Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204"

Transkript

1 Dnr: Son 2010/204 Socialstyrelsens dnr: 6438/ Statsbidrag för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning Slutrapport Meningsfull sysselsättning och vägar till arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på Supported Employment. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla Gabriella Mathur Verksamhetskonsult tel: September 2012

2 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING PERSONALGRUPPER KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL Utvecklingsprogram Utbildningsmodeller/moduler Utbildningsmaterial förteckning Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under UTBILDNINGARNAS OMFATTNING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING RESULTAT OCH EFFEKTER Personal Verksamheter Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete Brukare/patienter/klienter MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUTVECKLINGEN HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKTPLANEN FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID BILAGOR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

3 (12) SAMMANFATTNING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga verksamhet/sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet med att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. Socialförvaltningen ansökte om och blev beviljade statsbidrag ämnade för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Under året har därmed en uppdragsutbildning i metoden ISA Individuellt stöd i Arbete, en svensk variant av Supported Employment, ägt rum. 15 medarbetare inom den kommunala sysselsättningsverksamheten, både LSS och SoL, har deltagit i utbildningen. Utbildningen har omfattat sammanlagt 8 heldagar fördelade på fyra tillfällen á två heldagar. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle fick tillfälle att implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även haft möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stött på med utbildningshandledaren. Ett moment av utbildningssatsningen kvarstår. En föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet kommer att äga rum den 7 december Föreläsningsdagen sker i nära samarbete med intresseföreningen Attention. Till denna föreläsnings dag kommer all personal inom Socialförvaltningen som kommer i kontakt med målgruppen att bjudas in, både på beställarsidan och utförarsidan. Även representanter från den lokala arbetsförmedlingen, försäkringskassan och gymnasieskolan kommer att bjudas in i mån av plats. Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på. Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt.

4 (12) 1. MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. Den dagliga sysselsättningen inom kommunen måste anpassas för att kunna möta denna målgrupps behov på ett mer ändamålsenligt sätt. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att det ska fungera behöver den enskilde få individuellt anpassat stöd från en arbetskonsulent som regelbundet besöker arbetsplatsen och ger sitt stöd dels till den enskilde men även till arbetsgivaren och den kontaktperson som är utsedd av arbetsgivaren att handleda den enskilde. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. De kompetenshöjande insatser som är nödvändiga är utbildningssatsningar i metoden Supported Employment samt en ökad förståelse och kompetens kring just NPF och arbetslivet Målet med projektet är att utbilda medarbetare som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter i metoden Supported Employment. Målet är vidare att denna kunskap ska finnas som grund när man sedan utvecklar sin verksamhet för att kunna ge ett metodiskt och individuellt stöd till personer som har sin dagliga sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute på reguljära arbetsplatser i samhället. Ytterst är målet att hjälpa dessa individer till att nå och behålla ett lönearbete. Detta sista steg måste dock ske i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa varvid ett lokalt samverkans forum har tagit form inom ramen för projektet. Metoden Supported Employment har i många sammanhang visat sig vara effektiv när det gäller att stötta personer med funktionsnedsättningar att få och behålla ett lönearbete. Vi har valt att inhandla utbildning i metoden av Misa AB som har lång erfarenhet av metoden. Utbildningen kallas för ISA Individuellt stöd i arbete och är en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen sker i fyra steg med två utbildningsdagar per steg. 15 medarbetare från Järfälla dagliga verksamhet (LSS) samt socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet Aspen (SoL) deltar i utbildningen. Parallellt med utbildningens fortskridande implementeras arbetssättet i verksamheten. Medarbetarna får hemläxor mellan varje utbildningstillfälle och på så sätt integreras metoden successivt i det dagliga arbetet med brukarna. Även samarbetet med näringslivet på orten upparbetas parallellt t.ex. genom medlemskap i den lokala företagarföreningen på orten.

5 (12) Utbildningen i metoden ISA inleddes med två utbildningsdagar den 16 och 17 april i år. Andra utbildningstillfället ägde rum den 28 och 29 maj, tredje tillfället ägde rum den 3 och 4 september och sista och avslutande tillfället kommer att ske den 8 och 9 oktober. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle hinner implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stöter på med utbildningshandledaren. Utöver utbildning i metoden ISA som riktas till ett begränsat antal medarbetare kommer även medlen att användas till en föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet. Denna föreläsnings dag kommer att rikta sig till en större grupp medarbetare. Behov av kunskap inom området finns inom hela Socialförvaltningen både ute i sysselsättningsverksamheterna samt bland socialsekreterare och LSS/SoL handläggare. Även samarbetspartners från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och den närliggande gymnasieskolan kommer att bjudas in. Denna föreläsnings dag kommer att äga rum den 7 dec. Föreläsningsdagen planeras i samarbete med intresseföreningen Attention. Projektet har styrts av en styrgrupp med representanter från beställarsida och utförarsida inom Socialförvaltningen i kommunen. 2. PERSONALGRUPPER Kompetensförstärkningens satsning på utbildning i metoden Supported Employment/ISA riktar sig till personal som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter och som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska diagnoser främst Aspergers syndrom. Även andra personalgrupper såsom personal inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, boendestöd samt socialsekreterare och LSS/SoL handläggare som har intresse och behov av att få ökad kunskap om målgruppen kommer att få möjlighet att ta del av satsningen under den föreläsnings dag om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet som kommer att hållas i december KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL 3.1. Utbildningsprogram Vi har valt att utbilda personalen i metoden ISA Individuellt stöd i arbete en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om grundläggande verktyg och metoder man som jobbcoach/arbetskonsulent kan använda sig av i sitt arbete. Syftet är vidare att deltagaren ska få en fördjupad erfarenhet av metodarbetet, att deltagaren ska bli säker i arbetet med att ordna praktik- och arbetsplatser samt att bli säker i sin roll i förhållande till arbetsgivare. Målet är även att tillskansa sig verktyg för att kunna utveckla, implementera och planera det fortsatta arbetet på området i den egna verksamheten. Utbildningen omfattar grundkurs och fortsättningskurs fördelat på sammanlagt fyra tillfällen á två hela dagar.

6 (12) Innehåll i utbildningen ISA, individuellt stöd i arbete: Dag 1: - Från institution till medborgarperspektiv Den förändrade yrkesrollen. - ISA-metoden och Supported Employment - Yrkesprofil och kartläggning Dag 2: - Jobbsök - Jobbmatchning - Introduktion till arbetsplatsanalys - Genomförande av arbetsplatsanalys Dag 3: - Att få kontakt med extern arbetsplats - Marknadsföring och företagsinformation - Studiebesök - Introduktion på arbetsplatsen enligt SE, 7-steps eller Try Another way - Supported Employment - Arbetsgivarengagemang - Utveckling på arbetsplatsen - Kontinuerlig återkoppling Dag 4: - Kompletterande stöd - Fortsatt stöd på och utanför arbetsplatsen - Praktisk tillämpning av uppföljande stöd - Nätverksarbete och samverkan - Genomförandeplan - Motivations och målarbete - Arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Möjligheter till anställning och fortsatt stöd Dag 5: - Erfarenhetsutbyte person med egna erfarenheter - Samtalets grunder - Kommunikationens struktur - Introduktion till coachningens tekniker - Aktivt lyssnande - Att coacha i praktiken Dag 6: - Förändringsarbete och lärande - Bemötande och förhållningssätt - Motivation Dag 7: - Möjligheterna i att använda hjälpmedel - Presentation av Arbetsboken - Supported Employment jämförelse med arbetet idag

7 (12) Dag 8: - Fördjupning i Supported Employment - Genomgång av europeiskt kvalitetsarbete när man arbetar med Supported Employment - Vad kan ingå i uppföljande stöd? - Planering av fortsatt arbete på hemmaplan - Sammanfattning av metodarbete - Diplomering och utvärdering Dag 1-4 är grundkurs. Dag 5-8 är fortsättningskurs. Utbildningsdagarna innehåller kontinuerligt hemuppgifter att arbeta med mellan gångerna och redovisning av hemuppgifterna sker vid varje utbildningsdag Utbildningsmodeller/moduler Föreläsningsdagen den 7 december är en utbildningsinsats om NPF, (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förhållande till arbetslivet. Utbildningsinsatsen är tänkt som kunskapspåfyllning inom området både för socialsekreterare och LSS/SoL-handläggare som för personal inom verksamheterna på utförarsidan, t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sysselsättning SoL och LSS. Även samarbetspartners i det lokala samverkansforumet kommer att bjudas in såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, lokala gymnasieskolan m.fl. Föreläsningsdagen planeras innehålla följande moment: 1, NPF-diagnoserna och arbetslivet. 2, Unga vuxna med ADHD, anhöriga till personer med NPF 3, Bemötande, kommunikation och strategier 4, Hjälpmedel och anpassning av den fysiska arbetsplatsen Utbildningsmaterial förteckning Det utbildningsmaterial som används i utbildningen i ISA är följande: - Individuellt stöd i arbete En svensk variant av suported employment Misa kompetens AB. Kurspärm innehållande material för kartläggning, arbetsplatsanalys, överenskommelser, observation och utvärdering m.m. - Europeiska unionen för Supported Employment Verktygslåda - Coachande förhållningssätt: av Misa kompetens 2012 Referensmaterial som inte använts direkt som kurslitteratur men som referenser och tips på egen läsning: - Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad samtalsmodell. Berg I K, DeJong P (2001) - The skilled helper. Egan G (2009) - Här nu och framåt: Lösningsfokus gör mer av det som fungerar. Klingenstierna Hjerth M (2011) - Tre steg till arbete att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment - Statens folkhälsoinstituts websida. (2011) SOMRA Interaktivt kunskapsstöd om Motiverande samtal (MI)

8 (12) 3.4. Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under 2012 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Motiverande samtal (MI) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll? Ange vad! Sätt X här X Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Ange vilken! X 4. UTBILDNINGARNAS OMFATTNING Utbildningens längd (icke högskolekurser) Antal utbildningsdagar Antal deltagare totalt* Deltagare anställda av: Lands ting Kom mun Varav deltagare utan högskoleexamen Annan 0,5-1 dag 1 Ca 60** 25** 50** 10** 2-5 dagar 6-10 dagar

9 (12) Mer än 10 dagar (ange hur många) ** Eftersom utbildningen vid skrivandets stund ännu inte ägt rum vet vi inte det exakta antalet utan siffran är en uppskattning. 5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Eftersom utbildningssatsningen i skrivandets stund inte är färdig har inte uppföljning och utvärdering genomförts ännu. Utvärdering beräknas vara klar tidigast i februari Dock har intervjuer hållits med deltagare i ISA utbildningen för att få en bild av hur man som kursdeltagare upplevt utbildningen. Det som har framkommit där är att man anser att man har fått nya verktyg att arbeta med, både teoretiskt och mer konkreta verktyg att använda sig av i sitt dagliga arbete. Utbildningen har lett till att arbetskonsulenterna känner sig mer förberedda för att ge rätt stöd till personer med placering ute på reguljära arbetsplatser. De anser också att de med verktygens hjälp lättare kan kommunicera med brukarna så att brukarens egen önskan och vilja kommer fram bättre i samtalet. 6. RESULTAT OCH EFFEKTER 6.1. Personal De medel som kommunen beviljades var ämnade för det strategiska området Meningsfull sysselsättning eller rehabilitering till arbete. Genom utbildningen i Supported Employment metoden ISA har den avsedda personalgruppen fått fördjupade kunskaper i hur de kan hjälpa och stötta personer med NPF till en meningsfull sysselsättning ute på reguljära arbetsplatser med målet att på längre eller kortare sikt uppnå en löneanställning med eller utan subvention. Eftersom den sista föreläsningsdagen den 7 december vid skrivandets stund inte har ägt rum så kommer denna punkt enbart att fokusera på ISA utbildningen. Majoriteten av deltagarna i utbildningssatsningen anser att de har fått ökad kompetens och är bättre rustade inför ovan nämnda mål och syfte. Eftersom utbildningen är uppdelad på fyra tillfällen så har deltagarna i perioderna mellan varje utbildningstillfälle kunnat praktisera det de har lärt sig vilket har inneburit att metoden successivt har implementerats i verksamheten. Arbetsgruppen har fått en gemensam metod att arbeta med och ett gemensamt tänk vilket underlättar samsynen kring hur man ska arbeta med uppdraget i praktiken. En av deltagarna har fått förändrade arbetsuppgifter till följd av den förstärkta kompetensen. I förlängningen är det troligt att fler kommer att få delvis förändrade arbetsuppgifter till följd av utbildningssatsningen.

10 (12) 6.2. Verksamheter Verksamheten där majoriteten av deltagarna arbetar är organiserad under kommunens egna dagliga verksamhet (LSS). Resultatet man ser som verksamhet är att personalen är bättre rustade att möta de förväntningar som kommer dels från brukarna själva och även från beställarsidan. Med utbildningen som grund arbetar verksamheten på att sy ihop en egen modell av metoden som passar in i den organisation där man är verksam. Parallellt med kompetensutvecklingsprojektet pågår även ett samverkansarbete med Arbetsförmedlingen i Jakobsberg, Försäkringskassan och Kvarngymnasiet. Detta samarbete är en förutsättning för att personalen som gått utbildningen ska kunna lyckas i sin strävan att hjälpa de individer vars långsiktiga mål är att nå utanför kommunens sysselsättningsalternativ och nå anställning på öppna arbetsmarknaden. Samverkan har under projekttiden intensifierats och fler aktörer har blivit aktiva i samarbetet. Detta kan ses som en positiv bieffekt av utbildningssatsningen och aktörerna i detta samverkansarbete kommer att bjudas in till föreläsningsdagen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet den 7 december Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete I planeringsstadiet av projektet har vi vänt oss till Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för människor med NPF. Förbundet har medlemmar fördelade på 52 lokalföreningar i landet. Vi tog även kontakt med Autism och Aspergerföreningen som i ett tidigt inledningsskede var oss behjälpliga som rådgivande när det gällde idéer på utformning av LSS insatsen daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom. Detta resulterade bland annat i insikten att vi behöver öka kunskapen hos personalen hur man på bästa sätt ger individuellt stöd till brukare som har sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute i samhället då denna typ av sysselsättning tydligt efterfrågas av målgruppen. Av olika anledningar blev det dock Stockholmsföreningen Attention som sedan blev vår samarbetspartner. När det gäller själva utformningen av en av utbildningsaktiviteterna, föreläsningsdagen den 7 dec, är det Riksförbundet Attentions utbildningsavdelning som varit oss behjälpliga med upplägg och föreläsare. Stockholmsföreningen är dock inbjuden att ställa ut i samband med dagen. Attentions eget material kommer att delas ut till deltagarna på föreläsningsdagen. Intresseföreningen har varit till stor hjälp som bollplank och när det gäller utformningen av delar av utbildningsaktiviteterna. Den upparbetade relationen kommer förhoppningsvis att kunna leda till flera samarbetstillfällen i framtiden Brukare Genom att starta upp denna typ av sysselsättningsverksamhet med fokus på individuella placeringar ute på arbetsplatser har vi tagit tillvara brukares och intresseföreningars önskemål om hur den kommunala sysselsättningsverksamheten bör breddas och organiseras.

11 (12) 7. MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUT- VECKLINGEN Vid årets slut förväntas metoden ISA vara implementerad i den ordinarie verksamheten och ingå som basutbildning för den personal som har till uppgift att ge individuellt stöd till de personer som har sin sysselsättning förlagd till ordinarie arbetsplatser. Utbildningssatsningen är tänkt att bidra till en långsiktig kunskap och förhöjd kompetensnivå hos personalen samtidigt som metoder och rutiner utvecklas parallellt. Även om metodens arbetssätt kommer att vara implementerad vid årsskiftet så kommer utvecklingsarbetet att vara ett långsiktigt arbete för verksamheten. Rutiner kommer att behöva justeras och kontakter med andra aktörer och näringslivet måste upprätthållas och intensifieras. 8. HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKT- PLANEN Den tidsplan som fanns med i projektplanen har inte kunnat hållas. Den var alltför optimistisk. Första momentet i utbildningssatsningen - Föreläsningstillfällen 2 st var tänkta att hållas redan under våren 2012 vilket inte blev fallet utan de två föreläsningstillfällena kommer att slås ihop till en heldag och hållas i december månad Moment 2 och 3 har följt tidsplanen. Moment 2 ägde rum under våren 2012 och moment 3 ägde rum under hösten som planerat. Organisationsförändringar inom Järfälla dagliga verksamhet har lett till att implementeringen av metoder och arbetssätt inte har kommit igång i den omfattning som planerades i inledningsskedet. Verksamhetsledare för verksamheten där ISA metoden kommer att ha sitt fäste, Samhällsspåret, har avslutat sin anställning och en ny verksamhetsledare har rekryterats. Detta har lett till vissa förseningar gällande implementeringen av metoden och utvecklandet av nya rutiner. I planeringsskedet av ansökan var även Psykosmottagningen, Psykiatri Nordväst inom Stockholms läns landsting medsökande men då fokus är på området sysselsättning och rehabilitering till arbete valde man att dra sig ur samarbetet då man inte ansåg detta vara ett prioriterat område. Vi valde ändå att ansöka och förklarade givetvis detta i inledningen av projektplanen. Vi ser dock samverkan mellan kommun och landsting som oerhört viktigt och lokal överenskommelse för samverkan finns upprättad. 9. FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i någon form av löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på.

12 (12) Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt. I ett längre perspektiv förväntas effekter i form av fler personer från målgruppen som får sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar på reguljära arbetsplatser och fler personer som får möjlighet att komma vidare till löneanställning.

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-01-23 DNR SN 2011.118 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari 2017 Christina Norrlin Christina.norrlin@misa.se www.facebook.com/misa.kompetens Vem är jag Christina Norrlin Sandréus Arbetskonsulent på Misa sedan 2008. IPS

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Ett begripligt, hanterbart och meningsfullt vuxenliv NOVA är en enhet inom vårdbolaget TioHundra. Vi riktar oss

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag

Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag ARBETSBOK I SUPPORTED EMPLOYMENT Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag INNEHÅLL Förord...3 SE-vägen till arbete vad är det?...4 Med arbetsträning och vägledning mot jobb...5 Överenskommelse...6

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 2009-09-10 1 Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 1 Projektets namn: KomBas 2 De tio kommunerna i Sjuhärad/Södra

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Slutrapport Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Uppdraget Effekterna av Supported Employment för övergång i arbete Insatsernas innehåll

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Avslutningskonferensen den 19 november 2015 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

ADHD. på jobbet. Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet

ADHD. på jobbet. Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet ADHD på jobbet Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet 2 Dialogmaterial för en mer tillgänglig och medveten arbetsplats Detta dialogmaterial riktar sig till arbetsgivare och personalgrupper

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd GAP-analys 2012-01-20 för att identifiera och åtgärda gapet mellan befintlig och önskad situation Rekommendationer

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet?

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Anmälan senast 5 maj Erbjudande att delta i Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder nu, tillsammans med Kulturskolerådet och Svensk biblioteksförening,

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER ALLMÄNNA UPPGIFTER Projektets namn: Rapporten har skrivits av: Projektägare: Samverkansparter: Nätkraft Supported Employment Anna-Maria Lundström, Maria Fahlander, Sofia Unnermyr, Sarah Hellman, Anna Jakobsson

Läs mer

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens

Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd. Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens Carpes Yrkeskrav & Socialstyrelsens Allmänna råd Verktyg som kan användas i kartläggning av kompetens stor mängd kompetensutveckling Samverkansprojekt med 19 kommuner. 1 jan 2009 31 mars 2012 Framtagna

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer