Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd GOLVARBETEN Anbudsinbjudan Olofströmshus AB inbjuder Er härmed att inlämna anbud på de renoveringsarbeten som avses utföras med golvunderhåll under år , och som kommer att beställas enligt nedanstående rutiner. Uppdraget kan komma att förlängas att gälla ytterligare ett år. Avtal kommer att tecknas med minst två anbudsgivare. Ert anbud skall bl.a. innehålla à-priser för enhetsarbeten enligt den kodlista som bifogas denna anbudsinbjudan. Upphandlingen sker såsom en förenklad upphandling, med rätt till kompletterande förhandling med en eller flera av anbudslämnarna. Upphandling kan även ske utan förevarande förhandling. Prövning och värdering av inkommna anbud kommer att ske, varvid diverse värderingsgrunder särskilt kommer att studeras. Detta innebär bl.a. att det lägsta inkomna priset inte automatiskt medför att entreprenören antages. Entreprenören skall vidare redovisa gällande registreringshandling för företagsregistreringen, och därtill intyg från Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten avseende dessa myndigheters gemensamma blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling avseende bl.a. skatter och avgifter. Entreprenadformen blir totalentreprenad, vilket i detta sammanhang bl.a. innebär att entreprenören själv avgör val av erforderlig underbehandling, för att erhålla ett slutresultat, som erhålles efter ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

2 2 Anbudsutvärdering Beställaren kommer att anta den, eller de entreprenörer, som han anser lämpligast sedan samtliga aspekter invägts som beställaren anser berör entreprenadåtagandet, såsom; 1) kostnadsnivå för kompletta åtaganden enligt framtagen kodlista avseende golvarbeten, 2) kostnadsnivå för materialleveranser för de fall material beställes och levereras separat ( i samband med arbeten som ej innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten ), 3) timdebitering för arbeten utöver arbeten som innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten, 4) rutiner i samband med tilldelning av uppdrag, hyresgästkontakter, arbetsplanering samt avlämning av färdigt projekt, 5) entreprenörens kontrollsystem och dennes platsorganisation 6) tillgänglighet och enkelhet för Olofströmshus kunder att välja produkter, 7) arbetsstyrkans utbildning och erfarenhet av motsvarande uppdrag samt till nu nämnda punkter anslutande aspekter. Uppvisar entreprenören större brister i någon eller några av ovannämnda punkter föreligger risk att anbudet förkastas. Värderingsgrunder Pkt 1 70% ( 0,7 multipliceras med poäng ) Bäst kostnadsnivå = 5 poäng ( 10 slumpvist utvalda koder jämförs ) Näst bäst kostnadsnivå = 4 poäng Högst kostnadsnivå = 0,5 poäng Övriga kostnadslägen = Rangordnas inbördes och tilldelas därvid mellan 1 och 2 poäng Pkt 2 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittspris framräknas som jämförelsetal. ( 5 10 slumpvist utvalda material jämförs ) 4 poäng ges för materialpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för materialpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt 3 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittligt timpris framräknas som jämförelsetal. 4 poäng ges för timpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för timpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt % ( 0,1 multipliceras med poäng ) Bedömning görs med följande kriterier och poängsättning; Bra = 3 poäng per punkt Acceptabel = 1 poäng per punkt Mindre bra = 0 poäng per punkt

3 3 Allmänt Tillämpbara delar av Hus-AMA, materialleverantörs anvisningar samt GVK:s utförandeanvisningar beträffande golv och väggmattor, skall efterlevas. Material som användes skall motsvara leverantörens A-kvalitet eller den motsvarande klassificering som detta skulle innebära i den aktuella leverantörens klassificeringssystem. Entreprenören skall lämna uppgift om sin tänkta arbetsledning och tillse att kontaktpersonen ifråga är lättillgänglig för beställarens ombud. Entreprenören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall p.g.a. hans entreprenadåtagande gentemot tredje man. Entreprenören skall teckna följande försäkringar; - ansvarsförsäkring - allriskförsäkring kombinerat med s.k. ROT-försäkring. Samtliga rese-, och traktamentskostnader skall ingå i lämnade anbuds- och timpriser, vilket f.ö. även gäller för ev. ändrings- och tilläggsarbeten. Entreprenören är skyldig att ej vidtaga åtgärder, som kan antagas medföra åsidosättande av lag och kollektivavtal, eller annars strida mot vad som är allmänt vedertaget inom kollektivavtalets område, samt att utkräva samma utfästelse av eventuella underentreprenörer, som han efter godkännande hos beställaren fått tillåtelse att anlita. Skulle entreprenören brista i detta åtagande, äger beställaren rätt att häva avtalet. För det kommande avtalsförhållandet gäller ABT 06. Denna upphandling gäller i första hand under år , men kan efter kommande förhandling eventuellt förlängas ytterliggare upp till ett år ( fram t.o.m. år 2014 ). Lämnade priser och uppgifter skall vara fasta utan indexreglering under Arbetsrutiner Olofströmshus AB har hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. HLU innebär bl.a. att hyresgästen själv, en gång om året, kan beställa de renoveringsarbeten hyresgästen vill ha utförda i sin lägenhet under året. Samtidigt har hyresgästen då också en möjlighet att komplettera eller ändra utrustningsstandarden i sin lägenhet med tillval från en s.k. tillvalslista, som Olofströmshus AB tillhandahåller. Rent praktiskt så får hyresgästerna en förfrågan från Olofströmshus AB om vilka åtgärder de vill ha utförda i sin lägenhet under året. Olofströmshus AB sammanställer därefter hyresgästernas önskemål. Därefter kommer Olofströmshus AB att kontakta den entreprenör som man antagit för arbeten av de aktuella slagen, t.ex. golv- eller målningsarbeten, och överlämna en samlad beställning av arbetena som skall utföras. Entreprenören skall därefter i samråd med beställaren och dess samordnare planera uppläggningen och genomförandet av de arbeten som den samlade beställningen omfattar. De arbeten som blir aktuella skall vara avslutade senast under vecka 48 under avsett utförandeår. Entreprenören skall således, i samband med att beställningen överlämnats, utarbeta en tidplan, där det anges när arbeten inom ett angivit bostadsområde planeras att påbörjas. Denna tidplan överlämnas till beställaren och samordnas för kontroll och eventuell korrigering innan den slutligt fastställes av båda parter. 3 veckor innan arbetena inom ett bostadsområde skall påbörjas skall berörd Kundvärd informeras av entreprenören. En detaljerad tidplan för det aktuella bostadsområdet skall därefter inom 10 dagar överlämnas till Olofströmshus AB:s Tekniske chef. Eventuella korrigeringar som kan bli nödvändiga, skall snarast möjligt göras via entreprenören som även överlämnar en reviderad tidplan till Olofströmshus AB när revidering erfordrats. Entreprenören svarar i samband med entreprenaden för

4 4 samtliga erforderliga kontakter med berörda hyresgäster, samt tillhandahåller materialprover för golv resp. väggmaterial. Tillträde till lägenheterna sker enligt överenskommelse mellan entreprenören och lägenhetsinnehavaren som beställt renoveringen. I samband med att arbetena i en lägenhet slutförs, skall entreprenören i det fall arbetet avser ett underhållsarbete enligt bifogad åtgärdslista, kontakta den Kundvärd som svarar för aktuellt område för en kontroll av utfört arbete ( kontroll av denna art erfordras således ej då arbetet är av typen reparationsarbete av mindre omfattning ). Eventuella anmärkningar skall åtgärdas snarast möjligt efter det att kontrollen genomförts. Ett kontrollintyg utfärdas för respektive bostadsområde, och notering görs i detta då utfört arbete godkänts i det aktuella utrymmet/ lägenheten. Entreprenören skall lämna 2 års garanti på de utförda arbetena och denna räknas fr.o.m. den tidpunkt som berört arbete godkänts vid nämnda kontroll. Utöver den beställning som de stadigvarande hyresgästerna har begärt, kommer även nyinflyttande hyresgäster att erbjudas möjlighet att välja kompletterings- och renoveringsarbeten i sin nya lägenhet. Dessa beställningar kommer att hanteras av Olofströmshus AB:s Förvaltare, vilken kommer att avgöra vilka arbeten som skall utföras och på vilket sätt, respektive vem som skall anlitas för åtgärden. Förvaltaren kommer i samband med detta att bl.a. även använda sig av entreprenörer som anlitas för ovannämnda HLU-arbeten. Beställningar avseende detta kommer fortlöpande att överlämnas till resp. entreprenör via Olofströmshus AB. De arbeten som beställes på detta senare sätt, skall utföras under beställningsåret, vid tidpunkt som är lämplig efter samråd mellan berörda parter. Entreprenören skall översända faktura till beställaren en gång per månad. Fakturan får endast omfatta lägenheter som helt färdigställts och som godkänts vid tillhörande kontroll. Till fakturan skall även bifogas en detaljerad specifikation över de lägenheter och de åtgärder som denna avser. Härvidlag skall varje bostadsområde anges separat, liksom respektive lägenhetsnummer och åtgärder däri enligt översänd kodlista. Vid de tillfällen när lägenhetsinnehavaren väljer annan golv/väggmattskvalitet o.dyl. än de standardprodukter som fastställts mellan entreprenören och Olofströmshus AB, skall merkostnad härför faktureras direkt från entreprenören till lägenhetsinnehavaren.

5 5 Beträffande golventreprenaden För golventreprenaden gäller förutom ovannämnda bl.a. följande; Erforderlig täckning av lägenhetsinnehavarens inventarier, såsom möbler o.dyl., skall ingå. Erforderlig avisering och information till lägenhetsinnehavarna beträffande tillträde till lägenheterna, omplacering av möbler o.dyl., samt kontakter med dessa beträffande golvval ombesörjes av entreprenören. Avstädning och borttransport av utrivet material, skräp, emballage o.dyl. ombesörjes via entreprenören. För kalkylering av basanbudet gäller följande materialval; I utrymmen där plastgolv lägges, skall anbudet vara baserat på att matta likvärdig Tarkett-Sommer Nordic Plus användes i torra utrymmen och Tarkett-Sommer Aquarelle golvmatta och väggmatta i våtutrymmen. Vid beställning som innefattar nytt våtrumsgolv i utrymme som har eller skall ha kakelbeklädda väggar används homogen plastmatta av typ Tarkett-Sommer Optima. Vid läggning av laminatgolv användes golv med click-fogning av typ Pergo Original, alternativt Tarkett Select i hall och kök medan Pergo Classic Plus, alternativt Tarkett Smart Original används till övriga utrymmen. Parkettgolv skall motsvara Tarkett-Sommer, typ Bravo, 3-stav natur, med 14 mm tjocklek och med limfri fogning av typ Ultra-lock, lackad med Proteco lack. Vid linoleumgolv gäller 2,5 mm:s matta av typ Forshaga Marmoleum alternativt Tarkett- Sommer Linosom Veneto. Golvmaterialleverantörers anvisningar och tillbehör följes och användes. -Såsom ett sidoanbud kan entreprenören ange kostnadsförändring om annan produkt än nu nämnda skulle användas. Vid lackning av parkettgolv användes vattenbaserad lack. De material och varor som parterna vid upphandlingstillfället enats om att använda, får ej bytas till annat av entreprenören, utan att beställaren först underrättats och eventuell prisjustering fastlagts. I kök och hall hellimmas mattor vid läggningen. I sovrum samt där mattor lägges i vardagsrum, löslägges mattorna enligt fabrikantens anvisningar. Skarvar skall alltid svetsas med trådsvets i de fall materialet är lämpligt för detta enligt tillverkaren. I andra fall skall de fogförslutas med s.k. kemsvets. GVK:s anvisningar skall följas vid arbeten med golvbeläggning och väggmattor. Kompletterande listning utföres av golventreprenören efter mattläggning. Utrivning av befintligt golvmaterial samt erforderligt iordningställande och uppspackling av underlaget skall ingå. I utrymmen som kan utsättas för väta skall våtstarkt spackel användas. I utrymmen med golvbrunn skall fall mot denna uppspacklas. På ingen del av golvytan får det förekomma bakfall. Ny godkänd klämring för mattan och tillhörande ny sil skall alltid monteras i golvbrunnen. Vid golvläggning i hallutrymme, skall samtliga där befintliga trösklar sicklas/slipas och lackas i samband med golvläggningen.

6 6 Hus-AMA 08, kap M, och där underliggande koder gäller i tillämpbara delar där annat ej angivits. Kulör-, och golvval väljes av lägenhetsinnehavaren om inte annat har meddelats via beställaren. Ev. ändrings-, eller tilläggsarbeten anmäles till beställarens områdeschef för godkännande innan arbetena påbörjas. I annat fall är entreprenören ej berättigad till extra ersättning för dylikt. À-priser skall lämnas på nedanstående koder, vilka även anges vid kommande fakturering.

7 Förfrågningsunderlag avseende utförande under KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris BA GO PL US BY Badrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. BA VÄ VM - BY Badrum Väggmatta, trådsvetsad. K1 GO PL - BY Klädkammare 1 Golvmatta, plast. K1 GO LI - BY Klädkammare 1 Linoleummatta. K1 GO LA - BY Klädkammare 1 Laminatgolv. K2 GO PL - BY Klädkammare 2 Golvmatta, plast. K2 GO LI - BY Klädkammare 2 Linoleummatta. K2 GO LA - BY Klädkammare 2 Laminatgolv. FD GO PL - BY Förråd Golvmatta, plast. FD GO LI - BY Förråd Linoleummatta. H1 GO PL - BY Hall Golvmatta, plast. H1 GO LI - BY Hall Linoleummatta. H1 GO LA - BY Hall Laminatgolv. H2 GO PL - BY Hall, mindre Golvmatta, plast. H2 GO LI - BY Hall, mindre Linoleummatta. H2 GO LA - BY Hall, mindre Laminatgolv. KÖ GO PL - BY Kök Golvmatta, plast. KÖ GO LI - BY Kök Linoleummatta. KÖ GO LA - BY Kök Laminatgolv. KÖ SS VM - BY Kök Väggmatta vid diskbänk.

8 8

9 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 9 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris KM GO PL - BY Kök, mindre Golvmatta, plast. KM GO LI - BY Kök, mindre Linoleummatta. KM GO LA - BY Kök, mindre Laminatgolv. KM SS VM - BY Kök,mindre Väggmatta vid diskbänk. WC GO PL US BY Sep wc Plastgolvmatta med uppvikt sockel. WC VÄ VM - BY Sep wc Väggmatta, trådsvetsad. SV GO PL - BY Sovalkov Golvmatta, plast. SV GO LI - BY Sovalkov Linoleummatta. S1 GO PL - BY Sovrum 1 Golvmatta, plast. S1 GO LI - BY Sovrum 1 Linoleummatta. S1 GO LA - BY Sovrum 1 Laminatgolv. S1M GO PL - BY Sovrum 1, mindre Golvmatta, plast. S1M GO LI - BY Sovrum 1, mindre Linoleummatta. S1M GO LA - BY Sovrum 1, mindre Laminatgolv. S2 GO PL - BY Sovrum 2 Golvmatta, plast. S2 GO LI - BY Sovrum 2 Linoleummatta. S2 GO LA - BY Sovrum 2 Laminatgolv. S2M GO PL - BY Sovrum 2, mindre Golvmatta, plast. S2M GO LI - BY Sovrum 2, mindre Linoleummatta. S2M GO LA - BY Sovrum 2, mindre Laminatgolv.

10 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 10 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris S3 GO PL - BY Sovrum 3 Golvmatta, plast. S3 GO LI - BY Sovrum 3 Linoleummatta. S3 GO LA - BY Sovrum 3 Laminatgolv. S3M GO PL - BY Sovrum 3, mindre Golvmatta, plast. S3M GO LI - BY Sovrum 3, mindre Linoleummatta. S3M GO LA - BY Sovrum 3, mindre Laminatgolv. S4 GO PL - BY Sovrum 4 Golvmatta, plast. S4 GO LI - BY Sovrum 4 Linoleummatta. S4 GO LA - BY Sovrum 4 Laminatgolv. S4M GO PL - BY Sovrum 4, mindre Golvmatta, plast. S4M GO LI - BY Sovrum 4, mindre Linoleummatta. S4M GO LA - BY Sovrum 4, mindre Laminatgolv. TR GO PL - BY Trappa Golvmatta, plast. TR GO LI - BY Trappa Linoleummatta. TR GO TR - PS Trappa Slipning samt 2 ggr lack. TV GO PL US BY Tvättrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. TV VÄ VM - BY Tvättrum Väggmatta, trådsvetsad.

11 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 11 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris VN GO PL - BY Vardagsrum Golvmatta, plast. VN GO LI - BY Vardagsrum Linoleummatta. VN GO LA - BY Vardagsrum Laminatgolv. VN GO PA - BY Vardagsrum Parkett, byte. VN GO PA - S1 Vardagsrum Parkett, 1:a slipning. VN GO PA - S2 Vardagsrum Parkett, 2:a slipning. VS GO PL - BY Vardagsrum, större Golvmatta, plast. VS GO LI - BY Vardagsrum, större Linoleummatta. VS GO LA - BY Vardagsrum, större Laminatgolv. VS GO PA - BY Vardagsrum, större Parkett, byte. VS GO PA - S1 Vardagsrum, större Parkett, 1:a slipning. VS GO PA - S2 Vardagsrum, större Parkett, 2:a slipning. Anmärkningar beträffande ovan kodade arbeten Storlek och utrustning för ovan kodade utrymmen varierar helt naturligt inom de olika bostadsområdena, men tanken bakom detta prissättningssystem är att ett " enhetspris " skall användas framöver. Förekommande variationer skall således täckas in i de priser som lämnats. Badrummens storlek är i de flesta fall mellan 4-6 m². Med "trappa" avses begränsningsytorna som avgränsar en trappa mellan två plan. Med "kök, mindre" avses ett kök mindre än 6 m². Med " vardagsrum, större " avses ett vard.rum med en yta större än 23 m². Med "hall, mindre" avses en hall med yta mindre än 5 m². Med "sovrum, mindre" avses ett sovrum mindre än 10 m².

12 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Golvarbeten som ej beställes enligt ovannämnda HLU-modell I de fall där den s.k. HLU-modellen ej användes i samband med beställning av golvarbeten, skall entreprenören utföra motsvarande arbetena efter beställning från Olofströmshus AB:s. De ovannämnda koderna användes således även vid övrig renovering av golvytor, såvida inte båda parterna är överens om att detta är en olämplig debiteringsmodell i det speciella fallet. Vid sådana speciella tillfällen utförs jobbet som löpande arbete och kostnadsregleras efter timkostnadsredovisning samt materialåtgång. För övrigt gäller den allmänna texten ovan på sidorna 1 t.o.m. 3 även för denna senare debiteringsmodell. Entreprenören skall därför ange en lämplig timkostnad avsedd för dessa tillfällen. Denna timkostnad skall innefatta samtliga de kostnader, förutom materialkostnad och mervärdesskatt, som är förenliga med yrkesarbetarens arbetsutövande på platsen ifråga. Entreprenören skall lämna à-priser per m 2 för golvmaterial (golv- o väggmatta, laminatgolv och parkett, samt klinker och kakel ). Kostnad skall härvidlag lämnas för de golvvaror, som ovan nämnts skall ingå såsom basvaror i anbudslämningen. Därvidlag skall den materialkostnad anges, som ingår i Er beräkning vid pris-sättning av tidigare redovisade och kodade arbeten. Därutöver kan entreprenören välja att även föreslå andra likvärdiga golvprodukter. Dessa skall då prissättas med à-priser i likhet med ovan. Vidare lämnas nettokostnad för golvspackel ( handspackel och flytspackel ) till torra och våta utrymmen, kostnad för parkettlack samt golvlim m.m. Beställaren kan eventuellt komma att tillhandahålla vissa golvprodukter, om det visar sig ekonomiskt fördelaktigt för honom. Till fakturor skall fogas tidlistor, materialspecifikation avseende golvmaterial enligt ovan, samt besiktningsprotokoll respektive rekvisition. Anbudsinlämning Förseglat anbud enligt ovanstående förutsättningar skall vara Olofströmshus AB tillhanda senast fredagen den 12 augusti 2011, under adress: Olofströmshus AB, Box Olofström Kuvertet märkes " GOLV 11 ". Eventuella frågor angående entreprenaden ställes till Hans Jönsson, tel För eventuell visning av bostadsområden kontaktas Hans Jönsson, Olofström den 22 juni 2011 Olofströmshus AB Magnus Lindahl

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

AB KRISTIANSTADSBYGGEN RAMAVTAL GOLVLÄGGNING ANBUDSFORMULÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HANDLING 07.1

AB KRISTIANSTADSBYGGEN RAMAVTAL GOLVLÄGGNING ANBUDSFORMULÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HANDLING 07.1 AB KRISTIANSTADSBYGGEN RAMAVTAL GOLVLÄGGNING ANBUDSFORMULÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HANDLING 07.1 1 et kommer att delas upp i fyra olika anbud enligt punkt AFB.53 Administrativa Föreskrifter handling 06.2.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE. vid AB Bostäder i Borås under tiden

ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE. vid AB Bostäder i Borås under tiden 2013 08 01 1 (9) ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GOLVARBETEN vid AB Bostäder i Borås under tiden 2014 04 01 2016 03 31 PRISER Timdebitering och à-priser skall omfatta kostnader enligt Sveriges

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag Projektnr 96849 Objekt 12364 LSS boende, Rödhakevägen, Brittsbo 06.5 RUMSBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD AD ARKITEKTKONTOR Box 96 Tel: 06310 14 10 20110131 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Bilagor. Till exempelkontrakt för fönsterbyte

Bilagor. Till exempelkontrakt för fönsterbyte Bilagor Till exempelkontrakt för fönsterbyte Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Meddelanden, Frågor och Svar 2013-11-27 07:52:31

Meddelanden, Frågor och Svar 2013-11-27 07:52:31 Meddelanden, Frågor och 2013-11-27 07:52:31 Fråga 2013-10-03 14:33:24 Hej! I förfrågningsunderlag för Nacka simhall och Näckenbadet saknas bilaga E, F, G, I och J. I förfrågningsunderlag för Nacka sportcentrum

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING 2(16) 101 Hall G Klinker MBE.1212 Grå S Klinker MBE.42 Grå RUMSBESKRIVNING 3(16) 102 Wc G Klinker MBE.1212 Grå S Klinker MBE.42 Grå RUMSBESKRIVNING

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avsiktsförklaring. 1. Samarbetets syfte

Avsiktsförklaring. 1. Samarbetets syfte Sid 1 (5) 2003-01-29 Avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms läns landsting (nedan landstinget) och Skattemyndigheten i Stockholm (nedan skattemyndigheten) avseende fördjupad leverantörskontroll

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö

DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 11349-15 1 SÖKANDE Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB, 556188-1342 Flygfältsvägen 2 212 39 Malmö MOTPART AB Trelleborgshem Västergatan 4 231 64 Trelleborg Ombud: advokaten

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER

PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER 2013-01-10 ANBUDSUNDERLAG PAJALA KOMMUN - SKOLTRANSPORTER Referensnummer KS.2013.5 055 Pajala kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Trafikeringsavtal - modellavtal 3. Anbudsförutsättningar

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06

14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06 Direktupphandling 14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06 Snöröjning Konga Ola Karlsson +4647744253 ola.karlsson@tingsryd.se Direktupphandling av snöröjning i Konga samhälle m.m.

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer