Förslag till föredragningslista Direktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista Direktion"

Transkript

1 Handläggare Carin Lilliehöök Föredragningslista Sammanträdesdatum Sida 1(4) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Betänkande service i glesbygd (SOU 2015:35). OFB HHE AU RD 2015/79 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Remissen besvaras enligt yttrandeförslaget. Ärende bifogas. 5. Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i OFB GC Dalarna AU RD 2015/90 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Ärendet bifogas

2 2(4) 6. Direktiv till AU som politisk ledningsgrupp för regionfrågan OFB GC AU RD 2015/59 Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta 1. Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår 2. Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner 3. Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Ärende bifogas 7. Åtgärdsvalsstudier 2016 OFB KS AU RD 2015/61 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Ärende bifogas 8. Tillsättning regiondirektör OFB LN RD 2015/84 AU Regiondirektören presenteras

3 3(4) 9. Justering av förslag till samarbetsavtal avseende OFB MH särskild kollektivtrafik. AU RD 2015/40 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Meningen stryks Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf Ovan fattat beslut förklaras omedelbart justerat. Ärende bifogas 10. Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige OFB MJ AU RD U 2015/89 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1. Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2. bevilja att Region Dalarna är projektägare. Ärende bifogas 11. Sammanträdesschema direktionen 2016 OFB CL RD 2015/88 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Sammanträdesschemat för direktionen 2016 antas. Ärende bifogas 12. Val av ersättare i Stiftelsen Dalahems styrelse. AU CL RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Val av ersättare i Stiftelsen Dalahem delegeras till ordförande Ärende bifogas

4 4(4) 13. Beslut om vem i Region Dalarna som företräder AU aktierna i AB Dalatrafiks bolagsstämma RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Ordförande Leif Nilsson föreslås företräda Region Dalarnas aktier på AB Dalatrafiks bolagsstämma 17 juni Överläggningsärenden 14. Information om Region Dalarnas reseavtal. AU STM RD Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen läggs till handlingarna. Ärende bifogas. 15. Information om styrelse och revisorer AB Dalatrafik OFB LN AU RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen om förslaget till nominering av ledamöter, ersättare och revisorer läggs till handlingarna Ärende bifogas. 16. Regionchefens rapport GC Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna Ärende bifogas 17. Delegationsbeslut och anmälningar CL Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 18. Övriga ärenden

5 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Helena Hanno Enochsson Datum AU Diarienummer RD 2015/79 Yttrande gällande SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd, Dnr: RD 2015/79. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta Besvara remissen enligt förslaget. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande gällande betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). Betänkandet är ett resultat av den utredning som är gjort på uppdrag av Näringsdepartementet som gick ut på att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden. Den utredning som är gjord är omfattande och ger en intressant och tankeväckande beskrivning av service på landsbygden. I bestänkandet presenteras några stödformer för att trygga tillgängligheten till kommersiell service i glesbygd: stöd till försäljningsställen för dagligvaror och stöd till kommuner som utvecklar lokala servicelösningar samt några förslag för upprätthållande av annan grundläggande kommersiell service. Beslutsunderlag Remissvaret bifogas. Ärendet Betänkandet Service i glesbygd är ett resultat av en utredning som är gjord för att undersöka förutsättningarna för stöd till kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden i landet, som är särskilt sårbara och utsatta. De förslag som betänkandet föreslår är: - Två former av stöd till försäljningsställen för dagligvaror. Förutsättningen att kunna få ta del av stöden är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden och att kommunen planerat varuförsörjningen, så att behovet av stöd kan bedömas. Stödet föreslås handläggas av Länsstyrelse, Landsting (inkl. Gotlands kommun) eller samverkansorgan där det är aktuellt. - Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnade servicelösningar. Tillväxtverket ska medverka till att det inom ramen

6 2(2) för Landsbygdsprogrammet genomförs insatser till stöd för glesbygdskommuner som vill utveckla lokala servicelösningar. - Utöver de ekonomiska stöden så förs det ett resonemang om upprätthållandet av annan grundläggande kommersiell service (i första hand Apoteket, PostNord, Svenska Spel och Systembolaget, som alla har ombudsverksamhet i glesbygden). I betänkandet föreslås att centralt samordningsforum (som sammankallas av Tillväxtverket) bör ta upp frågan om de statliga bolagens samordningsmöjligheter, för att upprätthålla nuvarande ombudsnät och få till stånd ytterligare ombudsetableringar. Det föreslås dessutom att en fortsatt ägaranvisning ska ges till Apoteket AB att behålla befintliga apoteksombud i så stor utsträckning som möjligt, samt att utvecklingsprojekt bör initieras för att trygga tillgången till postservice i den glesaste glesbygden. Som en grund för förslagen förs ett resonemang om förutsättningarna på landsbygden och de utmaningar som ställs på servicen. Bredbansfrågan lyfts upp som en grundförutsättning för både kommersiell och offentlig service. I betänkandet lyfts kommunerna som en viktig aktör, vilket är rimligt, men ökade krav på exempelvis varuförsörjningsplaner skapar svårigheter i de mindre kommunerna. Det måste också skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven. Förslagen som lyfts i betänkandet är rimliga utifrån hur uppdraget är formulerat. Utifrån ett tillväxtperspektiv hade det dock varit mer intressant med ett tydligare utvecklingsinriktat resonemang om stödet av servicen på landsbygden. Helena Hanno Enochsson "[Namn - kontrasign]" "[Titel - kontrasign]" Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar Länsstyrelsen Dalarna

7 Handläggare Helena Hanno Enochsson YTTRANDE Datum Diarienummer: RD 2015/79 Sida 1(3) Ert Diarienummer N2015/2989/HL Yttrande över SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd. Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande om slutbetänkandet av utredningen Service i glesbygd. I remissen vill regeringen ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Region Dalarnas synpunkter Utredningen är omfattande och välgjord. Den behandlar flera av de aspekter som påverkar servicen på landsbygden och de svårigheter som handlare av exempelvis dagligvaror står inför. Ansatsen att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången på service, samt titta närmare på hur stöd skulle kunna bidra positivt är god Förslagen i utredningen kan vara en bra grund för att säkra en basservice, men vi hade gärna sett fler förslag på hur servicegraden hade kunna förbättrats i glesbygden. Synpunkter på överväganden och förslag Vi har valt att kommenterar delar av utredningens överväganden och förslag Allmänna överväganden Att det finns en grund för de förslag som lyfts fram råder det ingen tvekan om. Det är viktigt att människor och företag kan ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service och den grundläggande nivån som lyfts i utredningen kan ses som rimlig. Region Dalarna anser också att det är positivt att hela landet ses som en resurs för tillväxten och inte enbart de stadsnära miljöerna En ny förordning om stöd till försäljningsställen för dagligvaror i särskilt sårbara och utsatta områden. Förslaget att ha ett driftsstöd till handlare i sårbara områden är positivt. Många handlare på små orter har svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Ett driftsstöd kan ge handlarna en trygghet och skapa möjlighet för dem att kunna utveckla sin verksamhet. Det är dock viktigt att det är tydligt vilka handlare som har möjlighet att söka och att sökprocessen är både enkel och snabb, vilket också lyfts fram i betänkandet. En förutsättning för att stödet ska bidra positivt till utvecklingen, är att stödet är både hållbart och långsiktigt. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

8 2(3) Grunden för att kunna få ta del av stödet är att den berörda kommunen har planerat försörjningen av dagligvaror så att behovet av stöd kan bedömas. Vi anser att det är bra att kommunerna involveras i besluten om stöd. Det är kommunerna som har den bästa kunskapen om de lokala förhållandena. Men det är viktigt att ha i åtanke att de kommuner som är aktuella ofta är små och att det är kommuner som redan idag har en ansträngd situation, vilket utredningen också tar upp. Det måste skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven, inte minst ekonomiskt. Vi hade gärna sett ett mer utvecklat förslag om stöd till kommunerna Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnande servicelösningar Region Dalarna ställer sig positiv till förslaget att stödja samordnade servicelösningar. Stöd till lokala och regionala processer och erfarenhetsutbyte är en bra väg. Det är viktigt med delaktighet där myndigheter, kommuner och inte minst lokalbefolkningen och handlare, alla måste bidra för att det ska bli hållbart. Att stimulera en samordning av servicelösningar kan vara ett sätt att trygga servicen på landsbygden. Perspektivet bör dock vara att det är tjänsten i sig som är det viktiga inte vem eller vilka som utför den. Det är viktigt att slå fast att det är de lokala förutsättningarna som är utgångspunkten. Det ställer krav, inte bara på den lokala nivån, utan även på kommunerna och statliga myndigheter. Det är återigen viktigt att det stöd som går att söka är lätthanterligt. Ansökningsprocessen får inte bli för betungande för den som söker och beslutsprocessen inte alltför långdragen. Allmänna synpunkter. En bra service är en viktig grundbult i samhället och har stor betydelse för de människor som väljer att bosätta sig eller besöka Dalarna. Kraven på service och utformningen av service kan se olika ut. Ett perspektiv som utredningen snuddar vid, är servicens betydelse för besöksnäringen. I många av Dalarnas mindre kommuner spelar besöksnäringen en stor roll, inte minst i de orter som i utredningen beskrivs som sårbara och utsatta. Det förs också ett resonemang om det mobila samhället. Det är viktigt att visa på att det mobila (moderna) samhället finns även på landsbygden. Även förändringar i boendeformer med en ökning av deltidsboende är intressant. Sammantaget ger detta en signal om hur vår landsbygd till viss del kommer att se ut i framtiden. Frågan är hur vi anpassar tillgången till service utifrån de framtida behoven. I utredningen lyfts några exempel på driftiga entreprenörer och ideella insatser, samt e-handelns betydelse (kapitel 4.2 och 4.4). Det är positivt att läsa om goda exempel och de exempel som lyfts i utredningen visar på att ideella krafter, initiativkraft och innovativa lösningar är ett måste i framtiden. De direktiv som var uppsatta för uppdraget, begränsar självklart vad som kan tas upp i själva utredningen. Men faktorer som ideellt arbete, initiativkraft och innovativa lösningar är frågor som definitivt är värda att belysa i framtida utredningar, då de är viktiga förutsättningar som kommer att påverka/avgöra tillgången till service i våra glesare bebyggda områden.

9 3(3) Den statliga service som utredarna väljer att beskriva, spelar en stor roll för servicen, inte minst den kommersiella servicen. Region Dalarna vill framhålla att det finns fler delar inom den offentliga och statliga servicen som är viktiga för landsbygden och där vi inte minst på kommunal och regional nivå men även staten har ett serviceansvar för de som väljer att bo utanför tätorterna. Tillgång till bredband och god mobiltäckning är väldigt viktigt för hela befolkningen, inte minst för de som bor i glesbygd och på landsbygden. Det är också något som lyfts i utredningen. En trygg och säker uppkoppling är en grundförutsättning för handlarna att kunna ta betalt och en möjlighet att kunna utveckla smarta servicelösningar i en framtid. Rätt använt kan det förbättra tillgången till service för många. Tillgången till en stabil uppkoppling och bredbandsutbyggnaden är några av de viktigaste infrastrukturfrågorna i landet, inte minst på landsbygden. Det finns resurser avsatta för bredbandsutbyggnad, vilket är bra, men det är viktigt att reglerna för stödinsatserna är generösa. Mindre tätorter på landsbygden kan inte förlita sig på kommersiella aktörer för att få till stånd en bredbandsutbyggnad. Sammantaget ställer sig Region Dalarna positiv till de förslag som presenterats i utredningen. De skapar en bra grund för att bibehålla en basservice och ger också en viss lättnad för handlare som befinner sig områden där avstånden är långa och befolkningen inte så stor. Region Dalarna hade dock gärna sett fler förslag på hur servicegraden skulle kunna förbättras ytterligare. Att stöden är lätta att söka, för både handlare och aktörer som vill utveckla servicelösningar, ser vi som viktigt. Liksom att de kommuner som berörs av förslagen, får stöd för sitt arbete så att de kan hantera de ökade kraven på planering, strategier och prioriteringar. Landsbygden är en resurs för hela landets utveckling och tillväxt. På landsbygden finns det entreprenörs- och utvecklingskraft men också attraktiva livsmiljöer som har allt större betydelse för regioner som arbetar för tillväxt. Helena Hanno Enochsson

10 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Arbetsutskottet/Direktionen Diarienummer RD 2015/90 Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Sammanfattning av ärendet Såväl Region Dalarnas egna erfarenheter och iakttagelser gjorda av konsulter med uppdrag att granska trafikstart efter direktupphandlingen av kollektivtrafik på väg och de med uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att se närmare på kollektivtrafiken i Dalarna samt utvärderingen av Region Dalarna den senaste mandatperioden har pekat ut ett behov av att se närmare på styrningen av Dalarnas kollektivtrafik. Med anledning av detta föreslås direktionen ge AU i uppdrag att som politisk styrgrupp låta utreda kollektivtrafikens ledning och styrning med utredningsdirektiv fastställda av direktionen. Ärendet Region Dalarna utgör, efter en överenskommelse mellan kommuner och landsting och enligt lag om kollektivtrafik, regional kollektivtrafik-myndighet för Dalarna. Samtidigt med det ändrades ägandet av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen och AB Transitio så att Region Dalarna nu är ensam ägare av det förstnämnda bolaget och enda dalaägare av de andra två bolagen som är samägda med andra regioner/landsting.

11 2(3) Konsultrapporter och verksamhetsutvärdering visar på behov att låta utreda ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningens syfte är då att klara ut och föreslå ansvarsfördelning mellan olika roller i systemet och mellan kollektivtrafikens olika aktörer. Utredningens syfte är inte en totalöversyn av kollektivtrafiken i Dalarna liknande den som tidigare gjordes med namnet Dalarnas framtida kollektivtrafik den goda resan i Dalarna. Utredningen ska främst titta styrning av kollektivtrafik på väg då en gemensam ägarutredning med delvis likartade frågor nu genomförs vad gäller den regionala tågtrafiken. Med tillkomsten av kollektivtrafikmyndigheter blev relationen och ansvarsfördelningen mellan dessa och trafikbolagen i vårt fall AB Dalatrafik - som tidigare varit trafikhuvudman oklar vilket i Dalarna visat sig vid flera tillfällen sedan dess. Vad gäller den relationen så bör också vilken roll som Region Dalarna har såsom ägare av bolaget klargöras. Utredningen föreslås därför bland annat titta närmare på och lägga förslag på dessa frågor vad gäller relation/ansvarsfördelning; - Vilken roll ska ägardirektiv respektive myndighetsdirektiv ha? - Kan/bör man lägga samman uppdragen för myndighet och bolag i en gemensam struktur där bolaget då övergår till förvaltningsform tillsammans med myndigheten? - Ska uppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet kvarstå på Region Dalarna eller ska en annan placering av det uppdraget föreslås (förutsätter att landsting och kommunerna är överens) och då redan nu eller i samband med eventuell regionbildning? I Dalarna har en grundläggande princip nu varit att landsting och kommuner har ett beställaransvar för sin trafik och till detta ett kopplat finansieringsansvar. Hur detta skall fungera lades fast av förslagen i ovan nämnda utredning om kollektivtrafiken. Beställaransvaret är Dalarnas egen lösning medan finansieringsansvaret för den allmänna kollektivtrafiken regleras av en dispositiv lagstiftning som förutsätter ett avtal mellan kommunerna och landstinget vid en från lagen avvikande lösning. Vad gäller relation mellan beställar- och finansieringsansvar ska utredningen lägga förslag bland annat vad gäller; - Hur ska, och bör då, en koppling bibehållas mellan beställar- och finansieringsansvar i Dalarna? Vad händer om inget avtal finns om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landstinget? - Ska vi överhuvudtaget ha kvar ett decentraliserat beställaransvar för kollektivtrafiken? - Kan man ha ett beställaransvar med kopplat finansieringsansvar med ett trafiksystem som delvis suddat ut gränsen mellan allmän och särskild kollektivtrafik? - Hur ska kostnadsfördelningen för trafiken regleras? En särskild politisk grupp jobbar med förslag på hur en sådan ska se ut för 2016 vid fortsatt kostnadsfördelning medan denna utredning ska titta på lämpligheten att ta bort den och lägga ansvaret i sin helhet på en part läs landstinget och/eller kommande region.

12 3(3) Direktionens kollektivtrafikråd ska utgöra särskild referensgrupp för utredningen. Diskussioner kring förslagen ska också i relevanta delar föras med gruppen som arbetar med kostnadsfördelningen för 2016 mellan kommuner och landsting vad avser allmän kollektivtrafiken. I utredningens uppdrag ingår att under hösten arrangera ett andra kollektivtrafikseminarium för direktionens ledamöter där preliminära förslag och ställningstaganden närmare kan diskuteras och granskas. Utredningen ska jobba så att den kan lägga sina slutliga förslag till kommande årsskifte i syfte att eventuella förändringar eventuellt ska kunna träda i kraft till halvårsskiftet 2016 i samband med trafikstart för den senaste tioåriga upphandlingen för kollektivtrafik på väg. Detta med undantag för förslag som kräver beslut i alla fullmäktigeförsamlingar innan de kan träda i kraft vilket inte hinns med till halvårsskiftet. Göran Carlsson Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar AB Dalatrafiks styrelse Tåg i Bergslagens styrelse

13 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Diarienummer Direktionen Regionbildning för Dalarna Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan 2016 För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Sammanfattning av ärendet Parallellt med pågående regionbildningar inom nuvarande länsgränser har frågan om storregioner åter aktualiserats av regeringen. För Dalarna föreslås detta hanteras med inriktning på att så snart som möjligt bilda en egen direktvald region där 2018 bedöms vara ett möjligt och realistiskt startår. Därtill ska diskussioner föras av AU med regeringens förhandlingspersoner utifrån deras direktiv rörande storregioner. Ärendet Få frågor rörande samhällsstruktur och ansvarsfördelning har varit föremål för så mycket utredande under de senaste 25 åren som regionfrågan. Regionberedningen, PARK-kommittén, Ansvarskommittén och ensamutredaren Mats Sjöstrand har alla behandlat frågan om ansvar och om geografisk indelning av regioner som fullt ut ska överta samordningsansvaret för länens utveckling. Gemensamt för alla dessa är att de föreslagit att Sverige ska bestå av direktvalda regionkommuner med ett sådant ansvar.

14 2(3) Mellan PARK och Ansvarskommittén lades dock ett regeringsförslag om inrättande av kommunala samverkansorgan med ett begränsat ansvar och vars beslutande organ utsågs av dess medlemmar samtliga kommuner i länet och, inte obligatoriskt, landstingen. Region Dalarna var ett resultat av detta och bildades Parallellt med samverkansorgan som tillkom vartefter kvarstod två direktvalda regioner storregionerna Västra Götaland och Skåne samt ett antal län där länsstyrelserna behöll det regionala utvecklingsansvaret. Därefter har inga nya storregioner bildats i Sverige men i stället har allt fler direktvalda regioner tillkommit vilka inte ändrat på länsindelningen som storregionerna gjorde. Efter senaste årsskiftet finns totalt 10 direktvalda regioner, sju län med kommunala samverkansorgan och fyra län med länsstyrelseansvar. Processen mot fler direktvalda regioner fortsätter och tre ansökningar ligger på regeringens bord och en till avses att lämnas direkt efter sommaren. Även om de ska prövas så säger regeringsförklaringen att de som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Så från och med 2017 blir det då 14 direktvalda regioner, sex län med samverkansorgan och bara ett län med länsstyrelseansvar. Samtidigt med denna utveckling har återigen frågan om storregioner aktualiserats. Under juni månad kommer regeringen att ge uppdrag till och tillsätta två förhandlingspersoner som kommer att få till uppgift att lägga fram förslag på en ändrad länsindelning som innebär bildandet av storregioner. Tidsplanen kommer troligen att framgå av direktiven men uttalanden tyder på att beslut om ny länsindelning ska kunna tas 2017 för att en eller flera nya storregioner ska bildas 2019 och resterande då De som bildat region senaste årsskiftet och de som planerar att bilda 2017 har generellt uttalat att man ser detta som ett steg på vägen mot storregioner inte som ett slutmål i sig. För Dalarna är frågan om att övergå till en region inom nuvarande länsgräns en fråga för länet. Ansökan kan bara göras av landstinget men om inget ändras så kommer en sådan att beviljas och man därmed slår samman Region Dalarna och Landstinget Dalarna under en gemensam direktvald politisk organisation. Ett bildande av en storregion medför troligen omfattande diskussioner och förhandlingar med andra län men denna gång under ledning av regeringens förhandlingspersoner vilka sedan har att lägga förslag till en kartbild för hela landet. Mycket av de överenskommelser som krävs för själva bildandet av storregionen kommer troligen inte vara avklarade vid beslutstillfället utan kommer att vara föremål för fortsatta överläggningar under tid därefter särskilt för de som bildar storregion först En egen region för Dalarna kan bildas vid vilket årsskifte som helst med krav på framförhållning för ansökan till regeringen. Nästa tillfälle att bilda en sådan är årsskiftet 2017/2018 vilket förutsätter att en ansökan lämnas till regeringen under senast september 2016 med nuvarande kända tidskrav. En sådan tidsplan skulle från dagsläget ge 16 månader för arbete med, och förankring av, en ansökan och sedan ytterligare 15 månader där-

15 3(3) efter för att få allt på plats till uppstart. En tidsomfattning som då torde vara tillräcklig. En hel del talar för att Dalarna snarast bör följa den väg som allt fler län nu tar och bildar direktvalda regioner. En ökad demokratisk legitimitet som en sådan medför öppnar också vägen för ett breddat uppdrag vad gäller Dalarnas utveckling utöver det ansvar som nu lagts inom länens gräns. Här kan man titta på vad Ansvarskommittén föreslog men också pågående diskussioner kring uppdrag inom såväl arbetsmarknads- som utbildningsområdet. Ska sedan storregioner etableras för hela landet är det steg som en regionbildning för Dalarna innebär en öppning gentemot andra län och utvecklingssteg inför dess redan kan tas i ett tidigare ske och samtidigt att de lösningar på frågor som kommunalt inflytande med mera kan föras vidare in i storregionerna. I samband med de diskussioner om regionfrågan som direktionen hade vid verksamhetsöverläggningarna utsägs också AU till politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet. Det finns också skäl att för en breddad diskussion och förbättrad förankring åter aktivera (eller att helt eller delvis tillsätta en ny) politisk grupp bestående av företrädare för alla berörda politisk partier. Hur arbetet närmare ska läggas upp får hanteras av AU med förankring i den politiska gruppen. När man kommer närmare frågor som rör organisation, politisk struktur och bemanning måste ledningarna för Region Dalarna och Landstinget Dalarna involveras på djupet. Första frågan som AU har att behandla är vilka frågor som måste vara klara inför beslut om eventuell ansökan och möjligen ingå i det och vilka som med fördel kan kvarstå till tiden därefter.

16 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Åtgärdsvalsstudier 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslå Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Sammanfattning av ärendet Trafikverket har det ekonomiska ansvaret för att genomföra länsplanens prioriteringar. Inom länsplanens steg 2 och 3 åtgärder finns medel i form av potter (ej namngivna objekt) avsatt för Gång- och cykelvägar och Övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Processen kring genomförande av åtgärder startas genom en Åtgärdsvalsstudie som ska resultera i vilken åtgärd som slutligen väljs för att gå vidare med i en Planläggningsprocess för produktion. Omfattningen av en åtgärdsvalsstudie varierar beroende på trafikproblemens omfattning och komplexitet. Utifrån gemensamma möten med kommunerna och Trafikverket om prioriteringar av åtgärder inom ovan nämnda potter, föreslås enligt bifogade PM vilka åtgärder som prioriteras för Åtgärdsvalsstudier Eventuell kompletteringar och justeringar kan komma att tas upp för beslut under hösten Härutöver genomförs parallellt åtgärdsvalsstudier för länsplanens namngivna objekt samt att några åtgärdsvalsstudier inom länsplanens nämnda potter ovan (steg 2 och 3 åtgärder), är integrerade i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier kopplade till nationell plan. Beslutsunderlag Se bifogat PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier Kent Söderlund Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

17 Bilagor Bilaga 1 PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier (2)

18 PM Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier 2016 Avesta Lv 721 Allévägen, Horndal GC-väg (Förenklad åtgärdsvalsstudie). Rv 68 Trafikplats Nordanö (Rv 70)-Jularbo GC-väg. Falun Lv 850 Sveden-Backabro, GC-väg. Lv 850 Genom Svärdsjö, Trafiksäkerhet. Lv 862 Genom Sundborn, Trafiksäkerhet, GC-väg (komplettering av tidigare genomförd Åtgärdsvalsstudie). Gagnef Lv 583 Förskolan Bäsna, Trafiksäkerhet. Malung Rv 66/Albacksgatan Trafiksäkerhet. Lv 311 Horrmundsvalla, Trafiksäkerhet. Rv 66 Sälen; Lindvallen-Tandådalen, GC-väg. Rättvik Lv 960 Rättvik-Backa-Östbjörka, GC-väg. Smedjebacken Lv 671 Söderbärke tätort Järnvägsstation Trafiksäkerhet/GC-väg. Smedjebacken-Ludvika, Cykelväg. Vansbro Lv 539 Dala-Järna, Idrottsplats-Fd Brandstation, GC-väg. Säter Lv 780 Rv 70-Bispberg, GC-väg. Lv 789 Gustafs/Slättgärdet-Naglarby, GC-väg. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

19 2(2) Älvdalen Rv 70 Gåsvarv. Trafiksäkerhet. Lv 1061 Särna, Rv 70-Östomsjön, Trafiksäkerhet. Kent Söderlund

20 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar Arbetsutskottet beslutar stryka meningen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf 6. Arbetsutskottet beslutar förklara ovan fattat beslut omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Direktionen beslutade , 131, att för egen del godkänna förslag till Samarbetsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken och förslag till Uppdragsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken. Under ärendets behandling bland medlemmarna har synpunkter framkommit på formuleringen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i förslagets paragraf 6. En närmare analys visar att formuleringen, som härstammar från originalavtalet från 2007 och tillägg gjorda 2012, i dag är överspelad; dels i och med att alla kommuner i länet numera biträder avtalet, dels i och med att på annan plats anges att var och en av parterna står sina egna kostnader. Arbetsutskottet föreslås därmed att göra den redaktionella förändringen att stryka aktuell mening.

21 2(2) Beslutsunderlag Förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Göran Carlsson Regionchef Magnus Höög Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar

22 SAMARBETSAVTAL AVSEENDE SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK Mellan Landstinget Dalarna och Avesta, Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malungs, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner nedan kallade parterna - har följande samarbetsavtal träffats gällande särskild kollektivtrafik i Dalarnas län. Detta avtal ersätter alla tidigare ingångna avtal i denna fråga. 1 Bakgrund Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla, utan kräver någon form av tillstånd. Med särskild kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. Även tjänsteresor inom länet för anställda hos deltagande parter är att betrakta som särskild kollektivtrafik eftersom de kräver tillstånd och till stor del betalas av parterna. Allmän kollektivtrafik är öppen för alla och utgörs av lokal och regional linjetrafik som är tidsbunden eller anropsstyrd och där resenärerna betalar var för sig enligt fastställd taxa. Denna trafik har tidigare reglerats i separata avtal, nämligen ägaravtal och avtal om driftbidrag. Tillsammans utgör allmän och särskild kollektivtrafik den samlade kollektivtrafiken. Ansvaret för de olika trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken regleras i olika lagar. Förändringar av organisation för planering och utformning av trafiken kan ske enligt de lagar och regler som finns i dag. All samhällsbetald trafik kan inordnas i system även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger ingenting om vilken typ av fordon resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 2 Huvudmannaskap Region Dalarna ska vara huvudman för särskild kollektivtrafik på det sätt som framgår av detta avtal. 3 Parternas ansvarsområde Parterna har var för sig det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina respektive verksamhetsområden, riktade mot vardera parts egna medborgare. De kommunala verksamhetsområden som omfattas av särskild kollektivtrafik är färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts till grundskola, grundsärskola och särskola samt flextrafik i den mån den inte omfattas av den allmänna kollektivtrafiken för medborgarna i respektive kommun. För landstingets del gäller det sjukresor för medborgarna inom landstinget Dalarna. 4 Samarbetsförklaring Målet med samarbetet mellan parterna är en kostnadseffektiv särskild kollektivtrafik som utförs i affärsmässig konkurrens mellan olika transportörer. Parterna är överens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken uppnås samt att resenären upplever en bra kvalitet och

23 god service. Vidare förbinder sig parterna att verka för en harmonisering av regelverken för att effektivisera en resesamordning. 5 Uppdragsavtal med Region Dalarna Parterna ska med Region Dalarna, regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län, ingå ett uppdragsavtal som reglerar det vidare arbetet med samordning av särskild kollektivtrafik i länet. I avtalet ska parterna överlåta, såsom tillåts i 2 kap 12 Kollektivtrafiklagen, till Region Dalarna att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana resformer som parterna ska tillgodose. Parterna är medvetna om, samt godkänner, att Region Dalarna kommer att överlämna sina befogenheter enligt uppdragsavtalet till AB Dalatrafik i enlighet med vad som anges i 3 kap 2 sista stycket Kollektivtrafiklagen. 6 Parternas ekonomiska ansvar Kostnaderna för drift och administration av samordningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor fördelas mellan deltagande parter utifrån antalet förmedlade resor och principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 2,0 och riksfärdtjänstresor 10,0. Kommuner som väljer att administrera skolskjutsar, särskoleskjutsar och omsorgsresor i samordningscentralen betalar den faktiska kostnaden för detta. Vardera parten står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Ovanstående fördelningsmodell kan komma att förändras efter gemensamt beslut av alla deltagande parter. 7 Lagstiftning Parterna ska följa gällande lagstiftning avseende särskild kollektivtrafik. 8 Informationsskyldighet Om någon part vidtar förändring som kan komma att påverka övrigas ekonomiska utfall ska samtliga parter snarast underrättas om det. 9 Tillkommande part Kommun inom Dalarna äger rätt, utan särskilt beslut hos varje avtalspart, att ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. Begäran om att ansluta sig ska vara skriftlig och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Anslutning regleras i skriftligt tillägg till detta avtal. AB Dalatrafik ges i uppdrag att för samtliga till avtalet redan anslutna kommuner och för landstingets räkning godkänna och underteckna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. Anslutning kan endast ske med sex månaders framförhållning och endast vid årsskifte om inte parterna överenskommer om annat.

24 Om ny part ansluter sig till detta avtal är det av största vikt att den sökandes regelverk och kvalitetskrav analyseras och att, där så är möjligt, regelverken harmoniseras med övriga parters regelverk för att effektivisera en resesamordning. 10 Tvist Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska det avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. 11 Förvaltning av avtal Detta avtal förvaltas av Region Dalarna. 12 Avtalstid/uppsägning Detta avtal gäller från och med parternas godkännande av detta och fram till Uppsägningstiden ska utgöra ett (1) år. Uppsägning ska ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Om avtalet inte sägs upp inom stipulerad uppsägningstid förlängs avtalstiden automatiskt med två (2) år. Uppsägningstiden under förlängd avtalstid utgör ett (1) år. Uppsägning ska även i detta fall ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna inom fjorton dagar efter det att uppsägning skett. Om någon eller några parter säger upp avtalet ska övriga parter ha rätt att påkalla diskussioner om en förlängning av avtalet i justerad form. Av detta avtal har samtliga parter tagit var sitt exemplar. Landstinget Dalarna Avesta kommun Ingalill Persson Landstingsstyrelsens ordförande Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun Gagnefs kommun Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande

25 Falu kommun Hedemora kommun Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Leksands kommun Ludvika kommun Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun Mora kommun Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun Rättviks kommun Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun Säters kommun Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande

26 Vansbro kommun Älvdalens kommun Per-Anders Westhed Kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

27 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Monika Jönsson Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/89 Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1) Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2) bevilja att Region Dalarna är projektägare. Sammanfattning av ärendet Projektet tar utgångpunkt i att Norra Mellansverige är en sk Innovation Follower där företagen enbart i begränsad omfattning bygger sin innovation på forskning och utveckling. Det är angeläget att öka kapaciteten för innovation och omvandling för ökad konkurrenskraft för SMF i Norra Mellansverige. Projektets mål är att implementera ett väl fungerande och tillgängligt innovationssystem i Norra Mellansverige där kluster, forskare och innovationsaktörer stärker SME för innovationsinsatser och internationella samarbeten. Medverkande i projektet är Region Värmland kr, Region Dalarna kr och Region Gävleborg kr. Därutöver medverkar Karlstad universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Beslutsunderlag Projektbeskrivning biläggs. Ärendet Värmland, Dalarna och Gävleborg har sedan länge upparbetat satsningar där regionala kluster är betydelsefulla för tillväxtfrågor, företagens kompetensbehov och jämställdhet behandlats. Regionförbunden Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg har i mindre grad integrerat detta klusterarbetet i sina ordinarie verksamheter. Det samma gäller universitet och högskolor. Det sätt som EU rekommenderar för att stärka företagens innovations-förmåga finns sammanfattade under begreppet Smart Specialisering. Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg finner det angeläget att genom ett Smart Specialiseringsprojekt implementera klusterarbetet som stärker företagen i de ordinarie verksamheterna. Det är också en angelägenhet för lärosätena Karlsats universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle samt för de kluster och styrkeområden som finns i Norra Mellansverige. Monika Jönsson Beslutet ska skickas till Lennart Färje, Erik Boo och Monika Jönsson, Helena Dahlin.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Direktionens sammantra desplan 2016 Tj-beredning (TJB) Ordförandeberedning (OFB) Arbetsutskott (AU) Direktion 11/1 13/1 Onsdag /1 Onsdag, /2 Onsdag, /2 17/2 Måndag /3 Onsdag, /3 Torsdag-Fredag, Heldagar (Verksamhetsdiskussioner) 4/4 6/4 Onsdag /4 Onsdag, /5 Onsdag, /5 18/5 Onsdag kl /6 Onsdag, /6 Onsdag, Sommaruppehåll 22/8 24/8 Onsdag /9 Onsdag, /9 Onsdag, /9 28/9 Onsdag /10 Onsdag, /10 Onsdag, (Verksamhetsplan och Budget) 7/11 9/11 Onsdag /11 Onsdag, /12 Onsdag, Beslutad av direktionen xxxxxx/ Carin Lilliehöök

57 Direktionens beslut samt kommande beslut direktionen Styrelsen för Stiftelsen Dalahem Ordinarie Ersättare Gun Drugge (C) Vakant, delegerades till ordföranden Hanna Lindgren (S) Kenneth Persson, S, Annika Berg-Staflin (opol) Eva Lundberg (opol) Vakant (opol). Förslag: Delegeras till ordföranden Astrid Lundberg (opol)

58 Rese- och hotellbokningar - FÖR REGION DALARNAS DIREKTION Detta gäller för ledamöter som har för avsikt att resa eller bo på Region Dalarnas bekostnad: Kostnaden godkänds endast vid resor/boende på Region Dalarnas uppdrag Ordföranden ska ha godkänt kostnaden Region Dalarna har avtal med Resecity i Mora och vi beställer alla resor och hotell genom Resecity, antingen via telefon eller via mejl HOTELL - BORLÄNGE Active Stay Group AB Hotell, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 947 kr Dubbelrum (1 person), 947 kr Standard dubbelrum (2 personer), 1147 kr Superior enkelrum, 1047 kr Superior dubbelrum (1 person), 1047 kr Superior dubbelrum (2 personer),1247 kr Kontaktuppgifter till hotellet Ritargatan 4, Borlänge Tfn e-post: Quality Hotel Galaxen AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 688 kr Dubbelrum (1 person), 888 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, 710 kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Jussi Björlings väg 25, Borlänge Tfn e-post: Scandic Hotels AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 750 kr Dubbelrum (1 person), 750 kr Standard dubbelrum (2 personer), 838 kr Kontaktuppgifter till hotellet Stationsgatan 21-23, Borlänge Tfn e-post:

59 HOTELL - FALUN Scandic Hotel AB Lugnet, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 832 kr Dubbelrum (1 person), 832 kr Standard dubbelrum (2 personer), 932 kr Kontaktuppgifter till hotellet Svärdsjögatan 51, Falun Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar First Grand Hotell, Tribe Hotel Management AB, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 670 kr Dubbelrum (1 person), 670 kr Standard dubbelrum (2 personer), 880 kr Superior enkelrum, 870 kr Superior dubbelrum (1 person), 870 kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Trotzgatan 9-11, Falun Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Winn Hotel, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 938 kr Dubbelrum (1 person), 938 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Bergsskolegränd 7, Falun Tfn e-post: HOTELL - LUDVIKA Ludvika Stadshotell Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 857 kr Dubbelrum (1 person), 857 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Carlavägen 7, Ludvika Tfn e-post:

60 HOTELL - LUDVIKA, forts. Grand Hotell Elektra ( Best Western), Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Eriksgatan 6, Ludvika Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Morhagen Konferens & Rekreation AB, Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 600 kr Dubbelrum (1 person), 600 kr Standard dubbelrum (2 personer), 850 kr Superior enkelrum, 670 kr Superior dubbelrum (1 person), 670 kr Superior dubbelrum (2 personer), 940 kr Kontaktuppgifter till hotellet Morhagsvägen 92, Sunnansjö Tfn e-post: HOTELL - STOCKHOLM Scandic AB Grand Central Hotell, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Kungsgatan 70, Stockholm Tfn e-post: Hotel Terminus, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vasagatan 20, Stockholm Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion

61 HOTELL - TÄLLBERG Klockargården Hotell AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 625 kr Dubbelrum (1 person), 625 kr Standard dubbelrum (2 personer), 950 kr Superior enkelrum, 625 kr Superior dubbelrum (1 person), 625 kr Superior dubbelrum (2 personer), 950 kr Kontaktuppgifter till hotellet Siljansvägen 456, Tällberg Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Quality Hotell Dalecarlia, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 560 kr Dubbelrum (1 person), 560 kr Standard dubbelrum (2 personer), 720 kr Superior enkelrum, 720 kr Superior dubbelrum (1 person), 720 kr Superior dubbelrum (2 personer), 920 kr Kontaktuppgifter till hotellet Tällgårdsgattu 21, Tällberg Tfn e-post: Villa Långbers AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 790 kr Dubbelrum (1 person), 790 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vår Herres gattu 28, Tällberg Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Har du frågor om reseupphandling/resebokning, prata med: Magnus Höög tfn Sara Tigerström Monfelt tfn

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1(4) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-24 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-12 Sida 1(8) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-27 Sida 1(4) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-23 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

oj Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida

oj Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida oj Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2015-09-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-09-15. Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 08:30 Gruppmöten kl 08.00 Ersättarna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse 1 (1)

Kommunstyrelsen. Kallelse 1 (1) Kallelse 1 (1) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Tid Onsdagen 28 september 2016, kl 08.30 09.00 Plats Sammaträdeslokal Bullaren,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48

Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-28 260 Dnr KS 2016/00357 Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48 Sammanfattning Regeringen tillsatte

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-03-25 Anders Marmon Rev/15010 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet under 2014 Rapport 16-14 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet .3 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN ON 2M5 --- Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2015-06-30 OSN-2015-0287 Rev 2015-08-11 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Allmän och särskild kollektivtrafik Allmän kollektivtrafik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-10--24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 17.30-17.50 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Ulf Ström Anne

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 2. Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 2. Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 7 november 2007 kl 08:30 16:00 1. Val av justerare

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5)

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5) 2016-10-05 1(5) Vårt diarienr: KS.2016.140 Fi2016/02568/K Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Gislaveds kommun har getts möjlighet att

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0055-422 Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2009-08.19 1 (11) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-11.20 Beslutande Lennart Olsson, ordf, c, Söderhamn Stefan Bäckström, c, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Stig Eng, c, Nordanstig

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg och hälsa 2014-05-09

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg och hälsa 2014-05-09 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-05-12 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg

Läs mer

a arna",/ ~;. v:.~ :~~1\~ d I REGION ~,,' Underskrivna avtal om särskild kollektivtrafik

a arna,/ ~;. v:.~ :~~1\~ d I REGION ~,,' Underskrivna avtal om särskild kollektivtrafik a arna",/ ~,,' d I REGION Dnr RO 2006/26 Er1 dlarle nr Datum 2006-06-29 Sida 1 (1) Handlllggare Margret Skog 023-77 7048 margret.skog@rcgiondalarna.se Till Landstinget Dalarna Dalarnas kommuner e

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss . Kommunstyrelsen BENGTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-14 12(33) Finansdepartementet KS 220 Dnr KSN 2016-000587 Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48)

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer