Inventering av. skolbyggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av. skolbyggnader"

Transkript

1 Miljöförvaltningen Inventering av skolbyggnader 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:10 Miljöinspektör Miljöförvaltningen Landskrona Sida 1 av 20

2 Sammanfattning Efter att det uppmärksammats att man haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett antal skolor i Lund, tog miljförvaltningen intiativet till att driva ett förebyggande projekt där man inventerar skolbyggnader genom okulär besiktning för att upptäcka fuktskador och andra problem i tid. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen av grunden samt att byggnaderna haft platt tak. Därför har man vid inventeringen i Landskrona lagt stor vikt på kontroll av detta. Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret under hösten Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark, de s.k. riskbyggnaderna. En checklista har utarbetats som använts vid inventeringen. Under hösten 2011 genomförde miljöförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inventeringen av de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Efter att rapport över resultatet sammanställts så ska diskussion föras mellan miljöförvaltningen, fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen om hur projektet ska drivas vidare. I de fall man misstänker att det finns fuktskador eller att skador kan komma att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkäter till personal och elever samt byggnadsteknisk kontroll. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är; Selma Lagerlöfsgymnasiet, Öresundparkens förskola, Albanoskolan, Häljarps barnstuga, Asmundtorp skolan (Rönnbäret), Sandåkerskolan och Svarvarens förskola. Vanligt förekommande problem är inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. p.g.a. brister i plåtarbeten. Även inläckage av vatten i byggnad p.g.a. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Det förekommer klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfällig. Det har bl.a. konstaterats att det finns behov av att rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Även se över så att det finns fall från byggnaderna. Rutiner för att sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt. Rensa dagvattenbrunnarna från löv och grus m.m. i större utsträckning. Städa av ventilationsdon. Säkerställa att skolornas vaktmästare rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora kostsamma problem i byggnaden. Sida 2 av 20

3 Bakgrund/syfte Projektet inventering av skolbyggnader syftar till att genom okulär besiktning upptäcka fuktskador och omständigheter som kan ge upphov till problem i byggnaden. En anledning att man startat projektet i Landskrona är att man i Lund haft stora problem med fukt- och mögelskador på ett flertal skolor och förskolor. I Lund har man kunnat härleda en del av skadorna till konstruktionen i grunden samt att byggnaden haft platt tak. Därför har man vid inventeringen lagt stor vikt på kontroll av detta. Metod Tillvägagångsätt Miljöförvaltningen har haft ett uppstartsmöte med T J (UTB) och B A (SER) 9 september 2011, där projekt diskuterades. T J framförde då att man i dagsläget använder sig av enkäter för att upptäcka om det är problem i arbetsmiljön. Om det är någon som misstänker att där är problem med innemiljön, så kontaktas ex. Previa för vidare undersökning. T J poängterade att man måste kommunicera detta projekt på rätt sätt till rektorer, lärare, föräldrar och elever, för att förhindra att skapa oro. B A framförde att under senaste åren har man förbättrat ventilationssystem m.m. i flertalet av kommunens skolbyggnader, men att någon regelbunden underhållsbesiktning inte görs i dagsläget. Fastighetskontoret har tagit fram lista på skolbyggnader som har platta tak och/eller platta på mark. Listan har sänts över till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen och fastighetskontoret har gemensamt utarbetat en checklista som använts vid inventeringen. Miljöförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret inventerat de aktuella skolbyggnadernas tak och grund genom en okulär besiktning. Rapport över inventeringen har sammanställts. Fortsatt arbete När inventeringen är utförd och rapport sammanställd, sammankallas det till ett nytt möte för att diskutera resultatet samt hur man ska gå vidare med projektet. I de fall man misstänker att där finns fuktskador eller att skador kommer att uppstå inom snar framtid kommer det att göras vidare undersökningar i form av enkät och byggnadsteknisk kontroll. Sida 3 av 20

4 Resultat Skolbyggnader som har inventerats 2011 Rockades förskola plansbyggnad med platta på mark och ett takpannetak med svag lutning. Kända klagomål: Inga klagomål på innemiljön från personal. Har precis varit en stor renovering av lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten. Allvar Gullstrandgymnasiet plansbyggnad med platta på mark. Taket är både plåttak och papptak, med svag lutning. Syllen är tryckimpregnerat trä direkt på betong och troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Renoveringsarbetet är pågående på skolan pga. läckage från tak samt en del fönsterbyten pga. dåligt underhåll samt att man på vissa delar bytt ut syllen och då även lagt under fuktskydd. På något ställe saknas mjukfog var sjätte meter i klinkergolvet, vilket gjort att det under sommarhalvåret rest sig. Detta ska åtgärdas. Fastighetskontoret säger att kända problem är vid tillbyggnaderna, där takkonstruktionen intill de befintligt byggnaderna inte har gjorts ordentligt, vilket medfört att in läckage skett. Gympahallen har en del sättningar i grunden. Fastighetskontoret är osäkert på hur mycket av syllen som är bytt och fuktskyddad. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte, samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. På Gullstrandskolan pågår en sanering och man räknar med att problemen inte kvarstår efter detta. Bild 1: del av Alvar Gullstrandgymnasiet Sida 4 av 20

5 Västervångskolan plansbyggnad med platta på mark. Taket är papptak, med svag lutning. Enligt vaktmästaren så är det vanligt att ungdomar vistas på skoltaket utanför skoltid. Kända klagomål: I byggnad P sal P105, klagar man på dåligt lukt i salen. Det luktar gammalt och instängt. Fastighetskontoret ska justera ventilationen, och se om det gör någon skillnad. Man klagar på att ventilationen i hemkunskapen ej är tillräcklig, dåligt utsug. Det uppges vara kallt i syslöjden. Fastighetskontoret påpekade dock att man måste flytta ut en del möbler från radiatorerna, så att den varma luften kan cirkulera bättre. Rektorer och assistenter klagar på att det är kallt i en del rum på rektorsexpeditionen. Många har satt in extra värmefläktar på rummen. Många klagar på att det är kallt i L-huset. Lärare klagar på att innemiljön i A- huset upplevs muggigt, luktar instängt, luktar illa från städskrubb och att där är mycket silverfiskar. I duschrummet i E-huset var det inget utsug, och som följd hade mycket av färgen i taket flagnat. I F-huset klagar lärare på att det drar mycket från ytterväggen. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrummet i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Ventilationen i byggnad E ska ses över och försöka komma fram till vad problemet kan vara. Pilängsskolan planshus med platta på mark. Taket är ett papptak, med en svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Kända klagomål: Det luktar ofta unket på morgonen i personalkapprummet. Fastighetskontoret ska prova att öka på ventilationen. Luktar ofta unket och mögellukt i entrén till Oasen. Det uppges vara kallt i syslöjden. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Man kommer att utöka drifttiderna på ventilationen så att den drar igång tidigare, då kommer man säkerligen att slippa den unkna lukten. Firman YIT kommer också att se över ventilationen för att förbättra inomhusmiljön. Bild 2: Pilängsskolan Sida 5 av 20

6 Parkskolan (intill Pilängsskolan) 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Eftersom det inte är fall från entrén och ut, så letar sig vatten in i entrén när det regnar. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Inga problem med detta objekt. Pilängspaviljongerna Verksamheten har upphört, lokalerna står tomma och ska rivas. Selma Lagerlöfgymnasiet 1-planshus med platta på mark. Takpannetak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. I någon dräneringsbrunn stod det mycket vatten, där var även mycket löv och annat i brunnen. Där var några sprickbildningar i grundkonstruktionen vid entrén. Problemen i innemiljön är i den gamla delen uppger rektorn. En del klagomål på dålig luft i lokalerna. Har gjorts en del renoveringsarbeten i lokalerna till följd av dåligt lukt pga. de tryckimpregnerade syllarna. Man har punktvis bytt syllarna på vissa delar i fastigheten. Rektorn påtalar dock att man bytt ut syllarna mot nya träsyllar istället för plåtsyllar. Rektorn menar att man borde byta syllarna i hela fastigheten och inte bara punktvis samt att man borde byta ut allt byggmaterial under fönstren, eftersom det kan vara fukt och mögelangripet. Skolkuratorn klagar på dålig lukt, instängd lukt på kontoret. I sal SL5 och SL11 klagar man också på dålig lukt. I sal SL10 klagar man ofta på att det är kallt och drag. Undersöka hur mycket av syllen som är utbytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Där verksamheten har upplevt att ventilation och värme varit undermåligt har man justerat in, för en bättre inomhusmiljö. Åtgärderna enligt Anticimex anvisningar är utförda bl.a. byte av syll och annat angripet material i yttervägg i 3 rum som ursprungligen berott på fel konstruerade yttertak/plåtanslag. Detta är åtgärdat 20/ Sida 6 av 20

7 Bild 3: Selma Lagerlöfgymnasiet Glumslöv skola Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Klagar på dålig ventilation på avdelningen Fiskarna. Fastighetskontoret ska se över ventilationen. Man har problem med att vatten läcker in i tillbyggnaden. Troligtvis är fönstren ej kittade tillräckligt. Man klagar på lukt från pannrummet på rektorsexpeditionen. Skolsköterskan klagar på att hon får alldeles för varmt på hennes rum, då solen står på. Det saknas persienner. I syslöjden klagar man på avloppslukt samt att det är dålig ventilation och upplevs kallt. Nere i källaren bubblar sig putsen vid toaletten och fläktrum, troligtvis pga. fukt. I utemiljön kunde vi se att där var något träd som växt mycket så att det nu låg över taket. På en del ställen syntes att stuprören var fulla. Där var sprickor i grunden och puts som har släppt på E-huset. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Kontrollera om det förekommer röklukt från pannan på rektorsexpeditionen. Se över om trädet som står väldigt nära byggnaden påverkar taket negativt. U A ska se över ventilation och värme på Glumslövs skola och därefter ska han meddela fastighetskontoret vilka åtgärder han gjort. Hängrännor och stuprör är rensade samt funktionstestade. Träd ska fällas i vinter. Glumslövs förskola (Annetorp) En gammal byggnad. Där bedrivs förskola och bibliotek. Inga kända klagomål. Dock påtalade fastighetskontoret för förskoleverksamheten att de inte får möblera kloss intill ventilationsdonen. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Sida 7 av 20

8 Bronsängens förskola 1-planshus med platta på mark. Har varit en vattenläcka i taket på avd. 4, men det är nu åtgärdat. På avd. 5 fuktfläckar i taket. På avd. 7 klagar man på ej tillräcklig ventilation samt att det ibland luktar unket eller mögel i korridoren utanför. Tidigare har man haft problem med mögelpåväxt i loklaerna. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. På avdelningen 7 är det en i personalen som upplever att det luktar unket och ingen annan. Ventilationsdonen på taket har trampats sönder och då har det läckt in vatten. Vi har beställt jobbet att rätta till plåten på ventilationsdonen och att förstärka donen så att de som går på dem ska inte kunna trampa sönder de. Fuktfläckarna i taket är från tidigare läckage och det är torrt. Storlekens öppna förskola Ett gammalt hus, intill Bronsängens förskola. Där bedrivs öppen förskola ett par timmar varje vecka. Lokalen har endast självdragsventilation. Inga kända klagomål på lokalerna. Inte aktuellt i nuläget. Har en god inomhusmiljö och inga kända skador på fastigheten Öresundsparkens förskola 1-planshus med platt papptak. Förskolan byggdes på 70-talet. Fastighetskontoret nämnde att det förmodligen ska byggas en ny förskola på området inom ett par år, som då ska ersätta den gamla. I två av grupprummen som vetter åt samma håll upplevs en dålig lukt. När vi var uppe på taket och tittade, så stod det vatten precis ovanför de rum som luktade. Ytterfasaden var i dåligt skick, vilket gör att det tänger in fukt i väggarna. Under en teckning i grupprummet syntes fuktgenomträngning från yttervägg. Troligtvis läcker det in vid fönstren, eftersom väggen var bubblig. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Fastighetskontoret upplevde inga problem med Öresundsparken. Personalen som jobbar på förskolan klagade inte på inomhusmiljön. I det rummet där det upplevdes dålig lukt har ventilationen injusterats och det ska inte vara någon lukt där nu. Inget ovanligt och ok att det står vatten på olika ställen på platt tak. Sida 8 av 20

9 Bild 4: Öresundsparkens förskolan Albanoskolan Byggdes Skolan är byggd i 3 våningar med källare och vind. Det är ett takpannetak. Klagar på att det ofta luktar unket i kapprum på 1 våningen. Det läcker in regnvatten i klassrum 22 på 2:a våningen. Eventuellt kommer plåtarbete påbörjas om 2 veckor. I sal 32 på 3:e våningen regnar det in från fönstren. I rum 35 regnar det in. Tidigare regnade det in i gympasalen från fönstren, men det är nu åtgärdat. Vi var uppe på vinden och tittade. Där syntes stora fuktfläckar i innertaket där det har regnat in. Enligt rektorn är taket väldigt gammalt och det läcker in lite varstans. Enligt fastighetskontoret ska man byta någon takpanna som är dålig, men inget större renoveringsarbete av taket är planerat. I träslöjden som ligger i källaren har det regnat in från fönstren. Väggen i fönsternischen är mjuk pga. fukt. I tvättstugan i källaren, luktar det väldigt unket och färgen släpper från väggarna. Regnar in i klassrum på 2:a våningen. En brunn vid utgång från källaren är ofta igensatt med löv, det blir fort översvämning. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra inläckage av regnvatten i klassrum. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Omläggning av vissa delar av taket på Albanoskolan är gjord och det ska inte vara några vatteninträngningar där nu. Plåtarbeten är gjorda och det ska inte läcka in längre på andra våningen. Fuktskador förekom aldrig i träslöjdsalen. Dränering runt huset är gjord för något år sedan. I gamla källarytterväggen förekommer fukt. Målas det inte med rätt färg släpper denna ganska fort. Efter besiktning av yttertak planeras takomläggning. Bild 5: Albanoskolan Sida 9 av 20

10 Tallskolan Byggdes på 60-talet, man byggde ut skolan plansbyggnad, med plåttak i svag lutning. Kända klagomål: Klagar på att det är kallt i grupprum till klassrummen i den nya delen. Hela den nya delen har golvvärme. Värmestyrning till golvvärmen justeras via termostater som finns monterade på väggarna. Inställningen på termostaterna var väldigt olika, detta bör ses över. Fastighetskontoret har hittat problemet med golvvärmen i Tallskolan och det ska fungera nu. Annars fungerar fastigheten jättebra. Häljarps barnstuga Förskolan byggdes på 70-talet. Papptak med en svag lutning. Personal klagar på att det luktar unket i grupprum till avdelning Nyckelpigan. Vid inspektionen kunde vi inte finna någon aktiv ventilation, alltså ingen tilluft och i flera rum fanns inga ventiler. För två år sedan byttes alla fönster i byggnaden. I en av avdelningarna bågnar innertaket. Vi var uppe på taket på byggnaden och konstaterade då att det finns ett stort behov av att man rensar hängrännor och sopar av taket från alla barr och grenar. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket bågnar, samt åtgärda det. Överluftsventil ska komma upp emellan rummet som luktar barr och lekrummet, detta kommer att medföra en bättre omsättning av luft och lukten kommer att försvinna. Det är till och frånlufts ventilation i matsalen, resterande av byggnaden är det frånluft. Asmundtorp gamla skola En gammal skolbyggnad. Enligt vaktmästaren klagar en del elever och personal på att det luktar unket i musiksalen som ligger i källaren. Det har gjorts undersökningar av fukt i källaren. Vaktmästaren ska leta fram dokumentation från undersökningen. En orsak till problemen är att det ofta står regnvatten inpå byggnaden då det regnar, eftersom det saknas fall från byggnaden. Ta reda på vilka undersökningar som gjorts av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Sida 10 av 20

11 Det har installerats en mekanisk fläkt i källaren för luftomsättningen samt satt upp radiatorer för att höja värme i källaren och minska fuktigheten på det viset. Rännor och stuprör är rensade och kontrollerade. Asmundtorp skola/förskola planshus med platta på mark. I sal G109 har det tidigare varit en fysiksal, elever och lärare klagar på att det ofta luktar avlopp i salen. I omklädningsrummet till kökspersonalen som ligger i källaren under matsalen, är det svarta fläckar i taket. Det likar svartmögel. Enligt kökschefen har det varit så länge, det luktar stickande. Fastighetskontoret ska utreda problemet. Kökschefen klagar även på att det är sprickor i akrudurgolvet köket. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket i omklädningsrummet, liknar svartmögel. Utreda var lukten kommer ifrån i sal G109. Det har installerats en fläkt för att få bättre luftomsättning och vidare utredningar kommer att göras. Professionella golv konsult + entreprenörer har besiktigat golvet och fann det i god kondition. Endast någon spricka/hål vid några anslutningar fanns som nu är åtgärdade. Luftomsättningen i omklädningsrummet källare ökad + sanering av taket är klart. Asmundtorp skola (Rönnbäret) Gammalt hus, i två våningar med källare. Fuktfläckar på väggen på 2:vån i klassrum. Har även runnit vatten i stödbensförrådet till klassrummet. Det bestämdes att vaktmästaren ska kontrollera utrymmet vid regn från öster, för att se om det är en pågående läcka. Det saknas inspektionsluckor i Regnbågens lokaler. Där har varit en läcka från taket förut. Eftersom inspektionslucka saknas så kan man inte kontrollera om åtgärderna är tillräckliga. Det har varit en fuktskada i källaren, men den är åtgärdad nu. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Inspektionsluckan har öppnats upp samt att det inte läcker in vid angiven plats. Taket har blivit delvis omlagt (bytt pannor och lagt ny papp). Sandåkerskolan Mestadels 1-planshus med platta på mark. Papptak med svag lutning. Tryckimpregnerade syllar troligtvis utan fuktspärr. Skolan byggdes 1976 och blev tillbyggd Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts en undersökning av innemiljön där, men man vet ej resultat av undersökningen. Bör kolla över ventilationen. I syslöjdens förråd (tillbyggnad), klagar man på dålig ventilation och Sida 11 av 20

12 ingen värme. Vid inspektionen fann vi ett element bakom ett skåp. Det bestämdes att förrådet skulle tömmas på en del grejor, så elementet blir tillgängligt. Det har tidigare varit en vattenläcka från taket i matsalen, men det ska vara åtgärdat. I sal 10:039 brukar tre-fyra klinkerplattor vid vasken lossna då och då, man lagar det med jämna mellanrum. I kapprummet vid matsalen klagar personalen på att det luktar unket och fukt. I korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7 regnar det in från taket vid kraftigt regn. Det har tidigare regnat in från taket på torget, i skarven till den gamla byggnaden. Det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Man klagar också på att fläktarna låter väldigt mycket. Tidigare har man haft en stor fukt- och mögelskada i kapprummet till idrottshallen, men det är nu åtgärdat. För ett par år sedan hade man stora problem med mögelpåväxt i byggnaderna. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Taket är delvis omlagt i idrottshallen och det läcker inte in där längre. Tidigare undersökning av rummet 10:062 har gjorts och åtgärderna är gjorda. Nya takplattor uppsatta efter gammal fuktskada på yttertaket som nu är åtgärdat. Härslöv skola 1-planhus med krypgrund och papptak. Enligt fastighetskontoret planeras taket läggas om En del av skolan mögelsanerades på 90-talet. I B-huset klagar personal och elever på att det drar kallt från ventilationsdon samt att donet väsnas mycket i E H klassrum. I salen intill saknar en del fönsterlister, vilket medför att det drar in. Personal upplever ibland att det luktar illa från ventilationsdonen i A-huset. I förråden intill gympasalen är en stor fukt- och mögelskada. Skadan har uppstått pga. fel i konstruktionen. Fastighetskontoret håller på att rätta till konstruktionen utvändigt och ska därefter åtgärda skadan invändigt. Personalen påpekar att dagvattenbrunnarna snabbt blir igensatta, vilket leder till att vatten blir stående intill husen. Eventuellt justera ventilationen i B-huset. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. En bra fungerande skola med bra ventilation. Svarvarens förskola 1-plans hus, med takpannatak. Avd. Nyckelpigan där drar det kallt från taket i kapprummet och luktar vind. Enligt personalen så har man tidigare haft en vattenläcka där. Man har renoverat taket där, men ej lagt någon isolering ovanför innertaket. Avd. Kaninen klagar man på att det är kallt i rummet gropen. I det rummet saknas element. Rektorn säger att man för ett år sedan haft problem med råttor i krypgrunden, det upptäcktes genom dålig lukt. Nu tycker personalen att det åter Sida 12 av 20

13 luktar illa från golvluckan och misstänker att råttorna är tillbaka. På flera ställen i lokalerna ser man fuktskador på innertaket. Enligt fastighetskontoret har taket renoverats för ca ett år sedan, dock har inte innertaket bytts ut. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Kapprummet i avdelningen nyckelpigan ska undersökas. Undersökning angående lukt har gjorts tidigare då hittade man inget. Vidare undersökning ska göras Bild 6: Svarvarens förskola Sandvångens förskola 1-plans hus, men takpannetak. På avd. Smultronet, rasade en liten del av innertaket ner för en tid sedan. Vid inspektionen konstaterades det att innertaket även hänger ner i köket på samma avdelning. De flesta innerdörrar på avd. Smultronet och Hallonen är dåligt uppsatta. Det har hänt att några dörrar har rasat ner pga. dåligt fäste i karmen. Då man bytt innerdörrar har man ej bytt ut karmarna, utan fäst dem provisoriskt i de gamla. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Innerdörrarna har inget med fukt och mögel att göra. Undersökning av hängande innertak ska ses över. Seminarieskolan Skolan byggdes i början på 1900-talet. 3 våningar med källare. Dräneringen runt skolan är dålig uppger vaktmästaren. En del fuktproblem i källaren. Tidigare har man haft stora problem med ventilationen i den gamla byggnaden, man håller nu på att bygga om stora delar av ventilationen. På en del fönster på 2 våningen har infästningen lossnat, för att kunna stänga fönstren så måste man tejpa upp infästningen. I aulan kan man inte stänga ett fönster för att fästena är sönder. I personalrummet så släpper listerna kring fönstren. I GAhallen (gympahallen) läcker det in från taket i mitten av stora hallen. Det har Sida 13 av 20

14 även hänt att dagvattenbrunnaran varit så igensatta och översvämmats, så regnvattnet trängt in i gympahallen. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Införa rutinmässigt underhåll av igensatta dagvattenbrunnar. Planering av utbyte av alla fönster i gamla delen är igång och ska genomföras inom ett par år. Undersökning ska påbörjas angående inläckage i taket på gympa hallen. Kvarngårdens förskola 1-plans hus, men platt papptak. Rektor och personal klagar på att golven är gamla och slitna samt att de är väldigt kalla eftersom de är dåligt isolerade underifrån. Även taket är gammalt, men inga fuktskador har uppmärksammats. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Inga problem i Kvarngårdens förskola, där problem har varit med golv har det åtgärdats. Taket är ok. Bild 7: Kvarngårdens förskola Svaneholmsgårdens förskola 1-planshus med takpannetak Avd. Regnbågen fuktfläck i taket. Ventilerna och utsug är smutsiga och delvis igensatta och bör rengöras. På toaletten utanför Regnbågen har det läckt in vatten från taket. Personalen tycker det är ojämn ventilation, ena dagen är det varmt i lokalerna och andra dagen är det kallt. Personalen säger att man för en tid sedan bytte syllarna på en del ställen i lokalerna pga. lukt från de tryckimpregnerade syllarna. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Fläckarna i taket ska ses över och kontrolleras Sida 14 av 20

15 Diskussion Under inventeringen fann man en hel del mindre skador i byggnaderna, såsom lister på fönster som saknades, takpannor som lossnat, stuprör som fördärvats. Många av dessa brister beställde fastighetskontoret omgående åtgärder hos fastighetsskötarna. Sådana nämnda brister ska skolans vaktmästare omgående rapportera till DeDu, då de upptäcks. Dessa små brister i byggnaden kan leda till stora skador i förlängningen om de inte åtgärdas i tid. De skolbyggnader som miljöförvaltningen anser vara i störst behov av åtgärder inom en snar framtid är: Skolor Brist/Åtgärd Miljöförvaltningens bedömning Selma Lagerlöfgymnasiet Öresundparkens förskola Albanoskolan Häljarps barnstuga Asmundtorp Rönnbäret skola Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt och luft. Har bytt ut delar av syllen i byggnaden som varit fuktskadad pga. att bl.a. fuktskydd saknats Klagar på dålig lukt i lokalerna. Fastighetskontoret uppgav vid inventeringen att byggnaden utvändigt inte är i bra skick, vilket även miljöförvaltningen konstaterade. Träfasad och fönsterna är i behov av renovering. Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Troligen beror det på att plåten kring fönsterna som ej håller tätt. Enligt rektorn har det regnat in på vinden ett flertal gånger. Vid inventeringen påvisades stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Troligen behöver takpappen bytas ut. Vid inventeringen sågs fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Klagomål på dålig lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation i grupprummet. Vid inventeringen kunde vi inte reda ut vilken typ av ventilation byggnaden hade. Eftersom inga don kunde hittas. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Vid inventeringen uppmärksammades även att innertaket bågnar. Klagomål på fuktfläckar i tak. Tidigare har det läckt in regnvatten från taket i stödbensförrådet. Elever och personal klagar på att det luktar gammal källare i klassrum 10:062. Intill salen har man byggt en tillbyggnad. Det har gjorts undersökning av innemiljön, men man vet ej resultat av undersökningen. Vidare utredning bör göras av syllarna i byggnaden, om det finns fuktskydd eller inte samt syllarnas tillstånd. Beroende på inom vilken tidsram den eventuella nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka i vilket skick takpappen är. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Införa rutiner för att rensa tak och hängrännor från barr och löv. Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i idrottshallen. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Sida 15 av 20

16 Svarvarens förskola Enligt uppgift så regnar det in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Det regnar in från ventilationsfläktar i gympasalen. Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Rektorn säger att man tidigare haft problem med råttor i krypgrunden. Utreda om det saknas isolering av innertak i kapprummet på Nyckelpigan och i så fall åtgärda det. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Vanligt förekommande problem är: Inläckage av regnvatten vid skarven mellan gammal byggnad och tillbyggnad, då man inte fått skaven tillräckligt tät bl.a. pga. brister i plåtarbeten. Inläckage av vatten i byggnad pga. av att ventilationsdon på taket och takpapp utsatts för skadegörelse. Klagomål på dålig lukt som kan härledas till mögelangrepp i fuktskadade syllar. Brister i underhåll av fönster och plåtar kring fönster, vilket i förlängningen leder till drag och inläckage av vatten. Vid inventeringen har det konstaterats att det löpande underhållet av byggnaderna varit bristfälligt, såsom: Rensa hängrännor och stuprör samt se till att utloppet från stuprören vetter ifrån byggnaden. Se över så att det är fall från byggnaderna. Kontroll av taken, sopa av de platta taken som är utsatta för mycket löv och dylikt Rensa dagvattenbrunnar från löv m.m. Städa av ventilationsdon Att vaktmästare ej rapporterar fel i lokalerna till fastighetskontoret omgående då fel upptäcks. Brister i sådant underhåll kan efter en tid ge stora problem i byggnaden efter en tid. Generell kommentar från fastighetskontoret: Ny organisation och arbetssätt from 1/ Då kommer rutiner läggas in så att förebyggande underhåll som bl.a. rensning av alla hängrännor, stuprör och brunnar (dagvattenavrinning) sköts kontinuerligt på rätt sätt. Sida 16 av 20

17 Bilaga Sammanställning av resultat från inventering Skola Brist Åtgärd Vidtagna åtgärder tom Rockadens förskola Inga kända klagomål Nyligen renoverat byggnaden Allvar Gullstrandgymnasiet Inläckage av vatten från fönster samt lukt från syllar. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt se över renoveringsbehovet på fönsterna. Västervångskolan Klagat på dåligt luft i en del lokaler Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla samt åtgärda ventilationen i duschrum i E-huset. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Skolan sanerad efter inläckage samt omlagt yttertak. Klart. Byggnad P: Felkopplade tilluftskanaler är orsaken, innertaket behöver rivas för åtkomst till omkoppling. Beställt Sommarlovs arbete! Byggnad L: Justerat flöden.klar Byggnad A: Trasigt avloppsrör. Klar Byggnad E: Trasig värmeväxlare i ventilationsaggregat, vilket löst ut aggregatet.klar Byggnad K: Justerat flödenklar Pilängsskolan Parkskolan Selma Lagerlöfgymnasiet Klagat på dåligt luft och lukt i en del lokaler Klagomål på dålig lukt och luft. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Undersöka hur mycket av syllen som eventuellt är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte samt justera ventilationen. Generell översyn av drifttider och flöden.klar Inga kända problem finns. Undersökning utförd av Anticimex och åtgärdade enligt deras anvisning med bla syllbyte. +Sal5,10 och 11 justerat luftflöden. Glumslövs skola och förskola Klagomål på dålig luft samt att det är kallt i vissa lokaler. Rektorsexpeditionen klagar på lukt från pannrummet. Justera ventilationen i de salar som uppges vara kalla. Därefter göra återkoppling till skolan om det blivit bättre. Se över om trädet som står väldigt nära Avd Fiskarna flöden justeras, rektorsexp här har jag ingen riktigt bra lösning då vi endast har från- Sida 17 av 20

18 byggnaden påverkar taket negativt. luftsventilation med springventiler som luften, lukten kommer in igenom, slöjdsal avloppslukten kommer från brunnar i fläktrum samt kökets toalett i källaren, här behövs någon rutin för typ veckospolning av avloppen. Hängrännor rensade o funktionstestade. Glumslövs förskola (Annetorps) Inga kända klagomål Bronsängens förskola Klagomål på dålig luft och fuktfläckar i taket. Undersöka fuktfläckarna i taket på avd. 7. Justera ventilationen på avd. 7, därefter göra återkoppling till förskolan om det blivit bättre. Inget problem med vent. Däremot hittades en läckande söndrig avloppsluftare som nu är utbytt. Även nertrampande plåtar på yttertaket är åtgärdade så att regnvatten inte tränger in. Storlekens öppna förskola Inga kända klagomål Öresundparkens förskola Albanoskolan Tallskolan Häljarps barnstuga Klagar på dålig lukt i lokalerna Klagar på att det läcker in regnvatten i ett par klassrum. Stora fuktfläckar i innertaket på vinden. Klagar på att det är kallt i grupprummen i den nya delen Klagomål på lukt i grupprum. Kunde inte finna någon ventilation. Uppmärksammade att det fanns ett stort behov av att rensa hängrännor och sopa av taket från barr m.m. Beroende på inom vilken tidsram den nya förskolan ska byggas, får det göras en bedömning av vilka åtgärder som krävs i den nuvarande förskolan. Undersöka i vilket skick takpappen är. Utföra plåtarbeten för att förhindra in läckage av regnvatten. Undersöka orsaken till fuktskadade fönsternischer i träslöjden. Inställningen på termostaterna för golvvärmen i den nya delen var väldigt olika, det bör ses över. Undersöka vilken typ av ventilation som byggnaden är konstruerad med samt se över om ventilationen i byggnaden är tillräcklig. Taket måste rensas från barr och löv. Om lukten kvarstår i grupprum på avd. Nyckelpigan, efter att man rensat taket, så bör man öppna upp en ventil i rummet. Undersöka varför innertaket I dom lokalerna som klagomål förekommit har ventilationen injusterats och lukten försvunnit. Taket utdömt. Planerat för omläggning av yttertaket under Elpannan löst ut, återställt.klar Frånluftsvent i barnstugan, endast tilluft i kök, Till och frånluft i matsal.överluftsdon beställt av Yit Sida 18 av 20

19 Asmundtorp gamla skola Asmundtorp skola/förskola Klagomål på dålig luft i musiksalen i källaren Inga kända klagomål i skolmiljön bågnar, samt åtgärda det. Ta reda på vilka undersökningar som gjort av fukt i källaren, samt vad man kom fram till. Ev. justering av ventilationen i musiksalen. Undersöka vad som är orsaken till de svarta fläckarna i taket omklädningsrummet, liknar svartmögel. Asmundtorp Klagomål på fuktfläckar i tak Undersöka om det fortfarande läcker in vatten från taket i Rönnbäret skola stödbensförrådet. Öppna upp inspektionsluckor i salen Regnbågen. Sandåkerskolan Klagomål på dålig lukt Ta reda på vad undersökningen av innemiljön visade i klassrum 10:062. Undersöka varför det regnar in i korridoren på ovanvåningen vid sal 6 och 7. Undersöka varför det regnar in från ventilationsfläktarna i id- Härslöv skolan Svarvarens förskola Sandvångens förskola Klagomål på drag och oljud från ventilationsanläggning Klagomål på att det drar kallt från taket i kapprummet och luktar vind på avd. Nyckelpigan samt att det kommer dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Klagomål på att innertaket hänger samt att innerdörrarna ej är uppsatta korrekt. rottshallen. Se över injustering av ventilationen i B-huset. Isolera innertaket i kapprum på avd. Nyckelpigan. Undersöka vad som orsakar dålig lukt från golvluckan i lekhallen. Undersöka varför innertaket hänger ner, samt åtgärda det. Utföra åtgärder så att innerdörrarna installeras korrekt. Seminarieskolan Klagomål på drag från fönster. Åtgärda de fönster där infästningen släppt, samt de fönster i personalrummet där listerna kring fönstren släppt. Undersöka varför det läcker in från taket i gympahallen. Installerat ny fläkt samt nya radiatorer i källaren för att höja värmen, öka luftcirkulationen och minska fuktigheten. Förråd används nu som tvättstuga o omklädningsrum. Därför har detta åtgärdats med utökad kanaldragning o ventilation. Taket tvättat o målat. Läckande yttertak. Taket delvis omlagt med ny papp o pannor. Översyn av ventilation.klar Tätat kanaler i idrottshall.klar Anmärkningarna finns med i ovkprotokoll, tvist med entreprenör pågår. Troligt flödes problem i rad, undersökes under sommarlovet! Innertaket isolerat. Ingen åtgärd. Översyn av driftstider med utetempstyrd ventilation som ska förhindra/minska draget. Stora underhållskostnader framöver på byte av fönster och nytt ventilationssystem framförda. Sida 19 av 20

20 Kvarngårdens förskola Klagomål på kalla dragiga golv. Undersöka hur mycket isolering som finns i golven. Ingen åtgärd utförd. Under uppsikt. Svaneholmgårdens förskola Klagomål på fuktfläckar i tak samt upplever ojämn temperatur i lokalerna dag från dag. Undersöka orsak till fuktfläck i taket på avd. Regnbågen, samt på toaletten utanför avdelningen. Undersöka hur mycket av syllen som är bytt, samt om den har fuktskydd eller inte. Justera ventilationen. Översyn av termostater under eldningssäsong Sida 20 av 20

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Besiktningsutlåtande

Besiktningsutlåtande Lidström & Partners AB Besiktningsutlåtande Velamsund 1:89 belägen Almallén 4 i Nacka kommun Besiktning utförd 2015-05-07 Karl-Johan Charlie Lidström SBR 58052 //SITAC0806/05 Certifierad energiexpert SWEDAC

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Gårda 72:2, Göteborg Carlbergsgatan 32, Göteborg Göteborg 2011-05-02 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Företaget innehar F-skattebevis

Läs mer

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr.

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr. 1 Lidingö Rasta 44 Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013 2 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014 En rapport från Svensk Ventilation September 2014 Svensk Ventilation Postadress Besöks-/Leveransadress Telefon E-post Org nr Box 47103 Årstaängsvägen 19 C 08-762 73 60 info@svenskventilation.se 802015-8161

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067

Förhandsbesiktning. Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge. Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Förhandsbesiktning Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge Stockholm 2015-02-26 Lazze Nilsson, SBR 64067 Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Tallbiten 2, Malmö Domherrevägen 16, Malmö Helsingborg 2014-09-09 Niclas Parhorn Eminenta Besiktning & Värdering i Skåne AB Godkänd för F-skatt Drottningg 192b

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka. Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Sicklaön 252:7, Nacka Patrons Väg 5A, Nacka Stockholm 2015-08-28 Ian Månsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768 49 33

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Gamla Uppsala 88:18 Värnlundsgatan 22 Besiktningsdag: Carl-Jonas Nordensved Distribution: Levererat elektroniskt

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Överlåtelsebesiktning BRF

Överlåtelsebesiktning BRF Överlåtelsebesiktning BRF Täby-Viggbyholm 85:25 Törnövägen 10 A, B & C, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2015-05-28 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2009-08-24 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 44 Ärende: 543:05698-2008 Förslag om vitesföreläggande avseende sanering

Läs mer

Motionsdanser anordnade av Kolbäcks PRO i Folkets Park. Historik och Underhållsarbeten säsongen 2012.

Motionsdanser anordnade av Kolbäcks PRO i Folkets Park. Historik och Underhållsarbeten säsongen 2012. Motionsdanser anordnade av Kolbäcks PRO i Folkets Park. Historik och Underhållsarbeten säsongen 2012. Parkansvarig: Pauli Markkanen Redovisningen skrivs i form av dagbok. Under vintern har Gunnevi och

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer