Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(15) Anna Blomqvist överläkare Arbets- och miljömedicinska mottagningen Datum Diarienummer Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011 Sammanfattning och analys Huvuduppgifter för arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicinen har en lång tradition att föra dialog om frågor ute på arbetsplatser och med myndigheter. Genom att vara offentligt finansierad, är en oberoende utifrån kommande instans som kan träda in om det har uppkommit förtroendekonflikter gällande hälsorisker. Vi har en vana att föra dialog med Arbetsmiljöverket när det gäller uppmärksammande av nya hälsorisker och behov av förändringar ute på arbetsplatser. Verksamheten bedrivs i samverkan med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund, vilket är finansierat med abonnemangsavtal. Huvuduppgifterna är följande: Utreda om det finns samband mellan symtom/sjukdom och miljöfaktorer och föreslå förebyggande åtgärder och behandling åt patienter i Region Halland så att deras hälsotillstånd förbättras. Utreda om riskfylld exponering och/eller "översjuklighet" föreligger, föreslå förebyggande åtgärder och följa upp exponerade personer/grupper så att arbetsrelaterad ohälsa förhindras. Göra riskbedömningar, informera och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för individer och grupper i befolkningen så att miljörelaterad ohälsa och/eller obefogad oro undviks. Samverka med företag, organisationer, institutioner och myndigheter för att åstadkomma goda arbetsförhållanden och utveckling i arbetslivet så att de förvärvsarbetandes hälsa och välbefinnande befrämjas. Informera och utbilda intressenter så att de skall få ökad kunskap och bättre underlag vid utredning av miljö- och hälsofrågor och inför beslut om förebyggande åtgärder.

2 2(15) Under 2011 har Arbets- och Miljömedicinska Mottagningen i Halmstad, Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund för Hallands räkning: Dagligen besvarat frågor angående hälsa och miljö från hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer, lokala myndigheter, media eller privatpersoner. Undersökt och/eller specialistbedömt ett 70-tal patienter. Genomfört ett 10-tal större arbetsplatsutredningar Medverkat vid utbildningar i länet. Samverkat vid sammanställning av data i olika projekt. Ett 10-tal miljömedicinska utredningar, riskbedömningar och information till berörda har genomförts vid AMM i Halmstad, VMC i Göteborg och AMM i Lund. Verksamhetsvolymer Den individanknutna verksamheten vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen indelas i bedömning av patienter på mottagningen och uppföljande telefonsamtal. Det förekommer en förhållandevis stor mängd telefonsamtal till läkare och yrkeshygieniker både i Halmstad, Lund och Göteborg, varav en viss andel kräver c:a en halv dags arbete för att besvaras., vilka journalföres, men inte registreras i statistik. 63 remisser gällande enskilda patienter har inkommit Det förekommer att remisser har returnerats och hänvisats till annan klinik samt att remisser har sambandsbedömts och besvarats på befintliga handlingar. 57 patienter, varav 7 återbesök, har undersökts på mottagningen. Därutöver har ett flertal längre telefonsamtal hållits med en patient som inte har varit beredd att låta sig undersökas på sjukhuset. En patient har undersökts av ergonom vid AMM i Göteborg. Femtiotvå patienter är färdigutredda med diagnos-sambandsbedömning under året. Arbetsplatsbesök/exponeringsutredningar har utförts av Yrkeshygieniker/ergonom från universitetsklinik i Göteborg och Lund eftersom denna kompetens saknas vid mottagningen i Halland. Yrkeshygieniker från Lund har själv eller tillsammans med mottagningens läkare gjort ett eller flera arbetsplatsbesök och/eller hembesök hos 13 patienter. Exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök har genomförts i fem fall. Yrkeshygieniska mätningar har gjorts i sex fall. Det har bl a gällt skattning av bullersituation i en bostad med näraliggande vindkraftverk, formaldehydmätning på laboratorium, mätning av luftomsättning på kontor och i privatbostad. Utredningen av bullerexponeringen från vindkraftverken har krävt ett flertal överläggningar med bl.a. KTH i Stockholm. Tre patienter stod på väntelista till 2011.

3 3(15) Ett mindre antal remisser och patientutredningar har genomförts vid Universitetsklinikerna i Göteborg och Lund. Detta gäller patienter, som enligt eget önskemål, t ex av geografiska skäl önskar åka till regionklinikerna. Det registrerades 11 remisser från Halland vid AMM i Göteborg under året. Arbetsplatsbesök av läkare och yrkeshygieniker med en omfattande exponeringsutredning har utförts i ett fall. Fyra nybesök och två återbesök registrerades i Lund under året. Det innebär ett problem för registreringen av verksamhetens volym att telefonsamtal med patienterna inte registreras eftersom de kan ta lång tid i anspråk och ofta ersätter återbesök. Se tabell 1-7 Appendix! Tillgänglighet Det råder fri tillgänglighet till mottagningens medarbetare på telefon. Sekreterarexpeditionen är i regel bemannad på kontorstid och svarar för telefonpassningen. Det råder inte remisstvång i Region Halland. Remiss är dock önskvärd innehållande medicinsk diagnos och frågeställning för möjlighet till återkoppling till medicinsk befattningshavare. Väntetiden till mottagningen har hållits inom vårdgarantitiden 3 månader. Besök kan i regel erbjudas inom den närmaste månaden. Vid behov av akut hjälp, t ex vid förfrågning om graviditet, finns hänvändelse till jourhavande läkare och yrkeshygieniker vid AMM i Göteborg och Lund. Ekonomi Se särskild rapport. Personal Mottagningen i Halmstad bemannas av en överläkare och en sekreterare. Övrig kompetens inhämtas från AMM i Göteborg och Lund genom abonnemangsavtal. Tidsåtgång för yrkeshygieniker, ergonom och psykolog vid regionklinikerna för patientanknutet arbete i Halland beräknas till c:a 100 dagar för klinikerna tillsammans. Det finns en överenskommelse med AMM i Göteborg och Lund för support vid semester eller annan längre ledighet för ordinarie befattningshavare, så att vårdgarantitiden kan hållas. Medicinska resultat/kvalitet Patientmottagningen Patientverksamheten syftar till att besvara frågeställningarna i inkommande förfrågningar och remisser samt att genom rådgivning ge patienten hjälp att lösa sina arbets- eller

4 4(15) miljömedicinska problem. Mottagningen har också en rapporterande funktion till Arbetsmiljöverket, så att nya eller väsentliga arbets- eller miljömedicinska problem snabbt uppmärksammas. Patientmottagningen för hela länet är förlagd till Medicinmottagningen vid Länssjukhuset i Halmstad. För att uppnå god kvalitet vid sambandsbedömningarna inhämtas objektivt exponeringsunderlag genom yrkeshygienisk eller ergonomisk utredning. Yrkeshygieniker i Lund har genomfört patientutredningar inkluderande ett eller flera arbetsplatsbesök och exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök enligt ovan. Yrkeshygieniska mätningar har huvudsakligen varit integrerade i patientutredningar, se ovan. Utredning av lösningsmedelsskador och utmattningssyndrom görs av neuropsykolog vid regionklinikerna. Vid behov kan också kuratorskontakt andlitas vid AMM i Lund. Patientarbetet innebär ofta rådgivning beträffande rehabilitering och omskolning med syfte att avsluta eventuell sjukskrivning på sikt. Det handlar också om att bistå patienten med att eventuellt söka hjälp för att bearbeta den personliga kris som kan ha uppstått. Vid regionklinikerna utförs dessa arbetsuppgifter av kuratorer. Eftersom det är opraktiskt att patienten ska resa till regionkliniken, faller detta ofta inom ramen för mottagningens läkares verksamhet. I ett betydande antal fall finner man svagt - osannolikt medicinskt samband mellan sjukdom och yrkesexponering. Det innebär då att man måste förklara detta för patienten på ett sätt, så att denne kan gå vidare och om möjligt undvika en rättshaveristisk utveckling. Det har uppmärksammats att patienter som varit med om en svagströmsolycka kan drabbas av neuromuskulära resttillstånd, samt resttillstånd av det psykiska traumat. Det har införts en rutin att de patienter som har undersökts på akutmottagningen erbjuds ett återbesök vid AMM, vilket har upplevts som positivt. Två anmälningar till Arbetsmiljöverket enl 11 MKA har författats. Rådgivning och telefonkonsultationer Uppföljning av enskilda patientärenden är regelbundet förekommande. Ett stort antal förfrågningar på telefon, brev eller e-post från hälso- och sjukvårdspersonal både inom och utom länet, företagshälsovård, arbetsgivare, lokala myndigheter, media eller privatpersoner har besvarats av läkare och yrkeshygieniker. Frågeställningarna från hälsooch sjukvård har i merparten gällt rådgivning beträffande medicinska utredningar och exponeringsutredningar, samt frågor om tillämpning av gällande arbetsmiljölagstiftning. Allmänhetens frågor har gällt både yrkesmedicinska och miljömedicinska frågeställningar. Ingen av frågeställningarna har krävt mer än en halv dags arbete för att besvara. Kvalitet Majoriteten av de medicinska frågeställningar som under året utretts och färdigbedömts på mottagningen har rört luftvägssymtom, överkänslighet i övre och nedre luftvägar samt (Tabell 5 och 6). I majoriteten av fall är exponeringssituationen knuten till arbetsmiljön (Tabell 4).

5 5(15) I drygt hälften av fallen har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Den numerära volymen av patientbesök kan tyckas låg. Tidsåtgången per patientutredning är dock hög och kan omfatta från en halv dags till i sällsynta fall en veckas effektiv arbetstid. De yrkesmedicinska frågeställningarna och sambandsbedömningarna kännetecknas av en ökande komplexitet dels till följd av snabba förändringar i arbetslivets villkor men också till följd av förändringar i tillämplig lagstiftning. Utlåtandena måste vara väl underbyggda och helst med vetenskapliga referenser. Exponeringsutredning med arbetsplatsbesök, ergonomisk utredning och psykometrisk testning ingår också i tillämpliga fall. Kvaliteten i utredning och medicinsk sambandsbedömning säkras fortlöpande genom presentation av fall från hela Halland vid patientkonferenser vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg. De utredningsprogram och processindikatorer, som tagits fram vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Göteborg tillämpas också i Halmstad. Mottagningarnas läkare deltar i den nationella kvalitetssäkringsgruppens arbete. Utveckling av verksamheten sker fortlöpande genom samverkan med Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och i Lund. Läkare deltar vid läkarmöten, läkarhygienikermöten, utvecklingsdagar och seminarier som är av nytta för verksamheten. Patienter med miljökänslighet, där psykologiska betingningsmekanismer kan misstänkas spela roll, har enligt avtal tidigare remitterats för bedömning om indikation föreligger för kognitivt inriktad psykoterapi med s.k. Dagmarmedel. Vad gäller terapi hos denna patientgrupp är rekommendationerna från psykiatrin numera att terapi i första hand utförs av terapeut knuten till primärvården. Om detta inte är möjligt är det primärvårdens uppgift att remittera till psykiatrin. I undantagsfall kan remiss ställas direkt till psykiatrin, t ex patienter med diagnosen attribueringssyndrom. Ett flertal anmälningar till Arbetsmiljöverket från AMM:s mottagning i Halland, liksom från övriga landet gällande skador vid arbete med vibrerande verktyg och bristande lagstadgade hälsokontroller av dessa yrkesgrupper, har medfört att Arbetsmiljöverket under 2012 kommer att genomföra en riktad tillsynskampanj.

6 6(15) Miljömedicin Verksamheten utförs huvudsakligen av Arbets- och Miljömedicinska kliniken och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC), Göteborg, samt Miljömedicinska sektionen Elektromagnetiska fält AMM har besvarat enstaka frågor från allmänheten gällande risker med mobiltelefoni, trådlösa datornätverk i skolor och strålning från mobiltelefonmaster. Mottagningens läkare deltar i ett nationellt nätverk med syfte att följa aktuell kunskapsfront och verka för ett bra omhändertagande av de patienter som upplever sig störda av elektromagnetiska fält. Regional support till länet erhålls huvudsakligen från AMM i Göteborg. Läkare, psykolog och yrkeshygieniker från VMC i Göteborg, har vid ett möte med ledningen för skolförvaltningen i Varberg, besvarat förfrågan beträffande hälsorisker vid installation av trådlösa datornätverk. Bullerstörningar från vindkraftverk. Miljöstörningar från vindkraftverk har blivit ett tilltagande problem i takt med pågående utbyggnad. Handläggning av denna problematik i länet sker i samverkan med VMC i Göteborg, där det finns god kompetens vad gäller akustiker. En omfattande patientutredning med anledning av denna problematik pågår. Yrkeshygieniker har därvid genomfört en kartläggning av bullersituationen i patientens bostad. Läkare och yrkeshygieniker från Halmstad, Lund och Göteborg har närvarat vid tre utbildningstillfällen. AMM:s läkare har närvarat vid en informationsdag i Halmstad, arrangerad av Nätverket för vindkraftsbruk. Informationsdagen var riktad till tjänstemän, politiker, representanter från vindkraftverksindustrin och allmänheten. Arbetet med Riksdagens Miljömål Säker strålmiljö Broschyren Smart i solen har reviderats tillsammans med hudmottagningen och distribuerats i länet. Mottagningens läkare och yrkeshygieniker från AMM i Lund deltar fortlöpande i ett nationellt kompetensnätverk gällande besvär relaterade till elektromagnetiska fält. Ett handlingsprogram för patientutredningar finns vid vår mottagning. Arbets- och miljömedicinska mottagningen utför riskbedömningar och för en dialog med patientföreningen och med privatpersoner som har besvär av elektromagnetiska fält men som inte är patienter på mottagningen.

7 7(15) God bebyggd miljö Broschyren Ohälsobesvär av inomhusmiljön distribueras fortlöpande. En sammanfattning av kunskapsläget och bakgrunden till olika rekommendationer om avstånd mellan hästhållning och bebyggelse finns i broschyren Häst i tätort. Följande ärenden har under året handlagts vid Västra Götalands Miljömedicinska Centrum. 2011:17 trådlöst nätverk i skolor, Varbergs kommun 2011:33 bly i kranvatten, Varbergs kommun 2011:38 lågfrekvent ljud från vindkraftverk, Länsstyrelsen Halland 2011:47 hälsokontroller på kärnkraftverk, Previa 2011:98 vindkraft och ljud, informationsdag 1 dec Halmstad :100 kolofoniumallergi, företagshälsovården, Södra Cell, Värö 2011:105 svartmögel i badrum, privatperson, Falkenberg 2011:107 luftvägsbesvär från arbete i simhall, Kungsbacka 2011:121 oro för inläckage av bilavgaser i bostäder, privatperson, Varberg 2011:122 radonhalter i frisörskola, Varberg 2011:124 fukt och mögel i fasad, Kungsbacka 2011:125 förskola vid nedlagd bensinstation, Kungsbacka kommun Forsknings- och utvecklingsprojekt Manus till den vetenskapliga publikationen rörande allergier mot sockerbetspollen är klart men ej publicerat. UV-exponering hos livräddare och odlare av sockerbetsfrö. I samarbete Institutionen för Biovetenskaper vid KI, genomförde läkare och BMA från Halmstad datainsamling av UV-exponeringen med dosimeter och analys av Tymindimerer i urinprov hos livräddare på Tylösands livräddarstation Den statistiska bearbetningen pågår tillsammans med professor Lars Barregård och statistiker vid VMC Göteborg. Artikel till vetenskaplig tidskrift är under utarbetande. Studien stöds med medel från Statens Strålskyddsinstitut och från Landstinget Hallands Vetenskapliga råd. Komplikationer efter svagströmsolyckor. Kliniska iakttagelser har gjorts vid ett flertal av landets arbets- och miljömedicinska kliniker, att personer kan utveckla oförklarliga neuromuskulära symtom i efterförloppet av olyckor med genomgång av lågspänningsström. Problematiken har också uppmärksammats i de övriga nordiska länderna. Arbetsmiljöverket har involverats. Forskningsanslag har beviljats till mottagningens läkare från Vetenskapliga Rådet Region Halland, samt från FAS till hela forskargruppen. Arbetsgruppen har haft 2 sammanträden under 2011 och en enkät är under utarbetande.

8 8(15) Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie inom vård och skola. Ergonomisektionen vid AMM i Lund har intervjuat och undersökt 89 personer på Centraloperation i Halmstad och 60 personer på Östergårdsskolan i Halmstad i ett projekt som kartlägger psykosociala faktorer och hälsa inom vård och skola. Informations-/utbildningstillfällen. Ett undervisningstillfälle med presentation av Arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Halland och aktuella frågeställningar för AT-läkarna i Halmstad. Medverkan vid intern utbildning på Medicinkliniken vid fem tillfällen. Yrkeshygieniker i Lund har tillsammans med AMM:s läkare genomfört en föreläsning för högskolestudenter i Halmstad om Arbets- och miljömedicinsk verksamhet. AMM:s läkare har tillsammans med läkare vid VMC i Göteborg medverkat vid ett möte med handläggare vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD), samt vid en hälsoskyddsdag vid Länsstyrelsen, riktad till länets miljö- och hälsoskyddsinpektörer. Utöver presentationen av VMC hade presentationen fokus bl a på tätortsnära hästhållning, inomhusklimatproblematik och nagelterapeuters arbetsmiljö. En av slutsatserna från denna dag blev att kontakter ska tas för att få till stånd ett samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och Arbetsmiljöverkets inspektörer. VMC i Göteborg har anordnat en utbildningsdag om inomhusklimatfrågor där även kommunala befattnningshavare från Halland deltog. Miljömedicinskt möte arrangerades av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11. Mötet berörde bl a frågor om störningar av vindkraftverksbuller. Mötet besöktes också av handläggare vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Informationsmaterial/interna rapporter Häst i tätort Ohälsobesvär i inomhusmiljö Smart i solen Vad väljer du? Hitta din motivering till att sluta röka/aldrig börja röka. De kostnadsfria publikationerna AMM-journalen och Bulletinen utkommer 4 gånger per år från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg resp Lund och innehåller reportage om aktuella frågor inom verksamhetsområdena. De distribueras till intressenter runt om i länet.

9 9(15) Möten, kongresser, konferenser, egen utbildning och verksamhetsutveckling Svensk Arbets- och miljömedicinsk förenings Vårmöte Örebro. Läkemedelskommitténs utbildningsdagar: Risker med UV-strålning från solen. AMM:s läkare och personal från bägge regionklinikerna har bevistat tre möten/seminarier: Buller i blåsvärder Lunds Universitet Miljömedicinskt möte arrangerat av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11 samt en stuieddag inriktat på vindkraftversbuller arrangerat av Nätverket för vindkraftsbruk. Dessa studiedagar besöktes också av handläggare vid miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Mottagningens läkare ingår som en av Landstinget Hallands representanter i Arbets- och miljömedicinskt Råd för Södra Sjukvårdsregionen, samt i Rådet för Arbetsliv och Hälsa i Västra Götalandsregionen. Dessa råd har sammanträtt 2-4 gånger/år och syftar till att göra de arbets- och miljömedicinska frågorna tydliga inom respektive landsting och aktörer i arbetslivet och verka för återkoppling mellan regionklinikerna och landstingen resp arbetslivets aktörer. Framtiden Vi noterade i likhet med landets regionkliniker en minskad frekvens av inkomna remisser och förfrågningar föregående år. Det var fr.a. remisser från Försäkringskassan, som hade upphört att inkomma, till följd av en omorganisation till regionala arbetsskadecentra, som utreder sambandsfrågorna själva. Den allmänna trenden från föregående år är istället att ett ökande antal remisser gäller överklagningsärenden till förvaltningsdomstolarna, där en yrkesmedicinsk utredning och medicinsk sambandsbedömning har saknats. Remissinflödet tycks nu ha stabiliserats på en nivå omkring 60 st. Deltagandet vid AT-undervisningen syftar också till att göra AMM:s verksamhet känd i länet. Det finns också en tendens till inflöde av remisser från yngre läkare som fått kännedom om verksamheten antingen vid AT-utbildningen eller vid tjänstgöring på medicinkliniken. Övervägande delen av remissinfödet kommer från den södra länsdelen. Antagligen beror detta på att AMM:s verksamhet i Halmstad av geografiska skäl är med känd där. Ett antal remisser har också ställts direkt till AMM i Göteborg och därefter vidarebefordrats till Halmstad. De remisser som har ställts direkt till Halmstad från norra regiondelen, har huvudsakligen kommit från kolleger som har personlig kännedom om verksamheten i Halmstad. Information till den norra länsdelen bör således fortsättningsvis vara ett prioriterat område. Denna fråga bör lyftas till verksamhetsområdeschefsnivå, vilken omfattar både sjukhusen i Varberg och Halmstad. Arbets- och Miljömedicinska mottagningen och Hudmottagningen har under ett antal år arbetat fram en modell för genomförande av kampanjerna Sola Smart riktat till skolungdom och semestrande Hallänningar med syfte att förebygga skador av intensivt solande. Arbetet har nu lämnats över till andra aktörer. Vår framtida planering är en inriktning till bl.a. media för att på så sätt nå ut till en större andel av befolkningen. Det är nu huvudsakligen läkare vid Hudmottagningen som står för informationen till massmedia,

10 10(15) eftersom UV-inducerad hudcancer huvudsakligen handläggs i deras verksamhetsområde. AMM medverkar fortlöpande vid uppdatering men tryckning och distribution av det informationsblad, som har tagits fram av de bägge mottagningarna, sköts centralt i Region Halland. AMM:s framtida lokalisering. Arbets- och miljömedicinska mottagningen i Halmstad har verkat som en sammanhållande faktor för den regionala supporten från AMM i Lund och Göteborg. Med den trend att den arbets- och miljömedicinska verksamheten lokaliseras till regionklinik, kommer det troligtvis inte att kunna rekrytera efterträdare då nuvarande befattningshavare om några år går i pension. Därför har frågan om verksamhetens framtida utformning och lokalisation redan nu lyfts och kommer att utredas under 2012.

11 11(15) Appendix Tabell 1. Inkomna remisser Inkomna remisser Återremitterade/avbokade Vidarebefordrade ? Läkarbesök (inkl återbesök och egenremiss) Enbart hem/arbetsplatsbesök Spirometrier av BMA Bedömt på befintliga handlingar/telefonsamtal med patienten. Övriga konsultationer 11 Väntelista till påföljande år Tabell 2. Remissinstansernas fördelning (*för de patienter som färdigbedömts) Instans 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* Företagshälsovård Primärvård, offentlig och privat Sluten vård Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket AFA Egen remiss Fackförening Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Av oss erbjuden utredning Summa Tabell 3. Kommuntillhörighet, färdigbedömda patienter Kommun Halmstad Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Utomläns

12 12(15) Tabell 4. Exponeringssituation (färdigbedömda patienter) Exponeringssituation Arbetsmiljö Miljö (ej arbetsmiljö) Livsstil 1 Tabell 5 Medicinska frågeställningar hos patienter som bedömts under året (flera diagnoser kan förekomma på samma patient) Medicinska frågeställningar Överkänslighetssymtom från övre luftvägar och ögon Överkänslighetssymtom från nedre luftvägar inkl heshet och halsont Andningsbesvär, bronkit, hosta, hyperventilation Alveolit, interstitiell pneumoni Lungfibros, pleuraplack KOL 1 Feberreaktioner 2 Anafylaxi 2 Obstruktivt sömnapnésyndrom 2 Sjukdomar/symtom i centrala och perifera nervsystemet Huvudvärk 1 Kronisk toxisk encefalopati Lösningsmedelsintolerans, parosmi, akut intoxikation Psykiska besvär 1 1 Utmattnings- och stress-syndrom Asteni, trötthet 3 Leverpåverkan Besvär från rörelseorganen, rygg, nacke o extremiteter, myalgi Besvär från cirkulationsorganen (hypertoni, syncope, hjärtinfarkt) 2 1 Bukbesvär 1 Vibrationsskadesyndrom

13 13(15) Köldskada 1 2 Elskada 1 1 Mb Raynaud Malignitet (näsa, Hodgkins lymfom, 2 Mb Waldenström, Plasmocytom, Myelom, hjärntumör, lungcancer, mesotheliom) Njursjukdomar (nefrit) Symtom/sjukdomar i hud inkl klåda * Ögonsjukdomar (Glaskroppsavlossning, opticusinfarkt, katarakt, iridocyklit) Tinnitus 2 Yrsel 4 Tandsjukdomar 2 Graviditetsrådgivning 1 1 Menstruationsrubbning 1 Övervikt, diabetes 1 1 Hälsokontroll och undersökning med normala fynd Graviditetsrådgivning 1 Förhöjt blodbly 1 4 *1 fall den sällsynta sjukdomen CREST Tabell 6. Exponeringar hos patienter som utretts på mottagningen och färdigbedömts under året (flera exponeringar kan förekomma på samma patient) Exponering Isocyanater, inkl bilplåtarbete Cyanoakrylat 1 1 Gummiindustri Verkstadsindustri Järn/stålverk 1 Svetsrök, inkl. rostfritt Lödrök Industrilackering Screentryck 1 Plastarbete, -damm, -pyrolysrök Silikoner 2 1 Lösningsmedel, inkl flygbränsle, byggnadsmålning, golvläggning, kemtvätt, avfettning

14 14(15) Kylskåpsdefragmentering, avfallsarbete Frisörsalong Handhållna vibrationer Helkroppsvibrationer 1 1 Muskelbelastningar Kyla 1 2 Buller, infraljud 3 Elektromagnetiska fält 3 Elektricitet 2 1 Asbest Akrylamid 1 Krom/nickel 3 Kvicksilver 2 Tvättmedel 2 Motoravgaser, bilverkstad 2 2 Retande gaser, brandrök Damm oorganiskt/organiskt 1/3 3 4 Trädamm 2 1 Betongdamm 2 1 Handelsträdgård/florist 1 1 Lantbruk Psykosocial arbetsmiljö: arbetstider, arbetsinnehåll, social isolering, samarbetsförhållanden Inomhusklimat, kontorsmiljö Bildskärmsarbete 1 Tandvård 1 Hemmiljö Övrigt, färgframställning, textil, trähantering, bly, tetraetylbly, glasfiberdamm, mjöldamm, m.m fenol, anestesigaser, keramiker Utemiljö 1

15 15(15) I övervägande andelen fall har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas också de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Tabell 7 Medicinsk sambandsbedömning Grad av samband Sannolikt samband, med adekvat tidsrelation till exponering och som inte rimligen kan förklaras av annan sjukdom eller annan exponering Möjligt samband med adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Osannolikt samband med en mindre adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Ej bedömbart samband, där information om diagnos eller exponering är otillräcklig eller motsägelsefull Ej applicerbart där manifesterad sjukdom eller symtom har saknats

Patientstatistik 2014

Patientstatistik 2014 Patientstatistik 2014 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Alkistis Nalbanti Rapport 2015 : 06 ISBN: 978-91-88361-00-4 Sammanfattning 1 Titel: Patientstatistik 2014, Arbets-

Läs mer

Patientstatistik 2015

Patientstatistik 2015 Patientstatistik 2015 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti Statistiker, CAMM Stockholm Rapport 2016:05 ISBN: 978-91-88361-06-6

Läs mer

Patientstatistik 2012

Patientstatistik 2012 Patientstatistik 2012 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Vad är Arbets- och miljömedicin?

Vad är Arbets- och miljömedicin? Vad är Arbets- och miljömedicin? Forskning, utbildning och patientverksamhet Teresia Nyman, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Ergonom Verksamhetschef teresia.nyman@medsci.uu.se teresia.nyman@akademiska.se Fysioterapeuter

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se Möte med FTFHV 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se ARBETS- OCH BETEENDEMEDICINSKT CENTRUM (AB-centrum) Utreda, förebygga, behandla och rehabilitera ohälsa

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 35/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i Blekinge Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Ylva Johansson Regeringen prioriterar arbetsmiljön Resursförstärkning med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden 60 mnkr till Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 5/2010 Arbets- och miljömedicin Uppsala Remitterande läkares syn på kontakten med Arbets och miljömedicin och det framtida samarbetet Frida Wålinder Sammanfattning En enkät sändes till 66 läkare

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön BIL 2. REVISION DELMÅL C1C12 FÖR ARBETSMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön vidare

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Frisörer och nagelbyggare en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011 Rapport 2012:6 RAPPORT Datum 2011-11-18 ISM Vår beteckning Frisörer och nagelbyggare 2011 En regional

Läs mer

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Karolinska Institutet har tecknat avtal med AB Previa för konsultuppdrag avseende företagshälsovård för alla anställda och postdoc

Läs mer

UTKAST TILL NY MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL NY MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin Definition av kompetensområdet Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 34/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i Skåne Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin utgör

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 4/2010 Arbets- och miljömedicin Uppsala Vad tyckte våra patienter? Enkätundersökning av patienterna som remitterats till Arbets och miljömedicin under 2008 Frida Wålinder Sammanfattning En enkät

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Psykosocial resurs vid hälsocentral

Uppdragsbeskrivning för Psykosocial resurs vid hälsocentral Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 04-62379 Fastställandedatum: 2015-11-10 Upprättare: Charlotte G Agnevik Jonsson Giltigt t.o.m.: 2017-11-10 Fastställare: Roger Olof Nilsson Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Innehåll Inledning 3 Riskbedömning av arbetet 4 Exempel ur Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Elsäkerhetsdagen 14 oktober 2015 Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Sara Thomée, psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset sara.thomee@amm.gu.se Arbets- och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket

Svar på skrivelse av Robert Johansson (S) om uppföljning av anmälningar till Arbetsmiljöverket Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Jannike Wenke Landsstingsstyrelsens j\c>/c / / ^ personalutskott "****"~" Svar på skrivelse av

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Arbete efter 65 - arbetsmiljöns betydelse

Arbete efter 65 - arbetsmiljöns betydelse Arbete efter 65 - arbetsmiljöns betydelse Leif Aringer 29 augusti 2013 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2013-09-02 1 Befolkningspyramid för Sverige

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Arbets-och miljömedicin. Kristina Jakobsson, verksamhetschef Karlshamn 2015-02-13

Arbets-och miljömedicin. Kristina Jakobsson, verksamhetschef Karlshamn 2015-02-13 Arbets-och miljömedicin Kristina Jakobsson, verksamhetschef Karlshamn 2015-02-13 AMM är en expertresurs inom hälso- och sjukvården som utreder enskilda patienter och grupper med misstänkt ohälsa orsakad

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING Linköpingsmodellen! Stefan Blomberg, psykolog Charlotta Wigander, ST-läkare Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping Definitioner Trakasserier Diskriminering

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver Kvalitetssäkrad och certifierad enligt SS-EN ISO 9001 samt Specifikation för Svensk Företagshälsovård Företagshälsan Sävsjö AB ägs av sina medlemsföretag och vi bedriver företagshälsovård riktad till företag

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Lokala nämnders uppdrag från Regionstyrelsen Lokala nämnder

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen REMISS 1 (1) Diarienummer Regelrådet Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bifogat

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård

Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård RUTIN Gäller from 2012-01-01 1(5) Beteckning Styrning & ledning Personalpolitiskt program Arbetsmodell och rutin för användande av företagshälsovård Från sen rehabilitering till förebyggande och tidiga

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering?

Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering? Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering? Arbets- och miljömedicinskt vårmöte Uppsala 2014 04 10 Karin Nord, specialist i företagshälsovård 1 FHV:s UPPDRAG

Läs mer

Företagshälsovård kvartal 1, 2011. Previa i samarbete med Göteborgs universitet

Företagshälsovård kvartal 1, 2011. Previa i samarbete med Göteborgs universitet Företagshälsovård kvartal 1, 2011 Previa i samarbete med Göteborgs universitet Innehåll Inledning sid 3 Arbetsmiljö på GU sid 3 Verksamhetsredovisning sid 4 På Gång sid 6 Resursredovisning sid 7 Personalsituation

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer