Plan för intern kontroll 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för intern kontroll 2014"

Transkript

1 SBN ADM 2013/ Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014

2 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern kontroll 4 Riskreducerande åtgärder under året 4 Processer och rutiner 4 Särskilda kontroller 7 Avgränsningar 8 Ansvar 8 Uppföljning 8

3 Inledning Huddinge antog den 5 maj 2003 ett reglemente för intern kontroll (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9410). Reglementet innebär i korthet att nämnderna i samband med den ordinarie planeringsprocessen ska göra en bedömning av riskområden och vilka oönskade händelser som kan inträffa för respektive verksamhet, samt om det förorsakar någon åtgärd från nämndens sida i form av nya eller förändrade rutiner, information och uppföljning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inom samtliga verksamheter årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll, som tillsammans med underlag från uppföljning av verksamhetsprocesser och rutiner samt synpunkter från revision/annan granskning sammanställs till en plan för intern kontroll. Denna plan följs upp och revideras årligen. Huddinges system för intern kontroll Bilden beskriver hur intern kontroll hänger ihop med, och stödjer, kommunens styrning. Cirklarna visar att underlag till planen för intern kontroll kommer från tre olika håll. Reglemente för intern kontroll Aktuella planer för intern kontroll Revisionsrapporter Uppföljning Plan för intern kontroll Riskanalys Rutiner/regelverk Verksamhetsplan Verksamhet Händelser Marsh+, andra källor IK-aktiviteter Processkartläggning, BITS, BRA-analys, Säkerhetsarbete, Huddingemodellen för arbetsmiljöarbete mm. 3

4 Beskrivning av nämndens system för intern kontroll Tidigare år har förvaltningens arbete med intern kontroll fokuserat riskanalys och riskreducering, men ett utvecklingsarbete pågår där vi vidareutvecklar internkontrollen mot ett sammanhållet system för att säkerställa god ordning. Sedan två år har planen kompletterats med riskanalysen och underlag även från två andra håll: uppföljning av processer och rutiner samt synpunkter från revision/annan granskning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inom samtliga avdelningar och enheter årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. En risksammanställning bruttolista över risker ligger till grund för arbetet. Identifierade risker är i huvudsak framtagna utifrån avdelningsperspektivet, vilket medför att riskerna är värderade utifrån denna horisont. Riskreducerande åtgärder under året Risker som prioriteras för åtgärder under planeringsperioden Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en bruttorisklista och utifrån denna identifierat prioriterade risker. Sannolikheten för att dessa risker inträffar bedöms som hög och om de skulle inträffa bedöms konsekvenserna bli allvarliga. Under 2013 har ett flertal revisioner genomförts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Revisorernas rekommendationer ligger till grund för ytterligare identifierade risker och brister. Under 2014 kommer förvaltningen att systematisera arbetet med intern kontroll och systematiskt arbeta med att åtgärda brister för samtliga aktuella revisioner riktade till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden. Förvaltningen kommer även att vidta fler åtgärder under 2014 för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av intern kontroll. Risk A: Bristfällig registrering. Korrekt registrering är nödvändig för att värna demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet enligt offentlighets- och sekretesslagens krav. Korrekt registrering krävs även för att kunna återsöka handlingar. Projekt för att införa nya rutiner för hanteringen av frågor, synpunkter, klagomål och felanmälningar. Detta projekt inkluderar hur dessa handlingar ska registreras. Dokumenthanteringsplanen kommer under 2014 att revideras för att säkerställa att rutinerna för hantering av förvaltningens handlingar (förvaring, bevarande och gallring) är uppdaterade. Utbildning för handläggare och chefer på avdelningarna i frågor rörande registrering som påbörjades 2013 kommer att fortsätta. Risk B: Hälsoproblem som orsakas av fel och brister i kommunens lokaler. Tekniska nämndhuset har utretts och delar av huset ska stängas under 2014 för stadigvarande kontorsverksamhet. Genomföra lokalprojekt som drivs av Huge fastigheter AB för att stänga olägliga delar av huset och flytta om verksamheterna. 4

5 Medarbetare med allvarliga besvär orsakade av lokalerna ska erbjudas alternativa arbetsplatser. Komplettera befintliga kontroller med ytterligare maskinella kontroller mot olika register Risk C: Inkorrekta upphandlingar av avtal. Under våren 2013 inkom en anmälan till Konkurrensverket angående förvaltningens upphandlingar. En genomlysning av befintliga avtal och entreprenörer har därför gjorts som visade på såväl korrekta upphandlingar som en del brister. Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning beställde en förvaltningsövergripande granskning av upphandlingar som inkluderar förslag till förbättrade rutiner. Följa förvaltningens framtagna upphandlingsplan för att undvika otillåtna direktupphandlingar. För att säkerställa kontinuerlig överblick av pågående och kommande upphandlingar under året införs upphandling som en stående punkt på ledningsgruppens agenda där ett strukturerat utdrag ur lednings- och informationssystemet LIS stäms av. Fortsatta utbildningar i lagen om offentlig upphandling. Medel av 2014 års budget omfördelas till kommunstyrelsen avseende en upphandlare som ska arbeta med samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsspecifika avtal. Revidering av delegation av beslutanderätt i samhällsbyggnadsnämnden. Ett första koncept för reviderad delegationsordning är framtaget i februari. Revideringen kommer att bygga på HKF 9420, beslutad , och kontinuerligt samråd med kommunstyrelsens förvaltning. Risk D: Bristande prioritering och styrning av projekt. Prioritering av förvaltningsövergripande styrning av projekt krävs för att kunna prioritera resurser inom förvaltningen och hantera förseningar och omplaneringar. Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet i att ta fram ett förvaltningsövergripande projektstödsverktyg. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är representerade i detta projekt på flera nivåer. Arbete med att processkartlägga strategiska processer inom förvaltningen kommer att genomföras, bland annat inom det förvaltningsövergripande processutvecklingsprogrammet. Risk E: Utbetalning till fel mottagare. Risk F: Inkorrekta utbetalningsunderlag. Riskreducerande åtgärder Informera godkännare och attestanter om vad som ska finnas med på ett utbetalningsunderlag, fortsätta med efterkontroller av underlag för resor, representation och andra ledningsnära kostnader. Risk G: Felaktiga periodiseringar. Upprätta riktlinjer för enheterna och informera om dessa, löpande utvärdering av reserveringar och periodiseringar, öka kontrollerna vid definitivbokföring av fakturor. Risk H: Bristande rutiner vad gäller gårdsarrenden, exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter Under hösten 2013 har en revision och en granskning genomförts som visar på brister vad gäller hanteringen av gårdsarrenden (revisionsskrivelse ), exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter (EY rapport ). De riskreducerande åtgärderna nedan genomförs i nära samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Framtagande av rutinbeskrivning för gårdsarrenden vad gäller krav på dokumentation vid rekrytering av arrendator och rutiner för besiktning i samband med byte av arrendator, samt principer för arrendeavgifter. Även ansvarsfördelningen mellan kommunen och arrendatorer ska tydliggöras. Framtagande av transparent planerings- och uppföljningsprocess för gårdsarrenden med rullande treårsplaner och årlig plan/budget per arrendegård samt respektive parts åtaganden. Upprätta register för förvärv, avyttring, upplåtelse, förvaltning och underhåll för exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter. Genomförd organisationsöversyn samt förtydligande av regelverk och rutiner vad gäller förvaltning av exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter. 5

6 Framtagande av flerårig underhållsplan för respektive objekt bland exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter. Genomföra översyn av regelverk och rutiner avseende hyresnivåer samt uppdatera riktlinjer för hyresnivåer för exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter. Risk I: Bristande följsamhet av riktlinjer och beslut vad gäller exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter I revisionen gällande hantering av exploateringsfastigheter samt permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter påtalades att riktlinjer och regler har funnits för verksamheten men att efterlevnad, förankring och styrande funktion för dessa har brustit. Ta fram ett program för kultur- och värdegrundsarbete i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Programmet ingår i kommunens åtgärdsprogram för fastighetstilldelning (punkt 10) och implementering ska påbörjas under våren Upphandling av konsult för att leda arbetet påbörjades i december Översyn av förvaltningens ekonomiska och administrativa regelverk med syfte att uppnå en effektivare och mer enhetlig och tydlig administration. Processer och rutiner Under 2011 inleddes arbetet med att identifiera nämndens viktigaste processer och de rutiner som finns för att säkerställa att processerna fungerar. Under 2014 ska denna sammanställning över processer och rutiner uppdateras och kompletteras för att ytterligare säkra en god intern kontroll. Åtgärder med anledning av synpunkter från revision/annan granskning Åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ämnar vidta under planeringsperioden utifrån rekommendationer från revision Granskning av skydd mot oegentligheter. Dnr Adm 2011/ Tjänsteutlåtande 8 juli Återkommande uppföljningar med fokus på risker för muta och bestickning. Ny rutiner arbetas in i verksamheterna. Revisionsrapport angående uppföljning av förbättringsområden som framkommit efter granskning av bygglovsprocessen. Diarienummer SBN Adm 2011/ Revisionsrapport, granskning av uppnådda effektivitetsvinster med e-tjänster Tjänsteutlåtande 20 augusti 6

7 2012. SBN adm 2012/ Revisonsrapport, granskning av kommunens styrning av projekt. Tjänsteutlåtande MSB 2012/ Revisionsrapport. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll. Tjänsteutlåtande SBN ADM-2012/ Revisionsrapport angående Internkontrollplanen för Miljönämnden enligt COSO-modellen. Revisionen föreslår en del komplement. Tjänsteutlåtande , Dnr Revisionsrapport, Dag- och spillvatten. MN och SBN har insikt i och kunskap om problem och brister. Tjänsteutlåtande , Dnr SBN 2013/ , När det nya avtalet och dagvattenstrategin är ordentligt implementerade i förvaltningens ordinarie arbete, bör utvärdering göras. Granskning av otillåtna bisysslor. Tjänsteutlåtande Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjer följs. Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. Dnr SBN Adm 2012/602 och MN Granskning av samhällsbyggnadsnämnden av arrenden. Tjänsteutlåtande 14 oktober 2013, dnr SBN NVA-2013/66. Transparens i processen nödvändig. o Checklista upprättas - rekrytering av arrendator, krav och driftspecifika krav. o Bedömningar och beslut för val av arrendator. o principer för beräkning av arrendeavg, dokumenteras. o dokumentation och nämndbeslut vid kostnader utöver avtal. o Besiktning vid byta av arrendator, dokumenteras. Granskning av vägunderhåll. Tjänsteutlåtande 22 oktober 2013, dnr GK 2011/ Specifika kvalitetsfaktorer för gatu- och vägunderhåll tas fram Inventering av nuläget görs Analys av inventeringen Reinvesteringsplan som ett komplement till den årliga driftsbudgeten. Särskilda kontroller Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat att genomföra en särskild genomlysning av delar av ekonomisystemet med inriktning på återföring av eventuellt förlorat kapital, en så kallad recovery audit, under våren Genomlysningen baseras på databehandling och granskning/utredning av data ur ekonomisystem, order/inköpssystem, avtal med mera och identifierar felaktigheter som till exempel dubbelbetalningar, missad avdragsrätt, inmatningsfel, ej redovisad ingående moms på leverantörsfakturor tillbaka i tiden, missade rabatter med mera. Genom att på detta sätt granska interna processer och identifiera eventuella svagheter i hanteringen av ekonomiska flöden förväntar vi oss ökad kontroll på de granskade interna processerna, vid behov utvecklade processer, återföring av förlorat kapital samt en ökad medvetenhet i organisationen. Då befintliga kontroller utökas under 2014 undviks bland annat utbetalningar till fel mottagare i större utsträckning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är involverad i denna process. Efterkontroller av underlag för resor, representation och andra ledningsnära kostnader kommer att fortsätta för att undvika inkorrekta utbetalningsunderlag. Felaktiga periodiseringar ska undvikas genom att bland annat kontrollerna vid definitivbokföring av fakturor ökas. 7

8 Avgränsningar Denna plan tar inte med åtgärder som nyligen genomförts eller redan är på gång, med anledning av förvaltningens egna analyser eller revisorernas rekommendationer. Planen behandlar inte heller den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras inom ramen för kommunens beredskapsoch krisplanering, som beskrivs i kommunens plan vid extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 9 september Varje nämnd ansvarar enligt den planen för att företa någon form av risk- och sårbarhetsanalys som visar risker för verksamheten om en extraordinär händelse skulle inträffa inom nämndens verksamhetsområde. Dessa analyser ligger till grund för den kontinuitetsplanering som nämnderna tar fram för de verksamheter som måste fortgå vid sådan händelse. Ansvar Ansvaret för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, processutveckling eller rekommendationer från revision eller annan granskning. Uppföljning Uppföljningen av arbetet med intern kontroll är integrerad i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen, där intern kontroll ägnas eget utrymme i verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse. De åtgärder som planeras under planeringsperioden redovisas i verksamhetsplanen. Planerade åtgärder följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter och samlat i verksamhetsberättelsen. 8

DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet

DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på MSB samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till SBN 1 (11) 8 januari 2014 SB-2014/27.912 HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen KS 4 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sara Duvner Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0330 Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad diarienummer LJR2014/17

Revisionsrapport - Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad diarienummer LJR2014/17 YTTRANDE 1(4) 2014-11-14 LJ 2014/1399 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm Granskning av projekthantering inom fastighetsområdet i Landstinget i Värmland Revisorerna - Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Gävle kommun. Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle

Gävle kommun. Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle Gävle kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle Ernst & Young AB Granskningsrapport 2013-01-25 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 1(1) DNR: SLU ua 2015.1.1.2-169 Exp. den 2015-02- Styrelsen Internrevisionen BESLUT 2015-02-19 Rektor Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa Årsrapport

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-02 DNR KS 2014.141 ANDREAS FORSLUND SID 1/4 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Revisionsrapporter

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Revisionsrapport nr 12 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2011. Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport nr 12 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2011. Huddinge kommun. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport nr 12 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2011 Huddinge kommun Granskning av intern kontroll Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 3 3. Intern

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer