Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län"

Transkript

1 Sid 1 av 13 Datum Diarienr 13/00 Marika Bystedt, Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott Tid: Plats: kl. 09:30-ca 16.00, lunch ca kl på Hotell Kramm Kansliet i Kramfors Anmäl deltagande eller icke-deltagande senast den 2 juni till Camilla Norberg på telefon mail Kramfors Bengt Sörlin

2 Sid 2 av 13 Förslag till Dagordning för arbetsutskottets möte Mötet öppnas 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Upprop 5. Godkännande av dagordning 6. Godkännande av föregående protokoll 7. Tertialbokslut 1/Analysrapport 8. Skolkort 9. Prissättnings- och produktstrategi 10. Handlingsplan för produkt och prissättning 11. Ny kortstandard 12. Skrivelse Botniatåg 13. Quickomat 14. Deltagande X2AB 15. Rapport om prioriteringar av nya stationslägen 16. Trafikpliktbeslut 17. Chefsrekrytering a. Tillförordnad myndighetschef b. Rekryteringsgrupp 18. Myndighetschefen rapporterar 19. Rapport SÄKO-upphandling 20. Rapport om budgetmötena 21. Rapport om Trafikstart Rapport Norrtåg AB 23. Rapport Transitio AB 24. Rapport Bussgods AB 25. Beslutsuppföljning 26. Delegationsbeslut 27. Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar 28. Övriga frågor 29. Nästa möte 30. Mötet avslutas

3 Sid 3 av 13 Protokollsutkast för direktionens arbetsutskott Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Upprop Förslag tillbeslut: att godkänna uppropet av ledamöter 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande

4 Sid 4 av 13 Beslut AU Tertialbokslut och Analysrapport 1 Tertialbokslut 1 att Arbetsutskottet föreslår Direktionen fastställa tertialbokslut 1 att Arbetsutskottet föreslår direktionen fastställa analysrapport 1 Tertialbokslut 1 och Analysrapport 1 redovisas i bilaga. Åke Edin, Ekonomichef och Annica Kjellin, Marknadschef AU Skolkort att föreslå direktionen besluta att införa två nya skolkortprodukter AU Prissättnings- och produktsstrategi att föreslå direktionen godkänna prissättnings- och produktstrategi Marika Bystedt, Strategisk planering AU Handlingsplan för produkt och prissättning att uppdra åt myndighetschefen att genomföra en översyn av prisstrukturen för norrlandsresan Beslutsunderlag handlingsplan för produkt och prissättning

5 Sid 5 av 13 att föreslå direktionen att norrlandsresans produktutbud ska säljas för resor inom länet enligt föreslagen handlingsplan under förutsättning att prisstrukturen revideras att föreslå direktionen att Best Price på sikt ska ersättas av Urbanets förslag på produktutbud enligt föreslagen handlingsplan Ärendebeskrivning Urbanet har presenterat ett förslag på ett nytt produktutbud som innebär tre produkter; enkelbiljetter, reskassa och lojalitetsrabatt. Genom att förslaget kräver en del förändringar i systemet är det svårt att omedelbart införa utan kräver en del åtgärder från billjettmaskinssystemleverantören Fara som idag är svåra att överblicka och där kostnaderna är osäkra. Dessutom förväntas samtliga fyra norrlandslänen övergå till ny kortstandard för att möjliggöra interoperabilitet, länsöverskridande resande. Genom att denna övergång tidigast kommer att ske januari 2015 är det olämpligt att påbörja införande av nya produkter innan den nya kortstandarden finns tillgänglig. Dessutom krävs en hel del förberedelse för marknadsföring och information till resenären. Som en direkt åtgärd föreslås därför att Norrlandsresan ska tillgängliggöras för försäljning inom länet. Genom att denna åtgärd kan innebära en intäktsminskning på kr behövs en revidering göras av prissättningen för norrlandstaxan. Ekonomiska konsekvenser Enligt Urbanets rapport kommer deras förslag på produktutbud innebära en mindre intäktsökning men även en resandeökning. Införandet av norrlandsresan är svår att förutse genom att det är svårt att veta hur många resenärer som kommer att gå över till ett periodkort. Om samtliga resenärer som tjänar på periodkortet skulle gå över skulle det innebära en intäktsminskning på kr. Ytterligare underlag Handlingsplan för produkt och prissättning Rapport över produkter och prissättning Marika Bystedt, Strategisk planering AU Ny kortstandard

6 Sid 6 av 13 att besluta enligt förslag Inge Bodin, IT-chef AU Skrivelse Botniatåg att översända skrivelse till Botniatåg Annica Kjellin, Marknadschef AU Biljettautomater Beslutsunderlag biljettautomater att föreslå direktionen besluta att myndighetschefen går vidare med ärendet med en målsättning att införskaffa 12 automater under till länet som företrädesvis sätts upp på Resecentrum där de olika trafikslagen möts i samråd med medlemskommunerna Ärendebeskrivning Frågan om alternativa inköpsställen i form av biljettautomater har diskuterats under en tid. Frågan aktualiserades ytterligare när Botniatåg i egenskap av operatör för Norrtåg under våren 2014 aviserade att man skulle införa höga ombordavgifter samt förbjuda kontanter. Kollektivtrafikmyndighetens förvaltning har följt utvecklingen av biljettautomater i bla. Kalmar län där man dels har samma biljettmaskinleverantör samt har erfarenhet av automater sedan man infört kontantfritt i kollektivtrafiken. Nedan följer en bild över kostnaden för att få till automater i länet: Ekonomisk analys Investeringskostnad Projektering, platsanskaffning SEK Driftkostnader

7 Sid 7 av 13 Fast månadskostnad per installerad inomhusautomat SEK per månad Fast månadskostnad per installerad utomhusautomat SEK per månad (Gäller fram till ) Fast månadskostnad per installerad inomhusautomat SEK per månad. Fast månadskostnad per installerad utomhus automat SEK per månad (Gäller från och med i 60 månader) Rörlig månadskostnad vid försäljning i enskild automat 5 % på försäljning (inkl.moms) överstigande SEK / mån. Rörlig kostnad per från automaterna utgivet MUL-kort7 SEK / utgivet MUL-kort. Rörlig kostnad per från automaterna utgivet Resekort10 SEK / utgivet Resekort. Vid en försäljning om kr/automat motsvarar det 12% av försäljningen i fast och rörlig kostnad exklusive den initial engångskostnaden om kr. Detta ska jämföras med de fasta försäljningsställena som har en provision om 9%. Kostnaden för automaterna föreslås fördelas enligt gängse produktionsnyckel i länet alternativt att landstinget står för försäljningskostnaden även i dessa automater som på ordinarie försäljningsställen. Ytterligare underlag Presentation av målbilder för gemensamt betalsystem AU Deltagande i X2AB Beslutsunderlag deltagande i X2AB Förslag till beslut att föreslå direktionen att besluta gå med i X2ABs biljett och betallösningsprojekt förutsatt att man får en långsiktig budget och betalningsplan. Ärendebeskrivning X2AB står bakom branschens övergripande mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på vägen mot den gemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Ägare med styrelserepresentation i X2AB är Västtrafik, Nobina Sverige, Värmlandstrafik AB, Fågelviksgruppen, X-Trafik, SL, SJ, Jönsköpings Länstrafik, MTR och Keolis. Övriga intressenter ska uppleva X2AB som en naturlig samverkanspartner som fokuserar på det som är viktigast för resenären, branschen och samhället. De ska också uppleva att bolaget har hög förmåga att

8 Sid 8 av 13 genomföra utvecklingsinsatser som är väl förankrade och att resultaten tillhandahålls på ett öppet och transparent sätt till alla som har intresse av dem. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, KTM, har gått med i en förstudie till projektet Biljett och Betallösningar. Ett projekt som syftar till att ta fram en sökmotor med köpfunktion för alla resor inom landet. Projektet ska även se över möjligheten till en nationell betalstandard i kollektivtrafiken. KTM har betalat kr för ovan nämnda förstudie. Resultatet av förstudien presenteras i form av en powerpointpresentation, bifogas. Dessa kr räcker till det pågående arbetet fram till halvårsskiftet Branschen har enat sig om 8 målbilder. Dessa är nu prioriterade och tidsatta för när de kan realiseras. (Framgår av bild nr 10 i den bifogade presentationen). Fram till halvårsskiftet (juni) ser leveransen ut så som följer: Projektet med dess 29 aktörer (RKTM och trafikföretag) kommer att i samverkan med Samtrafiken och Linkon utveckla en Nationell reseplanerare med köpfunktion (målbild 1) som kommer att vara testad och klar för användning den 12 juni Därutöver fokuseras på att fram till sommaren ta fram projektförslag avseende en metod/standard att läsa och kontrollera biljetter (målbild 2), möjlighet att sälja varandras biljetter i egna reseplanerare (målbild 3) samt möjlighet att betala med kort i anslutning till resan (målbild 5). I budgeten på 4.2 MSEK ingår kostnader till Linkon, till experter för resp målbild samt till projektledning (Björn Kamsvåg målbild 2, Erik Seijving målbild 5 samt Nicklas Lindersson målbild 1, därutöver projektledare Peter Nilsson). Redan nu planerar projektet för fortsatta insatser under hösten för att så snabbt som möjligt kunna leverera även inom de övriga målbilderna 4, 6-8. Förslag till på vilket sätt och med vilken prioritering detta ska ske kommer att tas fram i projektgruppen och sedan beslutas av styrgruppen. Projektet drivs steg för steg i syfte att aktörerna ska känna sig trygga med att ha kontroll över vad som sker i varje steg. Nackdelen med hittillsvarande arbetssättet för projektet är att det fram tills nu inte gått att göra en kostnadsuppskattning över hela projektet, eftersom det är en stegvis process. Biljett- och betalprojektet är en långsiktig satsning som kommer att löpa på efter sommaren med successiva leveranser under resans gång. Det kommer att ställa krav på ytterligare finansiering, vilket innebär att X2AB måste hitta en bättre finansieringsmodell än den man hittills tillämpat och som innebär att man gått med håven. X2AB tar upp en diskussion med staten som medfinansiär i det fortsatta arbetet så att man kan få till et delat ansvar branschen/staten. Förutsättningarna för att lyckas med det är emellertid att X2AB är trovärdig när man säger att branschen fortsätter medverka i projektet. Det förutsätter att ett stort antal aktörer medverkar.

9 Sid 9 av 13 X2AB begär nu ytterligare kr för att gå vidare enligt tidsplanen i bifogad presentation. Enligt uppgift har bland annat Norrbotten erbjudit en lägre summa och fått igenom detta. Ett alternativ till X2AB är att vi själva tillsammans med Norrlandslänen och nuvarande leverantör av Dinturs app och sms betallösningar utvecklar ett system att sälja Norrlandsprodukter tillsammans med SJ, Ybuss och övriga kommersiella buss och tågföretag i landet. Detta har en känd prislapp och jobbet utförs av känt företag med känd kvalitet. Ytterligare underlag Presentation av målbilder för gemensamt betalsystem AU Analys av stationslägen att Ramböll presenterar slutsatser för direktionen den 12 juni att myndighetschefen får i uppdrag att bjuda in till ett seminarium under början av hösten för att komma fram till en prioriteringsordning av stationslägen som omnämns i trafikförsörjningsprogrammet Ärendebeskrivning Direktionen fattade beslut att uppdra åt myndighetschefen att återkomma med en prioritering kring infrastrukturåtgärder som föreslås i Trafikförsörjningsprogrammet. Genom att det finns kommunala intressen och påverkan på angränsande län är stor fanns ett behov att genomföra en objektiv och opartisk analys som får ligga till grund för prioritering av infrastrukturåtgärder. Ramböll fick uppdraget att genomföra analysen och inledde sitt arbete på direktionens möte den 4 april genom att ta in direktionens synpunkter i arbetet. Viktiga synpunkter från direktionen var även att arbetet skulle samordnas med det arbete som landstinget avser genomföra i form av en effektanalys över Lunde, Mörtsal och Bollstabruk. Rambölls uppdrag består i att utifrån den regionala utvecklingspotentialen bedöma stationslägen som i trafikförsörjningsprogrammet omnämns. Stationslägena ska dels bedömas utifrån dagens infrastruktur men också den potentiella i och med en renoverad ådalsbana.

10 Sid 10 av 13 Fortsatta processen Urbanet kommer att presentera slutsatser för direktionen den 12 juni och därefter leverera en slutrapport i augusti. Slutrapporten kommer att diskuteras i seminarieform där kollektivtrafikmyndighetens medlemmar, Norrtåg, Trafikverket, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheterna i angränsande län bjuds in. Syftet med seminariet är att grundlägga för fortsätta diskussioner för revidering av trafikförsörjningsprogrammet men också komma fram till en prioriteringsordning som presenteras för direktionen i september. Marika Bystedt, Strategisk planering AU Beslut om trafikplikt Förslag till beslut att föreslå direktionen godkänna trafikplikt för sträckan Sundsvall - Umeå AU Chefsrekrytering Förslag till beslut att föreslå direktionen att tillsätta xx som myndighetschef för Kollektivtrafikmyndigheten mellan 1 juli februari 2015 att föreslå direktionen tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Erica Sahlin (Arbetsutskottet), Erik Lövgren (Arbetsutskottet), Folke Nyström (Arbetsutskottet), Jörgen Berglund (Sundsvalls Kommun), Per Wahlberg (Landstinget), Elisabeth Strömqvist (Landstinget) samt Rolf Sjödin och Lars Johansson (Vision) och Marika Bystedt (Kollektivtrafikmyndigheten) att föreslå direktionen uppdra år rekryteringsgruppen att ta fram ett förslag på myndighetschef till direktionsmötet i oktober

11 Sid 11 av 13 Marika Bystedt, Strategisk planering Rapporter 7. Myndighetschefens rapport 8. Rapport om SÄKO-upphandlingen 9. Rapport om genomförda Budgetmöten 10. Rapport om Norrtåg AB

12 Sid 12 av 13 Bengt Sörlin, Ordförande 11. Rapport om Bussgods AB Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 12. Rapport om Transitio AB Bengt Sörlin, Ordförande 13. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Delegationsbeslut Förteckning över fattade beslut

13 Sid 13 av 13 att godkänna beslut fattade på delegation 15. Inkomna skrivelser/protokoll/delgivningar att godkänna beslut fattade på delegation 16. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 17. Nästa möte att nästa möte är den 15 september Mötets avslutande

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING 1 Kallelse/Föredragningslista 1(21) Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se 2015-02-20 ORGAN: Regionala utvecklingsnämnden DATUM: 2015-03-03, kl. 9.00-16.30 PLATS: Aulan,

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens konstituerande sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 8 januari 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 15. A B C D E

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN årsredovisning 2012 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län grundades

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Revidering 2013, remissversion antagen i kollektivtrafikutskottet den 30 maj 2013 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 1 (54) Inledning Du håller

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling 1(23) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2014-10-09 Sammanfattning Perioden januari till och

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer