Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004"

Transkript

1 Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004 (Dokumentet skall kompletteras med kartor och bilder och ges en ny layout. Utskick med ny layout och bilder men med samma textinnehåll kommer att ske i ett andra utskick till KS)

2 Förstärk Södertäljes roll i regionen Södertälje skall ha ett regionalt utbud av service och handel. Södertälje har en betydelsefull roll genom sitt kommunikationsläge, ett expansivt näringsliv, högskola och fördelen att vara en riktig stad i en växande region. Södertälje utpekas i länets utvecklingsplan som en av sju regionala kärnor som kan erbjuda ett kvalificerat utbud av utbildning, service och handel. För att bibehålla och utveckla rollen som en stad som kan erbjuda tjänster och service för ett större omland än enbart Södertälje kommun måste staden utvecklas. Södertälje konkurrerar med andra kommuner om såväl arbetstillfällen som invånare. Södertälje har en tydlig fördel jämfört med grannkommunerna genom att vi har en riktig stadskärna som redan har ett brett utbud av service, handel, nöjen och kultur. En levande stadskärna förutsätter en livaktig handel. Södertälje konkurrerar i den delen främst med andra köpcentra främst Skärholmen/Kungens kurva som kan erbjuda en bättre tillgänglighet med bl a gratis p-platser men även med Stockholms city som har ett betydligt större utbud. Stadens konkurrenskraft måste öka. Utflödet av köpkraft beräknas till 600 Mkr. Det vill säga, människor som av geografiska skäl borde välja Södertälje handlar hellre någon annanstans. Farsta, Täby, Vällingby och inte minst Skärholmen/Kungens har alla satsat eller beslutat om satsningar i miljardklassen. Bara hos de sistnämnda planeras på fem år ytor som motsvarar två hela centrumkärnor av Södertäljes storlek. I deras kalkyler ingår bilburna kunder från hela sydvästra länet och de östra delarna av Sörmland alltså människor från Södertäljes naturliga upptagningsområde. Utvecklas inte Södertäljes stadskärna kommer utflödet av köpkraft med stor sannolikhet att förstärkas. Södertälje är en riktig stad. Dessbättre handlar inte detta enbart om de kommersiella nyttigheterna. Södertäljes stadskärna har andra värden. Södertäljes möjligheter att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser är större än i renodlade köpcentra. Södertälje har en riktig stadskärna och dessutom med ett vackert läge vid vattnet. Men om inte människor hittar det de söker eller tycker att det är för besvärligt att ta sig till stadskärnan väljer de andra ställen. Därmed försvåras förutsättningarna för oss att erbjuda vad en riktig stad förväntas erbjuda av service, handel, nöjen och kultur. Indirekt försvårar det också möjligheterna för Södertälje att vara en attraktiv bostadsort. Ty det är ett faktum och en av våra största konkurrensfördelar att en levande stadskärna utgör ett avgörande skäl för inflyttare att välja Södertälje framför rena förortskommuner. Stadens kärna måste med andra ord förnyas och förbättras på ett rejält sätt inte bara lappa och laga. 2

3 Behov av att förnya stadskärnan Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag Mot bakgrund av behovet att göra Södertälje mer attraktiv för boende, företag och besökare i kombination med den ökande konkurrensen från bl a externa köpcentra i och utanför kommunen och beslöt kommunstyrelsen den 26 sept 2003 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för centrum. Organisation av arbetet inkl underlagsrapporter för detta utvecklingsprogram redovisas sist i denna rapport Visionen Det trygga Södertälje En utgångspunkt är den av kommunfullmäktige beslutade visionen för framtidens Södertälje 2013 Det trygga Södertälje; En unik mötesplats, med inbjudande boendemiljöer, betydande utvecklingsmöjligheter för unga människor och en innovativ verksamhet. Södertälje det självklara valet! Bl a utifrån den kommungemensamma visionen har en vision tagits fram för stadskärnan. Den skall vara styrande för allt utvecklingsarbete med Södertälje stadskärna. Vision Södertälje stadskärna 2013 Södertäljes stadskärna är det självklara valet för invånarna i Södertälje och i våra grannkommuner när det gäller möten, handel, kultur och nöjen. Södertälje stadskärna; 1. Är en riktig stad och unik mötesplats med levande gator, torg och parker 2. Utnyttjar medvetet kontakten med kanalen, båttrafiken och vattnet. 3. Har ett konkurrenskraftigt utbud av varor och tjänster förstärkt med en Södertäljeprofil. 4. Är särskilt attraktiv för barn och familjer. 5. Har ett betydande antal nya attraktiva bostäder i och nära stadskärnan. 6. Är trygg och välskött. 3

4 Ta vara på Södertäljebornas åsikter Folkomröstning om Marenbron I samband med EMU-valet i september 2003 genomfördes en kommunal folkomröstning och ett skolval med följande två alternativ; JA jag vill att en bilbro byggs över Maren NEJ jag vill inte att en bilbro byggs över Maren En klar majoritet av Södertäljeborna sade Nej till en bilbro över Maren. Tabell: Valresultat folkomröstning om Marenbro Ja Nej Blank/ Valdelogiltig tagande. Valdistrikten 40% 56% 4% 67% Skolvalet 27% 66% 7% 61% Totalt 39% 57% 4% 67% Medborgarpanel 500 slumpmässigt utvalda Södertäljebor över 18 år erbjöds att delta vid fyra möten för att diskutera stadskärnan. Ett 40-tal personer antog erbjudandet. Vid varje möte var ca personer närvarande. Vid det sista mötet var representanter från samtliga partier inbjudna till överläggningarna. Gruppen hade en jämn könsfördelning och deltagare i alla åldrar om än en viss övervikt för 50 år och äldre. Mycket få invandrare deltog. Mötena karaktäriserades av ett mycket konstruktivt arbete mellan kommunen/konsulterna och medborgarpanelen. Resultatet blev att panelen i princip står bakom de utvecklingsmöjligheter som redovisas i Whites stadsanalys. Självfallet gillade inte alla allt. Störst tveksamhet kände man inför bostäder vid Maren. Störst entusiasm för förslagen om trafiken (ombyggnad av Oxbacksleden, omläggning av busstrafiken), åtgärderna att göra kanalen och Maren mer tillgängligt samt att återskapa mer av rutnätstaden. Järnagatan ville man ha till gågata. Skötsel och trygghet var viktigt. Fokusgrupper vid fem skolor En invandrartät (Hovsjö), en centralt belägen (Blombacka) och en skola utanför Södertälje (Hölö), en samt Tälje- och Västergårdsgymnasiet deltog. Ca 15 elever från resp skola deltog i s k fokusgrupper där man fick frågan: Vad tycker du är viktigt för att Södertäljes stadskärna skall vara attraktiv? Det vikigaste kvalitetsfaktorerna var: Miljön förändra vid Maren, gågatan, Centralen. Stadsparken och Luna, städa och sanera hela centrum, bilfritt men också mer p-platser) Affärer fler butiker med märkeskläder, sport, skivor, knyt ihop butikerna, färre frisörsalonger Utbud aktiviteter för barn och ungdomar, mer bio, idrottsplats, kultur och helgaktiviteter för unga 4

5 Säkerhet fler vakter och poliser Boenderåden Boenderåden i de invandrartäta stadsdelarna Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden bjöds in vid två tillfällen. Boenderåden är valda av de boende i resp stadsdel. Sammanlagt deltog drygt 10 personer från de fyra boenderåden. Dessa synpunkter lämnades bl a Gratis parkering Bättre sortiment i butikerna behövs Bättre kollektivtrafik till centrum Förläng gågatan åt båda hållen Aktiviteter för barn, bio, bowling, fotboll, kvällsaktiviteter, mötesplatser Telgebostäders boenderåd I det mera operativa arbetet med att öka tryggheten i stadskärnan görs s k kvalitetskontroller där bl a ett antal boende i Telgebostäders hus ingår. Enligt den gruppen boende i stadskärnan behövde man bl a Radikala åtgärder gällande kollektivtrafiken, bilisternas trafikkultur samt minska biltrafiken på Järnagatan Utveckla stadsparksområdet och stråket fram till Marenplan Viktigt att behålla känslan av stad Offentliga möten Under hösten hölls tre seminarier i Luna som var öppna för allmänheten. 1) Den trivsamma, den trygga och den spännande staden Den 21 aug med Arkitekt Bo Grönlund från Köpenhamn 2) Hur kan handeln medverka till en levande stadskärna? Den 28 aug med Eric Lind från Centrumutveckling 3) Centrum - vår viktigaste stadsdel Den 4 sept med stadsbyggnadsdirektör Göran Dangemark från Västerås kommun En lördag den 24 april hölls ett offentligt möte i Luna hörsal där Whites stadsanalys presenterades. Föreningar, organisationer mm Stadsanalysen har presenterats för bl a villaägarföreningen, handikapprådet m fl. Södertäljes hemsida Under hela processen har en debatt förts på Södertälje hemsida (www.sodertalje.se) under olika teman. 5

6 Handel - ta vara på marknadsförutsättningarna Södertälje kan öka sin marknadsandel En marknadsanalys som Centrumutveckling AB har tagit fram visar att detaljhandeln i stadskärnan kan öka med nästan 40% från dagens ca 820 Mkr till ca Mkr 2008 (2002 års priser). Hänsyn har då tagits tillväxt, konsumtionsutveckling, köpkraft och konkurrens från andra handelscentra. Beräkningar bygger på bedömningar av stadskärnas marknadsandel inom olika marknadsområden. Bedömningen bygger på att Södertälje har störst andel inom primärområde 1 och lägst inom sekundärområde 2. Tabell: Befolkningen inom olika marknadsområden 2008 (prognos). Primärområde Primärområde Sekundärområde Sekundärområde Hela primär- och sekundärområdet Källa: Centrumutveckling sept 2003 Tre förutsättningar krävs för att öka marknadsandelen 1 Utbudet bättre butiksmix Kravet på starkare utbud är högst för beklädnad. Det behövs en balanserad mix mellan av välkända kedjeföretag i låg- och mellanprisklass och ett ökat utbud med högre kvalitets- och modegrad. Det ökade utbudet kräver inte nya butiksytor utan bättre och mer exponerade butikslägen. Stadskärna behöver också minst en stor livsmedelsbutik med en entré som kan nås för bilburna kunder. 2 Tillgänglighet 600 nya p-platser Södertälje har idag ca 850 välbelägna p-platser. Enligt marknadsanalysen behöver antalet öka med 600 välbelägna platser. Som jämförelse kan nämnas att Skärholmen har gratis p- platser. Tillgängligheten med buss och tåg är mycket god. 3 Kommersiell miljö koncentration Södertäljes konkurrensfördel är stadsmiljön. För att den skall fungera rent kommersiellt krävs koncentrerade gångstråk, tydliga målpunkter s k destinationer och samlingsplatser och torg. Dessutom krävs god skötsel och säkerhet helt, rent, snyggt och tryggt. 6

7 Skapa ett attraktivt utbud i stadskärnan Ett kommersiell konkurrenskraft Stadskärnan ska attrahera besökare genom mångfald i utbudet av handel, nöjen, kultur, tjänster mm. Södertälje måste ha ett kommersiellt konkurrenskraftigt utbud med intressanta butiker, god varuexponering och anpassad prissättning. Förutom de traditionella kedjebutiker som finns i alla köpcentrum finns här lokala butiker med personal och varor som har en hemvist och tradition i Södertälje. Här kan man köpa det mesta av det vanliga utbudet och dessutom få del av något som är speciellt för staden. Ett utbud för barn och familjer Södertälje är barnens stad. Många barnfamiljer besöker Torekällberget, Sydpoolen och Tom Tits. Tom Tits är välkänt och kan ge inspiration och prägel åt stadskärnan i vidare mening genom bl a attraktioner inne i Luna, i Maren och längs stråket från stationen till Tom Tits. Ett stadsbesök ska vara en upplevelse för barnen och hela familjen. Det ger något mer än att åka och handla. Attraktiva mötesplatser och stråk Vid ett stadsbesök blir shopping mer än att bara handla varor. Det innebär att se och synas, att träffa bekanta och att få en stunds avkoppling. För att fungera väl i detta avseende ska stadskärnan ha intressanta, offentliga gatustråk och mötesplatser. Storgatan i Södertälje är ett sådant stråk som kan utvecklas och kompletteras med fler stråk och platser. Kultur, nöjen och restauranger Stadens utbud ska fungera både på dagar och kvällar. Restauranger och caféer utgör mötesplatser under vardagsluncher och vid helghandeln. De är också kärnan i stadens kvällsutbud då de samverkar med biografer och teatrar. Biblioteket och konsthallen är mycket välbesökta och utgör mötesplatser i staden. De bidrar till den rikedom i utbudet som kännetecknar en levande stadskärna. Luna föreslås få en förstärkt inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom. Såväl restaurangutbud som kulturutbud bör utvecklas med speciell södertäljeprofil och vara attraktiva för olika målgrupper. Arbetsplatser och offentlig service Stadskärnan är ett besöksmål också med avseende på arbetsplatser och offentlig service. Det är betydelsefullt att så mycket som möjligt av offentlig service finns i stadskärnan både som arbetsplats och som besöksmål. När behov av nya lokaler behövs för offentlig service med många besökare skall dessa i första hand sökas i stadskärnan. 7

8 Gör stadskärnan tillgänglig Acceptera bilen på stadens villkor En stadskärna som är kommersiellt framgångsrik och en intressant mötesplats har en god tillgänglighet för besökare med bil. Det innebär god framkomlighet och möjligheter att på ett bekvämt sätt parkera bilen i stadskärnan. Trafikreglering med avstängningar bör undvikas. Biltrafiken ske ges framkomlighet med en hastighet som är anpassad till staden och de som går och cyklar. Kantstensparkering för kortare ärenden är betydelsefullt för handeln och ett naturligt inslag i stadens gatuliv. Attraktiv parkering i stadskärnan Ambitionen att skapa ett tydligare möte mellan kanalen och staden ger också förutsättningar för nya parkeringsplatser. Med en ny utformning av kanalslänten utefter Västra Kanalgatan kan en tvärställd parkering ge mer än 50 nya platser i en första etapp. För att uppnå tillräckligt antal parkeringsplatser krävs att befintliga parkeringsanläggningar effektiviseras samt att minst en ny anläggning tillkommer. Ett intressant läge som bör prövas för en sådan anläggning är under Stora Torget. En anläggning i två plan i detta läge skulle kunna få god komfort och säkerhet och ge ca 500 nya p-platser. Med anledning av att flera markparkeringar kan komma att försvinna bör en fördjupad studie göras om hur dessa platser kan kompenseras. God kollektivtrafik på stadens villkor Södertälje stadskärna har en mycket god tillgänglighet med pendeltåg och buss. Busstrafiken upplevs dock som onödigt störande eftersom alla bussar kommer tätt efter varandra längs samma väg. Genom att fördela bussarna dels via Nygatan, dels Torekällgatan/Köpmangatan kan bussarna tas bort från Järnagatan. Järnagatan byggs om för att förbättra för gående. Köpmangatan görs om till stadsgata med hållplatser. Utformningen av bussterminalen vid Södertälje C innebär idag en omfattande rundkörning, framför allt runt stadsparken. Busshållplatsernas lägen ger upphov till konflikter mellan bussar och gående. Hela stationsområdet och kontakten med det blivande stadshuset på andra sidan Järnagatan bör studeras och utvecklas för att åstadkomma en mer rationell trafikföring och en säkrare miljö för resenärer och gångtrafikanter. Fler kan gå och cykla till stan Södertälje har barriärer i form av kanalen och de stora trafiklederna. Till detta kommer nivåskillnaderna i staden. Trots dessa hinder ska Södertälje bli en bättre stad för cyklister och gående. Ett cykelstråk skapas från centralstationen till kyrkan/mälarbron och ett annat mellan Ängsgatan och Järnagatan längs en omvandlad Oxbacksled. Kringboende ska bekvämt kunna nå stadskärnan utan att ta bil eller buss. 8

9 Skapa en spännande, trygg och säker stadskärna En stad för alla Ett besök i Södertälje stadskärna ska vara speciellt intressant för familjer och barn. De värden i form av upplevelser, trygghet och säkerhet som detta innebär kommer även andra grupper till del. Alla ska vilja och våga besöka stadskärnan alla tider på dygnet. En stad för alla innebär också att stadskärnan är inbjudande och anpassad för människor med olika typer av handikapp. Trygga och attraktiva gatu- och parkmiljöer Tvärgatorna i dagens stadskärna är med sina lastgårdar och parkeringsinfarter miljöer som många människor undviker. Här behövs miljöförbättringar och kompletteringar gärna med inslag av nya bostäder. Köpmangatan omvandlas från bakgata till stadsgata. För att ge mer liv åt gatan behöver Åhléns- och Kringlanhuset öppna fler och tydligare entréer mot gatan. Parkskötsel och städning är viktiga inslag i att kontinuerligt hålla stadskärnan attraktiv och trygg. Stadens grönska ska vara ordnad och inte skapa otrygga miljöer. En god belysning och attraktiv möblering på gator, offentliga platser och parker är av stor betydelse. Ett särskilt gestaltningsprogram/möbleringsplan tas fram för stadskärnan. Att skapa en trygg trafikmiljö innebär inte bara fysiska åtgärder utan även att påverka trafikanterna till att visa hänsyn till andra trafikanter, gående och boende inom stadskärnan. Ta hand om människor med missbruksproblem Människor med missbruksproblem får inte sätta prägel på stadskärnan och göra att andra besökare undviker vissa platser och gångvägar. En utveckling av stadens offentliga platser med parkskötsel, möbler och belysning ska ske så att tillgänglighet och attraktivitet för alla garanteras. En prioritering av att omhänderta missbrukare är en betydelsefull del i att utveckla stadskärnan. Liv i alla delar av stadskärnan Hela stadskärnan ska leva under olika delar av dygnet. Det förutsätter att utbudet av bl.a. restauranger, arbetsplatser, kultur och handel finns i lämplig omfattning i olika delar av stadskärnan. Ett ökat inslag av bostäder i stadskärnan bidrar också till att staden lyser och lever även kvällstid. 9

10 Utveckla stadskärnan och staden Södertälje Staden vid kanalen Södertälje kanal med båttrafik, slussning och broöppningar är ett starkt inslag i stadens identitet. Sambandet mellan stadskärnan och kanalen kan utvecklas och göras tydligare. Nya bostäder som har kontakt med kanalen kan bli mycket attraktiva och stärker bilden av Södertälje som stad. Genom att ordna mötet mellan staden och kanalen kan besökare i stadskärnan röra sig utefter och få utblickar över kanalen. Promenadstråk med olika karaktär bär utvecklas på båda sidor om kanalen, från gästhamnen i söder via en gång- och cykelbro över Maren till Mälarhamnen i norr. Den östra kanalsidan är solbelyst. Här kan gång- och cykelstråket utefter kanalkajen göras mer attraktivt och tryggt genom bebyggelse i kanalslänten. Från slussen via Orionkullen skapas ett mer stadsmässigt promenadstråk längs kanalen till Mälarhamnen. Samtidigt ges utrymme för parkering i utefter Västra Kanalgatan. Även besökare med bil får del av den karaktäristiska kanalmiljön. Vid Marenområdet möter staden vattnet. Detta möte kan utvecklas vidare på flera sätt. Marenplan som mötesplats kan förbättras. Kopplingarna till affärskvarteren vid Storgatan kan göras mer attraktiva. Den inre delen av Maren bör utnyttjas bättre för olika funktioner som stärker stadens utbud. Genom att bebygga och försköna kv Lyran, bygga om McDonalds samt genom att finna ett mindre exponerat läge för infarten till Kringlangaraget vid Orionkullen ökar förutsättningarna för detta. För att tydligare integrera sluss- och kanalområdet som en del av stadskärnan bör det undersökas var nya bostäder kan tillkomma utefter Slussgatan, i kanten av Kusens Backe och utefter Grödingevägen. En större stadskärna Stadskärnan avgränsas av de barriärer som Oxbacksleden, Turingegatan och kanalen utgör. Genom att försvaga dessa barriärer och skapa nya samband blir stadskärnan större och mer tillgänglig. Trafiken på Oxbacksleden mellan Järnagatan och Turingegatan är mindre än på Nygatan. Oxbacksleden kan tas tillbaka som en gata i staden med ett körfält i vardera riktningen och med korsande tvärgator. Mälarbron och Turingegatan kan få en utformning och en omgivande bebyggelse som speglar att detta är en stadsbro som förenar centrala delar av staden. Området längs Storgatan norr om Stora Torget bör utvecklas så att Tom Tits och AstraZeneca mer påtagligt blir en del av en större stadskärna. Ett nytt stadshus vid Telge Forum innebär en tyngdpunktsförskjutning av stadskärnan och en möjlighet att integrera och utveckla Campus Telge som en del av en större stadskärna. För framgång i detta avseende är framtida utformning och funktion vid Södertälje Central en avgörande faktor liksom Järnagatan/Oxbacksledens förnyelse i detta parti. Området kring Campus Telge och vid järnvägen söder om Hertig Carls väg utvecklas för högskola, studentbostäder och företagspark. På detta sätt knyts också Scanias område närmare stadskärnan. 10

11 Miljö Miljöbelastningen minskar regionalt Ett syfte med att göra Södertälje stadskärna mer attraktiv är att fler kunder från Södertälje med omgivningar skall besöka stadskärnan istället för andra längre bort belägna centra - framförallt Skärholmen/Kungens kurva och Stockholm - för inköp- och nöjesresor. Det innebär ett minskat bilresande och minskad miljöbelastning. Genom att göra kollektivtrafiken både bekvämare och effektivare ökar resandet med kollektivtrafik. Förutom dessa generella syften visar stadsanalysen på ett antal konkreta förslag för parkering, bostäder och olika centrumfunktioner. För var och en av dessa måste särskilda miljökonsekvensbeskrivningar göras. Det kan t ex gälla hur man uppfyller miljökvalitetsnormen vid byggande av bostäder närma olika trafikleder (Nygatana/Turingekorset, Järnagatan mfl), konflikter med rekreation och ekologisk mångfald vid byggande av bostäder (Kusens backe, Grödingevägen). För- och nackdelar generellt Utan att ha bedömt varje enskild åtgärd kan följande allmänna bedömning göras av utvecklingsprogrammet Fördelar Nackdelar - Minskat regionalt resande - Ökad biltrafik lokalt - Större andel kollektivtrafik resenärer - Grönstrukutur tas i anspråk för - Effektivare busstrafik bebyggelse - Minskad genomfartstrafik - Risk för överskridande av - Lägre hastigheter miljökvalitetsnormer vid förtätning av bebyggelse utefter vissa gator Ekonomi Samverkan med andra aktörer nödvändigt I handlingsprogrammet redovisas åtgärder i form av investeringar, insatser och uppdrag. För investeringarna redovisas enkla kostnadsuppskattningar. Dessa summerar till stora belopp. Kommunen kan inte själv finansiera dessa. En särskild utredning skall redovisa förslag till finansiering där samfinansiering skall sökas med andra aktörer - främst fastighetsägarna i stadskärnan. Handlingsprogrammet visar kommunens viljeyttring och en prioritetsordning av åtgärderna. Kommunens beslut om budget och resultatet av finansieringsutredningen kommer att visa i vilken takt åtgärderna kan genomföras. 11

12 Handlingsprogram Kort sikt Investeringar: 1. bygga om V:a Kanalgatan från Stora Torget till Orionkullen med ett promenadstråk mot kanalen inkl utsiktsplatser och ca 50 nya parkeringsplatser (10-20 Mkr) 2. rusta upp strandpromenaden från Marenplan till fiskbåten/ejdern (1,4 Mkr) 3. anlägga kaj och torg vid Ejderns/fiskbåtens tilläggsplats (2,6 Mkr) 4. bygga ny parkväg i Järnvägsparken (1,0 Mkr) 5. rusta upp delar av Stadsparken (0,7 Mkr) 6. förbättra parkeringen vid Bangatan (bakom OK) (0,5 Mkr) 7. komplettera gågatan med lekutrustning utförd av Tom Tit (0,3 Mkr) 8. införa enhetliga torgstånd på Stora Torget (0,2 Mkr) 9. sätta upp flaggor (sk banners) längs tre infarter (0,3 Mkr) 10. komplettera Marentrappan och bygga en permanent scen på Marenplan (5 Mkr) 11. förbättra trafiksäkerheten på Nygatan (2-4 Mkr) 12. förbättra trafiksäkerheten på Slussgatan med bl a cykelbana (1,5 Mkr) Insatser: 1. genom samverkan med frivilligorganisationerna lösa dagverksamheten för missbrukarna 2. att ytterligare förbättra städning och parkskötsel i stadskärnan 3. i samarbete med bl a Brå förbättra trafikkulturen i Södertälje Uppdrag: 1. uppdra åt Karlavagnen att påbörja renoveringen av Kringlan utifrån utvecklingsprogrammets förslag och intentioner samt resultatet av finansieringsuppdraget 2. i samverkan med fastighetsägarna ordna en bemannad offentlig toalett inkl skötrum 12

13 3. utvidga planuppdraget för gästhamnen med ett område för en ny väg och bussanslutning till Hertig Carls väg från Lovisinsgatan 4. genomföra en bebyggelsehistorisk inventering i stadskärnan 5. ta fram ett gestaltningsprogram/möbleringsplan inkl belysning för stadskärnan 6. utveckla centralenområdet som terminal och stadsrum med koppling till nytt stadshus och en omvandling av Oxbacksleden 7. utveckla området från Stadsparken/gästhamnen i väster över Marenområdet och slussen till Kusens backe i öster för utveckling av bostäder, centrumfunktioner och park 8. utveckla området mellan Nygatan och Köpmangatan från Marenplan till Stora Torget till attraktiv miljö för handel, nöjen och kultur tillsammans med berörda fastighetsägare 9. uppdra åt Tom Tit att föreslå experiment/attraktioner i Lunahuset vid Maren längs stråket från stationen till Tom Tit 10. uppdra åt Telgebostäder att påbörja bostadsbyggandet med ca 100 lgh i kv Lampan Medellång sikt Investeringar: 1. skapa ett sammanhängande cykelstråk från centralstationen till kyrkan/mälarbron (0,5 Mkr) 2. lägga om busstrafiken med en anslutning från Lovisinsgatan till Hertig Carls väg (10 Mkr exkl fastighetslösen) 3. förbättra Järnagatans miljö genom att flytta busstrafiken till Nygatan/Torekällgatan (15-25 Mkr) 4. bygga om Nygatan för bl a busstrafik med nya hållplatser och ny korsning med Turingegatan (8-15 Mkr) 5. bygga om Köpmangatan från bussterminal till en stadsgata med hållplatser 6. skapa ett sammanhängande attraktivt promenadstråk från Gästhamnen via Orionkullen till Mälarhamnen längs kanalens västra sida 7. omvandla Oxbacksleden till stadsgata mellan Järnagatan och Turingegatan (25-30 Mkr) 13

14 Uppdrag: 1. tillsammans med berörda fastighetsägare tillföra stadskärnan 600 nya parkeringsplatser (netto) som inkluderar parkering under Stora Torget inkl bedöma kompensation för bortfall 2. tillsammans med olika byggherrar komplettera stadskärnan med minst 400 attraktiva bostäder 3. i samband med det nya stadshuset förbättra kontakten med centralstationen 4. utveckla Luna med inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom inkl en utflyttning av entrén mot Storgatan 5. utveckla området vid Campus Telge och kv Mörten för högskola, studentbostäder och företagspark 6. utveckla området från Stora Torget via Tom Tits och AstraZeneca fram till Mälarhamnen och Snäckviken. 7. bebygga och försköna kv Lyran 8. förändra McDonaldsfastigheten inkl att flytta infarten till Kringlangaraget Längre sikt Investeringar: 1. tillsammans med SL slutföra omläggningen av busstrafiken genom en ombyggd terminalen vid centralen 2. omvandla Järnagatan till stadsgata från stationen/nya stadshuset till Campus Telge inkl kompletterande bebyggelse 3. förbättra stråket mellan Stor Torget via Turingelunden och Tom Tits experiment till AstraZenecas område 4. skapa ett attraktivt promenadstråk från Slussen till Mälarparken längs kanalens östra sida 14

15 Arbetet med utvecklingsprogrammet Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen genom beslut den 26 sept 2003 Parlamentarisk ledningsgrupp: Anders Lago, (s) ordf Johan Andersson (s ) (tom hösten 2003) Kerstin König (s) (from våren 2004) Mats Pertoft (mp) Marita Lärnestad (m) Tage Gripenstam (c) Mats Siljebrand (fp) Robert Halef (kd) Staffan Norberg (v) Berit Lagerwall (pp) Styrgrupp: Roger Johansson, stadsdirektörens kansli, ordförande Kjell Hasslert, Telge Bengt Bengtsson, Karlavagnen Einars Schuch, samhällsbyggnadskontoret Lars Björkvall, infostaben Lotta Lindstam, samhällsbyggnadskontoret Torbjörn Neiman, kultur och fritidskontoret Anna Sundqvist, kultur och fritidskontoret, (from maj 2004) Owe Swanson, White arkitekter, projektkoordinator Christer Andén, stadsdirektörens kansli, projektledare Underlagsrapporter: 1 MARKNADSANALYS SÖDERTÄLJE CENTRUM Centrumutveckling 16 sept STADSANALYS SÖDERTÄLJE White arkitekter juni RÅDSLAG SÖDERTÄLJE STADSKÄRNA Södertälje stadskärna synpunkter från södertäljebor från aug 2003-maj FINANSIERINGSANALYS STADSANALYS SÖDERTÄLJE Rapport från finansieringsgruppen redovisas senare 15

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE

3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE 3. PROGRAM UTVECKLING OCH FÖRNYELSE EN STÖRRE STADSKÄRNA Samlat förslag 54 Södertälje är en stor stad med många invånare. Men staden är utspridd och stadskärnan finns inom ett mycket begränsat område.

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Hjälp oss att utveckla Maren!

Hjälp oss att utveckla Maren! Hjälp oss att utveckla Maren! Alla Södertäljebor bjuds in till rådslag om Marens utveckling www.sodertalje.se Rådslag Svara på frågorna, klipp ut enkäten och skicka den i ett kuvert till Södertälje kommun,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande.

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande. 2005-03-02 Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053 Juryns utlåtande Förslag TANGO Allmänt om tävlingen Fastighets AB Karlavagnen i samarbete med Södertälje

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Yttrande om trafikplan/centrumplan

Yttrande om trafikplan/centrumplan YTTRANDE Moderaterna Falun 2015-10-25 Till: Falu Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Yttrande om trafikplan/centrumplan Inledning Majoritetens hantering av trafikplanen, utan hänsyn taget till centrumutvecklingen

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 206020 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING Arbetsgrupp: Peter Juterot, Kommunledningskontoret (projektledare) Marcus Horning, Kommunledningskontoret Kosovar Gashi, Kommunledningskontoret

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White Östra Sala backe sammanfattning av planprogram 1 White Planprogram Östra Sala backe Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i en av de mest expansiva delarna av Uppsala stad.

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Södertälje stadskärna 2009-2029 Program PROGRAM

Södertälje stadskärna 2009-2029 Program PROGRAM PROGRAM 27 Stadsbyggnadsprinciper Södertäljes utbud av service, institutioner, transportsystem och närhet till arbetsplatser samt tillgång till natur-, vatten-, och rekreationsområden är grundläggande

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-04-26 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Christer Nilsson, Elinor Josefsson PM 2010-04-26 MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Det goda lokalsamhället

Det goda lokalsamhället Det goda lokalsamhället I alternativet Det goda lokalsamhället har följande mål fått högst prioritering (målen angivna i prioriteringsordning): 1. Det ska finnas en bra närservice och bra centrumstruktur.

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande Planprogram för Stationsområdet Yttrande Inledning Stationsområdet är ett av Ängelholms kommuns viktigaste utvecklingsprojekt. I centrala Ängelholm med närhet till såväl stadens utbud och service som stationen

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer