UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING"

Transkript

1 UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet utfört av: Malin Brandt, Vingåkers kommun Sabina Pandic, Vingåker kommun Håkan Brinkman, psykiatriska öppenvårdsmottagningen Katrineholm Jan Erik Roos, psykiatriska öppenvårdsmottagningen Katrineholm 1

2 Inledning Näckrosprojektet är förankrat i socialstyrelsens nationella riktlinjer där ESL rekommenderas som metod. Syftet med Näckrosprojektet är bland annat att förstärka brukarens delaktighet genom att förbättra samarbetet mellan kommun och landsting. ESL ingår i de utbildningar som finns i Näckrosprojektet och som vi deltagit i. ESL Metodiken (Ett självständigt Liv) är ett komplement till medicinering och träning. Målet med ESL är att individen ska leva ett mer självständigt liv, minska återfall, få kunskap om funktionsnedsättning och fungera bättre socialt. Vi har inriktat oss på att förbättra den sociala kompetensen i den ESL grupp vi haft. Vi har utgått från ESL steg för steg och tillhörande handbok. För att möjliggöra för deltagarna att delta i ESL - utbildningen så ordnade vi skjuts från Katrineholm till Vingåker. Under resan kom många spontana och intressanta samtal upp. MED GOD VILJA OCH STORT INTRESSE HAR VI GENOMFÖRT UPPDRAGET MED GLÄDJE 2

3 Dokumentation av en ESL grupp ht2010 -vt2011 i Vingåker Sammanfattning: Vi i kommun/landsting gick grundutbildning ESL höst/vinter 09. Malin Brandt och Sabina Pandic, boendestödjare i Vingåkers kommun samt Jan-Erik Roos och Håkan Brinkman, skötare på landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagning i Katrineholm. Ett år efter utbildningen och efter flera handledningstillfällen och förberedelseträffar startades ESL-gruppen. Gruppen startade med fyra deltagare, efter andra träffen valde en av deltagarna att inte fortsätta. Tema "Lyssna konversera" valdes för utbildningen. Gruppen träffades vid åtta utbildningstillfällen, började i nov-10 och avslutades i maj-11. Närvaron i gruppen var god och intresset högt. Känslan från en av deltagarna var att detta är en överlevnadskurs och att äntligen kunna sätta sin situation i ord. Som gruppledare har arbetet med ESL givit oss en bra grund att få en professionell och ömsesidig relation med deltagarna. Det har varit både spännande och inspirerande att följa deltagarnas utveckling i gruppen. Dessutom har det varit värdefullt för samarbetetsklimatet mellan kommun och landsting. Vi är övertygade om att vårt samarbete gagnar såväl brukare som personal. Förberedelse inför start av ESL-grupp Våra respektive chefer efterfrågade om intresse fanns att starta en ESL-grupp med personal från kommun och landsting. Vi nappade på förslaget och undertecknade beslöt att starta en ESLgrupp hösten -09. Samarbetet startade mars-10 med att vi träffades och la upp ramarna för samarbetet. Då bestämdes övergripande ramar, struktur och innehåll på utbildningen, samt inbjudan och intresseanmälan till deltagarna. Som hjälp att starta upp hade vi fyra metodhandledningstillfällen med handledare Anna Widell. Vi gruppledare hade fem planeringsträffar innan start. Mail användes flitigt under hela processen mellan gruppledare, chefer och handledaren. Att avsätta tid för att få ett fungerande team var en nödvändig förutsättning. 3

4 Kursupplägg och struktur. ESL gruppen träffades vid åtta utbildningstillfällen. Gruppledarna träffades mellan varje utbildningstillfälle för utvärdering och vidare planering samt metodhandledningsstöd vid tre tillfällen. Vi valde tema "Lyssna konversera" ur ESL manualen steg för steg. Den ansåg vi vara en bra inledning för att starta en ESL - grupp och en bra grund för fortsatt arbete i ESL manualen. Det är viktigt att kunna lyssna och formulera sig i olika vardagssituationer. Första ESL träffen gav möjlighet att lära känna varandra och vi presenterade kursmaterialet. Träff två sju, arbetade vi med kapitlet "Lyssna konversera". Metoden vi använde var speglingsövningar, övningar, hemuppgifter, reflektioner med utbyte av personliga erfarenheter. Varje deltagare hade möjlighet att formulera personliga mål. Vid avslutande åttonde träffen, fick deltagarna utvärdera sina personliga mål och kursen, se rubrik deltagarnas utvärdering. Dagordning för ESL träffarna: Välkommen och dagens tema Repetition av förgående utbildningstillfälle Genomgång av hemuppgift Fikarast Dagens tema Ny hemuppgift Sammanfattning Avslutning Deltagarnas utvärdering Deltagarna utvärderade sina personliga mål som formulerades i början av utbildningen; - "Vet inte vad jag ska säga/blir bara tyst. Tänker bara på annat. Vill tillföra något i samtalet". - "Bryta tankestopp när jag blir orolig, till exempel om diabetes. Kunna kontakta någon vid oro/frågor. Kunna göra sig förstådd". - "Uppfyllt alla mål". Deltagarna tycker att de delvis har uppnått sina uppsatta mål. Citat från deltagarna; - Överlevnadskurs och ta vara på mitt liv - Lära sig vara här och nu - Att kunna göra sig förstådd - Det är något jag alltid har behövt 4

5 Vad tycker du om den ESL-utbildningen du gått? Några utvärderingsfrågor! 1. Hur anser du att ESL - utbildningen i sin helhet varit Dålig, bra, mycket bra Eventuell kommentar:.. 2. Skulle du vilja gå en fortsättning på ESL - utbildningen om det var möjligt? Ja. Nej. Eventuell kommentar: Hur viktigt har det varit för dig med fika under tillfällena Viktigt, ganska viktig, mindre viktigt Eventuell kommentar:.. 4. Skulle du rekommendera någon du känner att gå en ESL utbildning? Ja Nej Eventuell kommentar: 5. Har du något råd du vill ge kursledarna? Utvärdering av deltagarna: Fråga 1: 3/3 ansåg att kursen i helhet var bra Fråga 2: 2/3 önskar en fortsättning, 1/3 nej Fråga 3: 1/3 viktigt, 1/3 bra, 1/3 ganska viktigt Fråga 4: 1/3 JA, 1/3 Nej, 1/3 Vet ej Fråga 5: 1/3 Nej, 1/3 Bra upplagt, saknar en dator, 1/3 ingen kommentar 5

6 Gruppledarnas utvärdering. Det var glädjande att närvaron av kursdeltagare var hög och intresset var stort. Det var en stor utmaning för några att ingå i gruppen. Det var inspirerande för oss att få ta del av deltagarnas vilja att komma framåt och utvecklas. Det känns som att vi har deltagit i ett viktigt förändringsarbete. Vi har lärt oss att ingenting är omöjligt. Det har varit roligt att möta deltagarna i en annan miljö. Det skapades ett avspänt umgänge med mycket humor och glädje. Vi fick bättre inblick i deltagarnas vardagsfrågor och samtidig mera inblick i varandras verksamheter. Det vi har fått kämpa med är att kunna avsätta tid för planering samt det geografiska avståndet. Vi fick också jobba lite med att motivera deltagarna att ingå i grupp. Individens betydelse framgår mera i en liten grupp. Varje individ är viktig och har sin roll. Våra yrkesroller har kompletterat varandra bra. Det som vi tycker har gagnat deltagarna: Att träffa en boendestödjare under ESL utbildningen samt en deltagare som har boendestöd, väckte tankar på att kunna få egen boendestödjare. Berättelserna om hur insatserna kan se ut, öppnade dörren för deltagaren att ta emot hjälp och ansöka om boendestödjarinsatser. Innan ESL utbildningen har försök gjorts att motivera till boendestöd i många år. Tips till dig som vill starta en ESL - grupp: - Förankra med chefer och arbetskamrater - Handledning är viktigt för att komma igång och för genomförandet - Vi tycker att det har varit bra med jämn könsfördelning - Viktigt med regelbundna ESL träffar, till exempel varje vecka - Träffas som gruppledare för att utvärdera och planera mellan varje utbildningstillfälle - Det är viktigt att deltagarna har möjlighet att formulerar sina egna personliga mål - Kafferepsstämning och humor förstärker den goda gemenskapen - Hitta glädje i varje möte, ge mycket positiv feedback - Låt det ta tid, gå långsamt framåt i manualen - Följ checklista - Öppenhet/ärlighet är viktigt mellan gruppledarna - Använd övningar ofta Viktigt att informera respektive arbetsgrupp om ESL arbetet genom bland annat arbetsplatsträffar. För oss har det varit viktigt att ha avbytare vid eventuell frånvaro. Varje gruppdeltagare ska bemötas som en egen individ och har likvärdig rätt att få sin röst hörd. Genusjämvikt i gruppledarfunktionen och i gruppen är viktigt för inflytandet. Gruppen tog gemensamma beslut där respekt för individens åsikt var viktig. 6

7 Utvärdering av samarbetet mellan socialpsykiatrin i Vingåkers kommun och psykiatriska öppenvården i Sörmlands Läns Landstinget Katrineholm Näckrosprojektet är förankrat i socialstyrelsens nationella riktlinjer där ESL rekommenderas som metod. Syftet med Näckrosprojektet är bland annat att förstärka brukarens delaktighet genom att förbättra samarbetet mellan kommun och landsting. Näckrosprojektet genomförde en gemensam grundutbildning för kommun och landsting. Chefernas intresse möjliggjorde detta samarbete mellan Vingåkers kommun och Sörmlands läns landsting. Vi gruppledare träffades genom ESL metodhandledning. Där föddes tanken att starta en gemensam ESL -grupp. Idén förankrades i handledningsgruppen och på arbetsplatsträffar. Vi startade ett samarbete mellan Vingåkers kommun och Sörmlands läns landsting med intresse och vilja att genomföra en ESL grupp. Brukarna fick kännedom om att lyssna, konversera och spegla i vardagliga situationer genom att öva i gruppen. De har även fått möjligheten att möta personal från kommun och landsting i ett gemensamt projekt. Ett gott exempel på hur ESL kurs ha gagnat en av deltagarna; Tanken att kunna få egen boendestödjare väcktes under kursens gång. Att träffa en boendestödjare under ESL utbildningen och en deltagare som har boendestöd. Berättelserna om hur insatserna kan se ut, öppnade dörren för deltagaren att ta emot hjälpen och ansöka om boendestödjarinsatser. Innan ESL utbildningen har försök gjorts att motivera till boendestöd i många år. Ett fortsatt samarbete mellan Vingåkers kommun och Sörmlands läns landsting skulle gynna våra kursdeltagare. De skulle ges en förbättrad förutsättning till ett mer självständigt liv och en bättre psykiskt hälsa med högre livskvalitet. Önskas råd och tips mejla oss: 7

8 Vi tackar dem som gjort detta miniprojekt möjligt. Vi tackar framförallt de brukare som har haft viljan och modet, att delta och dela med sig av sina livserfarenheter. Tack till Näckrosprojektet samt projektledarna Maria Skagerström samt Maria Skarin för initiativet till utbildning i ESL och miniprojekten. Tack till Anna Widell som handlett, utbildat oss i ESL och varit aktiv, engagerad och stödjande i vårt arbete samt svarat på alla våra frågor. Tack till våra respektive chefer Mikael Malm, Ann-Karin von Mecklenburg, Magdalena Karlsson 8

9 Sändningslista Näckrosprojekts ledarna: Maria Skarin, Maria Skagerström Handledare ESL: Anna Widell Chefer Vingåkers kommun: områdeschef Ann- Karin von Mecklenburg, enhetschef Magdalena Karlsson Verksamhetschef NLN/KSK Psykiatrin Sven Nordlund Enhetschef psykiatriska öppenvårdsmottagningen Katrineholm Marianne Lundqvist SKL: Mikael Malm Socialstyrelsen: Helena Bjerkelius RSMH i Katrineholm och Vingåker ESL deltagarna 9

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Del I - kartläggning av behov och möjligheter Lizette Larsson Högfeldt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer