Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(15) Anna Blomqvist överläkare Arbets- och miljömedicinska mottagningen Datum Diarienummer Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011 Sammanfattning och analys Huvuduppgifter för arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicinen har en lång tradition att föra dialog om frågor ute på arbetsplatser och med myndigheter. Genom att vara offentligt finansierad, är en oberoende utifrån kommande instans som kan träda in om det har uppkommit förtroendekonflikter gällande hälsorisker. Vi har en vana att föra dialog med Arbetsmiljöverket när det gäller uppmärksammande av nya hälsorisker och behov av förändringar ute på arbetsplatser. Verksamheten bedrivs i samverkan med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund, vilket är finansierat med abonnemangsavtal. Huvuduppgifterna är följande: Utreda om det finns samband mellan symtom/sjukdom och miljöfaktorer och föreslå förebyggande åtgärder och behandling åt patienter i Region Halland så att deras hälsotillstånd förbättras. Utreda om riskfylld exponering och/eller "översjuklighet" föreligger, föreslå förebyggande åtgärder och följa upp exponerade personer/grupper så att arbetsrelaterad ohälsa förhindras. Göra riskbedömningar, informera och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för individer och grupper i befolkningen så att miljörelaterad ohälsa och/eller obefogad oro undviks. Samverka med företag, organisationer, institutioner och myndigheter för att åstadkomma goda arbetsförhållanden och utveckling i arbetslivet så att de förvärvsarbetandes hälsa och välbefinnande befrämjas. Informera och utbilda intressenter så att de skall få ökad kunskap och bättre underlag vid utredning av miljö- och hälsofrågor och inför beslut om förebyggande åtgärder.

2 2(15) Under 2011 har Arbets- och Miljömedicinska Mottagningen i Halmstad, Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund för Hallands räkning: Dagligen besvarat frågor angående hälsa och miljö från hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer, lokala myndigheter, media eller privatpersoner. Undersökt och/eller specialistbedömt ett 70-tal patienter. Genomfört ett 10-tal större arbetsplatsutredningar Medverkat vid utbildningar i länet. Samverkat vid sammanställning av data i olika projekt. Ett 10-tal miljömedicinska utredningar, riskbedömningar och information till berörda har genomförts vid AMM i Halmstad, VMC i Göteborg och AMM i Lund. Verksamhetsvolymer Den individanknutna verksamheten vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen indelas i bedömning av patienter på mottagningen och uppföljande telefonsamtal. Det förekommer en förhållandevis stor mängd telefonsamtal till läkare och yrkeshygieniker både i Halmstad, Lund och Göteborg, varav en viss andel kräver c:a en halv dags arbete för att besvaras., vilka journalföres, men inte registreras i statistik. 63 remisser gällande enskilda patienter har inkommit Det förekommer att remisser har returnerats och hänvisats till annan klinik samt att remisser har sambandsbedömts och besvarats på befintliga handlingar. 57 patienter, varav 7 återbesök, har undersökts på mottagningen. Därutöver har ett flertal längre telefonsamtal hållits med en patient som inte har varit beredd att låta sig undersökas på sjukhuset. En patient har undersökts av ergonom vid AMM i Göteborg. Femtiotvå patienter är färdigutredda med diagnos-sambandsbedömning under året. Arbetsplatsbesök/exponeringsutredningar har utförts av Yrkeshygieniker/ergonom från universitetsklinik i Göteborg och Lund eftersom denna kompetens saknas vid mottagningen i Halland. Yrkeshygieniker från Lund har själv eller tillsammans med mottagningens läkare gjort ett eller flera arbetsplatsbesök och/eller hembesök hos 13 patienter. Exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök har genomförts i fem fall. Yrkeshygieniska mätningar har gjorts i sex fall. Det har bl a gällt skattning av bullersituation i en bostad med näraliggande vindkraftverk, formaldehydmätning på laboratorium, mätning av luftomsättning på kontor och i privatbostad. Utredningen av bullerexponeringen från vindkraftverken har krävt ett flertal överläggningar med bl.a. KTH i Stockholm. Tre patienter stod på väntelista till 2011.

3 3(15) Ett mindre antal remisser och patientutredningar har genomförts vid Universitetsklinikerna i Göteborg och Lund. Detta gäller patienter, som enligt eget önskemål, t ex av geografiska skäl önskar åka till regionklinikerna. Det registrerades 11 remisser från Halland vid AMM i Göteborg under året. Arbetsplatsbesök av läkare och yrkeshygieniker med en omfattande exponeringsutredning har utförts i ett fall. Fyra nybesök och två återbesök registrerades i Lund under året. Det innebär ett problem för registreringen av verksamhetens volym att telefonsamtal med patienterna inte registreras eftersom de kan ta lång tid i anspråk och ofta ersätter återbesök. Se tabell 1-7 Appendix! Tillgänglighet Det råder fri tillgänglighet till mottagningens medarbetare på telefon. Sekreterarexpeditionen är i regel bemannad på kontorstid och svarar för telefonpassningen. Det råder inte remisstvång i Region Halland. Remiss är dock önskvärd innehållande medicinsk diagnos och frågeställning för möjlighet till återkoppling till medicinsk befattningshavare. Väntetiden till mottagningen har hållits inom vårdgarantitiden 3 månader. Besök kan i regel erbjudas inom den närmaste månaden. Vid behov av akut hjälp, t ex vid förfrågning om graviditet, finns hänvändelse till jourhavande läkare och yrkeshygieniker vid AMM i Göteborg och Lund. Ekonomi Se särskild rapport. Personal Mottagningen i Halmstad bemannas av en överläkare och en sekreterare. Övrig kompetens inhämtas från AMM i Göteborg och Lund genom abonnemangsavtal. Tidsåtgång för yrkeshygieniker, ergonom och psykolog vid regionklinikerna för patientanknutet arbete i Halland beräknas till c:a 100 dagar för klinikerna tillsammans. Det finns en överenskommelse med AMM i Göteborg och Lund för support vid semester eller annan längre ledighet för ordinarie befattningshavare, så att vårdgarantitiden kan hållas. Medicinska resultat/kvalitet Patientmottagningen Patientverksamheten syftar till att besvara frågeställningarna i inkommande förfrågningar och remisser samt att genom rådgivning ge patienten hjälp att lösa sina arbets- eller

4 4(15) miljömedicinska problem. Mottagningen har också en rapporterande funktion till Arbetsmiljöverket, så att nya eller väsentliga arbets- eller miljömedicinska problem snabbt uppmärksammas. Patientmottagningen för hela länet är förlagd till Medicinmottagningen vid Länssjukhuset i Halmstad. För att uppnå god kvalitet vid sambandsbedömningarna inhämtas objektivt exponeringsunderlag genom yrkeshygienisk eller ergonomisk utredning. Yrkeshygieniker i Lund har genomfört patientutredningar inkluderande ett eller flera arbetsplatsbesök och exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök enligt ovan. Yrkeshygieniska mätningar har huvudsakligen varit integrerade i patientutredningar, se ovan. Utredning av lösningsmedelsskador och utmattningssyndrom görs av neuropsykolog vid regionklinikerna. Vid behov kan också kuratorskontakt andlitas vid AMM i Lund. Patientarbetet innebär ofta rådgivning beträffande rehabilitering och omskolning med syfte att avsluta eventuell sjukskrivning på sikt. Det handlar också om att bistå patienten med att eventuellt söka hjälp för att bearbeta den personliga kris som kan ha uppstått. Vid regionklinikerna utförs dessa arbetsuppgifter av kuratorer. Eftersom det är opraktiskt att patienten ska resa till regionkliniken, faller detta ofta inom ramen för mottagningens läkares verksamhet. I ett betydande antal fall finner man svagt - osannolikt medicinskt samband mellan sjukdom och yrkesexponering. Det innebär då att man måste förklara detta för patienten på ett sätt, så att denne kan gå vidare och om möjligt undvika en rättshaveristisk utveckling. Det har uppmärksammats att patienter som varit med om en svagströmsolycka kan drabbas av neuromuskulära resttillstånd, samt resttillstånd av det psykiska traumat. Det har införts en rutin att de patienter som har undersökts på akutmottagningen erbjuds ett återbesök vid AMM, vilket har upplevts som positivt. Två anmälningar till Arbetsmiljöverket enl 11 MKA har författats. Rådgivning och telefonkonsultationer Uppföljning av enskilda patientärenden är regelbundet förekommande. Ett stort antal förfrågningar på telefon, brev eller e-post från hälso- och sjukvårdspersonal både inom och utom länet, företagshälsovård, arbetsgivare, lokala myndigheter, media eller privatpersoner har besvarats av läkare och yrkeshygieniker. Frågeställningarna från hälsooch sjukvård har i merparten gällt rådgivning beträffande medicinska utredningar och exponeringsutredningar, samt frågor om tillämpning av gällande arbetsmiljölagstiftning. Allmänhetens frågor har gällt både yrkesmedicinska och miljömedicinska frågeställningar. Ingen av frågeställningarna har krävt mer än en halv dags arbete för att besvara. Kvalitet Majoriteten av de medicinska frågeställningar som under året utretts och färdigbedömts på mottagningen har rört luftvägssymtom, överkänslighet i övre och nedre luftvägar samt (Tabell 5 och 6). I majoriteten av fall är exponeringssituationen knuten till arbetsmiljön (Tabell 4).

5 5(15) I drygt hälften av fallen har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Den numerära volymen av patientbesök kan tyckas låg. Tidsåtgången per patientutredning är dock hög och kan omfatta från en halv dags till i sällsynta fall en veckas effektiv arbetstid. De yrkesmedicinska frågeställningarna och sambandsbedömningarna kännetecknas av en ökande komplexitet dels till följd av snabba förändringar i arbetslivets villkor men också till följd av förändringar i tillämplig lagstiftning. Utlåtandena måste vara väl underbyggda och helst med vetenskapliga referenser. Exponeringsutredning med arbetsplatsbesök, ergonomisk utredning och psykometrisk testning ingår också i tillämpliga fall. Kvaliteten i utredning och medicinsk sambandsbedömning säkras fortlöpande genom presentation av fall från hela Halland vid patientkonferenser vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg. De utredningsprogram och processindikatorer, som tagits fram vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Göteborg tillämpas också i Halmstad. Mottagningarnas läkare deltar i den nationella kvalitetssäkringsgruppens arbete. Utveckling av verksamheten sker fortlöpande genom samverkan med Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och i Lund. Läkare deltar vid läkarmöten, läkarhygienikermöten, utvecklingsdagar och seminarier som är av nytta för verksamheten. Patienter med miljökänslighet, där psykologiska betingningsmekanismer kan misstänkas spela roll, har enligt avtal tidigare remitterats för bedömning om indikation föreligger för kognitivt inriktad psykoterapi med s.k. Dagmarmedel. Vad gäller terapi hos denna patientgrupp är rekommendationerna från psykiatrin numera att terapi i första hand utförs av terapeut knuten till primärvården. Om detta inte är möjligt är det primärvårdens uppgift att remittera till psykiatrin. I undantagsfall kan remiss ställas direkt till psykiatrin, t ex patienter med diagnosen attribueringssyndrom. Ett flertal anmälningar till Arbetsmiljöverket från AMM:s mottagning i Halland, liksom från övriga landet gällande skador vid arbete med vibrerande verktyg och bristande lagstadgade hälsokontroller av dessa yrkesgrupper, har medfört att Arbetsmiljöverket under 2012 kommer att genomföra en riktad tillsynskampanj.

6 6(15) Miljömedicin Verksamheten utförs huvudsakligen av Arbets- och Miljömedicinska kliniken och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC), Göteborg, samt Miljömedicinska sektionen Elektromagnetiska fält AMM har besvarat enstaka frågor från allmänheten gällande risker med mobiltelefoni, trådlösa datornätverk i skolor och strålning från mobiltelefonmaster. Mottagningens läkare deltar i ett nationellt nätverk med syfte att följa aktuell kunskapsfront och verka för ett bra omhändertagande av de patienter som upplever sig störda av elektromagnetiska fält. Regional support till länet erhålls huvudsakligen från AMM i Göteborg. Läkare, psykolog och yrkeshygieniker från VMC i Göteborg, har vid ett möte med ledningen för skolförvaltningen i Varberg, besvarat förfrågan beträffande hälsorisker vid installation av trådlösa datornätverk. Bullerstörningar från vindkraftverk. Miljöstörningar från vindkraftverk har blivit ett tilltagande problem i takt med pågående utbyggnad. Handläggning av denna problematik i länet sker i samverkan med VMC i Göteborg, där det finns god kompetens vad gäller akustiker. En omfattande patientutredning med anledning av denna problematik pågår. Yrkeshygieniker har därvid genomfört en kartläggning av bullersituationen i patientens bostad. Läkare och yrkeshygieniker från Halmstad, Lund och Göteborg har närvarat vid tre utbildningstillfällen. AMM:s läkare har närvarat vid en informationsdag i Halmstad, arrangerad av Nätverket för vindkraftsbruk. Informationsdagen var riktad till tjänstemän, politiker, representanter från vindkraftverksindustrin och allmänheten. Arbetet med Riksdagens Miljömål Säker strålmiljö Broschyren Smart i solen har reviderats tillsammans med hudmottagningen och distribuerats i länet. Mottagningens läkare och yrkeshygieniker från AMM i Lund deltar fortlöpande i ett nationellt kompetensnätverk gällande besvär relaterade till elektromagnetiska fält. Ett handlingsprogram för patientutredningar finns vid vår mottagning. Arbets- och miljömedicinska mottagningen utför riskbedömningar och för en dialog med patientföreningen och med privatpersoner som har besvär av elektromagnetiska fält men som inte är patienter på mottagningen.

7 7(15) God bebyggd miljö Broschyren Ohälsobesvär av inomhusmiljön distribueras fortlöpande. En sammanfattning av kunskapsläget och bakgrunden till olika rekommendationer om avstånd mellan hästhållning och bebyggelse finns i broschyren Häst i tätort. Följande ärenden har under året handlagts vid Västra Götalands Miljömedicinska Centrum. 2011:17 trådlöst nätverk i skolor, Varbergs kommun 2011:33 bly i kranvatten, Varbergs kommun 2011:38 lågfrekvent ljud från vindkraftverk, Länsstyrelsen Halland 2011:47 hälsokontroller på kärnkraftverk, Previa 2011:98 vindkraft och ljud, informationsdag 1 dec Halmstad :100 kolofoniumallergi, företagshälsovården, Södra Cell, Värö 2011:105 svartmögel i badrum, privatperson, Falkenberg 2011:107 luftvägsbesvär från arbete i simhall, Kungsbacka 2011:121 oro för inläckage av bilavgaser i bostäder, privatperson, Varberg 2011:122 radonhalter i frisörskola, Varberg 2011:124 fukt och mögel i fasad, Kungsbacka 2011:125 förskola vid nedlagd bensinstation, Kungsbacka kommun Forsknings- och utvecklingsprojekt Manus till den vetenskapliga publikationen rörande allergier mot sockerbetspollen är klart men ej publicerat. UV-exponering hos livräddare och odlare av sockerbetsfrö. I samarbete Institutionen för Biovetenskaper vid KI, genomförde läkare och BMA från Halmstad datainsamling av UV-exponeringen med dosimeter och analys av Tymindimerer i urinprov hos livräddare på Tylösands livräddarstation Den statistiska bearbetningen pågår tillsammans med professor Lars Barregård och statistiker vid VMC Göteborg. Artikel till vetenskaplig tidskrift är under utarbetande. Studien stöds med medel från Statens Strålskyddsinstitut och från Landstinget Hallands Vetenskapliga råd. Komplikationer efter svagströmsolyckor. Kliniska iakttagelser har gjorts vid ett flertal av landets arbets- och miljömedicinska kliniker, att personer kan utveckla oförklarliga neuromuskulära symtom i efterförloppet av olyckor med genomgång av lågspänningsström. Problematiken har också uppmärksammats i de övriga nordiska länderna. Arbetsmiljöverket har involverats. Forskningsanslag har beviljats till mottagningens läkare från Vetenskapliga Rådet Region Halland, samt från FAS till hela forskargruppen. Arbetsgruppen har haft 2 sammanträden under 2011 och en enkät är under utarbetande.

8 8(15) Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie inom vård och skola. Ergonomisektionen vid AMM i Lund har intervjuat och undersökt 89 personer på Centraloperation i Halmstad och 60 personer på Östergårdsskolan i Halmstad i ett projekt som kartlägger psykosociala faktorer och hälsa inom vård och skola. Informations-/utbildningstillfällen. Ett undervisningstillfälle med presentation av Arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Halland och aktuella frågeställningar för AT-läkarna i Halmstad. Medverkan vid intern utbildning på Medicinkliniken vid fem tillfällen. Yrkeshygieniker i Lund har tillsammans med AMM:s läkare genomfört en föreläsning för högskolestudenter i Halmstad om Arbets- och miljömedicinsk verksamhet. AMM:s läkare har tillsammans med läkare vid VMC i Göteborg medverkat vid ett möte med handläggare vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD), samt vid en hälsoskyddsdag vid Länsstyrelsen, riktad till länets miljö- och hälsoskyddsinpektörer. Utöver presentationen av VMC hade presentationen fokus bl a på tätortsnära hästhållning, inomhusklimatproblematik och nagelterapeuters arbetsmiljö. En av slutsatserna från denna dag blev att kontakter ska tas för att få till stånd ett samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och Arbetsmiljöverkets inspektörer. VMC i Göteborg har anordnat en utbildningsdag om inomhusklimatfrågor där även kommunala befattnningshavare från Halland deltog. Miljömedicinskt möte arrangerades av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11. Mötet berörde bl a frågor om störningar av vindkraftverksbuller. Mötet besöktes också av handläggare vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Informationsmaterial/interna rapporter Häst i tätort Ohälsobesvär i inomhusmiljö Smart i solen Vad väljer du? Hitta din motivering till att sluta röka/aldrig börja röka. De kostnadsfria publikationerna AMM-journalen och Bulletinen utkommer 4 gånger per år från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg resp Lund och innehåller reportage om aktuella frågor inom verksamhetsområdena. De distribueras till intressenter runt om i länet.

9 9(15) Möten, kongresser, konferenser, egen utbildning och verksamhetsutveckling Svensk Arbets- och miljömedicinsk förenings Vårmöte Örebro. Läkemedelskommitténs utbildningsdagar: Risker med UV-strålning från solen. AMM:s läkare och personal från bägge regionklinikerna har bevistat tre möten/seminarier: Buller i blåsvärder Lunds Universitet Miljömedicinskt möte arrangerat av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11 samt en stuieddag inriktat på vindkraftversbuller arrangerat av Nätverket för vindkraftsbruk. Dessa studiedagar besöktes också av handläggare vid miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Mottagningens läkare ingår som en av Landstinget Hallands representanter i Arbets- och miljömedicinskt Råd för Södra Sjukvårdsregionen, samt i Rådet för Arbetsliv och Hälsa i Västra Götalandsregionen. Dessa råd har sammanträtt 2-4 gånger/år och syftar till att göra de arbets- och miljömedicinska frågorna tydliga inom respektive landsting och aktörer i arbetslivet och verka för återkoppling mellan regionklinikerna och landstingen resp arbetslivets aktörer. Framtiden Vi noterade i likhet med landets regionkliniker en minskad frekvens av inkomna remisser och förfrågningar föregående år. Det var fr.a. remisser från Försäkringskassan, som hade upphört att inkomma, till följd av en omorganisation till regionala arbetsskadecentra, som utreder sambandsfrågorna själva. Den allmänna trenden från föregående år är istället att ett ökande antal remisser gäller överklagningsärenden till förvaltningsdomstolarna, där en yrkesmedicinsk utredning och medicinsk sambandsbedömning har saknats. Remissinflödet tycks nu ha stabiliserats på en nivå omkring 60 st. Deltagandet vid AT-undervisningen syftar också till att göra AMM:s verksamhet känd i länet. Det finns också en tendens till inflöde av remisser från yngre läkare som fått kännedom om verksamheten antingen vid AT-utbildningen eller vid tjänstgöring på medicinkliniken. Övervägande delen av remissinfödet kommer från den södra länsdelen. Antagligen beror detta på att AMM:s verksamhet i Halmstad av geografiska skäl är med känd där. Ett antal remisser har också ställts direkt till AMM i Göteborg och därefter vidarebefordrats till Halmstad. De remisser som har ställts direkt till Halmstad från norra regiondelen, har huvudsakligen kommit från kolleger som har personlig kännedom om verksamheten i Halmstad. Information till den norra länsdelen bör således fortsättningsvis vara ett prioriterat område. Denna fråga bör lyftas till verksamhetsområdeschefsnivå, vilken omfattar både sjukhusen i Varberg och Halmstad. Arbets- och Miljömedicinska mottagningen och Hudmottagningen har under ett antal år arbetat fram en modell för genomförande av kampanjerna Sola Smart riktat till skolungdom och semestrande Hallänningar med syfte att förebygga skador av intensivt solande. Arbetet har nu lämnats över till andra aktörer. Vår framtida planering är en inriktning till bl.a. media för att på så sätt nå ut till en större andel av befolkningen. Det är nu huvudsakligen läkare vid Hudmottagningen som står för informationen till massmedia,

10 10(15) eftersom UV-inducerad hudcancer huvudsakligen handläggs i deras verksamhetsområde. AMM medverkar fortlöpande vid uppdatering men tryckning och distribution av det informationsblad, som har tagits fram av de bägge mottagningarna, sköts centralt i Region Halland. AMM:s framtida lokalisering. Arbets- och miljömedicinska mottagningen i Halmstad har verkat som en sammanhållande faktor för den regionala supporten från AMM i Lund och Göteborg. Med den trend att den arbets- och miljömedicinska verksamheten lokaliseras till regionklinik, kommer det troligtvis inte att kunna rekrytera efterträdare då nuvarande befattningshavare om några år går i pension. Därför har frågan om verksamhetens framtida utformning och lokalisation redan nu lyfts och kommer att utredas under 2012.

11 11(15) Appendix Tabell 1. Inkomna remisser Inkomna remisser Återremitterade/avbokade Vidarebefordrade ? Läkarbesök (inkl återbesök och egenremiss) Enbart hem/arbetsplatsbesök Spirometrier av BMA Bedömt på befintliga handlingar/telefonsamtal med patienten. Övriga konsultationer 11 Väntelista till påföljande år Tabell 2. Remissinstansernas fördelning (*för de patienter som färdigbedömts) Instans 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* Företagshälsovård Primärvård, offentlig och privat Sluten vård Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket AFA Egen remiss Fackförening Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Av oss erbjuden utredning Summa Tabell 3. Kommuntillhörighet, färdigbedömda patienter Kommun Halmstad Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Utomläns

12 12(15) Tabell 4. Exponeringssituation (färdigbedömda patienter) Exponeringssituation Arbetsmiljö Miljö (ej arbetsmiljö) Livsstil 1 Tabell 5 Medicinska frågeställningar hos patienter som bedömts under året (flera diagnoser kan förekomma på samma patient) Medicinska frågeställningar Överkänslighetssymtom från övre luftvägar och ögon Överkänslighetssymtom från nedre luftvägar inkl heshet och halsont Andningsbesvär, bronkit, hosta, hyperventilation Alveolit, interstitiell pneumoni Lungfibros, pleuraplack KOL 1 Feberreaktioner 2 Anafylaxi 2 Obstruktivt sömnapnésyndrom 2 Sjukdomar/symtom i centrala och perifera nervsystemet Huvudvärk 1 Kronisk toxisk encefalopati Lösningsmedelsintolerans, parosmi, akut intoxikation Psykiska besvär 1 1 Utmattnings- och stress-syndrom Asteni, trötthet 3 Leverpåverkan Besvär från rörelseorganen, rygg, nacke o extremiteter, myalgi Besvär från cirkulationsorganen (hypertoni, syncope, hjärtinfarkt) 2 1 Bukbesvär 1 Vibrationsskadesyndrom

13 13(15) Köldskada 1 2 Elskada 1 1 Mb Raynaud Malignitet (näsa, Hodgkins lymfom, 2 Mb Waldenström, Plasmocytom, Myelom, hjärntumör, lungcancer, mesotheliom) Njursjukdomar (nefrit) Symtom/sjukdomar i hud inkl klåda * Ögonsjukdomar (Glaskroppsavlossning, opticusinfarkt, katarakt, iridocyklit) Tinnitus 2 Yrsel 4 Tandsjukdomar 2 Graviditetsrådgivning 1 1 Menstruationsrubbning 1 Övervikt, diabetes 1 1 Hälsokontroll och undersökning med normala fynd Graviditetsrådgivning 1 Förhöjt blodbly 1 4 *1 fall den sällsynta sjukdomen CREST Tabell 6. Exponeringar hos patienter som utretts på mottagningen och färdigbedömts under året (flera exponeringar kan förekomma på samma patient) Exponering Isocyanater, inkl bilplåtarbete Cyanoakrylat 1 1 Gummiindustri Verkstadsindustri Järn/stålverk 1 Svetsrök, inkl. rostfritt Lödrök Industrilackering Screentryck 1 Plastarbete, -damm, -pyrolysrök Silikoner 2 1 Lösningsmedel, inkl flygbränsle, byggnadsmålning, golvläggning, kemtvätt, avfettning

14 14(15) Kylskåpsdefragmentering, avfallsarbete Frisörsalong Handhållna vibrationer Helkroppsvibrationer 1 1 Muskelbelastningar Kyla 1 2 Buller, infraljud 3 Elektromagnetiska fält 3 Elektricitet 2 1 Asbest Akrylamid 1 Krom/nickel 3 Kvicksilver 2 Tvättmedel 2 Motoravgaser, bilverkstad 2 2 Retande gaser, brandrök Damm oorganiskt/organiskt 1/3 3 4 Trädamm 2 1 Betongdamm 2 1 Handelsträdgård/florist 1 1 Lantbruk Psykosocial arbetsmiljö: arbetstider, arbetsinnehåll, social isolering, samarbetsförhållanden Inomhusklimat, kontorsmiljö Bildskärmsarbete 1 Tandvård 1 Hemmiljö Övrigt, färgframställning, textil, trähantering, bly, tetraetylbly, glasfiberdamm, mjöldamm, m.m fenol, anestesigaser, keramiker Utemiljö 1

15 15(15) I övervägande andelen fall har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas också de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Tabell 7 Medicinsk sambandsbedömning Grad av samband Sannolikt samband, med adekvat tidsrelation till exponering och som inte rimligen kan förklaras av annan sjukdom eller annan exponering Möjligt samband med adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Osannolikt samband med en mindre adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Ej bedömbart samband, där information om diagnos eller exponering är otillräcklig eller motsägelsefull Ej applicerbart där manifesterad sjukdom eller symtom har saknats

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar. StressOff steg 1, 2 och 3

Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar. StressOff steg 1, 2 och 3 1 Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar StressOff steg 1, 2 och 3 Eva-Britt Hult Carl-Göran Ohlson 2005 Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Stressforum

Läs mer

INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6

INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 PATIENTNÄMNDENS UPPDRAG... 4 ÄRENDEHANTERING... 5 ÅTERRAPPORTERING... 6 STÖDPERSONSVERKSAMHET... 6 PATIENTNÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 2014... 6 SAMVERKAN... 7 AKTIVITETER

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI GENOMLYSNING AV DALARNAS VUXENPSYKIATRI 2005-09-07 Kristina Lange Carlsson Innehåll 1 Uppdraget..3 1.1 Bakgrund..3 1.2 Innehåll.3 2 Genomlysningen...4 2.1 Styrgrupp..4 2.2 Facklig samverkansgrupp.4 2.3

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling

Hälso- och sjukvård. Aktuell utveckling Hälso- och sjukvård Sammanfattande iakttagelser Medellivslängden och överlevnaden i de stora folksjukdomarna som cancer och hjärt- och kärlsjukdom fortsätter att öka. Däremot minskar inte de sociala skillnaderna

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Fyra år med Mitt Hjärta

Fyra år med Mitt Hjärta Fyra år med Mitt Hjärta En rapport från verksamheten mars 2004 mars 2008 Specialistmottagning hjärt- och kärlsjukdomar Innehållsförteckning Mitt hjärta fyra år 4 Kort historik 6 Kranskärlsröntgen 8 Den

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Gäller både Sveriges Kommuner och Landstings respektive landstingens/regionernas insatser Period 2007-2008 Sveriges Kommuner

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer