Nivå 1400 enheter ( lgh), ca boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet"

Transkript

1 Nivå 1400 enheter ( lgh), ca boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en mot Centrala Umeå (E, F eller G). Föreslagen trafikstruktur klarar kapacitetsmässigt exploateringen men åtgärder för att minska trafiken på Norra Obbolavägen mot Kyrkbron krävs för att klara kapacitetstaket på sträckan. Måttlig påverkan på trafiksituationen på Ön. Norra Obbolavägen får ungefär samma trafikflöde som innan Kolbäcksbron. Viss påverkan på trafiksituationen i Centrala stan. till centrum, NUS- och universitetsområdet. Bra kollektivtrafik till den norra delen. Liten risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna på Norra Obbolavägen. Problem med trafikbuller längs Norra Obbolavägen och på Ön, åtgärder krävs. Ny utformning av anslutning Norra Obbolavägen Övägen. Kapacitetsproblem i utfart mot Kolbäcksbron. Norra Ny bro Ny bro Obbolav/ söder mot Anslutning Öbron Kyrkbron om bef Kyrkbron Kolbäcksbron Alt Broläge B Normala exploateringskostnader uppgår till ca kr/enhet (avser kostnader för mark, planläggning, anläggning av gator, parker mm). Kostnad för två nya gång- och cykelbroar uppgår till mkr beroende på utförande och läge. Totalkostnad ca kr/enhet (räknat på 70 mkr för gång- och cykelbroarna). Inga kostnader är upptagna för blå stråket, anslutning till Kolbäcksleden eller för säkerhetshöjande åtgärder vid älvbrinken. Diagram: /enhet Kostnad/Enhet kr Med bilbro kyrkbron Med bilbro östteg Ingen bilbro Summa m 2 BTA på Ön Enheter

2 Långsiktig hållbarhet Nivå 1400: Exempel på bebyggelse på norra delen av Ön Värderos i sammandrag för Nivå 1400 Flygbild från norra delen an Ön Torget vid bron från konst- och Designhögskolan. Stadsbild. Nivån medger både by och stadskänsla. Skalan i norr är Hammarbysjöstads och snitthöjden är fem våningar. De högre hustyperna, upptill nio våningar, placeras vid boulevarden eller vid torg som landmärken. Boulevarden sträcker sig från Övägen upp till norra Ö-nabben. Alternativt, som på några av bilderna, kan de högre byggnaderna placeras vid stränderna men kommer då att i högre grad stänga utblickarna för de boende i de inre av kvarteren. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen kan finnas kvar. I anslutning till Klungbyn trappas hushöjderna ner. Den lägre skalan i anslutning till befintlig bebyggelse möjligör att även mindre byggherrar kan åta sig byggande och bidra till variation i området. Skalan innebär att det finns förutsättningar för ett socialt ansvarstagande och en omsorg om sin närmiljö. Gång- och cykelvägar finns i närheten av hus och gator och tillsammans med byggnadernas skala och variation upplevs staden som trygg. Strandskydd på 100 meter råder idag. Bebyggelsen ligger i kvarter och allmänhetens tillgång till strandområdet bli tydlig. Förutsättningarna för strandskyddsdispens bedöms goda. Gata med utblick mot älven och Öbacka. Boulevarden med affärer och gatuliv. Ny bebyggelse i förhållande till byn. Vy från Öbacka. Bild: SLK 2

3 Nivå 2500 enheter ( lgh), ca boende Nivå 2500 enheter Bro mot Kyrkbron Bro mot Östteg En ny bilbro anläggs mot Kyrkbron (D). Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en mot Centrala Umeå (E, F eller G). Eventuellt kan C undvaras om den nya bilbron och Öbron kompletteras med gång- och cykelbana. En ny bilbro anläggs mot Östteg (A). Öbron (B) omvandlas till gång- och cykelbro. Ny gång- och cykelbro anläggs mot Centrala Umeå (E, F eller G). Norra Ny bro Ny bro Anslutn Obbolav/ söder mot Kolbäcks- Öbron Kyrkbron om bef Kyrkbron bron Alt Broläge D+B Norra Ny bro Ny bro Anslutn Obbolav/ söder mot Kolbäcks- Öbron Kyrkbron om bef Kyrkbron bron Alt Broläge A Summa: m 2 3 BTA på Ön Föreslagen trafikstruktur kan klara exploateringen men åtgärder för att minska trafiken på Norra Obbolavägen och Centrum/Öst på stan krävs. Norra Obbolavägen får ungefär samma trafikflöde som innan Kolbäcksbron Ökat trafikflöde på Kyrkbron och längs Östra Strandgatan, trafikproblemen på Norra Obbolavägen flyttas delvis till Öst på stan och kommer att kräva åtgärder. Stor påverkan på trafiksituationen på Ön men trafikflödet sprids till fler anslutningar. Störst påverkan på trafiksituationen i centrala stan. Sämre förutsättningar att påverka gång- och cykeltrafikandelarna till och från Ön i och med konkurrens från den nya bilbron mot Kyrkbron. till centrum, NUS- och universitetsområdet. Bäst förutsättningar för kollektivtrafik till och från norra delen av Ön. Måttlig risk för miljökvalitetsnormerna längs Norra Obbolavägen. Påverkar kuftkvalitén mest i centrala stan. Problem med trafikbuller längs Norra Obbolavägen och på Ön, åtgärder krävs. Ny utformning av anslutning Norra Obbolavägen Övägen. Kapacitetsproblem utfart mot Kolbäcksbron Den nya bron är negativ ur stadsbildssynpunkt. Normala exploateringskostnader uppgår till ca kr/enhet (avser kostnader för mark, planläggning, anläggning av gator, parker mm). Kostnaden per enhet kan troligen minskas på grund av den höga exploateringsgraden. Kostnaden för ny bilbro uppgår till mkr beroende på läge. Kostnaden för två nya gång- och cykelbroar uppgår till mkr beroende på utförande och läge. Totalkostnad ca kr/enhet (räknat på 120 mkr för bilbron och 70 mkr för gång- och cykelbroarna). Inga kostnader är upptagna för blå stråket, säkerhetshöjande åtgärder vid älvbrinkarna, korsning Kolbäcksbron, trafikregleringar mm. Föreslagen trafikstruktur kan klara exploateringen men stora åtgärder krävs Störst problem på Norra Obbolavägen som kommer att få en kraftig trafikökning och större åtgärder för att minska trafiken krävs för att klara kapacitetstaket på sträckan. Åtgärder för att underlätta för trafiken på Norra Obbolavägen syd krävs. Störst påverkan på trafiksituationen på Ön. Påverkan på trafiksituationen i centrala stan. En större anslutning kommer att behövas i korsningen Ny bro-norra Obbolavägen och en ny anslutning behövs i korsningen Flygplatsvägen- Norra Obbolavägen. Bäst förutsättningar för höga gång- och cykeltrafikandelar till och från Ön. till centrum, NUS- och universitetsområdet Bra kollektivtrafik till den norra delen Störst risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna längs Norra Obbolavägen Problem med trafikbuller längs Norra Obbolavägen och på Ön, omfattande åtgärder krävs Kapacitetsproblem utfart mot Kolbäcksbron Normala exploateringskostnader uppgår till ca kr/enhet (avser kostnader för mark, planläggning, anläggning av gator, parker mm). Kostnaden per enhet kan troligen minskas på grund av den höga exploateringsgraden. Kostnaden för ny bilbro uppgår till mkr. Kostnaden för gång- och cykelbro uppgår till mkr beroende på utförande och läge. Totalkostnad ca kr/enhet (räknat på 55 mkr för bilbron och 50 mkr för gång- och cykelbron och 2500 enheter), se diagram på sidan 1. Inga kostnader är upptagna för blå stråket, säkerhetshöjande åtgärder vid älvbrinkarna, korsning Kolbäcksbron, trafikregleringar mm.

4 Långsiktig hållbarhet Nivå 2500: Exempel på bebyggelse Stadsbild Denna skala är jämförbar med Liljeholmsstrand i Stockholm med en snitthöjd på 7-8 våningar och med punkthus upp till 12 våningar på den Norra delen av Ön. Stadsdelens skala kommer starkt att avvika från Umeås övriga skala. Det finns risk för att stadstypen blir ensartad med lite variation. Den befintligt låga bebyggelsen på norra delar av Ön, Klungbyn blir omgärdad av storskalig bebyggelse. Inlösen av 7-8 fastigheter erfodras. Alternativet med en ny bilbro mot Kyrkbrons södra brofäste ger stor negativ påverkan på stadsbilden och på området vid Fågelstigen. Fågelperspektiv från norra delen av ön Bild: SLK Husvolymer med exploatering Bild: SLK Skalan, med många boende i varje trapphus kan minska det sociala ansvarstagandet och kan bidra till anonymitet och otrygghet. Om bebyggelsen längs ständerna placeras inom kvarteren blir gränsen mellan det privata och det offentliga tydlig och ger bättre möjlighet till strandskyddsdispens. Jämförelse mellan värderoserna för 1400 nivån och 2500 nivån. Kl 1 Den högre skalan kan försämra förutsättningarna för socialt engagemang. Kl 2 Bedöms i stort sett jämförbart med nivån Kl 3 Bedöms jämförbart med nivån Kl 4 bra ekonomi i byggskedet, men stora investeringströsklar på grund av broar och mer yta till infrastruktur. Kl 5 Gatorna blir mindre användbara för annat än trafik. Den större trafikmängden ger även störningar i omgivande stad, men nya bilbroar medför att tillgängligheteten bedöms likvärdig med nivå Hammarby allé, Stockholm. Foto: Eva Fabricius Erik Dalbergsgatan, Stockholm Foto: Eva Fabricius Kl 6 Gatunätet på Ön riskerar att överbelastas. Kl 6:30 Gång- och cykelandelarna bedöms minska med broläge D. Kl 7 Bättre underlag för kollektivtrafik men sämre framkomlighet för bussarna. Kl 8 Bedöms likvärdigt med nivån Kl 9 Bedöms något sämre än nivån Kl 10 Grönstrukturen kan upplevas mer instängd av den höga omgivande bebyggelsen. Kl 11 Större negativ påverkan på grund av hög exploatering nära befintliga. kulturmiljöer. Inlösen av fastigheter erfordras. Kl 12 Otrygg och anonym skala men ev. fler möten. 4 Mer än 1800 lägenheter innebär en extra bilbro från Ön. Bild: SLK

5 Bostadens förslag: Exempel på bebyggelse på norra delen av Ön Alternativ 2500 enheter ( lgh) Flygbild från norra delen av ön. Boulevard med älven på höger sida. Summa: m 2 Gata i området. Ön från kyrkbron. BTA på Ön Bostadens förslag Skillnader i bebyggelsestruktur. Stadstypen är mer förort än stad. Mer ensartade bebyggelsetyper och mindre variation. Färre torg och publika platser. Mindre utrymme på norra Ö-nabben för publika lokaler och platsbildning. Ingen sammanhängande grönstruktur. Parkstråket avskiljer inte den nya bebyggelsen från Byn i samma omfattning. Punkthus placeras utanför kvarterstrukturen vilket kan försvåra strandskyddsdispens. Mer karaktär av hus i park med uppsamlingsgator än kvartersstruktur med silningstrafik. Bebyggelsen i förhållande till byn. Vy från Teg 5

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer