Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/ SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom sin rapport till Socialstyrelsen. Ärendet i korthet Socialstyrelsen har beviljat Vallentuna kommun kr för kompetensutvecklingsprojekt under 2012 i samverkan med landstingspsykiatrin genom Prima Vuxenpsykiatri. Rapporten gäller återrapportering av detta projekt. Handlingar 1. Återrapportering till Socialstyrelsen Tjänsteskrivelse Gunilla Åhlander - Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: akten Socialstyrelsen VALLENTUNA TFN FAX

2 SID 1/8 VALLENTUNA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN DNR SN UTREDARE DAVID MATSCHECK Återrapportering avseende projektet Ett självständigt liv Vallentuna Socialstyrelsen Dnr /2009, , 20517/2011 Vallentuna kommun Kontaktperson: David Matscheck, utredare, socialförvaltningen Tfn 08/ , 1. Mål, läge och utveckling Socialstyrelsen har beviljat Vallentuna kommun kr för en ny kompetenssatsning under år 2012 med benämningen Ett självständigt liv Vallentuna. De medel som återstod från tidigare projektåren 2010 och 2011 har lagts till dessa medel. Kompetenssatsningen har liksom tidigare år planerats och följts upp av styrgruppen för psykiatrisamverkan i Vallentuna i enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Vallentuna kommun och Prima Vuxenpsykiatri. Utbildningarna under 2012 har syftat till att öka graden av evidensbasering och brukardelaktighet i verksamheterna samt bygga vidare på de kunskaper som förvärvats under de tidigare utbildningarna, men med mer specifik inriktning mot brukarens egen makt och delaktighet samt återhämtning. 2. Personalgrupper Utbildningar har genomförts i Ett självständigt liv (ESL), Motivational Interviewing (MI) och Mindfulness-baserad kognitiv terapi (se nedan). Även två uppföljningsutbildningar i MI har genomförts, för personer som tidigare har gått grundutbildning i MI. Medarbetare från olika verksamheter har deltagit i utbildningen ESL. Från Vallentuna socialförvaltning deltog socialsekreterare, medarbetare från daglig sysselsättning och boendestödjare samt medarbetare från träningsboendet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Från Prima Vuxenpsykiatri deltog mentalskötare, sjuksköterskor och kuratorer. Även kommunens personliga ombud

3 SID 2/8 och en representant från Intresseförbundet för schizofreni (IFS) i Vallentuna deltog i ESL-utbildningen. Endast medarbetare från socialförvaltningens verksamheter har deltagit i utbildningarna Motivational Interviewing (MI) och MI-uppföljning. Fem personer har fått utbildning i Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Tre av dessa är mentalskötare och sjuksköterskor från den psykiatriska mottagningen och två arbetar inom olika verksamheter hos socialnämnden. 3. Kompetenssatsningens innehåll 3.1 Utvecklingsprogram Utvecklingsprogrammet har omfattat följande moment: 1. Gemensam utbildning Ett självständigt liv. Syftar till att göra brukaren delaktig genom att få formulera och bearbeta sina egna mål och använda sina egna resurser. 2. Gemensam utbildning Motivational Interviewing (MI). MI tränar deltagarna i samtalsstrategier för att stödja brukaren i att hitta egen motivation till förändring. 3. Uppföljning i MI för personal som tidigare utbildats i metoden. 4. Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Mindfulness syftar till att minska stress, ångest och oro genom att kombinera tekniker för meditation och yoga med kognitiva metoder. 3.2 Utbildningsmodeller/moduler ESL: Två utbildningsdagar samt en uppföljningsdag. Information och kunskap, diskussion, hemarbete, rollspel, social färdighetsträning och problemlösning. MI: Beskrivning av modeller för förståelse av förändring, motivation, motstånd och ambivalens samt användning av kommunikationsfärdigheterna, att lyssna noga, reflektera, ställa öppna utforskande frågor och sammanfatta. Mindfulness-baserad kognitiv terapi: Sex kursdagar. Teori och forskning, formell och informell träning, dialog, praktiska övningar, att guida andra. 2.3 Utbildningsmaterial förteckning ESL: Kursmanualen Steg för steg Handbok Steg för steg Arbetsmaterial sammanställt av utbildaren

4 SID 3/8 MI: Metodmanual, arbetsmaterial. Mindfullness: Arbetsmaterial. 2.4 Kategorisering av projektets innehåll och inriktning år 2011 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2012 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll: Motivational Interviewing (MI) Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Kommentar: Kompetens och verksamhet finns redan på socialnämnden för case management enligt ACT och supported employment (SE). Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2012 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2012 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Personer med psykiska funktionsnedsättningar, ingen särskild grupp. Sätt X här x x x x x

5 SID 4/8 4. Utbildningens omfattning under 2012 Utbildningslän gd alt. kurs med högskolepoäng Antal utbildningsdagar /högskolekurser Antal deltagare * Varav deltagare utan högskoleexamen Deltagare anställda av: Landst ing Kommun 0,5-1 dag MI uppföljning Annan 2-5 dagar exklusive högskolekurser 2-5 dagar exklusive högskolekurser 6-10 dagar exklusive högskolekurser MI ESL Mindfulness baserad kognitiv terapi - 6 dagar SUMMA: Uppföljning och utvärdering ESL är prioriterad enligt de Nationella Riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen 2011) som en evidensbaserad metod för att förbättra den enskildes sociala färdigheter. MI är mer vanlig som samtalsmetod för personer med missbruk, men har även börjat användas för personer med psykiska funktionsnedsättningar. ESL: I slutet av kursen ombads deltagarna att fylla i en utvärderingsenkät med fem frågor som skulle bedömas på en skala 1 10 där 1 var lägsta värde och 10 högsta värde. Svarsfrekvensen var mycket hög. Resultaten var följande (redovisat i medelvärde): Hur skattar du de två utbildningsdagarna som helhet? 8,7 Hur skattar du materialet Steg för Steg (Manual och Handbok)? 8,9 Hur skattar du det 10-sidiga arbetsmaterialet, det Gröna häftet? 8,8 Hur stor nytta tror du att brukarna kan ha av Steg för Steg? 8,6 Hur skattar du kursledarens kompetens? 9,7

6 SID 5/8 Dessutom lämnades plats för kommentarer, som var till mycket övervägande del positiva. MI: Tidigare har socialförvaltningen utbildat främst socialsekreterare i MI. Även denna gång utbildades flera handläggare, men de flesta som utbildades arbetar inom utförarverksamheter som på olika sätt arbetar med stöd i vardagen. Därför utvärderades utbildningen genom en gruppintervju med fyra boendestödjare och två personer som arbetar med daglig sysselsättning. Samtliga som deltog i intervjun var mycket nöjda med utbildningen. De beskrev MI som ett sätt att tänka där man framför allt fick öva sig i att ställa öppna frågor för att ge kunderna stöd i att hitta sin egen vilja, motivation och lösningar. De ansåg att MI fungerar mycket i de vardagssamtal som man har i denna typ av verksamhet. MI beskrevs som ett mycket bra komplement till ESL, där MI ger verktyg i att samtala medan ESL ger struktur till att stödja kunden i att hitta lösningar i olika områden i sitt liv. På så sätt ansåg dem att de kan använda MI och ESL tillsammans för att stödja kunderna i sin individuella återhämtning. 6. Resultat och effekter 6.1 Personal Utbildningen i ESL implementeras främst inom socialförvaltningens utförarverksamheter boendestöd, daglig sysselsättning och träningsboende. Där arbetar man med att ge respektive kund tillfälle att tillsammans med sin kontaktperson och andra medarbetare utarbeta strategier för olika områden i sitt liv, med såväl långsiktiga som kortsiktiga, konkreta mål. Socialsekreterare, medarbetare från den psykiatriska mottagningen och det personliga ombudet väntas inte delta direkt i detta arbete, men har deltagit i första delen av utbildningen eftersom det är viktigt att de olika professionella personer omkring den enskilde är införstådda med och ger sitt stöd till det arbete som görs i vardagen. Utbildning i MI har ökat kompetensen i att föra samtal på ett sätt som gör den enskilde delaktig de insatser som rör henne/honom och i övrigt stödjer dennes egen vilja och motivation. Utbildning i Mindfulness-baserad kognitiv terapi har gett flera personer hos såväl socialförvaltningen som Prima Vuxenpsykiatri ett ytterligare verktyg för att stödja sina kunder. 6.2 Verksamheter ESL håller nu på att implementeras som verktyg i de ovan nämnda verksamheterna hos socialförvaltningen. Socialstyrelsens rekommendation av ESL bygger på effektstudier som visar förbättrade sociala färdigheter för den enskilde.

7 SID 6/8 MI är avsedd som verktyg för motivation i förändringsarbete och har redan funnits ge positiva effekter för arbetet med boendestöd och för meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete samt, när det gäller personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet, även behandling. Denna typ av effekter är svår att mäta, men MI bedöms redan efter den tidigare genomförde utbildningen ha haft betydelse bl.a. för rehabilitering till arbete genom supported employment. Mindfulness-baserad terapi har börjat tillämpas genom att Prima Vuxenpsykiatri sedan våren 2012 erbjuder gruppverksamhet. Socialförvaltningen kommer ev. att även erbjuda denna typ av gruppverksamhet, men metoden används redan för enskilda kunder. En masteruppsats som publicerats i mars 2011 av socialhögskolan, Stockholms universitet, har analyserat samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin i Vallentuna kommun och konstaterat att samverkan spänner över många områden. Uppsatsen visar betydelsen av gemensamma utbildningar som en av flera arenor som främjar samverkan genom att öka förståelsen för varandras arbeten samt underlättar kontakter genom att öka personlig kännedom. 6.3 Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete Styrelsen för IFS Vallentuna fick tillfälle att lämna synpunkter om projektplaneringen och undertecknad utredare besökte även ett styrelsemöte för att diskutera detta och andra angelägna frågor. Styrelsen godkände planeringen. IFS är mycket positiv till framför allt ESL och en styrelsemedlem deltog i utbildningen. RSMH har endast enstaka aktiva medlemmar i kommunen, men en medlem erbjöds ändå att lämna synpunkter. Hon var positiv till utbildning, men påpekade samtidigt att utbildning inte alltid leder till framgångsrik implementering av specifika metoder (hur socialnämnden arbetar för att säkra den långsiktiga användningen av bl.a. ESL redovisas under punkt 7). Planeringen behandlades dessutom i samverkansgruppen, där förutom dessa organisationer även det personliga ombudet deltar. 6.4 Brukare/patienter/inflytande ESL väntas öka den individuella brukarens/patientens delaktighet i sin egen återhämtning genom att ge verktyg för konkreta mål och problemlösning. 7. Målet att mer långsiktigt trygga kompetensutvecklingen Arbetet med bl.a. ESL och MI har varit inriktat på att fortsätta den långsiktiga förändringen av det grundläggande arbetssättet och bemötandet av denna brukargrupp som kommer att överföras genom normala processer och rutiner för introduktion av nyanställda vid personalförändringar.

8 SID 7/8 För att säkra att ESL används på det sättet som är avsett har utbildarens kompetens använts för handledning i planeringen av en särskild intern organisation hos socialförvaltningen med en internstyrgrupp och samordnare med uppdrag att följa upp implementeringen och den långsiktiga användningen. ESL-organisationen kommer att få i uppdrag att fortsätta utveckla samverkan med vuxenpsykiatrin. För att säkra den fortsatta korrekt tillämpning av MI har delar av kompetenssatsningen avsett uppföljning för personal som tidigare utbildats i metoden. 8. Hinder och eventuella avvikelser från projektplanen Projektet har genomförts enligt plan. 9. Framgångsfaktorer och framtid Liksom för tidigare projektår bedöms den största framgångsfaktorn för projektet ha sin grund i samverkansarbetet som pågått mellan psykiatrin och socialtjänsten i Vallentuna sedan ett antal år. Det förslag och ansökan som framarbetades av samverkansstyrgruppen var väl underbyggd genom diskussioner i samverkansmöten, respektive enhetschefs kunskaper om sin egen personals behov samt diskussioner i styrgruppen. Dessa diskussioner har lett till att de olika gruppernas behov har kunnat mötas i ett gemensamt utbildningsforum. 10. Ekonomi Samtliga medel som Socialstyrelsen beviljat har använts som avsedda, inklusive kvarstående medel från tidigare projektår enligt följande fördelning: Kostnader: Motivation Interviewing (MI) MI-uppföljning ESL Mindfulness-KBT Summa kr kr kr kr kr Beviljade medel från Socialstyrelsen: Kvarstående medel kr Beviljade medel kr Summa kr

9 SID 8/8 11. Sammanfattning Denna återrapportering gäller återstående projektbidrag à kr från 2010 och 2011 samt beviljade bidrag för året Samtliga medel har använts för finansiering av projektet Ett självständigt liv Vallentuna enligt projektansökan och projektplan daterad Projektet innehåller tre delar: Ett självständigt liv (ESL), Motivational Interviewing (MI) och uppföljning för personer som tidigare utbildats i MI respektive Mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Samtliga projektdelar har fullföljts enligt plan. Total 30 personer från såväl sociala förvaltningen som Prima Vuxenpsykiatri och inklusive det personliga ombudet och en styrelsemedlem från Intresseförbundet för Schizofreni (IFS) har deltagit i ESL-utbildning under hösten Kursutvärderingarna har varit mycket positiva och en särskild intern organisation är under planering för att säkra den långsiktiga användning av metoden. 15 personer har deltagit i en utbildning i MI och ytterligare 19 personer som tidigare utbildats i metoden har deltagit i uppföljande utbildningar. Deltagarna har varit mycket nöjda och har i en utvärderande gruppintervjuer meddelat uppfattningen att MI och ESL kompletterar varandra på ett sätt som stödjer individuella brukare i återhämtningsprocessen. Tre personer från psykiatrin och två personer från socialförvaltningen har deltagit i utbildning i Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Gruppverksamhet i Mindfulness pågår genom Prima Vuxenpsykiatri och metoden används i individuella samtal hos socialförvaltningens utförarverksamhet. David Matscheck, utredare Socialförvaltningen Vallentuna kommun

10 VALLENTUNA KOMMUN Socia I nä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotoko I I (13) 917 Âterrapportering av statsbidrag för år 2OL2 för kompetensutveckling av personal som arbetar med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning (SN 2OIL. 1 18) Arbetsutskottets förslag till socia Inä mnden Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom sin rapport till Socialstyrelsen. Ärendet i korthet Socialstyrelsen har beviljat Vallentuna kommun 283 5oo kr för kompetensutvechingsprojekt Ett självständigt livvallentuna under zotz,isamverkan med landstingspsykiatrin genom Prima Vuxenpsykiatri. Rapporten gäller återrapportering av detta projekt. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse zor3-or Återrapportering till Socialstyrelsen Expedieras till Ali ten Justerandes sign Justerandes Utd ragsbestyrkande lu

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland

Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland rapport del 2 Programtrohet och erfarenheter av implementeringen Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering Lolo Lebedinski Miltonprojektet; Integrerad psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering. Slutrapport. RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Läs mer

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1 STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE Slutrapport 2014 1 Förord Slutrapport 2014 2 Sammanfattning Slutrapport 2014 3 Innehåll

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 74:2013. Gör ökad kompetens skillnad?

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 74:2013. Gör ökad kompetens skillnad? Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 74:2013 Gör ökad kompetens skillnad? En studie av en gemensam kompetenssatsning mellan Luleå kommun och Norrbottens läns landsting Maria Andreasson

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Utvärderingsrapport juni 2009 2 3 Förord I nordvästregionen

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer