Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd GOLVARBETEN Anbudsinbjudan Olofströmshus AB inbjuder Er härmed att inlämna anbud på de renoveringsarbeten som avses utföras med golvunderhåll under år , och som kommer att beställas enligt nedanstående rutiner. Uppdraget kan komma att förlängas att gälla ytterligare ett år. Avtal kommer att tecknas med minst två anbudsgivare. Ert anbud skall bl.a. innehålla à-priser för enhetsarbeten enligt den kodlista som bifogas denna anbudsinbjudan. Upphandlingen sker såsom en förenklad upphandling, med rätt till kompletterande förhandling med en eller flera av anbudslämnarna. Upphandling kan även ske utan förevarande förhandling. Prövning och värdering av inkommna anbud kommer att ske, varvid diverse värderingsgrunder särskilt kommer att studeras. Detta innebär bl.a. att det lägsta inkomna priset inte automatiskt medför att entreprenören antages. Entreprenören skall vidare redovisa gällande registreringshandling för företagsregistreringen, och därtill intyg från Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten avseende dessa myndigheters gemensamma blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling avseende bl.a. skatter och avgifter. Entreprenadformen blir totalentreprenad, vilket i detta sammanhang bl.a. innebär att entreprenören själv avgör val av erforderlig underbehandling, för att erhålla ett slutresultat, som erhålles efter ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

2 2 Anbudsutvärdering Beställaren kommer att anta den, eller de entreprenörer, som han anser lämpligast sedan samtliga aspekter invägts som beställaren anser berör entreprenadåtagandet, såsom; 1) kostnadsnivå för kompletta åtaganden enligt framtagen kodlista avseende golvarbeten, 2) kostnadsnivå för materialleveranser för de fall material beställes och levereras separat ( i samband med arbeten som ej innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten ), 3) timdebitering för arbeten utöver arbeten som innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten, 4) rutiner i samband med tilldelning av uppdrag, hyresgästkontakter, arbetsplanering samt avlämning av färdigt projekt, 5) entreprenörens kontrollsystem och dennes platsorganisation 6) tillgänglighet och enkelhet för Olofströmshus kunder att välja produkter, 7) arbetsstyrkans utbildning och erfarenhet av motsvarande uppdrag samt till nu nämnda punkter anslutande aspekter. Uppvisar entreprenören större brister i någon eller några av ovannämnda punkter föreligger risk att anbudet förkastas. Värderingsgrunder Pkt 1 70% ( 0,7 multipliceras med poäng ) Bäst kostnadsnivå = 5 poäng ( 10 slumpvist utvalda koder jämförs ) Näst bäst kostnadsnivå = 4 poäng Högst kostnadsnivå = 0,5 poäng Övriga kostnadslägen = Rangordnas inbördes och tilldelas därvid mellan 1 och 2 poäng Pkt 2 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittspris framräknas som jämförelsetal. ( 5 10 slumpvist utvalda material jämförs ) 4 poäng ges för materialpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för materialpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt 3 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittligt timpris framräknas som jämförelsetal. 4 poäng ges för timpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för timpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt % ( 0,1 multipliceras med poäng ) Bedömning görs med följande kriterier och poängsättning; Bra = 3 poäng per punkt Acceptabel = 1 poäng per punkt Mindre bra = 0 poäng per punkt

3 3 Allmänt Tillämpbara delar av Hus-AMA, materialleverantörs anvisningar samt GVK:s utförandeanvisningar beträffande golv och väggmattor, skall efterlevas. Material som användes skall motsvara leverantörens A-kvalitet eller den motsvarande klassificering som detta skulle innebära i den aktuella leverantörens klassificeringssystem. Entreprenören skall lämna uppgift om sin tänkta arbetsledning och tillse att kontaktpersonen ifråga är lättillgänglig för beställarens ombud. Entreprenören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall p.g.a. hans entreprenadåtagande gentemot tredje man. Entreprenören skall teckna följande försäkringar; - ansvarsförsäkring - allriskförsäkring kombinerat med s.k. ROT-försäkring. Samtliga rese-, och traktamentskostnader skall ingå i lämnade anbuds- och timpriser, vilket f.ö. även gäller för ev. ändrings- och tilläggsarbeten. Entreprenören är skyldig att ej vidtaga åtgärder, som kan antagas medföra åsidosättande av lag och kollektivavtal, eller annars strida mot vad som är allmänt vedertaget inom kollektivavtalets område, samt att utkräva samma utfästelse av eventuella underentreprenörer, som han efter godkännande hos beställaren fått tillåtelse att anlita. Skulle entreprenören brista i detta åtagande, äger beställaren rätt att häva avtalet. För det kommande avtalsförhållandet gäller ABT 06. Denna upphandling gäller i första hand under år , men kan efter kommande förhandling eventuellt förlängas ytterliggare upp till ett år ( fram t.o.m. år 2014 ). Lämnade priser och uppgifter skall vara fasta utan indexreglering under Arbetsrutiner Olofströmshus AB har hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. HLU innebär bl.a. att hyresgästen själv, en gång om året, kan beställa de renoveringsarbeten hyresgästen vill ha utförda i sin lägenhet under året. Samtidigt har hyresgästen då också en möjlighet att komplettera eller ändra utrustningsstandarden i sin lägenhet med tillval från en s.k. tillvalslista, som Olofströmshus AB tillhandahåller. Rent praktiskt så får hyresgästerna en förfrågan från Olofströmshus AB om vilka åtgärder de vill ha utförda i sin lägenhet under året. Olofströmshus AB sammanställer därefter hyresgästernas önskemål. Därefter kommer Olofströmshus AB att kontakta den entreprenör som man antagit för arbeten av de aktuella slagen, t.ex. golv- eller målningsarbeten, och överlämna en samlad beställning av arbetena som skall utföras. Entreprenören skall därefter i samråd med beställaren och dess samordnare planera uppläggningen och genomförandet av de arbeten som den samlade beställningen omfattar. De arbeten som blir aktuella skall vara avslutade senast under vecka 48 under avsett utförandeår. Entreprenören skall således, i samband med att beställningen överlämnats, utarbeta en tidplan, där det anges när arbeten inom ett angivit bostadsområde planeras att påbörjas. Denna tidplan överlämnas till beställaren och samordnas för kontroll och eventuell korrigering innan den slutligt fastställes av båda parter. 3 veckor innan arbetena inom ett bostadsområde skall påbörjas skall berörd Kundvärd informeras av entreprenören. En detaljerad tidplan för det aktuella bostadsområdet skall därefter inom 10 dagar överlämnas till Olofströmshus AB:s Tekniske chef. Eventuella korrigeringar som kan bli nödvändiga, skall snarast möjligt göras via entreprenören som även överlämnar en reviderad tidplan till Olofströmshus AB när revidering erfordrats. Entreprenören svarar i samband med entreprenaden för

4 4 samtliga erforderliga kontakter med berörda hyresgäster, samt tillhandahåller materialprover för golv resp. väggmaterial. Tillträde till lägenheterna sker enligt överenskommelse mellan entreprenören och lägenhetsinnehavaren som beställt renoveringen. I samband med att arbetena i en lägenhet slutförs, skall entreprenören i det fall arbetet avser ett underhållsarbete enligt bifogad åtgärdslista, kontakta den Kundvärd som svarar för aktuellt område för en kontroll av utfört arbete ( kontroll av denna art erfordras således ej då arbetet är av typen reparationsarbete av mindre omfattning ). Eventuella anmärkningar skall åtgärdas snarast möjligt efter det att kontrollen genomförts. Ett kontrollintyg utfärdas för respektive bostadsområde, och notering görs i detta då utfört arbete godkänts i det aktuella utrymmet/ lägenheten. Entreprenören skall lämna 2 års garanti på de utförda arbetena och denna räknas fr.o.m. den tidpunkt som berört arbete godkänts vid nämnda kontroll. Utöver den beställning som de stadigvarande hyresgästerna har begärt, kommer även nyinflyttande hyresgäster att erbjudas möjlighet att välja kompletterings- och renoveringsarbeten i sin nya lägenhet. Dessa beställningar kommer att hanteras av Olofströmshus AB:s Förvaltare, vilken kommer att avgöra vilka arbeten som skall utföras och på vilket sätt, respektive vem som skall anlitas för åtgärden. Förvaltaren kommer i samband med detta att bl.a. även använda sig av entreprenörer som anlitas för ovannämnda HLU-arbeten. Beställningar avseende detta kommer fortlöpande att överlämnas till resp. entreprenör via Olofströmshus AB. De arbeten som beställes på detta senare sätt, skall utföras under beställningsåret, vid tidpunkt som är lämplig efter samråd mellan berörda parter. Entreprenören skall översända faktura till beställaren en gång per månad. Fakturan får endast omfatta lägenheter som helt färdigställts och som godkänts vid tillhörande kontroll. Till fakturan skall även bifogas en detaljerad specifikation över de lägenheter och de åtgärder som denna avser. Härvidlag skall varje bostadsområde anges separat, liksom respektive lägenhetsnummer och åtgärder däri enligt översänd kodlista. Vid de tillfällen när lägenhetsinnehavaren väljer annan golv/väggmattskvalitet o.dyl. än de standardprodukter som fastställts mellan entreprenören och Olofströmshus AB, skall merkostnad härför faktureras direkt från entreprenören till lägenhetsinnehavaren.

5 5 Beträffande golventreprenaden För golventreprenaden gäller förutom ovannämnda bl.a. följande; Erforderlig täckning av lägenhetsinnehavarens inventarier, såsom möbler o.dyl., skall ingå. Erforderlig avisering och information till lägenhetsinnehavarna beträffande tillträde till lägenheterna, omplacering av möbler o.dyl., samt kontakter med dessa beträffande golvval ombesörjes av entreprenören. Avstädning och borttransport av utrivet material, skräp, emballage o.dyl. ombesörjes via entreprenören. För kalkylering av basanbudet gäller följande materialval; I utrymmen där plastgolv lägges, skall anbudet vara baserat på att matta likvärdig Tarkett-Sommer Nordic Plus användes i torra utrymmen och Tarkett-Sommer Aquarelle golvmatta och väggmatta i våtutrymmen. Vid beställning som innefattar nytt våtrumsgolv i utrymme som har eller skall ha kakelbeklädda väggar används homogen plastmatta av typ Tarkett-Sommer Optima. Vid läggning av laminatgolv användes golv med click-fogning av typ Pergo Original, alternativt Tarkett Select i hall och kök medan Pergo Classic Plus, alternativt Tarkett Smart Original används till övriga utrymmen. Parkettgolv skall motsvara Tarkett-Sommer, typ Bravo, 3-stav natur, med 14 mm tjocklek och med limfri fogning av typ Ultra-lock, lackad med Proteco lack. Vid linoleumgolv gäller 2,5 mm:s matta av typ Forshaga Marmoleum alternativt Tarkett- Sommer Linosom Veneto. Golvmaterialleverantörers anvisningar och tillbehör följes och användes. -Såsom ett sidoanbud kan entreprenören ange kostnadsförändring om annan produkt än nu nämnda skulle användas. Vid lackning av parkettgolv användes vattenbaserad lack. De material och varor som parterna vid upphandlingstillfället enats om att använda, får ej bytas till annat av entreprenören, utan att beställaren först underrättats och eventuell prisjustering fastlagts. I kök och hall hellimmas mattor vid läggningen. I sovrum samt där mattor lägges i vardagsrum, löslägges mattorna enligt fabrikantens anvisningar. Skarvar skall alltid svetsas med trådsvets i de fall materialet är lämpligt för detta enligt tillverkaren. I andra fall skall de fogförslutas med s.k. kemsvets. GVK:s anvisningar skall följas vid arbeten med golvbeläggning och väggmattor. Kompletterande listning utföres av golventreprenören efter mattläggning. Utrivning av befintligt golvmaterial samt erforderligt iordningställande och uppspackling av underlaget skall ingå. I utrymmen som kan utsättas för väta skall våtstarkt spackel användas. I utrymmen med golvbrunn skall fall mot denna uppspacklas. På ingen del av golvytan får det förekomma bakfall. Ny godkänd klämring för mattan och tillhörande ny sil skall alltid monteras i golvbrunnen. Vid golvläggning i hallutrymme, skall samtliga där befintliga trösklar sicklas/slipas och lackas i samband med golvläggningen.

6 6 Hus-AMA 08, kap M, och där underliggande koder gäller i tillämpbara delar där annat ej angivits. Kulör-, och golvval väljes av lägenhetsinnehavaren om inte annat har meddelats via beställaren. Ev. ändrings-, eller tilläggsarbeten anmäles till beställarens områdeschef för godkännande innan arbetena påbörjas. I annat fall är entreprenören ej berättigad till extra ersättning för dylikt. À-priser skall lämnas på nedanstående koder, vilka även anges vid kommande fakturering.

7 Förfrågningsunderlag avseende utförande under KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris BA GO PL US BY Badrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. BA VÄ VM - BY Badrum Väggmatta, trådsvetsad. K1 GO PL - BY Klädkammare 1 Golvmatta, plast. K1 GO LI - BY Klädkammare 1 Linoleummatta. K1 GO LA - BY Klädkammare 1 Laminatgolv. K2 GO PL - BY Klädkammare 2 Golvmatta, plast. K2 GO LI - BY Klädkammare 2 Linoleummatta. K2 GO LA - BY Klädkammare 2 Laminatgolv. FD GO PL - BY Förråd Golvmatta, plast. FD GO LI - BY Förråd Linoleummatta. H1 GO PL - BY Hall Golvmatta, plast. H1 GO LI - BY Hall Linoleummatta. H1 GO LA - BY Hall Laminatgolv. H2 GO PL - BY Hall, mindre Golvmatta, plast. H2 GO LI - BY Hall, mindre Linoleummatta. H2 GO LA - BY Hall, mindre Laminatgolv. KÖ GO PL - BY Kök Golvmatta, plast. KÖ GO LI - BY Kök Linoleummatta. KÖ GO LA - BY Kök Laminatgolv. KÖ SS VM - BY Kök Väggmatta vid diskbänk.

8 8

9 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 9 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris KM GO PL - BY Kök, mindre Golvmatta, plast. KM GO LI - BY Kök, mindre Linoleummatta. KM GO LA - BY Kök, mindre Laminatgolv. KM SS VM - BY Kök,mindre Väggmatta vid diskbänk. WC GO PL US BY Sep wc Plastgolvmatta med uppvikt sockel. WC VÄ VM - BY Sep wc Väggmatta, trådsvetsad. SV GO PL - BY Sovalkov Golvmatta, plast. SV GO LI - BY Sovalkov Linoleummatta. S1 GO PL - BY Sovrum 1 Golvmatta, plast. S1 GO LI - BY Sovrum 1 Linoleummatta. S1 GO LA - BY Sovrum 1 Laminatgolv. S1M GO PL - BY Sovrum 1, mindre Golvmatta, plast. S1M GO LI - BY Sovrum 1, mindre Linoleummatta. S1M GO LA - BY Sovrum 1, mindre Laminatgolv. S2 GO PL - BY Sovrum 2 Golvmatta, plast. S2 GO LI - BY Sovrum 2 Linoleummatta. S2 GO LA - BY Sovrum 2 Laminatgolv. S2M GO PL - BY Sovrum 2, mindre Golvmatta, plast. S2M GO LI - BY Sovrum 2, mindre Linoleummatta. S2M GO LA - BY Sovrum 2, mindre Laminatgolv.

10 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 10 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris S3 GO PL - BY Sovrum 3 Golvmatta, plast. S3 GO LI - BY Sovrum 3 Linoleummatta. S3 GO LA - BY Sovrum 3 Laminatgolv. S3M GO PL - BY Sovrum 3, mindre Golvmatta, plast. S3M GO LI - BY Sovrum 3, mindre Linoleummatta. S3M GO LA - BY Sovrum 3, mindre Laminatgolv. S4 GO PL - BY Sovrum 4 Golvmatta, plast. S4 GO LI - BY Sovrum 4 Linoleummatta. S4 GO LA - BY Sovrum 4 Laminatgolv. S4M GO PL - BY Sovrum 4, mindre Golvmatta, plast. S4M GO LI - BY Sovrum 4, mindre Linoleummatta. S4M GO LA - BY Sovrum 4, mindre Laminatgolv. TR GO PL - BY Trappa Golvmatta, plast. TR GO LI - BY Trappa Linoleummatta. TR GO TR - PS Trappa Slipning samt 2 ggr lack. TV GO PL US BY Tvättrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. TV VÄ VM - BY Tvättrum Väggmatta, trådsvetsad.

11 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 11 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris VN GO PL - BY Vardagsrum Golvmatta, plast. VN GO LI - BY Vardagsrum Linoleummatta. VN GO LA - BY Vardagsrum Laminatgolv. VN GO PA - BY Vardagsrum Parkett, byte. VN GO PA - S1 Vardagsrum Parkett, 1:a slipning. VN GO PA - S2 Vardagsrum Parkett, 2:a slipning. VS GO PL - BY Vardagsrum, större Golvmatta, plast. VS GO LI - BY Vardagsrum, större Linoleummatta. VS GO LA - BY Vardagsrum, större Laminatgolv. VS GO PA - BY Vardagsrum, större Parkett, byte. VS GO PA - S1 Vardagsrum, större Parkett, 1:a slipning. VS GO PA - S2 Vardagsrum, större Parkett, 2:a slipning. Anmärkningar beträffande ovan kodade arbeten Storlek och utrustning för ovan kodade utrymmen varierar helt naturligt inom de olika bostadsområdena, men tanken bakom detta prissättningssystem är att ett " enhetspris " skall användas framöver. Förekommande variationer skall således täckas in i de priser som lämnats. Badrummens storlek är i de flesta fall mellan 4-6 m². Med "trappa" avses begränsningsytorna som avgränsar en trappa mellan två plan. Med "kök, mindre" avses ett kök mindre än 6 m². Med " vardagsrum, större " avses ett vard.rum med en yta större än 23 m². Med "hall, mindre" avses en hall med yta mindre än 5 m². Med "sovrum, mindre" avses ett sovrum mindre än 10 m².

12 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Golvarbeten som ej beställes enligt ovannämnda HLU-modell I de fall där den s.k. HLU-modellen ej användes i samband med beställning av golvarbeten, skall entreprenören utföra motsvarande arbetena efter beställning från Olofströmshus AB:s. De ovannämnda koderna användes således även vid övrig renovering av golvytor, såvida inte båda parterna är överens om att detta är en olämplig debiteringsmodell i det speciella fallet. Vid sådana speciella tillfällen utförs jobbet som löpande arbete och kostnadsregleras efter timkostnadsredovisning samt materialåtgång. För övrigt gäller den allmänna texten ovan på sidorna 1 t.o.m. 3 även för denna senare debiteringsmodell. Entreprenören skall därför ange en lämplig timkostnad avsedd för dessa tillfällen. Denna timkostnad skall innefatta samtliga de kostnader, förutom materialkostnad och mervärdesskatt, som är förenliga med yrkesarbetarens arbetsutövande på platsen ifråga. Entreprenören skall lämna à-priser per m 2 för golvmaterial (golv- o väggmatta, laminatgolv och parkett, samt klinker och kakel ). Kostnad skall härvidlag lämnas för de golvvaror, som ovan nämnts skall ingå såsom basvaror i anbudslämningen. Därvidlag skall den materialkostnad anges, som ingår i Er beräkning vid pris-sättning av tidigare redovisade och kodade arbeten. Därutöver kan entreprenören välja att även föreslå andra likvärdiga golvprodukter. Dessa skall då prissättas med à-priser i likhet med ovan. Vidare lämnas nettokostnad för golvspackel ( handspackel och flytspackel ) till torra och våta utrymmen, kostnad för parkettlack samt golvlim m.m. Beställaren kan eventuellt komma att tillhandahålla vissa golvprodukter, om det visar sig ekonomiskt fördelaktigt för honom. Till fakturor skall fogas tidlistor, materialspecifikation avseende golvmaterial enligt ovan, samt besiktningsprotokoll respektive rekvisition. Anbudsinlämning Förseglat anbud enligt ovanstående förutsättningar skall vara Olofströmshus AB tillhanda senast fredagen den 12 augusti 2011, under adress: Olofströmshus AB, Box Olofström Kuvertet märkes " GOLV 11 ". Eventuella frågor angående entreprenaden ställes till Hans Jönsson, tel För eventuell visning av bostadsområden kontaktas Hans Jönsson, Olofström den 22 juni 2011 Olofströmshus AB Magnus Lindahl

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun Förfrågningsunderlag Datum 2009-01-19 Beteckning 512-333-09 Sida 1/5 Peter Thorén Naturvårdsförvaltare Tfn: 036-39 51 15 E-post: peter.thoren@lansstyrelsen.se Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

HBV. Att inte köpa timmar. Rickard Andersson, Upphandlingschef 2012-03-09 1

HBV. Att inte köpa timmar. Rickard Andersson, Upphandlingschef 2012-03-09 1 Att inte köpa timmar Rickard Andersson, Upphandlingschef 2012-03-09 1 OM HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening = inköpscentral som ägs av de kommunala bostadsföretagen i Sverige Inköpssamordning Samordnade

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Skaragatan 7. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Skaragatan 7. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2.0 rum / 62.5 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning HALL: Golv av ek-laminat, ljus

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer