Förslag till föredragningslista Direktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista Direktion"

Transkript

1 Handläggare Carin Lilliehöök Föredragningslista Sammanträdesdatum Sida 1(4) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Betänkande service i glesbygd (SOU 2015:35). OFB HHE AU RD 2015/79 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Remissen besvaras enligt yttrandeförslaget. Ärende bifogas. 5. Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i OFB GC Dalarna AU RD 2015/90 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Ärendet bifogas

2 2(4) 6. Direktiv till AU som politisk ledningsgrupp för regionfrågan OFB GC AU RD 2015/59 Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta 1. Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår 2. Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner 3. Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Ärende bifogas 7. Åtgärdsvalsstudier 2016 OFB KS AU RD 2015/61 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Ärende bifogas 8. Tillsättning regiondirektör OFB LN RD 2015/84 AU Regiondirektören presenteras

3 3(4) 9. Justering av förslag till samarbetsavtal avseende OFB MH särskild kollektivtrafik. AU RD 2015/40 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Meningen stryks Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf Ovan fattat beslut förklaras omedelbart justerat. Ärende bifogas 10. Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige OFB MJ AU RD U 2015/89 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1. Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2. bevilja att Region Dalarna är projektägare. Ärende bifogas 11. Sammanträdesschema direktionen 2016 OFB CL RD 2015/88 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Sammanträdesschemat för direktionen 2016 antas. Ärende bifogas 12. Val av ersättare i Stiftelsen Dalahems styrelse. AU CL RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Val av ersättare i Stiftelsen Dalahem delegeras till ordförande Ärende bifogas

4 4(4) 13. Beslut om vem i Region Dalarna som företräder AU aktierna i AB Dalatrafiks bolagsstämma RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Ordförande Leif Nilsson föreslås företräda Region Dalarnas aktier på AB Dalatrafiks bolagsstämma 17 juni Överläggningsärenden 14. Information om Region Dalarnas reseavtal. AU STM RD Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen läggs till handlingarna. Ärende bifogas. 15. Information om styrelse och revisorer AB Dalatrafik OFB LN AU RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen om förslaget till nominering av ledamöter, ersättare och revisorer läggs till handlingarna Ärende bifogas. 16. Regionchefens rapport GC Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna Ärende bifogas 17. Delegationsbeslut och anmälningar CL Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 18. Övriga ärenden

5 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Helena Hanno Enochsson Datum AU Diarienummer RD 2015/79 Yttrande gällande SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd, Dnr: RD 2015/79. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta Besvara remissen enligt förslaget. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande gällande betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). Betänkandet är ett resultat av den utredning som är gjort på uppdrag av Näringsdepartementet som gick ut på att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden. Den utredning som är gjord är omfattande och ger en intressant och tankeväckande beskrivning av service på landsbygden. I bestänkandet presenteras några stödformer för att trygga tillgängligheten till kommersiell service i glesbygd: stöd till försäljningsställen för dagligvaror och stöd till kommuner som utvecklar lokala servicelösningar samt några förslag för upprätthållande av annan grundläggande kommersiell service. Beslutsunderlag Remissvaret bifogas. Ärendet Betänkandet Service i glesbygd är ett resultat av en utredning som är gjord för att undersöka förutsättningarna för stöd till kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden i landet, som är särskilt sårbara och utsatta. De förslag som betänkandet föreslår är: - Två former av stöd till försäljningsställen för dagligvaror. Förutsättningen att kunna få ta del av stöden är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden och att kommunen planerat varuförsörjningen, så att behovet av stöd kan bedömas. Stödet föreslås handläggas av Länsstyrelse, Landsting (inkl. Gotlands kommun) eller samverkansorgan där det är aktuellt. - Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnade servicelösningar. Tillväxtverket ska medverka till att det inom ramen

6 2(2) för Landsbygdsprogrammet genomförs insatser till stöd för glesbygdskommuner som vill utveckla lokala servicelösningar. - Utöver de ekonomiska stöden så förs det ett resonemang om upprätthållandet av annan grundläggande kommersiell service (i första hand Apoteket, PostNord, Svenska Spel och Systembolaget, som alla har ombudsverksamhet i glesbygden). I betänkandet föreslås att centralt samordningsforum (som sammankallas av Tillväxtverket) bör ta upp frågan om de statliga bolagens samordningsmöjligheter, för att upprätthålla nuvarande ombudsnät och få till stånd ytterligare ombudsetableringar. Det föreslås dessutom att en fortsatt ägaranvisning ska ges till Apoteket AB att behålla befintliga apoteksombud i så stor utsträckning som möjligt, samt att utvecklingsprojekt bör initieras för att trygga tillgången till postservice i den glesaste glesbygden. Som en grund för förslagen förs ett resonemang om förutsättningarna på landsbygden och de utmaningar som ställs på servicen. Bredbansfrågan lyfts upp som en grundförutsättning för både kommersiell och offentlig service. I betänkandet lyfts kommunerna som en viktig aktör, vilket är rimligt, men ökade krav på exempelvis varuförsörjningsplaner skapar svårigheter i de mindre kommunerna. Det måste också skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven. Förslagen som lyfts i betänkandet är rimliga utifrån hur uppdraget är formulerat. Utifrån ett tillväxtperspektiv hade det dock varit mer intressant med ett tydligare utvecklingsinriktat resonemang om stödet av servicen på landsbygden. Helena Hanno Enochsson "[Namn - kontrasign]" "[Titel - kontrasign]" Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar Länsstyrelsen Dalarna

7 Handläggare Helena Hanno Enochsson YTTRANDE Datum Diarienummer: RD 2015/79 Sida 1(3) Ert Diarienummer N2015/2989/HL Yttrande över SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd. Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande om slutbetänkandet av utredningen Service i glesbygd. I remissen vill regeringen ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Region Dalarnas synpunkter Utredningen är omfattande och välgjord. Den behandlar flera av de aspekter som påverkar servicen på landsbygden och de svårigheter som handlare av exempelvis dagligvaror står inför. Ansatsen att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången på service, samt titta närmare på hur stöd skulle kunna bidra positivt är god Förslagen i utredningen kan vara en bra grund för att säkra en basservice, men vi hade gärna sett fler förslag på hur servicegraden hade kunna förbättrats i glesbygden. Synpunkter på överväganden och förslag Vi har valt att kommenterar delar av utredningens överväganden och förslag Allmänna överväganden Att det finns en grund för de förslag som lyfts fram råder det ingen tvekan om. Det är viktigt att människor och företag kan ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service och den grundläggande nivån som lyfts i utredningen kan ses som rimlig. Region Dalarna anser också att det är positivt att hela landet ses som en resurs för tillväxten och inte enbart de stadsnära miljöerna En ny förordning om stöd till försäljningsställen för dagligvaror i särskilt sårbara och utsatta områden. Förslaget att ha ett driftsstöd till handlare i sårbara områden är positivt. Många handlare på små orter har svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Ett driftsstöd kan ge handlarna en trygghet och skapa möjlighet för dem att kunna utveckla sin verksamhet. Det är dock viktigt att det är tydligt vilka handlare som har möjlighet att söka och att sökprocessen är både enkel och snabb, vilket också lyfts fram i betänkandet. En förutsättning för att stödet ska bidra positivt till utvecklingen, är att stödet är både hållbart och långsiktigt. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

8 2(3) Grunden för att kunna få ta del av stödet är att den berörda kommunen har planerat försörjningen av dagligvaror så att behovet av stöd kan bedömas. Vi anser att det är bra att kommunerna involveras i besluten om stöd. Det är kommunerna som har den bästa kunskapen om de lokala förhållandena. Men det är viktigt att ha i åtanke att de kommuner som är aktuella ofta är små och att det är kommuner som redan idag har en ansträngd situation, vilket utredningen också tar upp. Det måste skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven, inte minst ekonomiskt. Vi hade gärna sett ett mer utvecklat förslag om stöd till kommunerna Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnande servicelösningar Region Dalarna ställer sig positiv till förslaget att stödja samordnade servicelösningar. Stöd till lokala och regionala processer och erfarenhetsutbyte är en bra väg. Det är viktigt med delaktighet där myndigheter, kommuner och inte minst lokalbefolkningen och handlare, alla måste bidra för att det ska bli hållbart. Att stimulera en samordning av servicelösningar kan vara ett sätt att trygga servicen på landsbygden. Perspektivet bör dock vara att det är tjänsten i sig som är det viktiga inte vem eller vilka som utför den. Det är viktigt att slå fast att det är de lokala förutsättningarna som är utgångspunkten. Det ställer krav, inte bara på den lokala nivån, utan även på kommunerna och statliga myndigheter. Det är återigen viktigt att det stöd som går att söka är lätthanterligt. Ansökningsprocessen får inte bli för betungande för den som söker och beslutsprocessen inte alltför långdragen. Allmänna synpunkter. En bra service är en viktig grundbult i samhället och har stor betydelse för de människor som väljer att bosätta sig eller besöka Dalarna. Kraven på service och utformningen av service kan se olika ut. Ett perspektiv som utredningen snuddar vid, är servicens betydelse för besöksnäringen. I många av Dalarnas mindre kommuner spelar besöksnäringen en stor roll, inte minst i de orter som i utredningen beskrivs som sårbara och utsatta. Det förs också ett resonemang om det mobila samhället. Det är viktigt att visa på att det mobila (moderna) samhället finns även på landsbygden. Även förändringar i boendeformer med en ökning av deltidsboende är intressant. Sammantaget ger detta en signal om hur vår landsbygd till viss del kommer att se ut i framtiden. Frågan är hur vi anpassar tillgången till service utifrån de framtida behoven. I utredningen lyfts några exempel på driftiga entreprenörer och ideella insatser, samt e-handelns betydelse (kapitel 4.2 och 4.4). Det är positivt att läsa om goda exempel och de exempel som lyfts i utredningen visar på att ideella krafter, initiativkraft och innovativa lösningar är ett måste i framtiden. De direktiv som var uppsatta för uppdraget, begränsar självklart vad som kan tas upp i själva utredningen. Men faktorer som ideellt arbete, initiativkraft och innovativa lösningar är frågor som definitivt är värda att belysa i framtida utredningar, då de är viktiga förutsättningar som kommer att påverka/avgöra tillgången till service i våra glesare bebyggda områden.

9 3(3) Den statliga service som utredarna väljer att beskriva, spelar en stor roll för servicen, inte minst den kommersiella servicen. Region Dalarna vill framhålla att det finns fler delar inom den offentliga och statliga servicen som är viktiga för landsbygden och där vi inte minst på kommunal och regional nivå men även staten har ett serviceansvar för de som väljer att bo utanför tätorterna. Tillgång till bredband och god mobiltäckning är väldigt viktigt för hela befolkningen, inte minst för de som bor i glesbygd och på landsbygden. Det är också något som lyfts i utredningen. En trygg och säker uppkoppling är en grundförutsättning för handlarna att kunna ta betalt och en möjlighet att kunna utveckla smarta servicelösningar i en framtid. Rätt använt kan det förbättra tillgången till service för många. Tillgången till en stabil uppkoppling och bredbandsutbyggnaden är några av de viktigaste infrastrukturfrågorna i landet, inte minst på landsbygden. Det finns resurser avsatta för bredbandsutbyggnad, vilket är bra, men det är viktigt att reglerna för stödinsatserna är generösa. Mindre tätorter på landsbygden kan inte förlita sig på kommersiella aktörer för att få till stånd en bredbandsutbyggnad. Sammantaget ställer sig Region Dalarna positiv till de förslag som presenterats i utredningen. De skapar en bra grund för att bibehålla en basservice och ger också en viss lättnad för handlare som befinner sig områden där avstånden är långa och befolkningen inte så stor. Region Dalarna hade dock gärna sett fler förslag på hur servicegraden skulle kunna förbättras ytterligare. Att stöden är lätta att söka, för både handlare och aktörer som vill utveckla servicelösningar, ser vi som viktigt. Liksom att de kommuner som berörs av förslagen, får stöd för sitt arbete så att de kan hantera de ökade kraven på planering, strategier och prioriteringar. Landsbygden är en resurs för hela landets utveckling och tillväxt. På landsbygden finns det entreprenörs- och utvecklingskraft men också attraktiva livsmiljöer som har allt större betydelse för regioner som arbetar för tillväxt. Helena Hanno Enochsson

10 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Arbetsutskottet/Direktionen Diarienummer RD 2015/90 Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Sammanfattning av ärendet Såväl Region Dalarnas egna erfarenheter och iakttagelser gjorda av konsulter med uppdrag att granska trafikstart efter direktupphandlingen av kollektivtrafik på väg och de med uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att se närmare på kollektivtrafiken i Dalarna samt utvärderingen av Region Dalarna den senaste mandatperioden har pekat ut ett behov av att se närmare på styrningen av Dalarnas kollektivtrafik. Med anledning av detta föreslås direktionen ge AU i uppdrag att som politisk styrgrupp låta utreda kollektivtrafikens ledning och styrning med utredningsdirektiv fastställda av direktionen. Ärendet Region Dalarna utgör, efter en överenskommelse mellan kommuner och landsting och enligt lag om kollektivtrafik, regional kollektivtrafik-myndighet för Dalarna. Samtidigt med det ändrades ägandet av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen och AB Transitio så att Region Dalarna nu är ensam ägare av det förstnämnda bolaget och enda dalaägare av de andra två bolagen som är samägda med andra regioner/landsting.

11 2(3) Konsultrapporter och verksamhetsutvärdering visar på behov att låta utreda ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningens syfte är då att klara ut och föreslå ansvarsfördelning mellan olika roller i systemet och mellan kollektivtrafikens olika aktörer. Utredningens syfte är inte en totalöversyn av kollektivtrafiken i Dalarna liknande den som tidigare gjordes med namnet Dalarnas framtida kollektivtrafik den goda resan i Dalarna. Utredningen ska främst titta styrning av kollektivtrafik på väg då en gemensam ägarutredning med delvis likartade frågor nu genomförs vad gäller den regionala tågtrafiken. Med tillkomsten av kollektivtrafikmyndigheter blev relationen och ansvarsfördelningen mellan dessa och trafikbolagen i vårt fall AB Dalatrafik - som tidigare varit trafikhuvudman oklar vilket i Dalarna visat sig vid flera tillfällen sedan dess. Vad gäller den relationen så bör också vilken roll som Region Dalarna har såsom ägare av bolaget klargöras. Utredningen föreslås därför bland annat titta närmare på och lägga förslag på dessa frågor vad gäller relation/ansvarsfördelning; - Vilken roll ska ägardirektiv respektive myndighetsdirektiv ha? - Kan/bör man lägga samman uppdragen för myndighet och bolag i en gemensam struktur där bolaget då övergår till förvaltningsform tillsammans med myndigheten? - Ska uppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet kvarstå på Region Dalarna eller ska en annan placering av det uppdraget föreslås (förutsätter att landsting och kommunerna är överens) och då redan nu eller i samband med eventuell regionbildning? I Dalarna har en grundläggande princip nu varit att landsting och kommuner har ett beställaransvar för sin trafik och till detta ett kopplat finansieringsansvar. Hur detta skall fungera lades fast av förslagen i ovan nämnda utredning om kollektivtrafiken. Beställaransvaret är Dalarnas egen lösning medan finansieringsansvaret för den allmänna kollektivtrafiken regleras av en dispositiv lagstiftning som förutsätter ett avtal mellan kommunerna och landstinget vid en från lagen avvikande lösning. Vad gäller relation mellan beställar- och finansieringsansvar ska utredningen lägga förslag bland annat vad gäller; - Hur ska, och bör då, en koppling bibehållas mellan beställar- och finansieringsansvar i Dalarna? Vad händer om inget avtal finns om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landstinget? - Ska vi överhuvudtaget ha kvar ett decentraliserat beställaransvar för kollektivtrafiken? - Kan man ha ett beställaransvar med kopplat finansieringsansvar med ett trafiksystem som delvis suddat ut gränsen mellan allmän och särskild kollektivtrafik? - Hur ska kostnadsfördelningen för trafiken regleras? En särskild politisk grupp jobbar med förslag på hur en sådan ska se ut för 2016 vid fortsatt kostnadsfördelning medan denna utredning ska titta på lämpligheten att ta bort den och lägga ansvaret i sin helhet på en part läs landstinget och/eller kommande region.

12 3(3) Direktionens kollektivtrafikråd ska utgöra särskild referensgrupp för utredningen. Diskussioner kring förslagen ska också i relevanta delar föras med gruppen som arbetar med kostnadsfördelningen för 2016 mellan kommuner och landsting vad avser allmän kollektivtrafiken. I utredningens uppdrag ingår att under hösten arrangera ett andra kollektivtrafikseminarium för direktionens ledamöter där preliminära förslag och ställningstaganden närmare kan diskuteras och granskas. Utredningen ska jobba så att den kan lägga sina slutliga förslag till kommande årsskifte i syfte att eventuella förändringar eventuellt ska kunna träda i kraft till halvårsskiftet 2016 i samband med trafikstart för den senaste tioåriga upphandlingen för kollektivtrafik på väg. Detta med undantag för förslag som kräver beslut i alla fullmäktigeförsamlingar innan de kan träda i kraft vilket inte hinns med till halvårsskiftet. Göran Carlsson Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar AB Dalatrafiks styrelse Tåg i Bergslagens styrelse

13 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Diarienummer Direktionen Regionbildning för Dalarna Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan 2016 För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Sammanfattning av ärendet Parallellt med pågående regionbildningar inom nuvarande länsgränser har frågan om storregioner åter aktualiserats av regeringen. För Dalarna föreslås detta hanteras med inriktning på att så snart som möjligt bilda en egen direktvald region där 2018 bedöms vara ett möjligt och realistiskt startår. Därtill ska diskussioner föras av AU med regeringens förhandlingspersoner utifrån deras direktiv rörande storregioner. Ärendet Få frågor rörande samhällsstruktur och ansvarsfördelning har varit föremål för så mycket utredande under de senaste 25 åren som regionfrågan. Regionberedningen, PARK-kommittén, Ansvarskommittén och ensamutredaren Mats Sjöstrand har alla behandlat frågan om ansvar och om geografisk indelning av regioner som fullt ut ska överta samordningsansvaret för länens utveckling. Gemensamt för alla dessa är att de föreslagit att Sverige ska bestå av direktvalda regionkommuner med ett sådant ansvar.

14 2(3) Mellan PARK och Ansvarskommittén lades dock ett regeringsförslag om inrättande av kommunala samverkansorgan med ett begränsat ansvar och vars beslutande organ utsågs av dess medlemmar samtliga kommuner i länet och, inte obligatoriskt, landstingen. Region Dalarna var ett resultat av detta och bildades Parallellt med samverkansorgan som tillkom vartefter kvarstod två direktvalda regioner storregionerna Västra Götaland och Skåne samt ett antal län där länsstyrelserna behöll det regionala utvecklingsansvaret. Därefter har inga nya storregioner bildats i Sverige men i stället har allt fler direktvalda regioner tillkommit vilka inte ändrat på länsindelningen som storregionerna gjorde. Efter senaste årsskiftet finns totalt 10 direktvalda regioner, sju län med kommunala samverkansorgan och fyra län med länsstyrelseansvar. Processen mot fler direktvalda regioner fortsätter och tre ansökningar ligger på regeringens bord och en till avses att lämnas direkt efter sommaren. Även om de ska prövas så säger regeringsförklaringen att de som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Så från och med 2017 blir det då 14 direktvalda regioner, sex län med samverkansorgan och bara ett län med länsstyrelseansvar. Samtidigt med denna utveckling har återigen frågan om storregioner aktualiserats. Under juni månad kommer regeringen att ge uppdrag till och tillsätta två förhandlingspersoner som kommer att få till uppgift att lägga fram förslag på en ändrad länsindelning som innebär bildandet av storregioner. Tidsplanen kommer troligen att framgå av direktiven men uttalanden tyder på att beslut om ny länsindelning ska kunna tas 2017 för att en eller flera nya storregioner ska bildas 2019 och resterande då De som bildat region senaste årsskiftet och de som planerar att bilda 2017 har generellt uttalat att man ser detta som ett steg på vägen mot storregioner inte som ett slutmål i sig. För Dalarna är frågan om att övergå till en region inom nuvarande länsgräns en fråga för länet. Ansökan kan bara göras av landstinget men om inget ändras så kommer en sådan att beviljas och man därmed slår samman Region Dalarna och Landstinget Dalarna under en gemensam direktvald politisk organisation. Ett bildande av en storregion medför troligen omfattande diskussioner och förhandlingar med andra län men denna gång under ledning av regeringens förhandlingspersoner vilka sedan har att lägga förslag till en kartbild för hela landet. Mycket av de överenskommelser som krävs för själva bildandet av storregionen kommer troligen inte vara avklarade vid beslutstillfället utan kommer att vara föremål för fortsatta överläggningar under tid därefter särskilt för de som bildar storregion först En egen region för Dalarna kan bildas vid vilket årsskifte som helst med krav på framförhållning för ansökan till regeringen. Nästa tillfälle att bilda en sådan är årsskiftet 2017/2018 vilket förutsätter att en ansökan lämnas till regeringen under senast september 2016 med nuvarande kända tidskrav. En sådan tidsplan skulle från dagsläget ge 16 månader för arbete med, och förankring av, en ansökan och sedan ytterligare 15 månader där-

15 3(3) efter för att få allt på plats till uppstart. En tidsomfattning som då torde vara tillräcklig. En hel del talar för att Dalarna snarast bör följa den väg som allt fler län nu tar och bildar direktvalda regioner. En ökad demokratisk legitimitet som en sådan medför öppnar också vägen för ett breddat uppdrag vad gäller Dalarnas utveckling utöver det ansvar som nu lagts inom länens gräns. Här kan man titta på vad Ansvarskommittén föreslog men också pågående diskussioner kring uppdrag inom såväl arbetsmarknads- som utbildningsområdet. Ska sedan storregioner etableras för hela landet är det steg som en regionbildning för Dalarna innebär en öppning gentemot andra län och utvecklingssteg inför dess redan kan tas i ett tidigare ske och samtidigt att de lösningar på frågor som kommunalt inflytande med mera kan föras vidare in i storregionerna. I samband med de diskussioner om regionfrågan som direktionen hade vid verksamhetsöverläggningarna utsägs också AU till politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet. Det finns också skäl att för en breddad diskussion och förbättrad förankring åter aktivera (eller att helt eller delvis tillsätta en ny) politisk grupp bestående av företrädare för alla berörda politisk partier. Hur arbetet närmare ska läggas upp får hanteras av AU med förankring i den politiska gruppen. När man kommer närmare frågor som rör organisation, politisk struktur och bemanning måste ledningarna för Region Dalarna och Landstinget Dalarna involveras på djupet. Första frågan som AU har att behandla är vilka frågor som måste vara klara inför beslut om eventuell ansökan och möjligen ingå i det och vilka som med fördel kan kvarstå till tiden därefter.

16 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Åtgärdsvalsstudier 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslå Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Sammanfattning av ärendet Trafikverket har det ekonomiska ansvaret för att genomföra länsplanens prioriteringar. Inom länsplanens steg 2 och 3 åtgärder finns medel i form av potter (ej namngivna objekt) avsatt för Gång- och cykelvägar och Övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Processen kring genomförande av åtgärder startas genom en Åtgärdsvalsstudie som ska resultera i vilken åtgärd som slutligen väljs för att gå vidare med i en Planläggningsprocess för produktion. Omfattningen av en åtgärdsvalsstudie varierar beroende på trafikproblemens omfattning och komplexitet. Utifrån gemensamma möten med kommunerna och Trafikverket om prioriteringar av åtgärder inom ovan nämnda potter, föreslås enligt bifogade PM vilka åtgärder som prioriteras för Åtgärdsvalsstudier Eventuell kompletteringar och justeringar kan komma att tas upp för beslut under hösten Härutöver genomförs parallellt åtgärdsvalsstudier för länsplanens namngivna objekt samt att några åtgärdsvalsstudier inom länsplanens nämnda potter ovan (steg 2 och 3 åtgärder), är integrerade i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier kopplade till nationell plan. Beslutsunderlag Se bifogat PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier Kent Söderlund Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

17 Bilagor Bilaga 1 PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier (2)

18 PM Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier 2016 Avesta Lv 721 Allévägen, Horndal GC-väg (Förenklad åtgärdsvalsstudie). Rv 68 Trafikplats Nordanö (Rv 70)-Jularbo GC-väg. Falun Lv 850 Sveden-Backabro, GC-väg. Lv 850 Genom Svärdsjö, Trafiksäkerhet. Lv 862 Genom Sundborn, Trafiksäkerhet, GC-väg (komplettering av tidigare genomförd Åtgärdsvalsstudie). Gagnef Lv 583 Förskolan Bäsna, Trafiksäkerhet. Malung Rv 66/Albacksgatan Trafiksäkerhet. Lv 311 Horrmundsvalla, Trafiksäkerhet. Rv 66 Sälen; Lindvallen-Tandådalen, GC-väg. Rättvik Lv 960 Rättvik-Backa-Östbjörka, GC-väg. Smedjebacken Lv 671 Söderbärke tätort Järnvägsstation Trafiksäkerhet/GC-väg. Smedjebacken-Ludvika, Cykelväg. Vansbro Lv 539 Dala-Järna, Idrottsplats-Fd Brandstation, GC-väg. Säter Lv 780 Rv 70-Bispberg, GC-väg. Lv 789 Gustafs/Slättgärdet-Naglarby, GC-väg. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

19 2(2) Älvdalen Rv 70 Gåsvarv. Trafiksäkerhet. Lv 1061 Särna, Rv 70-Östomsjön, Trafiksäkerhet. Kent Söderlund

20 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar Arbetsutskottet beslutar stryka meningen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf 6. Arbetsutskottet beslutar förklara ovan fattat beslut omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Direktionen beslutade , 131, att för egen del godkänna förslag till Samarbetsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken och förslag till Uppdragsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken. Under ärendets behandling bland medlemmarna har synpunkter framkommit på formuleringen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i förslagets paragraf 6. En närmare analys visar att formuleringen, som härstammar från originalavtalet från 2007 och tillägg gjorda 2012, i dag är överspelad; dels i och med att alla kommuner i länet numera biträder avtalet, dels i och med att på annan plats anges att var och en av parterna står sina egna kostnader. Arbetsutskottet föreslås därmed att göra den redaktionella förändringen att stryka aktuell mening.

21 2(2) Beslutsunderlag Förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Göran Carlsson Regionchef Magnus Höög Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar

22 SAMARBETSAVTAL AVSEENDE SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK Mellan Landstinget Dalarna och Avesta, Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malungs, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner nedan kallade parterna - har följande samarbetsavtal träffats gällande särskild kollektivtrafik i Dalarnas län. Detta avtal ersätter alla tidigare ingångna avtal i denna fråga. 1 Bakgrund Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla, utan kräver någon form av tillstånd. Med särskild kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. Även tjänsteresor inom länet för anställda hos deltagande parter är att betrakta som särskild kollektivtrafik eftersom de kräver tillstånd och till stor del betalas av parterna. Allmän kollektivtrafik är öppen för alla och utgörs av lokal och regional linjetrafik som är tidsbunden eller anropsstyrd och där resenärerna betalar var för sig enligt fastställd taxa. Denna trafik har tidigare reglerats i separata avtal, nämligen ägaravtal och avtal om driftbidrag. Tillsammans utgör allmän och särskild kollektivtrafik den samlade kollektivtrafiken. Ansvaret för de olika trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken regleras i olika lagar. Förändringar av organisation för planering och utformning av trafiken kan ske enligt de lagar och regler som finns i dag. All samhällsbetald trafik kan inordnas i system även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger ingenting om vilken typ av fordon resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 2 Huvudmannaskap Region Dalarna ska vara huvudman för särskild kollektivtrafik på det sätt som framgår av detta avtal. 3 Parternas ansvarsområde Parterna har var för sig det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina respektive verksamhetsområden, riktade mot vardera parts egna medborgare. De kommunala verksamhetsområden som omfattas av särskild kollektivtrafik är färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts till grundskola, grundsärskola och särskola samt flextrafik i den mån den inte omfattas av den allmänna kollektivtrafiken för medborgarna i respektive kommun. För landstingets del gäller det sjukresor för medborgarna inom landstinget Dalarna. 4 Samarbetsförklaring Målet med samarbetet mellan parterna är en kostnadseffektiv särskild kollektivtrafik som utförs i affärsmässig konkurrens mellan olika transportörer. Parterna är överens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken uppnås samt att resenären upplever en bra kvalitet och

23 god service. Vidare förbinder sig parterna att verka för en harmonisering av regelverken för att effektivisera en resesamordning. 5 Uppdragsavtal med Region Dalarna Parterna ska med Region Dalarna, regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län, ingå ett uppdragsavtal som reglerar det vidare arbetet med samordning av särskild kollektivtrafik i länet. I avtalet ska parterna överlåta, såsom tillåts i 2 kap 12 Kollektivtrafiklagen, till Region Dalarna att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana resformer som parterna ska tillgodose. Parterna är medvetna om, samt godkänner, att Region Dalarna kommer att överlämna sina befogenheter enligt uppdragsavtalet till AB Dalatrafik i enlighet med vad som anges i 3 kap 2 sista stycket Kollektivtrafiklagen. 6 Parternas ekonomiska ansvar Kostnaderna för drift och administration av samordningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor fördelas mellan deltagande parter utifrån antalet förmedlade resor och principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 2,0 och riksfärdtjänstresor 10,0. Kommuner som väljer att administrera skolskjutsar, särskoleskjutsar och omsorgsresor i samordningscentralen betalar den faktiska kostnaden för detta. Vardera parten står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Ovanstående fördelningsmodell kan komma att förändras efter gemensamt beslut av alla deltagande parter. 7 Lagstiftning Parterna ska följa gällande lagstiftning avseende särskild kollektivtrafik. 8 Informationsskyldighet Om någon part vidtar förändring som kan komma att påverka övrigas ekonomiska utfall ska samtliga parter snarast underrättas om det. 9 Tillkommande part Kommun inom Dalarna äger rätt, utan särskilt beslut hos varje avtalspart, att ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. Begäran om att ansluta sig ska vara skriftlig och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Anslutning regleras i skriftligt tillägg till detta avtal. AB Dalatrafik ges i uppdrag att för samtliga till avtalet redan anslutna kommuner och för landstingets räkning godkänna och underteckna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. Anslutning kan endast ske med sex månaders framförhållning och endast vid årsskifte om inte parterna överenskommer om annat.

24 Om ny part ansluter sig till detta avtal är det av största vikt att den sökandes regelverk och kvalitetskrav analyseras och att, där så är möjligt, regelverken harmoniseras med övriga parters regelverk för att effektivisera en resesamordning. 10 Tvist Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska det avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. 11 Förvaltning av avtal Detta avtal förvaltas av Region Dalarna. 12 Avtalstid/uppsägning Detta avtal gäller från och med parternas godkännande av detta och fram till Uppsägningstiden ska utgöra ett (1) år. Uppsägning ska ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Om avtalet inte sägs upp inom stipulerad uppsägningstid förlängs avtalstiden automatiskt med två (2) år. Uppsägningstiden under förlängd avtalstid utgör ett (1) år. Uppsägning ska även i detta fall ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna inom fjorton dagar efter det att uppsägning skett. Om någon eller några parter säger upp avtalet ska övriga parter ha rätt att påkalla diskussioner om en förlängning av avtalet i justerad form. Av detta avtal har samtliga parter tagit var sitt exemplar. Landstinget Dalarna Avesta kommun Ingalill Persson Landstingsstyrelsens ordförande Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun Gagnefs kommun Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande

25 Falu kommun Hedemora kommun Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Leksands kommun Ludvika kommun Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun Mora kommun Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun Rättviks kommun Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun Säters kommun Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande

26 Vansbro kommun Älvdalens kommun Per-Anders Westhed Kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

27 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Monika Jönsson Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/89 Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1) Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2) bevilja att Region Dalarna är projektägare. Sammanfattning av ärendet Projektet tar utgångpunkt i att Norra Mellansverige är en sk Innovation Follower där företagen enbart i begränsad omfattning bygger sin innovation på forskning och utveckling. Det är angeläget att öka kapaciteten för innovation och omvandling för ökad konkurrenskraft för SMF i Norra Mellansverige. Projektets mål är att implementera ett väl fungerande och tillgängligt innovationssystem i Norra Mellansverige där kluster, forskare och innovationsaktörer stärker SME för innovationsinsatser och internationella samarbeten. Medverkande i projektet är Region Värmland kr, Region Dalarna kr och Region Gävleborg kr. Därutöver medverkar Karlstad universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Beslutsunderlag Projektbeskrivning biläggs. Ärendet Värmland, Dalarna och Gävleborg har sedan länge upparbetat satsningar där regionala kluster är betydelsefulla för tillväxtfrågor, företagens kompetensbehov och jämställdhet behandlats. Regionförbunden Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg har i mindre grad integrerat detta klusterarbetet i sina ordinarie verksamheter. Det samma gäller universitet och högskolor. Det sätt som EU rekommenderar för att stärka företagens innovations-förmåga finns sammanfattade under begreppet Smart Specialisering. Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg finner det angeläget att genom ett Smart Specialiseringsprojekt implementera klusterarbetet som stärker företagen i de ordinarie verksamheterna. Det är också en angelägenhet för lärosätena Karlsats universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle samt för de kluster och styrkeområden som finns i Norra Mellansverige. Monika Jönsson Beslutet ska skickas till Lennart Färje, Erik Boo och Monika Jönsson, Helena Dahlin.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Direktionens sammantra desplan 2016 Tj-beredning (TJB) Ordförandeberedning (OFB) Arbetsutskott (AU) Direktion 11/1 13/1 Onsdag /1 Onsdag, /2 Onsdag, /2 17/2 Måndag /3 Onsdag, /3 Torsdag-Fredag, Heldagar (Verksamhetsdiskussioner) 4/4 6/4 Onsdag /4 Onsdag, /5 Onsdag, /5 18/5 Onsdag kl /6 Onsdag, /6 Onsdag, Sommaruppehåll 22/8 24/8 Onsdag /9 Onsdag, /9 Onsdag, /9 28/9 Onsdag /10 Onsdag, /10 Onsdag, (Verksamhetsplan och Budget) 7/11 9/11 Onsdag /11 Onsdag, /12 Onsdag, Beslutad av direktionen xxxxxx/ Carin Lilliehöök

57 Direktionens beslut samt kommande beslut direktionen Styrelsen för Stiftelsen Dalahem Ordinarie Ersättare Gun Drugge (C) Vakant, delegerades till ordföranden Hanna Lindgren (S) Kenneth Persson, S, Annika Berg-Staflin (opol) Eva Lundberg (opol) Vakant (opol). Förslag: Delegeras till ordföranden Astrid Lundberg (opol)

58 Rese- och hotellbokningar - FÖR REGION DALARNAS DIREKTION Detta gäller för ledamöter som har för avsikt att resa eller bo på Region Dalarnas bekostnad: Kostnaden godkänds endast vid resor/boende på Region Dalarnas uppdrag Ordföranden ska ha godkänt kostnaden Region Dalarna har avtal med Resecity i Mora och vi beställer alla resor och hotell genom Resecity, antingen via telefon eller via mejl HOTELL - BORLÄNGE Active Stay Group AB Hotell, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 947 kr Dubbelrum (1 person), 947 kr Standard dubbelrum (2 personer), 1147 kr Superior enkelrum, 1047 kr Superior dubbelrum (1 person), 1047 kr Superior dubbelrum (2 personer),1247 kr Kontaktuppgifter till hotellet Ritargatan 4, Borlänge Tfn e-post: Quality Hotel Galaxen AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 688 kr Dubbelrum (1 person), 888 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, 710 kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Jussi Björlings väg 25, Borlänge Tfn e-post: Scandic Hotels AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 750 kr Dubbelrum (1 person), 750 kr Standard dubbelrum (2 personer), 838 kr Kontaktuppgifter till hotellet Stationsgatan 21-23, Borlänge Tfn e-post:

59 HOTELL - FALUN Scandic Hotel AB Lugnet, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 832 kr Dubbelrum (1 person), 832 kr Standard dubbelrum (2 personer), 932 kr Kontaktuppgifter till hotellet Svärdsjögatan 51, Falun Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar First Grand Hotell, Tribe Hotel Management AB, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 670 kr Dubbelrum (1 person), 670 kr Standard dubbelrum (2 personer), 880 kr Superior enkelrum, 870 kr Superior dubbelrum (1 person), 870 kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Trotzgatan 9-11, Falun Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Winn Hotel, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 938 kr Dubbelrum (1 person), 938 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Bergsskolegränd 7, Falun Tfn e-post: HOTELL - LUDVIKA Ludvika Stadshotell Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 857 kr Dubbelrum (1 person), 857 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Carlavägen 7, Ludvika Tfn e-post:

60 HOTELL - LUDVIKA, forts. Grand Hotell Elektra ( Best Western), Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Eriksgatan 6, Ludvika Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Morhagen Konferens & Rekreation AB, Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 600 kr Dubbelrum (1 person), 600 kr Standard dubbelrum (2 personer), 850 kr Superior enkelrum, 670 kr Superior dubbelrum (1 person), 670 kr Superior dubbelrum (2 personer), 940 kr Kontaktuppgifter till hotellet Morhagsvägen 92, Sunnansjö Tfn e-post: HOTELL - STOCKHOLM Scandic AB Grand Central Hotell, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Kungsgatan 70, Stockholm Tfn e-post: Hotel Terminus, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vasagatan 20, Stockholm Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion

61 HOTELL - TÄLLBERG Klockargården Hotell AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 625 kr Dubbelrum (1 person), 625 kr Standard dubbelrum (2 personer), 950 kr Superior enkelrum, 625 kr Superior dubbelrum (1 person), 625 kr Superior dubbelrum (2 personer), 950 kr Kontaktuppgifter till hotellet Siljansvägen 456, Tällberg Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Quality Hotell Dalecarlia, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 560 kr Dubbelrum (1 person), 560 kr Standard dubbelrum (2 personer), 720 kr Superior enkelrum, 720 kr Superior dubbelrum (1 person), 720 kr Superior dubbelrum (2 personer), 920 kr Kontaktuppgifter till hotellet Tällgårdsgattu 21, Tällberg Tfn e-post: Villa Långbers AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 790 kr Dubbelrum (1 person), 790 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vår Herres gattu 28, Tällberg Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Har du frågor om reseupphandling/resebokning, prata med: Magnus Höög tfn Sara Tigerström Monfelt tfn

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-24 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet .3 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN ON 2M5 --- Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2015-06-30 OSN-2015-0287 Rev 2015-08-11 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut I 111 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslutsunderlag 81l19a LS. SF+ Landstingsstyrelsen ' Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr LD14/03061 Uppdnr 982 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 1 (8) Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 2 (8) Innehålisförteckning 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 3 3 Gällande

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24 2014-03-24 Ärendeförteckning 13 Sammanträdets öppnande... 2 13a Val av protokollsjusterare... 2 13b Godkännande av dagordning... 2 13c Godkännande av föregående protokoll... 2 13d Kvarstående ärenden,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer