Förslag till föredragningslista Direktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista Direktion"

Transkript

1 Handläggare Carin Lilliehöök Föredragningslista Sammanträdesdatum Sida 1(4) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Betänkande service i glesbygd (SOU 2015:35). OFB HHE AU RD 2015/79 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Remissen besvaras enligt yttrandeförslaget. Ärende bifogas. 5. Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i OFB GC Dalarna AU RD 2015/90 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Ärendet bifogas

2 2(4) 6. Direktiv till AU som politisk ledningsgrupp för regionfrågan OFB GC AU RD 2015/59 Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta 1. Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår 2. Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner 3. Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Ärende bifogas 7. Åtgärdsvalsstudier 2016 OFB KS AU RD 2015/61 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Ärende bifogas 8. Tillsättning regiondirektör OFB LN RD 2015/84 AU Regiondirektören presenteras

3 3(4) 9. Justering av förslag till samarbetsavtal avseende OFB MH särskild kollektivtrafik. AU RD 2015/40 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Meningen stryks Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf Ovan fattat beslut förklaras omedelbart justerat. Ärende bifogas 10. Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige OFB MJ AU RD U 2015/89 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1. Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2. bevilja att Region Dalarna är projektägare. Ärende bifogas 11. Sammanträdesschema direktionen 2016 OFB CL RD 2015/88 AU Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Sammanträdesschemat för direktionen 2016 antas. Ärende bifogas 12. Val av ersättare i Stiftelsen Dalahems styrelse. AU CL RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Val av ersättare i Stiftelsen Dalahem delegeras till ordförande Ärende bifogas

4 4(4) 13. Beslut om vem i Region Dalarna som företräder AU aktierna i AB Dalatrafiks bolagsstämma RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Ordförande Leif Nilsson föreslås företräda Region Dalarnas aktier på AB Dalatrafiks bolagsstämma 17 juni Överläggningsärenden 14. Information om Region Dalarnas reseavtal. AU STM RD Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen läggs till handlingarna. Ärende bifogas. 15. Information om styrelse och revisorer AB Dalatrafik OFB LN AU RD 2015/19 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen om förslaget till nominering av ledamöter, ersättare och revisorer läggs till handlingarna Ärende bifogas. 16. Regionchefens rapport GC Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna Ärende bifogas 17. Delegationsbeslut och anmälningar CL Förslag till beslut: Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 18. Övriga ärenden

5 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Helena Hanno Enochsson Datum AU Diarienummer RD 2015/79 Yttrande gällande SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd, Dnr: RD 2015/79. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta Besvara remissen enligt förslaget. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande gällande betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). Betänkandet är ett resultat av den utredning som är gjort på uppdrag av Näringsdepartementet som gick ut på att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden. Den utredning som är gjord är omfattande och ger en intressant och tankeväckande beskrivning av service på landsbygden. I bestänkandet presenteras några stödformer för att trygga tillgängligheten till kommersiell service i glesbygd: stöd till försäljningsställen för dagligvaror och stöd till kommuner som utvecklar lokala servicelösningar samt några förslag för upprätthållande av annan grundläggande kommersiell service. Beslutsunderlag Remissvaret bifogas. Ärendet Betänkandet Service i glesbygd är ett resultat av en utredning som är gjord för att undersöka förutsättningarna för stöd till kommersiell service och viss offentlig service i glesbygdsområden i landet, som är särskilt sårbara och utsatta. De förslag som betänkandet föreslår är: - Två former av stöd till försäljningsställen för dagligvaror. Förutsättningen att kunna få ta del av stöden är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden och att kommunen planerat varuförsörjningen, så att behovet av stöd kan bedömas. Stödet föreslås handläggas av Länsstyrelse, Landsting (inkl. Gotlands kommun) eller samverkansorgan där det är aktuellt. - Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnade servicelösningar. Tillväxtverket ska medverka till att det inom ramen

6 2(2) för Landsbygdsprogrammet genomförs insatser till stöd för glesbygdskommuner som vill utveckla lokala servicelösningar. - Utöver de ekonomiska stöden så förs det ett resonemang om upprätthållandet av annan grundläggande kommersiell service (i första hand Apoteket, PostNord, Svenska Spel och Systembolaget, som alla har ombudsverksamhet i glesbygden). I betänkandet föreslås att centralt samordningsforum (som sammankallas av Tillväxtverket) bör ta upp frågan om de statliga bolagens samordningsmöjligheter, för att upprätthålla nuvarande ombudsnät och få till stånd ytterligare ombudsetableringar. Det föreslås dessutom att en fortsatt ägaranvisning ska ges till Apoteket AB att behålla befintliga apoteksombud i så stor utsträckning som möjligt, samt att utvecklingsprojekt bör initieras för att trygga tillgången till postservice i den glesaste glesbygden. Som en grund för förslagen förs ett resonemang om förutsättningarna på landsbygden och de utmaningar som ställs på servicen. Bredbansfrågan lyfts upp som en grundförutsättning för både kommersiell och offentlig service. I betänkandet lyfts kommunerna som en viktig aktör, vilket är rimligt, men ökade krav på exempelvis varuförsörjningsplaner skapar svårigheter i de mindre kommunerna. Det måste också skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven. Förslagen som lyfts i betänkandet är rimliga utifrån hur uppdraget är formulerat. Utifrån ett tillväxtperspektiv hade det dock varit mer intressant med ett tydligare utvecklingsinriktat resonemang om stödet av servicen på landsbygden. Helena Hanno Enochsson "[Namn - kontrasign]" "[Titel - kontrasign]" Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar Länsstyrelsen Dalarna

7 Handläggare Helena Hanno Enochsson YTTRANDE Datum Diarienummer: RD 2015/79 Sida 1(3) Ert Diarienummer N2015/2989/HL Yttrande över SOU 2015:35, betänkande av utredningen Service i glesbygd. Region Dalarna har fått möjlighet att lämna yttrande om slutbetänkandet av utredningen Service i glesbygd. I remissen vill regeringen ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Region Dalarnas synpunkter Utredningen är omfattande och välgjord. Den behandlar flera av de aspekter som påverkar servicen på landsbygden och de svårigheter som handlare av exempelvis dagligvaror står inför. Ansatsen att analysera förutsättningarna för att stödja tillgången på service, samt titta närmare på hur stöd skulle kunna bidra positivt är god Förslagen i utredningen kan vara en bra grund för att säkra en basservice, men vi hade gärna sett fler förslag på hur servicegraden hade kunna förbättrats i glesbygden. Synpunkter på överväganden och förslag Vi har valt att kommenterar delar av utredningens överväganden och förslag Allmänna överväganden Att det finns en grund för de förslag som lyfts fram råder det ingen tvekan om. Det är viktigt att människor och företag kan ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service och den grundläggande nivån som lyfts i utredningen kan ses som rimlig. Region Dalarna anser också att det är positivt att hela landet ses som en resurs för tillväxten och inte enbart de stadsnära miljöerna En ny förordning om stöd till försäljningsställen för dagligvaror i särskilt sårbara och utsatta områden. Förslaget att ha ett driftsstöd till handlare i sårbara områden är positivt. Många handlare på små orter har svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Ett driftsstöd kan ge handlarna en trygghet och skapa möjlighet för dem att kunna utveckla sin verksamhet. Det är dock viktigt att det är tydligt vilka handlare som har möjlighet att söka och att sökprocessen är både enkel och snabb, vilket också lyfts fram i betänkandet. En förutsättning för att stödet ska bidra positivt till utvecklingen, är att stödet är både hållbart och långsiktigt. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

8 2(3) Grunden för att kunna få ta del av stödet är att den berörda kommunen har planerat försörjningen av dagligvaror så att behovet av stöd kan bedömas. Vi anser att det är bra att kommunerna involveras i besluten om stöd. Det är kommunerna som har den bästa kunskapen om de lokala förhållandena. Men det är viktigt att ha i åtanke att de kommuner som är aktuella ofta är små och att det är kommuner som redan idag har en ansträngd situation, vilket utredningen också tar upp. Det måste skapas förutsättningar för kommunerna att kunna hantera de ökade kraven, inte minst ekonomiskt. Vi hade gärna sett ett mer utvecklat förslag om stöd till kommunerna Stöd till glesbygdskommuners arbete med att främja samordnande servicelösningar Region Dalarna ställer sig positiv till förslaget att stödja samordnade servicelösningar. Stöd till lokala och regionala processer och erfarenhetsutbyte är en bra väg. Det är viktigt med delaktighet där myndigheter, kommuner och inte minst lokalbefolkningen och handlare, alla måste bidra för att det ska bli hållbart. Att stimulera en samordning av servicelösningar kan vara ett sätt att trygga servicen på landsbygden. Perspektivet bör dock vara att det är tjänsten i sig som är det viktiga inte vem eller vilka som utför den. Det är viktigt att slå fast att det är de lokala förutsättningarna som är utgångspunkten. Det ställer krav, inte bara på den lokala nivån, utan även på kommunerna och statliga myndigheter. Det är återigen viktigt att det stöd som går att söka är lätthanterligt. Ansökningsprocessen får inte bli för betungande för den som söker och beslutsprocessen inte alltför långdragen. Allmänna synpunkter. En bra service är en viktig grundbult i samhället och har stor betydelse för de människor som väljer att bosätta sig eller besöka Dalarna. Kraven på service och utformningen av service kan se olika ut. Ett perspektiv som utredningen snuddar vid, är servicens betydelse för besöksnäringen. I många av Dalarnas mindre kommuner spelar besöksnäringen en stor roll, inte minst i de orter som i utredningen beskrivs som sårbara och utsatta. Det förs också ett resonemang om det mobila samhället. Det är viktigt att visa på att det mobila (moderna) samhället finns även på landsbygden. Även förändringar i boendeformer med en ökning av deltidsboende är intressant. Sammantaget ger detta en signal om hur vår landsbygd till viss del kommer att se ut i framtiden. Frågan är hur vi anpassar tillgången till service utifrån de framtida behoven. I utredningen lyfts några exempel på driftiga entreprenörer och ideella insatser, samt e-handelns betydelse (kapitel 4.2 och 4.4). Det är positivt att läsa om goda exempel och de exempel som lyfts i utredningen visar på att ideella krafter, initiativkraft och innovativa lösningar är ett måste i framtiden. De direktiv som var uppsatta för uppdraget, begränsar självklart vad som kan tas upp i själva utredningen. Men faktorer som ideellt arbete, initiativkraft och innovativa lösningar är frågor som definitivt är värda att belysa i framtida utredningar, då de är viktiga förutsättningar som kommer att påverka/avgöra tillgången till service i våra glesare bebyggda områden.

9 3(3) Den statliga service som utredarna väljer att beskriva, spelar en stor roll för servicen, inte minst den kommersiella servicen. Region Dalarna vill framhålla att det finns fler delar inom den offentliga och statliga servicen som är viktiga för landsbygden och där vi inte minst på kommunal och regional nivå men även staten har ett serviceansvar för de som väljer att bo utanför tätorterna. Tillgång till bredband och god mobiltäckning är väldigt viktigt för hela befolkningen, inte minst för de som bor i glesbygd och på landsbygden. Det är också något som lyfts i utredningen. En trygg och säker uppkoppling är en grundförutsättning för handlarna att kunna ta betalt och en möjlighet att kunna utveckla smarta servicelösningar i en framtid. Rätt använt kan det förbättra tillgången till service för många. Tillgången till en stabil uppkoppling och bredbandsutbyggnaden är några av de viktigaste infrastrukturfrågorna i landet, inte minst på landsbygden. Det finns resurser avsatta för bredbandsutbyggnad, vilket är bra, men det är viktigt att reglerna för stödinsatserna är generösa. Mindre tätorter på landsbygden kan inte förlita sig på kommersiella aktörer för att få till stånd en bredbandsutbyggnad. Sammantaget ställer sig Region Dalarna positiv till de förslag som presenterats i utredningen. De skapar en bra grund för att bibehålla en basservice och ger också en viss lättnad för handlare som befinner sig områden där avstånden är långa och befolkningen inte så stor. Region Dalarna hade dock gärna sett fler förslag på hur servicegraden skulle kunna förbättras ytterligare. Att stöden är lätta att söka, för både handlare och aktörer som vill utveckla servicelösningar, ser vi som viktigt. Liksom att de kommuner som berörs av förslagen, får stöd för sitt arbete så att de kan hantera de ökade kraven på planering, strategier och prioriteringar. Landsbygden är en resurs för hela landets utveckling och tillväxt. På landsbygden finns det entreprenörs- och utvecklingskraft men också attraktiva livsmiljöer som har allt större betydelse för regioner som arbetar för tillväxt. Helena Hanno Enochsson

10 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Arbetsutskottet/Direktionen Diarienummer RD 2015/90 Utredning om ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. Region Dalarna ska låta utreda hur ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna ska se ut och organiseras med utredningsdirektiv enligt förslag. 2. Direktionen ger AU i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för utredningen med Göran Carlsson som huvudansvarig utredare Sammanfattning av ärendet Såväl Region Dalarnas egna erfarenheter och iakttagelser gjorda av konsulter med uppdrag att granska trafikstart efter direktupphandlingen av kollektivtrafik på väg och de med uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att se närmare på kollektivtrafiken i Dalarna samt utvärderingen av Region Dalarna den senaste mandatperioden har pekat ut ett behov av att se närmare på styrningen av Dalarnas kollektivtrafik. Med anledning av detta föreslås direktionen ge AU i uppdrag att som politisk styrgrupp låta utreda kollektivtrafikens ledning och styrning med utredningsdirektiv fastställda av direktionen. Ärendet Region Dalarna utgör, efter en överenskommelse mellan kommuner och landsting och enligt lag om kollektivtrafik, regional kollektivtrafik-myndighet för Dalarna. Samtidigt med det ändrades ägandet av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen och AB Transitio så att Region Dalarna nu är ensam ägare av det förstnämnda bolaget och enda dalaägare av de andra två bolagen som är samägda med andra regioner/landsting.

11 2(3) Konsultrapporter och verksamhetsutvärdering visar på behov att låta utreda ledning och styrning av kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningens syfte är då att klara ut och föreslå ansvarsfördelning mellan olika roller i systemet och mellan kollektivtrafikens olika aktörer. Utredningens syfte är inte en totalöversyn av kollektivtrafiken i Dalarna liknande den som tidigare gjordes med namnet Dalarnas framtida kollektivtrafik den goda resan i Dalarna. Utredningen ska främst titta styrning av kollektivtrafik på väg då en gemensam ägarutredning med delvis likartade frågor nu genomförs vad gäller den regionala tågtrafiken. Med tillkomsten av kollektivtrafikmyndigheter blev relationen och ansvarsfördelningen mellan dessa och trafikbolagen i vårt fall AB Dalatrafik - som tidigare varit trafikhuvudman oklar vilket i Dalarna visat sig vid flera tillfällen sedan dess. Vad gäller den relationen så bör också vilken roll som Region Dalarna har såsom ägare av bolaget klargöras. Utredningen föreslås därför bland annat titta närmare på och lägga förslag på dessa frågor vad gäller relation/ansvarsfördelning; - Vilken roll ska ägardirektiv respektive myndighetsdirektiv ha? - Kan/bör man lägga samman uppdragen för myndighet och bolag i en gemensam struktur där bolaget då övergår till förvaltningsform tillsammans med myndigheten? - Ska uppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet kvarstå på Region Dalarna eller ska en annan placering av det uppdraget föreslås (förutsätter att landsting och kommunerna är överens) och då redan nu eller i samband med eventuell regionbildning? I Dalarna har en grundläggande princip nu varit att landsting och kommuner har ett beställaransvar för sin trafik och till detta ett kopplat finansieringsansvar. Hur detta skall fungera lades fast av förslagen i ovan nämnda utredning om kollektivtrafiken. Beställaransvaret är Dalarnas egen lösning medan finansieringsansvaret för den allmänna kollektivtrafiken regleras av en dispositiv lagstiftning som förutsätter ett avtal mellan kommunerna och landstinget vid en från lagen avvikande lösning. Vad gäller relation mellan beställar- och finansieringsansvar ska utredningen lägga förslag bland annat vad gäller; - Hur ska, och bör då, en koppling bibehållas mellan beställar- och finansieringsansvar i Dalarna? Vad händer om inget avtal finns om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landstinget? - Ska vi överhuvudtaget ha kvar ett decentraliserat beställaransvar för kollektivtrafiken? - Kan man ha ett beställaransvar med kopplat finansieringsansvar med ett trafiksystem som delvis suddat ut gränsen mellan allmän och särskild kollektivtrafik? - Hur ska kostnadsfördelningen för trafiken regleras? En särskild politisk grupp jobbar med förslag på hur en sådan ska se ut för 2016 vid fortsatt kostnadsfördelning medan denna utredning ska titta på lämpligheten att ta bort den och lägga ansvaret i sin helhet på en part läs landstinget och/eller kommande region.

12 3(3) Direktionens kollektivtrafikråd ska utgöra särskild referensgrupp för utredningen. Diskussioner kring förslagen ska också i relevanta delar föras med gruppen som arbetar med kostnadsfördelningen för 2016 mellan kommuner och landsting vad avser allmän kollektivtrafiken. I utredningens uppdrag ingår att under hösten arrangera ett andra kollektivtrafikseminarium för direktionens ledamöter där preliminära förslag och ställningstaganden närmare kan diskuteras och granskas. Utredningen ska jobba så att den kan lägga sina slutliga förslag till kommande årsskifte i syfte att eventuella förändringar eventuellt ska kunna träda i kraft till halvårsskiftet 2016 i samband med trafikstart för den senaste tioåriga upphandlingen för kollektivtrafik på väg. Detta med undantag för förslag som kräver beslut i alla fullmäktigeförsamlingar innan de kan träda i kraft vilket inte hinns med till halvårsskiftet. Göran Carlsson Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar AB Dalatrafiks styrelse Tåg i Bergslagens styrelse

13 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Handläggare Göran Carlsson Datum Diarienummer Direktionen Regionbildning för Dalarna Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta Utgångspunkten för arbetet med regionfrågan ska vara att Dalarna snarast möjligt ska ansöka om och bilda en direktvald region med 2018 som ett möjligt och realistiskt startår Parallellt med arbetet att lösa förutsättningarna för en ansökan om regionbildning ska diskussioner föras med regeringens kommande förhandlingspersoner med regeringsdirektiv kring storregioner Den politiska styrgruppen för frågan i Dalarna utgörs fortsatt av AU, med Göran Carlsson som ansvarig tjänsteman, som ska ta fram och förankra en handlingsplan för arbetet fram till en eventuell ansökan 2016 För bredd och förankring i diskussionerna ska en politisk grupp finnas med företrädare för samtliga politiska partier med företrädare på vald regional nivå. Rollfördelningen mellan denna och AU ska tydliggöras. Sammanfattning av ärendet Parallellt med pågående regionbildningar inom nuvarande länsgränser har frågan om storregioner åter aktualiserats av regeringen. För Dalarna föreslås detta hanteras med inriktning på att så snart som möjligt bilda en egen direktvald region där 2018 bedöms vara ett möjligt och realistiskt startår. Därtill ska diskussioner föras av AU med regeringens förhandlingspersoner utifrån deras direktiv rörande storregioner. Ärendet Få frågor rörande samhällsstruktur och ansvarsfördelning har varit föremål för så mycket utredande under de senaste 25 åren som regionfrågan. Regionberedningen, PARK-kommittén, Ansvarskommittén och ensamutredaren Mats Sjöstrand har alla behandlat frågan om ansvar och om geografisk indelning av regioner som fullt ut ska överta samordningsansvaret för länens utveckling. Gemensamt för alla dessa är att de föreslagit att Sverige ska bestå av direktvalda regionkommuner med ett sådant ansvar.

14 2(3) Mellan PARK och Ansvarskommittén lades dock ett regeringsförslag om inrättande av kommunala samverkansorgan med ett begränsat ansvar och vars beslutande organ utsågs av dess medlemmar samtliga kommuner i länet och, inte obligatoriskt, landstingen. Region Dalarna var ett resultat av detta och bildades Parallellt med samverkansorgan som tillkom vartefter kvarstod två direktvalda regioner storregionerna Västra Götaland och Skåne samt ett antal län där länsstyrelserna behöll det regionala utvecklingsansvaret. Därefter har inga nya storregioner bildats i Sverige men i stället har allt fler direktvalda regioner tillkommit vilka inte ändrat på länsindelningen som storregionerna gjorde. Efter senaste årsskiftet finns totalt 10 direktvalda regioner, sju län med kommunala samverkansorgan och fyra län med länsstyrelseansvar. Processen mot fler direktvalda regioner fortsätter och tre ansökningar ligger på regeringens bord och en till avses att lämnas direkt efter sommaren. Även om de ska prövas så säger regeringsförklaringen att de som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Så från och med 2017 blir det då 14 direktvalda regioner, sex län med samverkansorgan och bara ett län med länsstyrelseansvar. Samtidigt med denna utveckling har återigen frågan om storregioner aktualiserats. Under juni månad kommer regeringen att ge uppdrag till och tillsätta två förhandlingspersoner som kommer att få till uppgift att lägga fram förslag på en ändrad länsindelning som innebär bildandet av storregioner. Tidsplanen kommer troligen att framgå av direktiven men uttalanden tyder på att beslut om ny länsindelning ska kunna tas 2017 för att en eller flera nya storregioner ska bildas 2019 och resterande då De som bildat region senaste årsskiftet och de som planerar att bilda 2017 har generellt uttalat att man ser detta som ett steg på vägen mot storregioner inte som ett slutmål i sig. För Dalarna är frågan om att övergå till en region inom nuvarande länsgräns en fråga för länet. Ansökan kan bara göras av landstinget men om inget ändras så kommer en sådan att beviljas och man därmed slår samman Region Dalarna och Landstinget Dalarna under en gemensam direktvald politisk organisation. Ett bildande av en storregion medför troligen omfattande diskussioner och förhandlingar med andra län men denna gång under ledning av regeringens förhandlingspersoner vilka sedan har att lägga förslag till en kartbild för hela landet. Mycket av de överenskommelser som krävs för själva bildandet av storregionen kommer troligen inte vara avklarade vid beslutstillfället utan kommer att vara föremål för fortsatta överläggningar under tid därefter särskilt för de som bildar storregion först En egen region för Dalarna kan bildas vid vilket årsskifte som helst med krav på framförhållning för ansökan till regeringen. Nästa tillfälle att bilda en sådan är årsskiftet 2017/2018 vilket förutsätter att en ansökan lämnas till regeringen under senast september 2016 med nuvarande kända tidskrav. En sådan tidsplan skulle från dagsläget ge 16 månader för arbete med, och förankring av, en ansökan och sedan ytterligare 15 månader där-

15 3(3) efter för att få allt på plats till uppstart. En tidsomfattning som då torde vara tillräcklig. En hel del talar för att Dalarna snarast bör följa den väg som allt fler län nu tar och bildar direktvalda regioner. En ökad demokratisk legitimitet som en sådan medför öppnar också vägen för ett breddat uppdrag vad gäller Dalarnas utveckling utöver det ansvar som nu lagts inom länens gräns. Här kan man titta på vad Ansvarskommittén föreslog men också pågående diskussioner kring uppdrag inom såväl arbetsmarknads- som utbildningsområdet. Ska sedan storregioner etableras för hela landet är det steg som en regionbildning för Dalarna innebär en öppning gentemot andra län och utvecklingssteg inför dess redan kan tas i ett tidigare ske och samtidigt att de lösningar på frågor som kommunalt inflytande med mera kan föras vidare in i storregionerna. I samband med de diskussioner om regionfrågan som direktionen hade vid verksamhetsöverläggningarna utsägs också AU till politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet. Det finns också skäl att för en breddad diskussion och förbättrad förankring åter aktivera (eller att helt eller delvis tillsätta en ny) politisk grupp bestående av företrädare för alla berörda politisk partier. Hur arbetet närmare ska läggas upp får hanteras av AU med förankring i den politiska gruppen. När man kommer närmare frågor som rör organisation, politisk struktur och bemanning måste ledningarna för Region Dalarna och Landstinget Dalarna involveras på djupet. Första frågan som AU har att behandla är vilka frågor som måste vara klara inför beslut om eventuell ansökan och möjligen ingå i det och vilka som med fördel kan kvarstå till tiden därefter.

16 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Åtgärdsvalsstudier 2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslå Direktionen besluta Fastställa förslag till Åtgärdsvalsstudier 2016 i länsplan Sammanfattning av ärendet Trafikverket har det ekonomiska ansvaret för att genomföra länsplanens prioriteringar. Inom länsplanens steg 2 och 3 åtgärder finns medel i form av potter (ej namngivna objekt) avsatt för Gång- och cykelvägar och Övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Processen kring genomförande av åtgärder startas genom en Åtgärdsvalsstudie som ska resultera i vilken åtgärd som slutligen väljs för att gå vidare med i en Planläggningsprocess för produktion. Omfattningen av en åtgärdsvalsstudie varierar beroende på trafikproblemens omfattning och komplexitet. Utifrån gemensamma möten med kommunerna och Trafikverket om prioriteringar av åtgärder inom ovan nämnda potter, föreslås enligt bifogade PM vilka åtgärder som prioriteras för Åtgärdsvalsstudier Eventuell kompletteringar och justeringar kan komma att tas upp för beslut under hösten Härutöver genomförs parallellt åtgärdsvalsstudier för länsplanens namngivna objekt samt att några åtgärdsvalsstudier inom länsplanens nämnda potter ovan (steg 2 och 3 åtgärder), är integrerade i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier kopplade till nationell plan. Beslutsunderlag Se bifogat PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier Kent Söderlund Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

17 Bilagor Bilaga 1 PM Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier (2)

18 PM Sida 1(2) Handläggare Kent Söderlund Datum Direktion Diarienummer RD 2014/61 Länsplan Förslag till prioritering av Åtgärdsvalsstudier 2016 Avesta Lv 721 Allévägen, Horndal GC-väg (Förenklad åtgärdsvalsstudie). Rv 68 Trafikplats Nordanö (Rv 70)-Jularbo GC-väg. Falun Lv 850 Sveden-Backabro, GC-väg. Lv 850 Genom Svärdsjö, Trafiksäkerhet. Lv 862 Genom Sundborn, Trafiksäkerhet, GC-väg (komplettering av tidigare genomförd Åtgärdsvalsstudie). Gagnef Lv 583 Förskolan Bäsna, Trafiksäkerhet. Malung Rv 66/Albacksgatan Trafiksäkerhet. Lv 311 Horrmundsvalla, Trafiksäkerhet. Rv 66 Sälen; Lindvallen-Tandådalen, GC-väg. Rättvik Lv 960 Rättvik-Backa-Östbjörka, GC-väg. Smedjebacken Lv 671 Söderbärke tätort Järnvägsstation Trafiksäkerhet/GC-väg. Smedjebacken-Ludvika, Cykelväg. Vansbro Lv 539 Dala-Järna, Idrottsplats-Fd Brandstation, GC-väg. Säter Lv 780 Rv 70-Bispberg, GC-väg. Lv 789 Gustafs/Slättgärdet-Naglarby, GC-väg. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

19 2(2) Älvdalen Rv 70 Gåsvarv. Trafiksäkerhet. Lv 1061 Särna, Rv 70-Östomsjön, Trafiksäkerhet. Kent Söderlund

20 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar Arbetsutskottet beslutar stryka meningen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i avtalsförslagets paragraf 6. Arbetsutskottet beslutar förklara ovan fattat beslut omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Direktionen beslutade , 131, att för egen del godkänna förslag till Samarbetsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken och förslag till Uppdragsavtal avseende den särskilda kollektivtrafiken. Under ärendets behandling bland medlemmarna har synpunkter framkommit på formuleringen Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, det vill säga oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. i förslagets paragraf 6. En närmare analys visar att formuleringen, som härstammar från originalavtalet från 2007 och tillägg gjorda 2012, i dag är överspelad; dels i och med att alla kommuner i länet numera biträder avtalet, dels i och med att på annan plats anges att var och en av parterna står sina egna kostnader. Arbetsutskottet föreslås därmed att göra den redaktionella förändringen att stryka aktuell mening.

21 2(2) Beslutsunderlag Förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik Göran Carlsson Regionchef Magnus Höög Beslutet ska skickas till Region Dalarnas medlemmar

22 SAMARBETSAVTAL AVSEENDE SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK Mellan Landstinget Dalarna och Avesta, Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malungs, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner nedan kallade parterna - har följande samarbetsavtal träffats gällande särskild kollektivtrafik i Dalarnas län. Detta avtal ersätter alla tidigare ingångna avtal i denna fråga. 1 Bakgrund Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla, utan kräver någon form av tillstånd. Med särskild kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. Även tjänsteresor inom länet för anställda hos deltagande parter är att betrakta som särskild kollektivtrafik eftersom de kräver tillstånd och till stor del betalas av parterna. Allmän kollektivtrafik är öppen för alla och utgörs av lokal och regional linjetrafik som är tidsbunden eller anropsstyrd och där resenärerna betalar var för sig enligt fastställd taxa. Denna trafik har tidigare reglerats i separata avtal, nämligen ägaravtal och avtal om driftbidrag. Tillsammans utgör allmän och särskild kollektivtrafik den samlade kollektivtrafiken. Ansvaret för de olika trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken regleras i olika lagar. Förändringar av organisation för planering och utformning av trafiken kan ske enligt de lagar och regler som finns i dag. All samhällsbetald trafik kan inordnas i system även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger ingenting om vilken typ av fordon resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 2 Huvudmannaskap Region Dalarna ska vara huvudman för särskild kollektivtrafik på det sätt som framgår av detta avtal. 3 Parternas ansvarsområde Parterna har var för sig det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina respektive verksamhetsområden, riktade mot vardera parts egna medborgare. De kommunala verksamhetsområden som omfattas av särskild kollektivtrafik är färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts till grundskola, grundsärskola och särskola samt flextrafik i den mån den inte omfattas av den allmänna kollektivtrafiken för medborgarna i respektive kommun. För landstingets del gäller det sjukresor för medborgarna inom landstinget Dalarna. 4 Samarbetsförklaring Målet med samarbetet mellan parterna är en kostnadseffektiv särskild kollektivtrafik som utförs i affärsmässig konkurrens mellan olika transportörer. Parterna är överens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken uppnås samt att resenären upplever en bra kvalitet och

23 god service. Vidare förbinder sig parterna att verka för en harmonisering av regelverken för att effektivisera en resesamordning. 5 Uppdragsavtal med Region Dalarna Parterna ska med Region Dalarna, regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län, ingå ett uppdragsavtal som reglerar det vidare arbetet med samordning av särskild kollektivtrafik i länet. I avtalet ska parterna överlåta, såsom tillåts i 2 kap 12 Kollektivtrafiklagen, till Region Dalarna att upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana resformer som parterna ska tillgodose. Parterna är medvetna om, samt godkänner, att Region Dalarna kommer att överlämna sina befogenheter enligt uppdragsavtalet till AB Dalatrafik i enlighet med vad som anges i 3 kap 2 sista stycket Kollektivtrafiklagen. 6 Parternas ekonomiska ansvar Kostnaderna för drift och administration av samordningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor fördelas mellan deltagande parter utifrån antalet förmedlade resor och principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 2,0 och riksfärdtjänstresor 10,0. Kommuner som väljer att administrera skolskjutsar, särskoleskjutsar och omsorgsresor i samordningscentralen betalar den faktiska kostnaden för detta. Vardera parten står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Ovanstående fördelningsmodell kan komma att förändras efter gemensamt beslut av alla deltagande parter. 7 Lagstiftning Parterna ska följa gällande lagstiftning avseende särskild kollektivtrafik. 8 Informationsskyldighet Om någon part vidtar förändring som kan komma att påverka övrigas ekonomiska utfall ska samtliga parter snarast underrättas om det. 9 Tillkommande part Kommun inom Dalarna äger rätt, utan särskilt beslut hos varje avtalspart, att ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. Begäran om att ansluta sig ska vara skriftlig och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Anslutning regleras i skriftligt tillägg till detta avtal. AB Dalatrafik ges i uppdrag att för samtliga till avtalet redan anslutna kommuner och för landstingets räkning godkänna och underteckna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. Anslutning kan endast ske med sex månaders framförhållning och endast vid årsskifte om inte parterna överenskommer om annat.

24 Om ny part ansluter sig till detta avtal är det av största vikt att den sökandes regelverk och kvalitetskrav analyseras och att, där så är möjligt, regelverken harmoniseras med övriga parters regelverk för att effektivisera en resesamordning. 10 Tvist Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska det avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. 11 Förvaltning av avtal Detta avtal förvaltas av Region Dalarna. 12 Avtalstid/uppsägning Detta avtal gäller från och med parternas godkännande av detta och fram till Uppsägningstiden ska utgöra ett (1) år. Uppsägning ska ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna. Om avtalet inte sägs upp inom stipulerad uppsägningstid förlängs avtalstiden automatiskt med två (2) år. Uppsägningstiden under förlängd avtalstid utgör ett (1) år. Uppsägning ska även i detta fall ske skriftligen med rekommenderat brev och delges samtliga parter samt AB Dalatrafik och Region Dalarna inom fjorton dagar efter det att uppsägning skett. Om någon eller några parter säger upp avtalet ska övriga parter ha rätt att påkalla diskussioner om en förlängning av avtalet i justerad form. Av detta avtal har samtliga parter tagit var sitt exemplar. Landstinget Dalarna Avesta kommun Ingalill Persson Landstingsstyrelsens ordförande Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun Gagnefs kommun Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande

25 Falu kommun Hedemora kommun Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Leksands kommun Ludvika kommun Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun Mora kommun Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun Rättviks kommun Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun Säters kommun Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande

26 Vansbro kommun Älvdalens kommun Per-Anders Westhed Kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

27 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Handläggare Monika Jönsson Datum Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/89 Smart Specialisering - starka företag i Norra Mellansverige Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta att 1) Region Dalarna ansöker om finansiering från ERUF Norra Mellansverige för projektet Smart Specialisering starka företag i Norr Mellansverige 2) bevilja att Region Dalarna är projektägare. Sammanfattning av ärendet Projektet tar utgångpunkt i att Norra Mellansverige är en sk Innovation Follower där företagen enbart i begränsad omfattning bygger sin innovation på forskning och utveckling. Det är angeläget att öka kapaciteten för innovation och omvandling för ökad konkurrenskraft för SMF i Norra Mellansverige. Projektets mål är att implementera ett väl fungerande och tillgängligt innovationssystem i Norra Mellansverige där kluster, forskare och innovationsaktörer stärker SME för innovationsinsatser och internationella samarbeten. Medverkande i projektet är Region Värmland kr, Region Dalarna kr och Region Gävleborg kr. Därutöver medverkar Karlstad universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Beslutsunderlag Projektbeskrivning biläggs. Ärendet Värmland, Dalarna och Gävleborg har sedan länge upparbetat satsningar där regionala kluster är betydelsefulla för tillväxtfrågor, företagens kompetensbehov och jämställdhet behandlats. Regionförbunden Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg har i mindre grad integrerat detta klusterarbetet i sina ordinarie verksamheter. Det samma gäller universitet och högskolor. Det sätt som EU rekommenderar för att stärka företagens innovations-förmåga finns sammanfattade under begreppet Smart Specialisering. Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg finner det angeläget att genom ett Smart Specialiseringsprojekt implementera klusterarbetet som stärker företagen i de ordinarie verksamheterna. Det är också en angelägenhet för lärosätena Karlsats universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle samt för de kluster och styrkeområden som finns i Norra Mellansverige. Monika Jönsson Beslutet ska skickas till Lennart Färje, Erik Boo och Monika Jönsson, Helena Dahlin.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Direktionens sammantra desplan 2016 Tj-beredning (TJB) Ordförandeberedning (OFB) Arbetsutskott (AU) Direktion 11/1 13/1 Onsdag /1 Onsdag, /2 Onsdag, /2 17/2 Måndag /3 Onsdag, /3 Torsdag-Fredag, Heldagar (Verksamhetsdiskussioner) 4/4 6/4 Onsdag /4 Onsdag, /5 Onsdag, /5 18/5 Onsdag kl /6 Onsdag, /6 Onsdag, Sommaruppehåll 22/8 24/8 Onsdag /9 Onsdag, /9 Onsdag, /9 28/9 Onsdag /10 Onsdag, /10 Onsdag, (Verksamhetsplan och Budget) 7/11 9/11 Onsdag /11 Onsdag, /12 Onsdag, Beslutad av direktionen xxxxxx/ Carin Lilliehöök

57 Direktionens beslut samt kommande beslut direktionen Styrelsen för Stiftelsen Dalahem Ordinarie Ersättare Gun Drugge (C) Vakant, delegerades till ordföranden Hanna Lindgren (S) Kenneth Persson, S, Annika Berg-Staflin (opol) Eva Lundberg (opol) Vakant (opol). Förslag: Delegeras till ordföranden Astrid Lundberg (opol)

58 Rese- och hotellbokningar - FÖR REGION DALARNAS DIREKTION Detta gäller för ledamöter som har för avsikt att resa eller bo på Region Dalarnas bekostnad: Kostnaden godkänds endast vid resor/boende på Region Dalarnas uppdrag Ordföranden ska ha godkänt kostnaden Region Dalarna har avtal med Resecity i Mora och vi beställer alla resor och hotell genom Resecity, antingen via telefon eller via mejl HOTELL - BORLÄNGE Active Stay Group AB Hotell, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 947 kr Dubbelrum (1 person), 947 kr Standard dubbelrum (2 personer), 1147 kr Superior enkelrum, 1047 kr Superior dubbelrum (1 person), 1047 kr Superior dubbelrum (2 personer),1247 kr Kontaktuppgifter till hotellet Ritargatan 4, Borlänge Tfn e-post: Quality Hotel Galaxen AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 688 kr Dubbelrum (1 person), 888 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, 710 kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Jussi Björlings väg 25, Borlänge Tfn e-post: Scandic Hotels AB, Borlänge Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 750 kr Dubbelrum (1 person), 750 kr Standard dubbelrum (2 personer), 838 kr Kontaktuppgifter till hotellet Stationsgatan 21-23, Borlänge Tfn e-post:

59 HOTELL - FALUN Scandic Hotel AB Lugnet, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 832 kr Dubbelrum (1 person), 832 kr Standard dubbelrum (2 personer), 932 kr Kontaktuppgifter till hotellet Svärdsjögatan 51, Falun Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar First Grand Hotell, Tribe Hotel Management AB, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 670 kr Dubbelrum (1 person), 670 kr Standard dubbelrum (2 personer), 880 kr Superior enkelrum, 870 kr Superior dubbelrum (1 person), 870 kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Trotzgatan 9-11, Falun Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Winn Hotel, Falun Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 938 kr Dubbelrum (1 person), 938 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Bergsskolegränd 7, Falun Tfn e-post: HOTELL - LUDVIKA Ludvika Stadshotell Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 857 kr Dubbelrum (1 person), 857 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Carlavägen 7, Ludvika Tfn e-post:

60 HOTELL - LUDVIKA, forts. Grand Hotell Elektra ( Best Western), Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Eriksgatan 6, Ludvika Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Morhagen Konferens & Rekreation AB, Ludvika Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 600 kr Dubbelrum (1 person), 600 kr Standard dubbelrum (2 personer), 850 kr Superior enkelrum, 670 kr Superior dubbelrum (1 person), 670 kr Superior dubbelrum (2 personer), 940 kr Kontaktuppgifter till hotellet Morhagsvägen 92, Sunnansjö Tfn e-post: HOTELL - STOCKHOLM Scandic AB Grand Central Hotell, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Kungsgatan 70, Stockholm Tfn e-post: Hotel Terminus, Stockholm Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, kr Dubbelrum (1 person), kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vasagatan 20, Stockholm Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion

61 HOTELL - TÄLLBERG Klockargården Hotell AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 625 kr Dubbelrum (1 person), 625 kr Standard dubbelrum (2 personer), 950 kr Superior enkelrum, 625 kr Superior dubbelrum (1 person), 625 kr Superior dubbelrum (2 personer), 950 kr Kontaktuppgifter till hotellet Siljansvägen 456, Tällberg Tfn e-post: Rese- och hotellbokningar Quality Hotell Dalecarlia, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 560 kr Dubbelrum (1 person), 560 kr Standard dubbelrum (2 personer), 720 kr Superior enkelrum, 720 kr Superior dubbelrum (1 person), 720 kr Superior dubbelrum (2 personer), 920 kr Kontaktuppgifter till hotellet Tällgårdsgattu 21, Tällberg Tfn e-post: Villa Långbers AB, Tällberg Priser (frukost och internet ingår) Typ av rum, takpris Enkelrum, 790 kr Dubbelrum (1 person), 790 kr Standard dubbelrum (2 personer), kr Superior enkelrum, kr Superior dubbelrum (1 person), kr Superior dubbelrum (2 personer), kr Kontaktuppgifter till hotellet Vår Herres gattu 28, Tällberg Tfn e-post: - för Region Dalarnas direktion Har du frågor om reseupphandling/resebokning, prata med: Magnus Höög tfn Sara Tigerström Monfelt tfn

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-09 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Utredningen Service i glesbygd ska enligt direktiven lämna en delrapport senast den 31 augusti 2014. Härmed överlämnas rapporten.

Utredningen Service i glesbygd ska enligt direktiven lämna en delrapport senast den 31 augusti 2014. Härmed överlämnas rapporten. 2014-08-29 N2014:01/2014/11 Utredningen om Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden N 2014:01 Näringsdepartementet Huvudsekreterare Monika Selahn Telefon 08-4051186 E-post monika.selahn@regeringskansliet.se

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-01-10

Sammanträdesdatum 2012-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-01-10 -::F: S 20 (24) 17 Remiss Bildande av Region Mälardalen Dnr 2011/298 INLEDNING Remiss från Landstinget Västmanland om bildandet aven regionkommun

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2015-03-27 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder Redovisning av regeringsuppdrag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Genom beslut den 22 november 2001 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att, efter samråd med

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer