Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik"

Transkript

1 Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013

2 1

3 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen Trafikavdelningen Regiontrafiken Stadstrafiken Andra avdelningar inom förvaltningen

4 1 Försäljningsavdelningen På försäljningsavdelningen arbetar Katarina Pollack som samordnare för skolkorten. Processen med att samordna skolkort innefattar två parallella cykler, en för varje termin. Processen för nästkommande läsår börjar i mars när KTF UL beställer skolkort från tryckeriet. Hur många kort som ska beställas av respektive skolkortstyp baseras på hur många kort som har sålts de senaste åren, samt hur många kort som behövdes bytas ut på grund av att de var trasiga och hur många borttappade kort som anmäldes. Under april/maj kommer skolkorten till KTF UL från tryckeriet och leveransen kontrolleras och förvaras i lager. I maj beställer kommunerna så många skolkort som behövs för kommande läsår, via I Uppsala kommun beställer respektive skola sina skolkort och i övriga kommuner är det en enhet som beställer skolkort för hela kommunen. Under juni ska de beställda korten tillsammans med plastfickor och informationsfoldrar distribueras ut till kommunerna. Under denna period behövs ytterligare personalresurser. Under 2011 och 2012 arbetade en extra person med utskicken. För Uppsala kommun skickas korten via kommunposten ut till de kommunala skolorna. Till fristående skolor i Uppsala kommun och länets övriga kommuner skickas korten ut med bud om inte skolan/kommunen hämtar korten på KTF UL:s kontor. Tidigare år har KTF UL skickat ut informationsfoldrar till kommunerna om vilka villkor som gäller för skolkorten. Denna information ska delas ut till föräldrar och elever. Informationen verkar dock inte nå alla och till kommande läsår ska KTF UL istället skicka informationen digitalt till kommunerna. Kommunerna kan då maila ut den digitala informationen till sina elever alternativt skriva ut den själv och dela ut. Informationen kommer, liksom tidigare år, även att läggas ut på När kommunerna har fått sina kort sker en intern distribution mellan kommunen centralt och berörda skolor. Under augusti skickas á-conto-fakturan ut till kommunerna med 30 dagars betalningsvillkor. Med á-conto menas att kommunen har uppskattat hur många skolkort kommunen kommer att använda under läsåret. I november gör kommunerna en avstämning av hur många kort som faktiskt har använts. Dessa redovisningar utgör sedan fakturaunderlaget och i december skickas regleringsfakturan ut för höstterminen som gått. Fakturan har 30 dagars betalningsvillkor. Under hösten pågår ett löpande arbete med att rapportera borttappade kort och skriva spärrapporter. Höstterminens reglering utgör vårterminens á-conto-faktura som skickas ut till kommunerna i januari med 30 dagars betalningsvillkor. Under juni stämmer kommunerna av hur många kort som faktiskt har använts och dessa redovisningar utgör sedan fakturaunderlaget för regleringsfakturan. Regleringsfakturan skickas om 3

5 möjligt ut innan midsommar, annars i augusti. Regleringsfakturan har 30 dagars betalningsvillkor. Även under vårterminen pågår ett löpande arbete med borttappade och spärrade kort. Under terminernas avstämning behövs också extra personal i samband med redovisningarna. Försäljningsavdelningen arbetar även med att ta fram olika skolkortstyper. Under 2008 fick det vanliga biljettsystemet nya och förenklade zoner. För att kunna förenkla även skolkortssortimentet utgick försäljningsavdelningen från hur många elever som åkte med enzonskort respektive flerzonskort för att se hur stora eventuella intäktsförluster skulle bli. Avdelningen såg då att det var väldigt få grundskoleelever som reste på flerzonskort och ansåg då att intäktsförlusten skulle vägas upp av den förenklade administrationen av skolkorten. Därför bestämde avdelningen att antalet zoner skulle minska till två. Zon 1 är Uppsala kommun. Zon 2 är övriga länet. Behöver man resa inom båda zonerna tilldelas ett länskort. Implementeringen av de nya zonerna på skolkorten skedde i omgångar. För gymnasiet började dessa zoner användas för läsåret 2010/2011 och för grundskolan 2011/2012. Även om zonindelningen förändrades fortsatte man att använda samma priser som tidigare på skolkorten. Avtalet om buss 220 i Enköping, se slutrapporten avsnitt 3.4. Avtal om trafik eller bilaga 2. Avtal, gjorde att ett nytt skolkort behövdes tas fram. Avdelningen skapade då ett kort som gäller i Enköpings tätort. Det är försäljningsavdelningen som fastställer skolkortspriserna. Priset på grundskolekorten höjs utifrån generella höjningar av biljettpriser. Har en generell höjning varit tre procent höjs också skolkortspriset med tre procent. Skolkortspriserna för länets kommuner har varit olika sedan avtalen tecknades och sattes utifrån kommunernas olika förutsättningar. Priserna har sedan höjts utifrån en procentsats som genom tiderna bestämts av länsstyrelsen, Upplands Lokaltrafik AB:s styrelse och nu KTN/KTF. Gymnasieskolkorten baseras på priset som de vanliga fullprismånadskorten har. Höjs 30-dagras kortet med 50 kronor höjs gymnasieskolkortet med 50 kr. Skolkortspriserna är exklusive moms. För skolkorten tillkommer alltså 6 procent i moms. Se även avsnitt 3.1. Avtal om skolskjuts och 3.2. Avtal om elevresor alternativt bilaga 2. Avtal. För ett aktuellt utbud av skolkort och priser se bilaga 7. Skolkortsutbud och priser. Eftersom försäljningsavdelningen arbetar mest med skolkort är det de som får svara på frågor från skolor och kommuner kring skolkorten. Ibland ringer enskilda elever och föräldrar till avdelningen med frågor, men dessa hänvisas då till sin skola eller kommun. Även kundtjänst får frågor om skolkorten, men eftersom skolkorten skiljer sig en del från KTF UL:s övriga sortiment har kundtjänst svårt att besvara frågor och hänvisar därför ofta vidare till försäljningsavdelningen. 4

6 På ett år används motsvarande 0,75 heltidstjänster till skolkortsförsäljningen på försäljningsavdelningen. 2 Trafikavdelningen Trafikavdelningen är uppdelad på stads-, region(buss)- och tågtrafik. Tågtrafikplaneringen tar inte hänsyn till skolornas behov. Däremot gör regionbusstrafiken och till viss del stadstrafiken det. På ett år används motsvarande en heltidstjänst till planering av den integrerade skolskjutsen i linjetrafik Regiontrafiken Flera regionbusslinjer är anpassade efter skolornas behov och är så kallade skollinjer som främst skolskjuts- och skolskjutsgenerösberättigade elever nyttjar. I planeringen av skollinjer förs en dialog mellan KTF UL (Anders Engemar, Thomas Hallberg, Stefan Adolfsson) och berörd kommun/skola så att barnen kommer till och från skolan i en rimlig tid men också för att KTF UL ska kunna använda sin fordonsflotta på ett så effektivt sätt som möjligt. Grundskolornas ramtider är en vikig parameter och KTF UL för dialog med skolorna om just ramtiderna. Genom att förskjuta start- och sluttider vid en skola kan användandet av fordonsflottan effektiviseras. Dialog förs också mellan KTF UL och trafikoperatörerna om till exempel körtider. Operatörerna kontaktar KTF UL om bussen ofta blir full, så att KTF UL kan sätta in en extrabuss för att öka trafiksäkerheten för eleverna. Dock kontaktar trafikoperatörerna sällan KTF UL om det är så att väldigt få elever nyttjar bussen. Däremot kontaktar skolorna KTF UL om det går tomma bussar från skolorna. Tomma bussar är svårt för KTF UL att hantera. KTF UL har gjort en trafikbeställning till operatören och är därmed bunden av ett avtal. Oftast blir det så att operatören slipper köra de turer som ingen reser med, men får ändå betalt. Problemet med tomma bussar beror på att KTF UL beställer trafik under våren för det kommande läsåret. Inför denna beställning uppskattar skolorna hur många elever som behöver skolskjuts. Denna uppskattning är osäker fram tills början av höstterminen för det är först då man med säkerhet vet hur många barn som ska gå på fritids. Ansökningarna till fritids blir klara först i augusti. Elever som har skolbarnomsorg berättigas inte skolskjuts då skolskjuts är resor mellan elevens bostad och skola. På grund av schemaändringar kan även motsatta problem uppstå och för små fordon används. Trafikavdelningens process gällande regiontrafiken inleds i januari/februari där avdelningen diskuterar med kommuner och skolor inför kommande läsår. Skolorna måste ha fastställt sina ramtider under mars månad för att avdelningen ska kunna planera skollinjerna i april. Utifrån denna planering lägger KTF UL en 5

7 trafikbeställning till operatörerna för kommande läsår. Under hösten för avdelningen löpande diskussioner med kommunerna/skolorna för att lösa eventuella problem som uppstår. Finns ett behov av ytterligare fordon är processen mycket längre. Trafikförändringar med antal vagnkilometrar och vagntimmar inom avtalet kräver inga budgetförändringar men krävs det extrabussar måste detta innefattas i budgeten. Januari-maj år 1 förs diskussioner med kommuner om att behov av extrabussar finns. I juni år 1 tas budget och höstterminen år 2 kan fordonen sättas i trafik. Gymnasieeleverna nyttjar också regiontrafiken men trafikplaneringen tar ingen större hänsyn till dem. Linjer som inte klassas som skollinjer planerats utifrån ett generellt behov och reseunderlag Stadstrafiken Inom stadstrafiken finns inga skollinjer. Linjerna i staden är inte anpassade efter grund- eller gymnasieskolornas behov, men kan nyttjas av de flesta elever då linjerna oftast går alla dagar i veckan, från morgon till kväll. KTF UL (Anders Nordling, Daniel Elenbring och Stefan Adolfsson) har inget utarbetat samarbete med kommunen eller skolorna i Uppsala stad. Gymnasieeleverna är många till antalet, vilket är en av flera orsaker till trängsel i stadstrafiken. KTF UL har gett Gamla Uppsala Buss AB sex till sju förstärkningsbussar för att avlasta stadstrafiken där behovet är som störst under rusningstrafiken. Det är Gamla Uppsala Buss AB som avgör var dessa sätts in och det behöver inte vara till skolor. KTF UL arbetar kontinuerligt med att utveckla stadstrafiken så att trafiken går där behov och underlag för trafik finns. 3 Andra avdelningar inom förvaltningen. Utöver dessa två avdelningar inom förvaltningen arbetar även ekonomiavdelningen i viss mån med skoltrafikfrågor. Ekonomiavdelningens uppgift är att kontrollera/stämma av intäkts- och kostnadsutfallet med budgeten. Fram till december 2012 har ekonomiavdelningen sammanställt debiteringsunderlaget som försäljningsavdelningen har tagit fram. Ekonomiavdelningen har då räknat ihop hur många skolkort varje kommun har beställt och hur mycket varje kommun ska betala. Från och med vårterminen 2013 ska försäljningsavdelningen själva göra denna sammanställning. 6

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer