Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd GOLVARBETEN Anbudsinbjudan Olofströmshus AB inbjuder Er härmed att inlämna anbud på de renoveringsarbeten som avses utföras med golvunderhåll under år , och som kommer att beställas enligt nedanstående rutiner. Uppdraget kan komma att förlängas att gälla ytterligare ett år. Avtal kommer att tecknas med minst två anbudsgivare. Ert anbud skall bl.a. innehålla à-priser för enhetsarbeten enligt den kodlista som bifogas denna anbudsinbjudan. Upphandlingen sker såsom en förenklad upphandling, med rätt till kompletterande förhandling med en eller flera av anbudslämnarna. Upphandling kan även ske utan förevarande förhandling. Prövning och värdering av inkommna anbud kommer att ske, varvid diverse värderingsgrunder särskilt kommer att studeras. Detta innebär bl.a. att det lägsta inkomna priset inte automatiskt medför att entreprenören antages. Entreprenören skall vidare redovisa gällande registreringshandling för företagsregistreringen, och därtill intyg från Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten avseende dessa myndigheters gemensamma blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling avseende bl.a. skatter och avgifter. Entreprenadformen blir totalentreprenad, vilket i detta sammanhang bl.a. innebär att entreprenören själv avgör val av erforderlig underbehandling, för att erhålla ett slutresultat, som erhålles efter ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

2 2 Anbudsutvärdering Beställaren kommer att anta den, eller de entreprenörer, som han anser lämpligast sedan samtliga aspekter invägts som beställaren anser berör entreprenadåtagandet, såsom; 1) kostnadsnivå för kompletta åtaganden enligt framtagen kodlista avseende golvarbeten, 2) kostnadsnivå för materialleveranser för de fall material beställes och levereras separat ( i samband med arbeten som ej innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten ), 3) timdebitering för arbeten utöver arbeten som innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten, 4) rutiner i samband med tilldelning av uppdrag, hyresgästkontakter, arbetsplanering samt avlämning av färdigt projekt, 5) entreprenörens kontrollsystem och dennes platsorganisation 6) tillgänglighet och enkelhet för Olofströmshus kunder att välja produkter, 7) arbetsstyrkans utbildning och erfarenhet av motsvarande uppdrag samt till nu nämnda punkter anslutande aspekter. Uppvisar entreprenören större brister i någon eller några av ovannämnda punkter föreligger risk att anbudet förkastas. Värderingsgrunder Pkt 1 70% ( 0,7 multipliceras med poäng ) Bäst kostnadsnivå = 5 poäng ( 10 slumpvist utvalda koder jämförs ) Näst bäst kostnadsnivå = 4 poäng Högst kostnadsnivå = 0,5 poäng Övriga kostnadslägen = Rangordnas inbördes och tilldelas därvid mellan 1 och 2 poäng Pkt 2 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittspris framräknas som jämförelsetal. ( 5 10 slumpvist utvalda material jämförs ) 4 poäng ges för materialpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för materialpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt 3 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittligt timpris framräknas som jämförelsetal. 4 poäng ges för timpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för timpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt % ( 0,1 multipliceras med poäng ) Bedömning görs med följande kriterier och poängsättning; Bra = 3 poäng per punkt Acceptabel = 1 poäng per punkt Mindre bra = 0 poäng per punkt

3 3 Allmänt Tillämpbara delar av Hus-AMA, materialleverantörs anvisningar samt GVK:s utförandeanvisningar beträffande golv och väggmattor, skall efterlevas. Material som användes skall motsvara leverantörens A-kvalitet eller den motsvarande klassificering som detta skulle innebära i den aktuella leverantörens klassificeringssystem. Entreprenören skall lämna uppgift om sin tänkta arbetsledning och tillse att kontaktpersonen ifråga är lättillgänglig för beställarens ombud. Entreprenören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall p.g.a. hans entreprenadåtagande gentemot tredje man. Entreprenören skall teckna följande försäkringar; - ansvarsförsäkring - allriskförsäkring kombinerat med s.k. ROT-försäkring. Samtliga rese-, och traktamentskostnader skall ingå i lämnade anbuds- och timpriser, vilket f.ö. även gäller för ev. ändrings- och tilläggsarbeten. Entreprenören är skyldig att ej vidtaga åtgärder, som kan antagas medföra åsidosättande av lag och kollektivavtal, eller annars strida mot vad som är allmänt vedertaget inom kollektivavtalets område, samt att utkräva samma utfästelse av eventuella underentreprenörer, som han efter godkännande hos beställaren fått tillåtelse att anlita. Skulle entreprenören brista i detta åtagande, äger beställaren rätt att häva avtalet. För det kommande avtalsförhållandet gäller ABT 06. Denna upphandling gäller i första hand under år , men kan efter kommande förhandling eventuellt förlängas ytterliggare upp till ett år ( fram t.o.m. år 2014 ). Lämnade priser och uppgifter skall vara fasta utan indexreglering under Arbetsrutiner Olofströmshus AB har hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. HLU innebär bl.a. att hyresgästen själv, en gång om året, kan beställa de renoveringsarbeten hyresgästen vill ha utförda i sin lägenhet under året. Samtidigt har hyresgästen då också en möjlighet att komplettera eller ändra utrustningsstandarden i sin lägenhet med tillval från en s.k. tillvalslista, som Olofströmshus AB tillhandahåller. Rent praktiskt så får hyresgästerna en förfrågan från Olofströmshus AB om vilka åtgärder de vill ha utförda i sin lägenhet under året. Olofströmshus AB sammanställer därefter hyresgästernas önskemål. Därefter kommer Olofströmshus AB att kontakta den entreprenör som man antagit för arbeten av de aktuella slagen, t.ex. golv- eller målningsarbeten, och överlämna en samlad beställning av arbetena som skall utföras. Entreprenören skall därefter i samråd med beställaren och dess samordnare planera uppläggningen och genomförandet av de arbeten som den samlade beställningen omfattar. De arbeten som blir aktuella skall vara avslutade senast under vecka 48 under avsett utförandeår. Entreprenören skall således, i samband med att beställningen överlämnats, utarbeta en tidplan, där det anges när arbeten inom ett angivit bostadsområde planeras att påbörjas. Denna tidplan överlämnas till beställaren och samordnas för kontroll och eventuell korrigering innan den slutligt fastställes av båda parter. 3 veckor innan arbetena inom ett bostadsområde skall påbörjas skall berörd Kundvärd informeras av entreprenören. En detaljerad tidplan för det aktuella bostadsområdet skall därefter inom 10 dagar överlämnas till Olofströmshus AB:s Tekniske chef. Eventuella korrigeringar som kan bli nödvändiga, skall snarast möjligt göras via entreprenören som även överlämnar en reviderad tidplan till Olofströmshus AB när revidering erfordrats. Entreprenören svarar i samband med entreprenaden för

4 4 samtliga erforderliga kontakter med berörda hyresgäster, samt tillhandahåller materialprover för golv resp. väggmaterial. Tillträde till lägenheterna sker enligt överenskommelse mellan entreprenören och lägenhetsinnehavaren som beställt renoveringen. I samband med att arbetena i en lägenhet slutförs, skall entreprenören i det fall arbetet avser ett underhållsarbete enligt bifogad åtgärdslista, kontakta den Kundvärd som svarar för aktuellt område för en kontroll av utfört arbete ( kontroll av denna art erfordras således ej då arbetet är av typen reparationsarbete av mindre omfattning ). Eventuella anmärkningar skall åtgärdas snarast möjligt efter det att kontrollen genomförts. Ett kontrollintyg utfärdas för respektive bostadsområde, och notering görs i detta då utfört arbete godkänts i det aktuella utrymmet/ lägenheten. Entreprenören skall lämna 2 års garanti på de utförda arbetena och denna räknas fr.o.m. den tidpunkt som berört arbete godkänts vid nämnda kontroll. Utöver den beställning som de stadigvarande hyresgästerna har begärt, kommer även nyinflyttande hyresgäster att erbjudas möjlighet att välja kompletterings- och renoveringsarbeten i sin nya lägenhet. Dessa beställningar kommer att hanteras av Olofströmshus AB:s Förvaltare, vilken kommer att avgöra vilka arbeten som skall utföras och på vilket sätt, respektive vem som skall anlitas för åtgärden. Förvaltaren kommer i samband med detta att bl.a. även använda sig av entreprenörer som anlitas för ovannämnda HLU-arbeten. Beställningar avseende detta kommer fortlöpande att överlämnas till resp. entreprenör via Olofströmshus AB. De arbeten som beställes på detta senare sätt, skall utföras under beställningsåret, vid tidpunkt som är lämplig efter samråd mellan berörda parter. Entreprenören skall översända faktura till beställaren en gång per månad. Fakturan får endast omfatta lägenheter som helt färdigställts och som godkänts vid tillhörande kontroll. Till fakturan skall även bifogas en detaljerad specifikation över de lägenheter och de åtgärder som denna avser. Härvidlag skall varje bostadsområde anges separat, liksom respektive lägenhetsnummer och åtgärder däri enligt översänd kodlista. Vid de tillfällen när lägenhetsinnehavaren väljer annan golv/väggmattskvalitet o.dyl. än de standardprodukter som fastställts mellan entreprenören och Olofströmshus AB, skall merkostnad härför faktureras direkt från entreprenören till lägenhetsinnehavaren.

5 5 Beträffande golventreprenaden För golventreprenaden gäller förutom ovannämnda bl.a. följande; Erforderlig täckning av lägenhetsinnehavarens inventarier, såsom möbler o.dyl., skall ingå. Erforderlig avisering och information till lägenhetsinnehavarna beträffande tillträde till lägenheterna, omplacering av möbler o.dyl., samt kontakter med dessa beträffande golvval ombesörjes av entreprenören. Avstädning och borttransport av utrivet material, skräp, emballage o.dyl. ombesörjes via entreprenören. För kalkylering av basanbudet gäller följande materialval; I utrymmen där plastgolv lägges, skall anbudet vara baserat på att matta likvärdig Tarkett-Sommer Nordic Plus användes i torra utrymmen och Tarkett-Sommer Aquarelle golvmatta och väggmatta i våtutrymmen. Vid beställning som innefattar nytt våtrumsgolv i utrymme som har eller skall ha kakelbeklädda väggar används homogen plastmatta av typ Tarkett-Sommer Optima. Vid läggning av laminatgolv användes golv med click-fogning av typ Pergo Original, alternativt Tarkett Select i hall och kök medan Pergo Classic Plus, alternativt Tarkett Smart Original används till övriga utrymmen. Parkettgolv skall motsvara Tarkett-Sommer, typ Bravo, 3-stav natur, med 14 mm tjocklek och med limfri fogning av typ Ultra-lock, lackad med Proteco lack. Vid linoleumgolv gäller 2,5 mm:s matta av typ Forshaga Marmoleum alternativt Tarkett- Sommer Linosom Veneto. Golvmaterialleverantörers anvisningar och tillbehör följes och användes. -Såsom ett sidoanbud kan entreprenören ange kostnadsförändring om annan produkt än nu nämnda skulle användas. Vid lackning av parkettgolv användes vattenbaserad lack. De material och varor som parterna vid upphandlingstillfället enats om att använda, får ej bytas till annat av entreprenören, utan att beställaren först underrättats och eventuell prisjustering fastlagts. I kök och hall hellimmas mattor vid läggningen. I sovrum samt där mattor lägges i vardagsrum, löslägges mattorna enligt fabrikantens anvisningar. Skarvar skall alltid svetsas med trådsvets i de fall materialet är lämpligt för detta enligt tillverkaren. I andra fall skall de fogförslutas med s.k. kemsvets. GVK:s anvisningar skall följas vid arbeten med golvbeläggning och väggmattor. Kompletterande listning utföres av golventreprenören efter mattläggning. Utrivning av befintligt golvmaterial samt erforderligt iordningställande och uppspackling av underlaget skall ingå. I utrymmen som kan utsättas för väta skall våtstarkt spackel användas. I utrymmen med golvbrunn skall fall mot denna uppspacklas. På ingen del av golvytan får det förekomma bakfall. Ny godkänd klämring för mattan och tillhörande ny sil skall alltid monteras i golvbrunnen. Vid golvläggning i hallutrymme, skall samtliga där befintliga trösklar sicklas/slipas och lackas i samband med golvläggningen.

6 6 Hus-AMA 08, kap M, och där underliggande koder gäller i tillämpbara delar där annat ej angivits. Kulör-, och golvval väljes av lägenhetsinnehavaren om inte annat har meddelats via beställaren. Ev. ändrings-, eller tilläggsarbeten anmäles till beställarens områdeschef för godkännande innan arbetena påbörjas. I annat fall är entreprenören ej berättigad till extra ersättning för dylikt. À-priser skall lämnas på nedanstående koder, vilka även anges vid kommande fakturering.

7 Förfrågningsunderlag avseende utförande under KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris BA GO PL US BY Badrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. BA VÄ VM - BY Badrum Väggmatta, trådsvetsad. K1 GO PL - BY Klädkammare 1 Golvmatta, plast. K1 GO LI - BY Klädkammare 1 Linoleummatta. K1 GO LA - BY Klädkammare 1 Laminatgolv. K2 GO PL - BY Klädkammare 2 Golvmatta, plast. K2 GO LI - BY Klädkammare 2 Linoleummatta. K2 GO LA - BY Klädkammare 2 Laminatgolv. FD GO PL - BY Förråd Golvmatta, plast. FD GO LI - BY Förråd Linoleummatta. H1 GO PL - BY Hall Golvmatta, plast. H1 GO LI - BY Hall Linoleummatta. H1 GO LA - BY Hall Laminatgolv. H2 GO PL - BY Hall, mindre Golvmatta, plast. H2 GO LI - BY Hall, mindre Linoleummatta. H2 GO LA - BY Hall, mindre Laminatgolv. KÖ GO PL - BY Kök Golvmatta, plast. KÖ GO LI - BY Kök Linoleummatta. KÖ GO LA - BY Kök Laminatgolv. KÖ SS VM - BY Kök Väggmatta vid diskbänk.

8 8

9 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 9 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris KM GO PL - BY Kök, mindre Golvmatta, plast. KM GO LI - BY Kök, mindre Linoleummatta. KM GO LA - BY Kök, mindre Laminatgolv. KM SS VM - BY Kök,mindre Väggmatta vid diskbänk. WC GO PL US BY Sep wc Plastgolvmatta med uppvikt sockel. WC VÄ VM - BY Sep wc Väggmatta, trådsvetsad. SV GO PL - BY Sovalkov Golvmatta, plast. SV GO LI - BY Sovalkov Linoleummatta. S1 GO PL - BY Sovrum 1 Golvmatta, plast. S1 GO LI - BY Sovrum 1 Linoleummatta. S1 GO LA - BY Sovrum 1 Laminatgolv. S1M GO PL - BY Sovrum 1, mindre Golvmatta, plast. S1M GO LI - BY Sovrum 1, mindre Linoleummatta. S1M GO LA - BY Sovrum 1, mindre Laminatgolv. S2 GO PL - BY Sovrum 2 Golvmatta, plast. S2 GO LI - BY Sovrum 2 Linoleummatta. S2 GO LA - BY Sovrum 2 Laminatgolv. S2M GO PL - BY Sovrum 2, mindre Golvmatta, plast. S2M GO LI - BY Sovrum 2, mindre Linoleummatta. S2M GO LA - BY Sovrum 2, mindre Laminatgolv.

10 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 10 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris S3 GO PL - BY Sovrum 3 Golvmatta, plast. S3 GO LI - BY Sovrum 3 Linoleummatta. S3 GO LA - BY Sovrum 3 Laminatgolv. S3M GO PL - BY Sovrum 3, mindre Golvmatta, plast. S3M GO LI - BY Sovrum 3, mindre Linoleummatta. S3M GO LA - BY Sovrum 3, mindre Laminatgolv. S4 GO PL - BY Sovrum 4 Golvmatta, plast. S4 GO LI - BY Sovrum 4 Linoleummatta. S4 GO LA - BY Sovrum 4 Laminatgolv. S4M GO PL - BY Sovrum 4, mindre Golvmatta, plast. S4M GO LI - BY Sovrum 4, mindre Linoleummatta. S4M GO LA - BY Sovrum 4, mindre Laminatgolv. TR GO PL - BY Trappa Golvmatta, plast. TR GO LI - BY Trappa Linoleummatta. TR GO TR - PS Trappa Slipning samt 2 ggr lack. TV GO PL US BY Tvättrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. TV VÄ VM - BY Tvättrum Väggmatta, trådsvetsad.

11 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 11 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris VN GO PL - BY Vardagsrum Golvmatta, plast. VN GO LI - BY Vardagsrum Linoleummatta. VN GO LA - BY Vardagsrum Laminatgolv. VN GO PA - BY Vardagsrum Parkett, byte. VN GO PA - S1 Vardagsrum Parkett, 1:a slipning. VN GO PA - S2 Vardagsrum Parkett, 2:a slipning. VS GO PL - BY Vardagsrum, större Golvmatta, plast. VS GO LI - BY Vardagsrum, större Linoleummatta. VS GO LA - BY Vardagsrum, större Laminatgolv. VS GO PA - BY Vardagsrum, större Parkett, byte. VS GO PA - S1 Vardagsrum, större Parkett, 1:a slipning. VS GO PA - S2 Vardagsrum, större Parkett, 2:a slipning. Anmärkningar beträffande ovan kodade arbeten Storlek och utrustning för ovan kodade utrymmen varierar helt naturligt inom de olika bostadsområdena, men tanken bakom detta prissättningssystem är att ett " enhetspris " skall användas framöver. Förekommande variationer skall således täckas in i de priser som lämnats. Badrummens storlek är i de flesta fall mellan 4-6 m². Med "trappa" avses begränsningsytorna som avgränsar en trappa mellan två plan. Med "kök, mindre" avses ett kök mindre än 6 m². Med " vardagsrum, större " avses ett vard.rum med en yta större än 23 m². Med "hall, mindre" avses en hall med yta mindre än 5 m². Med "sovrum, mindre" avses ett sovrum mindre än 10 m².

12 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Golvarbeten som ej beställes enligt ovannämnda HLU-modell I de fall där den s.k. HLU-modellen ej användes i samband med beställning av golvarbeten, skall entreprenören utföra motsvarande arbetena efter beställning från Olofströmshus AB:s. De ovannämnda koderna användes således även vid övrig renovering av golvytor, såvida inte båda parterna är överens om att detta är en olämplig debiteringsmodell i det speciella fallet. Vid sådana speciella tillfällen utförs jobbet som löpande arbete och kostnadsregleras efter timkostnadsredovisning samt materialåtgång. För övrigt gäller den allmänna texten ovan på sidorna 1 t.o.m. 3 även för denna senare debiteringsmodell. Entreprenören skall därför ange en lämplig timkostnad avsedd för dessa tillfällen. Denna timkostnad skall innefatta samtliga de kostnader, förutom materialkostnad och mervärdesskatt, som är förenliga med yrkesarbetarens arbetsutövande på platsen ifråga. Entreprenören skall lämna à-priser per m 2 för golvmaterial (golv- o väggmatta, laminatgolv och parkett, samt klinker och kakel ). Kostnad skall härvidlag lämnas för de golvvaror, som ovan nämnts skall ingå såsom basvaror i anbudslämningen. Därvidlag skall den materialkostnad anges, som ingår i Er beräkning vid pris-sättning av tidigare redovisade och kodade arbeten. Därutöver kan entreprenören välja att även föreslå andra likvärdiga golvprodukter. Dessa skall då prissättas med à-priser i likhet med ovan. Vidare lämnas nettokostnad för golvspackel ( handspackel och flytspackel ) till torra och våta utrymmen, kostnad för parkettlack samt golvlim m.m. Beställaren kan eventuellt komma att tillhandahålla vissa golvprodukter, om det visar sig ekonomiskt fördelaktigt för honom. Till fakturor skall fogas tidlistor, materialspecifikation avseende golvmaterial enligt ovan, samt besiktningsprotokoll respektive rekvisition. Anbudsinlämning Förseglat anbud enligt ovanstående förutsättningar skall vara Olofströmshus AB tillhanda senast fredagen den 12 augusti 2011, under adress: Olofströmshus AB, Box Olofström Kuvertet märkes " GOLV 11 ". Eventuella frågor angående entreprenaden ställes till Hans Jönsson, tel För eventuell visning av bostadsområden kontaktas Hans Jönsson, Olofström den 22 juni 2011 Olofströmshus AB Magnus Lindahl

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket 2009-07-01 137-225-2009 Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Kungl. biblioteket, KB, inbjuder härmed till att lämna anbud på lokalvård av myndighetens lokaler i centrala Stockholm,

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR SKOGSENTREPRENADER, ABSE 09 Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats och antagits av: Holmen Korsnäs Mellanskog Norra skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Skogssällskapet

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet

Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet Dnr: Ks 2013/198.05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet Anbudsinbjudan Haparanda Stad infordrar anbud på konsulttjänster inom revisionsområdet under

Läs mer