Tekniska nämnden. Tid: Tisdagen den , klockan Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Tid: Tisdagen den 2015-03-10, klockan 08.30. Rådsalen, Rådhuset, Jönköping"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den , klockan Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. Ärende Dnr Föredragande 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Informationsärenden Rosenlundsbadet Arbetsmiljöverkets kartläggning av Jönköpings kommun Henrik Gustavsson Thomas Bergholm Fikapaus Nils Holgerssonundersökningen 2014 Thomas Bergholm Övriga frågor Meddelanden Handlingar finns tillgängliga på tekniska kontorets kansli före sammanträdet TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (3) Ärende Dnr Föredragande Anmälan om delegationsbeslut Handlingar finns tillgängliga på tekniska kontorets kansli före sammanträdet 7. Fördjupad månadsrapport nr för tekniska nämndens verksamheter Ärendet kompletteras med underlag. Tn/2015: Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Tn/2014: Remiss - Medborgarförslag om parkeringsrutor på Ekhagen Tn/2015: Svar på motion om ställplats för husbilar Tn/2013: Svar på motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på söder Tn/2014: Redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag Tn/2015: Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Tn/2014: Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Södra Östersjöns vattendistrikt Tn/2014: Nyttjanderättsavtal avseende del av Sandseryd 2:16 Tn/2014:347

3 3 (3) Ärende Dnr Föredragande 16. Tilläggsavtal till tomträttsavtal för fastigheten Åkerfältet 3, Mässvägen i Jönköping Tn/2014: Fastighetsreglering berörande tomträttsfastigheten Gränna 6:2 Tn/2012: Omreglering av tomträttsavtal för Rälsen 1 Tn/2014: Tekniske direktören informerar Anders Jörgensson Ordförande Annika Andersson Sekreterare

4 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2014: TK - Stab Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Organisation för arbete med strategiska markoch exploateringsfrågor Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Tomtpriser för bostäder Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Kommunfullmäktige KF , Motion "Alla har rätt till en bostad". Tn/2014:1186 TK - VA och Avfallsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunstyrelsen Ks , Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan, Jönköpings län Tn/2014: Tk - Fastighetsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Kommunstyrelsen Ks , Yttrande över rapporten Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Tn/2014: Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Inkommet Länsstyrelse i Jönköpings Beslut , Anmälan enligt miljöbalken, renovering av fyra län, Naturavdelningen ståltrummor i Torsviksån, fastighet Barnarp 4:1, Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Länsstyrelsen Beslut , kopia till Möbelkedjan i Skillingaryd AB Föreläggande enl miljbalken ( 1998:808) ang reglering av Landsjön, Jönköpings kommun 1

5 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2015: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Länsstyrelsen i Beslut , Föreläggande att utföra inventering och Jönköpings län riskklassning av potentiellt förorenade områden vid Brunstorp 3:13, Jönköpings kommun Tn/2015: Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Inkommet Länsstyrelsen i Beslut , Tillstånd till plantering berör fornlämning RAÄ-nr Jönköpings län, Miljö- och Järstorp 65:2, 65:3, 65:4, 74:2 och 74:3, fastigheten Järstorps-Berg samhällsbyggnadsavd 2:1, Jönköpings kommun Tn/2013: TK - VA och Avfallsavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut - Dmi , Avseende buller från verksamhet på Huskvarna sortergård inom fastigheten Smörblomman 5 i Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut - Dmi , Tillstånd till spridning av Topas EC mot svampangrepp i odlingar, fastigheten Rosenlund 2:3 Tn/2014: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Miljökontoret Beslut Dmi 56, Föreläggande om inventering och riskklassning av nedlagda deponier i Jönköpings kommun Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Miljökontoret Beslut- Dmi , Timavgift för handläggning av tillståndsansökan gällande spridning av kemiska bekämpningsmedel i Rosariet inom fastigheten Rosenlund 2:3 i Jönköpiongs kommun. Tn/2015: Tk - Gata/Parkavdelningen Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Inkommet Polisen Underrättelse om beslut, K Miljöbrott, Rocksjön 2

6 MEDDELANDEN Utskrivet: :12:27 Av: Marianne Andersson Tn/2013: TK - Mark och Ink./Uppr. Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Inkommet Regeringen, Regeringsbeslut , Överklagande Näringsdepartementet av Trafikverkets beslut om Fastställelse av vägplan för väg 661 och 842 Taberg-Tenhult, delen förbifart Barnarp, förändring av väghållningsansvar samt indragning av väg, Jönköpings kommun, Jönköpings län. 3

7 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2012: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Ansökan och överenskommelse om omprövning av Valutan GA:1 och upphävande av servitut Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende, fastigheten del av Tenhult 24:47, objekt 91107, Jönköpings kommun Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende fastigheten Del av Gränna 5:1, Objekt Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Avtal om arrende fastigheten del av Gränna 6:1, objekt 91400, Jönköpings kommun Tn/2014: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät, fastighet Bankeryd- Torp 1:1 Tn/2014: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Beställning av konsulttjänst gällande totalentreprenad för rivning av byggnad samt sanering och kontroll av förorenad mark vid f d Bankeryds Nickel & Krom på fastigheten Kolaryd 1:19 Tn/2014: Mottagare Dokumentbeskrivning Tekniska nämnden Delegation, Servitutsupplåtelse Barnarps-Kråkebo 1:6 1

8 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2015: Mottagare Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Tekniska nämnden Delegation, Jaktarrendekontrakt objekt 92232, del av Hustomten 1:3 Tn/2015: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Kontrollåtgärder i samband med vibrationsalstrande markarbeten inom Samset 3:1, Jönköpings kommun Tn/2015: Mottagare Dokumentbeskrivning Tekniska nämnden Delegation, Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät, fastigheten Hedenstorp 1:3 Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop från ramavtal VA-tekniska konsulter till Jönköping Söder Grönagatan m.fl. Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Styrd borrning V560 PE under Tabergsån till Vaggerydsgatan Tn/2015: TK - Mark och Mottagare Dokumentbeskrivning exploateringsavdelning Tekniska nämnden Delegation, Avser beställning av biträdande projektledning för utbyggnad av gata o VA inom Samset 3:1 Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning TK - VA och Avfallsavdelningen Delegation, Avrop från ramavtal "VA-tekniska konsulter" till V500 Brunstorp och Kavlabron i Jönköpings kommun 2

9 DELEGATIONSBESLUT Utskrivet: :42:57 Av: Marianne Andersson Tn/2015: Mottagare Tekniska nämnden Dokumentbeskrivning Tk - Gata/Parkavdelningen Delegation, Förordnande för Catrin Wåhlund som tf verksamhetschef då ordinarie verksamhetschef ej är i tjänst

10 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Tn/2014: Sammanfattning Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om förändrad utformning av en lastplats på Björngatan, Jönköping. Detta ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Dock kan vissa förändringar på platsen komma att ske med anledning av pågående VA-förnyelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till tekniska nämnden - Sakfrågan gällande lastplatsens utformning ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Dock kan vissa förändringar på platsen komma att ske med anledning av pågående VA-förnyelse. Ärende Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om förändrad utformning av en lastplats på Björngatan, Jönköping. Detta ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. Med anledning av pågående VA-förnyelse inom område Söder så kommer Björngatan att grävas upp och i samband med detta kan eventuellt vissa förändringar i utformning komma att ske. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

11 2 (2)

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige 190 Medborgarförslag för åtgärder SA~TRÄDESPROTOKOLL j --l ÖNl<ÖPIN GS I<D fvn_fjij N l~.'okn i ski'l kemioret Följande medborgarförslag har inkommit: a) om trafiksituationen på Björngatan b) om cykelpark på Ekhagen KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: - Medborgarförslaget om trafiksituationen på Björngatan överlåts till tekniska nämnden för beslut. - Medborgarförslaget om cykelpark på Ekhagen överlåts till fritidsnämnden för beslut. Beslutet expedieras till: T n F n Diariet Utdragsbestyrkande

13 Jönköping Medborgarförslag angående trafiksituationen på Björngatan m o. När jag kom hem på e m fredagen den 29 Augusti, såg det ut som på den bifogade bilden. Från det att jag kom hem tills att jag äntligen kunde köra in bilen på gården, (där jag har mitt garage), tog det närmare 20 minuter. Troligen höll man på med en leverans till den orientaliska butiken om hörnet. Medan jag väntade, så konstaterade jag att det borde gå att förlänga lastplatsen bakåt med 2 meter, för att på så sätt frigöra vår genomfart. (Då är det också lämpligt att rätta till stenplattorna utanför "Mimosa", som är mycket ojämna efter ett arbete för många år sedan! ) En annan liknande händelse inträffade lördag e m 23 Augusti. När jag körde ut stod det en personbil med tillkopplat och stängt släp på lastplatsen där det är stoppförbud!! När jag kom hem drygt en (l) timma senare, var situationen exakt densamma. Jag fick därför runda bilen och sedan backa till rätt läge för att komma in på gården. Först klockan körde ekipaget därifrån. Jag räknar med att detta hade stått där sedan tiden (?) Det jag har lärt mig om en sådan parkering, är att släpet ska vara öppet för att visa att lastning pågår. Att det då är tillåtet att parkera på detta sätt. Nu var det helt tyst och tomt. Den gångna helgen har det stått en personbil nattparkerad på det mycket väl markerade stoppförbudet. I går tisdag, 2/9 observerade jag att någon hade varit inne i vår genomfart och urinerat på den ena väggen!! På gården träffade jag min granne, som bor i lägenheten på l :a våningen ovanför genomfarten. Han sa då att han hade hört något misstänkt ljud nyligen och trodde att detta "stänk" hade kommit till då. Vi talade då också om parkeringseländet och framkomligheten i vårt område. Det vi var helt överens om, var att trafikvakterna sällan syns här på Björngatan. Däremot är dessa på andra gator intill enligt min granne. Själv har jag bara sett en vakt här på gatan en (l) gång utanför fastigheten. Det var någon gång i början av sommaren -14. Jag har som Ni säkert känner till, vid ett flertal tillfällen bett att få vakter placerade här på området. Till sist kan jag även tala om att det ibland förekommer att bilar framförs mot enkelriktningen mellan Brahe & Klostergatorna.

14 j. l l l i

15 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (1) Tekniska nämnden Remiss - Medborgarförslag om parkeringsrutor på Ekhagen Tn/2015: Sammanfattning Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförlag rörande parkeringsrutor på ett antal gator på Ekhagen. Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning handlägger denna typ av ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till nämnden Ärendet överlåts till Stadsbyggnadsnämnden för beslut. Ärende Tekniska kontoret har mottagit ett medborgarförlag rörande parkeringsrutor på ett antal gator på Ekhagen. Stadsbyggnadskontorets trafikavdelning handlägger denna typ av ärenden. Tekniska kontoret ansvarar för underhållet efter att stadsbyggnadskontoret fattat beslut om uppmålning av linjer. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: Mottagarens/mottagarnas namn TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

16 Oljo2Jf JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen REMISS l Kommunalrådssekreterare: F rida Hammar Telefon: l E-post: Godkänd av: D stadsjurist [g! Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: [g! kommunstyrelsen D kommunfullmäldige Remitteras till: D Barn- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kulturnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden [g! stadsbyggnadsnämnden [g! Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D stadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snart som möjligt till ovan angiven kommunalrådssek:reterare.

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Medborgarförslag för åtgärder Följande medborgarförslag har inkommit: a) om utbyggnad av "Olliewood" Jönköpings skatepark b) om parkeringsrutor på Elchagen. KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: Medborgarförslaget om utbyggnad av "Olliewood" Jönköpings skatepark överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Medborgarförslaget om parkeringsrutor på Elchagen överlåts till kommunstyrelsen för beslut.. eras till: K s Kfn Diariet Justerandes signatur Utdrags bestyrkande-

18 MEDBORGARFÖRsLAG Till Jönköping Kommunfullmäktige stadskontoret Jönköping Aug. Parkeringsrutor Hej Jag bor på sälgatan i Ekhagen. Jag har sedan länge funderat över hur folk parkerar på 3-timmars parkering längst trottoaren. Jag tycker att folk slarvar med parkeringen, tycker att de tar mer plats än vad de behöver. Med hjälp av parkeringsrutor så kan man få mer ordning och fler kommer kunna parkera. Det har varit mycket klagomål kring detta och med hjälp av parkeringsrutorna kommer detta att lösas. Det är inte en dyr insats som kommer hjälpa många boenden i området. Därför föreslår jag kommunfuilmäktige besluta att: Att ra parkeringsmtor på följande gator: Röllllgatan, Sälgatan, Törnrosgatan, Stockrosgatan, Murgrönsgatan och Hagtornsgatan så att fler får plats att parkera sina bilar. Detta blir mer rättvist för alla och klagomålen kommer att minskas. Kommunen kommer att medverka i något mycket bra som inte kostar mycket alls.

19 Gata/Parkavdelningen Reimer Selero TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Motion om ställplats för husbilar Tn/2013: Sammanfattning Tekniska nämnden har mottagit en motion angående att upprätta en ställplats. Stadsbyggnadsnämnden har erhållit samma motion. Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret har en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna som arbetar med att utreda frågan. Arbetsgruppen har bearbetat ett flertal alternativ men har ännu inte lyckats hitta en tillfredställande lösning. Det alternativ som nu bearbetas gäller en placering på Kålgården i anslutning till den tänkta framtida sträckningen av John Bauergatan. Projekteringsarbetet fortskrider och förslaget kommer sannolikt att konkretiseras för politiken under våren Beslutsunderlag Motion Tn/2013:1315 / 514 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till tekniska nämnden Förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med denna tjänsteskrivelse. Ärende Tekniska nämnden har mottagit en motion angående att upprätta en ställplats. Stadsbyggnadsnämnden har erhållit samma motion. Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret har sedan en längre tid diskuterat behovet av en ställplats i Jönköping/Huskvarna. Önskemålen från allmänheten, framför allt husbilsägare på genomresa som har kontaktat kommunen för att framföra sitt önskemål om en ställplats i Jönköping, har kommit allt tätare. Med anledning av detta har tekniska kontoret sammankallat en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna. Arbetsgruppen har bearbetat ett flertal alternativ men har ännu inte lyckats hitta en tillfredställande lösning. Det alternativ som nu bearbetas gäller en placering på Kålgården i anslutning till den tänkta framtida sträckningen av John Bauergatan. Ytan som kan vara aktuell är disponibel redan idag och ligger mellan Återvinningen på Västra Holmgatan och Kålgårdsarenan. Projekteringsarbetet fortskrider och förslaget kommer sannolikt att konkretiseras TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

20 2 (2) för politiken under våren 2015 då även parametrar så som kostnader, ev. avgifter, övervakningssystem och jämförelse med andra kommuner kommer att framgå. Definitionen av en ställplats En ställplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller ett fåtal övernattningar. På en del platser tillåts även husvagnar stå. Den kan vara i kommunal eller privat regi och vara försedd med mer eller mindre faciliteter, såsom tömningsmöjligheter, vatten och el-anslutning. Ställplatsen kan också vara helt utan faciliteter, och är oftast billigare än t ex en campingplats. På ställplatsen kan man som regel inte använda markis, grill eller iögonenfallande campingutrustning. Ställplatsen skiljer sig från en campingplats med följande: ligger nära centrum erbjuder en attraktiv omgivning av något slag är relativt horisontell kan nås och lämnas dygnet om utan reception erbjuder ibland vissa faciliteter, vatten, tömningsmöjligheter, el-anslutning lågt pris ibland gratis är i drift året om Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Thomas Bergholm Teknisk direktör Reimer Selero Verksamhetschef Beslutet expedieras till: Fredric Norrå Sune Lindblad Therese Staf

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen 0 3d.. / REMISS r-:: ~ JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska kontoret Motion om ställplats för husbilar Ksl2013:489 l 514 l Kommunalrådssekreterare: Hans Löf Telefon: E-post: Godkänd av: C8] stadsjurist C8] Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: D kommunstyrelsen D kommunfullmäktige Remitteras till: D Barn- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kulturnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden C8J stadsbyggnadsnämnden C8J Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D S tadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snart som möjligt till ovan angiven kommunalrådssekreterare.

22 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Motion om ställplats för husbilar Ks/2013: Sammanfattning Michael Wilhelmsson (S) fareslår med hänvisning till vad som anfors i motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda utformning, innehåll och foreslå var en uppställningsplats for husbilar kan etableras i de centrala åeiama av Jönköpings kommun. Beslutsunderlag Motion KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som fordras. Beslutet expedieras till: K s l Utdragsbestyrkande l

23 Månsarp framtfdspartiet Motion till kommunfullmäktige i Jönköpings kommun ställplats för husbilar En numera vanlig syn ute på våra vägar är människor som semestrar med husbil. Vi märker det utomlands, men även i Sverige och därmed också i vår kommun. Man letar ofta någon parkeringsplats centralt för att lättare ta del av vad som erbjuds på upptäcktsresan, eller så uppdagas problemet när man har tänkt stanna till för att besöka någon som bor centralt. Man kan konstatera att denna grupp mannisl<or ar en l<öpstarl< grupp som gärna letar sig tram till butiker, restauranger, sevärdheter och kulturinslag. Här krävs det då en lämplig plats att parkera sin husbil för att kanske stanna något dygn på sin genomresa i vårt vackra land. Finns inte denna möjlighet åker man kanske hellre förbi, samtidigt som våra lokala näringsidkare går miste om en del viktiga inkomster. För att uppnå denna möjlighet utan att behöva ta in på en campingplats utanför de centrala delarna i kommunen, så behövs egentligen bara några få parkeringsplatser där det också ges tillfälle att övernatta. Kan man samtidigt göra platsen mer attraktiv för husbilsfolket till att kunna tömma tankarna (gråvatten), fylla på färskvatten och kanske också koppla in sig på ett eluttag. Närhet till någon allmän bekvämlighetsinrättning kan även det vara av intresse. Viss tid under sommaren kanske det finns möjlighet att inrätta någon uppställningsplats på område som inte används under någon skolas sommarlovsuppehåll Jag föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda utformning, innehåll och föreslå var en uppställningsplats för husbilar kan etableras i de centrala delarna av Jönköpings kommun. Michael Wilhelmsson (S)

24 Gata/Parkavdelningen Therése Evertsdotter Staaf TJÄNSTESKRIVELSE (2) Tekniska nämnden Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på söder Tn/2014: Sammanfattning Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna Gatan på söder. Beslutsunderlag Tekniska Kontorets tjänsteskrivelse Förslag till nämnden Stadsbyggnadskontorets utvecklings-och trafikavdelning ges i uppdrag att arbeta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Myntgatan, del av Gröna gatan och Klostergatan. Därmed anses motionen besvarad Ärende En motion angående Myntgatans miljö utmed delen mellan Klostergatan och Gröna gatan har inkommit. Motionsställarens förslag är att försköna området genom en annan utformning som främjar mötet mellan människor. Då stadsbyggnadskontoret har i sitt uppdrag att planera och utveckla staden ges förslaget att Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning får i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter då barn är en del av trafikmiljöer och skall beaktas i förslaget. Thomas Bergholm Teknisk direktör Therése Evertsdotter Staaf Avdelningschef TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

25 Beslutet expedieras till: Therése Evertsdotter Staaf 2 (2)

26 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen REMISS l 0(}/t;.':J/f If J( 0., -- 1/j-[YI{ F 'JR;.'5 c r~q;hy)2$r) Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och GröU:-{ta~!:J?c.J.o~-()'73 på söder Ksl2014:288 l 310 l Kommunalrådssekreterare: Hans Löf Telefon: E-post: Godkänd av: [g! stadsjurist [g! Kommunalråd majoritet Ärendet avses behandlas i: [g! kommunstyrelsen [g! kommunfullmäktige Remitteras till: D Bam- och utbildningsnämnden D Fritidsnämnden D Kultutnämnden D Miljönämnden D Socialnämnden [g! stadsbyggnadsnämnden [g! Tekniska nämnden D Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden D Äldrenämnden D Kommundelsråd D stadskontoret D D Ni bereds tillfälle att yttra er över rubricerade ärende. Yttrande ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast Särskilda direktiv: Ärendet bereds av ovan kommunalrådssekreterare som svarar på frågor kring ärendets handläggning. Om det fordras ytterligare remisstid ska skälen för detta och önskemålet om remisstid meddelas till kommunstyrelsens presidium. Detta kan lämpligast ske så snmi som möjligt till ovan angiven kommunalrådssekreterare.

27 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige S~NTRÄDESPROTOKOLL Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på Söder Ks/2014: Sammanfattning Eva Swedberg (S) föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motion , kommunfullmäktige besluta följande: att ansvarig/a nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att utreda och därefter anslå medel i kommande VIP för att omdana Myntgatan genom, att plantera träd som på östra Myntgatan och på så vis skapa enhetlighet och bättre luft och miljö, att med mindre planteringar och trivsamma sittgrupper skapa tillfälle för möten och samvaro får människor i alla åldrar och, att i mitten av kvarteret anlägga en bouleplan med bänkar runtom för att ytterligare förstärka den mänskliga faletom och känslan av trevnad för bosatta och passerande. Beslutsunderlag Motion KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING Kommunfullmäktiges beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen som hår att göra de remisser som fordras. Beslutet expedieras till: K s

28 FR.AMTIDSPARTIET Motion angående Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan på Söder Under mitten av 1990-talet gjordes i centrala Jönköping stora förändringar i stadsbilden på Väster, Söder och T orpa för att de nya stamlinjerna skulle ges plats. Samtidigt planterades på vissa ställen träd för att skapa en trevligare boendemiljö och samtidigt få bättre luft. På Söder fick exempelvis Drottninggatan en björkalle, medan det på båda sidorna av gatan planterades träd med jämna mellanrum och fint resultat på fler Brahegatan och Klostergatan. Mellan parallellgatorna Per Brahegatan och Gröna gatan blev det inte likadant på Myntgatans östra och västra sida av Klostergatan. På den östra sidan planterades på båda sidor träd med jämna mellanrum med parkeringsfickor däremellan. Träden som ansas som pelare har vuxit sig fina att se på och tar hand om både ljud och luft. Den västra delen av Myntgatan stängdes istället av och där finns ett par större buskplanteringar och några parksoffor, medan Schelegatan har återvändsgata på mitten. Sammanlagt ger det ett grått, smutsigt och trist intryck. Buskarna växer som de vill, parkbänkarna är till stor del i skymundan. Och avspärrningen i sig respekteras inte på något sätt. Där körs och parkeras när och hur som helst med alla sorters fordon för att det är enkelt. Så samtidigt som hela stadsdelen vuxit och förskönats har den här biten fallit i glömska. Måhända var tanken från början att det skulle vara en trevlig plats att stanna upp på, att sätta sig på en bänk och prata med någon man mött till eller från affären. Därför föreslås kommunfullmäktige; - att ansvarig/a nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att utreda och därefter anslå medel i kommande VIP för att omdana Myntgatan genom, - att plantera träd som på östra Myntgatan och på så vis skapa enhetlighet och bättre luft och miljö, - att med mindre planteringar och trivsamma sittgrupper skapa tillfälle för möten och samvaro för människor i alla åldrar och - att i mitten av kvarteret anlägga en bouleplan med bänkar runtom för att ytterligare förstärka den mänskliga faktorn och känslan av trevnad för bosatta och passerande. JÖNKöPINGS KOMMUN STA08KOI\I~'0PF.T ltt : u- 'l Dn.r... -' =...

29 Stab Annika Andersson TJÄNSTESKRIVELSE (1) Tekniska nämnden Redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag Tn/2015: Sammanfattning Nämnderna skall årligen i mars månad till kommunfullmäktige redovisa ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens behandling av medborgarförslag. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag Förslag till tekniska nämnden Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och behandling av medborgarförslag godkänns. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet kan beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, i det fall det rör sig om beslut avseende fysiska områden eller byggnader där barn vistas i. Thomas Bergholm Teknisk direktör Annika Andersson Nämndsekreterare Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16, Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

30 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Tn/2015: Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Uppdrag till TN att för kommunstyrelsen redovisa utredningsprogram och behov av anslag för aktuella utredningar, varvid KS anvisar erforderliga medel ur budgeterat anslag för stadsbyggnadsvisionen, Staden och sjöarna Uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen, Staden och sjöarna, genomföra utredningar: -kommunens avloppsrening ska utgå från att Simsholmens avloppsreningsverk utvecklas i nuvarande läge för att möjliggöra exploatering nära verket -fortsatta utredningar ska även omfatta alternativet att dimensionera Simsholmens avloppsreningsverk för både Jönköpings och Huskvarnas behov av avloppsreningsverk, för att möjliggöra utveckling av berörda markområden i Huskvarna vid Oset -fortsatta utredningar ska omfatta utredning om Munksjöns framtida vattenkvalitet som stadssjö och om det är lämpligt att använda Munksjön eller Vättern som mottagare av det renade avloppsvattnet. Kommentar Information har lämnats till tekniska nämnden Information till har lämnats till tekniska nämnden och

31 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna 105 till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om VIP Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda framtida användning av Kunskapens Hus, med redovisning i kommunfullmäktige senast i augusti 2011 Uppdrag till tekniska nämnden att i enlighet med avtalet med Jönköping Curling Club, anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall Kommentar Ärendet är beroende av beslut om lokalisering av biogasproduktionen och pågående tillståndsprocess för verksamheten på Simsholmens och Huskvarna avloppsreningsverk. Tillståndsprocess för Simsholmen pågår i dialog med länsstyrelsen. Information har lämnats till tekniska nämnden Redovisning väntas ske av uppdraget senare under 2015 när tekniska kontorets tillståndsansökan för Simsholmen ska lämnas in. Ärendet hanteras i samband med utredning om nya förvaltningslokaler i Jönköping Slutredovisning ska göras. Förväntas behandlas av tekniska nämnden i maj

32 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut 319 om VIP Uppdrag ges till tekniska nämnden att, inför att en ny förvaltningslokal tas i anspråk, förbereda en försäljning av Huskvarna stadshus för bostadsändamål, med Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige upplåtelseformen hyresrätt (U) Medel för färdigställande av utredningsarbete samt projektering av byggnation av Rocksjöstadion 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av Rocksjöstadion. Medel för färdigställande av utredningsarbete samt projektering av byggnation av Rocksjöstadion Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 3 mnkr år 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden upprättat avtal med lokala kanotklubbar innebärande att klubbarna medfinansierar projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till 2,5 mnkr, alternativt att kanotklubbarna medfinaniserar projektet med ett årligt bidrag som sammantaget motsvarar 2,5 mnkr i 2012 års penningvärde. Kommentar Ärendet kan inte slutföras före Information vid tekniska nämndens sammanträde Information vid tekniska nämndens sammanträde

33 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tekniska nämnden och till barn- och 21 utbildningsnämnden att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen tidigare beslutat ramlokalprogram Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB avseende rätt att uppföra skolbyggnad på tomt på Samset Uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Uppdrag till tekniska nämnden att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som idag saknar aktiv förening Kommentar Redovisas när första förskolan som byggts enligt nya ramlokalprogrammet är färdigställt Ärendet väntas tas upp av tekniska nämnden i april Medborgarförslag om att minska miljögifter i barns vardag Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden genom nuvarande utformning av förfrågningsunderlag har vidtagit erforderliga åtgärder för att minska miljögifter i barns vardag. 4

34 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december 2014 Kommentar Faktorer som befintliga hyreskontrakt, detaljplaneutredningar etc. måste inleda processen. Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tekniska nämnden att vid snarast lämpliga 279 tidpunkt inleda och genomföra en försäljning av Idas Skola Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Medborgarförslag om röjning av vegetation kring klockstapeln i stadsparken i Jönköping Tekniska nämnden har beslutat att konstatera att åtgärder enligt medborgarförslaget är åtgärdade Remiss - Motion om ställplats för husbilar Behandlas av tekniska nämnden Medborgarförslag om biodling på Rosariet Tekniska nämnden har beslutat att tekniska kontoret ges i uppdrag att i samråd med Södra Vätterbygdens biodlarförening undersöka och ge möjlighet for "professionell" odlare att starta upp biodling i Rosariet. Uppdrag till tekniska nämnden att ta fram underlag för hur Rosenlunds herrgård kan restaureras för att i huvudsak användas som intern konferensanläggning, att beaktas i förslag till verksamhet- och investeringsplan för Uppdrag till tekniska nämnden att förbereda en försäljning av kommunal mark aktuell för exploatering på Torsviksområdet till det nya utvecklingsbolaget 5

35 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Kommentar Klart Kommunstyrelsen Medborgarförslag om arkeologipark vid länsmuseet Tekniska nämnden har beslutat föreslå att medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för att beakta möjligheter vid visioner om vidareutveckling av Östra centrum. Kommun Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Behandlas av tekniska styrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Gröna gatan på söder Medborgarförslag om trafiksituationen på Björngatan Medborgarförslaget är överlämnat till tekniska nämnden för beslut Uppdrag till tekniska nämnden att se över prissättningen för gräv- och återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden i kommunen Uppdrag till tn att beakta genusperspektivet i det fortsatta 237 arbetet med kommunens lekplatser och aktivitetsytor Medborgarförslag om förbättringar för badande i Rocksjön vid John Bauers park Uppdrag till tn att fortsätta utvecklingsarbetet med att utrusta kommunens fordon med "elektronisk körjournal" och att beakta kostnaderna för detta i sitt förslag til verksamhets- och investeringsplan nämnden Behandlas av tekniska nämnden

36 REDOVISNING AV EJ AVGJORDA UPPDRAG TILL TEKNISKA NÄMNDEN Avser uppdrag som lämnats till och med december verksamheter Uppdrag till tn att en gång per halvår delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 till kommunstyrelsen Kommentar Initierat av Datum Ärende Åtgärd/ Klart Kommunfullmäktige Uppdrag till tn att i samråd med sbn, sn och bun utreda 285 förutsättningarna för att riva Kunskapens hus och därefter bebygga aktuell mark med bostäder och kommunala Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Uppdrag att se över hur den egna beredningsprocessen kan utvecklas för att stimulera till breda lösningar och samsyn 7

37 VA och Avfallsavdelningen Marie Ederfors TJÄNSTESKRIVELSE (4) Tekniska nämnden Samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Tn/2014: Sammanfattning Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda är delaktiga i arbetet. Samrådet, som pågår mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015, ska samla in behov och synpunkter från olika aktörer så beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden har också fått förslaget för yttrande från Kommunstyrelsen. Tekniska kontoret är i huvudsak positivt till arbetet med samrådsmaterialet men lämnar dock i sitt yttrande såväl generella som en rad specifika synpunkter för vattenmyndigheten att ta hänsyn till vid revidering av förslaget efter samrådsperioden. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Bilaga till tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Samrådsunderlag på myndighetens hemsida: FN:s barnkonvention Förslag till nämnden Förslag till kommunstyrelsen Tekniska nämnden lämnar yttrande på samråd om Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt, i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga TEKNISKA KONTORET Besöksadress Juneporten Västra Storgatan Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

38 2 (4) Ärende Vattenförvaltning syftar till att skydda och bevara vattenresurserna för framtiden och arbeta för en långsiktigt hållbar vattenanvändning för alla. Förvaltningen av vatten sker med utgångspunkt i vattenförvaltningsförordningen, miljöbalken och Sveriges miljökvalitetmål. Det övergripande målet är att samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 eller med förlängd tidsfrist till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen på kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också inriktningen för kommande arbete i vattendistriktet. Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de förslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Förslag till Åtgärdsprogram föreslår de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och riktar sig till myndigheter och kommuner. En viktig målsättning är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas på ett kostnadseffektivt sätt. I åtgärdsprogrammet beskrivs även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet. Till åtgärdsprogrammet finns också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) hittas mycket av det underlag som Vattenmyndigheten använt för att ta fram förslagen till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Viktigt här är att veta att detta underlag utvecklas och förbättras kontinuerligt. Åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogrammet visar vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna för vattnet ska kunna uppnås. Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner, som i sin tur ska omsätta det i verksamhet eller sina beslut. Åtgärdsprogrammets syfte är att visa de mest kostnadseffektiva styrmedlen och åtgärderna men innehåller också en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem och när, vilka källor som orsakar problemen samt åtgärdernas bedömda effekter. De utmaningar som är störst för Västerhavets vattendistrikt som helhet är: Den fysiska påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande organismer inte kan vandra fritt. Två tredjedelar av alla vattendrag i distriktet har problem med konnektivitet, d.v.s. möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organsikt material uppströms och nedströms.

39 3 (4) Miljögifter (höga halter av skadliga kemiska ämnen) från gamla och nya industrier samt hushåll, där ett stort problem är den brist på kunskap som fortfarande råder kring både problemets omfattning och effekter för människor och vattenmiljöer. Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten som leder till igenväxning, algblomningar samt förändrad artsammansättning av växter och djur. Ungefär hälften av ytvattenförekomsterna i distriktet har problem med övergödning på grund utav utsläpp från jordbruket, enskilda avlopp, reningsverk och industrin. Generella synpunkter Tekniska kontoret är i huvudsak positivt till arbetet med samrådsmaterialet och anser att materialet till stor del är väl genomarbetat och relevant. Dock saknas tidsangivelser när åtgärder ska vara genomförda av de olika centrala myndigheterna. Tekniska kontoret anser också att det är viktigt att de åtgärder som centrala myndigheter skall genomföra enligt åtgärdsprogrammet genomförs tidigt i förvaltningscykeln ( ). Att de centrala myndigheterna kommer igång med sitt arbete tidigt är en förutsättning för att kommunen och även länsstyrelsen i vissa delar ska kunna genomföra sina åtgärder enligt åtgärdsförslaget innan förvaltningscykeln är över. Prioriteringen av utmaningar i Västerhavets vattendistrikt anser tekniska kontoret vara bra, dock saknar tekniska kontoret information och kommentarer om dricksvatten och ifrågasätter varför dricksvatten inte är ett prioriterat område för detta vattendistrikt. Tekniska kontoret anser att förvaltningsplan och åtgärdsprogram saknar en mycket viktig inriktning och beståndsdel fokus på källor till varför miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppnås eller riskerar att inte uppnås inom förvaltningscykeln. För att arbeta på ett framsynt och hållbart sätt med miljöproblem i och kring våra vatten behövs ett mer aktivt uppströmsarbete vilket borde avspeglas i högre grad i förvaltningsplan och framför allt åtgärdsprogram. Ett sådant fokus möjliggör också i större utsträckning ett bättre kretsloppsarbete vilket torde ligga i allas intresse. Vattenmyndigheterna definierar dagvatten bredare än vattentjänstlagen som reglerar kommunalt ansvar för dagvatten enbart inom verksamhetsområde för dagvatten. I miljöbalken avses med dagvatten avvattning av mark inom ett detaljplaneområde och ingår i definitionen av avloppsvatten. Frågan kan tyckas irrelevant om det likväl är kommunerna som ska stå för kostnaderna men för kommunerna är det av stor betydelse med vilka medel ev. åtgärder ska finansieras (skattemedel eller taxemedel), särskilt om finansieringen inte kan anses utgöra en nödvändig kostnad inom aktuell lagstiftning. Flera uppgifter i VISS saknas eller har bristande kvalitet på såväl genomförda åtgärder som planerade åtgärder. För att höja kvaliteten behöver vattenmyndigheterna samråda med kommunerna kring åtgärder då kommunerna sitter på mycket kunskap och kompetens.

40 4 (4) Kommentarer till frågeställningar från vattenmyndigheten (inklusive åtgärdsspecifika synpunkter) Utöver generella synpunkter lämnar tekniska kontoret kommentarer till vattenmyndighetens frågeställningar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning. I synpunkterna på åtgärdsprogrammet ingår även en rad specifika synpunkter på åtgärderna som föreslås i programmet. Dessa kommentarer och synpunkter redovisas i bilagan till tjänsteskrivelsen. Tillämpning av barnkonventionen Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Motivering: Ärendet berör inte någon av artiklarna 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen. Thomas Bergholm Teknisk direktör Marie Ederfors Utredningsingenjör Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Roger Rohdin Marie Ederfors

Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas. Sylve Gunnarsson (C) 43-46 Lars-Erik Zackrisson (FP) ers.

Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas. Sylve Gunnarsson (C) 43-46 Lars-Erik Zackrisson (FP) ers. 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30-11.45, 12.45-14.15 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf. Ola Helt (M) Josef Zetterberg (M) ers. för Thomas Elin Rydberg (S), 2:e vice ordf. Bo

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-12-02 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 11 december 2014 klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2014-04-01 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-02-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen 16 februari 2012, kl 09:00, lunch 11.30-12.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2013-12-03 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 12 december 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2015-01-13 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Kv Hoven, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-04-11 Kommunstyrelsen Tid: Tisdagen den 19 april 2011, klockan 09.00 Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-22 Au 83 Ks/ 2014-0523 Remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt om förslag

Läs mer

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenutmaningar i närtid Vattenverksamhetsutredningen Avgiftssystem för vattenprovtagning Samråd vattenförvaltningen 2015-2021 Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2013-05-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 maj 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-20 Handläggare: Cecilia Rivard Telefon: 08-508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-06-11

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-08-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 augusti 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-01-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 januari 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Edsbyn & Alfta Ovanåkers kommun

Edsbyn & Alfta Ovanåkers kommun Edsbyn & Alfta Samhällsbyggnadsförvaltningen Pär Lundagårds, Miljöinspektör 0271-57040 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-23 1 (3) Länssiyrelsen Härnösand Ink. 2015-05- 04 Dnr. Länsstyrelsen Västernorrlands län

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2016-03-08 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 17 mars 2016, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-15 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30 16.15 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordf.

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2014-02-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 februari 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2016-04-05 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 14 april 2016, klockan 08.30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE Cecilia Engman, 2015-04-30 Vårt Dnr: 2015-00537 Ert dnr: 537-9859-2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-13 FALKENBERG 317 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2011-08-23 Tid: Måndag den 29 augusti 2011, kl. 13.30 Plats: Sammanträdesrummet i kommunhuset Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Bergtäktsetablering

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för hållbart samhälle NHS 110 Sammanträdesdatum 2014-12-10 1/2 NHS/2014:63-432 Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 Förslag till beslut Nämnden för hållbart samhälle beslutar

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09. JÖNKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 08.30 12.00, 13.15 15.25 Beslutande Anders Jörgensson (M), ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné (M) Astrid Löfdahl (KD), 1:e vice ordf. Bengt Marklund

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2016-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer