Brukarrevision dec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarrevision dec 2012"

Transkript

1 Bilaga1

2 Brukarrevision dec 2012 Bakgrund Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående. RSMH:s och Schizofreniförbundets definition Inom Näckrosprojektet har tre revisioner utförts, två i Katrineholm och en i Vingåker. Den fjärde revisionen som skulle utförts inom Landstingets verksamhet blev av olika anledningar inställd. Arbetet började med att brukarrevisorerna fick två utbildningsdagarna. Dessa dagar innehöll främst en övergripande utbildning om vad brukarrevision innebär, sekretess och intervjuteknik. Därefter planerades och utfördes de tre revisionerna av projektledare, brukarrevisorer och kooperativet Silvermånen. Någon speciell metod har inte används. De har dock tittat på revisioner som utförts av Stora Sköndal och lånat idéer därifrån, vilka har utmynnat i en egen modell. I rapporten 1 som brukarna från 5:an i Katrineholm har sammanställt finns mer kunskap och information om vad som är viktigt att tänka på i arbetet med brukarrevisioner framöver. Målet med brukarrevision enlig brukarrevisorerna är Att förbättra tillvaron för brukare Att utveckla verksamheter Att ge brukare en röst föra brukares talan Att någon utifrån kommer och ser vad fungerar? vad fungerar inte? Att revisorerna också kan ta med erfarenhet tillbaka till den egna verksamheten Målet med brukarrevision enligt beställare är Att få en tydligare bild av vad man som brukare egentligen tänker och tycker om de omsorger man tar del av Att få en bild av hur de boende ser på det bemötande de får och hur mycket inflytande de har över sin tillvaro 1 Rapport Utvärdering av Brukarrevisioner genomförda inom Näckrosprojektet , 5:an i Katrineholm

3 Revisorerna anser Det är viktigt att brukare som har egen erfarenhet är revisorer Att det sker en god planering och förberedelse av uppdraget Att lära känna de man ska intervjua Revisorerna tycker inte att beställaren ska vara med och utforma frågor, då det lätt kan bli så att beställaren styr innehållet. Däremot är det bra att få en tydlig beställning med vilka frågeområden som ska belysas i revisionen Revisorerna tror inte på att byta revisorer mellan kommunerna, då de anser att det behövs en övergripande helhetssyn och organisation t.ex. genom ett Kooperativ Beställaren anser 2 Det behövs flera besök för att skapa bra relationer och förtroende med brukarna Flexiblare intervjutider - för att få fler brukare att vilja delta Intervjuerna skulle kunna utföras under vardagssysslor för att bli mera avslappnade Önskemål finns att intervjufrågorna görs tillsammans av revisorerna och beställaren Det hade varit bra om brukarna hade fått frågorna innan intervjun, allt gick fort Personalen önskade mer information innan revisionen för att kunna förbereda brukarna Varför deltog inte vissa brukare- berodde det på att intervjuerna spelades in? Framtid Beställarna kan tänka sig att köpa revisioner i framtiden, det beror dock på priset Hur garanteras kvalitén på revisionerna? Hur ska nya revisorer utbildas och av vem? Önskemål om en ny revision om ett år för att se hur det har utvecklats (Vingåker) Ersättning till brukare som utför revisioner hur? Hur många revisorer finns det? Kan vi byta revisorer mellan kommunerna? 2 Sammanställning av utvärderingsfrågor till Enhetschefer i Katrineholm och Vingåker, Ingela Norgren

4 Övrigt Bägge kommunerna som deltog i revisionerna är positiva och tycker att det är en bra och användbar metod, som ger resultat att arbeta vidare med inom de olika verksamheterna. I vår Omsorgsnämnds uppföljning av genomförda projekt finns brukarrevisionen omnämnd i positiva ordalag. Man säger till och med att; - Metoden ska införas i större omfattning i verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Områdeschef handikappomsorg i Katrineholm Enligt handledarna på Kooperativet Silvermånen är tidsåtgången åtta-tio veckor för en brukarrevision. Kostnader är ca : - men är dock beroende av hur stor revisionen är, hur självständig revisionsgruppen är, samt på kringkostnader för resor och handledaren. Vi är delaktiga i en förändringsprocess, att förändra synen på oss brukare och lyfta fram Brukarperspektivet. Man vet själv vad det innebär att vara brukare och man förstår hur det är brukare från socialpsykiatrin/sysselsättning vid 5:an i Katrineholm Sammanställt av Ingela Norgren Metodutvecklare Näckrosprojektet

5 Bil 1 Utvärdering av Brukarrevisioner genomförda inom Näckrosprojektet Vi är delaktiga i en förändringsprocess, att förändra synen på oss brukare och lyfta fram Brukarperspektivet. Man vet själv vad det innebär att vara brukare och man förstår hur det är. utfört av brukare från socialpsykiatrin/sysselsättning vid 5:an i Katrineholm.

6 Bakgrund Näckrosprojektet är en gemensam satsning av sju kommuner, Landstinget Sörmland, RSMH, IFSAP, Fontänhuset och Kooperativet Silvermånen. Projektets syfte är att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hösten 2011 utbildades ett femtontal brukare vid en kick off på Hedenlunda slott i Sörmland. De flesta hade deltagit i de brukarutbildningar som arrangerats av Kooperativet Silvermånen. Deltagarna utbildades bland annat i intervjuteknik, sekretess och rapportskrivande. Malin Sundström hade bjudits in och presenterade en brukarrevision utförd vid Nybacken, Stora Sköndal under Hon delade med sig av sina erfarenheter om hur man går till väga vid en revision. Under 2011 och 2012 har tre brukarrevisioner utförts i Näckrosprojektet. En på boendet Orrgränd i Vingåkers kommun och två i Katrineholms kommun på boendena Bokvägen och Viljan. Revisionerna utfördes av brukare från Silvermånen och Fontänhuset i Nyköping, Gnistan i Oxelösund och Måsen i Trosa. Syfte. Meningen var att en fjärde revision skulle utföras inom öppenvården i Oxelösunds kommun. Den revisionen blev inte av eftersom de tackade nej. Som en avslutning på projektet valde ledningsgruppen att i stället utvärdera de tre genomförda revisionerna. Frågeställningen var- Vad har varit bra, vad har varit mindre bra och vad bör man tänka på i framtida revisioner? Metod Uppdraget gavs till fyra brukare från 5:an i Katrineholm som med stöd av en handledare från Kooperativet Silvermånen genomförde ett antal intervjuer med de brukare och handledare som deltagit i de tre revisionerna. Gruppen fick ett antal frågor från ledningsgruppen. I intervjuerna deltog fyra brukare och två handledare av de totalt nio personer som gjort de tre revisionerna. Intervjuerna genomfördes på biblioteket Culturum i Nyköping. De bandades, analyserades och sammanställdes till denna rapport.

7 Sammanställning svar vid intervjuer av brukare och handledare. 1. Beskriv kort hur du upplevde den/de revisioner du deltog i. Roligt. Det blev lättare för varje gång. Revisionen var dåligt förberedd. Tidsbrist, mer tid behövs och det var dåligt förankrat på boendet. Revisorernas förväntningar på planering var högre, framförallt på de första revisionerna. Revisorerna var inte delaktiga tillräckligt på Orrgränd och Bokvägen men det har blivit bättre med tiden. De första revisionerna var toppstyrda. Bristande planering. 2. Var du med när revisionen förbereddes och presenterades för köparen? Nej inte till beställaren vid de 2 första tillfällena. Vid påstötningar fick man vara med vid förberedelserna på den sista revisionen. Bättre på Viljan att vara med vid första tillfället. Tidigare kände man inte till målgruppen på Bokvägen. (handledare A) Ja på Orrgränd. (handledare B) Nej inte på Bokvägen, men på Viljan var jag med. 3. Hur tycker du att frågorna förbereddes i den eller de revisioner du deltog i? På Orrgränd och Bokvägen var vi inte delaktiga, det var inte bra. Viktigt att ta tid till förberedelser och lära känna målgruppen så att man kan ställa bra frågor. Vid de 2 första revisionerna var inte revisonerna delaktiga i att göra frågorna. Man får insikt vid förberedelserna, det är viktigt med förberdelser. De borde förberetts bättre. På Bokvägen var det färdigställda frågor. Det är inte rätt, det blir inte brukarstyrt.

8 4. Hur tycker du att informationen till chefer, personal och brukare förbereddes? På Orrgränd var det bra, men inte på Bokvägen. Vi blev väl mottagna på Orrgränd, men de visste inte att vi skulle komma. På Viljan fick vi vara med från början. Det var bra, vi fick berätta att vi var brukare och hur vi skulle göra vårt arbete. Det är viktigt att vara med från början och träffa alla inblandade så att alla känner sig välkomna. På den sista revisionen var alla delaktiga och det tyckte man var bra. På Bokvägen inte bra. Projektledaren skötte allt själv och vi var som bifigurer. På Viljan höll vi i den själva och fick en helt annan kontakt. 5. Hur tycker du att presentationen av er revisorer förbereddes? Det blev bättre och bättre, lite nervöst första gången, bra efter förutsättningarna, övning ger färdighet och det var positivt vid den sista, det kändes bra. På Bokvägen var det svårt på grund av målgruppen. Någon borde ha ringt dagen innan o påmint om att man skulle komma. Flera personer saknades. Bättre kommunikation, viktigt att lära känna alla innan revisionen startar. 6. Hur tycker du att revisionen presenterades för de brukare som skulle bli intervjuade? Förberedelserna var bättre på Viljan. Revisorerna fick träffa brukaren innan och lära känna dem. På Viljan bra. Brukarna fick en bra info om vad vi skulle göra och att vi själva var brukare. På Bokvägen styrde projektledaren. 7. Tycker du att de intervjuer ni gjorde var lagom långa? Ja, men det var individuellt vad vi kunde få fram vid intervjuerna. Intervjuerna var lagom långa på Viljan. Ja, men det tar olika lång tid för olika personer. Det var svårt på Bokvägen eftersom de hade ett gravare handikapp än vi viste.

9 8. Fick du det stöd du behövde under revisionen? Jag fick ett bra stöd från Silvermånen och från mina kamrater inte av projektledaren Inte så bra på Bokvägen och Orrgränd men bättre på Viljan. Claes hjälpte till med korrekturläsningen. Det var bra. Ja jag fick bra stöd av handledaren och av de andra revisorerna. 9. Fick du tillräckligt med utbildning innan och under revisionen? Nej, det behövdes mentorstöd och handledning och information och stöd i hur man skriver. Jag har haft nytta av brukarutbildningen på Silvermånen. Det hade varit bra att träffa andra som kan dela med sig av sina erfarenheter. Nej, vi fick en pärm som inte var komplett, den borde vi fått redan på Hedenlunda. Det var tunt på Hedenlunda datautbildningen var bra. Ingen direkt utbildning. Hedenlunda var rätt ytligt, det var inget stöd för mig. Vi borde fått mer utbildning under arbetet, hur man lägger upp en rapport mm. 10. Vem skrev ihop den/de revisioner du deltog i Brukarna, det var bättre på Viljan. Vid den första revisionen skrev projektledaren och vid de övriga skrev brukarna. Erfarenheterna gjorde det bättre och bättre. Vi hade bra stöd av varandra alla gjorde det de var bra på. Den första skrevs av Projektledaren det var jag missnöjd med. Vi hade ingen vana att skriva vid den första. Vi skrev gemensamt i gruppen. Arbetet ska inte göras av projektledaren som inte har egen brukarerfarenhet. 11. Hur tycker du att den färdiga revisionen presenterades för brukarna? Önskan om att presentera revisionen, dels till brukarna själva och personal för sig. På Bokvägen var inte enhetschefen med, det var inte bra. Det är roligt att presentera något man är nöjd med. Jag tycker att vi gjorde bra presentationer. Det var trevligt att bjuda på smörgåstårta.

10 Alla fick ett exemplar, så att de kunde läsa och diskutera vidare på husmöten. Det är bra och ingen känner sig utpekad. Med tanke på den tid vi hade, ganska bra. Bra om man diskuterar med personal och brukare var för sig. Om en brukare kritiserar kan det tas som personlig kritik av personal. 12. Hur tycker du att den färdiga revisionen presenterades för köparen? Vid 2 av presentationerna var inte cheferna med, det borde de vara. 13. Hur lång tid tycker du behövs från beställning till färdig revision? 8 veckor minimum. 8 till 10 veckor är bra. 14. Hur tycker du att nya revisorer ska rekryteras? Fråga på olika verksamheter efter personer som är villiga att ställa upp och man kan starta ett kooperativ som utför brukarrevisioner, man måste pröva olika sätt. Söka på andra boenden och verksamheter typ Silvermånen Fontänhuset. Annonsera. Bra att man får betalt. Viktigt med olika kompetens, brukarerfarenhet, invandrare och svenskar. 15. Var du med på någon förberedande utbildning innan revisionen startade? Hedenlunda var en trevlig kickoff, men jag saknar mera utbildning. Bra att träffas, viktigt med nätverk och att man träffas regelbundet. Saknade intervjuteknik. 16. Hur tycker du att nya revisorer ska utbildas? Träffa andra revisorer som har mer erfarenheter skaffa mentor resonera med andra intresserade. Studiecirklar, bra att träffa andra innan revisionen startar.

11 Typ Hedenlunda. Data och intervjuteknik. Träffa andra som har erfarenheter. 17. Av vem ska kommuner och landsting kunna beställa en revision? Beställa revision kan man göra från ett fristående kooperativ. 18. Har du något annat viktigt som vi inte frågat om? Det har varit en omväxlande resa och jag har lärt mig mycket. Det har varit roligt att lära och utvecklas. Man måste ha mer struktur, ett schema om hur man ska jobba.

12 Vem bör utföra en revision? Personer med brukarerfarenhet unga, gamla, invandrare, svenskar. Ett fristående kooperativ eller förening. Man reviderar inte en verksamhet på sin egen ort. Utbildning Genomför en grundutbildning av nya revisorer. Mer utbildning krävs. Data och intervjuteknik. Utbildning av revisorer kan ske genom studiecirklar i samverkan med studieförbund. Nätverk, att träffa andra som har erfarenheter av brukarevisioner. Mentor. En erfaren arbetsledare/handledare. Revisorer bör träffas minst en gång varannan månad för att utbildas, hålla kontakten och utbyta erfarenheter. Förberedelser för intervju Skaffa bakgrundsinfo om boendet/verksamheten. Finns info på nätet, kan du prata med personer som har kunskaper om verksamheten? Hur ska man genomföra intervjun med tanke på målgruppen? Gör en tydlig tidsplanering för hela projektet så att alla vet när man ska träffas, när man ska göra förberedande besök, intervjuer, sammanställning osv. Mer tid krävs till förberedelser. Känna till målgruppen Intervjuer Var medveten om att allt du hör och ser är belagt med sekretess. Utför om möjligt intervjun på en plats där personen känner sig trygg och bekväm. Presentation, att man själv är brukare och vad syftet är med revisionen. Kom ihåg att informera om att du tänker banda intervjun. Ställ inte frågor som kan besvaras med ja/nej, använd öppna frågor. Ta den tid som behövs. Använd följdfrågor där det är befogat. Ta hjälp av personal i motivationsarbetet, att förklara för intervjupersonerna vad det innebär Behandla personerna med respekt och sekretess. Gör anteckningar för ditt eget stöd. Sammanställning av intervjuer Tänk på brukarperspektivet, brukare med egen erfarenhet har lättare att förstå en brukare. Alla måste närvara när man lyssnar och analyserar svaren, så att allas synpunkter kommer med.

13 Presentation Gör det trevligt vid presentationen t.ex. bjud på smörgåstårta Viktigt att alla (Chefer, personal och brukare) är med och får samma information. Rapporten bör användas som ett diskussionsunderlag på husmöten för att göra en utveckling och förbättring möjlig. I rapporten är alla anonyma och ingen blir utpekad. Ersättning till brukarrevisorer Ersättning/lön måste vara klart innan så att alla inblandade vet vad man får och hur det påverkar sjukersättning, pension och bostadsbidrag. Datum för utbetalning måste vara klart. Klumpsumma eller timlön? Annat viktigt Brukare som intervjuats bör ha möjlighet att vända sig någonstans för att få svar på frågor eller hjälp med problem som dyker upp i efterhand. t.ex. Silvermånen.

14 Framtid, vad händer efter Näckrosprojektet? Arbetet med Brukarrevisioner har varit givande, spännande och roligt. Det har känts som om att vi har fått varit delaktiga i utvecklingen av psykiatrin i samhället. Det har varit lärorikt och det är viktigt att det görs med respekt för individen och utan tidspress. Vissa dagar orkar vi hur mycket som helst, andra dagar har vi mindre energi. Vi har under arbetet med revisionerna lärt känna varandra, blivit en fungerande arbetsgrupp och våra erfarenheter som brukare har varit till hjälp och vi har vuxit som människor. Vår förhoppning är att kunna fortsätta detta viktiga arbete. Vi vill bilda ett kooperativ som arbetar med Brukarrevisioner? Kooperativet Silvermånen har den senaste tiden fått förfrågan från Botkyrka och Nyköpings kommuner om att utföra revisioner. Ett besök har gjorts i Botkyrka och där kan det bli aktuellt med 5-6 revisioner. Många av de revisorer som deltagit har önskemål om att ett socialt företag/kooperativ bildas så snart som möjligt. Handledarna på Kooperativet Silvermånen har planer på att tillsammans med oss starta ett socialt arbetsintegrerande företag/ Kooperativ. Vår förhoppning är att våra råd och kunskaper ska vara till hjälp och ett stöd i det fortsatta arbetet med brukarrevisioner. Vi hoppas att det ska hjälpa till att förändra attityden till människor med psykisk funktionsnedsättning i samhället. Solveig Lundqvist, Johan Broman, Marie Steberg, Bengt Melchersson deltagare vid socialpsykiatrin/sysselsättning vid Drottninggatan 5 Katrineholm.

15 Bil 2 Utvärderingsfrågor till Enhetschefer där revisioner utförts (beställare) Katrineholm nov 2012 De verksamheter som ingick i revisionerna var ett omvårdnadsboende enligt SoL med sju boende. Ett LSS-boende för personer med dubbeldiagnoser utvecklingstörning/psykisk funktionsnedsättning med sex boende. Hur valdes enheterna ut som skulle få en revision? Det var förvaltningschefen som valde ut de enheter som skulle få en revision utförd. Han valde enheter utifrån en som fungerade väl och om det stämde, och en där det hade varit någon händelse och kommunen ville titta på hur den fungerad. Hur blev ni informerade? Det fanns med i verksamhetsplanen att dessa enheter skulle få revision, informationen kom från förvaltningschefen. Kunde ni påverka vad som skulle frågas om? Ja, det var ett möte innan med representanter från Katrineholms kommun, enhetschefer för verksamheterna och projektledaren från Näckrosprojektet. De valde att komplettera frågorna som används i Vingåkers kommun med frågeområden som var verksamhetsanpassade. Fick ni ut det resultat ni önskade av revisionen? Katrineholm tycker att de fick svar på de frågor som ställts. Rapporterna var bra skrivna, speciellt från omvårdnadsboendet. Den var tydligt och bra med sammanfattning i olika färger, grönt = bra, gult = att tänka på, rött = åtgärder. På omsorgsboendet svarade 5 av7 och på LSS boendet 3 av 6. I ett av resultaten blev en brukares åsikter mycket framträdande, kanske på grund av det låga deltagandet. Har ni kunnat använda resultatet för att förbättra kvaliteten i verksamheten? En handlingsplan har tagits fram utifrån resultaten, personal och brukare arbetar sedan vidare med olika förbättringsåtgärder. Diskussioner fortsätter också i brukarråden. Det var bra med revisioner per enhet. De har också presenterat resultaten för Nämnden, där det mottogs med stort intresse.

16 Hur blev ni informerade om resultatet av revisionen? Det blev ett återkopplingsmöte där brukare, personal, enhetschef och områdets chef deltog. Då bjöds det på smörgåstårta och revisorerna redovisade resultaten. Även de brukare som valt att inte svara deltog på återkopplingen. Två återkopplings tillfälle vore önskvärt. Skulle ni i framtiden kunna tänka er att köpa revisioner av t.ex. ett brukar kooperativ? Allt beror på vad det skulle komma att kosta. Handlar det om mycket pengar är det svårt att få in det i budgeten. Men de är absolut positiva om det bestäms centralt att brukarrevisioner ska användas och bekostas centralt. De måste också jämföra kostnaden mot den enkät som idag köps in och används. En av enhetscheferna säger att han hellre skulle använda brukarevision än enkät. Detta då det känns som det ger ett bättre resultat i dialogen mellan brukaren och revisorn och att man vet att det är brukarens svar, inte anhörig eller God mans. Övrigt Detta känns som ett embryo, en början till något bra Det behövs flera besök på enheterna för att skapa en bra relation och ett förtroende mellan brukare och revisorerna Det bör vara mer flexibilitet i intervjuförfarandet, exempelvis flexiblare tider. Revisorerna ska kunna titta förbi enheterna lite då och då under en tidsperiod, som man har bestämt att intervjuerna ska ske under. Då kan man förhoppningsvis fånga brukare som behöver tid på sig för att skapa förtroende och som behöver rätt tillfälle för att vilja delta. Tiden styrde intervjuerna och deltagandet. Gör man flera revisioner på samma ort samtidig, är det ju då möjligt att vara flexiblare i tider och närvaro på de olika enheterna Intervjuerna skulle också kunna utföras under vardagssysslor, så att intervjutillfället blir mer avslappnat och naturligt, exempelvis under handling eller matlagning Resultaten är användbara, värdefullt när någon kommer utifrån och tittar Personal har varit positivt till revisionerna Önskemål finns att intervjufrågorna tas fram gemensamt av beställaren och revisorerna Brukarna har varit nöjda med revisionerna och tycker det var bra att intervjuerna spelades in i stället för att de skrevs ner Framtid frågetecken från Katrineholm Hur ska utbildningar anordnas för nya revisorer och av vem? Hur garanteras kvalitén på revisionerna? Vad köper beställaren?

17 Utvärderingsfrågor till Enhetschefer där revisioner utförts (beställare) Vingåker nov 2012 Den verksamhet som ingick i revisionen var en gruppbostad inom socialpsykiatrin, SoL. 6 boende och 1 i satellit lägenhet. 3 av 7 medverkade. Det var den första revisionen som utfördes inom Näckrosprojektet. Hur valdes enheterna ut som skulle få en revision? Det var Handikappomsorgschefen som valde ut enheten som skulle få en revision utförd. Hur blev ni informerade? Handikappomsorgschefen informerade enhetschef och personal. Frågan kom ursprungligen från Näckrosprojektet om det fanns intresse av revision. Kunde ni påverka vad som skulle frågas om? De var inte med och tog fram några frågor. Det gjorde projektledaren tillsammans med revisorerna. De fick inte se frågorna innan intervjuerna. Fick ni ut det resultat ni önskade av revisionen? De fick svar på det uppdrag de gett, men det innehöll inte så mycket nytt som de inte redan kände till. Det var en tydligt och bra med sammanfattning i olika färger, grönt = bra, gult = att tänka på, rött = åtgärder. 3 av sju boende medverkade. Har ni kunnat använda resultatet för att förbättra kvaliteten i verksamheten? Resultaten har tagits upp för vidare diskussioner på brukarråden. De har också försökt åtgärda det som kommit upp som åtgärder. Hur blev ni informerade om resultatet av revisionen? Det blev ett återkopplingsmöte där brukare, personal och enhetschef deltog. Då bjöds det på smörgåstårta och revisorerna redovisade resultaten. Även de brukare som valt att inte svara deltog på återkopplingen. Önskemål finns om ett återkopplingstillfälle till. Skulle ni i framtiden kunna tänka er att köpa revisioner av t.ex. ett brukar kooperativ? Ja, det beror förstås på vad det skulle kosta. De använder intern enkäter vartannat år nu som kvalitetssäkring.

18 Övrigt Det hade varit bra om brukarna fått frågorna innan intervjutillfället Personalen hade behövt mer information om revisionen innan för att kunna förbereda brukarna bättre. Allt gick för fort Revisionen i sig var jättebra, det är en bra metod Varför deltog inte vissa brukare? berodde det på att intervjuerna spelades in? Det krävs mycket av varje individ rörande revisioner, både från brukare, revisorer och personal Både brukare och personal blev intervjuad men resultaten redovisades var och en för sig Det finns önskemål om att göra en ny revision om ett år för att se hur det har utvecklats Framtid frågetecken från Vingåker Ersättning till brukare som utför revisioner - hur? Hur många revisorer finns det? Kan vi byta revisorer mellan kommunerna?

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling Brukarrevision Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling www.goteborg.se Det här är brukarrevision En brukarrevision granskar inflytande, delaktighet och bemötande. Det

Läs mer

Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling Ett verktyg för brukarinflytande, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling Det här är brukarrevision En brukarrevision granskar inflytande, delaktighet och bemötande. Det är en arbetsmodell där brukare

Läs mer

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst.

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. ➌ Att representera 20 Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. Det här avsnittet handlar om dig och ditt engagemang. Om hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiska

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11 Granskningsrapport Brukarrevision 13 november 2007 Boende för intellektuellt funktionshindrade Klareborgsgatan 11 INLEDNING Brukarrevisionerna som genomfördes 2006 var ett försök att se om vi i Göteborgs

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende. En brukarundersökning.

Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende. En brukarundersökning. Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende En brukarundersökning. Författare: Torun Jansson och Kerstin Karlsson Examinator: Kari Jess, Uppsala Universitet Inledning Älby akut- och utredningshem

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Brukarrevision. Göteborgsmodellen. Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision

Brukarrevision. Göteborgsmodellen. Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision Stadskansliet, Organisation och IT-utveckling 404 82 Göteborg, telefon 031-61 10 00 Brukarrevision Göteborgsmodellen 12 13 Brukarrevision

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

En bra introduktion är en bra investering

En bra introduktion är en bra investering En bra introduktion är en bra investering Bakgrund Brist på vikarier stressig tillvaro, sjukskrivningar, minskad kvalitet på vården och patientsäkerheten. Enkäten till sommarvikarier 2015 visar att introduktionen

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005 Socialförvaltningen Jan Borgehed Tel. 0477-443 19 Jan.borgehed@tingsryd.se 2005-11-10 Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), hösten 2005 Bakgrund/genomförande

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

En granskning av ett särskilt boende med stödverksamhet inom Umeå Kommun

En granskning av ett särskilt boende med stödverksamhet inom Umeå Kommun BRUKARREVISION, RAPPORT 2015 En granskning av ett särskilt boende med stödverksamhet inom Umeå Kommun 2015-09-16 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, FoU-panelen Red: Susanne Åhlén, Hulda Sandelin, Mikaela

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län

PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2014-08-25 (Slutgiltig) Handlingsplan 2014-2015 för utveckling av samverkan mellan kommunerna och Landstinget i Kalmar län kring personer med

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer