Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004"

Transkript

1 Bilaga A Utvecklingsprogram för Södertälje stadskärna juni 2004 (Dokumentet skall kompletteras med kartor och bilder och ges en ny layout. Utskick med ny layout och bilder men med samma textinnehåll kommer att ske i ett andra utskick till KS)

2 Förstärk Södertäljes roll i regionen Södertälje skall ha ett regionalt utbud av service och handel. Södertälje har en betydelsefull roll genom sitt kommunikationsläge, ett expansivt näringsliv, högskola och fördelen att vara en riktig stad i en växande region. Södertälje utpekas i länets utvecklingsplan som en av sju regionala kärnor som kan erbjuda ett kvalificerat utbud av utbildning, service och handel. För att bibehålla och utveckla rollen som en stad som kan erbjuda tjänster och service för ett större omland än enbart Södertälje kommun måste staden utvecklas. Södertälje konkurrerar med andra kommuner om såväl arbetstillfällen som invånare. Södertälje har en tydlig fördel jämfört med grannkommunerna genom att vi har en riktig stadskärna som redan har ett brett utbud av service, handel, nöjen och kultur. En levande stadskärna förutsätter en livaktig handel. Södertälje konkurrerar i den delen främst med andra köpcentra främst Skärholmen/Kungens kurva som kan erbjuda en bättre tillgänglighet med bl a gratis p-platser men även med Stockholms city som har ett betydligt större utbud. Stadens konkurrenskraft måste öka. Utflödet av köpkraft beräknas till 600 Mkr. Det vill säga, människor som av geografiska skäl borde välja Södertälje handlar hellre någon annanstans. Farsta, Täby, Vällingby och inte minst Skärholmen/Kungens har alla satsat eller beslutat om satsningar i miljardklassen. Bara hos de sistnämnda planeras på fem år ytor som motsvarar två hela centrumkärnor av Södertäljes storlek. I deras kalkyler ingår bilburna kunder från hela sydvästra länet och de östra delarna av Sörmland alltså människor från Södertäljes naturliga upptagningsområde. Utvecklas inte Södertäljes stadskärna kommer utflödet av köpkraft med stor sannolikhet att förstärkas. Södertälje är en riktig stad. Dessbättre handlar inte detta enbart om de kommersiella nyttigheterna. Södertäljes stadskärna har andra värden. Södertäljes möjligheter att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser är större än i renodlade köpcentra. Södertälje har en riktig stadskärna och dessutom med ett vackert läge vid vattnet. Men om inte människor hittar det de söker eller tycker att det är för besvärligt att ta sig till stadskärnan väljer de andra ställen. Därmed försvåras förutsättningarna för oss att erbjuda vad en riktig stad förväntas erbjuda av service, handel, nöjen och kultur. Indirekt försvårar det också möjligheterna för Södertälje att vara en attraktiv bostadsort. Ty det är ett faktum och en av våra största konkurrensfördelar att en levande stadskärna utgör ett avgörande skäl för inflyttare att välja Södertälje framför rena förortskommuner. Stadens kärna måste med andra ord förnyas och förbättras på ett rejält sätt inte bara lappa och laga. 2

3 Behov av att förnya stadskärnan Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag Mot bakgrund av behovet att göra Södertälje mer attraktiv för boende, företag och besökare i kombination med den ökande konkurrensen från bl a externa köpcentra i och utanför kommunen och beslöt kommunstyrelsen den 26 sept 2003 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för centrum. Organisation av arbetet inkl underlagsrapporter för detta utvecklingsprogram redovisas sist i denna rapport Visionen Det trygga Södertälje En utgångspunkt är den av kommunfullmäktige beslutade visionen för framtidens Södertälje 2013 Det trygga Södertälje; En unik mötesplats, med inbjudande boendemiljöer, betydande utvecklingsmöjligheter för unga människor och en innovativ verksamhet. Södertälje det självklara valet! Bl a utifrån den kommungemensamma visionen har en vision tagits fram för stadskärnan. Den skall vara styrande för allt utvecklingsarbete med Södertälje stadskärna. Vision Södertälje stadskärna 2013 Södertäljes stadskärna är det självklara valet för invånarna i Södertälje och i våra grannkommuner när det gäller möten, handel, kultur och nöjen. Södertälje stadskärna; 1. Är en riktig stad och unik mötesplats med levande gator, torg och parker 2. Utnyttjar medvetet kontakten med kanalen, båttrafiken och vattnet. 3. Har ett konkurrenskraftigt utbud av varor och tjänster förstärkt med en Södertäljeprofil. 4. Är särskilt attraktiv för barn och familjer. 5. Har ett betydande antal nya attraktiva bostäder i och nära stadskärnan. 6. Är trygg och välskött. 3

4 Ta vara på Södertäljebornas åsikter Folkomröstning om Marenbron I samband med EMU-valet i september 2003 genomfördes en kommunal folkomröstning och ett skolval med följande två alternativ; JA jag vill att en bilbro byggs över Maren NEJ jag vill inte att en bilbro byggs över Maren En klar majoritet av Södertäljeborna sade Nej till en bilbro över Maren. Tabell: Valresultat folkomröstning om Marenbro Ja Nej Blank/ Valdelogiltig tagande. Valdistrikten 40% 56% 4% 67% Skolvalet 27% 66% 7% 61% Totalt 39% 57% 4% 67% Medborgarpanel 500 slumpmässigt utvalda Södertäljebor över 18 år erbjöds att delta vid fyra möten för att diskutera stadskärnan. Ett 40-tal personer antog erbjudandet. Vid varje möte var ca personer närvarande. Vid det sista mötet var representanter från samtliga partier inbjudna till överläggningarna. Gruppen hade en jämn könsfördelning och deltagare i alla åldrar om än en viss övervikt för 50 år och äldre. Mycket få invandrare deltog. Mötena karaktäriserades av ett mycket konstruktivt arbete mellan kommunen/konsulterna och medborgarpanelen. Resultatet blev att panelen i princip står bakom de utvecklingsmöjligheter som redovisas i Whites stadsanalys. Självfallet gillade inte alla allt. Störst tveksamhet kände man inför bostäder vid Maren. Störst entusiasm för förslagen om trafiken (ombyggnad av Oxbacksleden, omläggning av busstrafiken), åtgärderna att göra kanalen och Maren mer tillgängligt samt att återskapa mer av rutnätstaden. Järnagatan ville man ha till gågata. Skötsel och trygghet var viktigt. Fokusgrupper vid fem skolor En invandrartät (Hovsjö), en centralt belägen (Blombacka) och en skola utanför Södertälje (Hölö), en samt Tälje- och Västergårdsgymnasiet deltog. Ca 15 elever från resp skola deltog i s k fokusgrupper där man fick frågan: Vad tycker du är viktigt för att Södertäljes stadskärna skall vara attraktiv? Det vikigaste kvalitetsfaktorerna var: Miljön förändra vid Maren, gågatan, Centralen. Stadsparken och Luna, städa och sanera hela centrum, bilfritt men också mer p-platser) Affärer fler butiker med märkeskläder, sport, skivor, knyt ihop butikerna, färre frisörsalonger Utbud aktiviteter för barn och ungdomar, mer bio, idrottsplats, kultur och helgaktiviteter för unga 4

5 Säkerhet fler vakter och poliser Boenderåden Boenderåden i de invandrartäta stadsdelarna Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden bjöds in vid två tillfällen. Boenderåden är valda av de boende i resp stadsdel. Sammanlagt deltog drygt 10 personer från de fyra boenderåden. Dessa synpunkter lämnades bl a Gratis parkering Bättre sortiment i butikerna behövs Bättre kollektivtrafik till centrum Förläng gågatan åt båda hållen Aktiviteter för barn, bio, bowling, fotboll, kvällsaktiviteter, mötesplatser Telgebostäders boenderåd I det mera operativa arbetet med att öka tryggheten i stadskärnan görs s k kvalitetskontroller där bl a ett antal boende i Telgebostäders hus ingår. Enligt den gruppen boende i stadskärnan behövde man bl a Radikala åtgärder gällande kollektivtrafiken, bilisternas trafikkultur samt minska biltrafiken på Järnagatan Utveckla stadsparksområdet och stråket fram till Marenplan Viktigt att behålla känslan av stad Offentliga möten Under hösten hölls tre seminarier i Luna som var öppna för allmänheten. 1) Den trivsamma, den trygga och den spännande staden Den 21 aug med Arkitekt Bo Grönlund från Köpenhamn 2) Hur kan handeln medverka till en levande stadskärna? Den 28 aug med Eric Lind från Centrumutveckling 3) Centrum - vår viktigaste stadsdel Den 4 sept med stadsbyggnadsdirektör Göran Dangemark från Västerås kommun En lördag den 24 april hölls ett offentligt möte i Luna hörsal där Whites stadsanalys presenterades. Föreningar, organisationer mm Stadsanalysen har presenterats för bl a villaägarföreningen, handikapprådet m fl. Södertäljes hemsida Under hela processen har en debatt förts på Södertälje hemsida (www.sodertalje.se) under olika teman. 5

6 Handel - ta vara på marknadsförutsättningarna Södertälje kan öka sin marknadsandel En marknadsanalys som Centrumutveckling AB har tagit fram visar att detaljhandeln i stadskärnan kan öka med nästan 40% från dagens ca 820 Mkr till ca Mkr 2008 (2002 års priser). Hänsyn har då tagits tillväxt, konsumtionsutveckling, köpkraft och konkurrens från andra handelscentra. Beräkningar bygger på bedömningar av stadskärnas marknadsandel inom olika marknadsområden. Bedömningen bygger på att Södertälje har störst andel inom primärområde 1 och lägst inom sekundärområde 2. Tabell: Befolkningen inom olika marknadsområden 2008 (prognos). Primärområde Primärområde Sekundärområde Sekundärområde Hela primär- och sekundärområdet Källa: Centrumutveckling sept 2003 Tre förutsättningar krävs för att öka marknadsandelen 1 Utbudet bättre butiksmix Kravet på starkare utbud är högst för beklädnad. Det behövs en balanserad mix mellan av välkända kedjeföretag i låg- och mellanprisklass och ett ökat utbud med högre kvalitets- och modegrad. Det ökade utbudet kräver inte nya butiksytor utan bättre och mer exponerade butikslägen. Stadskärna behöver också minst en stor livsmedelsbutik med en entré som kan nås för bilburna kunder. 2 Tillgänglighet 600 nya p-platser Södertälje har idag ca 850 välbelägna p-platser. Enligt marknadsanalysen behöver antalet öka med 600 välbelägna platser. Som jämförelse kan nämnas att Skärholmen har gratis p- platser. Tillgängligheten med buss och tåg är mycket god. 3 Kommersiell miljö koncentration Södertäljes konkurrensfördel är stadsmiljön. För att den skall fungera rent kommersiellt krävs koncentrerade gångstråk, tydliga målpunkter s k destinationer och samlingsplatser och torg. Dessutom krävs god skötsel och säkerhet helt, rent, snyggt och tryggt. 6

7 Skapa ett attraktivt utbud i stadskärnan Ett kommersiell konkurrenskraft Stadskärnan ska attrahera besökare genom mångfald i utbudet av handel, nöjen, kultur, tjänster mm. Södertälje måste ha ett kommersiellt konkurrenskraftigt utbud med intressanta butiker, god varuexponering och anpassad prissättning. Förutom de traditionella kedjebutiker som finns i alla köpcentrum finns här lokala butiker med personal och varor som har en hemvist och tradition i Södertälje. Här kan man köpa det mesta av det vanliga utbudet och dessutom få del av något som är speciellt för staden. Ett utbud för barn och familjer Södertälje är barnens stad. Många barnfamiljer besöker Torekällberget, Sydpoolen och Tom Tits. Tom Tits är välkänt och kan ge inspiration och prägel åt stadskärnan i vidare mening genom bl a attraktioner inne i Luna, i Maren och längs stråket från stationen till Tom Tits. Ett stadsbesök ska vara en upplevelse för barnen och hela familjen. Det ger något mer än att åka och handla. Attraktiva mötesplatser och stråk Vid ett stadsbesök blir shopping mer än att bara handla varor. Det innebär att se och synas, att träffa bekanta och att få en stunds avkoppling. För att fungera väl i detta avseende ska stadskärnan ha intressanta, offentliga gatustråk och mötesplatser. Storgatan i Södertälje är ett sådant stråk som kan utvecklas och kompletteras med fler stråk och platser. Kultur, nöjen och restauranger Stadens utbud ska fungera både på dagar och kvällar. Restauranger och caféer utgör mötesplatser under vardagsluncher och vid helghandeln. De är också kärnan i stadens kvällsutbud då de samverkar med biografer och teatrar. Biblioteket och konsthallen är mycket välbesökta och utgör mötesplatser i staden. De bidrar till den rikedom i utbudet som kännetecknar en levande stadskärna. Luna föreslås få en förstärkt inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom. Såväl restaurangutbud som kulturutbud bör utvecklas med speciell södertäljeprofil och vara attraktiva för olika målgrupper. Arbetsplatser och offentlig service Stadskärnan är ett besöksmål också med avseende på arbetsplatser och offentlig service. Det är betydelsefullt att så mycket som möjligt av offentlig service finns i stadskärnan både som arbetsplats och som besöksmål. När behov av nya lokaler behövs för offentlig service med många besökare skall dessa i första hand sökas i stadskärnan. 7

8 Gör stadskärnan tillgänglig Acceptera bilen på stadens villkor En stadskärna som är kommersiellt framgångsrik och en intressant mötesplats har en god tillgänglighet för besökare med bil. Det innebär god framkomlighet och möjligheter att på ett bekvämt sätt parkera bilen i stadskärnan. Trafikreglering med avstängningar bör undvikas. Biltrafiken ske ges framkomlighet med en hastighet som är anpassad till staden och de som går och cyklar. Kantstensparkering för kortare ärenden är betydelsefullt för handeln och ett naturligt inslag i stadens gatuliv. Attraktiv parkering i stadskärnan Ambitionen att skapa ett tydligare möte mellan kanalen och staden ger också förutsättningar för nya parkeringsplatser. Med en ny utformning av kanalslänten utefter Västra Kanalgatan kan en tvärställd parkering ge mer än 50 nya platser i en första etapp. För att uppnå tillräckligt antal parkeringsplatser krävs att befintliga parkeringsanläggningar effektiviseras samt att minst en ny anläggning tillkommer. Ett intressant läge som bör prövas för en sådan anläggning är under Stora Torget. En anläggning i två plan i detta läge skulle kunna få god komfort och säkerhet och ge ca 500 nya p-platser. Med anledning av att flera markparkeringar kan komma att försvinna bör en fördjupad studie göras om hur dessa platser kan kompenseras. God kollektivtrafik på stadens villkor Södertälje stadskärna har en mycket god tillgänglighet med pendeltåg och buss. Busstrafiken upplevs dock som onödigt störande eftersom alla bussar kommer tätt efter varandra längs samma väg. Genom att fördela bussarna dels via Nygatan, dels Torekällgatan/Köpmangatan kan bussarna tas bort från Järnagatan. Järnagatan byggs om för att förbättra för gående. Köpmangatan görs om till stadsgata med hållplatser. Utformningen av bussterminalen vid Södertälje C innebär idag en omfattande rundkörning, framför allt runt stadsparken. Busshållplatsernas lägen ger upphov till konflikter mellan bussar och gående. Hela stationsområdet och kontakten med det blivande stadshuset på andra sidan Järnagatan bör studeras och utvecklas för att åstadkomma en mer rationell trafikföring och en säkrare miljö för resenärer och gångtrafikanter. Fler kan gå och cykla till stan Södertälje har barriärer i form av kanalen och de stora trafiklederna. Till detta kommer nivåskillnaderna i staden. Trots dessa hinder ska Södertälje bli en bättre stad för cyklister och gående. Ett cykelstråk skapas från centralstationen till kyrkan/mälarbron och ett annat mellan Ängsgatan och Järnagatan längs en omvandlad Oxbacksled. Kringboende ska bekvämt kunna nå stadskärnan utan att ta bil eller buss. 8

9 Skapa en spännande, trygg och säker stadskärna En stad för alla Ett besök i Södertälje stadskärna ska vara speciellt intressant för familjer och barn. De värden i form av upplevelser, trygghet och säkerhet som detta innebär kommer även andra grupper till del. Alla ska vilja och våga besöka stadskärnan alla tider på dygnet. En stad för alla innebär också att stadskärnan är inbjudande och anpassad för människor med olika typer av handikapp. Trygga och attraktiva gatu- och parkmiljöer Tvärgatorna i dagens stadskärna är med sina lastgårdar och parkeringsinfarter miljöer som många människor undviker. Här behövs miljöförbättringar och kompletteringar gärna med inslag av nya bostäder. Köpmangatan omvandlas från bakgata till stadsgata. För att ge mer liv åt gatan behöver Åhléns- och Kringlanhuset öppna fler och tydligare entréer mot gatan. Parkskötsel och städning är viktiga inslag i att kontinuerligt hålla stadskärnan attraktiv och trygg. Stadens grönska ska vara ordnad och inte skapa otrygga miljöer. En god belysning och attraktiv möblering på gator, offentliga platser och parker är av stor betydelse. Ett särskilt gestaltningsprogram/möbleringsplan tas fram för stadskärnan. Att skapa en trygg trafikmiljö innebär inte bara fysiska åtgärder utan även att påverka trafikanterna till att visa hänsyn till andra trafikanter, gående och boende inom stadskärnan. Ta hand om människor med missbruksproblem Människor med missbruksproblem får inte sätta prägel på stadskärnan och göra att andra besökare undviker vissa platser och gångvägar. En utveckling av stadens offentliga platser med parkskötsel, möbler och belysning ska ske så att tillgänglighet och attraktivitet för alla garanteras. En prioritering av att omhänderta missbrukare är en betydelsefull del i att utveckla stadskärnan. Liv i alla delar av stadskärnan Hela stadskärnan ska leva under olika delar av dygnet. Det förutsätter att utbudet av bl.a. restauranger, arbetsplatser, kultur och handel finns i lämplig omfattning i olika delar av stadskärnan. Ett ökat inslag av bostäder i stadskärnan bidrar också till att staden lyser och lever även kvällstid. 9

10 Utveckla stadskärnan och staden Södertälje Staden vid kanalen Södertälje kanal med båttrafik, slussning och broöppningar är ett starkt inslag i stadens identitet. Sambandet mellan stadskärnan och kanalen kan utvecklas och göras tydligare. Nya bostäder som har kontakt med kanalen kan bli mycket attraktiva och stärker bilden av Södertälje som stad. Genom att ordna mötet mellan staden och kanalen kan besökare i stadskärnan röra sig utefter och få utblickar över kanalen. Promenadstråk med olika karaktär bär utvecklas på båda sidor om kanalen, från gästhamnen i söder via en gång- och cykelbro över Maren till Mälarhamnen i norr. Den östra kanalsidan är solbelyst. Här kan gång- och cykelstråket utefter kanalkajen göras mer attraktivt och tryggt genom bebyggelse i kanalslänten. Från slussen via Orionkullen skapas ett mer stadsmässigt promenadstråk längs kanalen till Mälarhamnen. Samtidigt ges utrymme för parkering i utefter Västra Kanalgatan. Även besökare med bil får del av den karaktäristiska kanalmiljön. Vid Marenområdet möter staden vattnet. Detta möte kan utvecklas vidare på flera sätt. Marenplan som mötesplats kan förbättras. Kopplingarna till affärskvarteren vid Storgatan kan göras mer attraktiva. Den inre delen av Maren bör utnyttjas bättre för olika funktioner som stärker stadens utbud. Genom att bebygga och försköna kv Lyran, bygga om McDonalds samt genom att finna ett mindre exponerat läge för infarten till Kringlangaraget vid Orionkullen ökar förutsättningarna för detta. För att tydligare integrera sluss- och kanalområdet som en del av stadskärnan bör det undersökas var nya bostäder kan tillkomma utefter Slussgatan, i kanten av Kusens Backe och utefter Grödingevägen. En större stadskärna Stadskärnan avgränsas av de barriärer som Oxbacksleden, Turingegatan och kanalen utgör. Genom att försvaga dessa barriärer och skapa nya samband blir stadskärnan större och mer tillgänglig. Trafiken på Oxbacksleden mellan Järnagatan och Turingegatan är mindre än på Nygatan. Oxbacksleden kan tas tillbaka som en gata i staden med ett körfält i vardera riktningen och med korsande tvärgator. Mälarbron och Turingegatan kan få en utformning och en omgivande bebyggelse som speglar att detta är en stadsbro som förenar centrala delar av staden. Området längs Storgatan norr om Stora Torget bör utvecklas så att Tom Tits och AstraZeneca mer påtagligt blir en del av en större stadskärna. Ett nytt stadshus vid Telge Forum innebär en tyngdpunktsförskjutning av stadskärnan och en möjlighet att integrera och utveckla Campus Telge som en del av en större stadskärna. För framgång i detta avseende är framtida utformning och funktion vid Södertälje Central en avgörande faktor liksom Järnagatan/Oxbacksledens förnyelse i detta parti. Området kring Campus Telge och vid järnvägen söder om Hertig Carls väg utvecklas för högskola, studentbostäder och företagspark. På detta sätt knyts också Scanias område närmare stadskärnan. 10

11 Miljö Miljöbelastningen minskar regionalt Ett syfte med att göra Södertälje stadskärna mer attraktiv är att fler kunder från Södertälje med omgivningar skall besöka stadskärnan istället för andra längre bort belägna centra - framförallt Skärholmen/Kungens kurva och Stockholm - för inköp- och nöjesresor. Det innebär ett minskat bilresande och minskad miljöbelastning. Genom att göra kollektivtrafiken både bekvämare och effektivare ökar resandet med kollektivtrafik. Förutom dessa generella syften visar stadsanalysen på ett antal konkreta förslag för parkering, bostäder och olika centrumfunktioner. För var och en av dessa måste särskilda miljökonsekvensbeskrivningar göras. Det kan t ex gälla hur man uppfyller miljökvalitetsnormen vid byggande av bostäder närma olika trafikleder (Nygatana/Turingekorset, Järnagatan mfl), konflikter med rekreation och ekologisk mångfald vid byggande av bostäder (Kusens backe, Grödingevägen). För- och nackdelar generellt Utan att ha bedömt varje enskild åtgärd kan följande allmänna bedömning göras av utvecklingsprogrammet Fördelar Nackdelar - Minskat regionalt resande - Ökad biltrafik lokalt - Större andel kollektivtrafik resenärer - Grönstrukutur tas i anspråk för - Effektivare busstrafik bebyggelse - Minskad genomfartstrafik - Risk för överskridande av - Lägre hastigheter miljökvalitetsnormer vid förtätning av bebyggelse utefter vissa gator Ekonomi Samverkan med andra aktörer nödvändigt I handlingsprogrammet redovisas åtgärder i form av investeringar, insatser och uppdrag. För investeringarna redovisas enkla kostnadsuppskattningar. Dessa summerar till stora belopp. Kommunen kan inte själv finansiera dessa. En särskild utredning skall redovisa förslag till finansiering där samfinansiering skall sökas med andra aktörer - främst fastighetsägarna i stadskärnan. Handlingsprogrammet visar kommunens viljeyttring och en prioritetsordning av åtgärderna. Kommunens beslut om budget och resultatet av finansieringsutredningen kommer att visa i vilken takt åtgärderna kan genomföras. 11

12 Handlingsprogram Kort sikt Investeringar: 1. bygga om V:a Kanalgatan från Stora Torget till Orionkullen med ett promenadstråk mot kanalen inkl utsiktsplatser och ca 50 nya parkeringsplatser (10-20 Mkr) 2. rusta upp strandpromenaden från Marenplan till fiskbåten/ejdern (1,4 Mkr) 3. anlägga kaj och torg vid Ejderns/fiskbåtens tilläggsplats (2,6 Mkr) 4. bygga ny parkväg i Järnvägsparken (1,0 Mkr) 5. rusta upp delar av Stadsparken (0,7 Mkr) 6. förbättra parkeringen vid Bangatan (bakom OK) (0,5 Mkr) 7. komplettera gågatan med lekutrustning utförd av Tom Tit (0,3 Mkr) 8. införa enhetliga torgstånd på Stora Torget (0,2 Mkr) 9. sätta upp flaggor (sk banners) längs tre infarter (0,3 Mkr) 10. komplettera Marentrappan och bygga en permanent scen på Marenplan (5 Mkr) 11. förbättra trafiksäkerheten på Nygatan (2-4 Mkr) 12. förbättra trafiksäkerheten på Slussgatan med bl a cykelbana (1,5 Mkr) Insatser: 1. genom samverkan med frivilligorganisationerna lösa dagverksamheten för missbrukarna 2. att ytterligare förbättra städning och parkskötsel i stadskärnan 3. i samarbete med bl a Brå förbättra trafikkulturen i Södertälje Uppdrag: 1. uppdra åt Karlavagnen att påbörja renoveringen av Kringlan utifrån utvecklingsprogrammets förslag och intentioner samt resultatet av finansieringsuppdraget 2. i samverkan med fastighetsägarna ordna en bemannad offentlig toalett inkl skötrum 12

13 3. utvidga planuppdraget för gästhamnen med ett område för en ny väg och bussanslutning till Hertig Carls väg från Lovisinsgatan 4. genomföra en bebyggelsehistorisk inventering i stadskärnan 5. ta fram ett gestaltningsprogram/möbleringsplan inkl belysning för stadskärnan 6. utveckla centralenområdet som terminal och stadsrum med koppling till nytt stadshus och en omvandling av Oxbacksleden 7. utveckla området från Stadsparken/gästhamnen i väster över Marenområdet och slussen till Kusens backe i öster för utveckling av bostäder, centrumfunktioner och park 8. utveckla området mellan Nygatan och Köpmangatan från Marenplan till Stora Torget till attraktiv miljö för handel, nöjen och kultur tillsammans med berörda fastighetsägare 9. uppdra åt Tom Tit att föreslå experiment/attraktioner i Lunahuset vid Maren längs stråket från stationen till Tom Tit 10. uppdra åt Telgebostäder att påbörja bostadsbyggandet med ca 100 lgh i kv Lampan Medellång sikt Investeringar: 1. skapa ett sammanhängande cykelstråk från centralstationen till kyrkan/mälarbron (0,5 Mkr) 2. lägga om busstrafiken med en anslutning från Lovisinsgatan till Hertig Carls väg (10 Mkr exkl fastighetslösen) 3. förbättra Järnagatans miljö genom att flytta busstrafiken till Nygatan/Torekällgatan (15-25 Mkr) 4. bygga om Nygatan för bl a busstrafik med nya hållplatser och ny korsning med Turingegatan (8-15 Mkr) 5. bygga om Köpmangatan från bussterminal till en stadsgata med hållplatser 6. skapa ett sammanhängande attraktivt promenadstråk från Gästhamnen via Orionkullen till Mälarhamnen längs kanalens västra sida 7. omvandla Oxbacksleden till stadsgata mellan Järnagatan och Turingegatan (25-30 Mkr) 13

14 Uppdrag: 1. tillsammans med berörda fastighetsägare tillföra stadskärnan 600 nya parkeringsplatser (netto) som inkluderar parkering under Stora Torget inkl bedöma kompensation för bortfall 2. tillsammans med olika byggherrar komplettera stadskärnan med minst 400 attraktiva bostäder 3. i samband med det nya stadshuset förbättra kontakten med centralstationen 4. utveckla Luna med inriktning på kultur/nöjen/restauranger alt food-court/biografer med särskild inriktning på barn och ungdom inkl en utflyttning av entrén mot Storgatan 5. utveckla området vid Campus Telge och kv Mörten för högskola, studentbostäder och företagspark 6. utveckla området från Stora Torget via Tom Tits och AstraZeneca fram till Mälarhamnen och Snäckviken. 7. bebygga och försköna kv Lyran 8. förändra McDonaldsfastigheten inkl att flytta infarten till Kringlangaraget Längre sikt Investeringar: 1. tillsammans med SL slutföra omläggningen av busstrafiken genom en ombyggd terminalen vid centralen 2. omvandla Järnagatan till stadsgata från stationen/nya stadshuset till Campus Telge inkl kompletterande bebyggelse 3. förbättra stråket mellan Stor Torget via Turingelunden och Tom Tits experiment till AstraZenecas område 4. skapa ett attraktivt promenadstråk från Slussen till Mälarparken längs kanalens östra sida 14

15 Arbetet med utvecklingsprogrammet Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen genom beslut den 26 sept 2003 Parlamentarisk ledningsgrupp: Anders Lago, (s) ordf Johan Andersson (s ) (tom hösten 2003) Kerstin König (s) (from våren 2004) Mats Pertoft (mp) Marita Lärnestad (m) Tage Gripenstam (c) Mats Siljebrand (fp) Robert Halef (kd) Staffan Norberg (v) Berit Lagerwall (pp) Styrgrupp: Roger Johansson, stadsdirektörens kansli, ordförande Kjell Hasslert, Telge Bengt Bengtsson, Karlavagnen Einars Schuch, samhällsbyggnadskontoret Lars Björkvall, infostaben Lotta Lindstam, samhällsbyggnadskontoret Torbjörn Neiman, kultur och fritidskontoret Anna Sundqvist, kultur och fritidskontoret, (from maj 2004) Owe Swanson, White arkitekter, projektkoordinator Christer Andén, stadsdirektörens kansli, projektledare Underlagsrapporter: 1 MARKNADSANALYS SÖDERTÄLJE CENTRUM Centrumutveckling 16 sept STADSANALYS SÖDERTÄLJE White arkitekter juni RÅDSLAG SÖDERTÄLJE STADSKÄRNA Södertälje stadskärna synpunkter från södertäljebor från aug 2003-maj FINANSIERINGSANALYS STADSANALYS SÖDERTÄLJE Rapport från finansieringsgruppen redovisas senare 15

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 Uppdraget Rapporten är framtagen under perioden december 2014 till mars 2015 på uppdrag av Skellefteå kommun. Uppdraget har genomförts

Läs mer

Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum

Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum Rapport 8 april 2014 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Uppdraget 2 3 Arbetsgrupp och erfarenhetsbakgrund 3 4 Definitioner 4 5 Arbetsgång och läsanvisning

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005.

Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005. Antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2005 Beslutet justerat den 8 juni 2005. Innehållsförteckning: 1. Inledning och bakgrund.. 1 1.2 Syftet.. 1 2. Omvärldsanalys och nuläge på Södertälje kommuns bostadsmarknad..

Läs mer

Handelsutveckling i Falkenbergs kommun

Handelsutveckling i Falkenbergs kommun Handelsutveckling i Falkenbergs kommun Analys av förutsättningar och vägval Rekommendationer till beslutsfattare Falkenberg 1 Innehåll Uppdragets syfte och avgränsningar. Utgångspunkter. Framtida villkor

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Tradition och förnyelse

Tradition och förnyelse Tradition och förnyelse Södertälje kommun Årsredovisning 2006 «Omslagsfoto Övre bilden: Olof Näslund Undre bilden: Björn Fröberg Vår berättelse 2006 Sidorna 39 Invånarenkät 6 Fem år i siffror 8 Vart gick

Läs mer

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD

UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD UTVECKLING AV FALKENBERGS INNERSTAD BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Aktörerna i Falkenbergs innerstad såg brister i utvecklingen av innerstaden. Handeln utvecklades inte som den borde, det fanns hot och frågor

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer