AVTAL OM VINDSBYGGNATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM VINDSBYGGNATION"

Transkript

1 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats föreliggande Avtal. 1 BAKGRUND 1.1 Bakgrunden till föreliggande Avtal är att Bostadsrättshavaren har uttryckt önskemål om att förvärva och inreda vindsyta till bostadsrättslägenhet i enlighet med de principer som Föreningens föreningsstämma har antagit den BOSTADSRÄTTSHAVARENS ÅTAGANDEN 2.1 Bostadsrättshavaren ska inhämta de bygglov som behövs med anledning av en byggnation på vindsytan och får inte påbörja byggnationen förrän kopia av beviljat bygglov har överlämnats till Föreningen. 2.2 Bostadsrättshavaren ska upprätta en s.k. genomförandehandling och denna ska vara godkänd av Föreningen innan byggnationen får påbörjas. Föreningen ska erhålla skälig tid för genomgång av genomförandehandlingen. Med genomförandehandling avses en detaljerad beskrivning såvitt avser samtliga byggnads- och installationsarbeten som ska utföras, vilka material som ska användas och i vilken ordning byggnads- och installationsarbetena ska genomföras. Till genomförandehandlingen ska bifogas ritningar som utvisar ledningar och anslutningar för avlopp, el, vatten och ventilation samt andra handlingar som är av betydelse för Föreningens uppföljning av byggnationen och som Föreningen särskilt har begärt. Följande ska beaktas av Bostadsrättshavaren vid upprättande av genomförandehandlingen och kommer att gås igenom av Föreningens för ändamålet anlitade sakkunnige. Uppvärmning av vindsvåning får inte ske genom inkoppling på fastighetens befintliga fjärrvärmesystem.

2 2(5) Dimensionerna på befintliga stammar och grenledningar för avlopp, el, vatten och ventilation måste kapacitetsmässigt klara av nya installationer såsom till exempel badrum eller kök. Nya våtrum bör ligga över befintliga våtrum så att inga långa horisontella ledningar måste installeras. Ventilation i våtrum måste ha permanent mekanisk frånluft. Ventilation i kök måste följa Boverkets byggregler (BBR) med avseende på luftflöde och brandisolering. Byggnationen ska följa gällande brandnormer. Elinstallationer ska genomföras av fackman och papper som styrker detta ska på begäran redovisas. VVS installationer ska vara genomförda av fackman och papper som styrker detta ska på begäran redovisas. I det fall omdragning av befintliga ledningar och anslutningar för avlopp, el, vatten och ventilation anses nödvändigt, måste det presenteras en godtagbar alternativ lösning för Föreningen. 2.3 Till detta Avtal ska bifogas en ritning varav det utrymme som tas i anspråk för byggnationen ska framgå. 2.4 Bostadsrättshavaren förbinder sig att utföra samtliga byggnadsarbeten och installationer på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med gällande byggnormer samt att i övrigt beakta de anvisningar som anges i bygglovet eller som i övrigt har lämnats av Föreningen. 2.5 Bostadsrättshavaren är införstådd med att byggnadsarbetena ska bedrivas skyndsamt men med beaktande av att störande arbeten endast får förekomma enligt i Föreningen gällande praxis och med visad hänsyn till övriga boende. 2.6 Föreningen äger rätt att under byggtiden inspektera byggplatsen i syfte att undersöka att detta Avtal och anvisade regler efterlevs. 2.7 Anlitande av entreprenör skall, på begäran av Föreningen, ske i samråd mellan parterna.

3 3(5) 3. SLUTBESIKTNING 3.1 Slutbesiktning ska ske senast 18 månader efter tecknandet av detta avtal. De delar som är väsentliga för bostadsföreningen ska vara uppfyllda till detta datum, således ska punkterna i 2.2 i detta avtal vara uppfyllda. Föreningen äger rätt att utse besiktningsman. Kostnaden för denne ska vara skälig och bekostas av Bostadsrättshavaren. Eventuellt förekommande efterbesiktningar ska också belasta Bostadsrättshavaren. Arbeten i anledning av anmärkningar vid slutbesiktning ska vara avslutade enligt i sådant fall med föreningen överenskommet datum. Slutbesiktningen ska ske i enlighet med AB 04 respektive ABT 06 regelsystem. Föreningen är inte part i besiktningen men ska kallas till besiktningen som observatör. 3.2 Efter godkänd slutbesiktning ska underhållsansvaret beträffande den i detta Avtal aktuella vindsytan fördelas i enlighet med BrL 7 kap 12 och Föreningens stadgar. Eventuella merkostnader som pga byggnationen kan uppkomma för Föreningen i samband med kommande underhåll och reparationer ska bekostas av Bostadsrättshavaren. 4 KOSTNADER 4.1 Alla kostnader som är förenade med byggnationen ska i sin helhet betalas av Bostadsrättshavaren, vilken också svarar för att all erforderlig myndighetsbesiktning och kontroll utförs. Bostadsrättshavaren ska aktivt medverka till att besiktning utförs av en oberoende besiktningsman. 5 BOSTADSRÄTTSHAVAREN ANSVAR 5.1 Bostadsrättshavaren åtar sig fullt ansvar och alla uppkommande kostnader för eventuella skador på Föreningens fastighet samt för tredje man och dennes egendom som kan orsakas av byggnationen. 5.2 Bostadsrättshavaren eller den entreprenör denne anlitar ska under byggnationen ha en försäkring som under denna tid täcker de eventuella skador som kan uppkomma för Föreningen eller tredje man.

4 4(5) 6 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTEN 6.1 Bostadsrättshavaren åtar sig att inför överlåtelse av bostadsrätt, innan godkänd slutbesiktning genomförts, verka för att ett nytt avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen upprättas där den nya bostadsrättshavaren åtar sig att fullgöra samtliga punkter i föreliggande Avtal. Detta nyupprättade avtal ska slutas mellan köparen och Föreningen i samband med att överlåtelsen av lägenheten genomförs. 6.2 Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det Bostadsrättshavaren att upplysa köparen om förekomsten av föreliggande Avtal. 7 TILLTRÄDE OCH UPPLÅTELSE 7.1 Den i detta Avtal aktuella vindsytan tillträdes i samband med Upplåtelsen av bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har härvid erlagt full ersättning för den beräknade vindsytan till Föreningen, som en del av upplåtelseavgiften. Korrigering av upplåtelseavgift kan komma att ske i samband med slutbesiktningen, då kontrollmätning av boyta och biyta ska genomföras. 7.2 Föreningen ska i samband med detta avtal upprätta ett upplåtelseavtal i vilket bl a framgår insats, upplåtelseavgift och andelstal. Vidare ska framgå att den nya bostadsrättslägenheten upplåts i befintligt skick.

5 5(5) 8. ERSÄTTNING 8.1 Om Bostadsrättshavaren inte uppfyller sin del av Avtalet äger Föreningen rätt till ersättning av Bostadsrättshavaren för all den skada och samtliga merkostnader som har och kan drabba Föreningen som en följd av detta Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Bostadsrättsföreningen Hubert-Konrad Bostadsrättshavaren

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 1 Innehåll STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20... 4 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT... 4 1... 4 MEDLEMSKAP... 4 2... 4 3... 4

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 1 BROTTKÄRR HAMN. www.bbcab.se. Firma och ändamål

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 1 BROTTKÄRR HAMN. www.bbcab.se. Firma och ändamål BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 1 BROTTKÄRR HAMN STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brottkärr Hamn. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs kommun. Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Höjdena. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL STADGAR HAGÅKERSGATAN 9 B 431 41 GÖTEBORG Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun.

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. SV68 Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68 STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. Ändamål

Läs mer