Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: Brukarrevision SoL-boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med funktionsnedsättning Brukarrevision SoL-boende Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner rapporten. Ärendebeskrivning I samarbete med intresseorganisationerna har en brukarrevision genomförts vid tre boenden under november Uppdraget till brukarrevisorerna var att lyfta de boendes upplevelser beträffande deras boende samt se över eventuella skillnader mellan könen. Personerna som genomfört undersökningen har genomgått utbildning för att bli brukarrevisorer och även tidigare haft detta uppdrag på andra håll i landet. De har också erfarenhet av egen psykisk ohälsa och/eller som anhörig till personer med psykisk ohälsa. Totalt har 16 personer intervjuats. Sammantaget uppger de boende att de trivs och känner sig trygga. Dock önskar de mer tid från personalen och efterfrågar ytterligare gemensamma aktiviteter. Det finns inte någon signifikant skillnad i kvinnors respektive mäns upplevelser av verksamheten. Utanför boendet känner de sig påhoppade, hotade, exkluderade och utpekade. Det är så det fungerar i samhället. De känner sig inte trygga utanför boendet utan att ha personalen med sig. Sociala nämndernas förvaltning har den 1 april 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Brukarstyrd brukarrevision SoL-boende Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 Brukarstyrd brukarrevision Västerås November 2014 Inledning På uppdrag av Västerås Stad har en brukarstyrd brukarrevision genomförts på tre psykiatriboenden i Västerås. Uppdraget var att lyfta de boendes upplevelser i och kring deras boende, vidare skulle det även tittas på eventuella skillnader mellan kön. En brukarstyrd brukarrevision är enligt NSPH (2014) Ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet. RSMH (2014) beskriver brukarstyrd brukarrevision som följande: en granskning av en enhet eller en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående. Brukarrevisorerna som genomfört denna undersökning har alla tre genomgått utbildning för att bli brukarrevisorer, samt haft uppdrag tidigare som just brukarrevisorer. De har också erfarenhet av egen psykisk ohälsa och/eller som anhörig till personer med psykisk ohälsa. Metod Deltagare Inför uppdraget önskades cirka 20 deltagare av Västerås Stad till undersökningen. Utifrån denna önskan ombads personalen på de olika boendena att rekrytera ett representativt antal från just deras boende. Vidare beslutades det att tillfråga alla de boende, detta då alla skulle få en chans att vara med men också då bortfall kan förekomma. Totalt antal på de tre boendena var 30 och av dessa var det 16 som deltog i undersökningen. I mitten av november 2014 åkte revisionsgruppen till Västerås för att presentera undersökningen för personalen. Detta för att förankra undersökningen och ge personalen en inblick i vad undersökningen handlade om. Under dessa presentationer påtalades det vad viktigt det var för undersökningen att personalen hjälpte till att förankra den kommande undersökningen med de boende. Vidare talades det om att det till stor del låg på personalen att rekrytera de boende. Det delades ut två informationsblad, ett till personalen och ett till de boende, som beskrev vad undersökningen handlade om och hur den skulle gå till.

3 Under de dagar dessa presentationer skedde fick brukarrevisorerna möjlighet att hälsa på de boende och titta runt på boendena. Mottagandet under dessa dagar var väldigt positivt, både personal och de boende visade sig positiva till undersökningen. Bortfall Av de 16 intervjuer som genomfördes blev under sammanställningen av resultatet en intervju borttagen. Denna intervju räknas därför som ett bortfall. Att intervjun blev ett bortfall var då respondenten hade fokus på något annat än intervjufrågorna och svaren saknar därför validitet. Datainsamling Datainsamlingen gjordes med intervjuer, detta i slutet på november Intervjuerna var halvstrukturerade för att få en bredare data. Intervjuguiden konstruerades av brukarrevisorerna och byggde på en trattning. Trattning innebär att intervjuguiden börjar med större lättare frågor för att sedan gå in på djupare frågar, och sedan avslutas med större och öppnare frågor. Detta då det i en intervjusituation, vid de djupa frågorna, kan uppkomma olika känslor hos respondenterna och det vill då undvikas att lämna respondenterna i dessa känslor vid avslutad intervju. Vidare var tanken bakom att ha en intervjuguide att den skulle fungera som ett stöd i intervjuerna, alltså var det inte ett måste att helt utgå ifrån den. Att ha intervjuguiden som stöd är bra då det blir lättare att lyfta de områden som ska beröras men också för att kunna återgå till dem om respondenterna hamnar utanför de områden som skulle beröras. Intervjuerna tog plats på boendena, antigen i den boendes egna lägenhet, uppsamlingsplatser och även en intervju utomhus. Intervjuerna tog allt från minuter, detta beroende på hur utförliga svar de boende gav. Alla intervjuer spelades in som ljudfiler. Databearbetning Första steget i databearbetningen var att transkribera intervjuerna, alla brukarrevisorer transkriberade sina egna intervjuer. Vidare lästes transkriberingarna igenom ett flertal gånger för att sedan sammanställas i ett resultat. De områden som lyftes i intervjuguiden fungerade som utgångspunkt till resultatet. Utifrån dessa områden sammanställdes transkriberingarna till ett gruppresultat.

4 Reliabilitet och validitet Då syftet var att lyfta de boendes egna upplevelser kring just sitt boende har inte något gjorts för att försöka få till generaliserbarhet. Då det handlar om kvalitativa undersökningar är inte syftet att generera en representativ bild, det handlar om att lyfta just de respondenter som deltogs upplevelse. Validiteten i undersökningen kan tyckas komplex, då de boende har olika problematik, är det svårt att säkerställa att allt har tolkats i den mening det var tänkt. Dock anses det inte ha varit ett problem, i undersökningen lyfts det de boende har sagt och känslan är att deras tolkningar har gjorts i linje med vad som menats. Under intervjuerna har brukarrevisorerna gjort sammanfattningar av vad respondenterna har sagt för att kontrollera att det uppfattats rätt. Etiska överväganden De etiska överväganden som gjordes var de fyra grundstenarna gällande etik, samtyckeskravet, informationskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Inför varje intervju som genomfördes påtalades det att det var frivilligt och att respondenterna när som helst kunde dra sig ur eller välja att inte svara på frågor, se Bilaga 1. Resultat Resultatet kommer att presenteras utifrån sex områden / teman, dessa områden är i linje med den intervjuguide som användes under intervjuerna. Gällande skillnader mellan kön, uppkom det i genomläsningarna av transkriberingarna inga skillnader. Flytten till boendet Respondenterna beskriver flytten till de olika boendena som positiv, en känsla av trygghet och lättnad lyfts. Att få en plats på boendet var efterlängtat och upplevdes som bra. Gällande själva flyttsituationen förekom för en del respondenter en stresskänsla. Stressen beskrivs vara förknippad med faktorer så som tid, förvirring gällande vad som tillhör boendet (så som förråd), bristande socialt nätverk (brist på flytthjälp) samt oklarheter i information kring flytten. Förändringen som flytten till boendet innebar för respondenterna beskrivs främst som positiv, dock också som skrämmande. Respondenterna upplever sig ha bott in sig på boendet med viss varians. Det lyfts att respondenterna har sina egna saker i sina lägenheter, vilket de upplever som bra och som en

5 symbol för att de nu har bott in sig. Andra respondenter beskriver att de inte riktigt har full koll alla sina saker, vilket genererar en förvirring och känslan av de inte helt har bott in sig. Respondenter beskriver en känsla av att de själva är oförmögna att få ordning på sina saker och saknar ett socialt nätverk som kan hjälpa. Aktiviteter / de boendes dagar En vanlig dag beskrivet av respondenterna innehåller det som erbjuds i uppsamlingsplatsen, kaffe, lunch, middag etc. Utöver dessa varierar respondenternas dagar utifrån de aktiviteter de har. Respondenterna beskriver flertalet olika aktiviteter de sysselsätter sig med under dagarna. Definitionen kring begreppet aktiviteter är för respondenterna olika, för en del är en aktivitet att gå till uppsamlingsplatsen på boendet, för andra är det dagligverksamhet och för några att pyssla med sitt i sin egen lägenhet. Även saker så som att hjälpa till i köket, städa, tvätta och handla beskrivs som aktiviteter. Det lyfts hur det tidigare fanns mer utrymme för gemensamma aktiviteter inom boendena, detta är något som respondenterna pratar varmt om. Respondenterna beskriver att de är förstående gällande att det nu mera inte finns utrymme för dessa gemensamma aktiviteter. Dock finns en önskan hos många respondenter att det ska komma tillbaka. Respondenterna upplever att de själva kan bestämma gällande hur deras dagar ska se ut, vilka aktiviteter de vill ha. Det beskrivs med en stolthet hur de på sitt egna vis är självständiga och har möjlighet att välja hur dagarna ska se ut. Relationen till personalen Relationen till personalen beskrivs finnas i stor omfattning, respondenterna känner att de har någon form av relation till alla i personalen. Vidare menar de att de har två i personalen som de står närmre, dessa två benämns i de flesta fall som kontaktpersoner. Vilka dessa två är upplever de flesta att de själva har vart med och valt, andra har ingen uppfattning kring hur det kom sig att de fick just de två de har. Respondenterna beskriver att det är en trygghet att ha dessa två kontaktpersoner, dels då de då vet vem de främst ska vända sig till men också då de vet att dessa personer vet deras berättelse. Det finns en känsla av lättnad hos respondenterna i att ha två kontaktpersoner som vet deras liv och hur de fungerar, det underlättar respondenternas tillvaro.

6 Gällande tillgängligheten till personalen lyfter respondenterna en förståelse kring att det råder tidsstress. Förståelsen innefattar att de väntar på sin tur, ser att andra boende också behöver hjälp, vet att personalen har mycket att göra. Även då en förståelse finns uttrycks en önskan från respondenterna att det skulle finnas mer tid. Trygghet / Kunskap Att det finns personal på plats dygnet runt beskrivs av samtliga respondenter som en trygghet. Trygghet betyder dock olika saker för respondenterna men samtliga känner starkt att det är en stor trygghet att personalen finns på plats. Då respondenterna fick svara på om de upplevde att personalen har den kunskap som krävs för just deras problematik blev svaren varierande. För en del handlade det om huruvida personalen kunde laga mat, tvätta etc. medan det för andra var förknippat med deras diagnos. En tilltro till personalen framkom generellt, dock vid mer precisa beskrivningar uppkom en del misstro. Detta lyftes återigen som en konsekvens av den tidsstress respondenterna upplever att personalen tampas med. Genomförandeplan / mående Alla respondenter var inte införstådda i vad en genomförandeplan är och kunde därför inte svara fullt ut kring detta område. Dock var de övertygande om att det fanns en genomförandeplan någonstans om det var så att det var något man skulle ha, de förlitade sig på att personalen (främst deras kontaktpersoner) hade koll på det. Vidare beskrev andra respondenter att de hade en genomförandeplan och att det var något bra. Genomförandeplan var något de skrivit tillsammans med personalen, även de saker som skrevs i genomförandeplanen genomfördes i den mån det fanns utrymme ihop med personalen. Respondenterna beskriver att de mår bättre idag än när de flyttade till boendena. De själva ser att det har haft en positiv effekt gällande deras mående. Vidare lyfts det att de har sina problem och att det i sig inte alltid är bättre idag, dock menar respondenterna då att det är något som sker inom dem och är således svårt att påverka genom vart de bor. Boendeområdet Den omkringliggande miljön till boendena beskrivs av respondenterna som bra, det beskrivs som fint, det finns utrymme för en del aktiviteter, möjlighet till att vara ute och till att promenera. Respondenterna beskriver att de trivs med området i sig. Dock finns det i samhället aspekter som gör respondenterna otrygga. De beskriver det som en attityd gentemot

7 dem som bor i dessa boenden, de upplever sig påhoppade, hotade, exkluderade men samtidigt utpekade. Detta beskriver de som en samhällsfråga, det är så det fungerar i samhället och det är något som upplevs som jobbigt och tråkigt. Respondenterna beskriver hur de vill ha tillgång till samhället och det område de bor i på samma premisser som vem som helst. Diskussion angående resultat Vår uppfattning av våra möten med de boende är att de känner en tidsbrist i verksamheten gentemot personalen, de känner att de inte får den tid de borde kunna få, kanske det går att se över hur varje boende har tid med sin/sina kontaktpersoner för att se över vad de behöver mera? Vidare påtalas vid flera intervjuer att de boende inte vet riktigt vart deras saker finns (från tidigare boende), har de förråd m,m? En mer tydlig information om detta verkar önskvärt. Tidigare har det varit flera aktiviteter på boendena berättar respondenterna, såsom biobesök, konserter, utställningar & även promenader i närområden. Detta är något de flesta respondenterna verkar sakna, har detta kanske med tidsbristen som nämns ovan att göra? Vid genomläsning av transkriberingarna uppkom ingen signifikant skillnad mellan kön, detta var ju önskvärt att vi hade med i bakgrunden av vår undersökning, dock var de två mest vältagliga kvinnor vilket gör deras röst högre. I boendemiljöer där de tre boendena ligger verkar det ligga en negativ attityd gentemot dem, respondenterna känner sig inte trygga utan personalen med sig. De beskriver det som en attityd gentemot de själva som bor i dessa anpassade boenden, de upplever sig påhoppade, hotade, exkluderade men samtidigt utpekade. Detta beskriver de som en samhällsfråga, det är så det fungerar i samhället och det är något som upplevs som jobbigt och tråkigt. Respondenterna beskriver hur de vill ha tillgång till samhället och det område de bor i på samma premisser som vem som helst. Hur kan man göra för att få de boende att känna att de har samma levnadsvillkor som sina grannar i närområdet? Dock framgår det att respondenterna trivs och känner sig trygga inne på de olika boendena, och att de visar och förklarar en tacksamhet att de bor där och får hjälp.

8 Diskussion angående metod Vi i revisionsgruppen valde att göra undersökningen med personliga intervjuer, en respondent tillsammans med en revisor. Sedan valde vi att besöka de boenden vi skulle göra undersökningen på då vi presenterade själva revisionen för personal, vi efterfrågade om vi fick träffa några av de boende redan då. På detta fick vi väldigt god respons av både personal och respondenterna själva, det framkommer att alla tidigare undersökningar som gjorts är via enkäter av olika slag, i dessa undersökningar fick inte respondenten fram sina egna ord eller tankar. Här får vi också vetskap om att personalen också skulle vilja delta i en undersökning som kan komplettera denna, detta skulle ge ett bredare spektra av de boendes svar, då de i många fall har en större kunskap än oss revisorer, hur de boende har det och hur det kan förbättras. Vi behövde personalens hjälp med urval av respondenter, ett viss urval gjordes, sen erbjöd vi alla att vara med, då vi vet att ett viss bortfall kommer att ske. Sammanlagt fick vi 16 respondenter, men vi vet att vi skulle ha haft 18 då vi på sista boendet blev uppmärksammande att två respondenter som tydligt signalerat att de ville medverka inte fick godkänt av ansvarig på boendet att ta ledigt från sin dagliga verksamhet, detta tyckte både personal och vi var mycket synd, då vi vet vad viktig varje respondent är för att undersökningen ska få mer tyngd. Vi avslutade med att ta en gemensam fika med de boende och personal på varje boende, det framkommer att både respondenter och personal har fått ett gott intryck av oss tre Värmländska jäntor. Vi tackar för bra samarbete och personalens stora hjälp viket gjorde det möjligt att genomföra hela revisionen. Men framför allt tackar vi de respondenter som tagit av sin tid att prata med oss, även om det i vissa fall framkallat lite stress och ångest. Så än en gång, tack! Mia Carlström Verona Ericsson Tova Sjödin

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Brukarrevision dec 2012

Brukarrevision dec 2012 Bilaga1 Brukarrevision dec 2012 Bakgrund Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Brukarrevisionsrapport

Brukarrevisionsrapport Brukarrevisionsrapport Exempel på Brukarrevisionsrapport avseende boendestödsverksamhet i en kommun i Uppsala län utförd av tre brukarrevisorer med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Våren 2013 Förord

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Brukarrevision av Hornö LVM-hem

Brukarrevision av Hornö LVM-hem Brukarrevision av Förord är först ut inom SiS med att genomföra en brukarrevision. Den rapport du håller i handen är alltså den första i sitt slag inom myndigheten. En brukarrevision utförs av brukare

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri 2013 3) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Diarienummer 2005/0429 Tryckt på Jordbruksverkets tryckeri, oktober 2006 Sammanfattning Som en del av kvalitetsarbetet

Läs mer

Kränkningar och mobbning i de sociala medierna

Kränkningar och mobbning i de sociala medierna Rapport nr: 2013vt00363 Institutionen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Kränkningar och mobbning i de sociala medierna

Läs mer

Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst

Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Carina Abrahamson Löfstsröm, FoU i Väst/GR, och Nina Larsson, FOU nu i Järfälla Foto: Västerås

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

Anhöriga till missbrukare

Anhöriga till missbrukare Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Socialt arbete 15 hp Social work 15 credits Anhöriga till missbrukare En jämförande studie om den hjälp som finns och de behov de

Läs mer

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer