DATUM 8 januari Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet"

Transkript

1 Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på MSB samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till SBN 1 (11) 8 januari 2014 SB-2014/ HANDLÄGGARE Ida Wiking Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till samhällsbyggnadsnämnden Nedanstående information är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring som pågår på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, utöver det som nämnden har beskrivit i sitt svar till revisorerna den 9 december Den andra delen ger en lägesbeskrivning över samtliga revisioner och dess identifierade åtgärder som är riktade till samhällsbyggnadsnämnden Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet Samhällsbyggnadsprocessen Under 2013 har samhällsbyggnadsprocessen gåtts igenom av mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen där ett flertal förslag till förbättringar av processen har framkommit. Projektet har också samarbetat med kommunstyrelsens förvaltning vad gäller styrning. Processen har beskrivits utifrån projektstart, planprogram, detaljplan, genomförande och utvärdering. Under 2014 behöver processen revideras av flera berörda ämnesexperter och övriga berörda för att säkerställas. Sedan återstår processägares kvalitetssäkring samt att utbilda inom den reviderade processen. Även gatu- och trafikavdelningen arbetar för närvarande med att beskriva de delar av detaljplaneprocessen där de är aktiva och avdelningen utformar stöd för vad som bör ingå i en planbeskrivning. Processen för genomförande av allmän platsmark i detaljplan respektive investering för förbättring av befintliga anläggningar är beskrivet sedan tidigare och under 2013 har gatu- och trafikavdelningen arbetat fram kompletterande mallar för att säkra processen. Under hösten 2013 har en anpassad projektledarutbildning tagits fram för samhällsbyggnadsprocessen. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stab BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

2 2 (11) Kommunövergripande projektstödsverktyg Det nyinrättade projektkontoret inom kommunstyrelsens förvaltning har tagit över ledningen av arbetet med att ta fram ett förbättrat stöd för styrning av kommunens projekt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är drivande i arbetet och deltar i såväl styrgrupp som arbetsgrupper för projektet och kravställer på verktyget utifrån den komplexa samhällsbyggnadsprocessen. Projektstyrningsverktyget kommer att ge en effektivare och mer transparent uppföljning av tid och budget samt stötta ledningens överblick och prioritering av projekt genom en projektportfölj. Projektet för kravställan avslutas i februari 2014 och därefter startas arbetet med att utveckla och handla upp verktyget. Parallellt kommer kostnadsstyrning och riskhantering av exploaterings- och investeringsprojekt att utvecklas. Ett flertal kunskapsseminarier kommer att pågå under hela året och arbetet startar med en intern workshop i januari Bemötandearbete, ledarutveckling och medarbetarutveckling Arbete med att utveckla bemötande, ledarskap och medarbetarskap pågår såväl förvaltningsövergripande som avdelningsvis. Ledningsgruppsutveckling samt en kultur- och värdegrundsanalys är under upphandling. Ett program för kultur- och värdegrundsarbete kommer att pågå under 2014 i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning med start under våren Flera avdelningar arbetar aktivt med att utveckla bemötande gentemot invånare, kunder och medarbetare. Lantmäteriavdelningen har utifrån medarbetarenkäten 2013 identifierat behov av att stärka medarbetarskap och medarbetaransvar på avdelningen och arbetar dels med coachning av avdelningens chefer, och dels med att implementera nya förhållningssätt för hela avdelningens personal. Syftet är bland annat att avdelningens chefer ska få stöd i att proaktivt skapa en arbetsvardag som är långsiktigt hållbar och att stärka medarbetargruppernas och avdelningens förmåga att arbeta som ett team. Även mark- och exploateringsavdelningen har arbetat med att ge medarbetarna redskap för att hantera hög arbetsbelastning och med att utveckla medarbetarskapet. Huvuddelen av dessa insatser har genomförts under 2013 men fortsätter eller avslutas under Inom bygglovavdelningen pågår bemötandeutbildningar samt utbildningar i etik och moral för alla medarbetare. Avdelningen genomför ett omfattande förändringsarbete med nio identifierade lösningsspår där alla medarbetare har deltagit i någon arbetsgrupp. Lösningsspåren omfattar bl.a. förbättrade rutiner inom olika verksamhetsdelar, förbättrad registrering, förbättrat samarbete med andra avdelningar inom förvaltningen och utvecklat teamarbete inom avdelningen samt förbättrad extern information. Förvaltningens servicecenter har genomfört en bemötandeutbildning och därefter haft medlyssning av bemötandekonsult vid inkommande telefonsamtal. Medlyssningen har efterföljts av återkopplingssamtal där bra saker lyfts fram liksom

3 3 (11) förbättringsmöjligheter. Ett liknande koncept med samma konsult har genomförts på mark- och exploateringsavdelningen samt gatu- och trafikavdelningen där medarbetare har blivit skuggade i sin vardag för att sedan få återkoppling och stöd i en individuell handlingsplan för förbättrat bemötande. Positivt företagsklimat Bemötandearbetet riktar sig även externt genom projektet Positivt företagsklimat där bland annat studiebesök och utbildningsdagar har hållits under Förutom ett gott bemötande är förbättrade rutiner vid företagsförfrågningar mål för projektet som fortsätter under Barnkonsekvensanalyser och jämställdhetsintegrering Under 2013 har barnkonsekvensanalys genomförts för rutschbanan i Visättra och under 2014 kommer flera avdelningar arbeta med att förstärka barnperspektivet. Kunskapsseminarium om barns behov, barnkonventionen, barnperspektiv och barnets perspektiv ska genomföras. Metodik för barnkonsekvensanalys kommer att användas i ett pilotprojekt som sedan kommer att utvärderas för att ge underlag för en metodik att använda framöver. Den nya upphandlingen för snöröjning har ökat fokus på framkomlighet ur ett jämställdhetsperspektiv. Handbok och rutiner för gatuprojekt kommer att ses över ur ett jämställdhetsperspektiv och förbättras om så behövs. Under 2013 färdigställdes en trygghetshandbok och denna kommer att integreras i organisationen under Jämförelser med andra kommuner Förvaltningen jämför sig med andra kommuner i ett antal olika samarbeten. Samhällsbyggnadsprocesen jämförs inom Stadsbyggnadsbenchen som är ett nätverk med åtta kommuner. En byggherrenekät genomfördes hösten 2012 och en sakägarenkät under hösten Förutom kundnöjdhet arbetar kommunerna inom Stadsbyggnadsbenchen med att hitta gemensamma nyckeltal för jämförelser. Bygglovalliansen genomför varje år en mätning där 16 kommuner deltar. Bygglovhanteringen jämförs även med samtliga Stockholmskommuner och totalt 190 kommuner i landet inom Stockholm Business Alliance mätning. I denna undersöks företagsklimatet. Verksamhetsplanering Arbetet med verksamhetsplanering för samhällsbyggnadsnämnden har utvecklats under 2013 och detta arbete fortsätter under Mål- och resultatstyrningen har förtydligats genom framtagande av delmål och där mått och åtaganden har knutits till respektive delmål. För 2014 ska processen för verksamhetsplanering förstärkas med en integrerad process för internkontroll. Arbetet med att identifiera risker på ett systematiskt sätt kommer att vidareutvecklas och de dokumenterade riskerna ska

4 4 (11) sedan utgöra en integrerad del i arbetet med att sätta mål och åtaganden för Under 2013 genomfördes en workshop med nämnden om mål, mått och åtaganden för 2014 i syfte att uppnå en förbättrad politisk förankring och tydlig genomgång av verksamhetsplanen på ett tidigt stadium. Detta arbetssätt kommer att upprepas och utvecklas för Administration Ett förslag om hantering av kund- och leverantörsfakturor som kommer att innebära en effektivisering och kvalitetshöjning av verksamheten är under utarbetande. En översyn av administrativa resurser genomfördes 2012 för att minska sårbarheten inom avdelningarna och en omfördelning av arbetsuppgifter har skett därefter. Delar av ekonomiadministrationen inom planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen, lantmäteriavdelningen och naturvårdsavdelningen har centraliserats till en ekonomiassistent på staben för att avlasta avdelningarna. Under hösten har ett projekt för förbättrad service och hantering av invånarnas frågor, synpunkter, felanmälningar och klagomål startat på gatuavdelningarna. Projektet fokuserar på administrativa rutiner för att säkerställa korrekt registrering och korta svarstider. Kartläggning av nuvarande arbetssätt samt workshop om önskat nyläge har genomförts. Nya förvaltningsövergripande rutiner är under arbete och ska implementeras under Projektet samordnas med ett mer övergripande arbete att bearbeta och ta fram nya arkivrutiner samt uppdatera dokumenthanteringsplanen. Uppdaterade rutinbeskrivningar Ett flertal rutinbeskrivningar, förutom de som nämns ovan, håller på att tas fram eller uppdateras för att tydliggöra handläggningen och säkra resultatet. Det gäller exempelvis för gatukostnadsunderlag, markanvisningar, värdering och försäljning av småhustomter samt beräkning av kostnader för att bygga gator och parker. Inom gatu- och parkdriftsavdelningen kommer arbetsprocesser att beskrivas och dokumenteras under 2014 för att minska sårbarheten och öka transparensen i verksamheten. Organisation och ledarskap Från och med 1 jan 2014 ändras organisationen för parkdriften. Varje parkdistrikt kommer att få en arbetsledare som har ett visst ekonomi- och personalansvar. Decentraliseringen av beslut ska bidra till ökad delaktighet i gatu- och parkdriftavdelningens arbete och planering. Under 2013 har parkverksamheten tagit emot fem personer med försörjningsstöd inom satsningen 100 Huddingejobb. Naturvårdsavdelningens tidigare avdelningschef beslutades få nya arbetsuppgifter utan personalansvar i juni och samtidigt påbörjades rekrytering av tillfällig naturvårdschef. I september tillsattes tjänsten som tf chef och rekrytering av ordinarie naturvårdschef pågår.

5 5 (11) Stabens organisation har utvärderats av extern konsult och resultatet har gåtts igenom med berörda. Förslag till organisation kommer i januari 2014 med invävda synpunkter från berörda.

6 6 (11) Lägesrapport över identifierade åtgärder i revisioner riktade till Samhällsbyggnadsnämnden (utöver åtgärdsprogram skickat till revisorerna 9 dec 2013) Bygglovsprocessen, revisionsskrivelse SBN Adm 2011/ Ta fram etappmål för de tre uppsatta målen Säkerställa att det uppsatta målet om effektiv handläggningstider nås utifrån de tre mått som satts upp; medel antal dagar från inkommen ansökan till beslut, medel antal dagar från komplett ärende till beslut samt antal ärenden som är kompletta vid ansökan. Göra en utvärdering en tid efter att den nya organisationen har funnit sina former för att undersöka om balans finns mellan behov och resurser. Fastställa en tidplan för att utvärdera om de genomförda åtgärderna får önskad effekt bland annat vad gäller ökad kundnöjdhet. Klart Klart, följs löpande inom VP. Klart, kundnöjdhet följs regelbundet. Etappmål för de tre identifierade målen har tagits fram och en sammanställning av alla årets ärenden fram till december 2013 har gjorts, se nedanstående tabell. Vad gäller kompletta ärenden har 99,8 % beslutats inom lagens tio veckor. En fortsatt utmaning är att få fler sökande att lämna in fullständiga bygglovhandlingar, se nedan. Mål Medel antal dagar från inkommen ansökan till beslut Medel antal dagar från komplett ärende till beslut Andel ärenden som är kompletta vid ansökan Utfall december 2013 Mål dagar vilket motsvarar 6 veckor 13 veckor. 15 dagar. (73 % klaras inom 3 veckor under 2013) 53 % under % 80 % klaras inom 3 veckor Under 2012 utökades avdelningen med fyra tjänster, varav tre blev tillsatta. Rekryteringar av flera medarbetare pågår på grund av att medarbetare byter arbetsgivare.

7 7 (11) Bygglovsavdelningen har sedan 2011 arbetat med LEAN-verktyget. Grunderna för LEAN är kvalitet, flexibilitet/effektivitet och service/kundnöjdhet. Under hösten har avdelningen arbetat utifrån nio lösningsspår och detta arbete fortsätter under Förbättra information och rutiner före ansökan (bland annat på webben) 2. Ta fram rutiner för registreringar 3. Skapa en ny styrningshylla /digital nulägesöverblick 4. Utveckla rutin för förhandsgranskning inklusive checklista och mallar 5. Utveckla samarbetet med andra avdelningar inom MSB (bl.a. vid remisshantering) 6. Utveckla rutiner för bygglovshantering 7. Utveckla ett teamarbete på avdelningen 8. Utveckla rutiner för mötesstruktur 9. Utveckla information och rutiner kring tekniskt samråd Bygglovalliansens mätning för 2013 visar att 65 % är nöjda med handläggningen som helhet under Tre fjärdedelar av de svarande är privatpersoner. I mätningen som genomfördes 2012 uppgav 62 % att de var nöjda med handläggningen som helhet. För samtliga 16 kommuner som ingår i Bygglovalliansens mätningar uppger 68 % att de är nöjda Huddinge kommun är en av sex kommuner som har förbättrat sitt resultat mellan 2012 och Företagares upplevelse av bygglovhanteringen undersöks i Stockholm Business Alliance undersökning. I denna får Huddinge ett Nöjd kund index, NKI, på 47 i 2013 års mätning. Detta är en försämring jämfört med 2011 då NKI var 59. Inom bygglovavdelningen pågår ett flertal aktiva åtgärder för att förbättra bemötande, rutiner och information, se ovan. Införandet av en grupp medarbetare som vänder sig specifikt till företagare pågår och kommer att bli klar i slutet av januari Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden, revisionsskrivelse SBN Adm-2012/ Komplettera internkontrollplanen med tydliga skrivningar rörande ansvar för identifiering, värdering, prioritering samt uppföljning av risker Ta fram en plan för kompetensförsörjning Vidta åtgärder för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av intern kontroll och processen kring intern kontroll i verksamheterna Ej påbörjat Påbörjat

8 8 (11) Tydligare dokumentera på vilken grund riskerna bedöms och värderas i bruttolistan Överväga att ta fram skriftlig information på de i kommunen vanligast förekommande språken Vara fortsatt uppmärksam på det rådande arbetsklimatet i verksamheterna och vidta nödvändiga åtgärder Överväga att utarbeta såväl en förvaltningsövergripande som avdelningsspecifika kommunikationsstrategier Påbörjat Arbetet med att integrera intern kontroll i verksamhetsplaneringen på ett mer omfattande sätt är ett prioriterat område för förvaltningen under I detta arbete kommer även förvaltningens medarbetare att involveras, se ovan. COSO-modellen kommer fortsatt användas för att bedöma sannolikhet och konsekvens av identifierade risker i en bruttorisklista. Dokumentationen av bedömningarna, prioritering, ansvarig och uppföljning ska förbättras. Ekonomin är sedan tidigare i delar centraliserad till staben. Ett förslag på ytterligare centralisering finns framtaget där all kund- och leverantörsfakturering hanteras via staben och konteras innan fakturor skickas vidare till avdelningarna. Detta ger en effektivisering samt en ökad medvetenhet hos den ekonomiadministrativa personalen om intern kontroll. Under 2013 har nya riktlinjer antagits för bisysslor (HKF 9930). På MSB har därför information riktad till all personal påbörjats genom att tas upp på arbetsplatsträffar och detta arbete fortsätter under Enligt centrala rutiner ska bisysslor anmälas årligen. Mycket arbete återstår dock för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av intern kontroll. Förvaltningen kommer att vidta fler åtgärder under 2014 för att öka denna medvetenhet. Varje år genomförs en medarbetarenkät som undersöker bland annat arbetsklimat där riktvärden finns för önskat läge. När resultatet delges respektive avdelning utarbetas en handlingsplan för kommande år fram på arbetsplatsträffar. Flera avdelningar har under 2013 arbetat med medarbetarutveckling och internt bemötande, se ovan. En förvaltningsövergripande kommunikationsstrategi som ska gälla fem år framöver är framtagen men inte beslutad. Arbetet har fördröjts till följd av prioritering av kriskommunikation under hösten Utifrån kommunikationsstrategin kommer en förvaltningsövergripande kommunikationsplan att tas fram varje år som baseras på målen i verksamhetsplanen och som beskriver de kommunikationsinsatser och målgrupper som ledningsgruppen prioriterar för året. De konkreta insatserna för

9 9 (11) förvaltningen samlas sedan i en aktivitetsplan som bygger på de olika avdelningarnas arbetsplaner. Kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för nationella minoriteter under Planen togs upp i kommunens ledningsgrupp den 19 dec och kommer att samordnas via KSF och ska hanteras inom befintlig budget. Oegentligheter, revisionsskrivelse SBN Adm 2011/ Utföra och dokumentera löpande riskbedömningar där också risk för muta och bestickning behandlas Utveckla kommunikationen och genomföra kommunikationskampanjer i samband med utbildningar Risker för muta och bestickning hanteras inom arbetet med COSO-modellen och framtagande av en bruttorisklista. För att bättre sprida information om mutor, bisysslor, jäv och representation håller ett sammanhållet paket på att arbetas fram till introduktionsutbildningen. Detta ska vara klart i juni Under 2013 har riktlinjer antagits för att motverka mutor, HKF Information riktad till all personal har därför påbörjats genom att tas upp på arbetsplatsträffar och detta arbete fortsätter under nästa år. En kursplan kommer att utformas under det första kvartalet 2014 som inkluderar information och praktiska övningar kring att motverka mutor, men även bisysslor, jäv och andra intressekonflikter, registrering samt intern representation. Utbildningen blir ordinarie inslag i MSBs utbildning för nyanställda och kommer även att genomföras löpande under året för alla anställda. Särskild rutin för jävsproblematik i bygglovärenden är utarbetad enligt separat förslag till beslut av SBN i januari Granskning av otillåtna bisysslor, tjänsteutlåtande SBN Adm 2012/602 Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjer följs. Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. Klart Nya riktlinjer har även tagits fram för bisysslor under 2013, HKF Arbetssättet med att föra ut informationen till medarbetare genom APT gäller bisysslor, liksom

10 10 (11) att innehållet i riktlinjerna förankras och förs ut genom utbildningar enligt framtagen kursplan. Återrapportering av bisyssla sker genom årlig inventering där anställda med bisysslor ska anmäla och få detta godkänt enligt fastställd blankett. Vägunderhåll, tjänsteutlåtande GK 2011/ (revisionsskrivelse ). Ta fram specifika kvalitetsmål för underhållet definieras Långsiktig plan för gatuunderhållet Det som inte når upp till de fastslagna målen ska definieras som en underhållsskuld Påbörjat, ska genomföras under 2014 enl. VP Se ovan Se ovan Ett av åtagandena under delmålet välskött offentlig utemiljö i verksamhetsplan för 2014 är att ta fram en reinvesteringsplan för gator och vägar. Efter att en inventering av statusen på kommunens gator och vägar är genomförd under våren kommer kvalitetsmål att definieras. Reinvesteringsplanen och underhållsskulden kommer sedan att utarbetas utifrån beslutad kvalitetsnivå. Dag- och spillvatten, tjänsteutlåtande SBN Adm 2013/ Den interna samordningen och kommunikationen av vattenfrågorna ses över Följa upp och utvärdera effekterna av den nya dagvattenstrategin och det nya avtalet med Stockholm Vatten följs upp och utvärderas efter att dessa omsatts i handling. De vill särskilt poängtera att medborgarperspektivet beaktas. För att kunna nå miljökvalitetsnormerna i Huddinges sjöar och vattendrag har vattenfrågorna fått ökat fokus inom förvaltningens arbete under Under våren bildades en vattengrupp med uppgift att bland annat att stärka arbetet med att implementera kommunens dagvattenstrategi. Vattengruppen arbetar även med frågan hur förvaltningen kan samverka bättre och arbeta effektivare tillsammans med Stockholm vatten.

11 11 (11) Vad gäller uppföljning av dagvattenstrategin har en ansvarig pekats ut för att varje år följa upp ansvarsfördelningen i strategin. Tanken är att justera sådant som inte fungerar bra, lägga till sådant som saknas samt ta bort sådant som är inaktuellt. Effektiviseringsvinster med e-tjänster, tjänsteutlåtande SBN Adm 2012/ Riktlinjer och samsyn klargörs innan ytterligare e-tjänster utvecklas. Kommunstyrelsen och berörda nämnder gemensamt tar fram modeller för att mäta e-tjänsternas inre och yttre effektivitet. Ej påbörjat Ej påbörjat Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens ITorganisation och har organiserat en struktur för att möta upp den nya ITorganisationen. Strukturen följer verksamhetsplaneringsprocessen och innebär regelbundna möten för att samla upp idéer för verksamhetsutveckling och förvaltningens behov av IT-stöd i detta arbete. Förvaltningen deltar även i styrgrupper i gemensamma projekt och driver frågor om informationssäkerhet och stöttar införande av informations- och datamodeller. Styrning av projekt, Tjänsteutlåtande MSB 2012/ Noggrant överväga detaljplanens omfattning genom etappindelning alternativt överväg olika genomförandetid för olika delområden. Tydliggöra PLEXMAN i de avsnitt som innebär en otydlig ansvarsfördelning samt med en punkt avseende avstämning av planhandlingarna i projektgruppen inför detaljplanens godkännande. Arbeta fram rutiner för överlämnande av projekt mellan tjänstemän. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning med att kartlägga arbetsgång och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen, se ovan. Ett annat högt prioriterat arbete under 2013, och fortsättningsvis 2014, är införande av ett kommungemensamt projektstyrningsverktyg där förvaltningen är med och driver kravställan för att verktyget ska ge stöd i samhällsbyggandsprocessen.

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OKTOBER 2013 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 MN 2013-1822 Plan för intern kontroll 2014 för miljönämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern kontroll 4 Riskreducerande

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Plan för internkontroll 2015

Plan för internkontroll 2015 NBN-2015/58.118 Plan för internkontroll 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- & byggnadsförvaltningen MARS 2015 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för internkontroll 3 Avgränsningar

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2014

Redovisning av internkontroll 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER

Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Uppföljning av handlingsplan för miljö- och stadsbyggnad- medarbetarenkät 2012

Uppföljning av handlingsplan för miljö- och stadsbyggnad- medarbetarenkät 2012 Uppföljning av handlingsplan för miljö- och stadsbyggnad- medarbetarenkät 2012 Handlingsplaner har arbetats fram av både Miljö & Stadsbyggnad Indexområde samarbete (förbättringsområde) 1. Utveckla arbetsplatsträffarna

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 528-2011-1.2.1. SID 1 (6) 2011-05-26 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-06-16 Yttrande över

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer