Kontinuerlig utvärdering på distans med användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuerlig utvärdering på distans med användare"

Transkript

1 Kontinuerlig utvärdering på distans med användare Max Walter Civilingenjörsprogrammet, Datateknik, KTH Rörläggarvägen 42, Bromma SAMMANFATTNING Allt fler webbplatser och program utvecklas kontinuerligt, det vill säga lanserar nya funktioner löpande. Tiden då företag lanserade en ny stor version varje år är förbi och i framtiden kommer tiden mellan nya versioner att bli allt kortare. Att utföra kontinuerlig utvärdering med traditionella metoder, till exempel i laboratoriemiljö, är dyrt, men ett sätt att göra dem billigare är att använda utvärderingsmetoder på distans. Det innebär att utvärderare och användare befinner sig på olika platser och/eller vid olika tidpunkter. De metoder som beskrivs och utreds i den här litteraturstudien är utvärdering i en videokonferens, automatisk inhämtning, enkäter på distans och att användaren rapporterar själv. Slutsatsen blir att en del av metoderna kan ge mycket bra resultat till en lägre kostnad, men att resultatet av dem ibland beror på vad som ska utvärderas. En kombination av utvärderingsmetoderna skapar förmodligen det bästa resultatet. Nyckelord på engelska Remote usability testing, automated testing, usability methods ACM klassificerade nyckelord H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User Interfaces Graphical user interfaces (GUI), Theory and Methods, Evaluation/methodology. INTRODUKTION I dag utvecklas program i en allt högre utsträckning kontinuerligt och nya versioner kommer med allt kortare mellanrum, till exempel Skype [1], LastFM [2] och många fria program från öppen källkodsrörelsen. Det är inte bara förbättringar av existerande funktioner, utan även helt nya funktioner som förändrar hur programmet kan användas. Webbaserade program, till exempel Googles GMail [3], utvecklas fortlöpande och nya funktioner blir tillgängliga för vanliga användare varje månad [4]. En annan trend, som relaterar till kontinuerlig utveckling, är att företag introduceras deras webbaserade program som offentliga beta-versioner [5], en inte färdig version, eller till och med som alpha-version [6], en ännu mindre färdig version. Förutom många av Googles tjänster, introducerar många webbaserade program offentligt i ett tidigt skede av utvecklingen: YouOS [6], Slideshare [7] och Skrbl [5]. När nya funktioner introduceras behöver även de utvärderas och testas kontinuerligt för att säkerhetsställa deras funktion och användbarhet. Många webbplatser och program har användare från olika delar av världen. I olika delar av världen kan ett program eller webbplats ha olika användningsområden. Det innebär att utvärderare behöver ta hänsyn till olika demografiska grupper. Metoder för att utvärdera på distans gör det enklare att utvärdera programs användbarhet för användare från olika delar av världen och att göra det oftare. Det här är en litteraturstudie om fyra metoder som finns för utvärdering på distans och deras för- och nackdelar. I den första delen av litteraturstudien kommer utvärderingsmetoderna att beskrivas: metoden Användarna rapporterar själva Därefter följer en diskussion om hur de olika metoderna fungerar i faserna inhämtning, bearbetning och hur resultatet ska tolkas under en utvärdering. Litteraturstudien avslutas med mina slutsatser om hur utvärderingsmetoder på distans kan användas i projekt. METODER Det finns ett brett spektrum av metoder, så kallade Remote Usability Evaluation Techniques (RUEM) [8], för att utvärdera programs användbarhet på distans. Från kvalitativa metoder, som liknar de som används i kontrollerade miljöer, till mer kvantitativa metoder, som att automatiskt samla in hur en användare förflyttar sig på en webbplats eller i ett program. Utvärderingar på distans definieras i den är texten som att användarna är placerade vid sina egna datorer, men är anslutna till utvärderarna via Internet. Utkontraktering av utvärderingar till externa företag, som gör en dem i laboratoriemiljö eller använder experter, är inte att uträtta dem på distans. Fokus ligger på den fysiska placeringen av utvärderare och användare, oavsett om utvärderingen sker med båda parter samtidigt eller inte. metoden Att dokumentera vad användare utför med hjälp av video och ljudupptagning är en beprövad metod i laboratoriemiljö [9]. Det är även möjligt att spela in vad en person gör på distans med hjälp av ett videokonferensprogram. Det enda som behövs är att både användare och utvärderare är anslutna till Internet. Användaren överför i realtid sin dators skärmbild till utvärderaren, som både kan se, lyssna 1

2 och ställa frågor [8]. Mer avancerade program som TechSmiths UserVue [10] tillåter andra utvärderare att passivt avlyssna utvärderingen och samtidigt göra annoteringar i materialet [8]. Det viktiga är att materialet spelas in för att senare kunna analyseras. Ett billigare alternativ är att använda Skype [1] med olika tillägg för att spela in och överföra skärmbilden. I två studier har man kunnat konstatera att skillnaden mellan två exakt likadana utvärderingar i laboratoriemiljö och på distans är minimal, om man räknar till antalet funna användbarhetsfel [11; 12]. De användare som gjorde utvärderare på distans fann flera fel, även om det inte gick att statistiskt säkerhetsställa. metoden blev 35 % billigare än motsvarande utvärdering i laboratoriemiljö. Bland annat användes extrafönster (eng. pop-up windows) på den utvärderade webbplatsen för att rekrytera användare, i stället för att ett externt rekryteringsföretag fick uppgiften [12]. Allt som en användare utför på en webbplats sparas som data i loggar. Den kan bearbetas för att förstå hur användaren arbetar på webbplatsen. Inhämtningen av data är billig och påverkar inte användaren. Automatisk inhämtning (eng. automated data collection) kan även användas för att inhämta data i vanliga program [8]. Antingen kan det vara ett system där allt bearbetas eller där bara data bearbetas när ett fel uppstår. Ett exempel är projektet InGimp [13] där en forskargrupp har lagt till funktioner i det fria bildbehandlingsprogrammet Gimp [14] för att logga vad användaren gör. En av grundarna, Michael Terry, förklarar i en föreläsning [15] att problemet med att bearbeta den data som inhämtats kan avhjälpas genom att användarna själva får förklara vad de ska utföra för uppgift. Ett av resultaten av bearbetningen är att en grafisk persona skapas automatiskt. Syftet med projektet är att hitta bättre utvärderingsmetoder som kan användas i öppen källkodsprojekt. Kommersiella program använder liknande metoder för att skicka in data när ett fel uppstår, till exempel Microsofts Windows Error Reporting (WER) [16]. Fördelen med automatisk inhämtning är att den faktiskt sker kontinuerligt och kan samla in stora mängder data. Däremot är det svårare att bearbeta den och tolka resultatet. En vanlig metod att inhämta kvantitativ data är att använda enkäter (eng. questionnaire) som delas ut fysiskt [9]. Det är enkelt att anpassa metoden för att använda den på distans. På en webbplats kan ett extrafönster öppnas med enkäten när en användare besöker den. Ett annat alternativ är att distribuera enkäten till användaren med e-post [8]. En enkät kan även vara ett interaktivt instrument som bara visas i samband med vissa situationer, till exempel när en användare lämnar ett registreringsformulär, utan att göra klart den. Att kombinera enkäter med att användaren får utföra uppgifter är ett annat tillvägagångssätt [8]. Med en enkät hittar användaren betydligt färre användbarhetsproblem, om man jämför med en likadan utvärdering i laboratoriemiljö [11]. Att föra ihop data från enkäter och automatisk inhämtning kan göra det lättare att hitta mönster i den data som samlats in i den sistnämnda metoden [15]. Användarna rapporterar själva Den sista metoden är att användaren själv rapporterar in problem som upptäcks. Den enklaste förfarandet är att det finns en felknapp som användaren klickar på för att via ett formulär skriftligt rapportera problemet [8]. Automatisk inhämtning kan användas för att mer förstå vad som vållade problemet [17]. Ett exempel på hur användare kan rapportera själva är vid utvecklingen av fria program (eng. free software), även kallad öppen källkod (eng. open source). Allt arbete är ideellt och därför finns det inga resurser för utvärderingar. Användare rapporterar i stället problem till buggrapporteringssystem, forum eller e-postlistor [18]. Ett annat exempel är Google som bland annat förlitar sig på återkoppling från användare i kombination med andra system [19]. De använder ett forumsystem kallat för Google Groups [20], där användare kan ställa frågor, komma med förslag på förbättringar och ge kritik. Samma metod med offentliga forum för vanliga användare används bland annat av Skype [21] och Joost [22]. Ett forum kan både skapa kvalitativ data, när en användare beskriver ett problem väl, och kvantitativ, när många användare rapporterar liknande problem. [23]. DISKUSSION De olika metoderna har för- och nackdelar i de olika faserna av arbetet för att förbättra användbarheten i ett program. De olika faserna har i det här fallet förenklats till följande iterativa process: Inhämtning den inledande fasen där testpersoner rekryteras och utvärderingen genomförs. Bearbetning den analyserande fasen där utvärderarna tolkar den data som inhämtades. Tolkning av resultat vilka åtgärder som går att vidta från den information som skapats under bearbetningen. I de fall där det varit möjligt har metoderna rangordnats enligt de källor som finns. I andra fall är det mina egna tolkningar utifrån källorna i texten. Beroende på vad som utvärderas är det svårt att exakt rangordna dem, utan i enskilda fall kan den vara annorlunda. Olika källor drar ibland olika slutsatser. Inhämtning Det första som sker i utvärdering är att rekrytera lämpliga användare. Det är ofta både tids- och resurskrävande. Oavsett utvärderingsmetod är det vanligaste förfarandet att rekrytera användare via den webbsida som marknadsför 2

3 Rekrytering Tabell 1. Från att inte behöva rekrytera överhuvudtaget till att i en allt högre grad behöva rekrytera, även om det i alla fall kan ske passivt. Kontinuerlig eller diskret inhämtning och bearbetning Tabell 2. Från att kunna automatisera inhämtning och bearbetning till att inte kunna göra det alls Från kvalitativ till kvantitativ Tabell 3. Från att vara kvalitativ till kvantitativ produkten [12; 8]. Att ett externt rekryteringsföretag genomför rekrytering är ibland nödvändigt, till exempel för att hitta användare som inte redan använder en produkt. Å andra sidan är det betydligt dyrare [12]. Risken finns också att företaget inte hittar rätt användare. Upptagningsområdet för en internationell webbsida är lika stor som hela världen. Chansen att en användare är intresserad av att delta är större, oavsett vilken utvärderingsmetod som används. En svår kräftgång kan vara hur användarna ska uppmärksammas på utvärderingen. E-postmeddelanden kan uppfattas som skräppost och extrafönster som öppnas kan klickas bort i tron om att det är reklam. Det enklaste är att inhämta passivt och svårast att inhämta data när användaren behöver engageras (se tabell 1). När program utvecklas snabbt behöver den iterativa processen upprepas ofta. I tabell 2 är de olika metoderna rangordnade efter hur kontinuerligt de kan genomföras. Alla metoder kan genomföras kontinuerligt, men videokonferensmetoden kostar betydligt mera än automatisk inhämtning. Alla metoder, förutom videokonferensmetoden, sker utan att användaren och utvärderaren behöver koordineras i tid [8], vilket förenklar kontinuerlig utvärdering. Bearbetning De olika metoderna skapar olika typer av data, både avseende kvantitet och kvalitet. Från automatisk inhämtning som kan generera stora kvantiteter obearbetad data till videokonferensmetoden där utvärderaren omedelbart gör en preliminär bearbetning (se tabell 3). Från objektiv till subjektiv Tabell 4. Från att inte användarna vet om att de utvärderas till att användarna själva väljer att rapportera. metoden kan ytterligare förbättras om flera utvärderare passivt avlyssnar en utvärdering. Därutöver kan utvärderare göra fördjupade analyser av det inspelade materialet. Samma metodik används som vid på plats - utvärdering, vilket är beprövat och väldokumenterat [9]. Enkätens utformning påverkar hur den kan bearbetas. Att utforma en enkät med tydliga frågor, oavsett om de är öppna eller slutna kräver erfarenhet och kunskap [9]. Fördelen med enkäter på distans är att de samlas upp i en databas och kan, om det är slutna frågor, bearbetas automatiskt och kontinuerligt [9]. skapar stor kvantiteter data som i de allra flesta fall behöver bearbetas med program, som sedan kan tolkas av en utvärderare. Det finns program, till exempel från företaget ErgoLight [24], som påstår sig hitta användbarhetsproblem i webbplatsers vanliga loggfiler. De påtalar själva att trots att de använder program för att bearbeta informationen, behövs det en expert, som de tillhandahåller, för att tolka resultaten. Att låta användaren själv rapportera problem innebär att den preliminära bearbetningen redan har blivit gjord av användaren. Därefter är det upp till utvärderaren att tolka resultatet. Enligt Eva-Lotta Sallnäs [25] är det objektiva vad den utomstående betraktaren utvärderaren observerar, medan användaren rapporterar vad denne upplever, vilket är det subjektiva. Den subjektiva upplevelsen är lika viktig som den objektiva. De olika metoderna skapar data som behöver bearbetas olika. och även videokonferensmetoden är därför objektiv, medan enkäter, 3

4 Svårighet att tolka bearbetningen Tabell 5. Den metod som är svårast att tolka resultatet av är placerad högst upp. användarna rapporterar själva och delvis videokonferensmetoden är subjektiva (se tabell 4). Med videokonferensmetoden kan användbarhetsproblem observeras av utvärderaren, som kanske inte användaren själv skulle observera. Därtill kan användaren själv påpeka problem, som utvärderaren kanske inte observerar. När användaren själv rapporterar eller svarar på en enkät är det han eller hon som observerar och utvärderaren kan bara tolka data. I automatisk inhämtning är det tvärtom, det är utvärderaren som hittar felen i inhämtad data [8]. metoden och enkäter där användaren ska utföra vissa uppgifter innebär att användaren kan hamna i en onaturlig situation [17]. De övriga metoderna innebär att användaren utför uppgiften i en mera naturlig miljö och därför inte utsätts för den press som en formell utvärdering kan skapa. Det är svårt att avgöra hur mycket användare påverkas av att utvärderas [25]. Tolkning av resultat Efter att inhämtade data har bearbetats blir resultatet olika beroende på vilken metod som har använts. En av de främsta orsakerna som komplicerar tolkningen av resultatet är vilka användare som har deltagit i utvärderingen. Det är inte möjligt att avgöra vilka användare som deltar vid automatisk inhämtning, vilket både kan vara en för- och en nackdel. En annan viktig skillnad är kostnaden för att utföra de olika metoderna. metoden uppnår nästan samma resultat som om utvärderingen skulle genomförts i en laboratoriemiljö. Enligt José C Castillo och H. Rex Hartson är det den metod som ger det bästa och snabbaste resultatet av de fyra beskriva, men däremot är det den dyraste. Det finns problem med videokonferensmetoden. Bland annat om det är en internationell studie, där översättare behövs. Då blir den direkta kontakten begränsad, vilket kan förvanska resultatet. En annan är att utvärderaren inte får hela bilden av hur användaren arbetar, utan bara en skärmbild och användarens ansikte. [8] är den metod som är svårast att tolka resultatet av bearbetningen (se tabell 5). Det är inte möjligt att upptäcka alla typer av fel och de fel som hittas beror på vilken typ av analysprogram som används. Analysprogram är kostsamt och de är specialiserade på olika områden [8] Däremot om automatiskt inhämtad data Kostnad för Metodens inhämtning effektivitet och bearbetning Enkäter på distans Användaren Automatisk rapporterar inhämtning själv Användaren rapporterar själv Automatisk Enkäter på inhämtning distans Tabell Från Högst det upp som är kostar den metod med som till det relativt som är till billigast kostnad skapar det bästa (8). resultatet (8). kombineras med data från andra metoder kan nya problem upptäckas [15]. Enkäter är billiga att genomföra [8], men ger ett subjektivt resultat som kan vara svårare att bearbeta i en känd miljö än mer objektiva metoder [26]. Om man behöver något resultat är det bättre än inget resultat alls. Ett användbarhetsproblem som användare självmant rapporterar kan betyda extra mycket, eftersom de har tagit sig tid att rapportera det. Precis som med enkäter är det utvärderaren som behöver tolka det. Mindre viktiga problem kan försvinna i mängden. Det kan avhjälpas om användarna blir tränade i vad och hur de ska rapportera. Näst efter att använda videokonferensmetoden är den här metoden den som ger det mest användbara resultatet, men till ett billigare pris [8]. José C Castillo och H. Rex Hartson konstaterar dock att resultatet beror på vad som ska utvärderas [27]. De olika metoderna har olika kostnader för inhämtning och bearbetningen av data (se tabell 6). metoden är dyrast i den inledande inhämtningen, men relativt billig att bearbeta. är billig att inhämta, men betydligt dyrare att bearbeta. kan vara dyra att skapa, men inhämtning och bearbetning är billig, om det är slutna frågor. är billig att inhämta, men dyrare att bearbeta. SLUTSATS Fyra olika utvärderingsmetoder för att på distans studera hur användare arbetar med en webbplats eller program har beskrivits. Nio stycken studier som utvärderat metodernas för- och nackdelar sammanfattas och diskuteras. Att bara använda en av metoderna skulle vara att förenkla bilden av hur människa-datorinteraktion fungerar. Precis som att det är viktigt att söka brett efter en lösning på ett problem [28] är det, tror jag, viktigt att söka brett efter utvärderingsmetoder beroende på vad som ska utvärderas. Om dessutom utvecklingen sker kontinuerligt, med ständigt nya funktioner, är det viktigt att tidigt hitta rätt utvärderingsmetoder [29]. I en del fall kanske traditionella utvärderingsmetoder är det som ger det mest användbara resultatet. En annan viktig aspekt är om olika metoder hittar olika typer av fel. I den litteratur som har studerats har inte 4

5 samtliga metoder jämförts under exakt likadana förhållanden. I en studie där utvärdering i laboratoriemiljö, videokonferensmetoden och uppgiftsorienterade enkäter användes blev resultatet att de allra flesta typer av problemen hittades med flera av metoderna. Däremot var videokonferensmetoden den som upptäckte flest unika problem [11]. En erfarenhet från projektarbetet var att det är svårt att förstå problembilden som utvärderare. Att använda passiva metoder, som automatisk inhämtning, kan inte förklara den, vilket aktiva metoder, som videokonferensmetoden, kan. Däremot kan de passiva metoderna vara ett komplement som fungerar bättre att använda kontinuerligt. metoden, som är att föredra om webbplatsen eller programmet är riktad till en internationell publik, utförs när det finns behov av det, till exempel för att testa funktioner som ska lanseras. Ett viktigt problem med inhämtning på distans är att övertyga användarna om att inhämtad och bearbetad data är konfidentiell och inte kan spåras till dem. Det är svårare att bygga förtroende med användare på distans, även med videokonferensmetoden [29]. Den data som samlas in med automatisk inhämtning skulle kunna användas för att spionera på användarna. En lösning på det etiska problemet, som används i ingimp-projektet [15], är att allt är tillgängligt för användarna i form av inhämtad data, bearbetningen av den och till och med källkoden som används vid inhämtningen. Det är självklart inte möjligt i kommersiella projekt. Företag, till exempel Google, väljer att inte avslöja hur de använder data som insamlas, men motiverar det bland annat med att de vill förbättra användbarheten. [30]. Att utveckla program kontinuerligt innebär att stora krav ställs på att de utvärderingsmetoder som används snabbt kan ge användbar information till en låg kostnad. José C Castillo och H. Rex Hartson har graderat metoderna (se tabell 7) i hur effektiva det är. Det vill säga hur användbart resultatet är relativt kostnaden. En del av projekten, till exempel ingimp, visar hur automatisk inhämtning och bearbetning skulle kunna användas. Projektet pågår fortfarande och det blir intressant att se vilka resultat de kommer fram till. Att arbeta med användbarhet i öppen källkodsrörelsen är fortfarande eftersatt, i jämförelse med hur det sker i företagens värld. Det blir intressant att se hur den kommer att förbättras i framtiden. Utvärderingsmetoder på distans är ännu ett verktyg som är speciellt viktigt att känna till i den allt snabbare utvecklingen av både vanliga program, men kanske främst de webbaserade programmen. LITTERATURFÖRTECKNING 1. Skype. Skype. [Online] [Citat: den ] 2. LastFM. LastFM. [Online] [Citat: den ] 3. Google. Google GMail. [Online] [Citat: den ] 4. Google GMail Team. Official Gmail Blog. Blogger. [Online] [Citat: den ] 5. Ruveka. Skrbl. [Online] [Citat: den ] 6. WebShaka, Inc. YouOS - A web operating system (Alpha). [Online] [Citat: den ] 7. SlideShare Inc. Slideshare. [Online] [Citat: den ] 8. Castillo, José C. och Hartson, H. Rex. Remote Usability Testing Methods a la Carte. Blacksburg : Department of Computer Science, Virginia Tech, TR Rogers, Yvonne, Sharp, Helen och Preece, Jenny. Interaction Design: Beyond Human-computer interaction. u.o. : John Wiley & Sons, Inc., TechSmith Corporation. UserVue: Remote User Experience Testing Solution for Web Sites and Software. TechSmith. [Online] TechSmith Corporation. [Citat: den ] 11. What Happened to Remote Usability Testing? An Empirical Study of Three Methods. Andreasen, Morten Sieker, o.a. San Jose, CA, USA : CHI 2007, Houck-Whitaker, Julia. Remote Testing versus Lab Testing. Bolt Peters User Experience. [Online] Bolt Peters User Experience. [Citat: den ] 13. InGimp. [Online] University of Waterloo. [Citat: den ] 14. GIMP - GNU Image Manipulation Program. [Online] [Citat: den ] 15. Terry, Michael. Usability in the Wild. University of Waterloo Computer Science Club. [Online] [Citat: den ] 0Wild.html. 16. Microsoft. Introducing Windows Error Reporting. MSDN. [Online] Microsoft. [Citat: den ] 17. Automated Summative Usability Studies: An Empirical Evaluation. West, Ryan och Lehman, Katherine R. Montréal, Québec, Canada : CHI 2006, Twidale, Michael B. och Nichols, David M. Usability Discussions in Open Source Development. Hamilton, New 5

6 Zealand : Department of Computer Science, University of Waikato, Google GMail Team. Google - GMail - Help Center. [Online] [Citat: den ] 20. Google. Gmail Help Discussion. [Online] [Citat: den ] groups.google.com/group/gmail-help- Discussion. 21. Skype. Skype. Skype Forums. [Online] Skype. [Citat: den ] 22. Joost. Joost. Joost - Forum. [Online] Joost. [Citat: den ] 23. Boardman, Rick. See you at CHI. Google Research Blog. [Online] Google. [Citat: den ] googleresearch.blogspot.com/2006/04/see-you-at-chi.html. 24. Ergolight. Ergolight. [Online] [Citat: den ] 25. Sallnäs, Eva-Lotta. Utvärderingsmetoder inom MDI - Introduktion. Sal 1537, Stockholm : KTH, How Can Networked Users Provide Their Own Usability Feedback? Elgin, Bruce. u.o. : SIGCHI Bulletin, Remote evaluation for post-deployment usability improvement. Hartson, H. Rex och Castillo, José C. L'Aquila, Italy : Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, Westerlund, Bosse. Designprocessen och idéarbete. Stockholm : u.n., Dray, Susan och Siegel, David. Remote Possibilities? International Usability Testing at a Distance. u.o. : ACM, Fitzpatrick, Jen. The Science and Art of User Experience at Google. Google Video. [Online] [Citat: den ]

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI?

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI? Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion Göra teknik för människor - eller göra människor för teknik? Patric Dahlqvist &Ulrika Norman 1 Vem är jag någonstans? Patric Dahlqvist, patricd@dsv.su.se,

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare Linnéuniversitetet Projektrapport (4 HP) Grundläggande Operativsystem 1DV415 Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare David Lundqvist, Fred Uggla 8 januari 2014 Sammanfattning Med hjälp

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

LÄR DIG FÖLJANDE: Använd datan från webbanalyser för att öka affärsframgångarna med Web 2.0 OMNITURES EUROPEISKA KONFERENSSERIE 2007

LÄR DIG FÖLJANDE: Använd datan från webbanalyser för att öka affärsframgångarna med Web 2.0 OMNITURES EUROPEISKA KONFERENSSERIE 2007 nvänd datan från webbanalyser för att öka affärsframgångarna med Web 2.0 OMNITURES EUROPEISK KONFERENSSERIE 2007 LÄR DIG FÖLJNDE: Maximera fördelarna hos dina Omniture-program med praktiska tips från erfarna

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Praktiskt användande av användbarhetstekniker 1 (58)

Praktiskt användande av användbarhetstekniker 1 (58) Praktiskt användande av användbarhetstekniker 1 (58) Vem är jag? Lise-Lotte Thuse, Software Developer & Usability Expert, Industriell IT Kand. & Mag. i Informatik, inrikt. Systemutveckling & Usability

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP?

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DIK JENNY DAFGÅRD DESIGNMETODIK, 3 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 5 JANUARI

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster.

Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. Hej! Dags att tala om hur du bäst får till en automatiserad inloggning då du använder SharePoint Online, eller andra Microsoft-tjänster. 1 Den här informationen riktar sig till dig som antingen jobbar

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Motion om fri mjukvara

Motion om fri mjukvara Motion om fri mjukvara Fri mjukvara 1 är gratis 2. Fri mjukvara sparar kommunen pengar 3. Sverigedemokraterna Oskarshamn föreslår kommunfullmäktige: Att planera för en övergång till fri mjukvara, själv

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Av Erik Isberg Utveckling Google Applikationer Vad är Google adwords? Det är, förenklat vad som ger Google, ett av världens största företag dess

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC)

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) I Järnvägshistoriskt (i forts. Jvmv) forum finns ingen möjlighet att ladda upp bilder direkt i inlägg från sin hårddisk. Man måste

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Innehåll 1 Använda KSystemLog 5 1.1 Inledning........................................... 5 1.1.1 Vad är KSystemLog?................................ 5 1.1.2 Funktioner......................................

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2012

Åf-utbildningar hösten 2012 Åf-utbildningar hösten 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Teknik fördjupning, 2 dagar på Unikum Systemfel, felsökning, loggfiler, WTS, PTC, mappstruktur, skrivare

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Chaufför eller passagerare in i framtiden?

Chaufför eller passagerare in i framtiden? Chaufför eller passagerare in i framtiden? Katarina Lindblad-Gidlund Lektor i Samhällsinformatik vid Mittuniversitetet Disputerade i informatik (Lindblad-Gidlund (2005)Techno therapy, a relation with technology)

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer