SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL"

Transkript

1 Samarbetsavtal Organisation Organisationsnummer VästSvensk ByggKonst ek.f Mellan dem som har undertecknat detta Avtal: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKVB) Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg (KKVG) Konstnärscentrum Väst (KC) Konsthantverkscentrum (KHVC) Mediaverkstaden i Skaraborg (MVS) Not Quite ek.f, Dalsland (NQ) Ålgården, Borås har träffats följande SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL FÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHET Parterna skall tillsammans driva VästsSvensk ByggKonst ekonomisk förening (hädan efter kallad Föreningen eller VSBK). Part förutsätts vara medlem i Föreningen. Föreningen skall i första hand arbeta med att förmedla konstnärliga gestaltningsuppdrag åt konstnärer som ingår i VSBKs konstnärsregister. Följande villkor skall gälla för Föreningens förvaltning: 1. STYRELSEN Styrelsen har i överensstämmelse med lagen om ekonomiska föreningar och Föreningens stadgar ansvaret för Föreningens organisation och förvaltning. När styrelsens ledamöter fullgör sitt uppdrag är de skyldiga att ta hänsyn till detta Avtal. De sex medlemsorganisationerna förväntas bidra till VSBK utifrån sina egna förutsättningar. Hänsyn måste tas till varje organisations uppdrag. För beslut och beslutförhet för Föreningens styrelse skall lagen om ekonomiska föreningar gälla i tillämpliga delar.

2 För det fall styrelsen och inte heller föreningsstämman kan lösa konflikt som uppstår mellan några av parterna i Föreningen förbinder sig Part att innan det att frågan hänskjuts till skiljeförfarande medverka i ett möte med rådgivare hos Coompanion, Göteborg eller med advokat som Coompanion hänvisar till. Först sedan dessa möjligheter till uppgörelse uttömts äger part hänskjuta ärendet till skiljenämnd. 2. STADGAR Föreningens stadgar har vid detta Avtals undertecknande den lydelse som framgår av bilaga KVALITET I SAMARBETET Parterna förbinder sig att i varje sammanhang både gentemot Part och tredje man agera korrekt och professionellt. För det fall part inte levererar ett fullgott resultat kan part hänskjuta frågan till behandling i styrelsen. Styrelsen har då i uppdrag att tillsammans med felande part avtala om ett åtgärdsprogram. För det fall styrelsen inte kan enas om ett åtgärdsprogram eller om felande parten inte önskar underkasta sig det framlagda åtgärdsprogrammet skall styrelsen kalla till föreningsstämma där frågan om felande parts uteslutning ur Föreningen skall prövas. För frågan om parts uteslutning krävs kvalificerad majoritet, d.v.s. mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid beslut om uteslutning skall Medlemsinsats återbetalas vid årets slut. Utesluten part förlorar omedelbart rösträtt och äger inte rätt att företräda VSBK i något forum. 4. FINANSIERING Föreningens verksamhet skall finansieras genom det insatskapital som parterna har tillskjutit och genom löpande inkomster och/eller lån. Part är inte skyldig att tillskjuta kapital utöver vad Föreningens stadgar föreskriver. 5. ÖVERSKOTT Styrelsen skall varje år upprätta ett preliminärt bokslut per den 30 juni. Eventuellt överskott enligt detta bokslut skall avsättas till följande ändamål: 1. Ränta på insatskapitalet med en räntesats föreningsstämman beslutar om 2. Maximala skattemässiga avsättningar till obeskattade reserver De olika ändamålen tillgodoses i angiven ordning och i övrigt i överensstämmelse med föreningsstämmans beslut. Överskott enligt fastställd balansräkning per den 31 december, utöver vad som avsatts för ränta på insatskapitalet enligt punkt 1 ovan, fördelas av föreningsstämman i överensstämmelse med Föreningens stadgar.

3 6. ANSVAR FÖR KOSTNADER OCH FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT För det fall annat inte särskilt avtalats skall Föreningens kostnader och eventuellt överskott fördelas lika mellan Parterna. 7. FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE Part äger inte rätt att till tredje man överlåta sin andel i Föreningen utan att samtycke därtill först inhämtats av samtliga övriga parter i detta Avtal. Vid parts utträde skall annars vad som anges nedan under punkt 6 om inlösen gälla. 8. INLÖSEN VID PARTS UTTRÄDE Part äger, utan hinder av vad som anges ovan om förbud mot överlåtelse, rätt att vid parts utträde ur Föreningen eller annars, till övriga parter i detta Avtal ( inlösenberättigad part ) erbjuda sin andel i Föreningen till inlösen av övriga parter. Andelen skall ingå i föreningen och ägas lika av återstående parter. Inlösen skall dock alltid ske i följande situationer. a) Part försätts i konkurs och de förutsättningar som anges i punkt 7 om konkurs är för handen. b) Fråga är inskränkning i parts förfoganderätt över sin andel. c) Part begår avtalsbrott i enlighet med vad som nedan stadgas. Erbjudandet om inlösen skall ställas till Föreningens styrelseordförande, som i sin tur omedelbart skall vidarebefordra erbjudandet till alla övriga parter. Inlösenberättigad part skall inom två månader från mottagandet av erbjudandet (förköpsfristen) skriftligen meddela huruvida erbjudandet accepteras eller inte. Svaret skall ställas till Föreningens styrelseordförande som omedelbart skall vidarebefordra svaret till den överlåtande parten. Accept måste avse hela den erbjudna andelen. Förvärvet skall vara fullföljt och därmed köpeskilling erlagd inom en (1) månad från det att styrelsen accepterat budet. 9. INLÖSEN VID PARTS KONKURS För det fall parterna är mer än tre till antalet äger vid parts konkurs övriga parter lösa in den partens andel i enlighet med vad som anges ovan i punkt 6 om inlösen. För det fall antalet föreningsmedlemmar går ned under det lägsta antal som föreskrivs i 2 kap 1 lagen om ekonomiska föreningar, dvs. tre medlemmar, skall vad som anges i 11 kap lagen om ekonomiska föreningar om likvidation gälla. 10. VÄRDERING AV ANDEL Värde av andel i Föreningen skall vid parts förvärv av andel, vid utnyttjande av inlösen eller, i förekommande fall, vid handel mellan parter, utgöra andels del av föreningens behållna egna kapital vid senast fastställda balansräkning (substansvärdet).

4 För det fall parts andel ökat i värde under den tid part varit medlem i Föreningen skall part äga rätt att utfå sådan mellanskillnad mellan andelens substansvärde vid inträde jämfört med andelens substansvärde vid inlösentillfället. Mellanskillnaden skall utges av den part som övertar utträdande parts andel. 11. NY PART Ny part förutsätts godkänna och ansluta sig till detta avtal. Ny part skall betala en insats enligt Föreningens stadgar samt bidra till Föreningens kollektiva egna kapital motsvarande den nya partens andel av det kollektiva egna kapitalet efter eventuella insatsemissioner. 12. KONKURRENS Så länge part är medlem i Föreningen får denne ej bedriva konkurrerande verksamhet som är likställd med föreningens verksamhet, ej heller ingå i ny förening som bedriver liknande verksamhet. Det är dock tillåtet för part att åta sig eller förmedla uppdrag som erbjudits från utomstående part till medlemmar i den egna föreningen. Dock skall hänsyn tas till de uppdrag som parterna redan har från sina respektive uppdrags och bidragsgivare. Vid varje brott mot denna konkurrensbestämmelse är Föreningen berättigad till ett vite i enlighet med vad som anges nedan. Brott mot denna bestämmelse skall dessutom anses utgöra grund för uteslutning. 13. AVTALSBROTT Bryter part mot bestämmelse i detta Avtal och är Avtalsbrottet inte av ringa betydelse skall denne vid anfordran till Föreningen betala ett vite om ett (1) basbelopp enligt lagen om allmän försäkring i varje enskilt fall. För det fall det visar sig att den faktiska skadan är större äger övriga parter begära att ersättningen istället skall motsvara den verkliga skadan. Utöver vad som sägs här skall punkten 6 ovan om inlösen gälla. 14. FÖRSÄKRING För att säkerställa medel till inlösen av parts insats eller parts andel i enlighet med punkt 6 om inlösen förbinder sig parterna att, om möjligt, disponera föreningens vinstmedel. 15. AVTALSTID Detta Avtal gäller för part så länge denne är medlem i Föreningen. För övriga parter fortsätter avtalet att gälla till dess samtliga parter är överens om att det inte längre skall gälla eller skall gälla med förändrat innehåll. Avtalets upphörande skall inte innebära att part befrias från sådana förpliktelser som uppkommit före avtalets upphörande för denna part.

5 16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Eventuella tillägg till eller ändringar av detta Avtal skall för att vara giltiga ske skriftligen och särskilt undertecknas av parterna. 17. FULLSTÄNDIG REGLERING Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 18. BESTÄMMELSES OGILTIGHET Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt, för såvitt inte parts åtaganden utan den ogiltiga delen av Avtalet framstår som oskäligt betungande. 19. TVISTER Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal skall slutligt avgöras med rådgivare hos Coompanion, Göteborg eller med advokat som Coompanion hänvisar till. Vi undertecknade parter, som har tagit del av Avtalet, förbinder oss att i alla avseenden följa dess bestämmelser när vi utövar våra förvaltningsbefogenheter i Föreningen och i övrigt handhar Föreningens angelägenheter. Detta Avtal har upprättats i 7 exemplar varav parterna tagit varsitt. Göteborg, den 2009 Lolo Ingemar Andersson (KKVB) _ Tony Abrahamsson (MVS) Ulf Carlsson (KKVG) _ Gaby Hain (NQ) Tina Lindström Frausin (KC) _ Tommy Olsson (Ålgården) Eva Zethraeus (KHVC)

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte

AKTIEÄGARAVTAL Bakgrund 1 Aktieägarnas förbindelse 2 Bolagets syfte AKTIEÄGARAVTAL Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007. Bakgrund Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

5) Längmanska Företagarfonden, org nr 802017-3079 ( Längmanska ) och 6) Stiftelsen Norrlandsfonden org nr 897000-3003 ( Norrlandsfonden )

5) Längmanska Företagarfonden, org nr 802017-3079 ( Längmanska ) och 6) Stiftelsen Norrlandsfonden org nr 897000-3003 ( Norrlandsfonden ) Mellan följande Parter har denna dag träffats följande Aktieägaravtal 1) Luleå kommun, org nr 897000-3003 ( Luleå ) 2) Fastighets Aktiebolaget Polaris, org nr 556086-8217 ( Polaris ) 3) Norrbottens Läns

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 1 av 47 2008-03-22 15:56 SFS 1987:667 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-06-11 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:83 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Kompanjon- och aktieägaravtal

Kompanjon- och aktieägaravtal Kompanjon- och aktieägaravtal mellan, personnummer, adress och övriga andelsägare i, 556567-5419. (nedan kallade parter) har denna dag följande avtal träffats: Samtliga andelsägare med aktieandel finns

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21.

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Stadgar 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus,

Läs mer

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05)

Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-05) Innehållsförteckning: 1 Parter... 4 2 Definitioner... 4 3 Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande... 5 4 Bolagsordning... 5 5 Parkeringsbolaget...

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Brf Kylen

Stadgar för Brf Kylen Organisationsnummer 716415-1263 Stadgar för Brf Kylen 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kylen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer