Inventering av. skolbyggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av. skolbyggnader"

Transkript

1 Miljöförvaltningen Inventering av skolbyggnader 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:10 Miljöinspektör Miljöförvaltningen Landskrona Sida 1 av 20

2 Sammanfattning Efter att det uppmärksammats att man haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett antal skolor i Lund, tog miljförvaltningen intiativet till att driva ett förebyggande projekt där man inventerar skolbyggnader genom okulär besiktning för att upptäcka fuktskador och andra problem i tid. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen av grunden samt att byggnaderna haft platt tak. Därför har man vid inventeringen i Landskrona lagt stor vikt på kontroll av detta. Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret under hösten Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark, de s.k. riskbyggnaderna. En checklista har utarbetats som använts vid inventeringen. Under hösten 2011 genomförde miljöförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inventeringen av de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Efter att rapport över resultatet sammanställts så ska diskussion föras mellan miljöförvaltningen, fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen om hur projektet ska drivas vidare. I de fall man misstänker att det finns fuktskador eller att skador kan komma att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkäter till personal och elever samt byggnadsteknisk kontroll. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är; Selma Lagerlöfsgymnasiet, Öresundparkens förskola, Albanoskolan, Häljarps barnstuga, Asmundtorp skolan (Rönnbäret), Sandåkerskolan och Svarvarens förskola. Vanligt förekommande problem är inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. p.g.a. brister i plåtarbeten. Även inläckage av vatten i byggnad p.g.a. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Det förekommer klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfällig. Det har bl.a. konstaterats att det finns behov av att rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Även se över så att det finns fall från byggnaderna. Rutiner för att sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt. Rensa dagvattenbrunnarna från löv och grus m.m. i större utsträckning. Städa av ventilationsdon. Säkerställa att skolornas vaktmästare rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora kostsamma problem i byggnaden. Sida 2 av 20

3 Bakgrund/syfte Projektet inventering av skolbyggnader syftar till att genom okulär besiktning upptäcka fuktskador och omständigheter som kan ge upphov till problem i byggnaden. En anledning att man startat projektet i Landskrona är att man i Lund haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett flertal skolor och förskolor. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen i grunden samt att byggnaden haft platt tak. Därför har man vid inventeringen lagt stor vikt på kontroll av detta. Metod Tillvägagångsätt Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med T J (UTB) och B A (SER) 9 september 2011, där projekt diskuterades. T J framförde då att man i dagsläget använder sig av enkäter för att upptäcka om det är problem i arbetsmiljön. Om det är någon som misstänker att där är problem med innemiljön, så kontaktas ex. Previa för vidare undersökning. T J poängterade att man måste kommunicera detta projekt på rätt sätt till rektorer, lärare, föräldrar och elever, för att förhindra att skapa oro. B A framförde att under senaste åren har man förbättrat ventilationssystem m.m. i flertalet av kommunens skolbyggnader, men att någon regelbunden underhållsbesiktning inte görs i dagsläget. Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark. Listan har sänts över till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen och fastighetskontoret har gemensamt utarbetat en checklista som använts vid inventeringen. Miljöförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret inventerat de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Rapport över inventeringen har sammanställts. Fortsatt arbete När inventeringen är utförd och rapport sammanställd, sammankallas det till ett nytt möte för att diskutera resultatet samt hur man ska gå vidare med projektet. I de fall man misstänker att där finns fuktskador eller att skador kommer att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkät och byggnadsteknisk kontroll. Sida 3 av 20

4 Resultat Skolbyggnader som har inventerats 2011 Rockades förskola plansbyggnad med platta på mark och ett takpannetak med svag lutning. Kända klagomål: Inga klagomål på innemiljön från personal. Har precis varit en stor renovering av lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten. Allvar Gullstrandgymnasiet plansbyggnad med platta på mark. Taket är både plåttak och papptak, med svag lutning. Syllen är tryckimpregnerat trä direkt på betong och troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Renoveringsarbetet är pågående på skolan pga. läckage från tak samt en del fönsterbyten pga. dåligt underhåll samt att man på vissa delar bytt ut syllen och då även lagt under fuktskydd. På något ställe saknas mjukfog var sjätte meter i klinkergolvet, vilket gjort att det under sommarhalvåret rest sig. Detta ska åtgärdas. Fastighetskontoret säger att kända problem är vid tillbyggnaderna, där takkonstruktionen intill de befintligt byggnaderna inte har gjorts ordentligt, vilket medfört att in läckage skett. Gympahallen har en del sättningar i grunden. Fastighetskontoret är osäkert på hur mycket av syllen som är bytt och fuktskyddad. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte, samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. På Gullstrandskolan pågår en sanering och man räknar med att problemen inte kvarstår efter detta. Bild 1: del av Alvar Gullstrandgymnasiet Sida 4 av 20

5 Västervångskolan plansbyggnad med platta på mark. Taket är papptak, med svag lutning. Enligt vaktmästaren så är det vanligt att ungdomar vistas på skoltaket utanför skoltid. Kända klagomål: I byggnad P sal P105, klagar man på dåligt lukt i salen. Det luktar gammalt och instängt. Fastighetskontoret ska justera ventilationen, och se om det gör någon skillnad. Man klagar på att ventilationen i hemkunskapen ej är tillräcklig, dåligt utsug. Det uppges vara kallt i syslöjden. Fastighetskontoret påpekade dock att man måste flytta ut en del möbler från radiatorerna, så att den varma luften kan cirkulera bättre. Rektorer och assistenter klagar på att det är kallt i en del rum på rektorsexpeditionen. Många har satt in extra värmefläktar på rummen. Många klagar på att det är kallt i L-huset. Lärare klagar på att innemiljön i A- huset upplevs muggigt, luktar instängt, luktar illa från städskrubb och att där är mycket silverfiskar. I duschrummet i E-huset var det inget utsug, och som följd hade mycket av färgen i taket flagnat. I F-huset klagar lärare på att det drar mycket från ytterväggen. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrummet i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Ventilationen i byggnad E ska ses över och försöka komma fram till vad problemet kan vara. Pilängsskolan planshus med platta på mark. Taket är ett papptak, med en svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Det luktar ofta unket på morgonen i personalkapprummet. Fastighetskontoret ska prova att öka på ventilationen. Luktar ofta unket och mögellukt i entrén till Oasen. Det uppges vara kallt i syslöjden. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Man kommer att utöka drifttiderna på ventilationen så att den drar igång tidigare, då kommer man säkerligen att slippa den unkna lukten. Firman YIT kommer också att se över ventilationen för att förbättra inomhusmiljön. Bild 2: Pilängsskolan Sida 5 av 20

6 Parkskolan (intill Pilängsskolan) 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Eftersom det inte är fall från entrén och ut, så letar sig vatten in i entrén när det regnar. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Inga problem med detta objekt. Pilängspaviljongerna Verksamheten har upphört, lokalerna står tomma och ska rivas. Selma Lagerlöfgymnasiet 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. I någon dräneringsbrunn stod det mycket vatten, där var även mycket löv och annat i brunnen. Där var några sprickbildningar i grundkonstruktionen vid entrén. Problemen i innemiljön är i den gamla delen uppger rektorn. En del klagomål på dålig luft i lokalerna. Har gjorts en del renoveringsarbeten i lokalerna till följd av dåligt lukt pga. de tryckimpregnerade syllarna. Man har punktvis bytt syllarna på vissa delar i fastigheten. Rektorn påtalar dock att man bytt ut syllarna mot nya träsyllar istället för plåtsyllar. Rektorn menar att man borde byta syllarna i hela fastigheten och inte bara punktvis samt att man borde byta ut allt byggmaterial under fönstren, eftersom det kan vara fukt och mögelangripet. Skolkuratorn klagar på dålig lukt, instängd lukt på kontoret. I sal SL5 och SL11 klagar man också på dålig lukt. I sal SL10 klagar man ofta på att det är kallt och drag. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Där verksamheten har upplevt att ventilation och värme varit undermåligt har man justerat in, för en bättre inomhusmiljö. Åtgärderna enligt Anticimex anvisningar är utförda bl.a. byte av syll och annat angripet material i yttervägg i 3 rum som ursprungligen berott på fel konstruerade yttertak/plåtanslag. Detta är åtgärdat 20/ Sida 6 av 20

7 Bild 3: Selma Lagerlöfgymnasiet Glumslöv skola Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Klagar på dålig ventilation på avdelningen Fiskarna. Fastighetskontoret ska se över ventilationen. Man har problem med att vatten läcker in i tillbyggnaden. Troligtvis är fönstren ej kittade tillräckligt. Man klagar på lukt från pannrummet på rektorsexpeditionen. Skolsköterskan klagar på att hon får alldeles för varmt på hennes rum, då solen står på. Det saknas persienner. I syslöjden klagar man på avloppslukt samt att det är dålig ventilation och upplevs kallt. Nere i källaren bubblar sig putsen vid toaletten och fläktrum, troligtvis pga. fukt. I utemiljön kunde vi se att där var något träd som växt mycket så att det nu låg över taket. På en del ställen syntes att stuprören var fulla. Där var sprickor i grunden och puts som har släppt på E-huset. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Kontrollera om det förekommer röklukt från pannan på rektorsexpeditionen. Se över om trädet som står väldigt nära byggnaden påverkar taket negativt. U A ska se över ventilation och värme på Glumslövs skola och därefter ska han meddela fastighetskontoret vilka åtgärder han gjort. Hängrännor och stuprör är rensade samt funktionstestade. Träd ska fällas i vinter. Glumslövs förskola (Annetorp) En gammal byggnad. Där bedrivs förskola och bibliotek. Inga kända klagomål. Dock påtalade fastighetskontoret för förskoleverksamheten att de inte får möblera kloss intill ventilationsdonen. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Sida 7 av 20

8 Bronsängens förskola 1-planshus med platta på mark. Har varit en vattenläcka i taket på avd. 4, men det är nu åtgärdat. På avd. 5 fuktfläckar i taket. På avd. 7 klagar man på ej tillräcklig ventilation samt att det ibland luktar unket eller mögel i korridoren utanför. Tidigare har man haft problem med mögelpåväxt i loklaerna. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. På avdelningen 7 är det en i personalen som upplever att det luktar unket och ingen annan. Ventilationsdonen på taket har trampats sönder och då har det läckt in vatten. Vi har beställt jobbet att rätta till plåten på ventilationsdonen och att förstärka donen så att de som går på dem ska inte kunna trampa sönder de. Fuktfläckarna i taket är från tidigare läckage och det är torrt. Storlekens öppna förskola Ett gammalt hus, intill Bronsängens förskola. Där bedrivs öppen förskola ett par timmar varje vecka. Lokalen har endast självdragsventilation. Inga kända klagomål på lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Öresundsparkens förskola 1-planshus med platt papptak. Förskolan byggdes på 70-talet. Fastighetskontoret nämnde att det förmodligen ska byggas en ny förskola på området inom ett par år, som då ska ersätta den gamla. I två av grupprummen som vetter åt samma håll upplevs en dålig lukt. När vi var uppe på taket och tittade, så stod det vatten precis ovanför de rum som luktade. Ytterfasaden var i dåligt skick, vilket gör att det tänger in fukt i väggarna. Under en teckning i grupprummet syntes fuktgenomträngning från yttervägg. Troligtvis läcker det in vid fönstren, eftersom väggen var bubblig. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Fastighetskontoret upplevde inga problem med Öresundsparken. Personalen som jobbar på förskolan klagade inte på inomhusmiljön. I det rummet där det upplevdes dålig lukt har ventilationen injusterats och det ska inte vara någon lukt där nu. Inget ovanligt och ok att det står vatten på olika ställen på platt tak. Sida 8 av 20

9 Bild 4: Öresundsparkens förskolan Albanoskolan Byggdes Skolan är byggd i 3 våningar med källare och vind. Det är ett takpannetak. Klagar på att det ofta luktar unket i kapprum på 1 våningen. Det läcker in regnvatten i klassrum 22 på 2:a våningen. Eventuellt kommer plåtarbete påbörjas om 2 veckor. I sal 32 på 3:e våningen regnar det in från fönstren. I rum 35 regnar det in. Tidigare regnade det in i gympasalen från fönstren, men det är nu åtgärdat. Vi var uppe på vinden och tittade. Där syntes stora fuktfläckar i innertaket där det har regnat in. Enligt rektorn är taket väldigt gammalt och det läcker in lite varstans. Enligt fastighetskontoret ska man byta någon takpanna som är dålig, men inget större renoveringsarbete av taket är planerat. I träslöjden som ligger i källaren har det regnat in från fönstren. Väggen i fönsternischen är mjuk pga. fukt. I tvättstugan i källaren, luktar det väldigt unket och färgen släpper från väggarna. Regnar in i klassrum på 2:a våningen. En brunn vid utgång från källaren är ofta igensatt med löv, det blir fort översvämning. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra inläckage av regnvatten i klassrum. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Omläggning av vissa delar av taket på Albanoskolan är gjord och det ska inte vara några vatteninträngningar där nu. Plåtarbeten är gjorda och det ska inte läcka in längre på andra våningen. Fuktskador förekom aldrig i träslöjdsalen. Dränering runt huset är gjord för något år sedan. I gamla källarytterväggen förekommer fukt. Målas det inte med rätt färg släpper denna ganska fort. Efter besiktning av yttertak planeras takomläggning. Bild 5: Albanoskolan Sida 9 av 20

10 Tallskolan Byggdes på 60-talet, man byggde ut skolan plansbyggnad, med plåttak i svag lutning. Kända klagomål: Klagar på att det är kallt i grupprum till klassrummen i den nya delen. Hela den nya delen har golvvärme. Värmestyrning till golvvärmen justeras via termostater som finns monterade på väggarna. Inställningen på termostaterna var väldigt olika, detta bör ses över. Fastighetskontoret har hittat problemet med golvvärmen i Tallskolan och det ska fungera nu. Annars fungerar fastigheten jättebra. Häljarps barnstuga Förskolan byggdes på 70-talet. Papptak med en svag lutning. Personal klagar på att det luktar unket i grupprum till avdelning Nyckelpigan. Vid inspektionen kunde vi inte finna någon aktiv ventilation, alltså ingen tilluft och i flera rum fanns inga ventiler. För två år sedan byttes alla fönster i byggnaden. I en av avdelningarna bågnar innertaket. Vi var uppe på taket på byggnaden och konstaterade då att det finns ett stort behov av att man rensar hängrännor och sopar av taket från alla barr och grenar. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket bågnar, samt åtgärda det. Överluftsventil ska komma upp emellan rummet som luktar barr och lekrummet, detta kommer att medföra en bättre omsättning av luft och lukten kommer att försvinna. Det är till och frånlufts ventilation i matsalen, resterande av byggnaden är det frånluft. Asmundtorp gamla skola En gammal skolbyggnad. Enligt vaktmästaren klagar en del elever och personal på att det luktar unket i musiksalen som ligger i källaren. Det har gjorts undersökningar av fukt i källaren. Vaktmästaren ska leta fram dokumentation från undersökningen. En orsak till problemen är att det ofta står regnvatten inpå byggnaden då det regnar, eftersom det saknas fall från byggnaden. Ta reda på vilka undersökningar som gjorts av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Sida 10 av 20

11 Det har installerats en mekanisk fläkt i källaren för luftomsättningen samt satt upp radiatorer för att höja värme i källaren och minska fuktigheten på det viset. Rännor och stuprör är rensade och kontrollerade. Asmundtorp skola/förskola planshus med platta på mark. I sal G109 har det tidigare varit en fysiksal, elever och lärare klagar på att det ofta luktar avlopp i salen. I omklädningsrummet till kökspersonalen som ligger i källaren under matsalen, är det svarta fläckar i taket. Det likar svartmögel. Enligt kökschefen har det varit så länge, det luktar stickande. Fastighetskontoret ska utreda problemet. Kökschefen klagar även på att det är sprickor i akrudurgolvet köket. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket i omklädningsrummet, liknar svartmögel. Utreda var lukten kommer ifrån i sal G109. Det har installerats en fläkt för att få bättre luftomsättning och vidare utredningar kommer att göras. Professionella golv konsult + entreprenörer har besiktigat golvet och fann det i god kondition. Endast någon spricka/hål vid några anslutningar fanns som nu är åtgärdade. Luftomsättningen i omklädningsrummet källare ökad + sanering av taket är klart. Asmundtorp skola (Rönnbäret) Gammalt hus, i två våningar med källare. Fuktfläckar på väggen på 2:vån i klassrum. Har även runnit vatten i stödbensförrådet till klassrummet. Det bestämdes att vaktmästaren ska kontrollera utrymmet vid regn från öster, för att se om det är en pågående läcka. Det saknas inspektionsluckor i Regnbågens lokaler. Där har varit en läcka från taket förut. Eftersom inspektionslucka saknas så kan man inte kontrollera om åtgärderna är tillräckliga. Det har varit en fuktskada i källaren, men den är åtgärdad nu. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Inspektionsluckan har öppnats upp samt att det inte läcker in vid angiven plats. Taket har blivit delvis omlagt (bytt pannor och lagt ny papp). Sandåkerskolan Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Skolan byggdes 1976 och blev tillbyggd Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts en undersökning av innemiljön där, men man vet ej resultat av undersökningen. Bör kolla över ventilationen. I syslöjdens förråd (tillbyggnad), klagar man på dålig ventilation och Sida 11 av 20

12 ingen värme. Vid inspektionen fann vi ett element bakom ett skåp. Det bestämdes att förrådet skulle tömmas på en del grejor, så elementet blir tillgängligt. Det har tidigare varit en vattenläcka från taket i matsalen, men det ska vara åtgärdat. I sal 10:039 brukar tre-fyra klinkerplattor vid vasken lossna då och då, man lagar det med jämna mellanrum. I kapprummet vid matsalen klagar personalen på att det luktar unket och fukt. I korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7 regnar det in från taket vid kraftigt regn. Det har tidigare regnat in från taket på torget, i skarven till den gamla byggnaden. Det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Man klagar också på att fläktarna låter väldigt mycket. Tidigare har man haft en stor fukt- och mögelskada i kapprummet till idrottshallen, men det är nu åtgärdat. För ett par år sedan hade man stora problem med mögelpåväxt i byggnaderna. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Taket är delvis omlagt i idrottshallen och det läcker inte in där längre. Tidigare undersökning av rummet 10:062 har gjorts och åtgärderna är gjorda. Nya takplattor uppsatta efter gammal fuktskada på yttertaket som nu är åtgärdat. Härslöv skola 1-planhus med krypgrund och papptak. Enligt fastighetskontoret planeras taket läggas om En del av skolan mögelsanerades på 90-talet. I B-huset klagar personal och elever på att det drar kallt från ventilationsdon samt att donet väsnas mycket i E H klassrum. I salen intill saknar en del fönsterlister, vilket medför att det drar in. Personal upplever ibland att det luktar illa från ventilationsdonen i A-huset. I förråden intill gympasalen är en stor fukt- och mögelskada. Skadan har uppstått pga. fel i konstruktionen. Fastighetskontoret håller på att rätta till konstruktionen utvändigt och ska därefter åtgärda skadan invändigt. Personalen påpekar att dagvattenbrunnarna snabbt blir igensatta, vilket leder till att vatten blir stående intill husen. Eventuellt justera ventilationen i B-huset. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. En bra fungerande skola med bra ventilation. Svarvarens förskola 1-plans hus, med takpannatak. Avd. Nyckelpigan där drar det kallt från taket i kapprummet och luktar vind. Enligt personalen så har man tidigare haft en vattenläcka där. Man har renoverat taket där, men ej lagt någon isolering ovanför innertaket. Avd. Kaninen klagar man på att det är kallt i rummet gropen. I det rummet saknas element. Rektorn säger att man för ett år sedan haft problem med råttor i krypgrunden, det upptäcktes genom dålig lukt. Nu tycker personalen att det åter Sida 12 av 20

13 luktar illa från golvluckan och misstänker att råttorna är tillbaka. På flera ställen i lokalerna ser man fuktskador på innertaket. Enligt fastighetskontoret har taket renoverats för ca ett år sedan, dock har inte innertaket bytts ut. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Kapprummet i avdelningen nyckelpigan ska undersökas. Undersökning angående lukt har gjorts tidigare då hittade man inget. Vidare undersökning ska göras Bild 6: Svarvarens förskola Sandvångens förskola 1-plans hus, men takpannetak. På avd. Smultronet, rasade en liten del av innertaket ner för en tid sedan. Vid inspektionen konstaterades det att innertaket även hänger ner i köket på samma avdelning. De flesta innerdörrar på avd. Smultronet och Hallonen är dåligt uppsatta. Det har hänt att några dörrar har rasat ner pga. dåligt fäste i karmen. Då man bytt innerdörrar har man ej bytt ut karmarna, utan fäst dem provisoriskt i de gamla. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Innerdörrarna har inget med fukt och mögel att göra. Undersökning av hängande innertak ska ses över. Seminarieskolan Skolan byggdes i början på 1900-talet. 3 våningar med källare. Dräneringen runt skolan är dålig uppger vaktmästaren. En del fuktproblem i källaren. Tidigare har man haft stora problem med ventilationen i den gamla byggnaden, man håller nu på att bygga om stora delar av ventilationen. På en del fönster på 2 våningen har infästningen lossnat, för att kunna stänga fönstren så måste man tejpa upp infästningen. I aulan kan man inte stänga ett fönster för att fästena är sönder. I personalrummet så släpper listerna kring fönstren. I GAhallen (gympahallen) läcker det in från taket i mitten av stora hallen. Det har Sida 13 av 20

14 även hänt att dagvattenbrunnaran varit så igensatta och översvämmats, så regnvattnet trängt in i gympahallen. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. Planering av utbyte av alla fönster i gamla delen är igång och ska genomföras inom ett par år. Undersökning ska påbörjas angående inläckage i taket på gympa hallen. Kvarngårdens förskola 1-plans hus, men platt papptak. Rektor och personal klagar på att golven är gamla och slitna samt att de är väldigt kalla eftersom de är dåligt isolerade underifrån. Även taket är gammalt, men inga fuktskador har uppmärksammats. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Inga problem i Kvarngårdens förskola, där problem har varit med golv har det åtgärdats. Taket är ok. Bild 7: Kvarngårdens förskola Svaneholmsgårdens förskola 1-planshus med takpannetak Avd. Regnbågen fuktfläck i taket. Ventilerna och utsug är smutsiga och delvis igensatta och bör rengöras. På toaletten utanför Regnbågen har det läckt in vatten från taket. Personalen tycker det är ojämn ventilation, ena dagen är det varmt i lokalerna och andra dagen är det kallt. Personalen säger att man för en tid sedan bytte syllarna på en del ställen i lokalerna pga. lukt från de tryckimpregnerade syllarna. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Fläckarna i taket ska ses över och kontrolleras Sida 14 av 20

15 Diskussion Under inventeringen fann man en hel del mindre skador i byggnaderna, såsom lister på fönster som saknades, takpannor som lossnat, stuprör som fördärvats. Många av dessa brister beställde fastighetskontoret omgående åtgärder hos fastighetsskötarna. Sådana nämnda brister ska skolans vaktmästare omgående rapportera till DeDu, då de upptäcks. Dessa små brister i byggnaden kan leda till stora skador i förlängningen om de inte åtgärdas i tid. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är: Skolor Brist/Åtgärd Miljöförvaltningens bedömning Selma Lagerlöfgymnasiet Öresundparkens förskola Albanoskolan Häljarps barnstuga Asmundtorp Rönnbäret skola Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt och luft. Har bytt ut delar av syllen i byggnaden som varit fuktskadad pga. att bl.a. fuktskydd saknats Klagar på dålig lukt i lokalerna. Fastighetskontoret uppgav vid inventeringen att byggnaden utvändigt inte är i bra skick, vilket även miljöförvaltningen konstaterade. Träfasad och fönsterna är i behov av renovering. Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Troligen beror det på att plåten kring fönsterna som ej håller tätt. Enligt rektorn har det regnat in på vinden ett flertal gånger. Vid inventeringen påvisades stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Troligen behöver takpappen bytas ut. Vid inventeringen sågs fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Klagomål på dålig lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation i grupprummet. Vid inventeringen kunde vi inte reda ut vilken typ av ventilation byggnaden hade. Eftersom inga don kunde hittas. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Vid inventeringen uppmärksammades även att innertaket bågnar. Klagomål på fuktfläckar i tak. Tidigare har det läckt in regnvatten från taket i stödbensförrådet. Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts undersökning av innemiljön, men man vet ej resultat av undersökningen. Vidare utredning bör göras av syllarna i byggnaden, om det finns fuktskydd eller inte samt syllarnas tillstånd. Beroende på inom vilken tidsram den eventuella nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka i vilket skick takpappen är. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Införa rutiner för att rensa tak och hängrännor från barr och löv. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Sida 15 av 20

16 Svarvarens förskola Enligt uppgift så regnar det in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Det regnar in från ventilationsfläktar i gympasalen. Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Rektorn säger att man tidigare haft problem med råttor i krypgrunden. Utreda om det saknas isolering av innertak i kapprummet på Nyckelpigan och i så fall åtgärda det. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Vanligt förekommande problem är: Inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. pga. brister i plåtarbeten. Inläckage av vatten i byggnad pga. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfälligt, såsom: Rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Se över så att det är fall från byggnaderna. Kontroll av taken, sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt Rensa dagvattenbrunnar från löv m.m. Städa av ventilationsdon Att vaktmästare ej rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret omgående då fel upptäcks. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora problem i byggnaden efter en tid. Generell kommentar från fastighetskontoret: Ny organisation och arbetssätt from 1/ Då kommer rutiner läggas in så att förebyggande underhåll som bl.a. rensning av alla hängrännor, stuprör och brunnar (dagvattenavrinning) sköts kontinuerligt på rätt sätt. Sida 16 av 20

17 Bilaga Sammanställning av resultat från inventering Skola Brist Åtgärd Vidtagna åtgärder tom Rockadens förskola Inga kända klagomål Nyligen renoverat byggnaden Allvar Gullstrandgymnasiet Inläckage av vatten från fönster samt lukt från syllar. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. Västervångskolan Klagat på dåligt luft i en del lokaler Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrum i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Skolan sanerad efter inläckage samt omlagt yttertak. Klart. Byggnad P: Felkopplade tilluftskanaler är orsaken, innertaket behöver rivas för åtkomst till omkoppling. Beställt Sommarlovs arbete! Byggnad L: Justerat flöden.klar Byggnad A: Trasigt avloppsrör. Klar Byggnad E: Trasig värmeväxlare i ventilationsaggregat, vilket löst ut aggregatet.klar Byggnad K: Justerat flödenklar Pilängsskolan Parkskolan Selma Lagerlöfgymnasiet Klagat på dåligt luft och lukt i en del lokaler Klagomål på dålig lukt och luft. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt justera ventilationen. Generell översyn av drifttider och flöden.klar Inga kända problem finns. Undersökning utförd av Anticimex och åtgärdade enligt deras anvisning med bla syllbyte. +Sal5,10 och 11 justerat luftflöden. Glumslövs skola och förskola Klagomål på dålig luft samt att det är kallt i vissa lokaler. Rektorsexpeditionen klagar på lukt från pannrummet. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Se över om trädet som står väldigt nära Avd Fiskarna flöden justeras, rektorsexp här har jag ingen riktigt bra lösning då vi endast har från- Sida 17 av 20

18 byggnaden påverkar taket negativt. luftsventilation med springventiler som luften, lukten kommer in igenom, slöjdsal avloppslukten kommer från brunnar i fläktrum samt kökets toalett i källaren, här behövs någon rutin för typ veckospolning av avloppen. Hängrännor rensade o funktionstestade. Glumslövs förskola (Annetorps) Inga kända klagomål Bronsängens förskola Klagomål på dålig luft och fuktfläckar i taket. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. Inget problem med vent. Däremot hittades en läckande söndrig avloppsluftare som nu är utbytt. Även nertrampande plåtar på yttertaket är åtgärdade så att regnvatten inte tränger in. Storlekens öppna förskola Inga kända klagomål Öresundparkens förskola Albanoskolan Tallskolan Häljarps barnstuga Klagar på dålig lukt i lokalerna Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Klagar på att det är kallt i grupprummen i den nya delen Klagomål på lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Inställningen på termostaterna för golvvärmen i den nya delen var väldigt olika, det bör ses över. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket I dom lokalerna som klagomål förekommit har ventilationen injusterats och lukten försvunnit. Taket utdömt. Planerat för omläggning av yttertaket under Elpannan löst ut, återställt.klar Frånluftsvent i barnstugan, endast tilluft i kök, Till och frånluft i matsal.överluftsdon beställt av Yit Sida 18 av 20

19 Asmundtorp gamla skola Asmundtorp skola/förskola Klagomål på dålig luft i musiksalen i källaren Inga kända klagomål i skolmiljön bågnar, samt åtgärda det. Ta reda på vilka undersökningar som gjort av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket omklädningsrummet, liknar svartmögel. Asmundtorp Klagomål på fuktfläckar i tak Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i Rönnbäret skola stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i id- Härslöv skolan Svarvarens förskola Sandvångens förskola Klagomål på drag och oljud från ventilationsanläggning Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Klagomål på att innertaket hänger samt att innerdörrarna ej är uppsatta korrekt. rottshallen. Se över injustering av ventilationen i B-huset. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Seminarieskolan Klagomål på drag från fönster. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Installerat ny fläkt samt nya radiatorer i källaren för att höja värmen, öka luftcirkulationen och minska fuktigheten. Förråd används nu som tvättstuga o omklädningsrum. Därför har detta åtgärdats med utökad kanaldragning o ventilation. Taket tvättat o målat. Läckande yttertak. Taket delvis omlagt med ny papp o pannor. Översyn av ventilation.klar Tätat kanaler i idrottshall.klar Anmärkningarna finns med i ovkprotokoll, tvist med entreprenör pågår. Troligt flödes problem i rad, undersökes under sommarlovet! Innertaket isolerat. Ingen åtgärd. Översyn av driftstider med utetempstyrd ventilation som ska förhindra/minska draget. Stora underhållskostnader framöver på byte av fönster och nytt ventilationssystem framförda. Sida 19 av 20

20 Kvarngårdens förskola Klagomål på kalla dragiga golv. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Ingen åtgärd utförd. Under uppsikt. Svaneholmgårdens förskola Klagomål på fuktfläckar i tak samt upplever ojämn temperatur i lokalerna dag från dag. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Översyn av termostater under eldningssäsong Sida 20 av 20

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

2010-10-06, 18.30-20.00 Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen

2010-10-06, 18.30-20.00 Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen 2010-10-06, 18.30-20.00 Checklista för egenkontroll, Brf. Glassen 1 (10) Kontrollpunkt Svar 1 Rutiner för långsiktig planering och underhåll av fastigheter: När byggdes fastigheten? Byggnaderna på fastigheten

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 4.5 rum (2 sovrum) / 73 m² Område Stureby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stureby är en uppvuxen och gedigen villastad i Enskede med gångavstånd

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby A U GUSTINERN 7 Augustinervägen, 47 51 Dalby Överlåtelsebesiktning för köpare Mars 014 011 SBR Byggingenjörerna Version 011-01 Adress Telefon Fax Org nr E-post Rönnviksgatan 13 17 34 Malmö 040 685 85 10

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Innemiljö. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid: 9.00-13.

Innemiljö. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid: 9.00-13. Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V12 41B05C Bygg af bygg tek 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: Måndag 28 maj Tid:

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier

Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 1/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn Grundskolor & Gymnasier MILJÖKONTORET MARS 2004 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor och rymlig bostad med härliga uteplatser och plats för många. Lugnt och naturnära

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning normal Kärrbössevägen 17A Älvsjö,

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Grangatan 31 Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (1 sovrum) / 88 m² Område Tollarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Grangatan 31 Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (1 sovrum) / 88 m² Område Tollarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (1 sovrum) / 88 m² Område Tollarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med hörntomt på bra läge. Bra förbindelser till både Malmö

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer