Kontinuerlig utvärdering på distans med användare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuerlig utvärdering på distans med användare"

Transkript

1 Kontinuerlig utvärdering på distans med användare Max Walter Civilingenjörsprogrammet, Datateknik, KTH Rörläggarvägen 42, Bromma SAMMANFATTNING Allt fler webbplatser och program utvecklas kontinuerligt, det vill säga lanserar nya funktioner löpande. Tiden då företag lanserade en ny stor version varje år är förbi och i framtiden kommer tiden mellan nya versioner att bli allt kortare. Att utföra kontinuerlig utvärdering med traditionella metoder, till exempel i laboratoriemiljö, är dyrt, men ett sätt att göra dem billigare är att använda utvärderingsmetoder på distans. Det innebär att utvärderare och användare befinner sig på olika platser och/eller vid olika tidpunkter. De metoder som beskrivs och utreds i den här litteraturstudien är utvärdering i en videokonferens, automatisk inhämtning, enkäter på distans och att användaren rapporterar själv. Slutsatsen blir att en del av metoderna kan ge mycket bra resultat till en lägre kostnad, men att resultatet av dem ibland beror på vad som ska utvärderas. En kombination av utvärderingsmetoderna skapar förmodligen det bästa resultatet. Nyckelord på engelska Remote usability testing, automated testing, usability methods ACM klassificerade nyckelord H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User Interfaces Graphical user interfaces (GUI), Theory and Methods, Evaluation/methodology. INTRODUKTION I dag utvecklas program i en allt högre utsträckning kontinuerligt och nya versioner kommer med allt kortare mellanrum, till exempel Skype [1], LastFM [2] och många fria program från öppen källkodsrörelsen. Det är inte bara förbättringar av existerande funktioner, utan även helt nya funktioner som förändrar hur programmet kan användas. Webbaserade program, till exempel Googles GMail [3], utvecklas fortlöpande och nya funktioner blir tillgängliga för vanliga användare varje månad [4]. En annan trend, som relaterar till kontinuerlig utveckling, är att företag introduceras deras webbaserade program som offentliga beta-versioner [5], en inte färdig version, eller till och med som alpha-version [6], en ännu mindre färdig version. Förutom många av Googles tjänster, introducerar många webbaserade program offentligt i ett tidigt skede av utvecklingen: YouOS [6], Slideshare [7] och Skrbl [5]. När nya funktioner introduceras behöver även de utvärderas och testas kontinuerligt för att säkerhetsställa deras funktion och användbarhet. Många webbplatser och program har användare från olika delar av världen. I olika delar av världen kan ett program eller webbplats ha olika användningsområden. Det innebär att utvärderare behöver ta hänsyn till olika demografiska grupper. Metoder för att utvärdera på distans gör det enklare att utvärdera programs användbarhet för användare från olika delar av världen och att göra det oftare. Det här är en litteraturstudie om fyra metoder som finns för utvärdering på distans och deras för- och nackdelar. I den första delen av litteraturstudien kommer utvärderingsmetoderna att beskrivas: metoden Användarna rapporterar själva Därefter följer en diskussion om hur de olika metoderna fungerar i faserna inhämtning, bearbetning och hur resultatet ska tolkas under en utvärdering. Litteraturstudien avslutas med mina slutsatser om hur utvärderingsmetoder på distans kan användas i projekt. METODER Det finns ett brett spektrum av metoder, så kallade Remote Usability Evaluation Techniques (RUEM) [8], för att utvärdera programs användbarhet på distans. Från kvalitativa metoder, som liknar de som används i kontrollerade miljöer, till mer kvantitativa metoder, som att automatiskt samla in hur en användare förflyttar sig på en webbplats eller i ett program. Utvärderingar på distans definieras i den är texten som att användarna är placerade vid sina egna datorer, men är anslutna till utvärderarna via Internet. Utkontraktering av utvärderingar till externa företag, som gör en dem i laboratoriemiljö eller använder experter, är inte att uträtta dem på distans. Fokus ligger på den fysiska placeringen av utvärderare och användare, oavsett om utvärderingen sker med båda parter samtidigt eller inte. metoden Att dokumentera vad användare utför med hjälp av video och ljudupptagning är en beprövad metod i laboratoriemiljö [9]. Det är även möjligt att spela in vad en person gör på distans med hjälp av ett videokonferensprogram. Det enda som behövs är att både användare och utvärderare är anslutna till Internet. Användaren överför i realtid sin dators skärmbild till utvärderaren, som både kan se, lyssna 1

2 och ställa frågor [8]. Mer avancerade program som TechSmiths UserVue [10] tillåter andra utvärderare att passivt avlyssna utvärderingen och samtidigt göra annoteringar i materialet [8]. Det viktiga är att materialet spelas in för att senare kunna analyseras. Ett billigare alternativ är att använda Skype [1] med olika tillägg för att spela in och överföra skärmbilden. I två studier har man kunnat konstatera att skillnaden mellan två exakt likadana utvärderingar i laboratoriemiljö och på distans är minimal, om man räknar till antalet funna användbarhetsfel [11; 12]. De användare som gjorde utvärderare på distans fann flera fel, även om det inte gick att statistiskt säkerhetsställa. metoden blev 35 % billigare än motsvarande utvärdering i laboratoriemiljö. Bland annat användes extrafönster (eng. pop-up windows) på den utvärderade webbplatsen för att rekrytera användare, i stället för att ett externt rekryteringsföretag fick uppgiften [12]. Allt som en användare utför på en webbplats sparas som data i loggar. Den kan bearbetas för att förstå hur användaren arbetar på webbplatsen. Inhämtningen av data är billig och påverkar inte användaren. Automatisk inhämtning (eng. automated data collection) kan även användas för att inhämta data i vanliga program [8]. Antingen kan det vara ett system där allt bearbetas eller där bara data bearbetas när ett fel uppstår. Ett exempel är projektet InGimp [13] där en forskargrupp har lagt till funktioner i det fria bildbehandlingsprogrammet Gimp [14] för att logga vad användaren gör. En av grundarna, Michael Terry, förklarar i en föreläsning [15] att problemet med att bearbeta den data som inhämtats kan avhjälpas genom att användarna själva får förklara vad de ska utföra för uppgift. Ett av resultaten av bearbetningen är att en grafisk persona skapas automatiskt. Syftet med projektet är att hitta bättre utvärderingsmetoder som kan användas i öppen källkodsprojekt. Kommersiella program använder liknande metoder för att skicka in data när ett fel uppstår, till exempel Microsofts Windows Error Reporting (WER) [16]. Fördelen med automatisk inhämtning är att den faktiskt sker kontinuerligt och kan samla in stora mängder data. Däremot är det svårare att bearbeta den och tolka resultatet. En vanlig metod att inhämta kvantitativ data är att använda enkäter (eng. questionnaire) som delas ut fysiskt [9]. Det är enkelt att anpassa metoden för att använda den på distans. På en webbplats kan ett extrafönster öppnas med enkäten när en användare besöker den. Ett annat alternativ är att distribuera enkäten till användaren med e-post [8]. En enkät kan även vara ett interaktivt instrument som bara visas i samband med vissa situationer, till exempel när en användare lämnar ett registreringsformulär, utan att göra klart den. Att kombinera enkäter med att användaren får utföra uppgifter är ett annat tillvägagångssätt [8]. Med en enkät hittar användaren betydligt färre användbarhetsproblem, om man jämför med en likadan utvärdering i laboratoriemiljö [11]. Att föra ihop data från enkäter och automatisk inhämtning kan göra det lättare att hitta mönster i den data som samlats in i den sistnämnda metoden [15]. Användarna rapporterar själva Den sista metoden är att användaren själv rapporterar in problem som upptäcks. Den enklaste förfarandet är att det finns en felknapp som användaren klickar på för att via ett formulär skriftligt rapportera problemet [8]. Automatisk inhämtning kan användas för att mer förstå vad som vållade problemet [17]. Ett exempel på hur användare kan rapportera själva är vid utvecklingen av fria program (eng. free software), även kallad öppen källkod (eng. open source). Allt arbete är ideellt och därför finns det inga resurser för utvärderingar. Användare rapporterar i stället problem till buggrapporteringssystem, forum eller e-postlistor [18]. Ett annat exempel är Google som bland annat förlitar sig på återkoppling från användare i kombination med andra system [19]. De använder ett forumsystem kallat för Google Groups [20], där användare kan ställa frågor, komma med förslag på förbättringar och ge kritik. Samma metod med offentliga forum för vanliga användare används bland annat av Skype [21] och Joost [22]. Ett forum kan både skapa kvalitativ data, när en användare beskriver ett problem väl, och kvantitativ, när många användare rapporterar liknande problem. [23]. DISKUSSION De olika metoderna har för- och nackdelar i de olika faserna av arbetet för att förbättra användbarheten i ett program. De olika faserna har i det här fallet förenklats till följande iterativa process: Inhämtning den inledande fasen där testpersoner rekryteras och utvärderingen genomförs. Bearbetning den analyserande fasen där utvärderarna tolkar den data som inhämtades. Tolkning av resultat vilka åtgärder som går att vidta från den information som skapats under bearbetningen. I de fall där det varit möjligt har metoderna rangordnats enligt de källor som finns. I andra fall är det mina egna tolkningar utifrån källorna i texten. Beroende på vad som utvärderas är det svårt att exakt rangordna dem, utan i enskilda fall kan den vara annorlunda. Olika källor drar ibland olika slutsatser. Inhämtning Det första som sker i utvärdering är att rekrytera lämpliga användare. Det är ofta både tids- och resurskrävande. Oavsett utvärderingsmetod är det vanligaste förfarandet att rekrytera användare via den webbsida som marknadsför 2

3 Rekrytering Tabell 1. Från att inte behöva rekrytera överhuvudtaget till att i en allt högre grad behöva rekrytera, även om det i alla fall kan ske passivt. Kontinuerlig eller diskret inhämtning och bearbetning Tabell 2. Från att kunna automatisera inhämtning och bearbetning till att inte kunna göra det alls Från kvalitativ till kvantitativ Tabell 3. Från att vara kvalitativ till kvantitativ produkten [12; 8]. Att ett externt rekryteringsföretag genomför rekrytering är ibland nödvändigt, till exempel för att hitta användare som inte redan använder en produkt. Å andra sidan är det betydligt dyrare [12]. Risken finns också att företaget inte hittar rätt användare. Upptagningsområdet för en internationell webbsida är lika stor som hela världen. Chansen att en användare är intresserad av att delta är större, oavsett vilken utvärderingsmetod som används. En svår kräftgång kan vara hur användarna ska uppmärksammas på utvärderingen. E-postmeddelanden kan uppfattas som skräppost och extrafönster som öppnas kan klickas bort i tron om att det är reklam. Det enklaste är att inhämta passivt och svårast att inhämta data när användaren behöver engageras (se tabell 1). När program utvecklas snabbt behöver den iterativa processen upprepas ofta. I tabell 2 är de olika metoderna rangordnade efter hur kontinuerligt de kan genomföras. Alla metoder kan genomföras kontinuerligt, men videokonferensmetoden kostar betydligt mera än automatisk inhämtning. Alla metoder, förutom videokonferensmetoden, sker utan att användaren och utvärderaren behöver koordineras i tid [8], vilket förenklar kontinuerlig utvärdering. Bearbetning De olika metoderna skapar olika typer av data, både avseende kvantitet och kvalitet. Från automatisk inhämtning som kan generera stora kvantiteter obearbetad data till videokonferensmetoden där utvärderaren omedelbart gör en preliminär bearbetning (se tabell 3). Från objektiv till subjektiv Tabell 4. Från att inte användarna vet om att de utvärderas till att användarna själva väljer att rapportera. metoden kan ytterligare förbättras om flera utvärderare passivt avlyssnar en utvärdering. Därutöver kan utvärderare göra fördjupade analyser av det inspelade materialet. Samma metodik används som vid på plats - utvärdering, vilket är beprövat och väldokumenterat [9]. Enkätens utformning påverkar hur den kan bearbetas. Att utforma en enkät med tydliga frågor, oavsett om de är öppna eller slutna kräver erfarenhet och kunskap [9]. Fördelen med enkäter på distans är att de samlas upp i en databas och kan, om det är slutna frågor, bearbetas automatiskt och kontinuerligt [9]. skapar stor kvantiteter data som i de allra flesta fall behöver bearbetas med program, som sedan kan tolkas av en utvärderare. Det finns program, till exempel från företaget ErgoLight [24], som påstår sig hitta användbarhetsproblem i webbplatsers vanliga loggfiler. De påtalar själva att trots att de använder program för att bearbeta informationen, behövs det en expert, som de tillhandahåller, för att tolka resultaten. Att låta användaren själv rapportera problem innebär att den preliminära bearbetningen redan har blivit gjord av användaren. Därefter är det upp till utvärderaren att tolka resultatet. Enligt Eva-Lotta Sallnäs [25] är det objektiva vad den utomstående betraktaren utvärderaren observerar, medan användaren rapporterar vad denne upplever, vilket är det subjektiva. Den subjektiva upplevelsen är lika viktig som den objektiva. De olika metoderna skapar data som behöver bearbetas olika. och även videokonferensmetoden är därför objektiv, medan enkäter, 3

4 Svårighet att tolka bearbetningen Tabell 5. Den metod som är svårast att tolka resultatet av är placerad högst upp. användarna rapporterar själva och delvis videokonferensmetoden är subjektiva (se tabell 4). Med videokonferensmetoden kan användbarhetsproblem observeras av utvärderaren, som kanske inte användaren själv skulle observera. Därtill kan användaren själv påpeka problem, som utvärderaren kanske inte observerar. När användaren själv rapporterar eller svarar på en enkät är det han eller hon som observerar och utvärderaren kan bara tolka data. I automatisk inhämtning är det tvärtom, det är utvärderaren som hittar felen i inhämtad data [8]. metoden och enkäter där användaren ska utföra vissa uppgifter innebär att användaren kan hamna i en onaturlig situation [17]. De övriga metoderna innebär att användaren utför uppgiften i en mera naturlig miljö och därför inte utsätts för den press som en formell utvärdering kan skapa. Det är svårt att avgöra hur mycket användare påverkas av att utvärderas [25]. Tolkning av resultat Efter att inhämtade data har bearbetats blir resultatet olika beroende på vilken metod som har använts. En av de främsta orsakerna som komplicerar tolkningen av resultatet är vilka användare som har deltagit i utvärderingen. Det är inte möjligt att avgöra vilka användare som deltar vid automatisk inhämtning, vilket både kan vara en för- och en nackdel. En annan viktig skillnad är kostnaden för att utföra de olika metoderna. metoden uppnår nästan samma resultat som om utvärderingen skulle genomförts i en laboratoriemiljö. Enligt José C Castillo och H. Rex Hartson är det den metod som ger det bästa och snabbaste resultatet av de fyra beskriva, men däremot är det den dyraste. Det finns problem med videokonferensmetoden. Bland annat om det är en internationell studie, där översättare behövs. Då blir den direkta kontakten begränsad, vilket kan förvanska resultatet. En annan är att utvärderaren inte får hela bilden av hur användaren arbetar, utan bara en skärmbild och användarens ansikte. [8] är den metod som är svårast att tolka resultatet av bearbetningen (se tabell 5). Det är inte möjligt att upptäcka alla typer av fel och de fel som hittas beror på vilken typ av analysprogram som används. Analysprogram är kostsamt och de är specialiserade på olika områden [8] Däremot om automatiskt inhämtad data Kostnad för Metodens inhämtning effektivitet och bearbetning Enkäter på distans Användaren Automatisk rapporterar inhämtning själv Användaren rapporterar själv Automatisk Enkäter på inhämtning distans Tabell Från Högst det upp som är kostar den metod med som till det relativt som är till billigast kostnad skapar det bästa (8). resultatet (8). kombineras med data från andra metoder kan nya problem upptäckas [15]. Enkäter är billiga att genomföra [8], men ger ett subjektivt resultat som kan vara svårare att bearbeta i en känd miljö än mer objektiva metoder [26]. Om man behöver något resultat är det bättre än inget resultat alls. Ett användbarhetsproblem som användare självmant rapporterar kan betyda extra mycket, eftersom de har tagit sig tid att rapportera det. Precis som med enkäter är det utvärderaren som behöver tolka det. Mindre viktiga problem kan försvinna i mängden. Det kan avhjälpas om användarna blir tränade i vad och hur de ska rapportera. Näst efter att använda videokonferensmetoden är den här metoden den som ger det mest användbara resultatet, men till ett billigare pris [8]. José C Castillo och H. Rex Hartson konstaterar dock att resultatet beror på vad som ska utvärderas [27]. De olika metoderna har olika kostnader för inhämtning och bearbetningen av data (se tabell 6). metoden är dyrast i den inledande inhämtningen, men relativt billig att bearbeta. är billig att inhämta, men betydligt dyrare att bearbeta. kan vara dyra att skapa, men inhämtning och bearbetning är billig, om det är slutna frågor. är billig att inhämta, men dyrare att bearbeta. SLUTSATS Fyra olika utvärderingsmetoder för att på distans studera hur användare arbetar med en webbplats eller program har beskrivits. Nio stycken studier som utvärderat metodernas för- och nackdelar sammanfattas och diskuteras. Att bara använda en av metoderna skulle vara att förenkla bilden av hur människa-datorinteraktion fungerar. Precis som att det är viktigt att söka brett efter en lösning på ett problem [28] är det, tror jag, viktigt att söka brett efter utvärderingsmetoder beroende på vad som ska utvärderas. Om dessutom utvecklingen sker kontinuerligt, med ständigt nya funktioner, är det viktigt att tidigt hitta rätt utvärderingsmetoder [29]. I en del fall kanske traditionella utvärderingsmetoder är det som ger det mest användbara resultatet. En annan viktig aspekt är om olika metoder hittar olika typer av fel. I den litteratur som har studerats har inte 4

5 samtliga metoder jämförts under exakt likadana förhållanden. I en studie där utvärdering i laboratoriemiljö, videokonferensmetoden och uppgiftsorienterade enkäter användes blev resultatet att de allra flesta typer av problemen hittades med flera av metoderna. Däremot var videokonferensmetoden den som upptäckte flest unika problem [11]. En erfarenhet från projektarbetet var att det är svårt att förstå problembilden som utvärderare. Att använda passiva metoder, som automatisk inhämtning, kan inte förklara den, vilket aktiva metoder, som videokonferensmetoden, kan. Däremot kan de passiva metoderna vara ett komplement som fungerar bättre att använda kontinuerligt. metoden, som är att föredra om webbplatsen eller programmet är riktad till en internationell publik, utförs när det finns behov av det, till exempel för att testa funktioner som ska lanseras. Ett viktigt problem med inhämtning på distans är att övertyga användarna om att inhämtad och bearbetad data är konfidentiell och inte kan spåras till dem. Det är svårare att bygga förtroende med användare på distans, även med videokonferensmetoden [29]. Den data som samlas in med automatisk inhämtning skulle kunna användas för att spionera på användarna. En lösning på det etiska problemet, som används i ingimp-projektet [15], är att allt är tillgängligt för användarna i form av inhämtad data, bearbetningen av den och till och med källkoden som används vid inhämtningen. Det är självklart inte möjligt i kommersiella projekt. Företag, till exempel Google, väljer att inte avslöja hur de använder data som insamlas, men motiverar det bland annat med att de vill förbättra användbarheten. [30]. Att utveckla program kontinuerligt innebär att stora krav ställs på att de utvärderingsmetoder som används snabbt kan ge användbar information till en låg kostnad. José C Castillo och H. Rex Hartson har graderat metoderna (se tabell 7) i hur effektiva det är. Det vill säga hur användbart resultatet är relativt kostnaden. En del av projekten, till exempel ingimp, visar hur automatisk inhämtning och bearbetning skulle kunna användas. Projektet pågår fortfarande och det blir intressant att se vilka resultat de kommer fram till. Att arbeta med användbarhet i öppen källkodsrörelsen är fortfarande eftersatt, i jämförelse med hur det sker i företagens värld. Det blir intressant att se hur den kommer att förbättras i framtiden. Utvärderingsmetoder på distans är ännu ett verktyg som är speciellt viktigt att känna till i den allt snabbare utvecklingen av både vanliga program, men kanske främst de webbaserade programmen. LITTERATURFÖRTECKNING 1. Skype. Skype. [Online] [Citat: den ] 2. LastFM. LastFM. [Online] [Citat: den ] 3. Google. Google GMail. [Online] [Citat: den ] 4. Google GMail Team. Official Gmail Blog. Blogger. [Online] [Citat: den ] 5. Ruveka. Skrbl. [Online] [Citat: den ] 6. WebShaka, Inc. YouOS - A web operating system (Alpha). [Online] [Citat: den ] 7. SlideShare Inc. Slideshare. [Online] [Citat: den ] 8. Castillo, José C. och Hartson, H. Rex. Remote Usability Testing Methods a la Carte. Blacksburg : Department of Computer Science, Virginia Tech, TR Rogers, Yvonne, Sharp, Helen och Preece, Jenny. Interaction Design: Beyond Human-computer interaction. u.o. : John Wiley & Sons, Inc., TechSmith Corporation. UserVue: Remote User Experience Testing Solution for Web Sites and Software. TechSmith. [Online] TechSmith Corporation. [Citat: den ] 11. What Happened to Remote Usability Testing? An Empirical Study of Three Methods. Andreasen, Morten Sieker, o.a. San Jose, CA, USA : CHI 2007, Houck-Whitaker, Julia. Remote Testing versus Lab Testing. Bolt Peters User Experience. [Online] Bolt Peters User Experience. [Citat: den ] 13. InGimp. [Online] University of Waterloo. [Citat: den ] 14. GIMP - GNU Image Manipulation Program. [Online] [Citat: den ] 15. Terry, Michael. Usability in the Wild. University of Waterloo Computer Science Club. [Online] [Citat: den ] 0Wild.html. 16. Microsoft. Introducing Windows Error Reporting. MSDN. [Online] Microsoft. [Citat: den ] 17. Automated Summative Usability Studies: An Empirical Evaluation. West, Ryan och Lehman, Katherine R. Montréal, Québec, Canada : CHI 2006, Twidale, Michael B. och Nichols, David M. Usability Discussions in Open Source Development. Hamilton, New 5

6 Zealand : Department of Computer Science, University of Waikato, Google GMail Team. Google - GMail - Help Center. [Online] [Citat: den ] 20. Google. Gmail Help Discussion. [Online] [Citat: den ] groups.google.com/group/gmail-help- Discussion. 21. Skype. Skype. Skype Forums. [Online] Skype. [Citat: den ] 22. Joost. Joost. Joost - Forum. [Online] Joost. [Citat: den ] 23. Boardman, Rick. See you at CHI. Google Research Blog. [Online] Google. [Citat: den ] googleresearch.blogspot.com/2006/04/see-you-at-chi.html. 24. Ergolight. Ergolight. [Online] [Citat: den ] 25. Sallnäs, Eva-Lotta. Utvärderingsmetoder inom MDI - Introduktion. Sal 1537, Stockholm : KTH, How Can Networked Users Provide Their Own Usability Feedback? Elgin, Bruce. u.o. : SIGCHI Bulletin, Remote evaluation for post-deployment usability improvement. Hartson, H. Rex och Castillo, José C. L'Aquila, Italy : Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, Westerlund, Bosse. Designprocessen och idéarbete. Stockholm : u.n., Dray, Susan och Siegel, David. Remote Possibilities? International Usability Testing at a Distance. u.o. : ACM, Fitzpatrick, Jen. The Science and Art of User Experience at Google. Google Video. [Online] [Citat: den ]

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys

Frågetekniker. Föreläsning 3, Utvärderingstekniker MDI, Lena Palmquist 1. Än en gång: JEdit (Py Kollberg) Loggning. Tolkande dataanalys Föreläsning 3, Utvärderingstekniker Än en gång: Frågetekniker Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 13-15. Mål, frågeställningar Teknik Hur

Läs mer

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12 Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering Rogers et al. Kapitel 12 Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 120515 Intro utvärdering 2 Bruce Tognazzini om utvärdering Iterative design,

Läs mer

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera?

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 150327 Intro utvärdering

Läs mer

Intro utvärdering

Intro utvärdering Föreläsning 2: Introduktion till varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) 2 Översikt Att kunna om Observation, kort repetition Iterativ Det som påverkar Tänkbara syften

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. intro.tex 1257 2013-09-05 07:55:25Z

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet Tisdagen den 27 oktober 13-15 i svg alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/dh2622/ MDI på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö Utbildning

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Användbarhet Bryt rätt regler Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Intro till Användbarhet Användbarhet på nätet Exempel Fyra dörrar Inlämningsuppgift Viktigt En skala Subjektivt Användbarhet /

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8

Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt. Rogers et al. Kapitel 8 Föreläsning 5: Analys och tolkning från insamling till insikt Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera resultat: noggrann

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Introduktion till kursen Människadatorinteraktion Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T

Introduktion till kursen Människadatorinteraktion Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Introduktion till kursen Människadatorinteraktion 10p 02-08-28 Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Dagens föreläsning: Kursadministration Introduktion till MDI Kursmoment Examination Designprinciper

Läs mer

Fastställa mål. Daniel Bosk. goals.tex :33:45Z danbos

Fastställa mål. Daniel Bosk. goals.tex :33:45Z danbos 1 Fastställa mål Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. goals.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför denna övning

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini

Test och utvärdering - introduktion. Systemering med användarfokus Malin Pongolini Test och utvärdering - introduktion Systemering med användarfokus Malin Pongolini ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Föreläsning 4: Designprocessen

Föreläsning 4: Designprocessen Föreläsning 4: Designprocessen FSR: 2, 3, (6), 7 Att läsa: Kapitel 9 och 12 i Rogers et al.: Interaction design 4/e 150911 Designprocessen 2 Designprocessenöversikt Introduktion Att involvera användare

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 2 och 3 i Stone et al.: User Interface design and evaluation Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Informatik A. Informatics A

Informatik A. Informatics A Institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.informatik.umu.se Sid 1 (5) Informatik A Informatics A Högskolepoäng: 30

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408. Introduktion. Kursens mål. För att ni ska

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408. Introduktion. Kursens mål. För att ni ska Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Introduktion Ann Lantz, Associat professor, alz@kth.se Elina Eriksson, phd-student, elina@kth.se Rebekah Cupitt, phd-student ebekah@csc.kth.se Kursens mål diskutera

Läs mer

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Alma Taawo Fristående konsult Användning av fria

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Idag sträcker sig leveransansvaret längre än till dörren.

Idag sträcker sig leveransansvaret längre än till dörren. Vitbok Brev & paket SendSuite Tracking Online Idag sträcker sig leveransansvaret längre än till dörren. Det som krävs för spårning av inkommande paket Sida 2 John Kruzan marknadsför Pitney Bowes portfölj

Läs mer

Social interaktion. Daniel Bosk. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Social interaktion. Daniel Bosk. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos Social interaktion Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. social.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos Översikt 1 Social interaktion Ansikte

Läs mer

Utvärdering. Att göra spel bättre

Utvärdering. Att göra spel bättre Utvärdering Att göra spel bättre Om speltest och utvärdering av datorspel En kort övning/uppgift att lösa Varför utvärdera? Förstå en produkt Se vilka faktorer som gör att människor gillar/inte gillar

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Daniel Bosk interactivesys.tex 157 2016-10-04 21:02:00Z jimahl Innehåll 1 Introduktion 1 2 Syfte 2 3 Läsanvisningar 2 4 Genomförande 2 5 Examination 3 5.1

Läs mer

Att förstå användaren. Annakarin Nyberg

Att förstå användaren. Annakarin Nyberg Att förstå användaren Annakarin Nyberg Idag ska vi Nyckelfaktorer vid datainsamling Att dokumentera data Intervjuer Enkäter Observationer Att välja och kombinera tekniker Övning Avslutning Annakarin Nyberg

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Dela Skrivbords huvudfönster............................... 7 3.1.1

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Hantera inbjudningar i Dela Skrivbord.......................... 9 3.2

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer

Beteendevetenskaplig metod. Metodansats. För och nackdelar med de olika metoderna. Fyra huvudkrav på forskningen Forskningsetiska principer Beteendevetenskaplig metod Ann Lantz alz@nada.kth.se Introduktion till beteendevetenskaplig metod och dess grundtekniker Experiment Fältexperiment Fältstudier - Ex post facto - Intervju Frågeformulär Fyra

Läs mer

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Karl-Oskar Streith och Robert Andersson Distanspedagogik, Ht 02 Datapedagogiska programmet 2002-09-27 Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Högskolan i Skövde

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Sida 2/11 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Föreläsning 11, Planera utvärdering. Att planera utvärdering. Vetenskapliga experiment. Kapitel i kursboken

Föreläsning 11, Planera utvärdering. Att planera utvärdering. Vetenskapliga experiment. Kapitel i kursboken Föreläsning 11 Planera utvärdering Kapitel 22-24 i kursboken Att planera utvärdering Vem, vilka? Att välja användare, antal Vad? Hur sätter man ihop lämpliga uppgifter? När? Hur lång tid ska man avsätta?

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Universell användbarhet

Universell användbarhet Användbarhet definierar jag som ett samspel mellan användaren (målgruppen) och datorn (den tekniska lösningen). Människa - dator - interaktion "Med en alltmer omfattande datoranvändning har kraven höjts

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI?

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI? Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion Göra teknik för människor - eller göra människor för teknik? Patric Dahlqvist &Ulrika Norman 1 Vem är jag någonstans? Patric Dahlqvist, patricd@dsv.su.se,

Läs mer

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet Förord Centrum för utvärderingsforskning (UCER) har Myndigheten för Nätverk och samarbete inom högre utbildnings uppdrag att utvärdera Studentnyttan av Nätuniversitetet och ITstödd distansutbildning. Mer

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Personlig uppsats i kursen Människa-datorinteraktion Magisterprogrammet MDI/ID 2003 11 03 Mattias Ludvigsson it3luma@ituniv.se

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11.

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper, Riktlinjer och standarder Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper behövs för att visa på designval för att designdokument

Läs mer

Vägledning vid förändringsprocesser

Vägledning vid förändringsprocesser Vägledning vid förändringsprocesser och mätning av v hälsa och stress Av Dan Hasson Doktorand vid Uppsala universitet Leg Sjuksköterska vid CEOS. D et är vanligt att mäta olika aspekter av hälsa, ohälsa

Läs mer

Visio och SharePoint 2010 Better together. Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB

Visio och SharePoint 2010 Better together. Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB Visio och SharePoint 2010 Better together Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB Introduktion Staffan Söderholm Specialist MS Visio (sedan 1998) och AutoCAD (sedan 1991) Skriver utbildningsmaterial

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Användbarhetstester

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Användbarhetstester Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Dokumentation/Inlämningar Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum) - Projekt Behovsanalys - Projekt Persona - Projekt Korta punkter FM: EM: Workshop Behovsanalys/Persona

Läs mer

Användbara system INTRODUKTION TILL KURSEN. TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se. Användbara system TDDD70

Användbara system INTRODUKTION TILL KURSEN. TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se. Användbara system TDDD70 Användbara system TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se INTRODUKTION TILL KURSEN 1 Utveckling av användbara system som möter kundens och användarnas behov. Användbara system TDDD70 HT 2013 3 http://www.ida.liu.se/~tddd35

Läs mer