Inventering av. skolbyggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av. skolbyggnader"

Transkript

1 Miljöförvaltningen Inventering av skolbyggnader 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:10 Miljöinspektör Miljöförvaltningen Landskrona Sida 1 av 20

2 Sammanfattning Efter att det uppmärksammats att man haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett antal skolor i Lund, tog miljförvaltningen intiativet till att driva ett förebyggande projekt där man inventerar skolbyggnader genom okulär besiktning för att upptäcka fuktskador och andra problem i tid. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen av grunden samt att byggnaderna haft platt tak. Därför har man vid inventeringen i Landskrona lagt stor vikt på kontroll av detta. Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret under hösten Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark, de s.k. riskbyggnaderna. En checklista har utarbetats som använts vid inventeringen. Under hösten 2011 genomförde miljöförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inventeringen av de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Efter att rapport över resultatet sammanställts så ska diskussion föras mellan miljöförvaltningen, fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen om hur projektet ska drivas vidare. I de fall man misstänker att det finns fuktskador eller att skador kan komma att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkäter till personal och elever samt byggnadsteknisk kontroll. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är; Selma Lagerlöfsgymnasiet, Öresundparkens förskola, Albanoskolan, Häljarps barnstuga, Asmundtorp skolan (Rönnbäret), Sandåkerskolan och Svarvarens förskola. Vanligt förekommande problem är inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. p.g.a. brister i plåtarbeten. Även inläckage av vatten i byggnad p.g.a. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Det förekommer klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfällig. Det har bl.a. konstaterats att det finns behov av att rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Även se över så att det finns fall från byggnaderna. Rutiner för att sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt. Rensa dagvattenbrunnarna från löv och grus m.m. i större utsträckning. Städa av ventilationsdon. Säkerställa att skolornas vaktmästare rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora kostsamma problem i byggnaden. Sida 2 av 20

3 Bakgrund/syfte Projektet inventering av skolbyggnader syftar till att genom okulär besiktning upptäcka fuktskador och omständigheter som kan ge upphov till problem i byggnaden. En anledning att man startat projektet i Landskrona är att man i Lund haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett flertal skolor och förskolor. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen i grunden samt att byggnaden haft platt tak. Därför har man vid inventeringen lagt stor vikt på kontroll av detta. Metod Tillvägagångsätt Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med T J (UTB) och B A (SER) 9 september 2011, där projekt diskuterades. T J framförde då att man i dagsläget använder sig av enkäter för att upptäcka om det är problem i arbetsmiljön. Om det är någon som misstänker att där är problem med innemiljön, så kontaktas ex. Previa för vidare undersökning. T J poängterade att man måste kommunicera detta projekt på rätt sätt till rektorer, lärare, föräldrar och elever, för att förhindra att skapa oro. B A framförde att under senaste åren har man förbättrat ventilationssystem m.m. i flertalet av kommunens skolbyggnader, men att någon regelbunden underhållsbesiktning inte görs i dagsläget. Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark. Listan har sänts över till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen och fastighetskontoret har gemensamt utarbetat en checklista som använts vid inventeringen. Miljöförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret inventerat de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Rapport över inventeringen har sammanställts. Fortsatt arbete När inventeringen är utförd och rapport sammanställd, sammankallas det till ett nytt möte för att diskutera resultatet samt hur man ska gå vidare med projektet. I de fall man misstänker att där finns fuktskador eller att skador kommer att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkät och byggnadsteknisk kontroll. Sida 3 av 20

4 Resultat Skolbyggnader som har inventerats 2011 Rockades förskola plansbyggnad med platta på mark och ett takpannetak med svag lutning. Kända klagomål: Inga klagomål på innemiljön från personal. Har precis varit en stor renovering av lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten. Allvar Gullstrandgymnasiet plansbyggnad med platta på mark. Taket är både plåttak och papptak, med svag lutning. Syllen är tryckimpregnerat trä direkt på betong och troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Renoveringsarbetet är pågående på skolan pga. läckage från tak samt en del fönsterbyten pga. dåligt underhåll samt att man på vissa delar bytt ut syllen och då även lagt under fuktskydd. På något ställe saknas mjukfog var sjätte meter i klinkergolvet, vilket gjort att det under sommarhalvåret rest sig. Detta ska åtgärdas. Fastighetskontoret säger att kända problem är vid tillbyggnaderna, där takkonstruktionen intill de befintligt byggnaderna inte har gjorts ordentligt, vilket medfört att in läckage skett. Gympahallen har en del sättningar i grunden. Fastighetskontoret är osäkert på hur mycket av syllen som är bytt och fuktskyddad. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte, samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. På Gullstrandskolan pågår en sanering och man räknar med att problemen inte kvarstår efter detta. Bild 1: del av Alvar Gullstrandgymnasiet Sida 4 av 20

5 Västervångskolan plansbyggnad med platta på mark. Taket är papptak, med svag lutning. Enligt vaktmästaren så är det vanligt att ungdomar vistas på skoltaket utanför skoltid. Kända klagomål: I byggnad P sal P105, klagar man på dåligt lukt i salen. Det luktar gammalt och instängt. Fastighetskontoret ska justera ventilationen, och se om det gör någon skillnad. Man klagar på att ventilationen i hemkunskapen ej är tillräcklig, dåligt utsug. Det uppges vara kallt i syslöjden. Fastighetskontoret påpekade dock att man måste flytta ut en del möbler från radiatorerna, så att den varma luften kan cirkulera bättre. Rektorer och assistenter klagar på att det är kallt i en del rum på rektorsexpeditionen. Många har satt in extra värmefläktar på rummen. Många klagar på att det är kallt i L-huset. Lärare klagar på att innemiljön i A- huset upplevs muggigt, luktar instängt, luktar illa från städskrubb och att där är mycket silverfiskar. I duschrummet i E-huset var det inget utsug, och som följd hade mycket av färgen i taket flagnat. I F-huset klagar lärare på att det drar mycket från ytterväggen. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrummet i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Ventilationen i byggnad E ska ses över och försöka komma fram till vad problemet kan vara. Pilängsskolan planshus med platta på mark. Taket är ett papptak, med en svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Det luktar ofta unket på morgonen i personalkapprummet. Fastighetskontoret ska prova att öka på ventilationen. Luktar ofta unket och mögellukt i entrén till Oasen. Det uppges vara kallt i syslöjden. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Man kommer att utöka drifttiderna på ventilationen så att den drar igång tidigare, då kommer man säkerligen att slippa den unkna lukten. Firman YIT kommer också att se över ventilationen för att förbättra inomhusmiljön. Bild 2: Pilängsskolan Sida 5 av 20

6 Parkskolan (intill Pilängsskolan) 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Eftersom det inte är fall från entrén och ut, så letar sig vatten in i entrén när det regnar. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Inga problem med detta objekt. Pilängspaviljongerna Verksamheten har upphört, lokalerna står tomma och ska rivas. Selma Lagerlöfgymnasiet 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. I någon dräneringsbrunn stod det mycket vatten, där var även mycket löv och annat i brunnen. Där var några sprickbildningar i grundkonstruktionen vid entrén. Problemen i innemiljön är i den gamla delen uppger rektorn. En del klagomål på dålig luft i lokalerna. Har gjorts en del renoveringsarbeten i lokalerna till följd av dåligt lukt pga. de tryckimpregnerade syllarna. Man har punktvis bytt syllarna på vissa delar i fastigheten. Rektorn påtalar dock att man bytt ut syllarna mot nya träsyllar istället för plåtsyllar. Rektorn menar att man borde byta syllarna i hela fastigheten och inte bara punktvis samt att man borde byta ut allt byggmaterial under fönstren, eftersom det kan vara fukt och mögelangripet. Skolkuratorn klagar på dålig lukt, instängd lukt på kontoret. I sal SL5 och SL11 klagar man också på dålig lukt. I sal SL10 klagar man ofta på att det är kallt och drag. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Där verksamheten har upplevt att ventilation och värme varit undermåligt har man justerat in, för en bättre inomhusmiljö. Åtgärderna enligt Anticimex anvisningar är utförda bl.a. byte av syll och annat angripet material i yttervägg i 3 rum som ursprungligen berott på fel konstruerade yttertak/plåtanslag. Detta är åtgärdat 20/ Sida 6 av 20

7 Bild 3: Selma Lagerlöfgymnasiet Glumslöv skola Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Klagar på dålig ventilation på avdelningen Fiskarna. Fastighetskontoret ska se över ventilationen. Man har problem med att vatten läcker in i tillbyggnaden. Troligtvis är fönstren ej kittade tillräckligt. Man klagar på lukt från pannrummet på rektorsexpeditionen. Skolsköterskan klagar på att hon får alldeles för varmt på hennes rum, då solen står på. Det saknas persienner. I syslöjden klagar man på avloppslukt samt att det är dålig ventilation och upplevs kallt. Nere i källaren bubblar sig putsen vid toaletten och fläktrum, troligtvis pga. fukt. I utemiljön kunde vi se att där var något träd som växt mycket så att det nu låg över taket. På en del ställen syntes att stuprören var fulla. Där var sprickor i grunden och puts som har släppt på E-huset. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Kontrollera om det förekommer röklukt från pannan på rektorsexpeditionen. Se över om trädet som står väldigt nära byggnaden påverkar taket negativt. U A ska se över ventilation och värme på Glumslövs skola och därefter ska han meddela fastighetskontoret vilka åtgärder han gjort. Hängrännor och stuprör är rensade samt funktionstestade. Träd ska fällas i vinter. Glumslövs förskola (Annetorp) En gammal byggnad. Där bedrivs förskola och bibliotek. Inga kända klagomål. Dock påtalade fastighetskontoret för förskoleverksamheten att de inte får möblera kloss intill ventilationsdonen. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Sida 7 av 20

8 Bronsängens förskola 1-planshus med platta på mark. Har varit en vattenläcka i taket på avd. 4, men det är nu åtgärdat. På avd. 5 fuktfläckar i taket. På avd. 7 klagar man på ej tillräcklig ventilation samt att det ibland luktar unket eller mögel i korridoren utanför. Tidigare har man haft problem med mögelpåväxt i loklaerna. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. På avdelningen 7 är det en i personalen som upplever att det luktar unket och ingen annan. Ventilationsdonen på taket har trampats sönder och då har det läckt in vatten. Vi har beställt jobbet att rätta till plåten på ventilationsdonen och att förstärka donen så att de som går på dem ska inte kunna trampa sönder de. Fuktfläckarna i taket är från tidigare läckage och det är torrt. Storlekens öppna förskola Ett gammalt hus, intill Bronsängens förskola. Där bedrivs öppen förskola ett par timmar varje vecka. Lokalen har endast självdragsventilation. Inga kända klagomål på lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Öresundsparkens förskola 1-planshus med platt papptak. Förskolan byggdes på 70-talet. Fastighetskontoret nämnde att det förmodligen ska byggas en ny förskola på området inom ett par år, som då ska ersätta den gamla. I två av grupprummen som vetter åt samma håll upplevs en dålig lukt. När vi var uppe på taket och tittade, så stod det vatten precis ovanför de rum som luktade. Ytterfasaden var i dåligt skick, vilket gör att det tänger in fukt i väggarna. Under en teckning i grupprummet syntes fuktgenomträngning från yttervägg. Troligtvis läcker det in vid fönstren, eftersom väggen var bubblig. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Fastighetskontoret upplevde inga problem med Öresundsparken. Personalen som jobbar på förskolan klagade inte på inomhusmiljön. I det rummet där det upplevdes dålig lukt har ventilationen injusterats och det ska inte vara någon lukt där nu. Inget ovanligt och ok att det står vatten på olika ställen på platt tak. Sida 8 av 20

9 Bild 4: Öresundsparkens förskolan Albanoskolan Byggdes Skolan är byggd i 3 våningar med källare och vind. Det är ett takpannetak. Klagar på att det ofta luktar unket i kapprum på 1 våningen. Det läcker in regnvatten i klassrum 22 på 2:a våningen. Eventuellt kommer plåtarbete påbörjas om 2 veckor. I sal 32 på 3:e våningen regnar det in från fönstren. I rum 35 regnar det in. Tidigare regnade det in i gympasalen från fönstren, men det är nu åtgärdat. Vi var uppe på vinden och tittade. Där syntes stora fuktfläckar i innertaket där det har regnat in. Enligt rektorn är taket väldigt gammalt och det läcker in lite varstans. Enligt fastighetskontoret ska man byta någon takpanna som är dålig, men inget större renoveringsarbete av taket är planerat. I träslöjden som ligger i källaren har det regnat in från fönstren. Väggen i fönsternischen är mjuk pga. fukt. I tvättstugan i källaren, luktar det väldigt unket och färgen släpper från väggarna. Regnar in i klassrum på 2:a våningen. En brunn vid utgång från källaren är ofta igensatt med löv, det blir fort översvämning. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra inläckage av regnvatten i klassrum. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Omläggning av vissa delar av taket på Albanoskolan är gjord och det ska inte vara några vatteninträngningar där nu. Plåtarbeten är gjorda och det ska inte läcka in längre på andra våningen. Fuktskador förekom aldrig i träslöjdsalen. Dränering runt huset är gjord för något år sedan. I gamla källarytterväggen förekommer fukt. Målas det inte med rätt färg släpper denna ganska fort. Efter besiktning av yttertak planeras takomläggning. Bild 5: Albanoskolan Sida 9 av 20

10 Tallskolan Byggdes på 60-talet, man byggde ut skolan plansbyggnad, med plåttak i svag lutning. Kända klagomål: Klagar på att det är kallt i grupprum till klassrummen i den nya delen. Hela den nya delen har golvvärme. Värmestyrning till golvvärmen justeras via termostater som finns monterade på väggarna. Inställningen på termostaterna var väldigt olika, detta bör ses över. Fastighetskontoret har hittat problemet med golvvärmen i Tallskolan och det ska fungera nu. Annars fungerar fastigheten jättebra. Häljarps barnstuga Förskolan byggdes på 70-talet. Papptak med en svag lutning. Personal klagar på att det luktar unket i grupprum till avdelning Nyckelpigan. Vid inspektionen kunde vi inte finna någon aktiv ventilation, alltså ingen tilluft och i flera rum fanns inga ventiler. För två år sedan byttes alla fönster i byggnaden. I en av avdelningarna bågnar innertaket. Vi var uppe på taket på byggnaden och konstaterade då att det finns ett stort behov av att man rensar hängrännor och sopar av taket från alla barr och grenar. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket bågnar, samt åtgärda det. Överluftsventil ska komma upp emellan rummet som luktar barr och lekrummet, detta kommer att medföra en bättre omsättning av luft och lukten kommer att försvinna. Det är till och frånlufts ventilation i matsalen, resterande av byggnaden är det frånluft. Asmundtorp gamla skola En gammal skolbyggnad. Enligt vaktmästaren klagar en del elever och personal på att det luktar unket i musiksalen som ligger i källaren. Det har gjorts undersökningar av fukt i källaren. Vaktmästaren ska leta fram dokumentation från undersökningen. En orsak till problemen är att det ofta står regnvatten inpå byggnaden då det regnar, eftersom det saknas fall från byggnaden. Ta reda på vilka undersökningar som gjorts av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Sida 10 av 20

11 Det har installerats en mekanisk fläkt i källaren för luftomsättningen samt satt upp radiatorer för att höja värme i källaren och minska fuktigheten på det viset. Rännor och stuprör är rensade och kontrollerade. Asmundtorp skola/förskola planshus med platta på mark. I sal G109 har det tidigare varit en fysiksal, elever och lärare klagar på att det ofta luktar avlopp i salen. I omklädningsrummet till kökspersonalen som ligger i källaren under matsalen, är det svarta fläckar i taket. Det likar svartmögel. Enligt kökschefen har det varit så länge, det luktar stickande. Fastighetskontoret ska utreda problemet. Kökschefen klagar även på att det är sprickor i akrudurgolvet köket. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket i omklädningsrummet, liknar svartmögel. Utreda var lukten kommer ifrån i sal G109. Det har installerats en fläkt för att få bättre luftomsättning och vidare utredningar kommer att göras. Professionella golv konsult + entreprenörer har besiktigat golvet och fann det i god kondition. Endast någon spricka/hål vid några anslutningar fanns som nu är åtgärdade. Luftomsättningen i omklädningsrummet källare ökad + sanering av taket är klart. Asmundtorp skola (Rönnbäret) Gammalt hus, i två våningar med källare. Fuktfläckar på väggen på 2:vån i klassrum. Har även runnit vatten i stödbensförrådet till klassrummet. Det bestämdes att vaktmästaren ska kontrollera utrymmet vid regn från öster, för att se om det är en pågående läcka. Det saknas inspektionsluckor i Regnbågens lokaler. Där har varit en läcka från taket förut. Eftersom inspektionslucka saknas så kan man inte kontrollera om åtgärderna är tillräckliga. Det har varit en fuktskada i källaren, men den är åtgärdad nu. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Inspektionsluckan har öppnats upp samt att det inte läcker in vid angiven plats. Taket har blivit delvis omlagt (bytt pannor och lagt ny papp). Sandåkerskolan Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Skolan byggdes 1976 och blev tillbyggd Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts en undersökning av innemiljön där, men man vet ej resultat av undersökningen. Bör kolla över ventilationen. I syslöjdens förråd (tillbyggnad), klagar man på dålig ventilation och Sida 11 av 20

12 ingen värme. Vid inspektionen fann vi ett element bakom ett skåp. Det bestämdes att förrådet skulle tömmas på en del grejor, så elementet blir tillgängligt. Det har tidigare varit en vattenläcka från taket i matsalen, men det ska vara åtgärdat. I sal 10:039 brukar tre-fyra klinkerplattor vid vasken lossna då och då, man lagar det med jämna mellanrum. I kapprummet vid matsalen klagar personalen på att det luktar unket och fukt. I korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7 regnar det in från taket vid kraftigt regn. Det har tidigare regnat in från taket på torget, i skarven till den gamla byggnaden. Det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Man klagar också på att fläktarna låter väldigt mycket. Tidigare har man haft en stor fukt- och mögelskada i kapprummet till idrottshallen, men det är nu åtgärdat. För ett par år sedan hade man stora problem med mögelpåväxt i byggnaderna. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Taket är delvis omlagt i idrottshallen och det läcker inte in där längre. Tidigare undersökning av rummet 10:062 har gjorts och åtgärderna är gjorda. Nya takplattor uppsatta efter gammal fuktskada på yttertaket som nu är åtgärdat. Härslöv skola 1-planhus med krypgrund och papptak. Enligt fastighetskontoret planeras taket läggas om En del av skolan mögelsanerades på 90-talet. I B-huset klagar personal och elever på att det drar kallt från ventilationsdon samt att donet väsnas mycket i E H klassrum. I salen intill saknar en del fönsterlister, vilket medför att det drar in. Personal upplever ibland att det luktar illa från ventilationsdonen i A-huset. I förråden intill gympasalen är en stor fukt- och mögelskada. Skadan har uppstått pga. fel i konstruktionen. Fastighetskontoret håller på att rätta till konstruktionen utvändigt och ska därefter åtgärda skadan invändigt. Personalen påpekar att dagvattenbrunnarna snabbt blir igensatta, vilket leder till att vatten blir stående intill husen. Eventuellt justera ventilationen i B-huset. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. En bra fungerande skola med bra ventilation. Svarvarens förskola 1-plans hus, med takpannatak. Avd. Nyckelpigan där drar det kallt från taket i kapprummet och luktar vind. Enligt personalen så har man tidigare haft en vattenläcka där. Man har renoverat taket där, men ej lagt någon isolering ovanför innertaket. Avd. Kaninen klagar man på att det är kallt i rummet gropen. I det rummet saknas element. Rektorn säger att man för ett år sedan haft problem med råttor i krypgrunden, det upptäcktes genom dålig lukt. Nu tycker personalen att det åter Sida 12 av 20

13 luktar illa från golvluckan och misstänker att råttorna är tillbaka. På flera ställen i lokalerna ser man fuktskador på innertaket. Enligt fastighetskontoret har taket renoverats för ca ett år sedan, dock har inte innertaket bytts ut. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Kapprummet i avdelningen nyckelpigan ska undersökas. Undersökning angående lukt har gjorts tidigare då hittade man inget. Vidare undersökning ska göras Bild 6: Svarvarens förskola Sandvångens förskola 1-plans hus, men takpannetak. På avd. Smultronet, rasade en liten del av innertaket ner för en tid sedan. Vid inspektionen konstaterades det att innertaket även hänger ner i köket på samma avdelning. De flesta innerdörrar på avd. Smultronet och Hallonen är dåligt uppsatta. Det har hänt att några dörrar har rasat ner pga. dåligt fäste i karmen. Då man bytt innerdörrar har man ej bytt ut karmarna, utan fäst dem provisoriskt i de gamla. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Innerdörrarna har inget med fukt och mögel att göra. Undersökning av hängande innertak ska ses över. Seminarieskolan Skolan byggdes i början på 1900-talet. 3 våningar med källare. Dräneringen runt skolan är dålig uppger vaktmästaren. En del fuktproblem i källaren. Tidigare har man haft stora problem med ventilationen i den gamla byggnaden, man håller nu på att bygga om stora delar av ventilationen. På en del fönster på 2 våningen har infästningen lossnat, för att kunna stänga fönstren så måste man tejpa upp infästningen. I aulan kan man inte stänga ett fönster för att fästena är sönder. I personalrummet så släpper listerna kring fönstren. I GAhallen (gympahallen) läcker det in från taket i mitten av stora hallen. Det har Sida 13 av 20

14 även hänt att dagvattenbrunnaran varit så igensatta och översvämmats, så regnvattnet trängt in i gympahallen. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. Planering av utbyte av alla fönster i gamla delen är igång och ska genomföras inom ett par år. Undersökning ska påbörjas angående inläckage i taket på gympa hallen. Kvarngårdens förskola 1-plans hus, men platt papptak. Rektor och personal klagar på att golven är gamla och slitna samt att de är väldigt kalla eftersom de är dåligt isolerade underifrån. Även taket är gammalt, men inga fuktskador har uppmärksammats. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Inga problem i Kvarngårdens förskola, där problem har varit med golv har det åtgärdats. Taket är ok. Bild 7: Kvarngårdens förskola Svaneholmsgårdens förskola 1-planshus med takpannetak Avd. Regnbågen fuktfläck i taket. Ventilerna och utsug är smutsiga och delvis igensatta och bör rengöras. På toaletten utanför Regnbågen har det läckt in vatten från taket. Personalen tycker det är ojämn ventilation, ena dagen är det varmt i lokalerna och andra dagen är det kallt. Personalen säger att man för en tid sedan bytte syllarna på en del ställen i lokalerna pga. lukt från de tryckimpregnerade syllarna. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Fläckarna i taket ska ses över och kontrolleras Sida 14 av 20

15 Diskussion Under inventeringen fann man en hel del mindre skador i byggnaderna, såsom lister på fönster som saknades, takpannor som lossnat, stuprör som fördärvats. Många av dessa brister beställde fastighetskontoret omgående åtgärder hos fastighetsskötarna. Sådana nämnda brister ska skolans vaktmästare omgående rapportera till DeDu, då de upptäcks. Dessa små brister i byggnaden kan leda till stora skador i förlängningen om de inte åtgärdas i tid. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är: Skolor Brist/Åtgärd Miljöförvaltningens bedömning Selma Lagerlöfgymnasiet Öresundparkens förskola Albanoskolan Häljarps barnstuga Asmundtorp Rönnbäret skola Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt och luft. Har bytt ut delar av syllen i byggnaden som varit fuktskadad pga. att bl.a. fuktskydd saknats Klagar på dålig lukt i lokalerna. Fastighetskontoret uppgav vid inventeringen att byggnaden utvändigt inte är i bra skick, vilket även miljöförvaltningen konstaterade. Träfasad och fönsterna är i behov av renovering. Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Troligen beror det på att plåten kring fönsterna som ej håller tätt. Enligt rektorn har det regnat in på vinden ett flertal gånger. Vid inventeringen påvisades stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Troligen behöver takpappen bytas ut. Vid inventeringen sågs fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Klagomål på dålig lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation i grupprummet. Vid inventeringen kunde vi inte reda ut vilken typ av ventilation byggnaden hade. Eftersom inga don kunde hittas. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Vid inventeringen uppmärksammades även att innertaket bågnar. Klagomål på fuktfläckar i tak. Tidigare har det läckt in regnvatten från taket i stödbensförrådet. Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts undersökning av innemiljön, men man vet ej resultat av undersökningen. Vidare utredning bör göras av syllarna i byggnaden, om det finns fuktskydd eller inte samt syllarnas tillstånd. Beroende på inom vilken tidsram den eventuella nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka i vilket skick takpappen är. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Införa rutiner för att rensa tak och hängrännor från barr och löv. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Sida 15 av 20

16 Svarvarens förskola Enligt uppgift så regnar det in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Det regnar in från ventilationsfläktar i gympasalen. Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Rektorn säger att man tidigare haft problem med råttor i krypgrunden. Utreda om det saknas isolering av innertak i kapprummet på Nyckelpigan och i så fall åtgärda det. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Vanligt förekommande problem är: Inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. pga. brister i plåtarbeten. Inläckage av vatten i byggnad pga. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfälligt, såsom: Rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Se över så att det är fall från byggnaderna. Kontroll av taken, sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt Rensa dagvattenbrunnar från löv m.m. Städa av ventilationsdon Att vaktmästare ej rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret omgående då fel upptäcks. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora problem i byggnaden efter en tid. Generell kommentar från fastighetskontoret: Ny organisation och arbetssätt from 1/ Då kommer rutiner läggas in så att förebyggande underhåll som bl.a. rensning av alla hängrännor, stuprör och brunnar (dagvattenavrinning) sköts kontinuerligt på rätt sätt. Sida 16 av 20

17 Bilaga Sammanställning av resultat från inventering Skola Brist Åtgärd Vidtagna åtgärder tom Rockadens förskola Inga kända klagomål Nyligen renoverat byggnaden Allvar Gullstrandgymnasiet Inläckage av vatten från fönster samt lukt från syllar. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. Västervångskolan Klagat på dåligt luft i en del lokaler Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrum i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Skolan sanerad efter inläckage samt omlagt yttertak. Klart. Byggnad P: Felkopplade tilluftskanaler är orsaken, innertaket behöver rivas för åtkomst till omkoppling. Beställt Sommarlovs arbete! Byggnad L: Justerat flöden.klar Byggnad A: Trasigt avloppsrör. Klar Byggnad E: Trasig värmeväxlare i ventilationsaggregat, vilket löst ut aggregatet.klar Byggnad K: Justerat flödenklar Pilängsskolan Parkskolan Selma Lagerlöfgymnasiet Klagat på dåligt luft och lukt i en del lokaler Klagomål på dålig lukt och luft. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt justera ventilationen. Generell översyn av drifttider och flöden.klar Inga kända problem finns. Undersökning utförd av Anticimex och åtgärdade enligt deras anvisning med bla syllbyte. +Sal5,10 och 11 justerat luftflöden. Glumslövs skola och förskola Klagomål på dålig luft samt att det är kallt i vissa lokaler. Rektorsexpeditionen klagar på lukt från pannrummet. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Se över om trädet som står väldigt nära Avd Fiskarna flöden justeras, rektorsexp här har jag ingen riktigt bra lösning då vi endast har från- Sida 17 av 20

18 byggnaden påverkar taket negativt. luftsventilation med springventiler som luften, lukten kommer in igenom, slöjdsal avloppslukten kommer från brunnar i fläktrum samt kökets toalett i källaren, här behövs någon rutin för typ veckospolning av avloppen. Hängrännor rensade o funktionstestade. Glumslövs förskola (Annetorps) Inga kända klagomål Bronsängens förskola Klagomål på dålig luft och fuktfläckar i taket. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. Inget problem med vent. Däremot hittades en läckande söndrig avloppsluftare som nu är utbytt. Även nertrampande plåtar på yttertaket är åtgärdade så att regnvatten inte tränger in. Storlekens öppna förskola Inga kända klagomål Öresundparkens förskola Albanoskolan Tallskolan Häljarps barnstuga Klagar på dålig lukt i lokalerna Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Klagar på att det är kallt i grupprummen i den nya delen Klagomål på lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Inställningen på termostaterna för golvvärmen i den nya delen var väldigt olika, det bör ses över. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket I dom lokalerna som klagomål förekommit har ventilationen injusterats och lukten försvunnit. Taket utdömt. Planerat för omläggning av yttertaket under Elpannan löst ut, återställt.klar Frånluftsvent i barnstugan, endast tilluft i kök, Till och frånluft i matsal.överluftsdon beställt av Yit Sida 18 av 20

19 Asmundtorp gamla skola Asmundtorp skola/förskola Klagomål på dålig luft i musiksalen i källaren Inga kända klagomål i skolmiljön bågnar, samt åtgärda det. Ta reda på vilka undersökningar som gjort av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket omklädningsrummet, liknar svartmögel. Asmundtorp Klagomål på fuktfläckar i tak Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i Rönnbäret skola stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i id- Härslöv skolan Svarvarens förskola Sandvångens förskola Klagomål på drag och oljud från ventilationsanläggning Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Klagomål på att innertaket hänger samt att innerdörrarna ej är uppsatta korrekt. rottshallen. Se över injustering av ventilationen i B-huset. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Seminarieskolan Klagomål på drag från fönster. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Installerat ny fläkt samt nya radiatorer i källaren för att höja värmen, öka luftcirkulationen och minska fuktigheten. Förråd används nu som tvättstuga o omklädningsrum. Därför har detta åtgärdats med utökad kanaldragning o ventilation. Taket tvättat o målat. Läckande yttertak. Taket delvis omlagt med ny papp o pannor. Översyn av ventilation.klar Tätat kanaler i idrottshall.klar Anmärkningarna finns med i ovkprotokoll, tvist med entreprenör pågår. Troligt flödes problem i rad, undersökes under sommarlovet! Innertaket isolerat. Ingen åtgärd. Översyn av driftstider med utetempstyrd ventilation som ska förhindra/minska draget. Stora underhållskostnader framöver på byte av fönster och nytt ventilationssystem framförda. Sida 19 av 20

20 Kvarngårdens förskola Klagomål på kalla dragiga golv. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Ingen åtgärd utförd. Under uppsikt. Svaneholmgårdens förskola Klagomål på fuktfläckar i tak samt upplever ojämn temperatur i lokalerna dag från dag. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Översyn av termostater under eldningssäsong Sida 20 av 20

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn

Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn Ålands Sjöfartsmuseum Mariehamn Om och tillbyggnad Besiktning av befintlig VVS-anläggning Förslag till förnyad VVS-anläggning Handlägges av: Ture Karlsson TURING AB Upprättad av: Ture Karlsson Datum 2007-09-04

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idun 12, Lokevägen 20, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Edvardas och Solveig Varnauskas Uppdragsgivare Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

Väståkra f-6 1710-10 C - Kök, matsal

Väståkra f-6 1710-10 C - Kök, matsal Väståkra f-6 1710-10 C - Kök, matsal Ärendebeskrivning order 57 380 Åtgärder order 57 380 / Arbetsledare-FT (Marie) Extern Felanmälan/Beställning-T4.7 Luftbehandlingssystem-Oljud-Oljud i fläkt på taket

Läs mer

LINKÖPING ODLINGSPLANEN 8

LINKÖPING ODLINGSPLANEN 8 TINGSVÄGEN 29 LINKÖPING ODLINGSPLANEN 8 Överlåtelsebesiktning för säljare Mars 2015 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0730-793686 556832-7273 bjorn.andersson@ftoab.se 581 11 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM HÖRLÖSA 3:18 Skräddartorpsvägen 9-11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 1300 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Förekomst av övervintrande fladdermöss vid Mölnlycke fabriker i Härryda kommun inventering av byggnader inför rivning och ombyggnad

Förekomst av övervintrande fladdermöss vid Mölnlycke fabriker i Härryda kommun inventering av byggnader inför rivning och ombyggnad Graptolit Ord & Natur 2016-02-02 www.graptolit.com Förekomst av övervintrande fladdermöss vid Mölnlycke fabriker i Härryda kommun inventering av byggnader inför rivning och ombyggnad Johan Eklöf & Jens

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning esiktning ilaga YGG 1 Staffanstorp Gervie 3:32 Remontvägen Staffanstorp ILAGA yggnadsarbete 1 Alla arbeten 01 Tid för besiktningen esiktningen påbörjades esiktningen avslutades 02 Entreprenaden samt parterna

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd. Bo Glas

I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd. Bo Glas I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd Bo Glas Så fort som möjligt INFORMERA berörda Brev eller möten Vad vet man (dela inte ut analysresultat) Vilka åtgärder planeras Flytta känsliga personer

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson O X E L N 7 Ekstigen 11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-12-15 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-167 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lisselby 1:12, Färentunavägen 270, Färentuna, Ekerö Kommun Lagfaren ägare Gunvor Margareta Andersson Uppdragsgivare Gunvor Margareta Anderssons dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:43 Slandrom 410, 832 93 Frösön Datum 15 06 02 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden

Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden Underhållsplan för Brf Saltsjöhöjden ALLMÄN BESKRIVNING Här följer några fakta om fastigheterna Rösunda 31:1 och Rösunda 33:2. Byggnadsår: 1964 Undergrund: Berg/morän Grundläggning: Byggnaderna är grundlagda

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun. Jan Andersson. Johan Reuterling, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun. Jan Andersson. Johan Reuterling, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun Lagfaren ägare Anne Andersson Uppdragsgivare Jan Andersson Närvarande vid besiktningen Jan Andersson Johan Reuterling,

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG BRF KANTARELLEN 11 Besiktning av fönster Projekt nr: 41--- Okulär besiktning INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG Stockholm 2016-02-05 HSB Stockholm Anders Köhler HSB Konsult INVENTERINGSPROTOKOLL/ Datum:

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Ärenden söndag 1 december 13

Ärenden söndag 1 december 13 Ärenden 2013 Fönsterbyte i slutskede - återstår att åtgärda vissa brister och återställning Målning genomförd utomhus (återstår lite) Övernattningsrum klart egain för att följa och styra värme och energi

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C HIFAB AB Uppdragsnummer: Luleå 2009-11-18 Mikael Strandberg Kvalitetsgranskad av: Jan Nilsson Hifab AB Smedjegatan 1 972 33 Luleå www.hifab.se

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer