll) som är ansvarig/utförare av processen 2.3 Avgränsningar Processmodellen inkluderar inte detaljering av Upphandling eftersom denna process ligger utanför de delar av Inköpsprocessen som avser avrop/beställning. Upphandlingsprocessen kommer att beskrivas i ett senare skede av annan myndighet. Vi har dock valt att visa processen för att kunna referera till denna där så behövs. Vidare har vi av samma skäl valt att exkludera processen för Intern försörjning, det vill säga då myndigheten kan tillgodose behovet genom andra åtgärder än inköp. Exempel på Intern försörjning är intern lagerhållning och omfördelning av resurser. Vi har även valt att inte beskriva processen för Reklamation av produkt eftersom denna med stor sannolikhet kommer att ligga utanför ett eventuellt elektroniskt inköpsstöd. 8

9 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3 Inköpsprocessen: Nu-läge 9

10 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Syfte Syftet med processen är att genomföra ett inköp eller om avtal saknas en upphandling som motsvarar en kravställares behov av produkt(er). Problem Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempel genom omfördelning av resurser Behovet är inte ordentligt analyserat Behovet uppstår i köpögonblicket Det är svårt att följa upp gjorda inköp Kontroll mot ramavtal sker inte Ramavtalen är svårtolkade för beställaren Hög andel av icke godkända inköp En hög andel av otillåten direktupphandling förekommer. Andelen kan i vissa fall uppgå till 60 %. Start Processen kan initieras på följande sätt: En beställare har ett behov av en eller flera produkt(er) Aktiviteter Analysera behov Syftet med processen är att en beställare skall beskriva sitt behov så att en kostnadskalkyl kan göras. Det beskrivna behovet lämnas sedan vidare för beslut. Besluta om inköp Syftet med processen är att utifrån ett behov av en produkt kontrollera om tillräckliga resurser finns för att göra ett inköp. Val av anskaffningsform Syftet med processen är att en beställare skall kunna identifiera leverantörer med avtal som uppfyller den godkända kravspecifikationen. Om avtal saknas skall beställaren kunna bestämma huruvida behovet skall lämnas till en upphandlare/inköpare eller om beställaren själv kan gå vidare med att välja leverantör och direktupphandla. Avropa enligt avtal Syftet med processen är att en beställare skall avropa en eller flera produkter samt ta emot en orderbekräftelse från leverantör. 10

11 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Kontrollera att leverantör kan leverera enligt beställning Syftet med processen är att verifiera att leverantören kan leverera i enlighet med önskad beställning. Leveransbevaka Syftet med processen är att verifiera att leverantören kan leverera i enlighet med önskad beställning samt förbereda inför leverans. Ta emot och kontrollera leverans Syftet med processen är att ta emot en leverans från en leverantör och utvärdera den mottagna leveransen mot beställningen och orderbekräftelsen. Granska, bokför och attestera faktura Syftet med processen är att hantera fakturor från att de inkommer till myndigheten till att de är korrekt betalda. Roller Attestant Beställare Beslutsfattare Granskare Godsmottagare Leveranskontrollant Resultat Processens resultat är: En faktura klar för betalning 11

12 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.1 Detaljering av Analysera behov Beställare Behov Specificera behov Genomför marknadsundersökning Sammanställ behov Beskrivet behov Syfte Syftet med processen är att en beställare skall beskriva sitt behov så att en kostnadskalkyl kan göras. Det beskrivna behovet lämnas sedan vidare för beslut. Problem Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempel genom omfördelning av resurser Behovet är inte ordentligt beskrivet och/eller utrett Marknadsanalysen görs av beställaren, vilket gör att tid tas från beställarens egentliga arbetsuppgifter Behovet uppstår i köpögonblicket Start Processen kan initieras på följande sätt: En beställare har ett behov av en eller flera produkt(er) 12

13 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Aktiviteter Specificera behov Beställaren har ett behov av att göra ett inköp av en produkt och specificerar detta behov. Behovet kan ha uppstått i verksamheten eller via regerings-direktiv. Genomför marknadsanalys Beställaren genomför en marknadsanalys för att kunna avgöra om det är ett genomförbart och realistiskt behov. Sammanställ behov Beställaren sammanställer behov och krav i en kravspecifikation, alternativt presenterar behovet muntligt. Roller Beställare Resultat Processens resultat är: Ett beskrivet behov av en eller flera produkter. 13

14 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.2 Detaljering av Besluta om inköp Syfte Syftet med processen är att utifrån ett behov av en produkt kontrollera om tillräckliga resurser finns för att göra ett inköp. Problem Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempel genom omfördelning av resurser Beslut om inköp sker först när fakturan attesteras, dvs beslutet kommer efter genomfört köp Start Processen kan initieras på följande sätt: En budgetansvarig får ett beskrivet behov om inköp för beslut. 14

15 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Aktiviteter Kontrollera om budget finns Beställaren meddelar det specificerade behovet till Budgetansvarig, som kontrollerar om det finns utrymme i budgeten för att uppfylla det specificerade behovet, alternativt om låneram finns. Besluta om genomförande av inköp Budgetansvarig tar del av kravspecifikationen och beslutar om inköpet samt om vilka medel som skall användas. Beslutet kan dokumenteras skriftligt eller kommuniceras muntligt. Roller Budgetansvarig Resultat Processens resultat är: Budgetansvarig har fattat ett inköpsbeslut (godkänt eller avslagit) 15

16 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.3 Detaljering av Val av anskaffningsform Syfte Syftet med processen är att en beställare skall kunna identifiera leverantörer med avtal som uppfyller den godkända kravspecifikationen. Om avtal saknas skall beställaren kunna bestämma huruvida behovet skall lämnas till en upphandlare/inköpare eller om beställaren själv kan gå vidare med att välja leverantör och direktupphandla. Problem Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempel genom omfördelning av resurser Kontroll mot ramavtal sker inte Ramavtalen är svårtolkade för beställaren En hög andel av otillåten direktupphandling förekommer. Andelen kan i vissa fall uppgå till 60 %. Start Processen kan initieras på följande sätt: Ett godkänt inköpsbeslut 16

17 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Aktiviteter Kontrollera beloppsgränser Beställaren kontrollerar de riktlinjer som finns avseende beslutade beloppsgränser för att avgöra vilken anskaffningsform som är lämplig Kontrollera om interna avtal finns Beställaren kontrollerar om det finns interna avtal som uppfyller behovet Kontrollera om statliga avtal finns Beställaren kontrollerar på om det finns statliga avtal tillgängliga som uppfyller behovet. Besluta om anskaffningsform Beställaren beslutar hur beställningen skall genomföras. Det finns fyra olika alternativ: - Beställning mot befintligt avtal - Genomför direktupphandling om regelverket tillåter detta - Genomför otillåten direktupphandling - Lämna uppdrag till upphandlare/inköp om att genomföra upphandling Roller Beställare Resultat Processen har två alternativa resultat: Ett identifierat avtal - avropa/beställ enligt avtal genomförs eller Ett ej identifierat avtal - lämna uppdrag till upphandlare/inköpare om upphandling/tillåten direktupphandling - genomför otillåten direktupphandling 17

18 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.4 Detaljering av Avropa enligt avtal Syfte Syftet med processen är att en beställare skall avropa en eller flera produkter samt motta orderbekräftelse från leverantör. Problem Det är få som systematiskt kontrollerar om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempel genom omfördelning av resurser Kontroll mot ramavtal sker inte Ramavtalen är svårtolkade för beställaren En hög andel av otillåten direktupphandling förekommer. Andelen kan i vissa all uppgå till 60 %. Inköp sker inte alltid efter det mest ekonomisk fördelaktiga alternativet Inköp sker från kända leverantörer, utan att beakta om leverantören har ett avtal med myndigheten Start Processen kan initieras på följande sätt: 18

19 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Ett identifierat avtal Aktiviteter Skapa avrops-/beställningsunderlag Beställaren/upphandlaren skapar ett avropsunderlag och kan ha till sin hjälp en rekvisitionsblankett som underlag vid inköp. Beställ produkt Beställaren beställer produkterna via exempelvis brev, telefon, fax, via fysisk besök i butik eller Internet. Mottag ordererkännande Beställaren kan motta ett ordererkännande som bekräftar att leverantören har mottagit ordern. I vissa fall är ordererkännande och orderbekräftelse ett och samma meddelande. Mottag orderbekräftelse Beställaren mottar en orderbekräftelse som bekräftar lagd order. Beställaren kontrollerar att det är rätt produkter och att kvantitet överensstämmer med den gjorda beställningen samt att leveranstiden motsvarar beställaren krav. Roller Beställare Resultat Processens resultat är: Ett genomfört avrop/beställning 19

20 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.5 Detaljering av Kontrollera att leverantören kan leverera enligt beställning Syfte Syftet med processen är att verifiera att leverantören kan leverera i enlighet med önskad beställning. Problem Uppföljning av leveransförmågan hos leverantören sker sällan Leveransen kan ske innan avtal finns påskrivna mellan beställare och leverantör Oklara uppdragsbeskrivningar vid köp av tjänster Start Processen kan initieras på följande sätt: En beställning Aktiviteter Mottag påskrivet avtal Beställaren mottar ett från leverantören påskrivet avtal. Avtalet kan vara i form av en ifylld rekvisition, ett signerat konsultavtal eller liknade. 20

21 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Mottag leveransbekräftelse Beställare mottar en leveransbekräftelse från leverantören innehållande planerat datum för leveransen och leveransadress(er). En leveransbekräftelse kan också vara i form av en uppdragsbeskrivning vid tjänsteleverans. Roller Beställare Resultat Processens resultat är: En bekräftad leverans 21

22 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.6 Detaljering av Leveransbevaka Syfte Syftet med processen är att verifiera att leverantören kan leverera i enlighet med önskad beställning samt förbereda inför leverans. Problem Uppföljning av leveransförmågan hos leverantören sker sällan Myndigheten är dåligt förberedda inför leveranser Start Processen kan initieras på följande sätt: En bekräftad leverans Aktiviteter Mottag leveransbesked Beställaren mottar från leverantören ett leveransbesked innehållande uppgifter om när leveransen skall ske och vad leveransen består av. 22

23 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Bedöm konsekvenser Beställaren bedömer konsekvenserna av leveransbeskedet och kan i vissa fall annullera beställningen om leverantören inte kan leverera rätt produkt, i rätt tid. Beställaren meddelar då budgetansvarig om att beställningen har blivit annullerad och eventuellt skapas en ny beställning. Justera order utifrån leveransbesked Beställaren justerar eventuellt ordern utifrån leveransen. Detta kan inträffa när leverantören meddelar att en delleverans skall ske eller om leverantören erbjuder en utbytesvara. Förbered inför leverans Beställaren förbereder inför leveransen. Förberedelserna kan bestå i att ordna passerkort och arbetsplats till konsulter, förbereda lagringsutrymme vid varuleverans mm. Ta emot leveransavisering Beställaren tar emot en leveransavisering innehållande datum och tid för leveransen. För vissa varugrupper är det av väsentlig vikt att varorna hanteras korrekt vid leverans (t ex kylvaror). Roller Beställare Resultat Processens resultat är: En mottagen leveransavisering och ett förberett leveransmottagande 23

24 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.7 Detaljering av Ta emot och kontrollera leverans Syfte Syftet med processen är att ta emot en leverans från en leverantör och utvärdera den mottagna leveransen mot beställningen och orderbekräftelsen. Problem Uppföljning av leveransförmågan hos leverantören sker sällan Myndigheten är dåligt förberedda inför leveranser Start Processen kan initieras på följande sätt: En leverans inkommer, och i vissa fall sker även en leveransavisering Aktiviteter Mottag leverans Godsmottagaren mottar leveransen. 24

25 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Kvittera leverans Godsmottagaren kvitterar leveransen efter att ha kontrollerat att leveransen inte är skadad samt att antal kollin överensstämmer med följesedeln. Kontrollera kvalitet och kvantitet Leveranskontrollanten kontrollerar mottagen leverans med avseende på kvalitet och kvantitet. Leveranskontrollanten använder beställningen och orderbekräftelsen som underlag i denna kontroll. Vid felaktig leverans reklameras produkten. Justera order utifrån leverans Leveranskontrollanten justerar eventuellt ordern utifrån leveransen. Detta är vanligt vid beställningar av viktvaror där leveransen oftast inte exakt motsvarar den exakta beställningen. Godkänn leverans Om leveransen motsvarar de uppställda kvalitets och kvantitetskraven godkänner Leveranskontrollanten leveransen i annat fall reklameras produkten. Roller Beställare Resultat Processens resultat är: Leveranskontrollanten har godkänt leveransen av en produkt eller Leveranskontrollanten har reklamerat leveransen av en produkt 25

26 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE 3.8 Detaljering av Granska, bokför och betala faktura Syfte Syftet med processen är att hantera fakturor från att de inkommer till myndigheten till att de är korrekt betalda. Problem Beslut om inköp sker först när fakturan attesteras, dvs beslutet kommer efter genomfört köp Start Processen kan initieras på följande sätt: Leverantören har skickat en faktura för en produkt till myndigheten Aktiviteter Mottag faktura Granskare mottar fakturan. 26

27 INKÖPSPROCESSEN: NU-LÄGE Kontrollera mot specifikation Granskaren kontrollerar att fakturan överensstämmer mot specifikation. Med specifikation avses beställning, följesedel, tidsrapporter mm Kontera Granskaren lägger ett konteringsförslag om kontering saknas. Kontrollera kontering Attestanten kontrollerar att konteringen är komplett och korrekt samt att budget finns. Attestera faktura Attestanten godkänner fakturan för bokföring. Bokför faktura Fakturan bokförs och blir då klar för betalning. Roller Granskare Attestant Resultat Processens har följande resultat: En faktura klar för betalning 27

28 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4 Inköpsprocessen: NY-läge 28

29 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 29

30 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Syfte Syftet med processen är att en kravställare skall genomföra ett inköp enligt gällande regelverk och inköpsrutiner med stöd av inköpssystem som säkerställer att behovet uppfylls och att tillhörande faktura konteras, bokförs betalas korrekt. Effekter Förenklar arbetet att systematiskt kunna kontrollera om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempelvis genom omfördelning av resurser eller utnyttja befintligt lager ( internköp ) Systemet bidrar till ett arbetsflöde som ordentligt analyserar behovet av önskat inköp Beställning via systemet minskar risken för inköp där behovet uppstår i köpögonblicket Systemet underlättar uppföljning av gjorda inköp Inköpsstatistik kan enkelt erhållas, ger underlag för bättre uppföljning av inköp Kontroll mot gällande avtal hanteras av systemet, beställarna behöver därför inte tolka avtalen. Gällande avtal, riktlinjer, regler och policies hålls uppdaterade på en och samma plats där myndigheter sedan kan ta del av dem Andelen icke godkända inköp kan minskas i och med det arbetsflöde och de kontroller som utförs av systemet Start Processen kan initieras på följande sätt: En kravställare har ett behov av en eller flera produkt(er) Aktiviteter Beskriva behov Syftet med processen är att en kravställare skall beskriva sitt behov och ge ett underlag för kostnadsberäkning och vilken anskaffningsform som lämpar sig. Det beskrivna behovet lämnas sedan vidare för val av anskaffningsform. Bestäm anskaffningsform Syftet med processen är att en beställare/beställningssamordnare skall kunna identifiera leverantörer med avtal som uppfyller den godkända kravspecifikationen. Om avtal saknas skall beställaren/beställnings-samordnare kunna ge rekommendation huruvida behovet skall uppfyllas genom intern försörjning eller upphandling. Beställa Syftet med processen är att en beställare skall söka och/eller skapa en beställning på en eller flera produkter och sedan skicka beställningen för beslut. Beställning utgör ett beslutsunderlag när den lämnas över till beslutsprocessen. 30

31 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Besluta Syftet med processen är att en budgetansvarig/beställningssamordnare skall kontrollera att beställningen följer regelverket, stämma av mot attestliggare och budget för godkänna eller avslå beställningen. Godkänns beställningen skickar ordern vidare till leverantör. Bevaka Syftet med processen är att en beställare bevakar beställningen genom att ta emot meddelanden från leverantören i form av ordererkännande, orderbekräftelse, leveransbesked och leveransavisering. Utifrån leveransbeskedet kan beställaren avgöra om leveransen ska annulleras ifall den inte uppfyller förväntningarna annars utmynnar processen i leverans. Bekräfta leveransens kvalitet Syftet med processen är att leveransgodkännare/leveransmottagare tar emot en leverans från en leverantör och utvärderar den mottagna leveransen mot beställningen och orderbekräftelsen för att verifiera att leveransen håller måttet. Betala Syftet med processen är att budgetansvarig hantera fakturor från att de inkommer till myndigheten till att de är korrekt betalda. Roller Kravställare Beställare Beställningssamordnare Budgetansvarig Leveransgodkännare Leveransmottagare Resultat Processens resultat är: En betald faktura 31

32 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.1 Detaljering av Beskriva behov Kravställare Beskriva behov Behov Analysera behov Sök produkt (kan ske genom att söka på favoriter, vara/tjänst, namn, produktnummer, leverantör, produktgrupp, avtal, fritext) Skapa favoritlista Hämta mallar Läs upp produkt(er) Jämför produkter(er) Välj produkt och antal/volym/mängd Beskrivet behov Syfte Syftet med processen är att en kravställare skall beskriva sitt behov och ge ett underlag för kostnadsberäkning och vilken anskaffningsform som lämpar sig. Det beskrivna behovet lämnas sedan vidare för val av anskaffningsform. Effekter Arbetssättet och systemstödet underlättar för systematiska kontroller där behovet är motiverat och om det kan täckas på annat sätt än via nyinköp t ex genom omfördelning av resurser eller via intern försörjning. Behovet beskrivs tydligt och utreds innan man går vidare i processen Marknadsanalysen görs av de som är kunniga på området och frigör tid för kravställaren Minskad risk för att behovet uppstår i köpögonblicket Start Processen kan initieras på följande sätt: En kravställare har ett behov av en eller flera produkt(er) 32

33 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Aktiviteter Analysera behov Kravställaren har ett behov av att göra ett inköp av en eller flera produkt(er) och specificerar detta behov. Behovet kan ha uppstått i verksamheten eller via regeringsdirektiv. Genomför marknadsanalys Beställaren genomför en marknadsanalys för att kunna avgöra om det är ett genomförbart och realistiskt behov. Söka produkt Kravställaren söker via systemet efter produkter, alternativt hämtar upp tidigare beställning eller mall på likande inköp, utifrån gällande produktkataloger. Sammanställ behov Kravställaren sammanställer behov och krav i en beställning vilken utgör en kravspecifikation och sparar/skickar beställningen. Därmed är beställning överlämnad till nästa processteg. Roller Kravställare Resultat Processens resultat är ett beskrivet behov av en eller flera produkter. 33

34 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.2 Detaljering av Bestäm anskaffningsbehov Beställare Beställningssamordnare Bestäm anskaffningsform Beskrivet behov Sök avtal Läs avtal Ta ställning till anskaffning om avtal saknas Ge rekommendation beroende på behov och anskaffningsform Vid behov, initiera upphandling Kan behovet tillgodoses på annat sätt än genom köp? Bestämd anskaffningsform Syfte Syftet med processen är att en beställare/beställningssamordnare skall kunna identifiera leverantörer med avtal som uppfyller den godkända kravspecifikationen. Om avtal saknas skall beställaren/beställnings-samordnaren kunna ge rekommendation huruvida behovet skall uppfyllas genom intern försörjning eller upphandling. Effekter Förenklar arbetet att systematiskt kunna kontrollera om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempelvis genom omfördelning av resurser eller utnyttja befintligt lager Kontroll mot gällande avtal hanteras i systemet Gällande avtal, riktlinjer, regler och policies hålls uppdaterade på en och samma plats där myndigheter sedan kan ta del av dem Kontroll mot gällande avtal hanteras av systemet, beställarna behöver därför inte tolka avtalen. Andelen icke godkända inköp kan minskas i och med det arbetsflöde och de kontroller som utförs av systemet Start Processen kan initieras på följande sätt: 34

35 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE En beställare eller beställningssamordnare får ett beskrivet behov för beslut om anskaffningsform. Aktiviteter Kontrollera beloppsgränser Beställaren/beställningssamordnaren kontrollerar de riktlinjer som finns avseende beslutade beloppsgränser för att avgöra vilken anskaffningsform som är lämplig Kontrollera om interna avtal finns Beställaren/beställningssamordnaren kontrollerar via sökning i systemet om det finns interna avtal som uppfyller behovet. Systemet skall kunna hantera sökning av gällande interna avtal. Kontrollera om statliga avtal finns Beställaren/beställningssamordnaren kontrollerar via sökning i systemet om det finns statliga avtal tillgängliga som uppfyller behovet. Systemet skall kunna hantera sökning av gällande statliga avtal. Ta ställning till anskaffning om avtal saknas Beställaren/beställningssamordnaren hanterar behov som avser produkt(er) som saknar avtal. Rekommendera anskaffningsform Beställaren/beställningssamordnaren ger rekommendation om inköpsbehovet ska tillfredsställas genom intern försörjning eller via upphandling. Vid behov kan beställaren/beställningssamordnaren initiera upphandling. Roller Beställaren Beställningssamordnaren Resultat Processens resultat är vald anskaffningsform. 35

36 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.3 Detaljering av Beställa Syfte Syftet med processen är att en beställare skall söka och/eller skapa en beställning på en eller flera produkter och sedan skicka beställningen för beslut. Beställning utgör ett beslutsunderlag när den lämnas över till beslutsprocessen. Effekter Förenklar arbetet att systematiskt kunna kontrollera om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempelvis genom omfördelning av resurser eller utnyttja befintligt lager Beställning via systemet minskar risken för inköp där behovet uppstår i köpögonblicket (se ovanstående punkt) Kontroll mot gällande avtal hanteras i systemet Gällande avtal, riktlinjer, regler och policies hålls uppdaterade på en och samma plats där myndigheter sedan kan ta del av dem Kontroll mot gällande avtal hanteras av systemet, beställarna behöver därför inte tolka avtalen. Andelen icke godkända inköp kan minskas i och med det arbetsflöde och de kontroller som utförs av systemet Start Processen kan initieras på följande sätt: 36

37 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE En beställare får ett beskrivet behov med tillhörande vald anskaffningsform för att kunna skapa en beställning. Aktiviteter Sök beställning Beställaren använder eventuellt tidigare beställning eller mall som underlag för ny beställning. Flera olika sökbegrepp finns, några exempel är produkt-namn, produktgrupp, avtal, leverantör mm Skapa beställning Beställaren skapar beställning. I beställning finns produkt, konterings-uppgifter, diareienummer/avtalsnummer, beställningsnummer, leverantörs-uppgifter, meddelanden etc angivet. Spara beställning Beställaren kan spara beställningen för vidare bearbetning. Skicka beställning Beställaren skickar beställningen för beslut. Roller Beställare Resultat Processens resultat är en för beslut skickad beställning. 37

38 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.4 Detaljering av Besluta Budgetansvarig Beställningssamordnare Besluta Beställning Kontrollera att beställning är komplett (följer regelverk). Vilket innebär att beställningen: Faller inom ramen för myndighetens verksamhet Faller inom ramen för de resurser som myndigheten disponerar Är i enlighet med gällande regler Kontrollera mot attestliggare Kontrollera att budget finns Godkänn eller avslå order och meddela beställare Attestera order Skicka order till leverantör Godkänd order Syfte Syftet med processen är att en budgetansvarig/beställningssamordnare skall kontrollera att beställningen följer regelverket, stämma av mot attestliggare och budget för godkänna eller avslå beställningen. Godkänns beställningen skickar ordern vidare till leverantör. Effekter Förenklar arbetet att systematiskt kunna kontrollera om behovet kan täckas på annat sätt än via inköp, exempelvis genom omfördelning av resurser eller utnyttja befintligt lager Systemet bidrar till ett arbetsflöde som ordentligt analyserar behovet av önskat inköp Beställning via systemet minskar risken för inköp där behovet uppstår i köpögonblicket (se ovanstående punkt) Andelen icke godkända inköp kan minskas i och med det arbetsflöde och de kontroller som utförs av systemet Inköpet attesteras tidigt i processen Start Processen kan initieras på följande sätt: 38

39 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE En budgetansvarig eller beställningssamordnare får en beställning för beslut Aktiviteter Kontrollera att beställningen är komplett Budgetansvarig eller beställningssamordnare kontrollerar att beställningen faller inom ramen för myndighetens verksamhet att den följer giltiga regelverk. Kontrollera attestliggare Budgetansvarig eller beställningssamordnare försäkrar sig om att behörigheterna är de rätta angående beställningen och dess berörda roller. Kontrollera att budget finns Budgetansvarig eller beställningssamordnare kontrollerar att det finns utrymme i budgeten för att uppfylla det specificerade behovet som beställningen avser. Godkänn eller avslå order Budgetansvarig eller beställningssamordnare tar på grundval av tidigare aktiviteter beslut om beställningen ska avslås eller om order ska skickas till leverantör samt avgör vilka medel som ska användas. Attestera order Budgetansvarig eller beställningssamordnare attesterar ordern. Skicka order Budgetansvarig eller beställningssamordnare skickar godkänd order till vald leverantör, alternativt till intern försörjningsenheten. Roller Budgetansvarig Beställningssamordnare Resultat Processens resultat är en godkänd order 39

40 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.5 Detaljering av Bevaka Beställare Bevaka Godkänd order Mottag ordererkännande från leverantör Mottag orderbekräftelse från leverantör Mottag leveransbesked från leverantör Bedöm konsekvenser av leveransbeskedet Annullera beställning, om leverantören inte kan leverera rätt produkt, i rätt tid, meddela beställaren om att ny beställning behöver göras Förbered inför leverans Ta emot leveransavisering Aviserad/ bekräftad leverans Syfte Syftet med processen är att en beställare bevakar beställningen genom att ta emot meddelanden från leverantören i form av ordererkännande, orderbekräftelse, leveransbesked och leveransavisering. Utifrån leveransbeskedet kan beställaren avgöra om leveransen ska annulleras ifall den inte uppfyller förväntningarna annars utmynnar processen i leverans. Effekter Uppföljning av leveransförmågan hos leverantörer Beställare och leverantör är överens om detaljer angående leveransen innan den ankommer Uppdragsbeskrivningar kan tydliggöras och kommuniceras Systemet och arbetssättet underlättar kommunikationen mellan beställare och leverantör, vilket minskar risken för fel Start Processen kan initieras på följande sätt: En godkänd order inkommer till beställare 40

41 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Aktiviteter Mottag ordererkännande Beställaren mottar från leverantören ett leveranserkännande vilken innehåller leverantörens besked om att kunna leverera det beställaren önskar. Mottag orderbekräftelse Beställaren mottar en orderbekräftelse från leverantören vilken innehåller leverantörens åtagande angående leveransen. Leveranserkännandet innehåller uppgifter om när leveransen skall ske och vad leveransen består av samt utgör ett kvitto att beställaren och leverantören är överens om vad ordern avser. Bedöm konsekvenser Beställaren bedömer konsekvenserna av leveransbeskedet och kan i vissa fall annullera beställningen om leverantören inte kan leverera rätt produkt, i rätt tid. Beställaren meddelar då beställare om att beställningen har blivit annullerad och eventuellt skapas en ny beställning. Justera order utifrån leveransbesked Beställaren justerar eventuellt ordern utifrån leveransen. Detta kan inträffa när leverantören meddelar att en delleverans skall ske eller om leverantören erbjuder en utbytesvara. Förbered inför leverans Beställaren förbereder inför leveransen. Förberedelserna kan bestå i att ordna passerkort och arbetsplats till konsulter, förbereda lagringsutrymme vid varuleverans mm. Ta emot leveransavisering Beställaren tar emot en leveransavisering innehållande datum och tid för leveransen. För vissa varugrupper är det av väsentlig vikt att varorna hanteras korrekt vid leverans (t ex kylvaror). Roller Beställare Resultat Processens har två resultat: En aviserad/bekräftad leverans 41

42 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.6 Detaljering av Bekräfta leveransens kvalitet Syfte Syftet med processen är att leveransgodkännare/leveransmottagare tar emot en leverans från en leverantör och utvärderar den mottagna leveransen mot beställningen och orderbekräftelsen för att verifiera att leveransen håller måttet. Effekter Uppföljning av leveransförmågan hos leverantörer Beställare och leverantör är överens om detaljer angående leveransen innan den anländer Systemet och arbetssättet underlättar kommunikationen mellan beställare och leverantör, vilket minskar risken för fel Myndigheten är förberedd på leveransen Start Processen kan initieras på följande sätt: En leveransavisering och en leverans inkommer Aktiviteter Mottag leverans Godsmottagaren mottar leveransen. 42

43 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Kvittera leverans Leveransmottagaren kvitterar leveransens fraktsedel efter att ha kontrollerat att leveransen inte är skadad samt att antal kollin överensstämmer med följesedeln. Kontrollera kvalitet och kvantitet Leveransgodkännaren kontrollerar mottagen leverans med avseende på kvalitet och kvantitet. Leveransgodkännaren använder beställningen och orderbekräftelsen som underlag i denna kontroll. Vid felaktig leverans reklameras produkten. Justera order utifrån leverans Leveransgodkännaren justerar eventuellt ordern utifrån leveransen. Detta är vanligt vid beställningar av viktvaror där leveransen oftast inte exakt motsvarar den exakta beställningen. Registrera inleverans Inleveransen registreras samt om leveransen inte motsvarar uppgifterna i ordern avseende t ex antal hanteras delleverans(er) och eventuella andra avvikelse i leveransen. Genomför kvalitets- och funktionskontroll Leveransgodkännare eller leveransmottagare verifierar att inleveransen uppfyller förväntningarna gällande kvalitet och funktion. Godkänn leverans Om leveransen motsvarar de uppställda kvalitets och kvantitetskraven godkänner Leveransgodkännaren leveransen i annat fall reklameras produkten. Beställare och budgetansvarig meddelas och avvikelsehantering inleds. Roller Leveransgodkännare Leveransmottagare Resultat Processens resultat är: Leveransgodkännare eller leveransmottagare har godkänt leveransen av en produkt alternativt reklamerat leveransen av en produkt 43

44 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.7 Detaljering av Betala Budgetansvarig Betala Faktura Godkänd leverans Läs upp faktura inklusive toleransnivåer Läs upp order Läs upp leveransgodkännade Kontrollera att fakturans pris, antal, villkor stämmer mot order inkl. ev. angivna toleransnivåer (öresavrundning, vikt mm) Om matchning godkänn faktura för betalning Om matchning ej kan ske skicka fakturan i manuellt fakturaflöde Betald faktura Syfte Syftet med processen är att hantera fakturor från att de inkommer till myndigheten till att de är korrekt betalda på ett effektivt sätt. Effekter Hanteringen av fakturor förenklas och automatiseras Lätta att upptäcka fel och att åtgärda dem Start Processen kan initieras på följande sätt: Leverantören har skickat en faktura för en produkt till myndigheten Aktiviteter Mottag/läs upp faktura Systemet läser fakturan inklusive definierade toleransnivåer. Läs upp order Systemet läser upp ordern. 44

45 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Läs upp leveransgodkännande Systemet kontrollerar att leveransen är godkänd. Matcha faktura mot order, leverans och toleransnivåer Systemet kontrollerar att fakturans pris, antal och ytterligare villkor stämmer mot order inklusive angivna toleransnivåer och att leveransen är godkänd. Godkänn faktura Om faktura, order och leverans matchar godkänner systemet fakturan för betalning. Om matchning ej kan ske via systemet skicka fakturan i manuellt fakturaflöde. Roller Budgetansvarig Resultat Processens har två alternativa resultat: En korrekt betald faktura för produkt eller En reklamerad faktura för produkt 45

46 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.8 Tillhandahålla myndighetens utbud Myndighetens e-handelssamordnare Läs in produktkatalog Kvalitetssäkra produktkatalog, anpassa utbud Informera internt inom myndigheten Publicera produktkatalog, förändringar och händelser Informera om avsteg från avtal till statens e handelssamordnare Syfte Syftet med processen är att förse myndigheten med giltiga och uppdaterade produktkataloger som grundas på gällande avtal, interna såväl som statliga ramavtal. Effekter Kontroll mot gällande avtal hanteras i systemet, beställaren behöver därför inte tolka avtalen Gällande avtal, riktlinjer, regler och policies hålls uppdaterade på en och samma plats där myndigheter sedan kan ta del av dem Andelen icke godkända inköp kan minskas i och med det arbetsflöde och de kontroller som utförs av systemet Statens och myndigheternas gällande avtal lagras central och gör tillgängliga på ett sådant sätt att myndigheterna alltid får tillgång till de senaste versionerna av avtalen. Minskar dubbelarbete gällande uppdateringar av avtal vilket bidrar till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Start Processen kan initieras genom att en myndighet behöver tillgång till ett statligt ramavtals produktkatalog eller att en leverantör som myndigheten har egna avtal med har skickat en uppdaterad produktkatalog till myndigheten. Aktiviteter Läs in produktkatalog Myndighetens e-handelssamordnare läser in de produktkataloger som finns att tillgå. 46

47 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE Kvalitetssäkra produktkatalog Myndighetens e-handelssamordnare kvalitetssäkra produktkatalog samt anpassar utbudet efter gällande riktlinjer. Informera internt Myndighetens e-handelssamordnare informerar myndigheten om gällande avtal och produkter de har i tillämpliga kataloger. Publicera produktkatalog Myndighetens e-handelssamordnare publicerar produktkatalogen samt ser till förändringar och händelser är korrekt införda. Informera om avsteg från avtal till statens e-handelssamordnare Myndighetens e-handelssamordnare informerar om eventuella avsteg från statliga ramavtal till statens e-handelssamordnare som för en förteckning över avstegen. Roller Myndighetens e-handelssamordnare Resultat Processen resulterar i korrekta och lättillgängliga produktkataloger som underlättar för myndigheterna när de ska anskaffa produkter och/eller tjänster enligt avtal. 47

48 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.9 Tillhandahålla statligt utbud Start Processen kan initieras genom att en myndighet har upphandlat ett statligt ramavtal eller att en ansluten leverantör har skickat en uppdaterad produktkatalog till statens e- handelssamordnare. Aktiviteter Kvalitetssäkra produktkatalog Statens e-handelssamordnare kvalitetssäkra produktkatalog samt anpassar utbudet efter gällande riktlinjer. Kvalitetssäkra s-kod Statens e-handelssamordnare kvalitetssäkrar s-koden för de ingående produkterna. Tillgängliggör produktkatalog Staten e-handelssamordnare tillgängliggör produktkatalogerna för myndigheterna och meddelare om att det finns en ny katalog publicerad.. Roller Staten e-handelssamordnare Resultat Processen resulterar i korrekta och lättillgängliga statliga produktkataloger. 48

49 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.10 Upphandla Syfte Syftet med processen är att genomföra en upphandling där tidigare avtal saknas. En upphandling genomförs på uppdrag av en budgetansvarig, upphandling sköts av rollen upphandlare/inköpare. Processen ligger utanför detta uppdrag och har därför inte detaljerats. Effekter Kontroll mot gällande avtal hanteras i systemet och lagras på enda ett ställe Gällande avtal, riktlinjer, regler och policies hålls uppdaterade på centralt varifrån myndigheten sedan kan ta del av dem 49

50 INKÖPSPROCESSEN: NY-LÄGE 4.11 Intern försörjning Syfte Syftet med processen är att tillgodose ett behov genom intern försörjning. Intern försörjning innebär att omfördela interna resurser för att täcka det uppkomna behovet. Processen ligger utanför detta uppdrag och har därför inte detaljerats. Effekter Kostnadsbesparingar genom minskat antal inköp Bättre utnyttjande av resurser 50

51 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH VISSA MYNDIGHETSINTERNA STYRDOKUMENT 5 Lagar, förordningar och vissa myndighetsinterna styrdokument Detta avsnitt innehåller de externa krav samt vissa interna krav som utgör styrningen av processerna. Arbetsordning Arkivförordningen (1991:446) Arkivlagen (1990:782) Avtalslagen (1915:218) Basnivå för informationssäkerhet (BITS) BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik BFN U88:11 Bokföring av tvistiga skulder BFNAR 2000:5 Arkivering BFNAR 2000:6 Verifikationer BFNAR 2001:2 Löpande bokföring Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet - EA-boken Föreskrift om hantering av elektroniska fakturor (VERVAFS 2007:1) Föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte, VERVAFS 2007:2 Föreskrift (PTSFS 2006:3) om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (2002:472) Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid elektronisk fakturering IT-säkerhetspolicy Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1092) om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer Mervärdesskattelag (1994:200) Miljöpolicy 51

52 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH VISSA MYNDIGHETSINTERNA STYRDOKUMENT Myndighetsförordning (2007:515) Personuppgiftslagen (1998:204) RA-FS 1997:4 Arkiv hos statliga myndigheter RA-FS 2003:1 Föreskrifter om tekniska krav för ADB-upptagningar RA-FS 2003:2 Upptagningar för automatisk databehandling RA-FS 2003:3 Föreskrifter och allmänna råd om överlämnande av upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar) till RA och landsarkiven RA-FS 2004:3 Föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar Sekretesslagen (1980:100) Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS2001:1) 52

53 ORDLISTA 6 Ordlista Beställare Roll som innebär att sammanfatta och genomföra beställning Jmf Plocka ihop varukorg Beställningssamordnare Roll som samordnar vissa beställningar för hela eller delar av myndigheten. Budgetansvarig Roll som innebär rätt att ingå ekonomiska förpliktelser för myndighetens räkning. Person som har behörighet att godkänna beställning och kontering. Inköpare Se rollen Upphandlare Kravställare Roll som innebär att formulera krav på produkten och dess egenskaper inklusive antal och volym. Representerar en brukare eller grupp av brukare. Leveransgodkännare Roll som innebär att granska och godkänna att leveransens kvalitet och kvantitet överensstämmer med lagd order. Kan vid behov initiera leveransavvikelsehantering. Leveransmottagare Roll som innebär att ta emot leveransen och kontrollera mot följesedel eller motsvarande till exempel tidsrapporter eller liknande. Myndighetens e-handelssamordnare Roll som innebär att administrera, informera och uppdatera produktinformation i systemet. Systemet arbetar på uppdrag av/i samråd med upphandlare. Produkt Sammanfattande benämning för vara och/eller tjänst. Statlig e-handelssamordnare Roll som innebär att administrera, informera och uppdatera produktinformation i systemet avseende statliga ramavtal. Systemet arbetar på uppdrag av/i samråd med upphandlare. Upphandlare Roll som innebär att genomföra upphandlingar i enlighet med LoU och myndighetens interna regelverk. Försörjer myndigheten med avtal samt strategisk avtalsförvaltning. 53

54 ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten. Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi skapar goda förutsättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter. Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14 Regeringsuppdrag Rapport Införandet av elektroniska inköp i staten Delrapport ESV 2008:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

Inköpshandbok Karolinska Institutet

Inköpshandbok Karolinska Institutet Inköpshandbok Karolinska Institutet Senaste webbversion: 2012-12-18 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Offentlig upphandling... 7 3 Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?...

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan

Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens inverkan Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. PM MISSIV 2009-12-18 Dnr 570/2009 11 (2) (27) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mindre företags möjligheter att delta i upphandling - den statliga inköpssamordningens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Kommentus Förlag 117 99 Stockholm Tel:

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 2015-08-31 Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 UTREDNINGSUPPDRAGET... 2 2 ARBETSPROCESSEN... 3 2.1 ORGANISATION...

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer