Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204"

Transkript

1 Dnr: Son 2010/204 Socialstyrelsens dnr: 6438/ Statsbidrag för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning Slutrapport Meningsfull sysselsättning och vägar till arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på Supported Employment. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla Gabriella Mathur Verksamhetskonsult tel: September 2012

2 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING PERSONALGRUPPER KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL Utvecklingsprogram Utbildningsmodeller/moduler Utbildningsmaterial förteckning Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under UTBILDNINGARNAS OMFATTNING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING RESULTAT OCH EFFEKTER Personal Verksamheter Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete Brukare/patienter/klienter MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUTVECKLINGEN HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKTPLANEN FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID BILAGOR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

3 (12) SAMMANFATTNING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga verksamhet/sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet med att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. Socialförvaltningen ansökte om och blev beviljade statsbidrag ämnade för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Under året har därmed en uppdragsutbildning i metoden ISA Individuellt stöd i Arbete, en svensk variant av Supported Employment, ägt rum. 15 medarbetare inom den kommunala sysselsättningsverksamheten, både LSS och SoL, har deltagit i utbildningen. Utbildningen har omfattat sammanlagt 8 heldagar fördelade på fyra tillfällen á två heldagar. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle fick tillfälle att implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även haft möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stött på med utbildningshandledaren. Ett moment av utbildningssatsningen kvarstår. En föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet kommer att äga rum den 7 december Föreläsningsdagen sker i nära samarbete med intresseföreningen Attention. Till denna föreläsnings dag kommer all personal inom Socialförvaltningen som kommer i kontakt med målgruppen att bjudas in, både på beställarsidan och utförarsidan. Även representanter från den lokala arbetsförmedlingen, försäkringskassan och gymnasieskolan kommer att bjudas in i mån av plats. Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på. Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt.

4 (12) 1. MÅL, LÄGE OCH UTVECKLING En målgrupp som de senaste åren har ökat markant inom våra verksamheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna målgrupp efterfrågar i hög grad att få vara delaktig i arbetslivet och vill inte klassificeras som funktionshindrade, ofta anser de att samhällets stöd inte passar dem. Ett av de områden som Järfälla Kommun vill prioritera är meningsfull sysselsättning samt att finna nya vägar till arbete för denna målgrupp. Den dagliga sysselsättningen inom kommunen måste anpassas för att kunna möta denna målgrupps behov på ett mer ändamålsenligt sätt. En form av sysselsättning som efterfrågas starkt av såväl den enskilde som intresseorganisationer är möjligheten att få ha sin dagliga sysselsättning i form av en enskild placering förlagd till en reguljär arbetsplats. För att det ska fungera behöver den enskilde få individuellt anpassat stöd från en arbetskonsulent som regelbundet besöker arbetsplatsen och ger sitt stöd dels till den enskilde men även till arbetsgivaren och den kontaktperson som är utsedd av arbetsgivaren att handleda den enskilde. För att kunna möta denna efterfrågan pågår en satsning inom Järfälla kommuns egen regiverksamhet att starta upp en sysselsättningsverksamhet som tillhandahåller arbetskonsulenter som ska ge den enskilde ett individuellt anpassat stöd ute på reguljära arbetsplatser. För att denna verksamhet ska fungera optimalt och hålla en hög kvalitet behövs kompetensutveckling inom området. De kompetenshöjande insatser som är nödvändiga är utbildningssatsningar i metoden Supported Employment samt en ökad förståelse och kompetens kring just NPF och arbetslivet Målet med projektet är att utbilda medarbetare som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter i metoden Supported Employment. Målet är vidare att denna kunskap ska finnas som grund när man sedan utvecklar sin verksamhet för att kunna ge ett metodiskt och individuellt stöd till personer som har sin dagliga sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute på reguljära arbetsplatser i samhället. Ytterst är målet att hjälpa dessa individer till att nå och behålla ett lönearbete. Detta sista steg måste dock ske i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa varvid ett lokalt samverkans forum har tagit form inom ramen för projektet. Metoden Supported Employment har i många sammanhang visat sig vara effektiv när det gäller att stötta personer med funktionsnedsättningar att få och behålla ett lönearbete. Vi har valt att inhandla utbildning i metoden av Misa AB som har lång erfarenhet av metoden. Utbildningen kallas för ISA Individuellt stöd i arbete och är en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen sker i fyra steg med två utbildningsdagar per steg. 15 medarbetare från Järfälla dagliga verksamhet (LSS) samt socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet Aspen (SoL) deltar i utbildningen. Parallellt med utbildningens fortskridande implementeras arbetssättet i verksamheten. Medarbetarna får hemläxor mellan varje utbildningstillfälle och på så sätt integreras metoden successivt i det dagliga arbetet med brukarna. Även samarbetet med näringslivet på orten upparbetas parallellt t.ex. genom medlemskap i den lokala företagarföreningen på orten.

5 (12) Utbildningen i metoden ISA inleddes med två utbildningsdagar den 16 och 17 april i år. Andra utbildningstillfället ägde rum den 28 och 29 maj, tredje tillfället ägde rum den 3 och 4 september och sista och avslutande tillfället kommer att ske den 8 och 9 oktober. Tanken med att dela upp utbildningen i fyra tillfällen är att medarbetarna mellan varje utbildningstillfälle hinner implementera de nya kunskaperna och metoderna i sitt dagliga arbete och att implementeringen sker successivt. De har även möjligheten att ta upp de svårigheter och problem de stöter på med utbildningshandledaren. Utöver utbildning i metoden ISA som riktas till ett begränsat antal medarbetare kommer även medlen att användas till en föreläsnings dag med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet. Denna föreläsnings dag kommer att rikta sig till en större grupp medarbetare. Behov av kunskap inom området finns inom hela Socialförvaltningen både ute i sysselsättningsverksamheterna samt bland socialsekreterare och LSS/SoL handläggare. Även samarbetspartners från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och den närliggande gymnasieskolan kommer att bjudas in. Denna föreläsnings dag kommer att äga rum den 7 dec. Föreläsningsdagen planeras i samarbete med intresseföreningen Attention. Projektet har styrts av en styrgrupp med representanter från beställarsida och utförarsida inom Socialförvaltningen i kommunen. 2. PERSONALGRUPPER Kompetensförstärkningens satsning på utbildning i metoden Supported Employment/ISA riktar sig till personal som arbetar inom kommunens sysselsättningsverksamheter och som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska diagnoser främst Aspergers syndrom. Även andra personalgrupper såsom personal inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, boendestöd samt socialsekreterare och LSS/SoL handläggare som har intresse och behov av att få ökad kunskap om målgruppen kommer att få möjlighet att ta del av satsningen under den föreläsnings dag om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivet som kommer att hållas i december KOMPETENSSATSNINGENS INNEHÅLL 3.1. Utbildningsprogram Vi har valt att utbilda personalen i metoden ISA Individuellt stöd i arbete en svensk variant av Supported Employment. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om grundläggande verktyg och metoder man som jobbcoach/arbetskonsulent kan använda sig av i sitt arbete. Syftet är vidare att deltagaren ska få en fördjupad erfarenhet av metodarbetet, att deltagaren ska bli säker i arbetet med att ordna praktik- och arbetsplatser samt att bli säker i sin roll i förhållande till arbetsgivare. Målet är även att tillskansa sig verktyg för att kunna utveckla, implementera och planera det fortsatta arbetet på området i den egna verksamheten. Utbildningen omfattar grundkurs och fortsättningskurs fördelat på sammanlagt fyra tillfällen á två hela dagar.

6 (12) Innehåll i utbildningen ISA, individuellt stöd i arbete: Dag 1: - Från institution till medborgarperspektiv Den förändrade yrkesrollen. - ISA-metoden och Supported Employment - Yrkesprofil och kartläggning Dag 2: - Jobbsök - Jobbmatchning - Introduktion till arbetsplatsanalys - Genomförande av arbetsplatsanalys Dag 3: - Att få kontakt med extern arbetsplats - Marknadsföring och företagsinformation - Studiebesök - Introduktion på arbetsplatsen enligt SE, 7-steps eller Try Another way - Supported Employment - Arbetsgivarengagemang - Utveckling på arbetsplatsen - Kontinuerlig återkoppling Dag 4: - Kompletterande stöd - Fortsatt stöd på och utanför arbetsplatsen - Praktisk tillämpning av uppföljande stöd - Nätverksarbete och samverkan - Genomförandeplan - Motivations och målarbete - Arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Möjligheter till anställning och fortsatt stöd Dag 5: - Erfarenhetsutbyte person med egna erfarenheter - Samtalets grunder - Kommunikationens struktur - Introduktion till coachningens tekniker - Aktivt lyssnande - Att coacha i praktiken Dag 6: - Förändringsarbete och lärande - Bemötande och förhållningssätt - Motivation Dag 7: - Möjligheterna i att använda hjälpmedel - Presentation av Arbetsboken - Supported Employment jämförelse med arbetet idag

7 (12) Dag 8: - Fördjupning i Supported Employment - Genomgång av europeiskt kvalitetsarbete när man arbetar med Supported Employment - Vad kan ingå i uppföljande stöd? - Planering av fortsatt arbete på hemmaplan - Sammanfattning av metodarbete - Diplomering och utvärdering Dag 1-4 är grundkurs. Dag 5-8 är fortsättningskurs. Utbildningsdagarna innehåller kontinuerligt hemuppgifter att arbeta med mellan gångerna och redovisning av hemuppgifterna sker vid varje utbildningsdag Utbildningsmodeller/moduler Föreläsningsdagen den 7 december är en utbildningsinsats om NPF, (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förhållande till arbetslivet. Utbildningsinsatsen är tänkt som kunskapspåfyllning inom området både för socialsekreterare och LSS/SoL-handläggare som för personal inom verksamheterna på utförarsidan, t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sysselsättning SoL och LSS. Även samarbetspartners i det lokala samverkansforumet kommer att bjudas in såsom arbetsförmedling, försäkringskassa, lokala gymnasieskolan m.fl. Föreläsningsdagen planeras innehålla följande moment: 1, NPF-diagnoserna och arbetslivet. 2, Unga vuxna med ADHD, anhöriga till personer med NPF 3, Bemötande, kommunikation och strategier 4, Hjälpmedel och anpassning av den fysiska arbetsplatsen Utbildningsmaterial förteckning Det utbildningsmaterial som används i utbildningen i ISA är följande: - Individuellt stöd i arbete En svensk variant av suported employment Misa kompetens AB. Kurspärm innehållande material för kartläggning, arbetsplatsanalys, överenskommelser, observation och utvärdering m.m. - Europeiska unionen för Supported Employment Verktygslåda - Coachande förhållningssätt: av Misa kompetens 2012 Referensmaterial som inte använts direkt som kurslitteratur men som referenser och tips på egen läsning: - Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad samtalsmodell. Berg I K, DeJong P (2001) - The skilled helper. Egan G (2009) - Här nu och framåt: Lösningsfokus gör mer av det som fungerar. Klingenstierna Hjerth M (2011) - Tre steg till arbete att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment - Statens folkhälsoinstituts websida. (2011) SOMRA Interaktivt kunskapsstöd om Motiverande samtal (MI)

8 (12) 3.4. Kategorisering av projektets innehåll och inriktning under 2012 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Motiverande samtal (MI) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll? Ange vad! Sätt X här X Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under 2012 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Ange vilken! X 4. UTBILDNINGARNAS OMFATTNING Utbildningens längd (icke högskolekurser) Antal utbildningsdagar Antal deltagare totalt* Deltagare anställda av: Lands ting Kom mun Varav deltagare utan högskoleexamen Annan 0,5-1 dag 1 Ca 60** 25** 50** 10** 2-5 dagar 6-10 dagar

9 (12) Mer än 10 dagar (ange hur många) ** Eftersom utbildningen vid skrivandets stund ännu inte ägt rum vet vi inte det exakta antalet utan siffran är en uppskattning. 5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Eftersom utbildningssatsningen i skrivandets stund inte är färdig har inte uppföljning och utvärdering genomförts ännu. Utvärdering beräknas vara klar tidigast i februari Dock har intervjuer hållits med deltagare i ISA utbildningen för att få en bild av hur man som kursdeltagare upplevt utbildningen. Det som har framkommit där är att man anser att man har fått nya verktyg att arbeta med, både teoretiskt och mer konkreta verktyg att använda sig av i sitt dagliga arbete. Utbildningen har lett till att arbetskonsulenterna känner sig mer förberedda för att ge rätt stöd till personer med placering ute på reguljära arbetsplatser. De anser också att de med verktygens hjälp lättare kan kommunicera med brukarna så att brukarens egen önskan och vilja kommer fram bättre i samtalet. 6. RESULTAT OCH EFFEKTER 6.1. Personal De medel som kommunen beviljades var ämnade för det strategiska området Meningsfull sysselsättning eller rehabilitering till arbete. Genom utbildningen i Supported Employment metoden ISA har den avsedda personalgruppen fått fördjupade kunskaper i hur de kan hjälpa och stötta personer med NPF till en meningsfull sysselsättning ute på reguljära arbetsplatser med målet att på längre eller kortare sikt uppnå en löneanställning med eller utan subvention. Eftersom den sista föreläsningsdagen den 7 december vid skrivandets stund inte har ägt rum så kommer denna punkt enbart att fokusera på ISA utbildningen. Majoriteten av deltagarna i utbildningssatsningen anser att de har fått ökad kompetens och är bättre rustade inför ovan nämnda mål och syfte. Eftersom utbildningen är uppdelad på fyra tillfällen så har deltagarna i perioderna mellan varje utbildningstillfälle kunnat praktisera det de har lärt sig vilket har inneburit att metoden successivt har implementerats i verksamheten. Arbetsgruppen har fått en gemensam metod att arbeta med och ett gemensamt tänk vilket underlättar samsynen kring hur man ska arbeta med uppdraget i praktiken. En av deltagarna har fått förändrade arbetsuppgifter till följd av den förstärkta kompetensen. I förlängningen är det troligt att fler kommer att få delvis förändrade arbetsuppgifter till följd av utbildningssatsningen.

10 (12) 6.2. Verksamheter Verksamheten där majoriteten av deltagarna arbetar är organiserad under kommunens egna dagliga verksamhet (LSS). Resultatet man ser som verksamhet är att personalen är bättre rustade att möta de förväntningar som kommer dels från brukarna själva och även från beställarsidan. Med utbildningen som grund arbetar verksamheten på att sy ihop en egen modell av metoden som passar in i den organisation där man är verksam. Parallellt med kompetensutvecklingsprojektet pågår även ett samverkansarbete med Arbetsförmedlingen i Jakobsberg, Försäkringskassan och Kvarngymnasiet. Detta samarbete är en förutsättning för att personalen som gått utbildningen ska kunna lyckas i sin strävan att hjälpa de individer vars långsiktiga mål är att nå utanför kommunens sysselsättningsalternativ och nå anställning på öppna arbetsmarknaden. Samverkan har under projekttiden intensifierats och fler aktörer har blivit aktiva i samarbetet. Detta kan ses som en positiv bieffekt av utbildningssatsningen och aktörerna i detta samverkansarbete kommer att bjudas in till föreläsningsdagen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetslivet den 7 december Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete I planeringsstadiet av projektet har vi vänt oss till Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för människor med NPF. Förbundet har medlemmar fördelade på 52 lokalföreningar i landet. Vi tog även kontakt med Autism och Aspergerföreningen som i ett tidigt inledningsskede var oss behjälpliga som rådgivande när det gällde idéer på utformning av LSS insatsen daglig verksamhet för personer med Aspergers syndrom. Detta resulterade bland annat i insikten att vi behöver öka kunskapen hos personalen hur man på bästa sätt ger individuellt stöd till brukare som har sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar ute i samhället då denna typ av sysselsättning tydligt efterfrågas av målgruppen. Av olika anledningar blev det dock Stockholmsföreningen Attention som sedan blev vår samarbetspartner. När det gäller själva utformningen av en av utbildningsaktiviteterna, föreläsningsdagen den 7 dec, är det Riksförbundet Attentions utbildningsavdelning som varit oss behjälpliga med upplägg och föreläsare. Stockholmsföreningen är dock inbjuden att ställa ut i samband med dagen. Attentions eget material kommer att delas ut till deltagarna på föreläsningsdagen. Intresseföreningen har varit till stor hjälp som bollplank och när det gäller utformningen av delar av utbildningsaktiviteterna. Den upparbetade relationen kommer förhoppningsvis att kunna leda till flera samarbetstillfällen i framtiden Brukare Genom att starta upp denna typ av sysselsättningsverksamhet med fokus på individuella placeringar ute på arbetsplatser har vi tagit tillvara brukares och intresseföreningars önskemål om hur den kommunala sysselsättningsverksamheten bör breddas och organiseras.

11 (12) 7. MÅLET ATT MER LÅNGSIKTIGT TRYGGA KOMPETENSUT- VECKLINGEN Vid årets slut förväntas metoden ISA vara implementerad i den ordinarie verksamheten och ingå som basutbildning för den personal som har till uppgift att ge individuellt stöd till de personer som har sin sysselsättning förlagd till ordinarie arbetsplatser. Utbildningssatsningen är tänkt att bidra till en långsiktig kunskap och förhöjd kompetensnivå hos personalen samtidigt som metoder och rutiner utvecklas parallellt. Även om metodens arbetssätt kommer att vara implementerad vid årsskiftet så kommer utvecklingsarbetet att vara ett långsiktigt arbete för verksamheten. Rutiner kommer att behöva justeras och kontakter med andra aktörer och näringslivet måste upprätthållas och intensifieras. 8. HINDER OCH EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN PROJEKT- PLANEN Den tidsplan som fanns med i projektplanen har inte kunnat hållas. Den var alltför optimistisk. Första momentet i utbildningssatsningen - Föreläsningstillfällen 2 st var tänkta att hållas redan under våren 2012 vilket inte blev fallet utan de två föreläsningstillfällena kommer att slås ihop till en heldag och hållas i december månad Moment 2 och 3 har följt tidsplanen. Moment 2 ägde rum under våren 2012 och moment 3 ägde rum under hösten som planerat. Organisationsförändringar inom Järfälla dagliga verksamhet har lett till att implementeringen av metoder och arbetssätt inte har kommit igång i den omfattning som planerades i inledningsskedet. Verksamhetsledare för verksamheten där ISA metoden kommer att ha sitt fäste, Samhällsspåret, har avslutat sin anställning och en ny verksamhetsledare har rekryterats. Detta har lett till vissa förseningar gällande implementeringen av metoden och utvecklandet av nya rutiner. I planeringsskedet av ansökan var även Psykosmottagningen, Psykiatri Nordväst inom Stockholms läns landsting medsökande men då fokus är på området sysselsättning och rehabilitering till arbete valde man att dra sig ur samarbetet då man inte ansåg detta vara ett prioriterat område. Vi valde ändå att ansöka och förklarade givetvis detta i inledningen av projektplanen. Vi ser dock samverkan mellan kommun och landsting som oerhört viktigt och lokal överenskommelse för samverkan finns upprättad. 9. FRAMGÅNGSFAKTORER OCH FRAMTID Utbildningssatsningen har lagt grunden till ett systematiskt och strukturerat sätt att gå till väga för att öka brukarnas möjlighet att få sin sysselsättning förlagd till reguljära arbetsplatser och i de fall där det är möjligt hjälpa brukarna att komma vidare ut i någon form av löneanställning via den lokala samverkan som sker med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kursdeltagarna har fått redskap, både teoretiska och praktiskt/konkreta, för att arbeta metodiskt med uppdraget. En framgångsfaktor som vi ser är att inte bara medarbetare i arbetslaget utan även samordnare och arbetsledare har deltagit i kursen och därmed fått samma kunskaper och grund att stå på.

12 (12) Tillsammans har arbetsgruppen för avsikt att med utbildningen som grund arbeta vidare med att finna rutiner och arbetssätt som passar in i den organisation och den ekonomiska situation där man befinner sig. Detta är dock en process och som behöver få ta tid och inte en byggnad som står klar över en natt. I ett längre perspektiv förväntas effekter i form av fler personer från målgruppen som får sin sysselsättning förlagd till enskilda placeringar på reguljära arbetsplatser och fler personer som får möjlighet att komma vidare till löneanställning.

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser 2009 2012 Innehåll 4 Varför KomAn? 6 Syfte & mål 8 Målgrupp 10 KomAns insatser och stöd 13 Mobiliseringskurser 16 Anpassad vuxenutbildning 20 Supported Employment 28 Socialt företagande 32 Projektets parter

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutrapport Projekt ArbetsRätt. Sammanfattning. Projektperiod: 2009-05-01 2012-04-30 Diarienummer: 2009-3050042

Slutrapport Projekt ArbetsRätt. Sammanfattning. Projektperiod: 2009-05-01 2012-04-30 Diarienummer: 2009-3050042 1(16) Slutrapport Projekt ArbetsRätt Projektperiod: 2009-05-01 2012-04-30 Diarienummer: 2009-3050042 Sammanfattning Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska Socialfonden, ESF och var ett

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande

Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Eskilstuna kommun & Västerås stad Innehåll 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Slutrapportens syfte...3 2.3. Utvärderingens

Läs mer

De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare DOA De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare 1 Furuboda Arbetsmarknad och HSO Skåne har under tre års tid drivit projektet Stegen in i arbetslivet,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer