Tekniska nämnden. Tid: Tisdagen den , klockan Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Tid: Tisdagen den 2015-03-10, klockan 08.30. Rådsalen, Rådhuset, Jönköping"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den , klockan Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärende Dnr Föredragande 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Informationsärenden Rosenlundsbadet Arbetsmiljöverkets kartläggning av Jönköpings kommun Henrik Gustavsson Thomas Bergholm Fikapaus Nils Holgerssonundersökningen 2014 Thomas Bergholm Övriga frågor Meddelanden Handlingar finns tillgängliga på tekniska kontorets kansli före sammanträdet TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (3) Ärende Dnr Föredragande Anmälan om delegationsbeslut Handlingar finns tillgängliga på tekniska kontorets kansli före sammanträdet 7. Fördjupad månadsrapport nr för tekniska nämndens verksamheter Ärendet kompletteras med underlag. Tn/2015: Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Tn/2014: Remiss - Medborgarförslag om parkeringsrutor på Ekhagen Tn/2015: Svar på motion om ställplats för husbilar Tn/2013: Svar på motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på söder Tn/2014: Redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag Tn/2015: Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Tn/2014: Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Södra Östersjöns vattendistrikt Tn/2014: Nyttjanderättsavtal avseende del av Sandseryd 2:16 Tn/2014:347

3 3 (3) Ärende Dnr Föredragande 16. Tilläggsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Åkerfältet 3, Mässvägen i Jönköping Tn/2014: Fastighetsreglering berörande tomträttsfastigheten Gränna 6:2 Tn/2012: Omreglering av tomträttsavtal för Rälsen 1 Tn/2014: Tekniske direktören informerar Anders Jörgensson Ordförande Annika Andersson Sekreterare

4 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2014: TK - Stab Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Organisation för arbete med strategiska markoch exploateringsfrågor Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Tomtpriser för bostäder Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Motion "Alla har rätt till en bostad". Tn/2014:1186 TK - VA och Avfallsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunstyrelsen Ks , Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan, Jönköpings län Tn/2014: Tk - Fastighetsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunstyrelsen Ks , Yttrande över rapporten Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Tn/2014: Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Inkommet Länsstyrelse i Jönköpings Beslut , Anmälan enligt miljöbalken, renovering av fyra län, Naturavdelningen ståltrummor i Torsviksån, fastighet Barnarp 4:1, Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Länsstyrelsen Beslut , kopia till Möbelkedjan i Skillingaryd AB Föreläggande enl miljbalken ( 1998:808) ang reglering av Landsjön, Jönköpings kommun 1

5 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2015: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Länsstyrelsen i Beslut , Föreläggande att utföra inventering och Jönköpings län riskklassning av potentiellt förorenade områden vid Brunstorp 3:13, Jönköpings kommun Tn/2015: Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Inkommet Länsstyrelsen i Beslut , Tillstånd till plantering berör fornlämning RAÄ-nr Jönköpings län, Miljö- och Järstorp 65:2, 65:3, 65:4, 74:2 och 74:3, fastigheten Järstorps-Berg samhällsbyggnadsavd 2:1, Jönköpings kommun Tn/2013: TK - VA och Avfallsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut - Dmi , Avseende buller från verksamhet på Huskvarna sortergård inom fastigheten Smörblomman 5 i Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut - Dmi , Tillstånd till spridning av Topas EC mot svampangrepp i odlingar, fastigheten Rosenlund 2:3 Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Miljökontoret Beslut Dmi 56, Föreläggande om inventering och riskklassning av nedlagda deponier i Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut- Dmi , Timavgift för handläggning av tillståndsansökan gällande spridning av kemiska bekämpningsmedel i Rosariet inom fastigheten Rosenlund 2:3 i Jönköpiongs kommun. Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Polisen Underrättelse om beslut, K Miljöbrott, Rocksjön 2

6 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2013: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Regeringen, Regeringsbeslut , Överklagande Näringsdepartementet av Trafikverkets beslut om Fastställelse av vägplan för väg 661 och 842 Taberg-Tenhult, delen förbifart Barnarp, förändring av väghållningsansvar samt indragning av väg, Jönköpings kommun, Jönköpings län. 3

7 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2012: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Ansökan och överenskommelse om omprövning av Valutan GA:1 och upphävande av servitut Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende, fastigheten del av Tenhult 24:47, objekt 91107, Jönköpings kommun Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende fastigheten Del av Gränna 5:1, Objekt Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende fastigheten del av Gränna 6:1, objekt 91400, Jönköpings kommun Tn/2014: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät, fastighet Bankeryd- Torp 1:1 Tn/2014: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Beställning av konsulttjänst gällande totalentreprenad för rivning av byggnad samt sanering och kontroll av förorenad mark vid f d Bankeryds Nickel & Krom på fastigheten Kolaryd 1:19 Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tekniska nämnden Delegation, Servitutsupplåtelse Barnarps-Kråkebo 1:6 1

8 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2015: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Jaktarrendekontrakt objekt 92232, del av Hustomten 1:3 Tn/2015: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Kontrollåtgärder i samband med vibrationsalstrande markarbeten inom Samset 3:1, Jönköpings kommun Tn/2015: Mottagare Dokumentbeskrivning Tekniska nämnden Delegation, Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät, fastigheten Hedenstorp 1:3 Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop från ramavtal VA-tekniska konsulter till Jönköping Söder Grönagatan m.fl. Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Styrd borrning V560 PE under Tabergsån till Vaggerydsgatan Tn/2015: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Avser beställning av biträdande projektledning för utbyggnad av gata o VA inom Samset 3:1 Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop från ramavtal "VA-tekniska konsulter" till V500 Brunstorp och Kavlabron i Jönköpings kommun 2

9 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Delegation, Förordnande för Catrin Wåhlund som tf verksamhetschef då ordinarie verksamhetschef ej är i tjänst

10 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Tn/2014: Sammanfattning Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om förändrad utformning av en lastplats på Björngatan, Jönköping. Detta ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Dock kan vissa förändringar på platsen komma att ske med anledning av pågående VA-förnyelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till tekniska nämnden - Sakfrågan gällande lastplatsens utformning ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Dock kan vissa förändringar på platsen komma att ske med anledning av pågående VA-förnyelse. Ärende Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om förändrad utformning av en lastplats på Björngatan, Jönköping. Detta ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Med anledning av pågående VA-förnyelse inom område Söder så kommer Björngatan att grävas upp och i samband med detta kan eventuellt vissa förändringar i utformning komma att ske. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

11 2 (2)

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige 190 Medborgarförslag för åtgärder SA~TRÄDESPROTOKOLL j --l ÖNl<ÖPIN GS I<D fvn_fjij N l~.'okn i ski'l kemioret Följande medborgarförslag har inkommit: a) om trafiksituationen på Björngatan b) om cykelpark på Ekhagen KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: - Medborgarförslaget om trafiksituationen på Björngatan överlåts till tekniska nämnden för beslut. - Medborgarförslaget om cykelpark på Ekhagen överlåts till fritidsnämnden för beslut. Beslutet expedieras till: T n F n Diariet Utdragsbestyrkande

13 Jönköping Medborgarförslag angående trafiksituationen på Björngatan m o. När jag kom hem på e m fredagen den 29 Augusti, såg det ut som på den bifogade bilden. Från det att jag kom hem tills att jag äntligen kunde köra in bilen på gården, (där jag har mitt garage), tog det närmare 20 minuter. Troligen höll man på med en leverans till den orientaliska butiken om hörnet. Medan jag väntade, så konstaterade jag att det borde gå att förlänga lastplatsen bakåt med 2 meter, för att på så sätt frigöra vår genomfart. (Då är det också lämpligt att rätta till stenplattorna utanför "Mimosa", som är mycket ojämna efter ett arbete för många år sedan! ) En annan liknande händelse inträffade lördag e m 23 Augusti. När jag körde ut stod det en personbil med tillkopplat och stängt släp på lastplatsen där det är stoppförbud!! När jag kom hem drygt en (l) timma senare, var situationen exakt densamma. Jag fick därför runda bilen och sedan backa till rätt läge för att komma in på gården. Först klockan körde ekipaget därifrån. Jag räknar med att detta hade stått där sedan tiden (?) Det jag har lärt mig om en sådan parkering, är att släpet ska vara öppet för att visa att lastning pågår. Att det då är tillåtet att parkera på detta sätt. Nu var det helt tyst och tomt. Den gångna helgen har det stått en personbil nattparkerad på det mycket väl markerade stoppförbudet. I går tisdag, 2/9 observerade jag att någon hade varit inne i vår genomfart och urinerat på den ena väggen!! På gården träffade jag min granne, som bor i lägenheten på l :a våningen ovanför genomfarten. Han sa då att han hade hört något misstänkt ljud nyligen och trodde att detta "stänk" hade kommit till då. Vi talade då också om parkeringseländet och framkomligheten i vårt område. Det vi var helt överens om, var att trafikvakterna sällan syns här på Björngatan. Däremot är dessa på andra gator intill enligt min granne. Själv har jag bara sett en vakt här på gatan en (l) gång utanför fastigheten. Det var någon gång i början av sommaren -14. Jag har som Ni säkert känner till, vid ett flertal tillfällen bett att få vakter placerade här på området. Till sist kan jag även tala om att det ibland förekommer att bilar framförs mot enkelriktningen mellan Brahe & Klostergatorna.

14 j. l l l i

15 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (1) Tekniska nämnden Remiss - Medborgarförslag om parkeringsrutor på Ekhagen Tn/2015: Sammanfattning Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförlag rörande parkeringsrutor på ett antal gator på Ekhagen. Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning handlägger denna typ av ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till nämnden Ärendet överlåts till Stadsbyggnadsnämnden för beslut. Ärende Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförlag rörande parkeringsrutor på ett antal gator på Ekhagen. Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning handlägger denna typ av ärenden. Tekniska kontoret ansvarar för underhållet efter att stadsbyggnadskontoret fattat beslut om uppmålning av linjer. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: Mottagarens/mottagarnas namn TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

16 Oljo2Jf JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen REMISS l Kommunalrådssekreterare: F rida Hammar Telefon: l E-post: Godkänd av: D stadsjurist [g! Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: [g! kommunstyrelsen D kommunfullmäldige Remitteras till: D Barn- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kulturnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden [g! stadsbyggnadsnämnden [g! Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D stadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snart som möjligt till ovan angiven kommunalrådssek:reterare.

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Medborgarförslag för åtgärder Följande medborgarförslag har inkommit: a) om utbyggnad av "Olliewood" Jönköpings skatepark b) om parkeringsrutor på Elchagen. KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: Medborgarförslaget om utbyggnad av "Olliewood" Jönköpings skatepark överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Medborgarförslaget om parkeringsrutor på Elchagen överlåts till kommunstyrelsen för beslut.. eras till: K s Kfn Diariet Justerandes signatur Utdrags bestyrkande-

18 MEDBORGARFÖRsLAG Till Jönköping Kommunfullmäktige stadskontoret Jönköping Aug. Parkeringsrutor Hej Jag bor på sälgatan i Ekhagen. Jag har sedan länge funderat över hur folk parkerar på 3-timmars parkering längst trottoaren. Jag tycker att folk slarvar med parkeringen, tycker att de tar mer plats än vad de behöver. Med hjälp av parkeringsrutor så kan man få mer ordning och fler kommer kunna parkera. Det har varit mycket klagomål kring detta och med hjälp av parkeringsrutorna kommer detta att lösas. Det är inte en dyr insats som kommer hjälpa många boenden i området. Därför föreslår jag kommunfuilmäktige besluta att: Att ra parkeringsmtor på följande gator: Röllllgatan, Sälgatan, Törnrosgatan, Stockrosgatan, Murgrönsgatan och Hagtornsgatan så att fler får plats att parkera sina bilar. Detta blir mer rättvist för alla och klagomålen kommer att minskas. Kommunen kommer att medverka i något mycket bra som inte kostar mycket alls.

19 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Motion om ställplats för husbilar Tn/2013: Sammanfattning Tekniska nämnden har mottagit en motion angående att upprätta en ställplats. Stadsbyggnadsnämnden har erhållit samma motion. Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret har en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna som arbetar med att utreda frågan. Arbetsgruppen har bearbetat ett flertal alternativ men har ännu inte lyckats hitta en tillfredställande lösning. Det alternativ som nu bearbetas gäller en placering på Kålgården i anslutning till den tänkta framtida sträckningen av John Bauergatan. Projekteringsarbetet fortskrider och förslaget kommer sannolikt att konkretiseras för politiken under våren Beslutsunderlag Motion Tn/2013:1315 / 514 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till tekniska nämnden Förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med denna tjänsteskrivelse. Ärende Tekniska nämnden har mottagit en motion angående att upprätta en ställplats. Stadsbyggnadsnämnden har erhållit samma motion. Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret har sedan en längre tid diskuterat behovet av en ställplats i Jönköping/Huskvarna. Önskemålen från allmänheten, framför allt husbilsägare på genomresa som har kontaktat kommunen för att framföra sitt önskemål om en ställplats i Jönköping, har kommit allt tätare. Med anledning av detta har tekniska kontoret sammankallat en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna. Arbetsgruppen har bearbetat ett flertal alternativ men har ännu inte lyckats hitta en tillfredställande lösning. Det alternativ som nu bearbetas gäller en placering på Kålgården i anslutning till den tänkta framtida sträckningen av John Bauergatan. Ytan som kan vara aktuell är disponibel redan idag och ligger mellan Återvinningen på Västra Holmgatan och Kålgårdsarenan. Projekteringsarbetet fortskrider och förslaget kommer sannolikt att konkretiseras TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

20 2 (2) för politiken under våren 2015 då även parametrar så som kostnader, ev. avgifter, övervakningssystem och jämförelse med andra kommuner kommer att framgå. Definitionen av en ställplats En ställplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller ett fåtal övernattningar. På en del platser tillåts även husvagnar stå. Den kan vara i kommunal eller privat regi och vara försedd med mer eller mindre faciliteter, såsom tömningsmöjligheter, vatten och el-anslutning. Ställplatsen kan också vara helt utan faciliteter, och är oftast billigare än t ex en campingplats. På ställplatsen kan man som regel inte använda markis, grill eller iögonenfallande campingutrustning. Ställplatsen skiljer sig från en campingplats med följande: ligger nära centrum erbjuder en attraktiv omgivning av något slag är relativt horisontell kan nås och lämnas dygnet om utan reception erbjuder ibland vissa faciliteter, vatten, tömningsmöjligheter, el-anslutning lågt pris ibland gratis är i drift året om Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: Fredric Norrå Sune Lindblad Therese Staf

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen 0 3d.. / REMISS r-:: ~ JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska kontoret Motion om ställplats för husbilar Ksl2013:489 l 514 l Kommunalrådssekreterare: Hans Löf Telefon: E-post: Godkänd av: C8] stadsjurist C8] Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: D kommunstyrelsen D kommunfullmäktige Remitteras till: D Barn- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kulturnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden C8J stadsbyggnadsnämnden C8J Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D S tadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snart som möjligt till ovan angiven kommunalrådssekreterare.

22 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Motion om ställplats för husbilar Ks/2013: Sammanfattning Michael Wilhelmsson (S) fareslår med hänvisning till vad som anfors i motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda utformning, innehåll och foreslå var en uppställningsplats for husbilar kan etableras i de centrala åeiama av Jönköpings kommun. Beslutsunderlag Motion KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som fordras. Beslutet expedieras till: K s l Utdragsbestyrkande l

23 Månsarp framtfdspartiet Motion till kommunfullmäktige i Jönköpings kommun ställplats för husbilar En numera vanlig syn ute på våra vägar är människor som semestrar med husbil. Vi märker det utomlands, men även i Sverige och därmed också i vår kommun. Man letar ofta någon parkeringsplats centralt för att lättare ta del av vad som erbjuds på upptäcktsresan, eller så uppdagas problemet när man har tänkt stanna till för att besöka någon som bor centralt. Man kan konstatera att denna grupp mannisl<or ar en l<öpstarl< grupp som gärna letar sig tram till butiker, restauranger, sevärdheter och kulturinslag. Här krävs det då en lämplig plats att parkera sin husbil för att kanske stanna något dygn på sin genomresa i vårt vackra land. Finns inte denna möjlighet åker man kanske hellre förbi, samtidigt som våra lokala näringsidkare går miste om en del viktiga inkomster. För att uppnå denna möjlighet utan att behöva ta in på en campingplats utanför de centrala delarna i kommunen, så behövs egentligen bara några få parkeringsplatser där det också ges tillfälle att övernatta. Kan man samtidigt göra platsen mer attraktiv för husbilsfolket till att kunna tömma tankarna (gråvatten), fylla på färskvatten och kanske också koppla in sig på ett eluttag. Närhet till någon allmän bekvämlighetsinrättning kan även det vara av intresse. Viss tid under sommaren kanske det finns möjlighet att inrätta någon uppställningsplats på område som inte används under någon skolas sommarlovsuppehåll Jag föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda utformning, innehåll och föreslå var en uppställningsplats för husbilar kan etableras i de centrala delarna av Jönköpings kommun. Michael Wilhelmsson (S)

24 Gata/Parkavdelningen Therése Evertsdotter Staaf TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på söder Tn/2014: Sammanfattning Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna Gatan på söder. Beslutsunderlag Tekniska Kontorets tjänsteskrivelse Förslag till nämnden Stadsbyggnadskontorets utvecklings-och trafikavdelning ges i uppdrag att arbeta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Myntgatan, del av Gröna gatan och Klostergatan. Därmed anses motionen besvarad Ärende En motion angående Myntgatans miljö utmed delen mellan Klostergatan och Gröna gatan har inkommit. Motionsställarens förslag är att försköna området genom en annan utformning som främjar mötet mellan människor. Då stadsbyggnadskontoret har i sitt uppdrag att planera och utveckla staden ges förslaget att Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning får i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter då barn är en del av trafikmiljöer och skall beaktas i förslaget. Thomas Bergholm Teknisk direktör Therése Evertsdotter Staaf Avdelningschef TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

25 Beslutet expedieras till: Therése Evertsdotter Staaf 2 (2)

26 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen REMISS l 0(}/t;.':J/f If J( 0., -- 1/j-[YI{ F 'JR;.'5 c r~q;hy)2$r) Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och GröU:-{ta~!:J?c.J.o~-()'73 på söder Ksl2014:288 l 310 l Kommunalrådssekreterare: Hans Löf Telefon: E-post: Godkänd av: [g! stadsjurist [g! Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: [g! kommunstyrelsen [g! kommunfullmäktige Remitteras till: D Bam- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kultutnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden [g! stadsbyggnadsnämnden [g! Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D stadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snmi som möjligt till ovan angiven kommunalrådssekreterare.

27 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige S~NTRÄDESPROTOKOLL Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på Söder Ks/2014: Sammanfattning Eva Swedberg (S) föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motion , kommunfullmäktige besluta följande: att ansvarig/a nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att utreda och därefter anslå medel i kommande VIP för att omdana Myntgatan genom, att plantera träd som på östra Myntgatan och på så vis skapa enhetlighet och bättre luft och miljö, att med mindre planteringar och trivsamma sittgrupper skapa tillfälle för möten och samvaro får människor i alla åldrar och, att i mitten av kvarteret anlägga en bouleplan med bänkar runtom för att ytterligare förstärka den mänskliga faletom och känslan av trevnad för bosatta och passerande. Beslutsunderlag Motion KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen som hår att göra de remisser som fordras. Beslutet expedieras till: K s

28 FR.AMTIDSPARTIET Motion angående Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på Söder Under mitten av 1990-talet gjordes i centrala Jönköping stora förändringar i stadsbilden på Väster, Söder och T orpa för att de nya stamlinjerna skulle ges plats. Samtidigt planterades på vissa ställen träd för att skapa en trevligare boendemiljö och samtidigt få bättre luft. På Söder fick exempelvis Drottninggatan en björkalle, medan det på båda sidorna av gatan planterades träd med jämna mellanrum och fint resultat på fler Brahegatan och Klostergatan. Mellan parallellgatorna Per Brahegatan och Gröna gatan blev det inte likadant på Myntgatans östra och västra sida av Klostergatan. På den östra sidan planterades på båda sidor träd med jämna mellanrum med parkeringsfickor däremellan. Träden som ansas som pelare har vuxit sig fina att se på och tar hand om både ljud och luft. Den västra delen av Myntgatan stängdes istället av och där finns ett par större buskplanteringar och några parksoffor, medan Schelegatan har återvändsgata på mitten. Sammanlagt ger det ett grått, smutsigt och trist intryck. Buskarna växer som de vill, parkbänkarna är till stor del i skymundan. Och avspärrningen i sig respekteras inte på något sätt. Där körs och parkeras när och hur som helst med alla sorters fordon för att det är enkelt. Så samtidigt som hela stadsdelen vuxit och förskönats har den här biten fallit i glömska. Måhända var tanken från början att det skulle vara en trevlig plats att stanna upp på, att sätta sig på en bänk och prata med någon man mött till eller från affären. Därför föreslås kommunfullmäktige; - att ansvarig/a nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att utreda och därefter anslå medel i kommande VIP för att omdana Myntgatan genom, - att plantera träd som på östra Myntgatan och på så vis skapa enhetlighet och bättre luft och miljö, - att med mindre planteringar och trivsamma sittgrupper skapa tillfälle för möten och samvaro för människor i alla åldrar och - att i mitten av kvarteret anlägga en bouleplan med bänkar runtom för att ytterligare förstärka den mänskliga faktorn och känslan av trevnad för bosatta och passerande. JÖNKöPINGS KOMMUN STA08KOI\I~'0PF.T ltt : u- 'l Dn.r... -' =...

29 Stab Annika Andersson TJÄNSTESKRIVELSE (1) Tekniska nämnden Redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag Tn/2015: Sammanfattning Nämnderna skall årligen i mars månad till kommunfullmäktige redovisa ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens behandling av medborgarförslag. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag Förslag till tekniska nämnden Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag godkänns. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet kan beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, i det fall det rör sig om beslut avseende fysiska områden eller byggnader där barn vistas i. Thomas Bergholm Teknisk direktör Annika Andersson Nämndsekreterare Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

30 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Tn/2015: Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Uppdrag till TN att för kommunstyrelsen redovisa utredningsprogram och behov av anslag för aktuella utredningar, varvid KS anvisar erforderliga medel ur budgeterat anslag för stadsbyggnadsvisionen, Staden och sjöarna Uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen, Staden och sjöarna, genomföra utredningar: -kommunens avloppsrening ska utgå från att Simsholmens avloppsreningsverk utvecklas i nuvarande läge för att möjliggöra exploatering nära verket -fortsatta utredningar ska även omfatta alternativet att dimensionera Simsholmens avloppsreningsverk för både Jönköpings och Huskvarnas behov av avloppsreningsverk, för att möjliggöra utveckling av berörda markområden i Huskvarna vid Oset -fortsatta utredningar ska omfatta utredning om Munksjöns framtida vattenkvalitet som stadssjö och om det är lämpligt att använda Munksjön eller Vättern som mottagare av det renade avloppsvattnet. Kommentar Information har lämnats till tekniska nämnden Information till har lämnats till tekniska nämnden och

31 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna 105 till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om VIP Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda framtida användning av Kunskapens Hus, med redovisning i kommunfullmäktige senast i augusti 2011 Uppdrag till tekniska nämnden att i enlighet med avtalet med Jönköping Curling Club, anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall Kommentar Ärendet är beroende av beslut om lokalisering av biogasproduktionen och pågående tillståndsprocess för verksamheten på Simsholmens och Huskvarna avloppsreningsverk. Tillståndsprocess för Simsholmen pågår i dialog med länsstyrelsen. Information har lämnats till tekniska nämnden Redovisning väntas ske av uppdraget senare under 2015 när tekniska kontorets tillståndsansökan för Simsholmen ska lämnas in. Ärendet hanteras i samband med utredning om nya förvaltningslokaler i Jönköping Slutredovisning ska göras. Förväntas behandlas av tekniska nämnden i maj

32 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut 319 om VIP Uppdrag ges till tekniska nämnden att, inför att en ny förvaltningslokal tas i anspråk, förbereda en försäljning av Huskvarna stadshus för bostadsändamål, med Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige upplåtelseformen hyresrätt (U) Medel för färdigställande av utredningsarbete samt projektering av byggnation av Rocksjöstadion 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av Rocksjöstadion. Medel för färdigställande av utredningsarbete samt projektering av byggnation av Rocksjöstadion Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 3 mnkr år 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden upprättat avtal med lokala kanotklubbar innebärande att klubbarna medfinansierar projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till 2,5 mnkr, alternativt att kanotklubbarna medfinaniserar projektet med ett årligt bidrag som sammantaget motsvarar 2,5 mnkr i 2012 års penningvärde. Kommentar Ärendet kan inte slutföras före Information vid tekniska nämndens sammanträde Information vid tekniska nämndens sammanträde

33 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tekniska nämnden och till barn- och 21 utbildningsnämnden att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen tidigare beslutat ramlokalprogram Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB avseende rätt att uppföra skolbyggnad på tomt på Samset Uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Uppdrag till tekniska nämnden att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som idag saknar aktiv förening Kommentar Redovisas när första förskolan som byggts enligt nya ramlokalprogrammet är färdigställt Ärendet väntas tas upp av tekniska nämnden i april Medborgarförslag om att minska miljögifter i barns vardag Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden genom nuvarande utformning av förfrågningsunderlag har vidtagit erforderliga åtgärder för att minska miljögifter i barns vardag. 4

34 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Kommentar Faktorer som befintliga hyreskontrakt, detaljplaneutredningar etc. måste inleda processen. Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tekniska nämnden att vid snarast lämpliga 279 tidpunkt inleda och genomföra en försäljning av Idas Skola Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Medborgarförslag om röjning av vegetation kring klockstapeln i stadsparken i Jönköping Tekniska nämnden har beslutat att konstatera att åtgärder enligt medborgarförslaget är åtgärdade Remiss - Motion om ställplats för husbilar Behandlas av tekniska nämnden Medborgarförslag om biodling på Rosariet Tekniska nämnden har beslutat att tekniska kontoret ges i uppdrag att i samråd med Södra Vätterbygdens biodlarförening undersöka och ge möjlighet for "professionell" odlare att starta upp biodling i Rosariet. Uppdrag till tekniska nämnden att ta fram underlag för hur Rosenlunds herrgård kan restaureras för att i huvudsak användas som intern konferensanläggning, att beaktas i förslag till verksamhet- och investeringsplan för Uppdrag till tekniska nämnden att förbereda en försäljning av kommunal mark aktuell för exploatering på Torsviksområdet till det nya utvecklingsbolaget 5

35 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Kommentar Klart Kommunstyrelsen Medborgarförslag om arkeologipark vid länsmuseet Tekniska nämnden har beslutat föreslå att medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för att beakta möjligheter vid visioner om vidareutveckling av Östra centrum. Kommun Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Behandlas av tekniska styrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Gröna gatan på söder Medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Medborgarförslaget är överlämnat till tekniska nämnden för beslut Uppdrag till tekniska nämnden att se över prissättningen för gräv- och återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden i kommunen Uppdrag till tn att beakta genusperspektivet i det fortsatta 237 arbetet med kommunens lekplatser och aktivitetsytor Medborgarförslag om förbättringar för badande i Rocksjön vid John Bauers park Uppdrag till tn att fortsätta utvecklingsarbetet med att utrusta kommunens fordon med "elektronisk körjournal" och att beakta kostnaderna för detta i sitt förslag til verksamhets- och investeringsplan nämnden Behandlas av tekniska nämnden

36 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december verksamheter Uppdrag till tn att en gång per halvår delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 till kommunstyrelsen Kommentar Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tn att i samråd med sbn, sn och bun utreda 285 förutsättningarna för att riva Kunskapens hus och därefter bebygga aktuell mark med bostäder och kommunala Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Uppdrag att se över hur den egna beredningsprocessen kan utvecklas för att stimulera till breda lösningar och samsyn 7

37 VA och Avfallsavdelningen Marie Ederfors TJÄNSTESKRIVELSE (4) Tekniska nämnden Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Tn/2014: Sammanfattning Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda är delaktiga i arbetet. Samrådet, som pågår mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015, ska samla in behov och synpunkter från olika aktörer så beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden har också fått förslaget för yttrande från Kommunstyrelsen. Tekniska kontoret är i huvudsak positivt till arbetet med samrådsmaterialet men lämnar dock i sitt yttrande såväl generella som en rad specifika synpunkter för vattenmyndigheten att ta hänsyn till vid revidering av förslaget efter samrådsperioden. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Bilaga till tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Samrådsunderlag på myndighetens hemsida: FN:s barnkonvention Förslag till nämnden Förslag till kommunstyrelsen Tekniska nämnden lämnar yttrande på samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt, i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

38 2 (4) Ärende Vattenförvaltning syftar till att skydda och bevara vattenresurserna för framtiden och arbeta för en långsiktigt hållbar vattenanvändning för alla. Förvaltningen av vatten sker med utgångspunkt i vattenförvaltningsförordningen, miljöbalken och Sveriges miljökvalitetmål. Det övergripande målet är att samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 eller med förlängd tidsfrist till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen på kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också inriktningen för kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de förslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Förslag till Åtgärdsprogram föreslår de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och riktar sig till myndigheter och kommuner. En viktig målsättning är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas på ett kostnadseffektivt sätt. I åtgärdsprogrammet beskrivs även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet. Till åtgärdsprogrammet finns också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hittas mycket av det underlag som Vattenmyndigheten använt för att ta fram förslagen till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Viktigt här är att veta att detta underlag utvecklas och förbättras kontinuerligt. Åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet visar vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna för vattnet ska kunna uppnås. Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner, som i sin tur ska omsätta det i verksamhet eller sina beslut. Åtgärdsprogrammets syfte är att visa de mest kostnadseffektiva styrmedlen och åtgärderna men innehåller också en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem och när, vilka källor som orsakar problemen samt åtgärdernas bedömda effekter. De utmaningar som är störst för Västerhavets vattendistrikt som helhet är: Den fysiska påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande organismer inte kan vandra fritt. Två tredjedelar av alla vattendrag i distriktet har problem med konnektivitet, d.v.s. möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organsikt material uppströms och nedströms.

39 3 (4) Miljögifter (höga halter av skadliga kemiska ämnen) från gamla och nya industrier samt hushåll, där ett stort problem är den brist på kunskap som fortfarande råder kring både problemets omfattning och effekter för människor och vattenmiljöer. Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten som leder till igenväxning, algblomningar samt förändrad artsammansättning av växter och djur. Ungefär hälften av ytvattenförekomsterna i distriktet har problem med övergödning på grund utav utsläpp från jordbruket, enskilda avlopp, reningsverk och industrin. Generella synpunkter Tekniska kontoret är i huvudsak positivt till arbetet med samrådsmaterialet och anser att materialet till stor del är väl genomarbetat och relevant. Dock saknas tidsangivelser när åtgärder ska vara genomförda av de olika centrala myndigheterna. Tekniska kontoret anser också att det är viktigt att de åtgärder som centrala myndigheter skall genomföra enligt åtgärdsprogrammet genomförs tidigt i förvaltningscykeln ( ). Att de centrala myndigheterna kommer igång med sitt arbete tidigt är en förutsättning för att kommunen och även länsstyrelsen i vissa delar ska kunna genomföra sina åtgärder enligt åtgärdsförslaget innan förvaltningscykeln är över. Prioriteringen av utmaningar i Västerhavets vattendistrikt anser tekniska kontoret vara bra, dock saknar tekniska kontoret information och kommentarer om dricksvatten och ifrågasätter varför dricksvatten inte är ett prioriterat område för detta vattendistrikt. Tekniska kontoret anser att förvaltningsplan och åtgärdsprogram saknar en mycket viktig inriktning och beståndsdel fokus på källor till varför miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppnås eller riskerar att inte uppnås inom förvaltningscykeln. För att arbeta på ett framsynt och hållbart sätt med miljöproblem i och kring våra vatten behövs ett mer aktivt uppströmsarbete vilket borde avspeglas i högre grad i förvaltningsplan och framför allt åtgärdsprogram. Ett sådant fokus möjliggör också i större utsträckning ett bättre kretsloppsarbete vilket torde ligga i allas intresse. Vattenmyndigheterna definierar dagvatten bredare än vattentjänstlagen som reglerar kommunalt ansvar för dagvatten enbart inom verksamhetsområde för dagvatten. I miljöbalken avses med dagvatten avvattning av mark inom ett detaljplaneområde och ingår i definitionen av avloppsvatten. Frågan kan tyckas irrelevant om det likväl är kommunerna som ska stå för kostnaderna men för kommunerna är det av stor betydelse med vilka medel ev. åtgärder ska finansieras (skattemedel eller taxemedel), särskilt om finansieringen inte kan anses utgöra en nödvändig kostnad inom aktuell lagstiftning. Flera uppgifter i VISS saknas eller har bristande kvalitet på såväl genomförda åtgärder som planerade åtgärder. För att höja kvaliteten behöver vattenmyndigheterna samråda med kommunerna kring åtgärder då kommunerna sitter på mycket kunskap och kompetens.

40 4 (4) Kommentarer till frågeställningar från vattenmyndigheten (inklusive åtgärdsspecifika synpunkter) Utöver generella synpunkter lämnar tekniska kontoret kommentarer till vattenmyndighetens frågeställningar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning. I synpunkterna på åtgärdsprogrammet ingår även en rad specifika synpunkter på åtgärderna som föreslås i programmet. Dessa kommentarer och synpunkter redovisas i bilagan till tjänsteskrivelsen. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Motivering: Ärendet berör inte någon av artiklarna 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen. Thomas Bergholm Teknisk direktör Marie Ederfors Utredningsingenjör Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Roger Rohdin Marie Ederfors

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 129 (162) Kommunstyrelsen 2013-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-19.45 Närvarande: (markerade med, tjänstgörande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 september 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-09-22 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 30 september 2015 Ingemar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer