DATUM 8 januari Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet"

Transkript

1 Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på MSB samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till SBN 1 (11) 8 januari 2014 SB-2014/ HANDLÄGGARE Ida Wiking Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till samhällsbyggnadsnämnden Nedanstående information är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring som pågår på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, utöver det som nämnden har beskrivit i sitt svar till revisorerna den 9 december Den andra delen ger en lägesbeskrivning över samtliga revisioner och dess identifierade åtgärder som är riktade till samhällsbyggnadsnämnden Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet Samhällsbyggnadsprocessen Under 2013 har samhällsbyggnadsprocessen gåtts igenom av mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen där ett flertal förslag till förbättringar av processen har framkommit. Projektet har också samarbetat med kommunstyrelsens förvaltning vad gäller styrning. Processen har beskrivits utifrån projektstart, planprogram, detaljplan, genomförande och utvärdering. Under 2014 behöver processen revideras av flera berörda ämnesexperter och övriga berörda för att säkerställas. Sedan återstår processägares kvalitetssäkring samt att utbilda inom den reviderade processen. Även gatu- och trafikavdelningen arbetar för närvarande med att beskriva de delar av detaljplaneprocessen där de är aktiva och avdelningen utformar stöd för vad som bör ingå i en planbeskrivning. Processen för genomförande av allmän platsmark i detaljplan respektive investering för förbättring av befintliga anläggningar är beskrivet sedan tidigare och under 2013 har gatu- och trafikavdelningen arbetat fram kompletterande mallar för att säkra processen. Under hösten 2013 har en anpassad projektledarutbildning tagits fram för samhällsbyggnadsprocessen. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stab BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

2 2 (11) Kommunövergripande projektstödsverktyg Det nyinrättade projektkontoret inom kommunstyrelsens förvaltning har tagit över ledningen av arbetet med att ta fram ett förbättrat stöd för styrning av kommunens projekt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är drivande i arbetet och deltar i såväl styrgrupp som arbetsgrupper för projektet och kravställer på verktyget utifrån den komplexa samhällsbyggnadsprocessen. Projektstyrningsverktyget kommer att ge en effektivare och mer transparent uppföljning av tid och budget samt stötta ledningens överblick och prioritering av projekt genom en projektportfölj. Projektet för kravställan avslutas i februari 2014 och därefter startas arbetet med att utveckla och handla upp verktyget. Parallellt kommer kostnadsstyrning och riskhantering av exploaterings- och investeringsprojekt att utvecklas. Ett flertal kunskapsseminarier kommer att pågå under hela året och arbetet startar med en intern workshop i januari Bemötandearbete, ledarutveckling och medarbetarutveckling Arbete med att utveckla bemötande, ledarskap och medarbetarskap pågår såväl förvaltningsövergripande som avdelningsvis. Ledningsgruppsutveckling samt en kultur- och värdegrundsanalys är under upphandling. Ett program för kultur- och värdegrundsarbete kommer att pågå under 2014 i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning med start under våren Flera avdelningar arbetar aktivt med att utveckla bemötande gentemot invånare, kunder och medarbetare. Lantmäteriavdelningen har utifrån medarbetarenkäten 2013 identifierat behov av att stärka medarbetarskap och medarbetaransvar på avdelningen och arbetar dels med coachning av avdelningens chefer, och dels med att implementera nya förhållningssätt för hela avdelningens personal. Syftet är bland annat att avdelningens chefer ska få stöd i att proaktivt skapa en arbetsvardag som är långsiktigt hållbar och att stärka medarbetargruppernas och avdelningens förmåga att arbeta som ett team. Även mark- och exploateringsavdelningen har arbetat med att ge medarbetarna redskap för att hantera hög arbetsbelastning och med att utveckla medarbetarskapet. Huvuddelen av dessa insatser har genomförts under 2013 men fortsätter eller avslutas under Inom bygglovavdelningen pågår bemötandeutbildningar samt utbildningar i etik och moral för alla medarbetare. Avdelningen genomför ett omfattande förändringsarbete med nio identifierade lösningsspår där alla medarbetare har deltagit i någon arbetsgrupp. Lösningsspåren omfattar bl.a. förbättrade rutiner inom olika verksamhetsdelar, förbättrad registrering, förbättrat samarbete med andra avdelningar inom förvaltningen och utvecklat teamarbete inom avdelningen samt förbättrad extern information. Förvaltningens servicecenter har genomfört en bemötandeutbildning och därefter haft medlyssning av bemötandekonsult vid inkommande telefonsamtal. Medlyssningen har efterföljts av återkopplingssamtal där bra saker lyfts fram liksom

3 3 (11) förbättringsmöjligheter. Ett liknande koncept med samma konsult har genomförts på mark- och exploateringsavdelningen samt gatu- och trafikavdelningen där medarbetare har blivit skuggade i sin vardag för att sedan få återkoppling och stöd i en individuell handlingsplan för förbättrat bemötande. Positivt företagsklimat Bemötandearbetet riktar sig även externt genom projektet Positivt företagsklimat där bland annat studiebesök och utbildningsdagar har hållits under Förutom ett gott bemötande är förbättrade rutiner vid företagsförfrågningar mål för projektet som fortsätter under Barnkonsekvensanalyser och jämställdhetsintegrering Under 2013 har barnkonsekvensanalys genomförts för rutschbanan i Visättra och under 2014 kommer flera avdelningar arbeta med att förstärka barnperspektivet. Kunskapsseminarium om barns behov, barnkonventionen, barnperspektiv och barnets perspektiv ska genomföras. Metodik för barnkonsekvensanalys kommer att användas i ett pilotprojekt som sedan kommer att utvärderas för att ge underlag för en metodik att använda framöver. Den nya upphandlingen för snöröjning har ökat fokus på framkomlighet ur ett jämställdhetsperspektiv. Handbok och rutiner för gatuprojekt kommer att ses över ur ett jämställdhetsperspektiv och förbättras om så behövs. Under 2013 färdigställdes en trygghetshandbok och denna kommer att integreras i organisationen under Jämförelser med andra kommuner Förvaltningen jämför sig med andra kommuner i ett antal olika samarbeten. Samhällsbyggnadsprocesen jämförs inom Stadsbyggnadsbenchen som är ett nätverk med åtta kommuner. En byggherrenekät genomfördes hösten 2012 och en sakägarenkät under hösten Förutom kundnöjdhet arbetar kommunerna inom Stadsbyggnadsbenchen med att hitta gemensamma nyckeltal för jämförelser. Bygglovalliansen genomför varje år en mätning där 16 kommuner deltar. Bygglovhanteringen jämförs även med samtliga Stockholmskommuner och totalt 190 kommuner i landet inom Stockholm Business Alliance mätning. I denna undersöks företagsklimatet. Verksamhetsplanering Arbetet med verksamhetsplanering för samhällsbyggnadsnämnden har utvecklats under 2013 och detta arbete fortsätter under Mål- och resultatstyrningen har förtydligats genom framtagande av delmål och där mått och åtaganden har knutits till respektive delmål. För 2014 ska processen för verksamhetsplanering förstärkas med en integrerad process för internkontroll. Arbetet med att identifiera risker på ett systematiskt sätt kommer att vidareutvecklas och de dokumenterade riskerna ska

4 4 (11) sedan utgöra en integrerad del i arbetet med att sätta mål och åtaganden för Under 2013 genomfördes en workshop med nämnden om mål, mått och åtaganden för 2014 i syfte att uppnå en förbättrad politisk förankring och tydlig genomgång av verksamhetsplanen på ett tidigt stadium. Detta arbetssätt kommer att upprepas och utvecklas för Administration Ett förslag om hantering av kund- och leverantörsfakturor som kommer att innebära en effektivisering och kvalitetshöjning av verksamheten är under utarbetande. En översyn av administrativa resurser genomfördes 2012 för att minska sårbarheten inom avdelningarna och en omfördelning av arbetsuppgifter har skett därefter. Delar av ekonomiadministrationen inom planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen, lantmäteriavdelningen och naturvårdsavdelningen har centraliserats till en ekonomiassistent på staben för att avlasta avdelningarna. Under hösten har ett projekt för förbättrad service och hantering av invånarnas frågor, synpunkter, felanmälningar och klagomål startat på gatuavdelningarna. Projektet fokuserar på administrativa rutiner för att säkerställa korrekt registrering och korta svarstider. Kartläggning av nuvarande arbetssätt samt workshop om önskat nyläge har genomförts. Nya förvaltningsövergripande rutiner är under arbete och ska implementeras under Projektet samordnas med ett mer övergripande arbete att bearbeta och ta fram nya arkivrutiner samt uppdatera dokumenthanteringsplanen. Uppdaterade rutinbeskrivningar Ett flertal rutinbeskrivningar, förutom de som nämns ovan, håller på att tas fram eller uppdateras för att tydliggöra handläggningen och säkra resultatet. Det gäller exempelvis för gatukostnadsunderlag, markanvisningar, värdering och försäljning av småhustomter samt beräkning av kostnader för att bygga gator och parker. Inom gatu- och parkdriftsavdelningen kommer arbetsprocesser att beskrivas och dokumenteras under 2014 för att minska sårbarheten och öka transparensen i verksamheten. Organisation och ledarskap Från och med 1 jan 2014 ändras organisationen för parkdriften. Varje parkdistrikt kommer att få en arbetsledare som har ett visst ekonomi- och personalansvar. Decentraliseringen av beslut ska bidra till ökad delaktighet i gatu- och parkdriftavdelningens arbete och planering. Under 2013 har parkverksamheten tagit emot fem personer med försörjningsstöd inom satsningen 100 Huddingejobb. Naturvårdsavdelningens tidigare avdelningschef beslutades få nya arbetsuppgifter utan personalansvar i juni och samtidigt påbörjades rekrytering av tillfällig naturvårdschef. I september tillsattes tjänsten som tf chef och rekrytering av ordinarie naturvårdschef pågår.

5 5 (11) Stabens organisation har utvärderats av extern konsult och resultatet har gåtts igenom med berörda. Förslag till organisation kommer i januari 2014 med invävda synpunkter från berörda.

6 6 (11) Lägesrapport över identifierade åtgärder i revisioner riktade till Samhällsbyggnadsnämnden (utöver åtgärdsprogram skickat till revisorerna 9 dec 2013) Bygglovsprocessen, revisionsskrivelse SBN Adm 2011/ Ta fram etappmål för de tre uppsatta målen Säkerställa att det uppsatta målet om effektiv handläggningstider nås utifrån de tre mått som satts upp; medel antal dagar från inkommen ansökan till beslut, medel antal dagar från komplett ärende till beslut samt antal ärenden som är kompletta vid ansökan. Göra en utvärdering en tid efter att den nya organisationen har funnit sina former för att undersöka om balans finns mellan behov och resurser. Fastställa en tidplan för att utvärdera om de genomförda åtgärderna får önskad effekt bland annat vad gäller ökad kundnöjdhet. Klart Klart, följs löpande inom VP. Klart, kundnöjdhet följs regelbundet. Etappmål för de tre identifierade målen har tagits fram och en sammanställning av alla årets ärenden fram till december 2013 har gjorts, se nedanstående tabell. Vad gäller kompletta ärenden har 99,8 % beslutats inom lagens tio veckor. En fortsatt utmaning är att få fler sökande att lämna in fullständiga bygglovhandlingar, se nedan. Mål Medel antal dagar från inkommen ansökan till beslut Medel antal dagar från komplett ärende till beslut Andel ärenden som är kompletta vid ansökan Utfall december 2013 Mål dagar vilket motsvarar 6 veckor 13 veckor. 15 dagar. (73 % klaras inom 3 veckor under 2013) 53 % under % 80 % klaras inom 3 veckor Under 2012 utökades avdelningen med fyra tjänster, varav tre blev tillsatta. Rekryteringar av flera medarbetare pågår på grund av att medarbetare byter arbetsgivare.

7 7 (11) Bygglovsavdelningen har sedan 2011 arbetat med LEAN-verktyget. Grunderna för LEAN är kvalitet, flexibilitet/effektivitet och service/kundnöjdhet. Under hösten har avdelningen arbetat utifrån nio lösningsspår och detta arbete fortsätter under Förbättra information och rutiner före ansökan (bland annat på webben) 2. Ta fram rutiner för registreringar 3. Skapa en ny styrningshylla /digital nulägesöverblick 4. Utveckla rutin för förhandsgranskning inklusive checklista och mallar 5. Utveckla samarbetet med andra avdelningar inom MSB (bl.a. vid remisshantering) 6. Utveckla rutiner för bygglovshantering 7. Utveckla ett teamarbete på avdelningen 8. Utveckla rutiner för mötesstruktur 9. Utveckla information och rutiner kring tekniskt samråd Bygglovalliansens mätning för 2013 visar att 65 % är nöjda med handläggningen som helhet under Tre fjärdedelar av de svarande är privatpersoner. I mätningen som genomfördes 2012 uppgav 62 % att de var nöjda med handläggningen som helhet. För samtliga 16 kommuner som ingår i Bygglovalliansens mätningar uppger 68 % att de är nöjda Huddinge kommun är en av sex kommuner som har förbättrat sitt resultat mellan 2012 och Företagares upplevelse av bygglovhanteringen undersöks i Stockholm Business Alliance undersökning. I denna får Huddinge ett Nöjd kund index, NKI, på 47 i 2013 års mätning. Detta är en försämring jämfört med 2011 då NKI var 59. Inom bygglovavdelningen pågår ett flertal aktiva åtgärder för att förbättra bemötande, rutiner och information, se ovan. Införandet av en grupp medarbetare som vänder sig specifikt till företagare pågår och kommer att bli klar i slutet av januari Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden, revisionsskrivelse SBN Adm-2012/ Komplettera internkontrollplanen med tydliga skrivningar rörande ansvar för identifiering, värdering, prioritering samt uppföljning av risker Ta fram en plan för kompetensförsörjning Vidta åtgärder för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av intern kontroll och processen kring intern kontroll i verksamheterna Ej påbörjat Påbörjat

8 8 (11) Tydligare dokumentera på vilken grund riskerna bedöms och värderas i bruttolistan Överväga att ta fram skriftlig information på de i kommunen vanligast förekommande språken Vara fortsatt uppmärksam på det rådande arbetsklimatet i verksamheterna och vidta nödvändiga åtgärder Överväga att utarbeta såväl en förvaltningsövergripande som avdelningsspecifika kommunikationsstrategier Påbörjat Arbetet med att integrera intern kontroll i verksamhetsplaneringen på ett mer omfattande sätt är ett prioriterat område för förvaltningen under I detta arbete kommer även förvaltningens medarbetare att involveras, se ovan. COSO-modellen kommer fortsatt användas för att bedöma sannolikhet och konsekvens av identifierade risker i en bruttorisklista. Dokumentationen av bedömningarna, prioritering, ansvarig och uppföljning ska förbättras. Ekonomin är sedan tidigare i delar centraliserad till staben. Ett förslag på ytterligare centralisering finns framtaget där all kund- och leverantörsfakturering hanteras via staben och konteras innan fakturor skickas vidare till avdelningarna. Detta ger en effektivisering samt en ökad medvetenhet hos den ekonomiadministrativa personalen om intern kontroll. Under 2013 har nya riktlinjer antagits för bisysslor (HKF 9930). På MSB har därför information riktad till all personal påbörjats genom att tas upp på arbetsplatsträffar och detta arbete fortsätter under Enligt centrala rutiner ska bisysslor anmälas årligen. Mycket arbete återstår dock för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av intern kontroll. Förvaltningen kommer att vidta fler åtgärder under 2014 för att öka denna medvetenhet. Varje år genomförs en medarbetarenkät som undersöker bland annat arbetsklimat där riktvärden finns för önskat läge. När resultatet delges respektive avdelning utarbetas en handlingsplan för kommande år fram på arbetsplatsträffar. Flera avdelningar har under 2013 arbetat med medarbetarutveckling och internt bemötande, se ovan. En förvaltningsövergripande kommunikationsstrategi som ska gälla fem år framöver är framtagen men inte beslutad. Arbetet har fördröjts till följd av prioritering av kriskommunikation under hösten Utifrån kommunikationsstrategin kommer en förvaltningsövergripande kommunikationsplan att tas fram varje år som baseras på målen i verksamhetsplanen och som beskriver de kommunikationsinsatser och målgrupper som ledningsgruppen prioriterar för året. De konkreta insatserna för

9 9 (11) förvaltningen samlas sedan i en aktivitetsplan som bygger på de olika avdelningarnas arbetsplaner. Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för nationella minoriteter under Planen togs upp i kommunens ledningsgrupp den 19 dec och kommer att samordnas via KSF och ska hanteras inom befintlig budget. Oegentligheter, revisionsskrivelse SBN Adm 2011/ Utföra och dokumentera löpande riskbedömningar där också risk för muta och bestickning behandlas Utveckla kommunikationen och genomföra kommunikationskampanjer i samband med utbildningar Risker för muta och bestickning hanteras inom arbetet med COSO-modellen och framtagande av en bruttorisklista. För att bättre sprida information om mutor, bisysslor, jäv och representation håller ett sammanhållet paket på att arbetas fram till introduktionsutbildningen. Detta ska vara klart i juni Under 2013 har riktlinjer antagits för att motverka mutor, HKF Information riktad till all personal har därför påbörjats genom att tas upp på arbetsplatsträffar och detta arbete fortsätter under nästa år. En kursplan kommer att utformas under det första kvartalet 2014 som inkluderar information och praktiska övningar kring att motverka mutor, men även bisysslor, jäv och andra intressekonflikter, registrering samt intern representation. Utbildningen blir ordinarie inslag i MSBs utbildning för nyanställda och kommer även att genomföras löpande under året för alla anställda. Särskild rutin för jävsproblematik i bygglovärenden är utarbetad enligt separat förslag till beslut av SBN i januari Granskning av otillåtna bisysslor, tjänsteutlåtande SBN Adm 2012/602 Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjer följs. Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. Klart Nya riktlinjer har även tagits fram för bisysslor under 2013, HKF Arbetssättet med att föra ut informationen till medarbetare genom APT gäller bisysslor, liksom

10 10 (11) att innehållet i riktlinjerna förankras och förs ut genom utbildningar enligt framtagen kursplan. Återrapportering av bisyssla sker genom årlig inventering där anställda med bisysslor ska anmäla och få detta godkänt enligt fastställd blankett. Vägunderhåll, tjänsteutlåtande GK 2011/ (revisionsskrivelse ). Ta fram specifika kvalitetsmål för underhållet definieras Långsiktig plan för gatuunderhållet Det som inte når upp till de fastslagna målen ska definieras som en underhållsskuld Påbörjat, ska genomföras under 2014 enl. VP Se ovan Se ovan Ett av åtagandena under delmålet välskött offentlig utemiljö i verksamhetsplan för 2014 är att ta fram en reinvesteringsplan för gator och vägar. Efter att en inventering av statusen på kommunens gator och vägar är genomförd under våren kommer kvalitetsmål att definieras. Reinvesteringsplanen och underhållsskulden kommer sedan att utarbetas utifrån beslutad kvalitetsnivå. Dag- och spillvatten, tjänsteutlåtande SBN Adm 2013/ Den interna samordningen och kommunikationen av vattenfrågorna ses över Följa upp och utvärdera effekterna av den nya dagvattenstrategin och det nya avtalet med Stockholm Vatten följs upp och utvärderas efter att dessa omsatts i handling. De vill särskilt poängtera att medborgarperspektivet beaktas. För att kunna nå miljökvalitetsnormerna i Huddinges sjöar och vattendrag har vattenfrågorna fått ökat fokus inom förvaltningens arbete under Under våren bildades en vattengrupp med uppgift att bland annat att stärka arbetet med att implementera kommunens dagvattenstrategi. Vattengruppen arbetar även med frågan hur förvaltningen kan samverka bättre och arbeta effektivare tillsammans med Stockholm vatten.

11 11 (11) Vad gäller uppföljning av dagvattenstrategin har en ansvarig pekats ut för att varje år följa upp ansvarsfördelningen i strategin. Tanken är att justera sådant som inte fungerar bra, lägga till sådant som saknas samt ta bort sådant som är inaktuellt. Effektiviseringsvinster med e-tjänster, tjänsteutlåtande SBN Adm 2012/ Riktlinjer och samsyn klargörs innan ytterligare e-tjänster utvecklas. Kommunstyrelsen och berörda nämnder gemensamt tar fram modeller för att mäta e-tjänsternas inre och yttre effektivitet. Ej påbörjat Ej påbörjat Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens ITorganisation och har organiserat en struktur för att möta upp den nya ITorganisationen. Strukturen följer verksamhetsplaneringsprocessen och innebär regelbundna möten för att samla upp idéer för verksamhetsutveckling och förvaltningens behov av IT-stöd i detta arbete. Förvaltningen deltar även i styrgrupper i gemensamma projekt och driver frågor om informationssäkerhet och stöttar införande av informations- och datamodeller. Styrning av projekt, Tjänsteutlåtande MSB 2012/ Noggrant överväga detaljplanens omfattning genom etappindelning alternativt överväg olika genomförandetid för olika delområden. Tydliggöra PLEXMAN i de avsnitt som innebär en otydlig ansvarsfördelning samt med en punkt avseende avstämning av planhandlingarna i projektgruppen inför detaljplanens godkännande. Arbeta fram rutiner för överlämnande av projekt mellan tjänstemän. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning med att kartlägga arbetsgång och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen, se ovan. Ett annat högt prioriterat arbete under 2013, och fortsättningsvis 2014, är införande av ett kommungemensamt projektstyrningsverktyg där förvaltningen är med och driver kravställan för att verktyget ska ge stöd i samhällsbyggandsprocessen.

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess

Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM 2015-02-04 1(12) Handläggare Linda Hillner 08-535 313 84 linda.hillner@huddinge.se Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess Sammanfattning Kommunstyrelsens

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer