Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd GOLVARBETEN Anbudsinbjudan Olofströmshus AB inbjuder Er härmed att inlämna anbud på de renoveringsarbeten som avses utföras med golvunderhåll under år , och som kommer att beställas enligt nedanstående rutiner. Uppdraget kan komma att förlängas att gälla ytterligare ett år. Avtal kommer att tecknas med minst två anbudsgivare. Ert anbud skall bl.a. innehålla à-priser för enhetsarbeten enligt den kodlista som bifogas denna anbudsinbjudan. Upphandlingen sker såsom en förenklad upphandling, med rätt till kompletterande förhandling med en eller flera av anbudslämnarna. Upphandling kan även ske utan förevarande förhandling. Prövning och värdering av inkommna anbud kommer att ske, varvid diverse värderingsgrunder särskilt kommer att studeras. Detta innebär bl.a. att det lägsta inkomna priset inte automatiskt medför att entreprenören antages. Entreprenören skall vidare redovisa gällande registreringshandling för företagsregistreringen, och därtill intyg från Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten avseende dessa myndigheters gemensamma blankett nr 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling avseende bl.a. skatter och avgifter. Entreprenadformen blir totalentreprenad, vilket i detta sammanhang bl.a. innebär att entreprenören själv avgör val av erforderlig underbehandling, för att erhålla ett slutresultat, som erhålles efter ett fackmannamässigt väl utfört arbete.

2 2 Anbudsutvärdering Beställaren kommer att anta den, eller de entreprenörer, som han anser lämpligast sedan samtliga aspekter invägts som beställaren anser berör entreprenadåtagandet, såsom; 1) kostnadsnivå för kompletta åtaganden enligt framtagen kodlista avseende golvarbeten, 2) kostnadsnivå för materialleveranser för de fall material beställes och levereras separat ( i samband med arbeten som ej innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten ), 3) timdebitering för arbeten utöver arbeten som innefattas i nämnda kodlista för golvarbeten, 4) rutiner i samband med tilldelning av uppdrag, hyresgästkontakter, arbetsplanering samt avlämning av färdigt projekt, 5) entreprenörens kontrollsystem och dennes platsorganisation 6) tillgänglighet och enkelhet för Olofströmshus kunder att välja produkter, 7) arbetsstyrkans utbildning och erfarenhet av motsvarande uppdrag samt till nu nämnda punkter anslutande aspekter. Uppvisar entreprenören större brister i någon eller några av ovannämnda punkter föreligger risk att anbudet förkastas. Värderingsgrunder Pkt 1 70% ( 0,7 multipliceras med poäng ) Bäst kostnadsnivå = 5 poäng ( 10 slumpvist utvalda koder jämförs ) Näst bäst kostnadsnivå = 4 poäng Högst kostnadsnivå = 0,5 poäng Övriga kostnadslägen = Rangordnas inbördes och tilldelas därvid mellan 1 och 2 poäng Pkt 2 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittspris framräknas som jämförelsetal. ( 5 10 slumpvist utvalda material jämförs ) 4 poäng ges för materialpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för materialpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för materialpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt 3 10% ( 0,1 multipliceras med poäng ) Ett genomsnittligt timpris framräknas som jämförelsetal. 4 poäng ges för timpris som är mer än 10 % lägre än jämförelsetalet. 3 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % därunder 2 poäng ges för timpris som ligger mellan jämförelsetalet och 10 % däröver 1 poäng för timpris som ligger mer än 10 % över jämförelsetalet Pkt % ( 0,1 multipliceras med poäng ) Bedömning görs med följande kriterier och poängsättning; Bra = 3 poäng per punkt Acceptabel = 1 poäng per punkt Mindre bra = 0 poäng per punkt

3 3 Allmänt Tillämpbara delar av Hus-AMA, materialleverantörs anvisningar samt GVK:s utförandeanvisningar beträffande golv och väggmattor, skall efterlevas. Material som användes skall motsvara leverantörens A-kvalitet eller den motsvarande klassificering som detta skulle innebära i den aktuella leverantörens klassificeringssystem. Entreprenören skall lämna uppgift om sin tänkta arbetsledning och tillse att kontaktpersonen ifråga är lättillgänglig för beställarens ombud. Entreprenören ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall p.g.a. hans entreprenadåtagande gentemot tredje man. Entreprenören skall teckna följande försäkringar; - ansvarsförsäkring - allriskförsäkring kombinerat med s.k. ROT-försäkring. Samtliga rese-, och traktamentskostnader skall ingå i lämnade anbuds- och timpriser, vilket f.ö. även gäller för ev. ändrings- och tilläggsarbeten. Entreprenören är skyldig att ej vidtaga åtgärder, som kan antagas medföra åsidosättande av lag och kollektivavtal, eller annars strida mot vad som är allmänt vedertaget inom kollektivavtalets område, samt att utkräva samma utfästelse av eventuella underentreprenörer, som han efter godkännande hos beställaren fått tillåtelse att anlita. Skulle entreprenören brista i detta åtagande, äger beställaren rätt att häva avtalet. För det kommande avtalsförhållandet gäller ABT 06. Denna upphandling gäller i första hand under år , men kan efter kommande förhandling eventuellt förlängas ytterliggare upp till ett år ( fram t.o.m. år 2014 ). Lämnade priser och uppgifter skall vara fasta utan indexreglering under Arbetsrutiner Olofströmshus AB har hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU. HLU innebär bl.a. att hyresgästen själv, en gång om året, kan beställa de renoveringsarbeten hyresgästen vill ha utförda i sin lägenhet under året. Samtidigt har hyresgästen då också en möjlighet att komplettera eller ändra utrustningsstandarden i sin lägenhet med tillval från en s.k. tillvalslista, som Olofströmshus AB tillhandahåller. Rent praktiskt så får hyresgästerna en förfrågan från Olofströmshus AB om vilka åtgärder de vill ha utförda i sin lägenhet under året. Olofströmshus AB sammanställer därefter hyresgästernas önskemål. Därefter kommer Olofströmshus AB att kontakta den entreprenör som man antagit för arbeten av de aktuella slagen, t.ex. golv- eller målningsarbeten, och överlämna en samlad beställning av arbetena som skall utföras. Entreprenören skall därefter i samråd med beställaren och dess samordnare planera uppläggningen och genomförandet av de arbeten som den samlade beställningen omfattar. De arbeten som blir aktuella skall vara avslutade senast under vecka 48 under avsett utförandeår. Entreprenören skall således, i samband med att beställningen överlämnats, utarbeta en tidplan, där det anges när arbeten inom ett angivit bostadsområde planeras att påbörjas. Denna tidplan överlämnas till beställaren och samordnas för kontroll och eventuell korrigering innan den slutligt fastställes av båda parter. 3 veckor innan arbetena inom ett bostadsområde skall påbörjas skall berörd Kundvärd informeras av entreprenören. En detaljerad tidplan för det aktuella bostadsområdet skall därefter inom 10 dagar överlämnas till Olofströmshus AB:s Tekniske chef. Eventuella korrigeringar som kan bli nödvändiga, skall snarast möjligt göras via entreprenören som även överlämnar en reviderad tidplan till Olofströmshus AB när revidering erfordrats. Entreprenören svarar i samband med entreprenaden för

4 4 samtliga erforderliga kontakter med berörda hyresgäster, samt tillhandahåller materialprover för golv resp. väggmaterial. Tillträde till lägenheterna sker enligt överenskommelse mellan entreprenören och lägenhetsinnehavaren som beställt renoveringen. I samband med att arbetena i en lägenhet slutförs, skall entreprenören i det fall arbetet avser ett underhållsarbete enligt bifogad åtgärdslista, kontakta den Kundvärd som svarar för aktuellt område för en kontroll av utfört arbete ( kontroll av denna art erfordras således ej då arbetet är av typen reparationsarbete av mindre omfattning ). Eventuella anmärkningar skall åtgärdas snarast möjligt efter det att kontrollen genomförts. Ett kontrollintyg utfärdas för respektive bostadsområde, och notering görs i detta då utfört arbete godkänts i det aktuella utrymmet/ lägenheten. Entreprenören skall lämna 2 års garanti på de utförda arbetena och denna räknas fr.o.m. den tidpunkt som berört arbete godkänts vid nämnda kontroll. Utöver den beställning som de stadigvarande hyresgästerna har begärt, kommer även nyinflyttande hyresgäster att erbjudas möjlighet att välja kompletterings- och renoveringsarbeten i sin nya lägenhet. Dessa beställningar kommer att hanteras av Olofströmshus AB:s Förvaltare, vilken kommer att avgöra vilka arbeten som skall utföras och på vilket sätt, respektive vem som skall anlitas för åtgärden. Förvaltaren kommer i samband med detta att bl.a. även använda sig av entreprenörer som anlitas för ovannämnda HLU-arbeten. Beställningar avseende detta kommer fortlöpande att överlämnas till resp. entreprenör via Olofströmshus AB. De arbeten som beställes på detta senare sätt, skall utföras under beställningsåret, vid tidpunkt som är lämplig efter samråd mellan berörda parter. Entreprenören skall översända faktura till beställaren en gång per månad. Fakturan får endast omfatta lägenheter som helt färdigställts och som godkänts vid tillhörande kontroll. Till fakturan skall även bifogas en detaljerad specifikation över de lägenheter och de åtgärder som denna avser. Härvidlag skall varje bostadsområde anges separat, liksom respektive lägenhetsnummer och åtgärder däri enligt översänd kodlista. Vid de tillfällen när lägenhetsinnehavaren väljer annan golv/väggmattskvalitet o.dyl. än de standardprodukter som fastställts mellan entreprenören och Olofströmshus AB, skall merkostnad härför faktureras direkt från entreprenören till lägenhetsinnehavaren.

5 5 Beträffande golventreprenaden För golventreprenaden gäller förutom ovannämnda bl.a. följande; Erforderlig täckning av lägenhetsinnehavarens inventarier, såsom möbler o.dyl., skall ingå. Erforderlig avisering och information till lägenhetsinnehavarna beträffande tillträde till lägenheterna, omplacering av möbler o.dyl., samt kontakter med dessa beträffande golvval ombesörjes av entreprenören. Avstädning och borttransport av utrivet material, skräp, emballage o.dyl. ombesörjes via entreprenören. För kalkylering av basanbudet gäller följande materialval; I utrymmen där plastgolv lägges, skall anbudet vara baserat på att matta likvärdig Tarkett-Sommer Nordic Plus användes i torra utrymmen och Tarkett-Sommer Aquarelle golvmatta och väggmatta i våtutrymmen. Vid beställning som innefattar nytt våtrumsgolv i utrymme som har eller skall ha kakelbeklädda väggar används homogen plastmatta av typ Tarkett-Sommer Optima. Vid läggning av laminatgolv användes golv med click-fogning av typ Pergo Original, alternativt Tarkett Select i hall och kök medan Pergo Classic Plus, alternativt Tarkett Smart Original används till övriga utrymmen. Parkettgolv skall motsvara Tarkett-Sommer, typ Bravo, 3-stav natur, med 14 mm tjocklek och med limfri fogning av typ Ultra-lock, lackad med Proteco lack. Vid linoleumgolv gäller 2,5 mm:s matta av typ Forshaga Marmoleum alternativt Tarkett- Sommer Linosom Veneto. Golvmaterialleverantörers anvisningar och tillbehör följes och användes. -Såsom ett sidoanbud kan entreprenören ange kostnadsförändring om annan produkt än nu nämnda skulle användas. Vid lackning av parkettgolv användes vattenbaserad lack. De material och varor som parterna vid upphandlingstillfället enats om att använda, får ej bytas till annat av entreprenören, utan att beställaren först underrättats och eventuell prisjustering fastlagts. I kök och hall hellimmas mattor vid läggningen. I sovrum samt där mattor lägges i vardagsrum, löslägges mattorna enligt fabrikantens anvisningar. Skarvar skall alltid svetsas med trådsvets i de fall materialet är lämpligt för detta enligt tillverkaren. I andra fall skall de fogförslutas med s.k. kemsvets. GVK:s anvisningar skall följas vid arbeten med golvbeläggning och väggmattor. Kompletterande listning utföres av golventreprenören efter mattläggning. Utrivning av befintligt golvmaterial samt erforderligt iordningställande och uppspackling av underlaget skall ingå. I utrymmen som kan utsättas för väta skall våtstarkt spackel användas. I utrymmen med golvbrunn skall fall mot denna uppspacklas. På ingen del av golvytan får det förekomma bakfall. Ny godkänd klämring för mattan och tillhörande ny sil skall alltid monteras i golvbrunnen. Vid golvläggning i hallutrymme, skall samtliga där befintliga trösklar sicklas/slipas och lackas i samband med golvläggningen.

6 6 Hus-AMA 08, kap M, och där underliggande koder gäller i tillämpbara delar där annat ej angivits. Kulör-, och golvval väljes av lägenhetsinnehavaren om inte annat har meddelats via beställaren. Ev. ändrings-, eller tilläggsarbeten anmäles till beställarens områdeschef för godkännande innan arbetena påbörjas. I annat fall är entreprenören ej berättigad till extra ersättning för dylikt. À-priser skall lämnas på nedanstående koder, vilka även anges vid kommande fakturering.

7 Förfrågningsunderlag avseende utförande under KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris BA GO PL US BY Badrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. BA VÄ VM - BY Badrum Väggmatta, trådsvetsad. K1 GO PL - BY Klädkammare 1 Golvmatta, plast. K1 GO LI - BY Klädkammare 1 Linoleummatta. K1 GO LA - BY Klädkammare 1 Laminatgolv. K2 GO PL - BY Klädkammare 2 Golvmatta, plast. K2 GO LI - BY Klädkammare 2 Linoleummatta. K2 GO LA - BY Klädkammare 2 Laminatgolv. FD GO PL - BY Förråd Golvmatta, plast. FD GO LI - BY Förråd Linoleummatta. H1 GO PL - BY Hall Golvmatta, plast. H1 GO LI - BY Hall Linoleummatta. H1 GO LA - BY Hall Laminatgolv. H2 GO PL - BY Hall, mindre Golvmatta, plast. H2 GO LI - BY Hall, mindre Linoleummatta. H2 GO LA - BY Hall, mindre Laminatgolv. KÖ GO PL - BY Kök Golvmatta, plast. KÖ GO LI - BY Kök Linoleummatta. KÖ GO LA - BY Kök Laminatgolv. KÖ SS VM - BY Kök Väggmatta vid diskbänk.

8 8

9 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 9 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris KM GO PL - BY Kök, mindre Golvmatta, plast. KM GO LI - BY Kök, mindre Linoleummatta. KM GO LA - BY Kök, mindre Laminatgolv. KM SS VM - BY Kök,mindre Väggmatta vid diskbänk. WC GO PL US BY Sep wc Plastgolvmatta med uppvikt sockel. WC VÄ VM - BY Sep wc Väggmatta, trådsvetsad. SV GO PL - BY Sovalkov Golvmatta, plast. SV GO LI - BY Sovalkov Linoleummatta. S1 GO PL - BY Sovrum 1 Golvmatta, plast. S1 GO LI - BY Sovrum 1 Linoleummatta. S1 GO LA - BY Sovrum 1 Laminatgolv. S1M GO PL - BY Sovrum 1, mindre Golvmatta, plast. S1M GO LI - BY Sovrum 1, mindre Linoleummatta. S1M GO LA - BY Sovrum 1, mindre Laminatgolv. S2 GO PL - BY Sovrum 2 Golvmatta, plast. S2 GO LI - BY Sovrum 2 Linoleummatta. S2 GO LA - BY Sovrum 2 Laminatgolv. S2M GO PL - BY Sovrum 2, mindre Golvmatta, plast. S2M GO LI - BY Sovrum 2, mindre Linoleummatta. S2M GO LA - BY Sovrum 2, mindre Laminatgolv.

10 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 10 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris S3 GO PL - BY Sovrum 3 Golvmatta, plast. S3 GO LI - BY Sovrum 3 Linoleummatta. S3 GO LA - BY Sovrum 3 Laminatgolv. S3M GO PL - BY Sovrum 3, mindre Golvmatta, plast. S3M GO LI - BY Sovrum 3, mindre Linoleummatta. S3M GO LA - BY Sovrum 3, mindre Laminatgolv. S4 GO PL - BY Sovrum 4 Golvmatta, plast. S4 GO LI - BY Sovrum 4 Linoleummatta. S4 GO LA - BY Sovrum 4 Laminatgolv. S4M GO PL - BY Sovrum 4, mindre Golvmatta, plast. S4M GO LI - BY Sovrum 4, mindre Linoleummatta. S4M GO LA - BY Sovrum 4, mindre Laminatgolv. TR GO PL - BY Trappa Golvmatta, plast. TR GO LI - BY Trappa Linoleummatta. TR GO TR - PS Trappa Slipning samt 2 ggr lack. TV GO PL US BY Tvättrum Plastgolvmatta med uppvikt sockel. TV VÄ VM - BY Tvättrum Väggmatta, trådsvetsad.

11 KODLISTA FÖR GOLVUNDERHÅLL 11 D e t a l j k o d F ö r k l a r i n g Utr I II III Aktivitet Utrymme Åtgärdsbeskrivning Pris VN GO PL - BY Vardagsrum Golvmatta, plast. VN GO LI - BY Vardagsrum Linoleummatta. VN GO LA - BY Vardagsrum Laminatgolv. VN GO PA - BY Vardagsrum Parkett, byte. VN GO PA - S1 Vardagsrum Parkett, 1:a slipning. VN GO PA - S2 Vardagsrum Parkett, 2:a slipning. VS GO PL - BY Vardagsrum, större Golvmatta, plast. VS GO LI - BY Vardagsrum, större Linoleummatta. VS GO LA - BY Vardagsrum, större Laminatgolv. VS GO PA - BY Vardagsrum, större Parkett, byte. VS GO PA - S1 Vardagsrum, större Parkett, 1:a slipning. VS GO PA - S2 Vardagsrum, större Parkett, 2:a slipning. Anmärkningar beträffande ovan kodade arbeten Storlek och utrustning för ovan kodade utrymmen varierar helt naturligt inom de olika bostadsområdena, men tanken bakom detta prissättningssystem är att ett " enhetspris " skall användas framöver. Förekommande variationer skall således täckas in i de priser som lämnats. Badrummens storlek är i de flesta fall mellan 4-6 m². Med "trappa" avses begränsningsytorna som avgränsar en trappa mellan två plan. Med "kök, mindre" avses ett kök mindre än 6 m². Med " vardagsrum, större " avses ett vard.rum med en yta större än 23 m². Med "hall, mindre" avses en hall med yta mindre än 5 m². Med "sovrum, mindre" avses ett sovrum mindre än 10 m².

12 Förfrågningsunderlag avseende utförande under Golvarbeten som ej beställes enligt ovannämnda HLU-modell I de fall där den s.k. HLU-modellen ej användes i samband med beställning av golvarbeten, skall entreprenören utföra motsvarande arbetena efter beställning från Olofströmshus AB:s. De ovannämnda koderna användes således även vid övrig renovering av golvytor, såvida inte båda parterna är överens om att detta är en olämplig debiteringsmodell i det speciella fallet. Vid sådana speciella tillfällen utförs jobbet som löpande arbete och kostnadsregleras efter timkostnadsredovisning samt materialåtgång. För övrigt gäller den allmänna texten ovan på sidorna 1 t.o.m. 3 även för denna senare debiteringsmodell. Entreprenören skall därför ange en lämplig timkostnad avsedd för dessa tillfällen. Denna timkostnad skall innefatta samtliga de kostnader, förutom materialkostnad och mervärdesskatt, som är förenliga med yrkesarbetarens arbetsutövande på platsen ifråga. Entreprenören skall lämna à-priser per m 2 för golvmaterial (golv- o väggmatta, laminatgolv och parkett, samt klinker och kakel ). Kostnad skall härvidlag lämnas för de golvvaror, som ovan nämnts skall ingå såsom basvaror i anbudslämningen. Därvidlag skall den materialkostnad anges, som ingår i Er beräkning vid pris-sättning av tidigare redovisade och kodade arbeten. Därutöver kan entreprenören välja att även föreslå andra likvärdiga golvprodukter. Dessa skall då prissättas med à-priser i likhet med ovan. Vidare lämnas nettokostnad för golvspackel ( handspackel och flytspackel ) till torra och våta utrymmen, kostnad för parkettlack samt golvlim m.m. Beställaren kan eventuellt komma att tillhandahålla vissa golvprodukter, om det visar sig ekonomiskt fördelaktigt för honom. Till fakturor skall fogas tidlistor, materialspecifikation avseende golvmaterial enligt ovan, samt besiktningsprotokoll respektive rekvisition. Anbudsinlämning Förseglat anbud enligt ovanstående förutsättningar skall vara Olofströmshus AB tillhanda senast fredagen den 12 augusti 2011, under adress: Olofströmshus AB, Box Olofström Kuvertet märkes " GOLV 11 ". Eventuella frågor angående entreprenaden ställes till Hans Jönsson, tel För eventuell visning av bostadsområden kontaktas Hans Jönsson, Olofström den 22 juni 2011 Olofströmshus AB Magnus Lindahl

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Information & schema kring avloppsrenovering

Information & schema kring avloppsrenovering Information & schema kring avloppsrenovering Detta ska göras i lägenheterna I stort sett ska samtliga avloppsrör i huset bytas. Porslin i badrum demonteras då borrningar för nya genomföringar görs. Ny

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En välplanerad och ljus lägenhet högst upp i huset! -- Johan Starell,

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

Lägenhet med fond Beställningslista fr.o.m. maj 2014 april 2015

Lägenhet med fond Beställningslista fr.o.m. maj 2014 april 2015 Beställningslista fr.o.m. maj 2014 april 2015 Så här gör du! Version 2014-05-01 1. Kontrollera ditt fondsaldo. Det står på din hyresavi och under Mina sidor på vår hemsida. 2. Gör din att markera dina

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område " Gamla Huvudsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Solig gavellägenhet med fönster åt tre väderstreck. Balkong åt

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Nedre Gärdet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Uteplats i söderläge mot inhägnad innergård med inglasad balkongdel.

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

GAVELLÄGENHET i centrum, 4 R+K, 113 m 2 med två balkonger och varmgarage på Nygatan 15 i Mariehamn

GAVELLÄGENHET i centrum, 4 R+K, 113 m 2 med två balkonger och varmgarage på Nygatan 15 i Mariehamn GAVELLÄGENHET i centrum, 4 R+K, 113 m 2 med två balkonger och varmgarage på Nygatan 15 i Mariehamn Presentation Läglig och stor fyrarummare i vån I, endast ½ trappa upp med en yta om ca 113 m 2 på Nygatan

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Bruksgatan 7 B. Län Skåne Gatuadress Bruksgatan 7 B Kommun Helsingborg Storlek 2.0 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bruksgatan 7 B. Län Skåne Gatuadress Bruksgatan 7 B Kommun Helsingborg Storlek 2.0 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2.0 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Smakfullt renoverad lägenhet med mycket centralt läge

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA

SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 SPANNMÅL/TORRA PRODUKTER/DRYCKER/KONSERVER/DJUPFRYSTA VAROR/ÖVRIGT 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer