Med sikte på framtiden. Fördjupad handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med sikte på framtiden. Fördjupad handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008"

Transkript

1 Med sikte på framtiden Fördjupad handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

2 Handlingsplan logistik 1. Logistic Center Skaraborg Falköpings kommun har under en längre tid arbetat aktivt med en process angående etablerandet av en kombiterminal i Skaraborg. Processen har hela tiden drivits i aktiv samverkan med forskningen. Samarbetet har varit mest aktivt med Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers. Vidare har också förts en kontinuerlig dialog med bl a Regionen, Banverket, Vägverket, Göteborg Hamn och inte minst ett antal regionala företag. Utifrån de fakta som arbetats fram i processen har nu i Falköping, genom utbyggnad och investeringar i den befintliga kombiterminalen, etablerats en ny verksamhet för containerhantering i samverkan med Göteborgs Hamn. Till detta kommer också en utbyggd verksamhet vad det gäller virkeshantering samt traditionell godshantering. Samtliga verksamheter drivs av privata aktörer på av kommunen ägd infrastruktur. Verksamheten bedrivs idag inom ramen för konceptet Logistic Center Skaraborg. Konceptet innefattar ett helhetstänk kring logistik med kombiterminalen som bas men innefattar sedan också andra tjänster och verksamheter inom logistikområdet, som exempelvis service, lagerhantering och utbildning. I en andra etableringsetapp planeras nu för en utvidgning och utveckling av konceptet Logistic Center Skaraborg. Vi planerar i samverkan med privata och offentliga partners för en ny större kombi- respektive virkesterminal. Visionen med en större kombiterminal är att Logistic Center Skaraborg också ska kunna fungera som en så kallad Railport Terminal i samverkan med Göteborgs Hamn. Investeringsstöd har erhållits från de statliga Klimppengarna med cirka 15 miljoner kronor (30% av den beräknade investeringskostnaden) Railportkonceptet Falköpings kommun kommer att tillsammans med Göteborgs Hamn, Terminal Skaraborg AB, Västra Götalandsregionen, Banverket, Vägverket och andra intresserade offentliga och privata aktörer utveckla konceptet RailPort Terminal i form av en pilotanläggning i koppling till den i Falköping kommande nya kombiterminalen. RailPort konceptet (DryPort) innebär att en viss del av en hamns traditionella godshantering flyttas från själva hamnområdet till platser i inlandet. Ett projekt med en pilotanläggning ger möjlighet att praktiskt utveckla konceptet. När pilotanläggningen sedan fungerar finns det förutsättningar att snabbt öppna upp nya RailPort Terminals. Det planerade RailPort systemet minimerar miljöpåverkan av transporterna och minskar kostnaden för lagring. Ett utbyggt terminalsystem, där terminalerna fungerar som självständiga men samverkande enheter, kan bidra till att terminalerna kan erbjuda logistiktjänster till en marknad som f.n. inte finns och därmed bidra till sysselsättning på sina respektive orter. Det är Hamnens uppskattning att ett utbyggt nät av terminaler på cirka 20 orter i Sverige kommer att behövas. Vi beräknar kunna etablera RailPort Skaraborg under Projektansökan avseende genomförandeprocessen skall i första hand lämnas in för ett EUprojekt inom ramen för Interreg Nordsjön med Västra Götalandsregionen som Lead Partner

3 Virkesterminal Stora Enso/Sydved planerar för närvarande för en etablering av en större virkesterminal i Falköping som en del i deras nya logistiksystem. Virkesterminalen planeras placeras i direkt anslutning till den nya kombiterminalen (RailPort). Kompetensfrågor/logistikutveckling Logistik är inte enbart transporter. Logistik innebär en helhetssyn på en verksamhet, både intern och i samverkan med andra företag och organisationer. För att förstå helhetssynen krävs kunskaper och kompetens som kan ha avgörande betydelse för insatser även i begränsade delar av en verksamhet. En helhetssyn innebär att se längre (att lyfta blicken) än enbart till de egna uppgifterna, att förstå andra och att förstå vad den egna insatsen betyder för andra. Logistik innefattar samtidigt många olika tillämpade områden; inköp, produktionsplanering, transporter, lager, miljöbelastning och e-handel är några exempel. Lokalt har det på Lärcenter i Falköping, som en del i detta tänkesätt, startats upp en KYutbildning inom området logistik. Ambitionen är att Lärcenter skall profilera sig ytterligare inom detta område genom ytterligare utbildning, föreläsningsserier etc. För att i ett Skaraborgsperspektiv ytterligare stärka konceptet Logistic Center Skaraborg planeras nu också för ett större projekt i samverkan mellan forkning, privata näringslivet och de offentliga aktörerna. Ambitionen är att skapa ett starkt nätverk för att därigenom stimulera kompetenshöjande insatser inom området logistik Projektetansökan skall lämnas in till det operationella programmet för EU-program - Mål 2. 2 Samordnad distribution (Marknadsutveckling för producenter av lokalt och regionalt producerad mat genom samhällsinitiativ inom strategisk och praktisk affärslogistik) Ett viktigt hinder för utvecklingen av lokal och regional mat är bristen på effektiva inköpsoch distributionsvägar. Hittillsvarande projekt har fokuserat på produktion och produktutveckling. Nu måste affärslogistik och inköp/försörjning och marknadsföring komma i centrum. North Sea Rural Development Programme, har i pågående utvecklingsprogram väl dokumenterat detta framtida utvecklingsbehov, som ett strategiskt viktigt utvecklingsområde, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Just för att nå de strategiska, nationella påverkansmålen, som kommer att erfordras för EU finansiering, samverkar därför i detta projekt två regioner med stora åtaganden i området regional mat; regionerna Västra Götaland och Halland På den regionala nivån har för Västra Götalandsregionen Interreg-projektet GISLOG, som genomförs i Falköping, hittat intressanta sätt att delvis lösa problemet. Andra strategiska ansatser uvecklas i Halland, tex Matporten. Det är önskvärt, att resultaten så småningom kan nationellt vidareutvecklas. Andra utvecklingsansatser än den i Falköping finns nu i Borlänge, Stockholm, Uppsala, bara för att nämna några av de platser, där logistik utvecklas för regionala livsmedelsprodukter. Denna utveckling sker på olika sätt baserat på vilket marknadssegment som avses. De tre marknadssegmenten för livsmedel är ju (a)

4 detaljister/butiker, (b) restauranger och (c) kommuner/regioner/landsting, dvs. samhällsaktörerna. För att öppna upp för lokala och regionala leverantörer, är den primära bärande ansatsen i det fortsatta utvecklingsarbetet, att samhällsaktörerna skall ta tydligare initiativ. Givetvis inom ramen för gällande ekonomiska och juridiska ramar. Samhällsaktörerna, dvs. Kommunerna m.fl., kan därigenom också leda vägen för tillväxt, utveckling och etablering av fler regionala mindre och medelstora företag inom livsmedelsbranschen, både producenter, logistikaktörer och lokala grossister. Falköpings kommun skall medverka i en projektansökan inom ramen för ett nytt EU-projekt iinom Interreg Nordsjön. Västra Götalandsregionen samordnar ansökningförfarandet. Handlingsplan Miljö Falköpings kommun har under flera år ingått i regionala projekt för affärs. Företagsutvecklingen inom miljöområdet visar genom Exportrådet den största tillväxten av alla branscher. Ett viktigt strategiskt område för företagsutveckling i kommunen är därför miljöområdet. Insatser inom flera projekt görs därför för att möjliggöra för företag att utveckla affärskontakter såväl regionalt, nationellt som internationellt. 1 Biogas Inom ramen för Falköpings biogassatsning har Fordonsgas Sverige AB etablerat ny tankstation för fordonsgas vid Ulricehamnsrondellen. Parallellt med etableringen av tankstationen har Göteborg Energi AB upphandlat uppgraderingsanläggning för produktion av fordonsgas. Anläggningen och överföringsledningar tas i drift under hösten Överföringsledningar för fordonsgas och rågas från landsbygden har projekterats av Falbygdens Energi och har nyligen upphandlats. Ledningarna färdigställs lagom till att uppgraderingsanläggningen tas i drift och kommer att ägas av Falköpings kommun. Leveransavtalet med Göteborg Energi innebär att Falköpings kommun har möjlighet att sälja all biogas som kan produceras. Avtalet ger parterna möjlighet att i samverkan utveckla biogasproduktionen ytterligare för de stödpengar som fallit ut från KLIMP och BiogasMax. Ekonomiskt är biogassatsningen beroende av att biogasanläggningen utnyttjas fullt ut och att all producerad gas konsumeras. I detta sammanhang är det viktigt att den fordonspark som kommunen kan påverka styrs mot biogasdrift. Pågående utredning inom ramen för EU-projektet BiogasMax kommer att beskriva villkoren för optimerad biogasproduktion från landsbygden. Resultatet blir en beslutsstödsguide för storskalig konsumtion och lokal produktion av BIOGAS i samverkan mellan stad och land. Utredningen blir klar i oktober 2007 och kan underlätta planeringen av kommande biogasproduktion från landsbygden.

5 KLIMP-stödet för uppbyggnaden av produktionsanläggning ligger hos Göteborg Energi. Detta innebär att goda förutsättningar finns för etablering av biogasproduktion i området runt Viken, Agnestad och Luttra. Produktionen är tänkt att baseras på stallgödsel och bioenergigrödor i styrd växtföljd. Sammantaget hoppas kommunen att både privatbilism och näringsliv drar nytta av den pågående biogassatsningen vid kommande fordonsbyten. Med gemensamma krafter kan kommun och näringsliv skapa ett miljödrivet tillväxtområde som minskar beroendet av fossila bränslen. Falköpings kommun kommer aktivt driva ett fortsatt utvecklingsarbete inom Biogasområdet. 2 Miljödiplomering Företags konkurrenskraft på marknaden avgörs alltmer av certifiering inom miljöområdet. Kommunen skall aktivera arbetet med miljödiplomering för att stärka Falköpingsföretagens möjligheter. 3 Ecoex Business Region Göteborg, Innovatum i Trollhättan och Green Market Sweden i Falköping har under ett flertal år konkret arbetat med olika miljöexportprojekt. Parallellt har andra aktörer i regionen arbetat med liknande aktiviteter etablerade dessa organisationer ett projekt i form aven samordnad verksamhet över hela regionen. Business Region Göteborg (Göteborgsregionen), Innovatum i Trollhättan (FyrBoDal) och Green Market Sweden i Falköping (Skaraborg) har genom aktiv samverkan utifrån en delregional plattform skapat kraft kring denna viktiga tillväxtfråga. Samarbetet fungerar under namnet ECOEX. Det finns ett starkt politiskt engagemang för projektet ECOEX och flera kommunala politiker såväl som regionala har medverkat i projektets aktiviteter under , för att underlätta för företagen när det gäller att kommunicera med kommunala/regionala beslutsfattare på exportmarknader Samverkan i Västsverige är nödvändigt för att nå en större grupp företag och erhålla en kritisk massa av miljökompetens som kan möta marknadens efterfrågan. Samverkan över kommungränserna i Västra Götaland när det gäller ECOEX-projektet är i sig unikt och en viktig utveckling för framtida samarbeten i näringslivsfrågor. I detta projekt skapas även förutsättningar för att etablera viktiga och hållbara nätverk för företagen, som senare kan leva vidare och driva andra frågeställningar. Projektorganisation: Det operativa teamet består av en projektledare på heltid samt tre exportutvecklare. Exportutvecklarna består av en heltidstjänst med ansvar för Göteborgsregionen och två på halvtid med ansvar för Skaraborg respektive Fyrbodal. Den dominerande andelen av tillgänglig tid för exportutvecklarna används för direkta företagsbesök. Övrig tid används för utveckling av arbetsmetoder, uppföljning etc.

6 Projektägare av ECOEX är Business Region Göteborg men ett särskilt samarbetsavtal mellan de tre parterna reglerar ansvar, befogenheter, ekonomi m.m. Varje aktör ansvarar för att lyfta fram frågor/projekt som kan hanteras i projektet. Teamet rapporterar till en ansvarig styrgrupp bestående av Innovatum, GMS, BRG och VGR. Till detta finns en politisk referensgrupp och en konsultpool. För närvarande pågår diskussioner med Borås/Sjuhärad om att även dessa ska ingå i projektet fr o m den nya projektperioden. För det fortsatta arbetet utarbetas en ansökan till det operationella programmet för EUprogram - Mål 2. Skaraborgs Kommunalförbund har via Tillväxtutskottet beslutat om medfinansiering till denna ansökan. Diskussion pågår också om att överlämna Skaraborgs delägande av projktet från GMS till Kommunalförbundet. Handlingsplan Natur och Kultur 1 Megalitcenter Natur- och kulturturism är ett tillväxtområde. Människor söker sig idag allt mer till områden där man kan få mer genuina upplevelser. Skaraborg har här en god möjlighet att dra nytta av dessa nya turister. I Skaraborg finns en av världens finaste fågelsjöar, Hornborgasjön. Denna fågelsjö är idag generator för den allt mer ökande besöksnäringen runt Hornborgasjön. Arnturismen och medeltidsturismen håller på att utvecklas och kan då bli ytterligare en dragare, främst i koppling till Varnhem och dess närhet till Hornborgasjön. I Falköping finns en affärsmässigt outvecklad resurs, megaliterna. Megalitgravarna är undersökta och analyserade utifrån ett kulturellt perspektiv men har ej ännu utvecklats som en resurs i det regionala utvecklingsarbetet. Stråket Medeltid/Varnhem-Hornborgasjön-Megalitgravar/Falköping skulle kunna utvecklas till ett tillväxtområde inom upplevelsesektorn. En besökare skulle inom en relativt liten geografiskt avgränsad yta kunna ta del av stora natur- och kulturupplevelser. Stödjepunkterna blir Varnhem med medeltid, Hornborgasjön med natur och våtmark och Falköping med Megalitgravarna. Kopplat till detta kan man sedan uppleva den lokala maten, handla i Skara, Skövde och Falköping, uppleva mer unik natur som t ex platåbergen, utveckla nya boendekoncept, utveckla guidning mm. Till exempel ger då detta ett komplement till den ökande stadsturismen. Besökare till Göteborg får då tillgång till ett alternativt, definierat och lättillgängligt besöksmål utanför staden Göteborg Plus. Falköpings kommun skall medverka i ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Skara kommun och Skövde kommun.

7 2 Leader Det nya landsbygdsprogrammet för är en del av EU:s jordbrukspolitik. Detta program ger goda förutsättningar för utvecklingsstöd till en stor landsbygdskommun som Falköping. Programmet har hög miljöambition och är mer inriktat på sysselsättning, småföretagande och entreprenörskap än tidigare program. Det skall bidra till en god utveckling av landsbygden som helhet. Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns Leader vilket är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Falköpings kommun skall vara en aktiv part i ett Leadersamarbete tillsammans med Skövde kommun, Tidaholms kommun, Tibro kommun och Hjo kommun.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Å R S R E D O V ISNING FALKÖPIN 2006 G S KOMMUN

Å R S R E D O V ISNING FALKÖPIN 2006 G S KOMMUN ÅRSREDOVISNING FALKÖPINGS KOMMUN 2006 Årsredovisning 2006 06 Organisation och övergripande kommentar Årsredovisningens struktur innehållsförteckning Block 1 Block 1 Organisation och övergripande kommentar

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-12 41-2008. Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013

HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-12 41-2008. Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013 1 Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013 1. INLEDNING Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2009 Östersunds kommuns tillväxtprogram 2009-2013 och för att

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013

Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 1(14) Referens Datum Diarienummer Emma Mattson 2006-10-09 610-0491-06 Sammanställning av remissvar på Operationellt Program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige 2007-2013 Remissförfarande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer