Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare"

Transkript

1

2 Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, Göteborg Telefon: E-post:

3 INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens är ett gemensamt projekt som omfattar Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri och BUP. Projektets insatser syftar till att förstärka kompetensen bland baspersonal i socialtjänst och inom den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning samt förbättra förutsättningarna för samarbete mellan personal från båda huvudmännen. Från och med hösten 2009 kommer olika utbildningsinsatser att erbjudas. Under projekttiden (till och med år 2010) kommer rullande kursstarter på olika kursdagar möjliggöra att många medarbetare får möjlighet att delta. Utbildningarna sker på två olika nivåer och har olika omfattning. De är avgiftsfria dvs. ingen kostnad utgår för verksamheten men ansvar för eventuell vikariekostnad åligger respektive verksamhet. Upphandling av de utbildningar som erbjuds inom Västkompetens har skett i samarbete med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag. Förutom de kurser som anordnas i egen regi har avtal tecknats med Evidens FoU AB samt FamiljeTerapeuterna Korsvägen AB. Projekt Västkompetens kommer i samarbete med berörd kursanordnare svara för gruppsammansättning. Syftet är att blanda grupperna så att personal från socialtjänst och psykiatri studerar tillsammans. Projekt Västkompetens ansvarar för kurslitteratur och diverse artiklar/studiematerial. Innehållet i utbildningarna baseras på evidens och beprövad kunskap och skall hela tiden relatera till det egna uppdraget och den egna verksamheten. Berörd chef beslutar om och anmäler deltagande till de olika utbildningarna. I samband med kursstart kommer berörda chefer bjudas in till ett informationstillfälle. 2

4 Nivå 1 - Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning Evidens FoU AB ansvarar för denna utbildning som utgör 1 studiedag/vecka (startar med två sammanhängande heldagar) under totalt åtta månaders tid, omfattande; - Etik och livsfilosofi - Närstående- och brukarperspektiv - Lagar, ansvar och organisation - Värderingar och bemötande - Hälsa och livsstil - Psykisk sjukdom och funktionsnedsättning - Behandlingsmetoder och stöd - Samverkansformer - Utvärdering och kvalitetssäkring Utbildningen kombinerar aktuell forskning och kunskap inom såväl det medicinska som det psykosociala området med ett tydligt brukarfokus. Lärarna har erfarenhet av att utbilda personal verksamma inom landsting och kommun. Utbildningen leder till en fördjupad kompetens inom området psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar samt ett tillämpat psykosocialt, kognitivt och beteendeinriktat förhållningssätt i praktiken. En koppling mellan utbildningens innehåll och det egna uppdraget löper som en röd tråd genom utbildningen. De olika delkurserna är väl integrerade och relaterar till lokala riktlinjer och förutsättningar. Utbildningen kommer att innehålla ett tydligt brukarfokus och personal från psykiatri och socialtjänst kommer tillsammans med brukare att ingå i del av undervisningen. Under 2009 och 2010 kommer flera kursstarter att erbjudas av denna utbildning, nedan anges dagarna för de tre första. Omgång 1 kursstart & kursdag: september kl Därefter torsdag/vecka. Omgång 2 kursstart & kursdag: 5-6 oktober kl Därefter tisdag/vecka. Omgång 3 kursstart & kursdag: oktober kl Därefter onsdag/vecka. Lokal: Meddelas i samband med bekräftelse Anmälan senast: Omgång 1 = 14 september, Omgång 2 = 21 september, Omgång 3 = 1 oktober 3

5 Nivå 2 - Åtta olika fördjupningsmoduler med specifik inriktning Familj- och nätverksarbete relaterat till psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning 7.5 hp Omfattning 8 heldagar fördelade på två terminer. Aktuell forskning lyfter idag fram vikten av att tidigt involvera familj och nätverk i samband med psykisk sjukdom. Kursen avser utbildning i familje- och nätverksmetoder utifrån ett systemteoretiskt perspektiv i vilket man betonar vikten av att skapa samarbete med personer som är betydelsefulla i brukarens liv. Kursinnehållet tar sin utgångspunkt i deltagarnas praktiska vardag och teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar utifrån följande teman: - Samtalet som verktyg - Resurser och förmågor hos brukaren, familj och nätverk - Samverkan mellan olika professionella - Brukarmedverkan - Reflektion - hur vår personliga kunskap, erfarenhet och värderingar styr oss i vårt arbete. Utbildningsanordnare: FamiljeTerapeuterna Korsvägen AB. Kursdatum: 28/10, 10/11, 24/11, 16/12 samt fyra dagar under våren Lokal: Meddelas i samband med bekräftelsen Anmälan senast: 7 oktober Alla pratar om hur jag var innan jag blev sjuk -men det är inte det det handlar om, utan vem jag är nu och vem jag skall bli. Man är inte konstant. Att hjälpa någon komma tillbaka till sitt gamla jag är att leda in personen i en fälla. Mitt gamla jag och mitt dåvarande förhållningssätt till livet hade lett mig in i skärselden igen Anneli Jäderholm 4

6 KBT en introduktion och orienteringsutbildning Omfattning: 5 heldagar under en sammanhängande period. Utbildningen avser en introduktion till kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt och syftar till att ge deltagaren kännedom om kognitiva och beteendeinriktade teorier samt hur dessa teorier används i metoder för att behandla psykisk ohälsa. Ur innehållet: Skapande av relation och samverkan, Samtalsmetodik, Utvecklingspsykologi basala behov. Sambandet mellan tanke, känsla och kropp vid såväl ångesttillstånd som vid depressiva tillstånd. Motivation för förändring, Etik och existentiella frågeställningar. Utbildningsanordnare: Evidens FoU AB/Center för Cognitiv Psykoterapi och utbildning samt stöd av referenspersoner ifrån brukarorganisationer. Kursen leds av legitimerade psykoterapeuter. Kursdatum: Lokal: Anmälan senast: År 2009: 2 november 6 november eller År 2010: 8 februari - 12 februari Meddelas i samband med bekräftelse År 2009: 12 oktober År 2010: 15 januari MI Motiverande samtal Omfattning 5 heldagar fördelade på 2x2 dagar samt en uppföljningsdag. Kursen som erbjuds vid två olika tillfällen, avser utbildning i samtalsmetoden Motiverande samtal (Motivational Interviewing) och syftar till att ge kunskap om metoden samt att i praktiska övningar ge deltagaren möjligheter att själv använda metoden. 5

7 Ur innehållet: Med hjälp av MI-teknik går man igenom olika förändringsprocesser såsom: förnekande, ambivalens, beredskap för och vidmakthållande av förändring. Vad händer vid återfall? Känna igen de olika stadierna och på vilket sätt man bemöter klienten samt vilka tekniker man kan använda. Praktiska övningar bl. a tillsammans med referensperson ifrån brukarorganisation. Utbildningsanordnare: Evidens FoU AB/Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning Kursen leds av legitimerad psykoterapeut med MI utbildning. Kursdatum: Lokal: Anmälan senast: År 2009: 28/9-29/9, 12/10-13/10, 27/10 eller År 2010: 1/2-2/2, 15/2-16/2, 2/3 Anges i samband med bekräftelsen Omgång år 2009: 11 september Omgång år 2010: 11 januari 2010 Case Management/Vård och stödsamordning 7.5 hp Omfattning 8 heldagar fördelade på två terminer. Handledning ingår. Kursen avser utbildning baserad på Integrerad psykiatri. Den syftar till att ge en gemensam psykologisk och medicinsk kunskapsbas till team/personal inom psykiatri och socialtjänst som samverkar inom ett geografiskt område, med vård och service till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras nätverk. Ur innehållet: Integrerad psykiatri som vård- och servicemodell. Målgruppen, patienter/klienter och närstående deras livsvillkor och rättigheter Case management. Kognitiva funktionsnedsättningar. Stress- och sårbarhet som förklaringsmodell till psykisk sjukdom. Nya rön gällande diagnostik och behandling vid vanliga psykiska sjukdomar. Bemötande av personer med psykiska besvär. Metoder för vårdplanering i samverkan m.m. 6

8 Utbildningsanordnare: Evidens FoU AB, brukarmedverkan i vissa kursavsnitt. Kursdatum: Februari 2010, datum presenteras under hösten Lokal: Meddelas i samband med bekräftelse Anmälan senast: 11 januari 2010 Psykiatrisk och psykosocial rehabilitering, habilitering, sysselsättning, utbildning/icf en orienteringsutbildning Omfattning 8 dagar under en period av 4 månader. Kursen som erbjuds vid två olika tillfällen innehåller föreläsningar, grupparbeten, diskussioner samt studiebesök. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap och förståelse för de psykiska funktionshindrens inverkan på arbetsförmåga/sysselsättning samt vilka möjligheter som finns att hjälpa individer att finna meningsfull sysselsättning/arbete/ utbildning på olika nivåer utifrån den enskildes intresse och förmåga. Ur innehållet: Genomgång av olika modeller för arbetsrehabilitering med betoning på supported employment i olika former t ex IPS/- och Fontänhusmodellen. Information om olika kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta vardagen och arbetssituationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Olika former av sysselsättning, aktivitetshus, social arbetskooperativ m.m. Att anställa brukare. Integration anpassat arbete. Program för struktur i vardagen m.m. Utbildningsanordnare: Evidens FoU AB Kursdatum: Start januari 2010 samt hösten Lokal: Meddelas i samband med bekräftelsen Anmälan senast: 19 december 2009 samt 7 juni

9 Metoder för brukarsamverkan En kurs som leds av brukare med erfarenhet av egen psykisk sjukdom eller erfarenhet av att vara anhörig/närstående. Hur skapar vi förutsättningar för att brukare aktivt ska kunna delta och ha inflytande? Hur har det sett ut genom ett historiskt perspektiv? Hur kan vi utveckla metoder för brukarsamverkan? Omfattning 5 dagar. Utbildningsanordnare: NSPHiG med dess 13 medlemsorganisationer Kursstart under våren 2010, mer information kommer under hösten att läggas in på under fliken Västkompetens psykiatri. Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5 hp En kurs som hålls i samarbete med psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och beroendekliniken, område 2 Sahlgrenska Universitetssjukhus. Omfattning 8 dagar fördelade på 1 termin. Preliminär kursstart januari 2010, mer information kommer under hösten att läggas in på under fliken Västkompetens psykiatri. Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5 hp En kurs som hålls i samarbete med psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och Neuropsykiatri, område 2 Sahlgrenska Universitetssjukhus. Omfattning 8 dagar fördelade på 1 termin. Preliminär kursstart januari 2010, mer information kommer under hösten att läggas in på under fliken Västkompetens psykiatri. 8

10 Praktisk information - Det går bra att anmäla sig till alla kurser från den dagen ni får inbjudan. Om en kurs blir fulltecknad upprättas en kölista. Är intresset mycket större än antalet platser försöker vi erbjuda kursen vid ytterligare tillfälle. - Nivå 1 och Nivå 2 är fristående kurser och bygger inte på att man måste ha genomgått den första för att söka till nästa nivå. - De kurser som utgör högskolenivå är utformade så att baspersonal som saknar högskolebehörighet ges möjlighet att delta. Efter genomgången godkänd kurs erhålls i förekommande fall kursintyg istället för betyg. - Det är angeläget att påbörjad utbildning fullföljs! Minst 80% närvaro krävs för att efter godkänd kurs erhålla kursintyg. - Lunch ingår inte, däremot ingår fika på förmiddag och/eller eftermiddag. - Anmälan är bindande för verksamheten. Utbildningarna samt litteraturen är kostnadsfritt för verksamheten. Vid icke utnyttjad plats debiteras verksamheten en kostnad på kr. - Anmälan görs av berörd chef och e-postas senast 3 veckor före kursstart av berörd chef till: Deadline för respektive kurs är angivit i programmet. - Bekräftelse e-postas till antagen deltagare samt berörd chef. - För frågor gällande anmälan sänd mail till: eller kontakta projektledare Yvonne Andersson, tfn OBS! För aktuell & uppdaterad kursinformation: under fliken Västkompetens psykiatri 9

11 - Läs genom Praktisk information. - Skicka en anmälningsblankett per deltagare som anmäls. - Bekräftelse e-postas till antagen deltagare samt berörd chef. - Där lokal ej anges kommer informationen i bekräftelsen. - I samband med bekräftelse skickas några frågor ut som skall besvaras av deltagaren och berörd chef. Anmälan Namn: E-post: Adress bostad: Personnummer: Tel. nr: Befattning: Chefs e-post: Uppgiftslämnande chef: Chefs Tfn: Verksamhet: Kommun: Stadsdel: SU enhet: Önskad kurs: (Anges på nivå 2 ) Anmälan avser nivå: Önskad Kursstart: Fyll i alla fält i anmälan och skicka till: eller posta till: Projekt Västkompetens Yvonne Andersson Skärgårdsgatan 4 (entréplan) Göteborg 10

12

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Kunskap gör skillnad

Kunskap gör skillnad Kunskap gör skillnad 2012-09-24 Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg FoU - rapport 2006:1 Utvärdering av projektet Kompetensutveckling av personliga assistenter 2004-2005 Skaraborg

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer