Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län"

Transkript

1 Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013

2 1

3 Innehåll 1 Inledning Dalarnas län Skolskjuts Elevresor Västerbottens län Skolskjuts Elevresor Skåne län Skolskjuts Elevresor... 6 Källförteckning

4 1 Inledning I denna bilaga redogörs kortfattat hur skoltrafiken i Dalarnas, Västerbottens och Skåne län organiseras. 2 Dalarnas län I Dalarnas län är Region Dalarna RKTM. Dalatrafik AB, som ägs av Region Dalarna, har fått i uppdrag från Region Dalarna att upphandla kollektivtrafik. 2.1 Skolskjuts Dalatrafik AB har fått i uppdrag av respektive kommun i länet att upphandla och organisera skolskjuts. Majoriteten av skolskjutstrafiken är integrerad med linjetrafiken. Den trafik som inte är integrerad är skolskjutsrutter som är för avsides och har väldigt få elever för linjetrafik. Den integrerade skolskjutsen i linjetrafik anpassas inte efter skolornas behov. Det är istället skolorna som får anpassa sig till linjetrafiken. Grundskoleleverna tilldelas skolkort. Det finns två varianter av skolkort. Den första varianten är ett kort som berättigar en resa per skoldag. Den andra varianten är ett kort som berättigar till obegränsat resande under hela terminen och även under helger och alla lovdagar under terminen. Grundskolekort gäller inte på jul- och sommarlov. Länets kommuner får betala en viss procentsats över vad ett normalt 30- dagarsperiodkort kostar för varje skolkort. Detta medför att intäkterna från skolkorten täcker RKTM:s kostnader för den del av linjetrafiken som nyttjas av skolskjutsberättigade elever tecknades ett samarbetsavtal mellan länets kommuner (exklusive Avesta kommun) och landstinget om särskild kollektivtrafik i Dalarnas län. Avtalet säger bland annat att parterna har det politiska och det ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina respektive verksamhetsområden. Målet med samverkan mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för särskild kollektivtrafik. Parterna är vidare överrens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och den allmänna linjetrafiken uppnås. Avtalsparterna ska med trafikhuvudmannen Dalatrafik AB ingå ett uppdragsavtal som reglerar det vidare arbetet med samordning av särskild kollektivtrafik. Vardera part står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Avtalet gäller till och med och om inte avtalet sägs upp ska det förlängas med tre år. Utifrån ovan nämnda avtal tecknades ett uppdragsavtal mellan länets kommuner (exklusive Avesta kommun), landstinget och Dalatrafik AB om samordning av särskild kollektivtrafik i Dalatrafiks regi. Avtalet säger att vilka resformer inom den 3

5 särskilda kollektivtrafiken som respektive uppdragsgivare önskar inkluderas ska anges i en särskild avtalsbilaga. Vidare säger avtalet att Dalatrafik AB:s uppdrag bland annat är planera och upphandla transporttjänster avseende särskild kollektivtrafik. Dalatrafik ansvarar gentemot uppdragsgivarna för att trafiken samordnas och planeras så effektivt som möjligt och därmed bidrar till att uppdragsgivarnas totala kostnader för trafiken blir så låga som möjligt. Uppdragsavtalet gäller så länge samarbetsavtalet gäller. Under 2013 pågår en upphandling av kollektivtrafik i länet. Upphandlingen berör ett nytt kollektivtrafiksystem som innefattar linjetrafik, men också skolskjuts och färdtjänst. Det innebär att Dalatrafik AB kommer att planera allmän och särskild kollektivtrafik och har därmed stora möjligheter till effektiv samordning. Det nya trafiksystemet innebär att skolskjutsen kommer bli uppbyggt i tre delar - "vanliga resor", serviceresor och beställningsresor. "Vanliga resor" sker med linjetrafik. Serviceresor bygger kring den särskilda kollektivtrafiken (skolskjuts, färdtjänst). De linjer som man kan använda för sina serviceresor kommer vara öppna för alla att nyttja. Biljettmaskiner kommer att installeras i dessa fordon. Skolskjuts med beställningsresor görs genom att kommunen/skolor beställer resor via en särskild beställningscentral. Beställningsresor sker med beställningstrafik. Det nya trafiksystemet innebär att Dalatrafik kommer teckna nya avtal med kommunerna kring skolskjuts. Dessa avtal kommer förmodligen vara mer specifika än de som tecknades I det nya systemet kommer kommunerna/skolorna uppge vilka elever som berättigas skolskjuts och vilka elever som ska göra "vanliga resor", serviceresor respektive beställningsresor. 2.2 Elevresor Gymnasieelever som berättigas elevresor tilldelas skolkort. Gymnasieskolkort berättigar till obegränsat resande under hela terminen och även på helger och under alla lovdagar under terminen. Gymnasieskolkort gäller inte på jul- och sommarlov. I länet finns inga avtal som rör elevresor, utan kommunerna köper skolskjutskort som eleverna sedan använder i linjetrafiken. 4

6 3 Västerbottens län I Västerbottens län är Region Västerbotten RKTM. Länstrafiken, ett helägt bolag av Region Västerbotten, har i uppdrag från Region Västerbotten att upphandla kollektivtrafik. Det är Länstrafiken som även svarar för att kollektivtrafiken bedrivs enligt avtal, informerar om och marknadsför trafiken. 3.1 Skolskjuts I Västerbottens län planerar respektive kommun den inomkommunala linjetrafiken och landstinget planerar linjetrafiken som trafikerar över flera kommuner. Denna planering görs i ett tätt samarbete med Länstrafiken och trafiken upphandlas sedan i en samordnad upphandling. Skolskjuts är främst inomkommunal trafik och därför är ansvarar kommunerna till stor del själva för utformningen av trafiken. Linjetrafiken upplevs som anpassad till skoltiderna men på många håll i länet är det i själva verket skolorna som har anpassat sina ramtider efter linjetrafiken för att effektivare utnyttja linjetrafiken. Grundskolelever tilldelas skolkort som gäller till och från skolan. Kortet gäller därför för två enkelresor per skoldag inom elevens hemkommun. Kortet är personligt och eleven måste kunna legitimera sig. Grundskolekortet gäller inte på skollov och kortet ska viseras i biljettmaskinen vid varje resa. Eleven kan mot betalning uppgradera kortet så att det gäller för obegränsat resande i länet förutom med viss tätortstrafik och Norrtåg. Intäkterna från grundskolekorten täcker inte RKTM:s kostnader men bidrar till möjligheterna att bedriva linjetrafik i länets kommuner. Kommunerna betalar, förutom skolkort, för den inomkommunala linjetrafiken som beställts hos RKTM. Länet har en lång tradition av att organisera skolskjutsen på detta vis. Dagens samordning mellan skolskjuts och linjetrafik genomfördes till stor del under 90-talet. Länets kommuner och landstinget såg inget behov av att ändra på processerna inför bildandet av RKTM. Utifrån länets förutsättningar är RKTM nöjd med dagens skolskjutsupplägg. 3.2 Elevresor Gymnasieelever tilldelas skolkort som gäller till och från skolan. Kortet gäller därför för två enkelresor per skoldag inom länet, däribland resor med Norrtåg och i vissa fall övergång till tätortstrafik. Kortet är personligt och eleven måste kunna legitimera sig. Gymnasieskolkortet gäller inte på skollov och ska viseras i biljettmaskinen vid varje resa. Även gymnasieelever kan mot betalning uppgradera kortet så att det gäller för obegränsat resande. 5

7 Avtalen kring elevresor är väldigt gamla. Under 80-talet gjordes en överrenskommelse mellan dåvarande trafikhuvudman, Länstrafiken, och länets respektive kommuner kring gymnasieelever som behövde åka med linjetrafik. 4 Skåne län I Skåne län är Region Skåne RKTM. Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken. 4.1 Skolskjuts De flesta kommuner i Skåne län planerar själva sin skolskjuts. I vissa kommuner upphandlas trafiken och i andra kommuner körs trafiken i egen regi. Det innebär att skolskjutsberättigade elever i dessa kommuner reser med beställningstrafik. I de fall man ser samordningsmöjligheter förekommer integrering med skolskjuts i linjetrafik. Detta sker inom ramen för det så kallade Söderåsprojektet med berörda kommuner, Region Skåne (Skånetrafiken) och Trafikverket. Inom Söderåsprojekt upphandlar Skånetrafiken på uppdrag av kommunerna trafik. Kommunerna står för merkostnaden för denna trafik. Skånetrafikens kostnad för denna trafik täcks också av försäljningen av Jojo Skola kortet. En förutsättning för projektet är att skolorna anpassar ramtiderna och att antalet hållplatser anpassas så väl antalsmässigt som trafiksäkerhetsmässigt. Skånetrafiken gör vissa anpassningar i linjenätet och turutbud. Söderåsprojektet handlar utöver samordningsmöjligheter även om att förbättra trafiksäkerheten. Därför anpassar man hållplatser i samarbete med Trafikverket. Skolskjutsberättigade elever som reser med linjetrafik tilldelas kortet Jojo Skola. Jojo Skola gäller på Skånetrafikens linjetrafik och är giltigt helgfria vardagar mellan kl Kortet har fria resor och gäller under skollov, med undantag från jul- och sommarlov. Region Skåne har i stort inga egentliga synpunkter kring dagens skolskjutsupplägg då det är en kommunal fråga. Däremot ser Region Skåne möjligheter i ökad samverkan för att därmed kunna upprätthålla en acceptabel trafikstandard på landsbygden. 4.2 Elevresor Det finns inga avtal mellan länets kommuner och Skånetrafiken kring elevresor i länet. Elever som berättigas elevresor tilldelas kortet Jojo skola. 6

8 Källförteckning Uppgiftslämnare från Dalatrafik AB: Bengt Benjaminsson Uppgiftslämnare från Region Dalarna: Håkan Jansson Uppgiftslämnare från Region Skåne: Bengt Nilsson Uppgiftslämnare från Region Västerbotten: Heidi Thörnberg

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13

Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-02-06 SCN-2015-0073 Socialnämnden Svar till kommunrevisionen om öppenvårdsbehandlingen vid Dag Hammarskjölds väg 13 Förslag till beslut

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer