Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004"

Transkript

1 Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004 (Dokumentet skall kompletteras med kartor och bilder och ges en ny layout. Utskick med ny layout och bilder men med samma textinnehåll kommer att ske i ett andra utskick till KS)

2 Förstärk Södertäljes roll i regionen Södertälje skall ha ett regionalt utbud av service och handel. Södertälje har en betydelsefull roll genom sitt kommunikationsläge, ett expansivt näringsliv, högskola och fördelen att vara en riktig stad i en växande region. Södertälje utpekas i länets utvecklingsplan som en av sju regionala kärnor som kan erbjuda ett kvalificerat utbud av utbildning, service och handel. För att bibehålla och utveckla rollen som en stad som kan erbjuda tjänster och service för ett större omland än enbart Södertälje kommun måste staden utvecklas. Södertälje konkurrerar med andra kommuner om såväl arbetstillfällen som invånare. Södertälje har en tydlig fördel jämfört med grannkommunerna genom att vi har en riktig stadskärna som redan har ett brett utbud av service, handel, nöjen och kultur. En levande stadskärna förutsätter en livaktig handel. Södertälje konkurrerar i den delen främst med andra köpcentra främst Skärholmen/Kungens kurva som kan erbjuda en bättre tillgänglighet med bl a gratis p-platser men även med Stockholms city som har ett betydligt större utbud. Stadens konkurrenskraft måste öka. Utflödet av köpkraft beräknas till 600 Mkr. Det vill säga, människor som av geografiska skäl borde välja Södertälje handlar hellre någon annanstans. Farsta, Täby, Vällingby och inte minst Skärholmen/Kungens har alla satsat eller beslutat om satsningar i miljardklassen. Bara hos de sistnämnda planeras på fem år ytor som motsvarar två hela centrumkärnor av Södertäljes storlek. I deras kalkyler ingår bilburna kunder från hela sydvästra länet och de östra delarna av Sörmland alltså människor från Södertäljes naturliga upptagningsområde. Utvecklas inte Södertäljes stadskärna kommer utflödet av köpkraft med stor sannolikhet att förstärkas. Södertälje är en riktig stad. Dessbättre handlar inte detta enbart om de kommersiella nyttigheterna. Södertäljes stadskärna har andra värden. Södertäljes möjligheter att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser är större än i renodlade köpcentra. Södertälje har en riktig stadskärna och dessutom med ett vackert läge vid vattnet. Men om inte människor hittar det de söker eller tycker att det är för besvärligt att ta sig till stadskärnan väljer de andra ställen. Därmed försvåras förutsättningarna för oss att erbjuda vad en riktig stad förväntas erbjuda av service, handel, nöjen och kultur. Indirekt försvårar det också möjligheterna för Södertälje att vara en attraktiv bostadsort. Ty det är ett faktum och en av våra största konkurrensfördelar att en levande stadskärna utgör ett avgörande skäl för inflyttare att välja Södertälje framför rena förortskommuner. Stadens kärna måste med andra ord förnyas och förbättras på ett rejält sätt inte bara lappa och laga. 2

3 Behov av att förnya stadskärnan Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag Mot bakgrund av behovet att göra Södertälje mer attraktiv för boende, företag och besökare i kombination med den ökande konkurrensen från bl a externa köpcentra i och utanför kommunen och beslöt kommunstyrelsen den 26 sept 2003 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för centrum. Organisation av arbetet inkl underlagsrapporter för detta utvecklingsprogram redovisas sist i denna rapport Visionen Det trygga Södertälje En utgångspunkt är den av kommunfullmäktige beslutade visionen för framtidens Södertälje 2013 Det trygga Södertälje; En unik mötesplats, med inbjudande boendemiljöer, betydande utvecklingsmöjligheter för unga människor och en innovativ verksamhet. Södertälje det självklara valet! Bl a utifrån den kommungemensamma visionen har en vision tagits fram för stadskärnan. Den skall vara styrande för allt utvecklingsarbete med Södertälje stadskärna. Vision Södertälje stadskärna 2013 Södertäljes stadskärna är det självklara valet för invånarna i Södertälje och i våra grannkommuner när det gäller möten, handel, kultur och nöjen. Södertälje stadskärna; 1. Är en riktig stad och unik mötesplats med levande gator, torg och parker 2. Utnyttjar medvetet kontakten med kanalen, båttrafiken och vattnet. 3. Har ett konkurrenskraftigt utbud av varor och tjänster förstärkt med en Södertäljeprofil. 4. Är särskilt attraktiv för barn och familjer. 5. Har ett betydande antal nya attraktiva bostäder i och nära stadskärnan. 6. Är trygg och välskött. 3

4 Ta vara på Södertäljebornas åsikter Folkomröstning om Marenbron I samband med EMU-valet i september 2003 genomfördes en kommunal folkomröstning och ett skolval med följande två alternativ; JA jag vill att en bilbro byggs över Maren NEJ jag vill inte att en bilbro byggs över Maren En klar majoritet av Södertäljeborna sade Nej till en bilbro över Maren. Tabell: Valresultat folkomröstning om Marenbro Ja Nej Blank/ Valdelogiltig tagande. Valdistrikten 40% 56% 4% 67% Skolvalet 27% 66% 7% 61% Totalt 39% 57% 4% 67% Medborgarpanel 500 slumpmässigt utvalda Södertäljebor över 18 år erbjöds att delta vid fyra möten för att diskutera stadskärnan. Ett 40-tal personer antog erbjudandet. Vid varje möte var ca personer närvarande. Vid det sista mötet var representanter från samtliga partier inbjudna till överläggningarna. Gruppen hade en jämn könsfördelning och deltagare i alla åldrar om än en viss övervikt för 50 år och äldre. Mycket få invandrare deltog. Mötena karaktäriserades av ett mycket konstruktivt arbete mellan kommunen/konsulterna och medborgarpanelen. Resultatet blev att panelen i princip står bakom de utvecklingsmöjligheter som redovisas i Whites stadsanalys. Självfallet gillade inte alla allt. Störst tveksamhet kände man inför bostäder vid Maren. Störst entusiasm för förslagen om trafiken (ombyggnad av Oxbacksleden, omläggning av busstrafiken), åtgärderna att göra kanalen och Maren mer tillgängligt samt att återskapa mer av rutnätstaden. Järnagatan ville man ha till gågata. Skötsel och trygghet var viktigt. Fokusgrupper vid fem skolor En invandrartät (Hovsjö), en centralt belägen (Blombacka) och en skola utanför Södertälje (Hölö), en samt Tälje- och Västergårdsgymnasiet deltog. Ca 15 elever från resp skola deltog i s k fokusgrupper där man fick frågan: Vad tycker du är viktigt för att Södertäljes stadskärna skall vara attraktiv? Det vikigaste kvalitetsfaktorerna var: Miljön förändra vid Maren, gågatan, Centralen. Stadsparken och Luna, städa och sanera hela centrum, bilfritt men också mer p-platser) Affärer fler butiker med märkeskläder, sport, skivor, knyt ihop butikerna, färre frisörsalonger Utbud aktiviteter för barn och ungdomar, mer bio, idrottsplats, kultur och helgaktiviteter för unga 4

5 Säkerhet fler vakter och poliser Boenderåden Boenderåden i de invandrartäta stadsdelarna Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden bjöds in vid två tillfällen. Boenderåden är valda av de boende i resp stadsdel. Sammanlagt deltog drygt 10 personer från de fyra boenderåden. Dessa synpunkter lämnades bl a Gratis parkering Bättre sortiment i butikerna behövs Bättre kollektivtrafik till centrum Förläng gågatan åt båda hållen Aktiviteter för barn, bio, bowling, fotboll, kvällsaktiviteter, mötesplatser Telgebostäders boenderåd I det mera operativa arbetet med att öka tryggheten i stadskärnan görs s k kvalitetskontroller där bl a ett antal boende i Telgebostäders hus ingår. Enligt den gruppen boende i stadskärnan behövde man bl a Radikala åtgärder gällande kollektivtrafiken, bilisternas trafikkultur samt minska biltrafiken på Järnagatan Utveckla stadsparksområdet och stråket fram till Marenplan Viktigt att behålla känslan av stad Offentliga möten Under hösten hölls tre seminarier i Luna som var öppna för allmänheten. 1) Den trivsamma, den trygga och den spännande staden Den 21 aug med Arkitekt Bo Grönlund från Köpenhamn 2) Hur kan handeln medverka till en levande stadskärna? Den 28 aug med Eric Lind från Centrumutveckling 3) Centrum - vår viktigaste stadsdel Den 4 sept med stadsbyggnadsdirektör Göran Dangemark från Västerås kommun En lördag den 24 april hölls ett offentligt möte i Luna hörsal där Whites stadsanalys presenterades. Föreningar, organisationer mm Stadsanalysen har presenterats för bl a villaägarföreningen, handikapprådet m fl. Södertäljes hemsida Under hela processen har en debatt förts på Södertälje hemsida (www.sodertalje.se) under olika teman. 5

6 Handel - ta vara på marknadsförutsättningarna Södertälje kan öka sin marknadsandel En marknadsanalys som Centrumutveckling AB har tagit fram visar att detaljhandeln i stadskärnan kan öka med nästan 40% från dagens ca 820 Mkr till ca Mkr 2008 (2002 års priser). Hänsyn har då tagits tillväxt, konsumtionsutveckling, köpkraft och konkurrens från andra handelscentra. Beräkningar bygger på bedömningar av stadskärnas marknadsandel inom olika marknadsområden. Bedömningen bygger på att Södertälje har störst andel inom primärområde 1 och lägst inom sekundärområde 2. Tabell: Befolkningen inom olika marknadsområden 2008 (prognos). Primärområde Primärområde Sekundärområde Sekundärområde Hela primär- och sekundärområdet Källa: Centrumutveckling sept 2003 Tre förutsättningar krävs för att öka marknadsandelen 1 Utbudet bättre butiksmix Kravet på starkare utbud är högst för beklädnad. Det behövs en balanserad mix mellan av välkända kedjeföretag i låg- och mellanprisklass och ett ökat utbud med högre kvalitets- och modegrad. Det ökade utbudet kräver inte nya butiksytor utan bättre och mer exponerade butikslägen. Stadskärna behöver också minst en stor livsmedelsbutik med en entré som kan nås för bilburna kunder. 2 Tillgänglighet 600 nya p-platser Södertälje har idag ca 850 välbelägna p-platser. Enligt marknadsanalysen behöver antalet öka med 600 välbelägna platser. Som jämförelse kan nämnas att Skärholmen har gratis p- platser. Tillgängligheten med buss och tåg är mycket god. 3 Kommersiell miljö koncentration Södertäljes konkurrensfördel är stadsmiljön. För att den skall fungera rent kommersiellt krävs koncentrerade gångstråk, tydliga målpunkter s k destinationer och samlingsplatser och torg. Dessutom krävs god skötsel och säkerhet helt, rent, snyggt och tryggt. 6

7 Skapa ett attraktivt utbud i stadskärnan Ett kommersiell konkurrenskraft Stadskärnan ska attrahera besökare genom mångfald i utbudet av handel, nöjen, kultur, tjänster mm. Södertälje måste ha ett kommersiellt konkurrenskraftigt utbud med intressanta butiker, god varuexponering och anpassad prissättning. Förutom de traditionella kedjebutiker som finns i alla köpcentrum finns här lokala butiker med personal och varor som har en hemvist och tradition i Södertälje. Här kan man köpa det mesta av det vanliga utbudet och dessutom få del av något som är speciellt för staden. Ett utbud för barn och familjer Södertälje är barnens stad. Många barnfamiljer besöker Torekällberget, Sydpoolen och Tom Tits. Tom Tits är välkänt och kan ge inspiration och prägel åt stadskärnan i vidare mening genom bl a attraktioner inne i Luna, i Maren och längs stråket från stationen till Tom Tits. Ett stadsbesök ska vara en upplevelse för barnen och hela familjen. Det ger något mer än att åka och handla. Attraktiva mötesplatser och stråk Vid ett stadsbesök blir shopping mer än att bara handla varor. Det innebär att se och synas, att träffa bekanta och att få en stunds avkoppling. För att fungera väl i detta avseende ska stadskärnan ha intressanta, offentliga gatustråk och mötesplatser. Storgatan i Södertälje är ett sådant stråk som kan utvecklas och kompletteras med fler stråk och platser. Kultur, nöjen och restauranger Stadens utbud ska fungera både på dagar och kvällar. Restauranger och caféer utgör mötesplatser under vardagsluncher och vid helghandeln. De är också kärnan i stadens kvällsutbud då de samverkar med biografer och teatrar. Biblioteket och konsthallen är mycket välbesökta och utgör mötesplatser i staden. De bidrar till den rikedom i utbudet som kännetecknar en levande stadskärna. Luna föreslås få en förstärkt inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom. Såväl restaurangutbud som kulturutbud bör utvecklas med speciell södertäljeprofil och vara attraktiva för olika målgrupper. Arbetsplatser och offentlig service Stadskärnan är ett besöksmål också med avseende på arbetsplatser och offentlig service. Det är betydelsefullt att så mycket som möjligt av offentlig service finns i stadskärnan både som arbetsplats och som besöksmål. När behov av nya lokaler behövs för offentlig service med många besökare skall dessa i första hand sökas i stadskärnan. 7

8 Gör stadskärnan tillgänglig Acceptera bilen på stadens villkor En stadskärna som är kommersiellt framgångsrik och en intressant mötesplats har en god tillgänglighet för besökare med bil. Det innebär god framkomlighet och möjligheter att på ett bekvämt sätt parkera bilen i stadskärnan. Trafikreglering med avstängningar bör undvikas. Biltrafiken ske ges framkomlighet med en hastighet som är anpassad till staden och de som går och cyklar. Kantstensparkering för kortare ärenden är betydelsefullt för handeln och ett naturligt inslag i stadens gatuliv. Attraktiv parkering i stadskärnan Ambitionen att skapa ett tydligare möte mellan kanalen och staden ger också förutsättningar för nya parkeringsplatser. Med en ny utformning av kanalslänten utefter Västra Kanalgatan kan en tvärställd parkering ge mer än 50 nya platser i en första etapp. För att uppnå tillräckligt antal parkeringsplatser krävs att befintliga parkeringsanläggningar effektiviseras samt att minst en ny anläggning tillkommer. Ett intressant läge som bör prövas för en sådan anläggning är under Stora Torget. En anläggning i två plan i detta läge skulle kunna få god komfort och säkerhet och ge ca 500 nya p-platser. Med anledning av att flera markparkeringar kan komma att försvinna bör en fördjupad studie göras om hur dessa platser kan kompenseras. God kollektivtrafik på stadens villkor Södertälje stadskärna har en mycket god tillgänglighet med pendeltåg och buss. Busstrafiken upplevs dock som onödigt störande eftersom alla bussar kommer tätt efter varandra längs samma väg. Genom att fördela bussarna dels via Nygatan, dels Torekällgatan/Köpmangatan kan bussarna tas bort från Järnagatan. Järnagatan byggs om för att förbättra för gående. Köpmangatan görs om till stadsgata med hållplatser. Utformningen av bussterminalen vid Södertälje C innebär idag en omfattande rundkörning, framför allt runt stadsparken. Busshållplatsernas lägen ger upphov till konflikter mellan bussar och gående. Hela stationsområdet och kontakten med det blivande stadshuset på andra sidan Järnagatan bör studeras och utvecklas för att åstadkomma en mer rationell trafikföring och en säkrare miljö för resenärer och gångtrafikanter. Fler kan gå och cykla till stan Södertälje har barriärer i form av kanalen och de stora trafiklederna. Till detta kommer nivåskillnaderna i staden. Trots dessa hinder ska Södertälje bli en bättre stad för cyklister och gående. Ett cykelstråk skapas från centralstationen till kyrkan/mälarbron och ett annat mellan Ängsgatan och Järnagatan längs en omvandlad Oxbacksled. Kringboende ska bekvämt kunna nå stadskärnan utan att ta bil eller buss. 8

9 Skapa en spännande, trygg och säker stadskärna En stad för alla Ett besök i Södertälje stadskärna ska vara speciellt intressant för familjer och barn. De värden i form av upplevelser, trygghet och säkerhet som detta innebär kommer även andra grupper till del. Alla ska vilja och våga besöka stadskärnan alla tider på dygnet. En stad för alla innebär också att stadskärnan är inbjudande och anpassad för människor med olika typer av handikapp. Trygga och attraktiva gatu- och parkmiljöer Tvärgatorna i dagens stadskärna är med sina lastgårdar och parkeringsinfarter miljöer som många människor undviker. Här behövs miljöförbättringar och kompletteringar gärna med inslag av nya bostäder. Köpmangatan omvandlas från bakgata till stadsgata. För att ge mer liv åt gatan behöver Åhléns- och Kringlanhuset öppna fler och tydligare entréer mot gatan. Parkskötsel och städning är viktiga inslag i att kontinuerligt hålla stadskärnan attraktiv och trygg. Stadens grönska ska vara ordnad och inte skapa otrygga miljöer. En god belysning och attraktiv möblering på gator, offentliga platser och parker är av stor betydelse. Ett särskilt gestaltningsprogram/möbleringsplan tas fram för stadskärnan. Att skapa en trygg trafikmiljö innebär inte bara fysiska åtgärder utan även att påverka trafikanterna till att visa hänsyn till andra trafikanter, gående och boende inom stadskärnan. Ta hand om människor med missbruksproblem Människor med missbruksproblem får inte sätta prägel på stadskärnan och göra att andra besökare undviker vissa platser och gångvägar. En utveckling av stadens offentliga platser med parkskötsel, möbler och belysning ska ske så att tillgänglighet och attraktivitet för alla garanteras. En prioritering av att omhänderta missbrukare är en betydelsefull del i att utveckla stadskärnan. Liv i alla delar av stadskärnan Hela stadskärnan ska leva under olika delar av dygnet. Det förutsätter att utbudet av bl.a. restauranger, arbetsplatser, kultur och handel finns i lämplig omfattning i olika delar av stadskärnan. Ett ökat inslag av bostäder i stadskärnan bidrar också till att staden lyser och lever även kvällstid. 9

10 Utveckla stadskärnan och staden Södertälje Staden vid kanalen Södertälje kanal med båttrafik, slussning och broöppningar är ett starkt inslag i stadens identitet. Sambandet mellan stadskärnan och kanalen kan utvecklas och göras tydligare. Nya bostäder som har kontakt med kanalen kan bli mycket attraktiva och stärker bilden av Södertälje som stad. Genom att ordna mötet mellan staden och kanalen kan besökare i stadskärnan röra sig utefter och få utblickar över kanalen. Promenadstråk med olika karaktär bär utvecklas på båda sidor om kanalen, från gästhamnen i söder via en gång- och cykelbro över Maren till Mälarhamnen i norr. Den östra kanalsidan är solbelyst. Här kan gång- och cykelstråket utefter kanalkajen göras mer attraktivt och tryggt genom bebyggelse i kanalslänten. Från slussen via Orionkullen skapas ett mer stadsmässigt promenadstråk längs kanalen till Mälarhamnen. Samtidigt ges utrymme för parkering i utefter Västra Kanalgatan. Även besökare med bil får del av den karaktäristiska kanalmiljön. Vid Marenområdet möter staden vattnet. Detta möte kan utvecklas vidare på flera sätt. Marenplan som mötesplats kan förbättras. Kopplingarna till affärskvarteren vid Storgatan kan göras mer attraktiva. Den inre delen av Maren bör utnyttjas bättre för olika funktioner som stärker stadens utbud. Genom att bebygga och försköna kv Lyran, bygga om McDonalds samt genom att finna ett mindre exponerat läge för infarten till Kringlangaraget vid Orionkullen ökar förutsättningarna för detta. För att tydligare integrera sluss- och kanalområdet som en del av stadskärnan bör det undersökas var nya bostäder kan tillkomma utefter Slussgatan, i kanten av Kusens Backe och utefter Grödingevägen. En större stadskärna Stadskärnan avgränsas av de barriärer som Oxbacksleden, Turingegatan och kanalen utgör. Genom att försvaga dessa barriärer och skapa nya samband blir stadskärnan större och mer tillgänglig. Trafiken på Oxbacksleden mellan Järnagatan och Turingegatan är mindre än på Nygatan. Oxbacksleden kan tas tillbaka som en gata i staden med ett körfält i vardera riktningen och med korsande tvärgator. Mälarbron och Turingegatan kan få en utformning och en omgivande bebyggelse som speglar att detta är en stadsbro som förenar centrala delar av staden. Området längs Storgatan norr om Stora Torget bör utvecklas så att Tom Tits och AstraZeneca mer påtagligt blir en del av en större stadskärna. Ett nytt stadshus vid Telge Forum innebär en tyngdpunktsförskjutning av stadskärnan och en möjlighet att integrera och utveckla Campus Telge som en del av en större stadskärna. För framgång i detta avseende är framtida utformning och funktion vid Södertälje Central en avgörande faktor liksom Järnagatan/Oxbacksledens förnyelse i detta parti. Området kring Campus Telge och vid järnvägen söder om Hertig Carls väg utvecklas för högskola, studentbostäder och företagspark. På detta sätt knyts också Scanias område närmare stadskärnan. 10

11 Miljö Miljöbelastningen minskar regionalt Ett syfte med att göra Södertälje stadskärna mer attraktiv är att fler kunder från Södertälje med omgivningar skall besöka stadskärnan istället för andra längre bort belägna centra - framförallt Skärholmen/Kungens kurva och Stockholm - för inköp- och nöjesresor. Det innebär ett minskat bilresande och minskad miljöbelastning. Genom att göra kollektivtrafiken både bekvämare och effektivare ökar resandet med kollektivtrafik. Förutom dessa generella syften visar stadsanalysen på ett antal konkreta förslag för parkering, bostäder och olika centrumfunktioner. För var och en av dessa måste särskilda miljökonsekvensbeskrivningar göras. Det kan t ex gälla hur man uppfyller miljökvalitetsnormen vid byggande av bostäder närma olika trafikleder (Nygatana/Turingekorset, Järnagatan mfl), konflikter med rekreation och ekologisk mångfald vid byggande av bostäder (Kusens backe, Grödingevägen). För- och nackdelar generellt Utan att ha bedömt varje enskild åtgärd kan följande allmänna bedömning göras av utvecklingsprogrammet Fördelar Nackdelar - Minskat regionalt resande - Ökad biltrafik lokalt - Större andel kollektivtrafik resenärer - Grönstrukutur tas i anspråk för - Effektivare busstrafik bebyggelse - Minskad genomfartstrafik - Risk för överskridande av - Lägre hastigheter miljökvalitetsnormer vid förtätning av bebyggelse utefter vissa gator Ekonomi Samverkan med andra aktörer nödvändigt I handlingsprogrammet redovisas åtgärder i form av investeringar, insatser och uppdrag. För investeringarna redovisas enkla kostnadsuppskattningar. Dessa summerar till stora belopp. Kommunen kan inte själv finansiera dessa. En särskild utredning skall redovisa förslag till finansiering där samfinansiering skall sökas med andra aktörer - främst fastighetsägarna i stadskärnan. Handlingsprogrammet visar kommunens viljeyttring och en prioritetsordning av åtgärderna. Kommunens beslut om budget och resultatet av finansieringsutredningen kommer att visa i vilken takt åtgärderna kan genomföras. 11

12 Handlingsprogram Kort sikt Investeringar: 1. bygga om V:a Kanalgatan från Stora Torget till Orionkullen med ett promenadstråk mot kanalen inkl utsiktsplatser och ca 50 nya parkeringsplatser (10-20 Mkr) 2. rusta upp strandpromenaden från Marenplan till fiskbåten/ejdern (1,4 Mkr) 3. anlägga kaj och torg vid Ejderns/fiskbåtens tilläggsplats (2,6 Mkr) 4. bygga ny parkväg i Järnvägsparken (1,0 Mkr) 5. rusta upp delar av Stadsparken (0,7 Mkr) 6. förbättra parkeringen vid Bangatan (bakom OK) (0,5 Mkr) 7. komplettera gågatan med lekutrustning utförd av Tom Tit (0,3 Mkr) 8. införa enhetliga torgstånd på Stora Torget (0,2 Mkr) 9. sätta upp flaggor (sk banners) längs tre infarter (0,3 Mkr) 10. komplettera Marentrappan och bygga en permanent scen på Marenplan (5 Mkr) 11. förbättra trafiksäkerheten på Nygatan (2-4 Mkr) 12. förbättra trafiksäkerheten på Slussgatan med bl a cykelbana (1,5 Mkr) Insatser: 1. genom samverkan med frivilligorganisationerna lösa dagverksamheten för missbrukarna 2. att ytterligare förbättra städning och parkskötsel i stadskärnan 3. i samarbete med bl a Brå förbättra trafikkulturen i Södertälje Uppdrag: 1. uppdra åt Karlavagnen att påbörja renoveringen av Kringlan utifrån utvecklingsprogrammets förslag och intentioner samt resultatet av finansieringsuppdraget 2. i samverkan med fastighetsägarna ordna en bemannad offentlig toalett inkl skötrum 12

13 3. utvidga planuppdraget för gästhamnen med ett område för en ny väg och bussanslutning till Hertig Carls väg från Lovisinsgatan 4. genomföra en bebyggelsehistorisk inventering i stadskärnan 5. ta fram ett gestaltningsprogram/möbleringsplan inkl belysning för stadskärnan 6. utveckla centralenområdet som terminal och stadsrum med koppling till nytt stadshus och en omvandling av Oxbacksleden 7. utveckla området från Stadsparken/gästhamnen i väster över Marenområdet och slussen till Kusens backe i öster för utveckling av bostäder, centrumfunktioner och park 8. utveckla området mellan Nygatan och Köpmangatan från Marenplan till Stora Torget till attraktiv miljö för handel, nöjen och kultur tillsammans med berörda fastighetsägare 9. uppdra åt Tom Tit att föreslå experiment/attraktioner i Lunahuset vid Maren längs stråket från stationen till Tom Tit 10. uppdra åt Telgebostäder att påbörja bostadsbyggandet med ca 100 lgh i kv Lampan Medellång sikt Investeringar: 1. skapa ett sammanhängande cykelstråk från centralstationen till kyrkan/mälarbron (0,5 Mkr) 2. lägga om busstrafiken med en anslutning från Lovisinsgatan till Hertig Carls väg (10 Mkr exkl fastighetslösen) 3. förbättra Järnagatans miljö genom att flytta busstrafiken till Nygatan/Torekällgatan (15-25 Mkr) 4. bygga om Nygatan för bl a busstrafik med nya hållplatser och ny korsning med Turingegatan (8-15 Mkr) 5. bygga om Köpmangatan från bussterminal till en stadsgata med hållplatser 6. skapa ett sammanhängande attraktivt promenadstråk från Gästhamnen via Orionkullen till Mälarhamnen längs kanalens västra sida 7. omvandla Oxbacksleden till stadsgata mellan Järnagatan och Turingegatan (25-30 Mkr) 13

14 Uppdrag: 1. tillsammans med berörda fastighetsägare tillföra stadskärnan 600 nya parkeringsplatser (netto) som inkluderar parkering under Stora Torget inkl bedöma kompensation för bortfall 2. tillsammans med olika byggherrar komplettera stadskärnan med minst 400 attraktiva bostäder 3. i samband med det nya stadshuset förbättra kontakten med centralstationen 4. utveckla Luna med inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom inkl en utflyttning av entrén mot Storgatan 5. utveckla området vid Campus Telge och kv Mörten för högskola, studentbostäder och företagspark 6. utveckla området från Stora Torget via Tom Tits och AstraZeneca fram till Mälarhamnen och Snäckviken. 7. bebygga och försköna kv Lyran 8. förändra McDonaldsfastigheten inkl att flytta infarten till Kringlangaraget Längre sikt Investeringar: 1. tillsammans med SL slutföra omläggningen av busstrafiken genom en ombyggd terminalen vid centralen 2. omvandla Järnagatan till stadsgata från stationen/nya stadshuset till Campus Telge inkl kompletterande bebyggelse 3. förbättra stråket mellan Stor Torget via Turingelunden och Tom Tits experiment till AstraZenecas område 4. skapa ett attraktivt promenadstråk från Slussen till Mälarparken längs kanalens östra sida 14

15 Arbetet med utvecklingsprogrammet Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen genom beslut den 26 sept 2003 Parlamentarisk ledningsgrupp: Anders Lago, (s) ordf Johan Andersson (s ) (tom hösten 2003) Kerstin König (s) (from våren 2004) Mats Pertoft (mp) Marita Lärnestad (m) Tage Gripenstam (c) Mats Siljebrand (fp) Robert Halef (kd) Staffan Norberg (v) Berit Lagerwall (pp) Styrgrupp: Roger Johansson, stadsdirektörens kansli, ordförande Kjell Hasslert, Telge Bengt Bengtsson, Karlavagnen Einars Schuch, samhällsbyggnadskontoret Lars Björkvall, infostaben Lotta Lindstam, samhällsbyggnadskontoret Torbjörn Neiman, kultur och fritidskontoret Anna Sundqvist, kultur och fritidskontoret, (from maj 2004) Owe Swanson, White arkitekter, projektkoordinator Christer Andén, stadsdirektörens kansli, projektledare Underlagsrapporter: 1 MARKNADSANALYS SÖDERTÄLJE CENTRUM Centrumutveckling 16 sept STADSANALYS SÖDERTÄLJE White arkitekter juni RÅDSLAG SÖDERTÄLJE STADSKÄRNA Södertälje stadskärna synpunkter från södertäljebor från aug 2003-maj FINANSIERINGSANALYS STADSANALYS SÖDERTÄLJE Rapport från finansieringsgruppen redovisas senare 15

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE

3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE 3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE EN STÖRRE STADSKÄRNA Samlat förslag 54 Södertälje är en stor stad med många invånare. Men staden är utspridd och stadskärnan finns inom ett mycket begränsat område.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Södertälje stadskärna 2009-2029 Program PROGRAM

Södertälje stadskärna 2009-2029 Program PROGRAM PROGRAM 27 Stadsbyggnadsprinciper Södertäljes utbud av service, institutioner, transportsystem och närhet till arbetsplatser samt tillgång till natur-, vatten-, och rekreationsområden är grundläggande

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Antaget av kommunstyrelsen 2012-09-04, 224 Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Ida Andersson,

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Ortsutveckling Flen. SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Ortsutveckling Flen SWOT analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Senast uppdaterat december 2013 Styrkor Service Läget Boendemiljö Företagande Flen har ett bra utbud av livsmedelbutiker Anläggningarna

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer