Samspelet ett brev om livet på jobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet ett brev om livet på jobbet"

Transkript

1 Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Psykosocial arbetsmiljö och hälsosamt ledarskap Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Samspelet ett brev om livet på jobbet Årgång 1, utgåva 1 Lästips: Februari 2009 I det här numret Inledning 1 Vad är psykosocial arbetsmiljö Obama Min far hade en dröm 1 Lästips 1 Chefens roll i det psykosociala arbetet 3 Skyddsombudsrollen 3 Medarbetaren och arbetsglädjen 3 Hälsosamt ledarskap 4 Det här brevet handlar om de psykosociala sidorna av livet på jobbet. Det kommer att komma ut 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten med uppehåll för sommaren. Målgrupper är ledare, skyddsombud, hrpersonal och medarbetare. Ja, alla som är intresserade av de psykologiska och sociala sidorna av arbetslivet. Det kommer att handla om samspel. Samspel mellan individen och arbetet. Samspelet mellan olika intressenter i arbetsmiljöarbetet. Samspelet mellan medarbetarna, deras chefer och ledningar. Samspelet mellan organisationens krav och medarbetarnas kompetens. Det handlar även om arbetslivets subjektiva sidor, som människors upplevelser av sin arbetsmiljö. Men också om dess objektiva sidor som hur arbetet är organiserat med verksamhets och lednings-system. Mycket kommer att handla om ledarskap men också om medarbetarskap. Det kommer att handla om sånt som gör ger arbetsglädje och sånt som ger arbetsilska. I detta första nummer reder vi ut vad som menas med psykosocial arbetsmiljö, olika roller i arbetsmiljöarbetet och hälsosamt ledarskap. Kommande teman för våren är konflikter och organisationsförändringar. Till hösten kommer mindfulness på jobbet, krishantering och mer om ledarskap. Har du synpunkter, tips och idéer så skicka gärna ett mail till redaktionen En ovanligt personlig och intressant bok för att vara skriven av en hög makthavare. Läser just nu: Joiner & Josephs Leadership Agility Vad är psykosocial arbetsmiljö? Psykosocial arbetsmiljö och arbetsglädje När jag frågar människor vad de tänker när de hör ordet psykosocial arbetsmiljö får jag ofta svar som: Det handlar väl om negativ stress, mobbing och konflikter eller andra svårigheter. Mer sällan kopplar man ihop ordet med friskfaktorer, hälsosamma arbetsplatser och arbetsglädje. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Det var den amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson som började använda begreppet psykosocial. Han forskade och skrev om människans utveckling genom hela livet och menade de att människan både påverkar och påverkas av sin omgivning i ett pågående samspel. Det var faktiskt här i Norden som vi först började koppla ihop orden psykosocial ar-

2 Sida 2 Samspelet Hur mår du när du kommer till jobbet? Psykosocial arbetsmiljö innebär att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Hur känner du dig när du går hem? betsmiljö. I Sverige har det funnits en tradition av att inrikta arbetspsykologin mot hälsa och arbetstillfredsställelse som bla kom till uttryck när den svenska arbetsmiljölagstiftningen moderniserades I den lagen tas inte bara fysiska, tekniska, kemiska miljöfaktorer upp utan den slår även fast att arbetet ska utformas så att människans behov och begränsningar beaktas. En unik skrivning för sin tid! Några exempel Exempel 1: Ledningen på företaget X informerar om en kommande organisationsförändring. Detta kommer att påverka min personals arbetsmotivation väldigt negativt, säger en arbetsledare till en kollega.- Just nu när jag behöver få ut det bästa av dem. Jag tror att flera kommer att välkomna förändringen svarar, kollegan. Oroa dig inte i förväg. Exempel 2: Lena kommer inrusande med andan i halsen till morgonens kontorsmöte. Usch vilken morgon jag har haft. Jag försov mig och höll på att missa bussen. Jag hann inte ens ta en språngfika. Lugna ner dig lite, säger en kollega. Det finns smörgåsar kvar från kundmötet igår. Du hinner ta en innan mötet börjar. Tack det var bussigt Om jag inte får i mig något på morgonen blir jag helsur. I det första exemplet spekulerar arbetsledarna kring hur deras personal ska reagera på en förändring. De funderar hur den psykosociala arbetsmiljön ska påverkas. Den ene oroar sig för hur förändringen ska påverka arbetsmoralen medan den andre möter förändringen mer optimistiskt. Hur dessa båda tänker om förändringen kommer att påverka hur de kommer att informera sin personal,vilket i sin tur kommer att påverka hur deras personal kommer att reagera. I det andra exemplet är Lena ur form när hon kommer till arbetet på morgonen. Tack vare arbetskamratens bemötande och att hon får mat i sig kan hennes humör förbättras. Ett annat samspel kunde ha lett till att Lena surat hela dagen, vilket kunde ha smittat av sig och påverkat en hel arbetsgrupps prestationer. Andra exempel som påverkar samspelet människa /miljö kan vara It teknik, belysning, temperaturen eller arbetslokalernas utformning. Ja allt som finns inom arbetsmiljöområdet har en psykologisk och/eller social aspekt. Psykosocial arbetsmiljö innebär alltså att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Man frågar sig hur individer och grupper påverkas av olika förhållanden. Man undersöker samspel. Man kan nog säga att de psykosociala aspekterna på arbetsmiljön är taket som håller ihop alla arbetsmiljöfrågorna. Det finns inte någon fråga som man inte kan lägga psykologiska eller sociala aspekter på. Fortfarande finns en hel del att göra vad gäller fysisk belastning och buller, men i det stora hela kan man nog säga att det är områden som vi kan hantera. Det är inom det psykosociala arbetsmiljöområdet som vi behöver utveckla verktyg och metoder. Den subjektiva sidan och den objektiva sidan av den psykosociala arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö har en subjektiv och en objektiv sida. Mina upplevelser hänger ihop med hur jag uppfattar och tolkar samspelet mellan mig och min omvärld. Min personlighet, mina attityder, mina värderingar, min mognad och min dagsform spelar roll för min upplevelse. Min upplevelse påverkas även av hur andra reagerar i arbetsgruppen Personliga upplevelser kan vara väldigt olika och alla har rätt till sin subjektiva upplevelse. Den objektiva sidan handlar om den formella delen av arbetsplatsen. Det finns en organisation för att fördela ansvar och befogenheter. Det finns övergripande mål för verksamheten. Det finns ett system för löner, arbetstid, befordringar och för hur arbetsuppgifter fördelas och utformas. Det finns en fysisk arbetsmiljö som kan beskrivas i objektiva termer

3 Årgång 1, nummer 1 Sida 3 Chefens roll i det psykosociala arbetet I arbetsmiljölagstiftningen finns specificerat vad man kan förvänta sig och kräva att chefer och arbetsledande personal ska ha för kunskaper och kompetens. De ska förstå sig på hur människor reagerar i olika situationer. De ska förstå hur olika arbetsförhållanden kan få hälsomässiga effekter. De ska även känna till gällande bestämmelser. Dessutom ska cheferna kunna göra enklare undersökningar av arbetsförhållandena. De uppgifter som man som chef har i arbetsmiljöarbetet ska också specificeras på ett tydligt sätt. En chef är med andra ord den ytterst ansvarige för arbetsglädjen på arbetsplatsen. När»trivselenkäter«får dåliga resultat är det inte ovanligt att chefer blir arga, kränkta och ifrågasätter resultaten. De ifrågasätter sin personal i stället för att granska sitt ledarskap eller sin organisation. När chefer och andra i arbetsledande ställning istället gör regelbundna avstämningar med sina arbetsgrupper om trivsel och arbetsbelastning undviks detta och arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön bli mer effektivt och roligt. Det kan ske på personalmöten och i utvecklingssamtalen. Tillsammans med personalen kan man diskutera hur olika problem ska hanteras och vad som kan göras. Chefen är ytterst ansvarig för arbetsklimatet Skyddsombudsrollen Ur Bättre Arbetsmiljö (Prevent 2005) Skyddsombudets uppgifter är att: * företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, * inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, * tillsammans med arbetsgivaren genomföra skyddsronder, * delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten, * delta vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, * delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön och ta del av handlingar som berör ombudets verksamhet, * vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö eller undersökningar för att kontrollera arbetsmiljöförhållanden.»vi behöver etablera en helhetssyn där vi ser kopplingen mellan arbetsförhållanden, välbefinnande, hälsa och effektivitet. Lennart Lennerlöf, professor emeritius fil. dr i psykologi. Ur Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Studentlitteratur 2004 Medarbetaren och arbetsglädjen Även om chefen har det yttersta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön och skyddsombudet har sin roll så blir det ingen arbetsglädje om inte alla drar sitt strå till stacken. Allt arbetsmiljöarbete handlar om samverkan. Det handlar om ett vardagligt arbete där alla kan och bör vara delaktiga. Delaktighet är ett viktigt men inte helt enkelt område. Några förutsättningar för delaktighet är. En öppen kommunikation på arbetsplatsen. Tillit mellan arbetare och ledning Att man är överens om vad delaktighet är. Att ledningen vågar släppa på sin kontroll. Att medarbetare är villiga att engagera sig och ta ansvar. Arbetsglädje förut- sätter delaktiga medarbetare

4 Sida 4 Samspelet Hälsosamt ledarskap Ett hälsosamt ledarskap menar jag ska vara bra för chefen själv, för personalen och för affärerna eller verksamheten. Det är framförallt tre aspekter av ledarskap som jag särskilt vill belysa. Det handlar om det personliga ledarskapet, att leda andra samt ledarskapet sett ur ett organisatoriskt sammanhang. Utveckling av det personliga ledarskapet tre viktiga områden 1. Mognad och självkännedom. Vad innebär mognad? Mycket forskning har ägnats åt att undersöka om det är speciella egenskaper som krävs för ett gott ledarskap. Resultaten är motstridiga, men en sak är man överens om: det är en stor fördel om chefen är en psykiskt mogen människa med hygglig självkännedom. Med mognad menas till exempel att man har förmåga att se på sig själv med både humor och respekt, att man inte alltid går i försvar samt att man tar ansvar för sina egna tankar, känslor och livssituation. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. De som blir ledda gör sig bilder av vad chefen är för en person och tillskriver chefen olika egenskaper som kanske inte alls stämmer. Ledaren bör ha en god uppfattning om sig själv, för att inte bli förvirrad om bilderna krockar. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. Det finns många vägar till mognad och självkännedom. Ett sätt är att be om feedback på sitt beteende från andra. Ett annat sätt är att lägga in tid för självreflektion. En coach eller handledare kan också vara ett bra stöd i den egna utvecklingsprocessen. 2. Ta hand om sig själv och hantera stress. Som chef arbetar man ofta mycket och det blir då extra viktigt att lägga in pauser och tid för återhämtning. Återhämtning kan handla om att vila, men även att leva hälsosamt och se till att man ägnar sig åt det man tycker om på fritiden. Att man ser till att få balans i livet helt enkelt. Att ha goda copingresurser, alltså förmåga att hantera stress, är en ren överlevnadsfråga för en chef. Varje chef bör veta vad som stressar honom/henne, hur stressen tar sig uttryck och ha metoder att hantera dessa symtom och situationer. Även för detta kan man som chef ha nytta av handledning och coaching. 3. Utveckla sin kommunikationsförmåga. Ledarskap handlar mycket om kommunikation. Kommunikationsförmågan är en färdighet som man kan utveckla och träna. Genom att följa upp effekterna av sin kommunikation och be om feedback kan chefen kartlägga vad som behöver utvecklas. Går din information fram? Förstår din personal vad du vill? Är dina budskap tydliga nog? Stämmer dina ord med dina handlingar? Förstår man syftet med olika beslut. Förstår alla verksamhetsmålen? Se till att utnyttja alla tillfällen till träning. Genom utbildning, handledning och coaching kan man få nödvändiga verktyg. Ledarskap handlar om kommunikation Att leda andra Det finns en del intressant svensk ledarskapsforskning, som man kan använda då man formar sin chefsroll, exempelvis Arvonen-Ekvall. De visar att de chefer som är mest uppskattade har en bra balans mellan att var relationsinriktade, verksamhetsinriktade och förändringsinriktade.

5 Årgång 1, nummer 1 Sida 5 Relationsinriktning handlar om att chefen har ett genuint intresse för människor och är nyfiken på vad det är som ger olika personer arbetsglädje och hur de lever privat. I praktiken kan det visa sig genom att chefen umgås med personalen på ett trevligt sätt vid exempelvis fikapauser. Att chefen visar intresse för medarbetarnas privata situation och vet vem som har småbarn, är nygift eller har en gammal mamma som behöver mycket hjälp. Att chefen stöttar sin personals yrkeslivsutveckling och tar upp sådana frågor i utvecklingssamtal. Verksamhetsinriktning innebär att man som chef är bra på att tydliggöra mål för olika arbetsuppgifter, att man kan delegera, följa upp samt ge konstruktiv feedback. Förändringsinriktning innebär att man ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar verksamheten efter omvärldens krav och behov och kan få med sig personalen i detta, utan att skapa onödig stress och arbetsbelastning. Det innebär även att man kan presentera bra bilder/visioner om vart man är på väg. Winnicott, en amerikans terapeut och forskare, skriver att ett barn behöver good enough mothering och good enough fathering. Hans tankesätt kan användas som en vision för gott ledarskap. Mothering står för omhändertagande och goda relationer. För lite innebär ett kyligt och tråkigt arbetsklimat, för mycket innebär överbeskydd och ett arbetsklimat med för mycket tårta till fredagsfikat. Fathering står för krav och utmaningar. För lite utveckling innebär frustration för personalen, för höga och orealistiska krav skapar stress och ångest. Vad kan vara lagom mycket i din organisation? Good enough fathering Ledaren och organisationen För både ledaren och medarbetarna är det viktigt att kunna sätta mål, roller och arbetsuppgifter i förhållande till sin organisation, så att man får en känsla av sammanhang. Antonovsky är en forskare som utvecklat en modell för mental hälsa, som man kan överföra till arbetslivet. Känsla av sammanhang får man om man upplever att: Arbetet är hanterbart. Hanterbarheten ökar om kraven är realistiska, det finns möjlighet för individen att styra sitt eget arbete, om det finns klara rutiner, rimliga resurser samt möjlighet till delaktighet. Arbetssituationen är begriplig. Begriplighet kan innebära att det finns en tydlighet kring hur beslut fattas och hur organisationen ser ut. Att man har goda mötesstrukturer och samarbetsformer. Begripligheten ökar om det står klart vad som förväntas av olika roller och att det finns tydliga rollbeskrivningar för var och en. Känsla av sammanhang: Hanterbarhet Begriplighet Mening Arbetets mening Meningsfullheten ökar om det finns tydliga mål och visioner för vart verksamheten är på väg. En positiv människosyn, samhörighet och gemensamma värderingar är också viktigt för upplevelsen av mening. Som ledare är du en nyckelperson med möjlighet att påverka upplevelsen av sammanhang både för dina medarbetare och dig själv. Råd till chefen Till sist kan jag inte låta bli att citera Otto Granbergs hälsoråd till en chef: Sluta vara Fantomen. Du kan ändå aldrig vara som han. Inte nog med att den oövervinnerlige vandrande vålnaden är stark, smidig och begåvad. Han är inte ensam. Till sin hjälp har han superhunden Devil, fenomenale hingsten Hero, trofaste Guran och allt djungelfolket, naturens vilda djur, sköna kloka Diana, dödskalleringen som gör att bovar bleknar av fasa, två pistoler, maskering samt att han snabbt kan byta skepnad och bli den anonyme Mr Walker. Enda likheten skulle möjligen vara att du annars själv snart ser ut som en vandrande vålnad.

6 Ansvarig utgivare: Lena Hammarbäck Leg psyolog/organisationskonsult Arbetslivspsykologen erbjuder tjänster inom följande områden: Psykosocial arbetsmiljö Kris och problemhantering Stresshantering och Mindfulness Arbetslivspsykologen Vindrosen Konsult AB Murkelv Åkersberga Tlf Mobil Coaching/handledning av ledare och arbetsgrupper Organisations och verksamhetsutveckling Utbildningar-seminarier och work-shops För mer info se hemsidan Nästa nummer kommer i början av april Tema: Konflikthantering Till slut: Temat för nästa nummer är konflikthantering Några tips för att behålla arbetsglädjen i orostider. Vad bråkar vi om på jobbet? När är konflikter bra och när blir de destruktiva? Håll dig i form Hur gör jag när jag har en Odla goda relationer konflikt med chefen? Hur kan man förstå konflikter? Hur blir man en Var aktiv i ditt nätverk god konflikthanterare? Finns några bra verktyg att ta till? Ägna dig åt dina favoritsysselsättningar Detta och mycket annat kommer att belysas med artiklar, tips och goda råd. Skicka gärna frågor och berättelser till redaktionen. Sätt några mål för egen utveckling Meditera

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Arbetsliv och Organisation

Arbetsliv och Organisation Arbetsliv och Organisation 1. Du kommer som nyutbildad till en arbetsplats, där Du blir ansvarig för en arbetsgrupp/arbetslag på sex personer. Gruppen Du möter är uppdelad i småläger. Vidare finns det

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje

Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje Nyheter från Vivida Assistans Nr 2 2013 Din karriär Erika berättar om assistentarbete och karriär Tema: Arbetsglädje Möt gänget från Trosa Öka din arbetsglädje INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer