Samspelet ett brev om livet på jobbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspelet ett brev om livet på jobbet"

Transkript

1 Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Psykosocial arbetsmiljö och hälsosamt ledarskap Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Samspelet ett brev om livet på jobbet Årgång 1, utgåva 1 Lästips: Februari 2009 I det här numret Inledning 1 Vad är psykosocial arbetsmiljö Obama Min far hade en dröm 1 Lästips 1 Chefens roll i det psykosociala arbetet 3 Skyddsombudsrollen 3 Medarbetaren och arbetsglädjen 3 Hälsosamt ledarskap 4 Det här brevet handlar om de psykosociala sidorna av livet på jobbet. Det kommer att komma ut 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten med uppehåll för sommaren. Målgrupper är ledare, skyddsombud, hrpersonal och medarbetare. Ja, alla som är intresserade av de psykologiska och sociala sidorna av arbetslivet. Det kommer att handla om samspel. Samspel mellan individen och arbetet. Samspelet mellan olika intressenter i arbetsmiljöarbetet. Samspelet mellan medarbetarna, deras chefer och ledningar. Samspelet mellan organisationens krav och medarbetarnas kompetens. Det handlar även om arbetslivets subjektiva sidor, som människors upplevelser av sin arbetsmiljö. Men också om dess objektiva sidor som hur arbetet är organiserat med verksamhets och lednings-system. Mycket kommer att handla om ledarskap men också om medarbetarskap. Det kommer att handla om sånt som gör ger arbetsglädje och sånt som ger arbetsilska. I detta första nummer reder vi ut vad som menas med psykosocial arbetsmiljö, olika roller i arbetsmiljöarbetet och hälsosamt ledarskap. Kommande teman för våren är konflikter och organisationsförändringar. Till hösten kommer mindfulness på jobbet, krishantering och mer om ledarskap. Har du synpunkter, tips och idéer så skicka gärna ett mail till redaktionen En ovanligt personlig och intressant bok för att vara skriven av en hög makthavare. Läser just nu: Joiner & Josephs Leadership Agility Vad är psykosocial arbetsmiljö? Psykosocial arbetsmiljö och arbetsglädje När jag frågar människor vad de tänker när de hör ordet psykosocial arbetsmiljö får jag ofta svar som: Det handlar väl om negativ stress, mobbing och konflikter eller andra svårigheter. Mer sällan kopplar man ihop ordet med friskfaktorer, hälsosamma arbetsplatser och arbetsglädje. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Det var den amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson som började använda begreppet psykosocial. Han forskade och skrev om människans utveckling genom hela livet och menade de att människan både påverkar och påverkas av sin omgivning i ett pågående samspel. Det var faktiskt här i Norden som vi först började koppla ihop orden psykosocial ar-

2 Sida 2 Samspelet Hur mår du när du kommer till jobbet? Psykosocial arbetsmiljö innebär att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Hur känner du dig när du går hem? betsmiljö. I Sverige har det funnits en tradition av att inrikta arbetspsykologin mot hälsa och arbetstillfredsställelse som bla kom till uttryck när den svenska arbetsmiljölagstiftningen moderniserades I den lagen tas inte bara fysiska, tekniska, kemiska miljöfaktorer upp utan den slår även fast att arbetet ska utformas så att människans behov och begränsningar beaktas. En unik skrivning för sin tid! Några exempel Exempel 1: Ledningen på företaget X informerar om en kommande organisationsförändring. Detta kommer att påverka min personals arbetsmotivation väldigt negativt, säger en arbetsledare till en kollega.- Just nu när jag behöver få ut det bästa av dem. Jag tror att flera kommer att välkomna förändringen svarar, kollegan. Oroa dig inte i förväg. Exempel 2: Lena kommer inrusande med andan i halsen till morgonens kontorsmöte. Usch vilken morgon jag har haft. Jag försov mig och höll på att missa bussen. Jag hann inte ens ta en språngfika. Lugna ner dig lite, säger en kollega. Det finns smörgåsar kvar från kundmötet igår. Du hinner ta en innan mötet börjar. Tack det var bussigt Om jag inte får i mig något på morgonen blir jag helsur. I det första exemplet spekulerar arbetsledarna kring hur deras personal ska reagera på en förändring. De funderar hur den psykosociala arbetsmiljön ska påverkas. Den ene oroar sig för hur förändringen ska påverka arbetsmoralen medan den andre möter förändringen mer optimistiskt. Hur dessa båda tänker om förändringen kommer att påverka hur de kommer att informera sin personal,vilket i sin tur kommer att påverka hur deras personal kommer att reagera. I det andra exemplet är Lena ur form när hon kommer till arbetet på morgonen. Tack vare arbetskamratens bemötande och att hon får mat i sig kan hennes humör förbättras. Ett annat samspel kunde ha lett till att Lena surat hela dagen, vilket kunde ha smittat av sig och påverkat en hel arbetsgrupps prestationer. Andra exempel som påverkar samspelet människa /miljö kan vara It teknik, belysning, temperaturen eller arbetslokalernas utformning. Ja allt som finns inom arbetsmiljöområdet har en psykologisk och/eller social aspekt. Psykosocial arbetsmiljö innebär alltså att man lägger psykologiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Man frågar sig hur individer och grupper påverkas av olika förhållanden. Man undersöker samspel. Man kan nog säga att de psykosociala aspekterna på arbetsmiljön är taket som håller ihop alla arbetsmiljöfrågorna. Det finns inte någon fråga som man inte kan lägga psykologiska eller sociala aspekter på. Fortfarande finns en hel del att göra vad gäller fysisk belastning och buller, men i det stora hela kan man nog säga att det är områden som vi kan hantera. Det är inom det psykosociala arbetsmiljöområdet som vi behöver utveckla verktyg och metoder. Den subjektiva sidan och den objektiva sidan av den psykosociala arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö har en subjektiv och en objektiv sida. Mina upplevelser hänger ihop med hur jag uppfattar och tolkar samspelet mellan mig och min omvärld. Min personlighet, mina attityder, mina värderingar, min mognad och min dagsform spelar roll för min upplevelse. Min upplevelse påverkas även av hur andra reagerar i arbetsgruppen Personliga upplevelser kan vara väldigt olika och alla har rätt till sin subjektiva upplevelse. Den objektiva sidan handlar om den formella delen av arbetsplatsen. Det finns en organisation för att fördela ansvar och befogenheter. Det finns övergripande mål för verksamheten. Det finns ett system för löner, arbetstid, befordringar och för hur arbetsuppgifter fördelas och utformas. Det finns en fysisk arbetsmiljö som kan beskrivas i objektiva termer

3 Årgång 1, nummer 1 Sida 3 Chefens roll i det psykosociala arbetet I arbetsmiljölagstiftningen finns specificerat vad man kan förvänta sig och kräva att chefer och arbetsledande personal ska ha för kunskaper och kompetens. De ska förstå sig på hur människor reagerar i olika situationer. De ska förstå hur olika arbetsförhållanden kan få hälsomässiga effekter. De ska även känna till gällande bestämmelser. Dessutom ska cheferna kunna göra enklare undersökningar av arbetsförhållandena. De uppgifter som man som chef har i arbetsmiljöarbetet ska också specificeras på ett tydligt sätt. En chef är med andra ord den ytterst ansvarige för arbetsglädjen på arbetsplatsen. När»trivselenkäter«får dåliga resultat är det inte ovanligt att chefer blir arga, kränkta och ifrågasätter resultaten. De ifrågasätter sin personal i stället för att granska sitt ledarskap eller sin organisation. När chefer och andra i arbetsledande ställning istället gör regelbundna avstämningar med sina arbetsgrupper om trivsel och arbetsbelastning undviks detta och arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön bli mer effektivt och roligt. Det kan ske på personalmöten och i utvecklingssamtalen. Tillsammans med personalen kan man diskutera hur olika problem ska hanteras och vad som kan göras. Chefen är ytterst ansvarig för arbetsklimatet Skyddsombudsrollen Ur Bättre Arbetsmiljö (Prevent 2005) Skyddsombudets uppgifter är att: * företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, * inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, * tillsammans med arbetsgivaren genomföra skyddsronder, * delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten, * delta vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, * delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön och ta del av handlingar som berör ombudets verksamhet, * vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö eller undersökningar för att kontrollera arbetsmiljöförhållanden.»vi behöver etablera en helhetssyn där vi ser kopplingen mellan arbetsförhållanden, välbefinnande, hälsa och effektivitet. Lennart Lennerlöf, professor emeritius fil. dr i psykologi. Ur Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete. Studentlitteratur 2004 Medarbetaren och arbetsglädjen Även om chefen har det yttersta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön och skyddsombudet har sin roll så blir det ingen arbetsglädje om inte alla drar sitt strå till stacken. Allt arbetsmiljöarbete handlar om samverkan. Det handlar om ett vardagligt arbete där alla kan och bör vara delaktiga. Delaktighet är ett viktigt men inte helt enkelt område. Några förutsättningar för delaktighet är. En öppen kommunikation på arbetsplatsen. Tillit mellan arbetare och ledning Att man är överens om vad delaktighet är. Att ledningen vågar släppa på sin kontroll. Att medarbetare är villiga att engagera sig och ta ansvar. Arbetsglädje förut- sätter delaktiga medarbetare

4 Sida 4 Samspelet Hälsosamt ledarskap Ett hälsosamt ledarskap menar jag ska vara bra för chefen själv, för personalen och för affärerna eller verksamheten. Det är framförallt tre aspekter av ledarskap som jag särskilt vill belysa. Det handlar om det personliga ledarskapet, att leda andra samt ledarskapet sett ur ett organisatoriskt sammanhang. Utveckling av det personliga ledarskapet tre viktiga områden 1. Mognad och självkännedom. Vad innebär mognad? Mycket forskning har ägnats åt att undersöka om det är speciella egenskaper som krävs för ett gott ledarskap. Resultaten är motstridiga, men en sak är man överens om: det är en stor fördel om chefen är en psykiskt mogen människa med hygglig självkännedom. Med mognad menas till exempel att man har förmåga att se på sig själv med både humor och respekt, att man inte alltid går i försvar samt att man tar ansvar för sina egna tankar, känslor och livssituation. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. De som blir ledda gör sig bilder av vad chefen är för en person och tillskriver chefen olika egenskaper som kanske inte alls stämmer. Ledaren bör ha en god uppfattning om sig själv, för att inte bli förvirrad om bilderna krockar. Att känna sig själv är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för en ledare. Det finns många vägar till mognad och självkännedom. Ett sätt är att be om feedback på sitt beteende från andra. Ett annat sätt är att lägga in tid för självreflektion. En coach eller handledare kan också vara ett bra stöd i den egna utvecklingsprocessen. 2. Ta hand om sig själv och hantera stress. Som chef arbetar man ofta mycket och det blir då extra viktigt att lägga in pauser och tid för återhämtning. Återhämtning kan handla om att vila, men även att leva hälsosamt och se till att man ägnar sig åt det man tycker om på fritiden. Att man ser till att få balans i livet helt enkelt. Att ha goda copingresurser, alltså förmåga att hantera stress, är en ren överlevnadsfråga för en chef. Varje chef bör veta vad som stressar honom/henne, hur stressen tar sig uttryck och ha metoder att hantera dessa symtom och situationer. Även för detta kan man som chef ha nytta av handledning och coaching. 3. Utveckla sin kommunikationsförmåga. Ledarskap handlar mycket om kommunikation. Kommunikationsförmågan är en färdighet som man kan utveckla och träna. Genom att följa upp effekterna av sin kommunikation och be om feedback kan chefen kartlägga vad som behöver utvecklas. Går din information fram? Förstår din personal vad du vill? Är dina budskap tydliga nog? Stämmer dina ord med dina handlingar? Förstår man syftet med olika beslut. Förstår alla verksamhetsmålen? Se till att utnyttja alla tillfällen till träning. Genom utbildning, handledning och coaching kan man få nödvändiga verktyg. Ledarskap handlar om kommunikation Att leda andra Det finns en del intressant svensk ledarskapsforskning, som man kan använda då man formar sin chefsroll, exempelvis Arvonen-Ekvall. De visar att de chefer som är mest uppskattade har en bra balans mellan att var relationsinriktade, verksamhetsinriktade och förändringsinriktade.

5 Årgång 1, nummer 1 Sida 5 Relationsinriktning handlar om att chefen har ett genuint intresse för människor och är nyfiken på vad det är som ger olika personer arbetsglädje och hur de lever privat. I praktiken kan det visa sig genom att chefen umgås med personalen på ett trevligt sätt vid exempelvis fikapauser. Att chefen visar intresse för medarbetarnas privata situation och vet vem som har småbarn, är nygift eller har en gammal mamma som behöver mycket hjälp. Att chefen stöttar sin personals yrkeslivsutveckling och tar upp sådana frågor i utvecklingssamtal. Verksamhetsinriktning innebär att man som chef är bra på att tydliggöra mål för olika arbetsuppgifter, att man kan delegera, följa upp samt ge konstruktiv feedback. Förändringsinriktning innebär att man ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar verksamheten efter omvärldens krav och behov och kan få med sig personalen i detta, utan att skapa onödig stress och arbetsbelastning. Det innebär även att man kan presentera bra bilder/visioner om vart man är på väg. Winnicott, en amerikans terapeut och forskare, skriver att ett barn behöver good enough mothering och good enough fathering. Hans tankesätt kan användas som en vision för gott ledarskap. Mothering står för omhändertagande och goda relationer. För lite innebär ett kyligt och tråkigt arbetsklimat, för mycket innebär överbeskydd och ett arbetsklimat med för mycket tårta till fredagsfikat. Fathering står för krav och utmaningar. För lite utveckling innebär frustration för personalen, för höga och orealistiska krav skapar stress och ångest. Vad kan vara lagom mycket i din organisation? Good enough fathering Ledaren och organisationen För både ledaren och medarbetarna är det viktigt att kunna sätta mål, roller och arbetsuppgifter i förhållande till sin organisation, så att man får en känsla av sammanhang. Antonovsky är en forskare som utvecklat en modell för mental hälsa, som man kan överföra till arbetslivet. Känsla av sammanhang får man om man upplever att: Arbetet är hanterbart. Hanterbarheten ökar om kraven är realistiska, det finns möjlighet för individen att styra sitt eget arbete, om det finns klara rutiner, rimliga resurser samt möjlighet till delaktighet. Arbetssituationen är begriplig. Begriplighet kan innebära att det finns en tydlighet kring hur beslut fattas och hur organisationen ser ut. Att man har goda mötesstrukturer och samarbetsformer. Begripligheten ökar om det står klart vad som förväntas av olika roller och att det finns tydliga rollbeskrivningar för var och en. Känsla av sammanhang: Hanterbarhet Begriplighet Mening Arbetets mening Meningsfullheten ökar om det finns tydliga mål och visioner för vart verksamheten är på väg. En positiv människosyn, samhörighet och gemensamma värderingar är också viktigt för upplevelsen av mening. Som ledare är du en nyckelperson med möjlighet att påverka upplevelsen av sammanhang både för dina medarbetare och dig själv. Råd till chefen Till sist kan jag inte låta bli att citera Otto Granbergs hälsoråd till en chef: Sluta vara Fantomen. Du kan ändå aldrig vara som han. Inte nog med att den oövervinnerlige vandrande vålnaden är stark, smidig och begåvad. Han är inte ensam. Till sin hjälp har han superhunden Devil, fenomenale hingsten Hero, trofaste Guran och allt djungelfolket, naturens vilda djur, sköna kloka Diana, dödskalleringen som gör att bovar bleknar av fasa, två pistoler, maskering samt att han snabbt kan byta skepnad och bli den anonyme Mr Walker. Enda likheten skulle möjligen vara att du annars själv snart ser ut som en vandrande vålnad.

6 Ansvarig utgivare: Lena Hammarbäck Leg psyolog/organisationskonsult Arbetslivspsykologen erbjuder tjänster inom följande områden: Psykosocial arbetsmiljö Kris och problemhantering Stresshantering och Mindfulness Arbetslivspsykologen Vindrosen Konsult AB Murkelv Åkersberga Tlf Mobil Coaching/handledning av ledare och arbetsgrupper Organisations och verksamhetsutveckling Utbildningar-seminarier och work-shops För mer info se hemsidan Nästa nummer kommer i början av april Tema: Konflikthantering Till slut: Temat för nästa nummer är konflikthantering Några tips för att behålla arbetsglädjen i orostider. Vad bråkar vi om på jobbet? När är konflikter bra och när blir de destruktiva? Håll dig i form Hur gör jag när jag har en Odla goda relationer konflikt med chefen? Hur kan man förstå konflikter? Hur blir man en Var aktiv i ditt nätverk god konflikthanterare? Finns några bra verktyg att ta till? Ägna dig åt dina favoritsysselsättningar Detta och mycket annat kommer att belysas med artiklar, tips och goda råd. Skicka gärna frågor och berättelser till redaktionen. Sätt några mål för egen utveckling Meditera

Tema: Kommunikation. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB

Tema: Kommunikation. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Kommunikation Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Kommunikation Lästips:

Läs mer

Tema: Konflikthantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB

Tema: Konflikthantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Konflikthantering Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Räkna med bråk

Läs mer

Tema: Stress och stresshantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB

Tema: Stress och stresshantering. Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Stress och stresshantering Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Stress

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Arbetsliv i förändring

Arbetsliv i förändring Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. Bes kriv artike ln här. SAMSPELET Tema: Organisationsförändringar Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck Vindrosen Konsult AB Arbetsliv

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING Antaget i kommunstyrelsen. den 18 december 1996 260 POLICY MOT.. KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING.. Policy mot kränkande särbehandling - mobbning i Lekebergs kommun Ingen anställd i Lekebergs kommun skall

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87%

Medarbetarundersökning 2014 Svar: 53/61=87% Medarbetarundersökning 4 Svar: 53/6=87%. Bakgrundsinformation Besvarad av: 53 (%) Ej besvarad av: (%) Närmaste chef: Michael Öjermo 5 (9%) Marie Björndahl 3 Johan Dellming 3 (6%) 4 Jan Olov Aspkil 4 (8%)

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Angående arbetsmiljöfrågor.

Angående arbetsmiljöfrågor. Angående arbetsmiljöfrågor. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/11/hysteriskt-om-flytt-pa-karolinska/ Arbetsmiljö vid socioekonomiskt utsatta kliniker? Del av studie om arbetsmiljö i Folktandvården

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Bakgrund Sjukpenning o rehabkostnader 28 Miljarder Kondition Riskbeteende Dagsljus Luftkvalitét Ventilation Akustik Arbetsutrustning Bildskärmar Kemikalier Mestadels

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S)

Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S) Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning (S) 2015-08-02 Syfte Verktyget för psykosocial skyddsrond kan användas för att identifiera de psykologiska och sociala

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Varför en ny föreskrift? Regeringen prioriterar arbetsmiljön 1. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor 2. Ett hållbart arbetsliv 3.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Konsekvensbedömning Vad är det? Och hur gör man? Inledning Inför varje större

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer