Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204"

Transkript

1 Dnr: Son 2010/204 Socialstyrelsens dnr: 6438/ Statsbidrag för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning Slutrapport Meningsfull sysselsättning och vägar till arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på Supported Employment. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla Gabriella Mathur Verksamhetskonsult tel: September 2012

2 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING PERSONALGRUPPER KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL Utvecklingsprogram Utbildningsmodeller/moduler Utbildningsmaterial förteckning Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under UTBILDNINGARNAS OMFATTNING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING RESULTAT OCH EFFEKTER Personal Verksamheter Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete Brukare/patienter/klienter MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUTVECKLINGEN HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKTPLANEN FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID BILAGOR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

3 (12) SAMMANFATTNING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga verksamhet/sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet med att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. Socialförvaltningen ansökte om och blev beviljade statsbidrag ämnade för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Under året har därmed en uppdragsutbildning i metoden ISA Individuellt stöd i Arbete, en svensk variant av Supported Employment, ägt rum. 15 medarbetare inom den kommunala sysselsättningsverksamheten, både LSS och SoL, har deltagit i utbildningen. Utbildningen har omfattat sammanlagt 8 heldagar fördelade på fyra tillfällen á två heldagar. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle fick tillfälle att implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även haft möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stött på med utbildningshandledaren. Ett moment av utbildningssatsningen kvarstår. En föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet kommer att äga rum den 7 december Föreläsningsdagen sker i nära samarbete med intresseföreningen Attention. Till denna föreläsnings dag kommer all personal inom Socialförvaltningen som kommer i kontakt med målgruppen att bjudas in, både på beställarsidan och utförarsidan. Även representanter från den lokala arbetsförmedlingen, försäkringskassan och gymnasieskolan kommer att bjudas in i mån av plats. Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på. Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt.

4 (12) 1. MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. Den dagliga sysselsättningen inom kommunen måste anpassas för att kunna möta denna målgrupps behov på ett mer ändamålsenligt sätt. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att det ska fungera behöver den enskilde få individuellt anpassat stöd från en arbetskonsulent som regelbundet besöker arbetsplatsen och ger sitt stöd dels till den enskilde men även till arbetsgivaren och den kontaktperson som är utsedd av arbetsgivaren att handleda den enskilde. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. De kompetenshöjande insatser som är nödvändiga är utbildningssatsningar i metoden Supported Employment samt en ökad förståelse och kompetens kring just NPF och arbetslivet Målet med projektet är att utbilda medarbetare som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter i metoden Supported Employment. Målet är vidare att denna kunskap ska finnas som grund när man sedan utvecklar sin verksamhet för att kunna ge ett metodiskt och individuellt stöd till personer som har sin dagliga sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute på reguljära arbetsplatser i samhället. Ytterst är målet att hjälpa dessa individer till att nå och behålla ett lönearbete. Detta sista steg måste dock ske i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa varvid ett lokalt samverkans forum har tagit form inom ramen för projektet. Metoden Supported Employment har i många sammanhang visat sig vara effektiv när det gäller att stötta personer med funktionsnedsättningar att få och behålla ett lönearbete. Vi har valt att inhandla utbildning i metoden av Misa AB som har lång erfarenhet av metoden. Utbildningen kallas för ISA Individuellt stöd i arbete och är en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen sker i fyra steg med två utbildningsdagar per steg. 15 medarbetare från Järfälla dagliga verksamhet (LSS) samt socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet Aspen (SoL) deltar i utbildningen. Parallellt med utbildningens fortskridande implementeras arbetssättet i verksamheten. Medarbetarna får hemläxor mellan varje utbildningstillfälle och på så sätt integreras metoden successivt i det dagliga arbetet med brukarna. Även samarbetet med näringslivet på orten upparbetas parallellt t.ex. genom medlemskap i den lokala företagarföreningen på orten.

5 (12) Utbildningen i metoden ISA inleddes med två utbildningsdagar den 16 och 17 april i år. Andra utbildningstillfället ägde rum den 28 och 29 maj, tredje tillfället ägde rum den 3 och 4 september och sista och avslutande tillfället kommer att ske den 8 och 9 oktober. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle hinner implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stöter på med utbildningshandledaren. Utöver utbildning i metoden ISA som riktas till ett begränsat antal medarbetare kommer även medlen att användas till en föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet. Denna föreläsnings dag kommer att rikta sig till en större grupp medarbetare. Behov av kunskap inom området finns inom hela Socialförvaltningen både ute i sysselsättningsverksamheterna samt bland socialsekreterare och LSS/SoL handläggare. Även samarbetspartners från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och den närliggande gymnasieskolan kommer att bjudas in. Denna föreläsnings dag kommer att äga rum den 7 dec. Föreläsningsdagen planeras i samarbete med intresseföreningen Attention. Projektet har styrts av en styrgrupp med representanter från beställarsida och utförarsida inom Socialförvaltningen i kommunen. 2. PERSONALGRUPPER Kompetensförstärkningens satsning på utbildning i metoden Supported Employment/ISA riktar sig till personal som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter och som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska diagnoser främst Aspergers syndrom. Även andra personalgrupper såsom personal inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, boendestöd samt socialsekreterare och LSS/SoL handläggare som har intresse och behov av att få ökad kunskap om målgruppen kommer att få möjlighet att ta del av satsningen under den föreläsnings dag om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet som kommer att hållas i december KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL 3.1. Utbildningsprogram Vi har valt att utbilda personalen i metoden ISA Individuellt stöd i arbete en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om grundläggande verktyg och metoder man som jobbcoach/arbetskonsulent kan använda sig av i sitt arbete. Syftet är vidare att deltagaren ska få en fördjupad erfarenhet av metodarbetet, att deltagaren ska bli säker i arbetet med att ordna praktik- och arbetsplatser samt att bli säker i sin roll i förhållande till arbetsgivare. Målet är även att tillskansa sig verktyg för att kunna utveckla, implementera och planera det fortsatta arbetet på området i den egna verksamheten. Utbildningen omfattar grundkurs och fortsättningskurs fördelat på sammanlagt fyra tillfällen á två hela dagar.

6 (12) Innehåll i utbildningen ISA, individuellt stöd i arbete: Dag 1: - Från institution till medborgarperspektiv Den förändrade yrkesrollen. - ISA-metoden och Supported Employment - Yrkesprofil och kartläggning Dag 2: - Jobbsök - Jobbmatchning - Introduktion till arbetsplatsanalys - Genomförande av arbetsplatsanalys Dag 3: - Att få kontakt med extern arbetsplats - Marknadsföring och företagsinformation - Studiebesök - Introduktion på arbetsplatsen enligt SE, 7-steps eller Try Another way - Supported Employment - Arbetsgivarengagemang - Utveckling på arbetsplatsen - Kontinuerlig återkoppling Dag 4: - Kompletterande stöd - Fortsatt stöd på och utanför arbetsplatsen - Praktisk tillämpning av uppföljande stöd - Nätverksarbete och samverkan - Genomförandeplan - Motivations och målarbete - Arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Möjligheter till anställning och fortsatt stöd Dag 5: - Erfarenhetsutbyte person med egna erfarenheter - Samtalets grunder - Kommunikationens struktur - Introduktion till coachningens tekniker - Aktivt lyssnande - Att coacha i praktiken Dag 6: - Förändringsarbete och lärande - Bemötande och förhållningssätt - Motivation Dag 7: - Möjligheterna i att använda hjälpmedel - Presentation av Arbetsboken - Supported Employment jämförelse med arbetet idag

7 (12) Dag 8: - Fördjupning i Supported Employment - Genomgång av europeiskt kvalitetsarbete när man arbetar med Supported Employment - Vad kan ingå i uppföljande stöd? - Planering av fortsatt arbete på hemmaplan - Sammanfattning av metodarbete - Diplomering och utvärdering Dag 1-4 är grundkurs. Dag 5-8 är fortsättningskurs. Utbildningsdagarna innehåller kontinuerligt hemuppgifter att arbeta med mellan gångerna och redovisning av hemuppgifterna sker vid varje utbildningsdag Utbildningsmodeller/moduler Föreläsningsdagen den 7 december är en utbildningsinsats om NPF, (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förhållande till arbetslivet. Utbildningsinsatsen är tänkt som kunskapspåfyllning inom området både för socialsekreterare och LSS/SoL-handläggare som för personal inom verksamheterna på utförarsidan, t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sysselsättning SoL och LSS. Även samarbetspartners i det lokala samverkansforumet kommer att bjudas in såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, lokala gymnasieskolan m.fl. Föreläsningsdagen planeras innehålla följande moment: 1, NPF-diagnoserna och arbetslivet. 2, Unga vuxna med ADHD, anhöriga till personer med NPF 3, Bemötande, kommunikation och strategier 4, Hjälpmedel och anpassning av den fysiska arbetsplatsen Utbildningsmaterial förteckning Det utbildningsmaterial som används i utbildningen i ISA är följande: - Individuellt stöd i arbete En svensk variant av suported employment Misa kompetens AB. Kurspärm innehållande material för kartläggning, arbetsplatsanalys, överenskommelser, observation och utvärdering m.m. - Europeiska unionen för Supported Employment Verktygslåda - Coachande förhållningssätt: av Misa kompetens 2012 Referensmaterial som inte använts direkt som kurslitteratur men som referenser och tips på egen läsning: - Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad samtalsmodell. Berg I K, DeJong P (2001) - The skilled helper. Egan G (2009) - Här nu och framåt: Lösningsfokus gör mer av det som fungerar. Klingenstierna Hjerth M (2011) - Tre steg till arbete att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment - Statens folkhälsoinstituts websida. (2011) SOMRA Interaktivt kunskapsstöd om Motiverande samtal (MI)

8 (12) 3.4. Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under 2012 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Motiverande samtal (MI) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll? Ange vad! Sätt X här X Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Ange vilken! X 4. UTBILDNINGARNAS OMFATTNING Utbildningens längd (icke högskolekurser) Antal utbildningsdagar Antal deltagare totalt* Deltagare anställda av: Lands ting Kom mun Varav deltagare utan högskoleexamen Annan 0,5-1 dag 1 Ca 60** 25** 50** 10** 2-5 dagar 6-10 dagar

9 (12) Mer än 10 dagar (ange hur många) ** Eftersom utbildningen vid skrivandets stund ännu inte ägt rum vet vi inte det exakta antalet utan siffran är en uppskattning. 5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Eftersom utbildningssatsningen i skrivandets stund inte är färdig har inte uppföljning och utvärdering genomförts ännu. Utvärdering beräknas vara klar tidigast i februari Dock har intervjuer hållits med deltagare i ISA utbildningen för att få en bild av hur man som kursdeltagare upplevt utbildningen. Det som har framkommit där är att man anser att man har fått nya verktyg att arbeta med, både teoretiskt och mer konkreta verktyg att använda sig av i sitt dagliga arbete. Utbildningen har lett till att arbetskonsulenterna känner sig mer förberedda för att ge rätt stöd till personer med placering ute på reguljära arbetsplatser. De anser också att de med verktygens hjälp lättare kan kommunicera med brukarna så att brukarens egen önskan och vilja kommer fram bättre i samtalet. 6. RESULTAT OCH EFFEKTER 6.1. Personal De medel som kommunen beviljades var ämnade för det strategiska området Meningsfull sysselsättning eller rehabilitering till arbete. Genom utbildningen i Supported Employment metoden ISA har den avsedda personalgruppen fått fördjupade kunskaper i hur de kan hjälpa och stötta personer med NPF till en meningsfull sysselsättning ute på reguljära arbetsplatser med målet att på längre eller kortare sikt uppnå en löneanställning med eller utan subvention. Eftersom den sista föreläsningsdagen den 7 december vid skrivandets stund inte har ägt rum så kommer denna punkt enbart att fokusera på ISA utbildningen. Majoriteten av deltagarna i utbildningssatsningen anser att de har fått ökad kompetens och är bättre rustade inför ovan nämnda mål och syfte. Eftersom utbildningen är uppdelad på fyra tillfällen så har deltagarna i perioderna mellan varje utbildningstillfälle kunnat praktisera det de har lärt sig vilket har inneburit att metoden successivt har implementerats i verksamheten. Arbetsgruppen har fått en gemensam metod att arbeta med och ett gemensamt tänk vilket underlättar samsynen kring hur man ska arbeta med uppdraget i praktiken. En av deltagarna har fått förändrade arbetsuppgifter till följd av den förstärkta kompetensen. I förlängningen är det troligt att fler kommer att få delvis förändrade arbetsuppgifter till följd av utbildningssatsningen.

10 (12) 6.2. Verksamheter Verksamheten där majoriteten av deltagarna arbetar är organiserad under kommunens egna dagliga verksamhet (LSS). Resultatet man ser som verksamhet är att personalen är bättre rustade att möta de förväntningar som kommer dels från brukarna själva och även från beställarsidan. Med utbildningen som grund arbetar verksamheten på att sy ihop en egen modell av metoden som passar in i den organisation där man är verksam. Parallellt med kompetensutvecklingsprojektet pågår även ett samverkansarbete med Arbetsförmedlingen i Jakobsberg, Försäkringskassan och Kvarngymnasiet. Detta samarbete är en förutsättning för att personalen som gått utbildningen ska kunna lyckas i sin strävan att hjälpa de individer vars långsiktiga mål är att nå utanför kommunens sysselsättningsalternativ och nå anställning på öppna arbetsmarknaden. Samverkan har under projekttiden intensifierats och fler aktörer har blivit aktiva i samarbetet. Detta kan ses som en positiv bieffekt av utbildningssatsningen och aktörerna i detta samverkansarbete kommer att bjudas in till föreläsningsdagen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet den 7 december Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete I planeringsstadiet av projektet har vi vänt oss till Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för människor med NPF. Förbundet har medlemmar fördelade på 52 lokalföreningar i landet. Vi tog även kontakt med Autism och Aspergerföreningen som i ett tidigt inledningsskede var oss behjälpliga som rådgivande när det gällde idéer på utformning av LSS insatsen daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom. Detta resulterade bland annat i insikten att vi behöver öka kunskapen hos personalen hur man på bästa sätt ger individuellt stöd till brukare som har sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute i samhället då denna typ av sysselsättning tydligt efterfrågas av målgruppen. Av olika anledningar blev det dock Stockholmsföreningen Attention som sedan blev vår samarbetspartner. När det gäller själva utformningen av en av utbildningsaktiviteterna, föreläsningsdagen den 7 dec, är det Riksförbundet Attentions utbildningsavdelning som varit oss behjälpliga med upplägg och föreläsare. Stockholmsföreningen är dock inbjuden att ställa ut i samband med dagen. Attentions eget material kommer att delas ut till deltagarna på föreläsningsdagen. Intresseföreningen har varit till stor hjälp som bollplank och när det gäller utformningen av delar av utbildningsaktiviteterna. Den upparbetade relationen kommer förhoppningsvis att kunna leda till flera samarbetstillfällen i framtiden Brukare Genom att starta upp denna typ av sysselsättningsverksamhet med fokus på individuella placeringar ute på arbetsplatser har vi tagit tillvara brukares och intresseföreningars önskemål om hur den kommunala sysselsättningsverksamheten bör breddas och organiseras.

11 (12) 7. MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUT- VECKLINGEN Vid årets slut förväntas metoden ISA vara implementerad i den ordinarie verksamheten och ingå som basutbildning för den personal som har till uppgift att ge individuellt stöd till de personer som har sin sysselsättning förlagd till ordinarie arbetsplatser. Utbildningssatsningen är tänkt att bidra till en långsiktig kunskap och förhöjd kompetensnivå hos personalen samtidigt som metoder och rutiner utvecklas parallellt. Även om metodens arbetssätt kommer att vara implementerad vid årsskiftet så kommer utvecklingsarbetet att vara ett långsiktigt arbete för verksamheten. Rutiner kommer att behöva justeras och kontakter med andra aktörer och näringslivet måste upprätthållas och intensifieras. 8. HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKT- PLANEN Den tidsplan som fanns med i projektplanen har inte kunnat hållas. Den var alltför optimistisk. Första momentet i utbildningssatsningen - Föreläsningstillfällen 2 st var tänkta att hållas redan under våren 2012 vilket inte blev fallet utan de två föreläsningstillfällena kommer att slås ihop till en heldag och hållas i december månad Moment 2 och 3 har följt tidsplanen. Moment 2 ägde rum under våren 2012 och moment 3 ägde rum under hösten som planerat. Organisationsförändringar inom Järfälla dagliga verksamhet har lett till att implementeringen av metoder och arbetssätt inte har kommit igång i den omfattning som planerades i inledningsskedet. Verksamhetsledare för verksamheten där ISA metoden kommer att ha sitt fäste, Samhällsspåret, har avslutat sin anställning och en ny verksamhetsledare har rekryterats. Detta har lett till vissa förseningar gällande implementeringen av metoden och utvecklandet av nya rutiner. I planeringsskedet av ansökan var även Psykosmottagningen, Psykiatri Nordväst inom Stockholms läns landsting medsökande men då fokus är på området sysselsättning och rehabilitering till arbete valde man att dra sig ur samarbetet då man inte ansåg detta vara ett prioriterat område. Vi valde ändå att ansöka och förklarade givetvis detta i inledningen av projektplanen. Vi ser dock samverkan mellan kommun och landsting som oerhört viktigt och lokal överenskommelse för samverkan finns upprättad. 9. FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i någon form av löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på.

12 (12) Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt. I ett längre perspektiv förväntas effekter i form av fler personer från målgruppen som får sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar på reguljära arbetsplatser och fler personer som får möjlighet att komma vidare till löneanställning.

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-01-23 DNR SN 2011.118 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER

Slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER ALLMÄNNA UPPGIFTER Projektets namn: Rapporten har skrivits av: Projektägare: Samverkansparter: Nätkraft Supported Employment Anna-Maria Lundström, Maria Fahlander, Sofia Unnermyr, Sarah Hellman, Anna Jakobsson

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Socialpsykiatri, Umeå Kommun

Socialpsykiatri, Umeå Kommun Socialpsykiatri, Umeå Kommun Verksamhetsplan för socialpsykiatrin 2014-15 Socialpsykiatrin skall vara en attraktiv verksamhet som genom delaktighet skapar god kvalité 2 av 6 Inledning Denna verksamhetsplan

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Projektet Unga i Huset

Projektet Unga i Huset 1 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län. 3 Delrapport 1 Datum 1 september 2012 31 januari 2013 2013-02-27 Projektet erbjuder 10-20 arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 010-01 En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sammanställt av: Aruna Wallell Projektledare UtiJobb INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Attention 2. Projektet Vägar till jobb 3. Vad presenterar vi för arbetsgivare 4. Projektets resultat och framtidsplaner 5. Frågor 6. Länkar och kontaktuppgifter Emma

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi?

Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Hur gör vi? Vårt namn Metodutveckling Individuellt stöd Samhällsinriktning Arbetsinriktning 4 SL 2005-05-17 Fakta om Misa Startade 1994 i Järfälla

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET

Verksamhetsplan 2012. för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Verksamhetsplan 12 för SOLSTENS DAGLIGA VERKSAMHET Februari 12 2(7) DAGLIG VERKSAMHET Områdeschef Enhetschef Enhetschef Gärdesgården Arbetskraften Solstens DV Solhem Inledning Arbetets innehåll har i vårt

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer