Samspelet ett brev om livet på jobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet ett brev om livet på jobbet"

Transkript

1 Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Psykosocial arbetsmiljö och hälsosamt ledarskap Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Samspelet ett brev om livet på jobbet Årgång 1, utgåva 1 Lästips: Februari 2009 I det här numret Inledning 1 Vad är psykosocial arbetsmiljö Obama Min far hade en dröm 1 Lästips 1 Chefens roll i det psykosociala arbetet 3 Skyddsombudsrollen 3 Medarbetaren och arbetsglädjen 3 Hälsosamt ledarskap 4 Det här brevet handlar om de psykosociala sidorna av livet på jobbet. Det kommer att komma ut 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten med uppehåll för sommaren. Målgrupper är ledare, skyddsombud, hrpersonal och medarbetare. Ja, alla som är intresserade av de psykologiska och sociala sidorna av arbetslivet. Det kommer att handla om samspel. Samspel mellan individen och arbetet. Samspelet mellan olika intressenter i arbetsmiljöarbetet. Samspelet mellan medarbetarna, deras chefer och ledningar. Samspelet mellan organisationens krav och medarbetarnas kompetens. Det handlar även om arbetslivets subjektiva sidor, som människors upplevelser av sin arbetsmiljö. Men också om dess objektiva sidor som hur arbetet är organiserat med verksamhets och lednings-system. Mycket kommer att handla om ledarskap men också om medarbetarskap. Det kommer att handla om sånt som gör ger arbetsglädje och sånt som ger arbetsilska. I detta första nummer reder vi ut vad som menas med psykosocial arbetsmiljö, olika roller i arbetsmiljöarbetet och hälsosamt ledarskap. Kommande teman för våren är konflikter och organisationsförändringar. Till hösten kommer mindfulness på jobbet, krishantering och mer om ledarskap. Har du synpunkter, tips och idéer så skicka gärna ett mail till redaktionen En ovanligt personlig och intressant bok för att vara skriven av en hög makthavare. Läser just nu: Joiner & Josephs Leadership Agility Vad är psykosocial arbetsmiljö? Psykosocial arbetsmiljö och arbetsglädje När jag frågar människor vad de tänker när de hör ordet psykosocial arbetsmiljö får jag ofta svar som: Det handlar väl om negativ stress, mobbing och konflikter eller andra svårigheter. Mer sällan kopplar man ihop ordet med friskfaktorer, hälsosamma arbetsplatser och arbetsglädje. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Det var den amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson som började använda begreppet psykosocial. Han forskade och skrev om människans utveckling genom hela livet och menade de att människan både påverkar och påverkas av sin omgivning i ett pågående samspel. Det var faktiskt här i Norden som vi först började koppla ihop orden psykosocial ar-

2 Sida 2 Samspelet Hur mår du när du kommer till jobbet? Psykosocial arbetsmiljö innebär att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Hur känner du dig när du går hem? betsmiljö. I Sverige har det funnits en tradition av att inrikta arbetspsykologin mot hälsa och arbetstillfredsställelse som bla kom till uttryck när den svenska arbetsmiljölagstiftningen moderniserades I den lagen tas inte bara fysiska, tekniska, kemiska miljöfaktorer upp utan den slår även fast att arbetet ska utformas så att människans behov och begränsningar beaktas. En unik skrivning för sin tid! Några exempel Exempel 1: Ledningen på företaget X informerar om en kommande organisationsförändring. Detta kommer att påverka min personals arbetsmotivation väldigt negativt, säger en arbetsledare till en kollega.- Just nu när jag behöver få ut det bästa av dem. Jag tror att flera kommer att välkomna förändringen svarar, kollegan. Oroa dig inte i förväg. Exempel 2: Lena kommer inrusande med andan i halsen till morgonens kontorsmöte. Usch vilken morgon jag har haft. Jag försov mig och höll på att missa bussen. Jag hann inte ens ta en språngfika. Lugna ner dig lite, säger en kollega. Det finns smörgåsar kvar från kundmötet igår. Du hinner ta en innan mötet börjar. Tack det var bussigt Om jag inte får i mig något på morgonen blir jag helsur. I det första exemplet spekulerar arbetsledarna kring hur deras personal ska reagera på en förändring. De funderar hur den psykosociala arbetsmiljön ska påverkas. Den ene oroar sig för hur förändringen ska påverka arbetsmoralen medan den andre möter förändringen mer optimistiskt. Hur dessa båda tänker om förändringen kommer att påverka hur de kommer att informera sin personal,vilket i sin tur kommer att påverka hur deras personal kommer att reagera. I det andra exemplet är Lena ur form när hon kommer till arbetet på morgonen. Tack vare arbetskamratens bemötande och att hon får mat i sig kan hennes humör förbättras. Ett annat samspel kunde ha lett till att Lena surat hela dagen, vilket kunde ha smittat av sig och påverkat en hel arbetsgrupps prestationer. Andra exempel som påverkar samspelet människa /miljö kan vara It teknik, belysning, temperaturen eller arbetslokalernas utformning. Ja allt som finns inom arbetsmiljöområdet har en psykologisk och/eller social aspekt. Psykosocial arbetsmiljö innebär alltså att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Man frågar sig hur individer och grupper påverkas av olika förhållanden. Man undersöker samspel. Man kan nog säga att de psykosociala aspekterna på arbetsmiljön är taket som håller ihop alla arbetsmiljöfrågorna. Det finns inte någon fråga som man inte kan lägga psykologiska eller sociala aspekter på. Fortfarande finns en hel del att göra vad gäller fysisk belastning och buller, men i det stora hela kan man nog säga att det är områden som vi kan hantera. Det är inom det psykosociala arbetsmiljöområdet som vi behöver utveckla verktyg och metoder. Den subjektiva sidan och den objektiva sidan av den psykosociala arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö har en subjektiv och en objektiv sida. Mina upplevelser hänger ihop med hur jag uppfattar och tolkar samspelet mellan mig och min omvärld. Min personlighet, mina attityder, mina värderingar, min mognad och min dagsform spelar roll för min upplevelse. Min upplevelse påverkas även av hur andra reagerar i arbetsgruppen Personliga upplevelser kan vara väldigt olika och alla har rätt till sin subjektiva upplevelse. Den objektiva sidan handlar om den formella delen av arbetsplatsen. Det finns en organisation för att fördela ansvar och befogenheter. Det finns övergripande mål för verksamheten. Det finns ett system för löner, arbetstid, befordringar och för hur arbetsuppgifter fördelas och utformas. Det finns en fysisk arbetsmiljö som kan beskrivas i objektiva termer

3 Årgång 1, nummer 1 Sida 3 Chefens roll i det psykosociala arbetet I arbetsmiljölagstiftningen finns specificerat vad man kan förvänta sig och kräva att chefer och arbetsledande personal ska ha för kunskaper och kompetens. De ska förstå sig på hur människor reagerar i olika situationer. De ska förstå hur olika arbetsförhållanden kan få hälsomässiga effekter. De ska även känna till gällande bestämmelser. Dessutom ska cheferna kunna göra enklare undersökningar av arbetsförhållandena. De uppgifter som man som chef har i arbetsmiljöarbetet ska också specificeras på ett tydligt sätt. En chef är med andra ord den ytterst ansvarige för arbetsglädjen på arbetsplatsen. När»trivselenkäter«får dåliga resultat är det inte ovanligt att chefer blir arga, kränkta och ifrågasätter resultaten. De ifrågasätter sin personal i stället för att granska sitt ledarskap eller sin organisation. När chefer och andra i arbetsledande ställning istället gör regelbundna avstämningar med sina arbetsgrupper om trivsel och arbetsbelastning undviks detta och arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön bli mer effektivt och roligt. Det kan ske på personalmöten och i utvecklingssamtalen. Tillsammans med personalen kan man diskutera hur olika problem ska hanteras och vad som kan göras. Chefen är ytterst ansvarig för arbetsklimatet Skyddsombudsrollen Ur Bättre Arbetsmiljö (Prevent 2005) Skyddsombudets uppgifter är att: * företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, * inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, * tillsammans med arbetsgivaren genomföra skyddsronder, * delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten, * delta vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, * delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön och ta del av handlingar som berör ombudets verksamhet, * vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö eller undersökningar för att kontrollera arbetsmiljöförhållanden.»vi behöver etablera en helhetssyn där vi ser kopplingen mellan arbetsförhållanden, välbefinnande, hälsa och effektivitet. Lennart Lennerlöf, professor emeritius fil. dr i psykologi. Ur Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Studentlitteratur 2004 Medarbetaren och arbetsglädjen Även om chefen har det yttersta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön och skyddsombudet har sin roll så blir det ingen arbetsglädje om inte alla drar sitt strå till stacken. Allt arbetsmiljöarbete handlar om samverkan. Det handlar om ett vardagligt arbete där alla kan och bör vara delaktiga. Delaktighet är ett viktigt men inte helt enkelt område. Några förutsättningar för delaktighet är. En öppen kommunikation på arbetsplatsen. Tillit mellan arbetare och ledning Att man är överens om vad delaktighet är. Att ledningen vågar släppa på sin kontroll. Att medarbetare är villiga att engagera sig och ta ansvar. Arbetsglädje förut- sätter delaktiga medarbetare

4 Sida 4 Samspelet Hälsosamt ledarskap Ett hälsosamt ledarskap menar jag ska vara bra för chefen själv, för personalen och för affärerna eller verksamheten. Det är framförallt tre aspekter av ledarskap som jag särskilt vill belysa. Det handlar om det personliga ledarskapet, att leda andra samt ledarskapet sett ur ett organisatoriskt sammanhang. Utveckling av det personliga ledarskapet tre viktiga områden 1. Mognad och självkännedom. Vad innebär mognad? Mycket forskning har ägnats åt att undersöka om det är speciella egenskaper som krävs för ett gott ledarskap. Resultaten är motstridiga, men en sak är man överens om: det är en stor fördel om chefen är en psykiskt mogen människa med hygglig självkännedom. Med mognad menas till exempel att man har förmåga att se på sig själv med både humor och respekt, att man inte alltid går i försvar samt att man tar ansvar för sina egna tankar, känslor och livssituation. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. De som blir ledda gör sig bilder av vad chefen är för en person och tillskriver chefen olika egenskaper som kanske inte alls stämmer. Ledaren bör ha en god uppfattning om sig själv, för att inte bli förvirrad om bilderna krockar. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. Det finns många vägar till mognad och självkännedom. Ett sätt är att be om feedback på sitt beteende från andra. Ett annat sätt är att lägga in tid för självreflektion. En coach eller handledare kan också vara ett bra stöd i den egna utvecklingsprocessen. 2. Ta hand om sig själv och hantera stress. Som chef arbetar man ofta mycket och det blir då extra viktigt att lägga in pauser och tid för återhämtning. Återhämtning kan handla om att vila, men även att leva hälsosamt och se till att man ägnar sig åt det man tycker om på fritiden. Att man ser till att få balans i livet helt enkelt. Att ha goda copingresurser, alltså förmåga att hantera stress, är en ren överlevnadsfråga för en chef. Varje chef bör veta vad som stressar honom/henne, hur stressen tar sig uttryck och ha metoder att hantera dessa symtom och situationer. Även för detta kan man som chef ha nytta av handledning och coaching. 3. Utveckla sin kommunikationsförmåga. Ledarskap handlar mycket om kommunikation. Kommunikationsförmågan är en färdighet som man kan utveckla och träna. Genom att följa upp effekterna av sin kommunikation och be om feedback kan chefen kartlägga vad som behöver utvecklas. Går din information fram? Förstår din personal vad du vill? Är dina budskap tydliga nog? Stämmer dina ord med dina handlingar? Förstår man syftet med olika beslut. Förstår alla verksamhetsmålen? Se till att utnyttja alla tillfällen till träning. Genom utbildning, handledning och coaching kan man få nödvändiga verktyg. Ledarskap handlar om kommunikation Att leda andra Det finns en del intressant svensk ledarskapsforskning, som man kan använda då man formar sin chefsroll, exempelvis Arvonen-Ekvall. De visar att de chefer som är mest uppskattade har en bra balans mellan att var relationsinriktade, verksamhetsinriktade och förändringsinriktade.

5 Årgång 1, nummer 1 Sida 5 Relationsinriktning handlar om att chefen har ett genuint intresse för människor och är nyfiken på vad det är som ger olika personer arbetsglädje och hur de lever privat. I praktiken kan det visa sig genom att chefen umgås med personalen på ett trevligt sätt vid exempelvis fikapauser. Att chefen visar intresse för medarbetarnas privata situation och vet vem som har småbarn, är nygift eller har en gammal mamma som behöver mycket hjälp. Att chefen stöttar sin personals yrkeslivsutveckling och tar upp sådana frågor i utvecklingssamtal. Verksamhetsinriktning innebär att man som chef är bra på att tydliggöra mål för olika arbetsuppgifter, att man kan delegera, följa upp samt ge konstruktiv feedback. Förändringsinriktning innebär att man ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar verksamheten efter omvärldens krav och behov och kan få med sig personalen i detta, utan att skapa onödig stress och arbetsbelastning. Det innebär även att man kan presentera bra bilder/visioner om vart man är på väg. Winnicott, en amerikans terapeut och forskare, skriver att ett barn behöver good enough mothering och good enough fathering. Hans tankesätt kan användas som en vision för gott ledarskap. Mothering står för omhändertagande och goda relationer. För lite innebär ett kyligt och tråkigt arbetsklimat, för mycket innebär överbeskydd och ett arbetsklimat med för mycket tårta till fredagsfikat. Fathering står för krav och utmaningar. För lite utveckling innebär frustration för personalen, för höga och orealistiska krav skapar stress och ångest. Vad kan vara lagom mycket i din organisation? Good enough fathering Ledaren och organisationen För både ledaren och medarbetarna är det viktigt att kunna sätta mål, roller och arbetsuppgifter i förhållande till sin organisation, så att man får en känsla av sammanhang. Antonovsky är en forskare som utvecklat en modell för mental hälsa, som man kan överföra till arbetslivet. Känsla av sammanhang får man om man upplever att: Arbetet är hanterbart. Hanterbarheten ökar om kraven är realistiska, det finns möjlighet för individen att styra sitt eget arbete, om det finns klara rutiner, rimliga resurser samt möjlighet till delaktighet. Arbetssituationen är begriplig. Begriplighet kan innebära att det finns en tydlighet kring hur beslut fattas och hur organisationen ser ut. Att man har goda mötesstrukturer och samarbetsformer. Begripligheten ökar om det står klart vad som förväntas av olika roller och att det finns tydliga rollbeskrivningar för var och en. Känsla av sammanhang: Hanterbarhet Begriplighet Mening Arbetets mening Meningsfullheten ökar om det finns tydliga mål och visioner för vart verksamheten är på väg. En positiv människosyn, samhörighet och gemensamma värderingar är också viktigt för upplevelsen av mening. Som ledare är du en nyckelperson med möjlighet att påverka upplevelsen av sammanhang både för dina medarbetare och dig själv. Råd till chefen Till sist kan jag inte låta bli att citera Otto Granbergs hälsoråd till en chef: Sluta vara Fantomen. Du kan ändå aldrig vara som han. Inte nog med att den oövervinnerlige vandrande vålnaden är stark, smidig och begåvad. Han är inte ensam. Till sin hjälp har han superhunden Devil, fenomenale hingsten Hero, trofaste Guran och allt djungelfolket, naturens vilda djur, sköna kloka Diana, dödskalleringen som gör att bovar bleknar av fasa, två pistoler, maskering samt att han snabbt kan byta skepnad och bli den anonyme Mr Walker. Enda likheten skulle möjligen vara att du annars själv snart ser ut som en vandrande vålnad.

6 Ansvarig utgivare: Lena Hammarbäck Leg psyolog/organisationskonsult Arbetslivspsykologen erbjuder tjänster inom följande områden: Psykosocial arbetsmiljö Kris och problemhantering Stresshantering och Mindfulness Arbetslivspsykologen Vindrosen Konsult AB Murkelv Åkersberga Tlf Mobil Coaching/handledning av ledare och arbetsgrupper Organisations och verksamhetsutveckling Utbildningar-seminarier och work-shops För mer info se hemsidan Nästa nummer kommer i början av april Tema: Konflikthantering Till slut: Temat för nästa nummer är konflikthantering Några tips för att behålla arbetsglädjen i orostider. Vad bråkar vi om på jobbet? När är konflikter bra och när blir de destruktiva? Håll dig i form Hur gör jag när jag har en Odla goda relationer konflikt med chefen? Hur kan man förstå konflikter? Hur blir man en Var aktiv i ditt nätverk god konflikthanterare? Finns några bra verktyg att ta till? Ägna dig åt dina favoritsysselsättningar Detta och mycket annat kommer att belysas med artiklar, tips och goda råd. Skicka gärna frågor och berättelser till redaktionen. Sätt några mål för egen utveckling Meditera

Tema: Kommunikation. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB

Tema: Kommunikation. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Kommunikation Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Kommunikation Lästips:

Läs mer

Tema: Konflikthantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB

Tema: Konflikthantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Konflikthantering Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Räkna med bråk

Läs mer

Arbetsliv i förändring

Arbetsliv i förändring Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Organisationsförändringar Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Arbetsliv

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll FÖRORD........................................................

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer