Brukarrevision dec 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarrevision dec 2012"

Transkript

1 Bilaga1

2 Brukarrevision dec 2012 Bakgrund Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående. RSMH:s och Schizofreniförbundets definition Inom Näckrosprojektet har tre revisioner utförts, två i Katrineholm och en i Vingåker. Den fjärde revisionen som skulle utförts inom Landstingets verksamhet blev av olika anledningar inställd. Arbetet började med att brukarrevisorerna fick två utbildningsdagarna. Dessa dagar innehöll främst en övergripande utbildning om vad brukarrevision innebär, sekretess och intervjuteknik. Därefter planerades och utfördes de tre revisionerna av projektledare, brukarrevisorer och kooperativet Silvermånen. Någon speciell metod har inte används. De har dock tittat på revisioner som utförts av Stora Sköndal och lånat idéer därifrån, vilka har utmynnat i en egen modell. I rapporten 1 som brukarna från 5:an i Katrineholm har sammanställt finns mer kunskap och information om vad som är viktigt att tänka på i arbetet med brukarrevisioner framöver. Målet med brukarrevision enlig brukarrevisorerna är Att förbättra tillvaron för brukare Att utveckla verksamheter Att ge brukare en röst föra brukares talan Att någon utifrån kommer och ser vad fungerar? vad fungerar inte? Att revisorerna också kan ta med erfarenhet tillbaka till den egna verksamheten Målet med brukarrevision enligt beställare är Att få en tydligare bild av vad man som brukare egentligen tänker och tycker om de omsorger man tar del av Att få en bild av hur de boende ser på det bemötande de får och hur mycket inflytande de har över sin tillvaro 1 Rapport Utvärdering av Brukarrevisioner genomförda inom Näckrosprojektet , 5:an i Katrineholm

3 Revisorerna anser Det är viktigt att brukare som har egen erfarenhet är revisorer Att det sker en god planering och förberedelse av uppdraget Att lära känna de man ska intervjua Revisorerna tycker inte att beställaren ska vara med och utforma frågor, då det lätt kan bli så att beställaren styr innehållet. Däremot är det bra att få en tydlig beställning med vilka frågeområden som ska belysas i revisionen Revisorerna tror inte på att byta revisorer mellan kommunerna, då de anser att det behövs en övergripande helhetssyn och organisation t.ex. genom ett Kooperativ Beställaren anser 2 Det behövs flera besök för att skapa bra relationer och förtroende med brukarna Flexiblare intervjutider - för att få fler brukare att vilja delta Intervjuerna skulle kunna utföras under vardagssysslor för att bli mera avslappnade Önskemål finns att intervjufrågorna görs tillsammans av revisorerna och beställaren Det hade varit bra om brukarna hade fått frågorna innan intervjun, allt gick fort Personalen önskade mer information innan revisionen för att kunna förbereda brukarna Varför deltog inte vissa brukare- berodde det på att intervjuerna spelades in? Framtid Beställarna kan tänka sig att köpa revisioner i framtiden, det beror dock på priset Hur garanteras kvalitén på revisionerna? Hur ska nya revisorer utbildas och av vem? Önskemål om en ny revision om ett år för att se hur det har utvecklats (Vingåker) Ersättning till brukare som utför revisioner hur? Hur många revisorer finns det? Kan vi byta revisorer mellan kommunerna? 2 Sammanställning av utvärderingsfrågor till Enhetschefer i Katrineholm och Vingåker, Ingela Norgren

4 Övrigt Bägge kommunerna som deltog i revisionerna är positiva och tycker att det är en bra och användbar metod, som ger resultat att arbeta vidare med inom de olika verksamheterna. I vår Omsorgsnämnds uppföljning av genomförda projekt finns brukarrevisionen omnämnd i positiva ordalag. Man säger till och med att; - Metoden ska införas i större omfattning i verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Områdeschef handikappomsorg i Katrineholm Enligt handledarna på Kooperativet Silvermånen är tidsåtgången åtta-tio veckor för en brukarrevision. Kostnader är ca : - men är dock beroende av hur stor revisionen är, hur självständig revisionsgruppen är, samt på kringkostnader för resor och handledaren. Vi är delaktiga i en förändringsprocess, att förändra synen på oss brukare och lyfta fram Brukarperspektivet. Man vet själv vad det innebär att vara brukare och man förstår hur det är brukare från socialpsykiatrin/sysselsättning vid 5:an i Katrineholm Sammanställt av Ingela Norgren Metodutvecklare Näckrosprojektet

5 Bil 1 Utvärdering av Brukarrevisioner genomförda inom Näckrosprojektet Vi är delaktiga i en förändringsprocess, att förändra synen på oss brukare och lyfta fram Brukarperspektivet. Man vet själv vad det innebär att vara brukare och man förstår hur det är. utfört av brukare från socialpsykiatrin/sysselsättning vid 5:an i Katrineholm.

6 Bakgrund Näckrosprojektet är en gemensam satsning av sju kommuner, Landstinget Sörmland, RSMH, IFSAP, Fontänhuset och Kooperativet Silvermånen. Projektets syfte är att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hösten 2011 utbildades ett femtontal brukare vid en kick off på Hedenlunda slott i Sörmland. De flesta hade deltagit i de brukarutbildningar som arrangerats av Kooperativet Silvermånen. Deltagarna utbildades bland annat i intervjuteknik, sekretess och rapportskrivande. Malin Sundström hade bjudits in och presenterade en brukarrevision utförd vid Nybacken, Stora Sköndal under Hon delade med sig av sina erfarenheter om hur man går till väga vid en revision. Under 2011 och 2012 har tre brukarrevisioner utförts i Näckrosprojektet. En på boendet Orrgränd i Vingåkers kommun och två i Katrineholms kommun på boendena Bokvägen och Viljan. Revisionerna utfördes av brukare från Silvermånen och Fontänhuset i Nyköping, Gnistan i Oxelösund och Måsen i Trosa. Syfte. Meningen var att en fjärde revision skulle utföras inom öppenvården i Oxelösunds kommun. Den revisionen blev inte av eftersom de tackade nej. Som en avslutning på projektet valde ledningsgruppen att i stället utvärdera de tre genomförda revisionerna. Frågeställningen var- Vad har varit bra, vad har varit mindre bra och vad bör man tänka på i framtida revisioner? Metod Uppdraget gavs till fyra brukare från 5:an i Katrineholm som med stöd av en handledare från Kooperativet Silvermånen genomförde ett antal intervjuer med de brukare och handledare som deltagit i de tre revisionerna. Gruppen fick ett antal frågor från ledningsgruppen. I intervjuerna deltog fyra brukare och två handledare av de totalt nio personer som gjort de tre revisionerna. Intervjuerna genomfördes på biblioteket Culturum i Nyköping. De bandades, analyserades och sammanställdes till denna rapport.

7 Sammanställning svar vid intervjuer av brukare och handledare. 1. Beskriv kort hur du upplevde den/de revisioner du deltog i. Roligt. Det blev lättare för varje gång. Revisionen var dåligt förberedd. Tidsbrist, mer tid behövs och det var dåligt förankrat på boendet. Revisorernas förväntningar på planering var högre, framförallt på de första revisionerna. Revisorerna var inte delaktiga tillräckligt på Orrgränd och Bokvägen men det har blivit bättre med tiden. De första revisionerna var toppstyrda. Bristande planering. 2. Var du med när revisionen förbereddes och presenterades för köparen? Nej inte till beställaren vid de 2 första tillfällena. Vid påstötningar fick man vara med vid förberedelserna på den sista revisionen. Bättre på Viljan att vara med vid första tillfället. Tidigare kände man inte till målgruppen på Bokvägen. (handledare A) Ja på Orrgränd. (handledare B) Nej inte på Bokvägen, men på Viljan var jag med. 3. Hur tycker du att frågorna förbereddes i den eller de revisioner du deltog i? På Orrgränd och Bokvägen var vi inte delaktiga, det var inte bra. Viktigt att ta tid till förberedelser och lära känna målgruppen så att man kan ställa bra frågor. Vid de 2 första revisionerna var inte revisonerna delaktiga i att göra frågorna. Man får insikt vid förberedelserna, det är viktigt med förberdelser. De borde förberetts bättre. På Bokvägen var det färdigställda frågor. Det är inte rätt, det blir inte brukarstyrt.

8 4. Hur tycker du att informationen till chefer, personal och brukare förbereddes? På Orrgränd var det bra, men inte på Bokvägen. Vi blev väl mottagna på Orrgränd, men de visste inte att vi skulle komma. På Viljan fick vi vara med från början. Det var bra, vi fick berätta att vi var brukare och hur vi skulle göra vårt arbete. Det är viktigt att vara med från början och träffa alla inblandade så att alla känner sig välkomna. På den sista revisionen var alla delaktiga och det tyckte man var bra. På Bokvägen inte bra. Projektledaren skötte allt själv och vi var som bifigurer. På Viljan höll vi i den själva och fick en helt annan kontakt. 5. Hur tycker du att presentationen av er revisorer förbereddes? Det blev bättre och bättre, lite nervöst första gången, bra efter förutsättningarna, övning ger färdighet och det var positivt vid den sista, det kändes bra. På Bokvägen var det svårt på grund av målgruppen. Någon borde ha ringt dagen innan o påmint om att man skulle komma. Flera personer saknades. Bättre kommunikation, viktigt att lära känna alla innan revisionen startar. 6. Hur tycker du att revisionen presenterades för de brukare som skulle bli intervjuade? Förberedelserna var bättre på Viljan. Revisorerna fick träffa brukaren innan och lära känna dem. På Viljan bra. Brukarna fick en bra info om vad vi skulle göra och att vi själva var brukare. På Bokvägen styrde projektledaren. 7. Tycker du att de intervjuer ni gjorde var lagom långa? Ja, men det var individuellt vad vi kunde få fram vid intervjuerna. Intervjuerna var lagom långa på Viljan. Ja, men det tar olika lång tid för olika personer. Det var svårt på Bokvägen eftersom de hade ett gravare handikapp än vi viste.

9 8. Fick du det stöd du behövde under revisionen? Jag fick ett bra stöd från Silvermånen och från mina kamrater inte av projektledaren Inte så bra på Bokvägen och Orrgränd men bättre på Viljan. Claes hjälpte till med korrekturläsningen. Det var bra. Ja jag fick bra stöd av handledaren och av de andra revisorerna. 9. Fick du tillräckligt med utbildning innan och under revisionen? Nej, det behövdes mentorstöd och handledning och information och stöd i hur man skriver. Jag har haft nytta av brukarutbildningen på Silvermånen. Det hade varit bra att träffa andra som kan dela med sig av sina erfarenheter. Nej, vi fick en pärm som inte var komplett, den borde vi fått redan på Hedenlunda. Det var tunt på Hedenlunda datautbildningen var bra. Ingen direkt utbildning. Hedenlunda var rätt ytligt, det var inget stöd för mig. Vi borde fått mer utbildning under arbetet, hur man lägger upp en rapport mm. 10. Vem skrev ihop den/de revisioner du deltog i Brukarna, det var bättre på Viljan. Vid den första revisionen skrev projektledaren och vid de övriga skrev brukarna. Erfarenheterna gjorde det bättre och bättre. Vi hade bra stöd av varandra alla gjorde det de var bra på. Den första skrevs av Projektledaren det var jag missnöjd med. Vi hade ingen vana att skriva vid den första. Vi skrev gemensamt i gruppen. Arbetet ska inte göras av projektledaren som inte har egen brukarerfarenhet. 11. Hur tycker du att den färdiga revisionen presenterades för brukarna? Önskan om att presentera revisionen, dels till brukarna själva och personal för sig. På Bokvägen var inte enhetschefen med, det var inte bra. Det är roligt att presentera något man är nöjd med. Jag tycker att vi gjorde bra presentationer. Det var trevligt att bjuda på smörgåstårta.

10 Alla fick ett exemplar, så att de kunde läsa och diskutera vidare på husmöten. Det är bra och ingen känner sig utpekad. Med tanke på den tid vi hade, ganska bra. Bra om man diskuterar med personal och brukare var för sig. Om en brukare kritiserar kan det tas som personlig kritik av personal. 12. Hur tycker du att den färdiga revisionen presenterades för köparen? Vid 2 av presentationerna var inte cheferna med, det borde de vara. 13. Hur lång tid tycker du behövs från beställning till färdig revision? 8 veckor minimum. 8 till 10 veckor är bra. 14. Hur tycker du att nya revisorer ska rekryteras? Fråga på olika verksamheter efter personer som är villiga att ställa upp och man kan starta ett kooperativ som utför brukarrevisioner, man måste pröva olika sätt. Söka på andra boenden och verksamheter typ Silvermånen Fontänhuset. Annonsera. Bra att man får betalt. Viktigt med olika kompetens, brukarerfarenhet, invandrare och svenskar. 15. Var du med på någon förberedande utbildning innan revisionen startade? Hedenlunda var en trevlig kickoff, men jag saknar mera utbildning. Bra att träffas, viktigt med nätverk och att man träffas regelbundet. Saknade intervjuteknik. 16. Hur tycker du att nya revisorer ska utbildas? Träffa andra revisorer som har mer erfarenheter skaffa mentor resonera med andra intresserade. Studiecirklar, bra att träffa andra innan revisionen startar.

11 Typ Hedenlunda. Data och intervjuteknik. Träffa andra som har erfarenheter. 17. Av vem ska kommuner och landsting kunna beställa en revision? Beställa revision kan man göra från ett fristående kooperativ. 18. Har du något annat viktigt som vi inte frågat om? Det har varit en omväxlande resa och jag har lärt mig mycket. Det har varit roligt att lära och utvecklas. Man måste ha mer struktur, ett schema om hur man ska jobba.

12 Vem bör utföra en revision? Personer med brukarerfarenhet unga, gamla, invandrare, svenskar. Ett fristående kooperativ eller förening. Man reviderar inte en verksamhet på sin egen ort. Utbildning Genomför en grundutbildning av nya revisorer. Mer utbildning krävs. Data och intervjuteknik. Utbildning av revisorer kan ske genom studiecirklar i samverkan med studieförbund. Nätverk, att träffa andra som har erfarenheter av brukarevisioner. Mentor. En erfaren arbetsledare/handledare. Revisorer bör träffas minst en gång varannan månad för att utbildas, hålla kontakten och utbyta erfarenheter. Förberedelser för intervju Skaffa bakgrundsinfo om boendet/verksamheten. Finns info på nätet, kan du prata med personer som har kunskaper om verksamheten? Hur ska man genomföra intervjun med tanke på målgruppen? Gör en tydlig tidsplanering för hela projektet så att alla vet när man ska träffas, när man ska göra förberedande besök, intervjuer, sammanställning osv. Mer tid krävs till förberedelser. Känna till målgruppen Intervjuer Var medveten om att allt du hör och ser är belagt med sekretess. Utför om möjligt intervjun på en plats där personen känner sig trygg och bekväm. Presentation, att man själv är brukare och vad syftet är med revisionen. Kom ihåg att informera om att du tänker banda intervjun. Ställ inte frågor som kan besvaras med ja/nej, använd öppna frågor. Ta den tid som behövs. Använd följdfrågor där det är befogat. Ta hjälp av personal i motivationsarbetet, att förklara för intervjupersonerna vad det innebär Behandla personerna med respekt och sekretess. Gör anteckningar för ditt eget stöd. Sammanställning av intervjuer Tänk på brukarperspektivet, brukare med egen erfarenhet har lättare att förstå en brukare. Alla måste närvara när man lyssnar och analyserar svaren, så att allas synpunkter kommer med.

13 Presentation Gör det trevligt vid presentationen t.ex. bjud på smörgåstårta Viktigt att alla (Chefer, personal och brukare) är med och får samma information. Rapporten bör användas som ett diskussionsunderlag på husmöten för att göra en utveckling och förbättring möjlig. I rapporten är alla anonyma och ingen blir utpekad. Ersättning till brukarrevisorer Ersättning/lön måste vara klart innan så att alla inblandade vet vad man får och hur det påverkar sjukersättning, pension och bostadsbidrag. Datum för utbetalning måste vara klart. Klumpsumma eller timlön? Annat viktigt Brukare som intervjuats bör ha möjlighet att vända sig någonstans för att få svar på frågor eller hjälp med problem som dyker upp i efterhand. t.ex. Silvermånen.

14 Framtid, vad händer efter Näckrosprojektet? Arbetet med Brukarrevisioner har varit givande, spännande och roligt. Det har känts som om att vi har fått varit delaktiga i utvecklingen av psykiatrin i samhället. Det har varit lärorikt och det är viktigt att det görs med respekt för individen och utan tidspress. Vissa dagar orkar vi hur mycket som helst, andra dagar har vi mindre energi. Vi har under arbetet med revisionerna lärt känna varandra, blivit en fungerande arbetsgrupp och våra erfarenheter som brukare har varit till hjälp och vi har vuxit som människor. Vår förhoppning är att kunna fortsätta detta viktiga arbete. Vi vill bilda ett kooperativ som arbetar med Brukarrevisioner? Kooperativet Silvermånen har den senaste tiden fått förfrågan från Botkyrka och Nyköpings kommuner om att utföra revisioner. Ett besök har gjorts i Botkyrka och där kan det bli aktuellt med 5-6 revisioner. Många av de revisorer som deltagit har önskemål om att ett socialt företag/kooperativ bildas så snart som möjligt. Handledarna på Kooperativet Silvermånen har planer på att tillsammans med oss starta ett socialt arbetsintegrerande företag/ Kooperativ. Vår förhoppning är att våra råd och kunskaper ska vara till hjälp och ett stöd i det fortsatta arbetet med brukarrevisioner. Vi hoppas att det ska hjälpa till att förändra attityden till människor med psykisk funktionsnedsättning i samhället. Solveig Lundqvist, Johan Broman, Marie Steberg, Bengt Melchersson deltagare vid socialpsykiatrin/sysselsättning vid Drottninggatan 5 Katrineholm.

15 Bil 2 Utvärderingsfrågor till Enhetschefer där revisioner utförts (beställare) Katrineholm nov 2012 De verksamheter som ingick i revisionerna var ett omvårdnadsboende enligt SoL med sju boende. Ett LSS-boende för personer med dubbeldiagnoser utvecklingstörning/psykisk funktionsnedsättning med sex boende. Hur valdes enheterna ut som skulle få en revision? Det var förvaltningschefen som valde ut de enheter som skulle få en revision utförd. Han valde enheter utifrån en som fungerade väl och om det stämde, och en där det hade varit någon händelse och kommunen ville titta på hur den fungerad. Hur blev ni informerade? Det fanns med i verksamhetsplanen att dessa enheter skulle få revision, informationen kom från förvaltningschefen. Kunde ni påverka vad som skulle frågas om? Ja, det var ett möte innan med representanter från Katrineholms kommun, enhetschefer för verksamheterna och projektledaren från Näckrosprojektet. De valde att komplettera frågorna som används i Vingåkers kommun med frågeområden som var verksamhetsanpassade. Fick ni ut det resultat ni önskade av revisionen? Katrineholm tycker att de fick svar på de frågor som ställts. Rapporterna var bra skrivna, speciellt från omvårdnadsboendet. Den var tydligt och bra med sammanfattning i olika färger, grönt = bra, gult = att tänka på, rött = åtgärder. På omsorgsboendet svarade 5 av7 och på LSS boendet 3 av 6. I ett av resultaten blev en brukares åsikter mycket framträdande, kanske på grund av det låga deltagandet. Har ni kunnat använda resultatet för att förbättra kvaliteten i verksamheten? En handlingsplan har tagits fram utifrån resultaten, personal och brukare arbetar sedan vidare med olika förbättringsåtgärder. Diskussioner fortsätter också i brukarråden. Det var bra med revisioner per enhet. De har också presenterat resultaten för Nämnden, där det mottogs med stort intresse.

16 Hur blev ni informerade om resultatet av revisionen? Det blev ett återkopplingsmöte där brukare, personal, enhetschef och områdets chef deltog. Då bjöds det på smörgåstårta och revisorerna redovisade resultaten. Även de brukare som valt att inte svara deltog på återkopplingen. Två återkopplings tillfälle vore önskvärt. Skulle ni i framtiden kunna tänka er att köpa revisioner av t.ex. ett brukar kooperativ? Allt beror på vad det skulle komma att kosta. Handlar det om mycket pengar är det svårt att få in det i budgeten. Men de är absolut positiva om det bestäms centralt att brukarrevisioner ska användas och bekostas centralt. De måste också jämföra kostnaden mot den enkät som idag köps in och används. En av enhetscheferna säger att han hellre skulle använda brukarevision än enkät. Detta då det känns som det ger ett bättre resultat i dialogen mellan brukaren och revisorn och att man vet att det är brukarens svar, inte anhörig eller God mans. Övrigt Detta känns som ett embryo, en början till något bra Det behövs flera besök på enheterna för att skapa en bra relation och ett förtroende mellan brukare och revisorerna Det bör vara mer flexibilitet i intervjuförfarandet, exempelvis flexiblare tider. Revisorerna ska kunna titta förbi enheterna lite då och då under en tidsperiod, som man har bestämt att intervjuerna ska ske under. Då kan man förhoppningsvis fånga brukare som behöver tid på sig för att skapa förtroende och som behöver rätt tillfälle för att vilja delta. Tiden styrde intervjuerna och deltagandet. Gör man flera revisioner på samma ort samtidig, är det ju då möjligt att vara flexiblare i tider och närvaro på de olika enheterna Intervjuerna skulle också kunna utföras under vardagssysslor, så att intervjutillfället blir mer avslappnat och naturligt, exempelvis under handling eller matlagning Resultaten är användbara, värdefullt när någon kommer utifrån och tittar Personal har varit positivt till revisionerna Önskemål finns att intervjufrågorna tas fram gemensamt av beställaren och revisorerna Brukarna har varit nöjda med revisionerna och tycker det var bra att intervjuerna spelades in i stället för att de skrevs ner Framtid frågetecken från Katrineholm Hur ska utbildningar anordnas för nya revisorer och av vem? Hur garanteras kvalitén på revisionerna? Vad köper beställaren?

17 Utvärderingsfrågor till Enhetschefer där revisioner utförts (beställare) Vingåker nov 2012 Den verksamhet som ingick i revisionen var en gruppbostad inom socialpsykiatrin, SoL. 6 boende och 1 i satellit lägenhet. 3 av 7 medverkade. Det var den första revisionen som utfördes inom Näckrosprojektet. Hur valdes enheterna ut som skulle få en revision? Det var Handikappomsorgschefen som valde ut enheten som skulle få en revision utförd. Hur blev ni informerade? Handikappomsorgschefen informerade enhetschef och personal. Frågan kom ursprungligen från Näckrosprojektet om det fanns intresse av revision. Kunde ni påverka vad som skulle frågas om? De var inte med och tog fram några frågor. Det gjorde projektledaren tillsammans med revisorerna. De fick inte se frågorna innan intervjuerna. Fick ni ut det resultat ni önskade av revisionen? De fick svar på det uppdrag de gett, men det innehöll inte så mycket nytt som de inte redan kände till. Det var en tydligt och bra med sammanfattning i olika färger, grönt = bra, gult = att tänka på, rött = åtgärder. 3 av sju boende medverkade. Har ni kunnat använda resultatet för att förbättra kvaliteten i verksamheten? Resultaten har tagits upp för vidare diskussioner på brukarråden. De har också försökt åtgärda det som kommit upp som åtgärder. Hur blev ni informerade om resultatet av revisionen? Det blev ett återkopplingsmöte där brukare, personal och enhetschef deltog. Då bjöds det på smörgåstårta och revisorerna redovisade resultaten. Även de brukare som valt att inte svara deltog på återkopplingen. Önskemål finns om ett återkopplingstillfälle till. Skulle ni i framtiden kunna tänka er att köpa revisioner av t.ex. ett brukar kooperativ? Ja, det beror förstås på vad det skulle kosta. De använder intern enkäter vartannat år nu som kvalitetssäkring.

18 Övrigt Det hade varit bra om brukarna fått frågorna innan intervjutillfället Personalen hade behövt mer information om revisionen innan för att kunna förbereda brukarna bättre. Allt gick för fort Revisionen i sig var jättebra, det är en bra metod Varför deltog inte vissa brukare? berodde det på att intervjuerna spelades in? Det krävs mycket av varje individ rörande revisioner, både från brukare, revisorer och personal Både brukare och personal blev intervjuad men resultaten redovisades var och en för sig Det finns önskemål om att göra en ny revision om ett år för att se hur det har utvecklats Framtid frågetecken från Vingåker Ersättning till brukare som utför revisioner - hur? Hur många revisorer finns det? Kan vi byta revisorer mellan kommunerna?

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Slutrapport Näckrosprojektet 2008 2012

Slutrapport Näckrosprojektet 2008 2012 ,. Slutrapport Näckrosprojektet 2008 2012 Näckrosprojektet En gemensam satsning för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunerna Nyköping Oxelösund Gnesta

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utdrag ur slutrapporten från Brukarrevisionsprojektet med tillhörande förslag till beslut (2014-11-13):

Utdrag ur slutrapporten från Brukarrevisionsprojektet med tillhörande förslag till beslut (2014-11-13): Utdrag ur slutrapporten från Brukarrevisionsprojektet med tillhörande förslag till beslut (2014-11-13): Förvärvade erfarenheter under projekttiden De personer som genomgått brukarrevisonsutbildningen hade

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Näckrosprojektet. Sörmlands kommuner och landsting i samverkan

Näckrosprojektet. Sörmlands kommuner och landsting i samverkan Näckrosprojektet Sörmlands kommuner och landsting i samverkan En gemensam satsning för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Övergripande

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun

Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun Förord Vi som arbetat med att omforma och förbättra vår uppföljningsmodell vill säga ett tack för deltagande

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen 1(7) Ulla Eriksson 0155-26 40 73 Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen BESLUT Länsstyrelsen riktar kritik mot Vuxennämnden i Eskilstuna kommun då nämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet

Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet 2014-04-01 Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet Riktlinjer för utveckling av patient-, brukar- och anhörigstyrd revision Inledning Brukarrevision är ett verktyg för att ge

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06

Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06 Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06 Varför samverka! Utgångspunkten var att jag kunde konstatera att skolorganisationen inte utförde vårt uppdrag på ett

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Kollegial granskning Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Rapport från Samhällsmedicin, ISSN 1402 3423 2003:2 (Aff) Uppdaterad 2007, Centrum för folkhälsa Stockholm

Läs mer