Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(15) Anna Blomqvist överläkare Arbets- och miljömedicinska mottagningen Datum Diarienummer Verksamhetsberättelse Arbets- och Miljömedicin i Halland 2011 Sammanfattning och analys Huvuduppgifter för arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicinen har en lång tradition att föra dialog om frågor ute på arbetsplatser och med myndigheter. Genom att vara offentligt finansierad, är en oberoende utifrån kommande instans som kan träda in om det har uppkommit förtroendekonflikter gällande hälsorisker. Vi har en vana att föra dialog med Arbetsmiljöverket när det gäller uppmärksammande av nya hälsorisker och behov av förändringar ute på arbetsplatser. Verksamheten bedrivs i samverkan med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund, vilket är finansierat med abonnemangsavtal. Huvuduppgifterna är följande: Utreda om det finns samband mellan symtom/sjukdom och miljöfaktorer och föreslå förebyggande åtgärder och behandling åt patienter i Region Halland så att deras hälsotillstånd förbättras. Utreda om riskfylld exponering och/eller "översjuklighet" föreligger, föreslå förebyggande åtgärder och följa upp exponerade personer/grupper så att arbetsrelaterad ohälsa förhindras. Göra riskbedömningar, informera och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för individer och grupper i befolkningen så att miljörelaterad ohälsa och/eller obefogad oro undviks. Samverka med företag, organisationer, institutioner och myndigheter för att åstadkomma goda arbetsförhållanden och utveckling i arbetslivet så att de förvärvsarbetandes hälsa och välbefinnande befrämjas. Informera och utbilda intressenter så att de skall få ökad kunskap och bättre underlag vid utredning av miljö- och hälsofrågor och inför beslut om förebyggande åtgärder.

2 2(15) Under 2011 har Arbets- och Miljömedicinska Mottagningen i Halmstad, Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och Lund för Hallands räkning: Dagligen besvarat frågor angående hälsa och miljö från hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer, lokala myndigheter, media eller privatpersoner. Undersökt och/eller specialistbedömt ett 70-tal patienter. Genomfört ett 10-tal större arbetsplatsutredningar Medverkat vid utbildningar i länet. Samverkat vid sammanställning av data i olika projekt. Ett 10-tal miljömedicinska utredningar, riskbedömningar och information till berörda har genomförts vid AMM i Halmstad, VMC i Göteborg och AMM i Lund. Verksamhetsvolymer Den individanknutna verksamheten vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen indelas i bedömning av patienter på mottagningen och uppföljande telefonsamtal. Det förekommer en förhållandevis stor mängd telefonsamtal till läkare och yrkeshygieniker både i Halmstad, Lund och Göteborg, varav en viss andel kräver c:a en halv dags arbete för att besvaras., vilka journalföres, men inte registreras i statistik. 63 remisser gällande enskilda patienter har inkommit Det förekommer att remisser har returnerats och hänvisats till annan klinik samt att remisser har sambandsbedömts och besvarats på befintliga handlingar. 57 patienter, varav 7 återbesök, har undersökts på mottagningen. Därutöver har ett flertal längre telefonsamtal hållits med en patient som inte har varit beredd att låta sig undersökas på sjukhuset. En patient har undersökts av ergonom vid AMM i Göteborg. Femtiotvå patienter är färdigutredda med diagnos-sambandsbedömning under året. Arbetsplatsbesök/exponeringsutredningar har utförts av Yrkeshygieniker/ergonom från universitetsklinik i Göteborg och Lund eftersom denna kompetens saknas vid mottagningen i Halland. Yrkeshygieniker från Lund har själv eller tillsammans med mottagningens läkare gjort ett eller flera arbetsplatsbesök och/eller hembesök hos 13 patienter. Exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök har genomförts i fem fall. Yrkeshygieniska mätningar har gjorts i sex fall. Det har bl a gällt skattning av bullersituation i en bostad med näraliggande vindkraftverk, formaldehydmätning på laboratorium, mätning av luftomsättning på kontor och i privatbostad. Utredningen av bullerexponeringen från vindkraftverken har krävt ett flertal överläggningar med bl.a. KTH i Stockholm. Tre patienter stod på väntelista till 2011.

3 3(15) Ett mindre antal remisser och patientutredningar har genomförts vid Universitetsklinikerna i Göteborg och Lund. Detta gäller patienter, som enligt eget önskemål, t ex av geografiska skäl önskar åka till regionklinikerna. Det registrerades 11 remisser från Halland vid AMM i Göteborg under året. Arbetsplatsbesök av läkare och yrkeshygieniker med en omfattande exponeringsutredning har utförts i ett fall. Fyra nybesök och två återbesök registrerades i Lund under året. Det innebär ett problem för registreringen av verksamhetens volym att telefonsamtal med patienterna inte registreras eftersom de kan ta lång tid i anspråk och ofta ersätter återbesök. Se tabell 1-7 Appendix! Tillgänglighet Det råder fri tillgänglighet till mottagningens medarbetare på telefon. Sekreterarexpeditionen är i regel bemannad på kontorstid och svarar för telefonpassningen. Det råder inte remisstvång i Region Halland. Remiss är dock önskvärd innehållande medicinsk diagnos och frågeställning för möjlighet till återkoppling till medicinsk befattningshavare. Väntetiden till mottagningen har hållits inom vårdgarantitiden 3 månader. Besök kan i regel erbjudas inom den närmaste månaden. Vid behov av akut hjälp, t ex vid förfrågning om graviditet, finns hänvändelse till jourhavande läkare och yrkeshygieniker vid AMM i Göteborg och Lund. Ekonomi Se särskild rapport. Personal Mottagningen i Halmstad bemannas av en överläkare och en sekreterare. Övrig kompetens inhämtas från AMM i Göteborg och Lund genom abonnemangsavtal. Tidsåtgång för yrkeshygieniker, ergonom och psykolog vid regionklinikerna för patientanknutet arbete i Halland beräknas till c:a 100 dagar för klinikerna tillsammans. Det finns en överenskommelse med AMM i Göteborg och Lund för support vid semester eller annan längre ledighet för ordinarie befattningshavare, så att vårdgarantitiden kan hållas. Medicinska resultat/kvalitet Patientmottagningen Patientverksamheten syftar till att besvara frågeställningarna i inkommande förfrågningar och remisser samt att genom rådgivning ge patienten hjälp att lösa sina arbets- eller

4 4(15) miljömedicinska problem. Mottagningen har också en rapporterande funktion till Arbetsmiljöverket, så att nya eller väsentliga arbets- eller miljömedicinska problem snabbt uppmärksammas. Patientmottagningen för hela länet är förlagd till Medicinmottagningen vid Länssjukhuset i Halmstad. För att uppnå god kvalitet vid sambandsbedömningarna inhämtas objektivt exponeringsunderlag genom yrkeshygienisk eller ergonomisk utredning. Yrkeshygieniker i Lund har genomfört patientutredningar inkluderande ett eller flera arbetsplatsbesök och exponeringsutredningar utan arbetsplatsbesök enligt ovan. Yrkeshygieniska mätningar har huvudsakligen varit integrerade i patientutredningar, se ovan. Utredning av lösningsmedelsskador och utmattningssyndrom görs av neuropsykolog vid regionklinikerna. Vid behov kan också kuratorskontakt andlitas vid AMM i Lund. Patientarbetet innebär ofta rådgivning beträffande rehabilitering och omskolning med syfte att avsluta eventuell sjukskrivning på sikt. Det handlar också om att bistå patienten med att eventuellt söka hjälp för att bearbeta den personliga kris som kan ha uppstått. Vid regionklinikerna utförs dessa arbetsuppgifter av kuratorer. Eftersom det är opraktiskt att patienten ska resa till regionkliniken, faller detta ofta inom ramen för mottagningens läkares verksamhet. I ett betydande antal fall finner man svagt - osannolikt medicinskt samband mellan sjukdom och yrkesexponering. Det innebär då att man måste förklara detta för patienten på ett sätt, så att denne kan gå vidare och om möjligt undvika en rättshaveristisk utveckling. Det har uppmärksammats att patienter som varit med om en svagströmsolycka kan drabbas av neuromuskulära resttillstånd, samt resttillstånd av det psykiska traumat. Det har införts en rutin att de patienter som har undersökts på akutmottagningen erbjuds ett återbesök vid AMM, vilket har upplevts som positivt. Två anmälningar till Arbetsmiljöverket enl 11 MKA har författats. Rådgivning och telefonkonsultationer Uppföljning av enskilda patientärenden är regelbundet förekommande. Ett stort antal förfrågningar på telefon, brev eller e-post från hälso- och sjukvårdspersonal både inom och utom länet, företagshälsovård, arbetsgivare, lokala myndigheter, media eller privatpersoner har besvarats av läkare och yrkeshygieniker. Frågeställningarna från hälsooch sjukvård har i merparten gällt rådgivning beträffande medicinska utredningar och exponeringsutredningar, samt frågor om tillämpning av gällande arbetsmiljölagstiftning. Allmänhetens frågor har gällt både yrkesmedicinska och miljömedicinska frågeställningar. Ingen av frågeställningarna har krävt mer än en halv dags arbete för att besvara. Kvalitet Majoriteten av de medicinska frågeställningar som under året utretts och färdigbedömts på mottagningen har rört luftvägssymtom, överkänslighet i övre och nedre luftvägar samt (Tabell 5 och 6). I majoriteten av fall är exponeringssituationen knuten till arbetsmiljön (Tabell 4).

5 5(15) I drygt hälften av fallen har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Den numerära volymen av patientbesök kan tyckas låg. Tidsåtgången per patientutredning är dock hög och kan omfatta från en halv dags till i sällsynta fall en veckas effektiv arbetstid. De yrkesmedicinska frågeställningarna och sambandsbedömningarna kännetecknas av en ökande komplexitet dels till följd av snabba förändringar i arbetslivets villkor men också till följd av förändringar i tillämplig lagstiftning. Utlåtandena måste vara väl underbyggda och helst med vetenskapliga referenser. Exponeringsutredning med arbetsplatsbesök, ergonomisk utredning och psykometrisk testning ingår också i tillämpliga fall. Kvaliteten i utredning och medicinsk sambandsbedömning säkras fortlöpande genom presentation av fall från hela Halland vid patientkonferenser vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg. De utredningsprogram och processindikatorer, som tagits fram vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Göteborg tillämpas också i Halmstad. Mottagningarnas läkare deltar i den nationella kvalitetssäkringsgruppens arbete. Utveckling av verksamheten sker fortlöpande genom samverkan med Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg och i Lund. Läkare deltar vid läkarmöten, läkarhygienikermöten, utvecklingsdagar och seminarier som är av nytta för verksamheten. Patienter med miljökänslighet, där psykologiska betingningsmekanismer kan misstänkas spela roll, har enligt avtal tidigare remitterats för bedömning om indikation föreligger för kognitivt inriktad psykoterapi med s.k. Dagmarmedel. Vad gäller terapi hos denna patientgrupp är rekommendationerna från psykiatrin numera att terapi i första hand utförs av terapeut knuten till primärvården. Om detta inte är möjligt är det primärvårdens uppgift att remittera till psykiatrin. I undantagsfall kan remiss ställas direkt till psykiatrin, t ex patienter med diagnosen attribueringssyndrom. Ett flertal anmälningar till Arbetsmiljöverket från AMM:s mottagning i Halland, liksom från övriga landet gällande skador vid arbete med vibrerande verktyg och bristande lagstadgade hälsokontroller av dessa yrkesgrupper, har medfört att Arbetsmiljöverket under 2012 kommer att genomföra en riktad tillsynskampanj.

6 6(15) Miljömedicin Verksamheten utförs huvudsakligen av Arbets- och Miljömedicinska kliniken och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC), Göteborg, samt Miljömedicinska sektionen Elektromagnetiska fält AMM har besvarat enstaka frågor från allmänheten gällande risker med mobiltelefoni, trådlösa datornätverk i skolor och strålning från mobiltelefonmaster. Mottagningens läkare deltar i ett nationellt nätverk med syfte att följa aktuell kunskapsfront och verka för ett bra omhändertagande av de patienter som upplever sig störda av elektromagnetiska fält. Regional support till länet erhålls huvudsakligen från AMM i Göteborg. Läkare, psykolog och yrkeshygieniker från VMC i Göteborg, har vid ett möte med ledningen för skolförvaltningen i Varberg, besvarat förfrågan beträffande hälsorisker vid installation av trådlösa datornätverk. Bullerstörningar från vindkraftverk. Miljöstörningar från vindkraftverk har blivit ett tilltagande problem i takt med pågående utbyggnad. Handläggning av denna problematik i länet sker i samverkan med VMC i Göteborg, där det finns god kompetens vad gäller akustiker. En omfattande patientutredning med anledning av denna problematik pågår. Yrkeshygieniker har därvid genomfört en kartläggning av bullersituationen i patientens bostad. Läkare och yrkeshygieniker från Halmstad, Lund och Göteborg har närvarat vid tre utbildningstillfällen. AMM:s läkare har närvarat vid en informationsdag i Halmstad, arrangerad av Nätverket för vindkraftsbruk. Informationsdagen var riktad till tjänstemän, politiker, representanter från vindkraftverksindustrin och allmänheten. Arbetet med Riksdagens Miljömål Säker strålmiljö Broschyren Smart i solen har reviderats tillsammans med hudmottagningen och distribuerats i länet. Mottagningens läkare och yrkeshygieniker från AMM i Lund deltar fortlöpande i ett nationellt kompetensnätverk gällande besvär relaterade till elektromagnetiska fält. Ett handlingsprogram för patientutredningar finns vid vår mottagning. Arbets- och miljömedicinska mottagningen utför riskbedömningar och för en dialog med patientföreningen och med privatpersoner som har besvär av elektromagnetiska fält men som inte är patienter på mottagningen.

7 7(15) God bebyggd miljö Broschyren Ohälsobesvär av inomhusmiljön distribueras fortlöpande. En sammanfattning av kunskapsläget och bakgrunden till olika rekommendationer om avstånd mellan hästhållning och bebyggelse finns i broschyren Häst i tätort. Följande ärenden har under året handlagts vid Västra Götalands Miljömedicinska Centrum. 2011:17 trådlöst nätverk i skolor, Varbergs kommun 2011:33 bly i kranvatten, Varbergs kommun 2011:38 lågfrekvent ljud från vindkraftverk, Länsstyrelsen Halland 2011:47 hälsokontroller på kärnkraftverk, Previa 2011:98 vindkraft och ljud, informationsdag 1 dec Halmstad :100 kolofoniumallergi, företagshälsovården, Södra Cell, Värö 2011:105 svartmögel i badrum, privatperson, Falkenberg 2011:107 luftvägsbesvär från arbete i simhall, Kungsbacka 2011:121 oro för inläckage av bilavgaser i bostäder, privatperson, Varberg 2011:122 radonhalter i frisörskola, Varberg 2011:124 fukt och mögel i fasad, Kungsbacka 2011:125 förskola vid nedlagd bensinstation, Kungsbacka kommun Forsknings- och utvecklingsprojekt Manus till den vetenskapliga publikationen rörande allergier mot sockerbetspollen är klart men ej publicerat. UV-exponering hos livräddare och odlare av sockerbetsfrö. I samarbete Institutionen för Biovetenskaper vid KI, genomförde läkare och BMA från Halmstad datainsamling av UV-exponeringen med dosimeter och analys av Tymindimerer i urinprov hos livräddare på Tylösands livräddarstation Den statistiska bearbetningen pågår tillsammans med professor Lars Barregård och statistiker vid VMC Göteborg. Artikel till vetenskaplig tidskrift är under utarbetande. Studien stöds med medel från Statens Strålskyddsinstitut och från Landstinget Hallands Vetenskapliga råd. Komplikationer efter svagströmsolyckor. Kliniska iakttagelser har gjorts vid ett flertal av landets arbets- och miljömedicinska kliniker, att personer kan utveckla oförklarliga neuromuskulära symtom i efterförloppet av olyckor med genomgång av lågspänningsström. Problematiken har också uppmärksammats i de övriga nordiska länderna. Arbetsmiljöverket har involverats. Forskningsanslag har beviljats till mottagningens läkare från Vetenskapliga Rådet Region Halland, samt från FAS till hela forskargruppen. Arbetsgruppen har haft 2 sammanträden under 2011 och en enkät är under utarbetande.

8 8(15) Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder en prospektiv studie inom vård och skola. Ergonomisektionen vid AMM i Lund har intervjuat och undersökt 89 personer på Centraloperation i Halmstad och 60 personer på Östergårdsskolan i Halmstad i ett projekt som kartlägger psykosociala faktorer och hälsa inom vård och skola. Informations-/utbildningstillfällen. Ett undervisningstillfälle med presentation av Arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Halland och aktuella frågeställningar för AT-läkarna i Halmstad. Medverkan vid intern utbildning på Medicinkliniken vid fem tillfällen. Yrkeshygieniker i Lund har tillsammans med AMM:s läkare genomfört en föreläsning för högskolestudenter i Halmstad om Arbets- och miljömedicinsk verksamhet. AMM:s läkare har tillsammans med läkare vid VMC i Göteborg medverkat vid ett möte med handläggare vid Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD), samt vid en hälsoskyddsdag vid Länsstyrelsen, riktad till länets miljö- och hälsoskyddsinpektörer. Utöver presentationen av VMC hade presentationen fokus bl a på tätortsnära hästhållning, inomhusklimatproblematik och nagelterapeuters arbetsmiljö. En av slutsatserna från denna dag blev att kontakter ska tas för att få till stånd ett samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och Arbetsmiljöverkets inspektörer. VMC i Göteborg har anordnat en utbildningsdag om inomhusklimatfrågor där även kommunala befattnningshavare från Halland deltog. Miljömedicinskt möte arrangerades av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11. Mötet berörde bl a frågor om störningar av vindkraftverksbuller. Mötet besöktes också av handläggare vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Informationsmaterial/interna rapporter Häst i tätort Ohälsobesvär i inomhusmiljö Smart i solen Vad väljer du? Hitta din motivering till att sluta röka/aldrig börja röka. De kostnadsfria publikationerna AMM-journalen och Bulletinen utkommer 4 gånger per år från Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg resp Lund och innehåller reportage om aktuella frågor inom verksamhetsområdena. De distribueras till intressenter runt om i länet.

9 9(15) Möten, kongresser, konferenser, egen utbildning och verksamhetsutveckling Svensk Arbets- och miljömedicinsk förenings Vårmöte Örebro. Läkemedelskommitténs utbildningsdagar: Risker med UV-strålning från solen. AMM:s läkare och personal från bägge regionklinikerna har bevistat tre möten/seminarier: Buller i blåsvärder Lunds Universitet Miljömedicinskt möte arrangerat av Socialstyrelsen och Västra Götalands Miljömedicinska Centrum i Göteborg 23/11 samt en stuieddag inriktat på vindkraftversbuller arrangerat av Nätverket för vindkraftsbruk. Dessa studiedagar besöktes också av handläggare vid miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna samt Länsstyrelsen i Halland. Mottagningens läkare ingår som en av Landstinget Hallands representanter i Arbets- och miljömedicinskt Råd för Södra Sjukvårdsregionen, samt i Rådet för Arbetsliv och Hälsa i Västra Götalandsregionen. Dessa råd har sammanträtt 2-4 gånger/år och syftar till att göra de arbets- och miljömedicinska frågorna tydliga inom respektive landsting och aktörer i arbetslivet och verka för återkoppling mellan regionklinikerna och landstingen resp arbetslivets aktörer. Framtiden Vi noterade i likhet med landets regionkliniker en minskad frekvens av inkomna remisser och förfrågningar föregående år. Det var fr.a. remisser från Försäkringskassan, som hade upphört att inkomma, till följd av en omorganisation till regionala arbetsskadecentra, som utreder sambandsfrågorna själva. Den allmänna trenden från föregående år är istället att ett ökande antal remisser gäller överklagningsärenden till förvaltningsdomstolarna, där en yrkesmedicinsk utredning och medicinsk sambandsbedömning har saknats. Remissinflödet tycks nu ha stabiliserats på en nivå omkring 60 st. Deltagandet vid AT-undervisningen syftar också till att göra AMM:s verksamhet känd i länet. Det finns också en tendens till inflöde av remisser från yngre läkare som fått kännedom om verksamheten antingen vid AT-utbildningen eller vid tjänstgöring på medicinkliniken. Övervägande delen av remissinfödet kommer från den södra länsdelen. Antagligen beror detta på att AMM:s verksamhet i Halmstad av geografiska skäl är med känd där. Ett antal remisser har också ställts direkt till AMM i Göteborg och därefter vidarebefordrats till Halmstad. De remisser som har ställts direkt till Halmstad från norra regiondelen, har huvudsakligen kommit från kolleger som har personlig kännedom om verksamheten i Halmstad. Information till den norra länsdelen bör således fortsättningsvis vara ett prioriterat område. Denna fråga bör lyftas till verksamhetsområdeschefsnivå, vilken omfattar både sjukhusen i Varberg och Halmstad. Arbets- och Miljömedicinska mottagningen och Hudmottagningen har under ett antal år arbetat fram en modell för genomförande av kampanjerna Sola Smart riktat till skolungdom och semestrande Hallänningar med syfte att förebygga skador av intensivt solande. Arbetet har nu lämnats över till andra aktörer. Vår framtida planering är en inriktning till bl.a. media för att på så sätt nå ut till en större andel av befolkningen. Det är nu huvudsakligen läkare vid Hudmottagningen som står för informationen till massmedia,

10 10(15) eftersom UV-inducerad hudcancer huvudsakligen handläggs i deras verksamhetsområde. AMM medverkar fortlöpande vid uppdatering men tryckning och distribution av det informationsblad, som har tagits fram av de bägge mottagningarna, sköts centralt i Region Halland. AMM:s framtida lokalisering. Arbets- och miljömedicinska mottagningen i Halmstad har verkat som en sammanhållande faktor för den regionala supporten från AMM i Lund och Göteborg. Med den trend att den arbets- och miljömedicinska verksamheten lokaliseras till regionklinik, kommer det troligtvis inte att kunna rekrytera efterträdare då nuvarande befattningshavare om några år går i pension. Därför har frågan om verksamhetens framtida utformning och lokalisation redan nu lyfts och kommer att utredas under 2012.

11 11(15) Appendix Tabell 1. Inkomna remisser Inkomna remisser Återremitterade/avbokade Vidarebefordrade ? Läkarbesök (inkl återbesök och egenremiss) Enbart hem/arbetsplatsbesök Spirometrier av BMA Bedömt på befintliga handlingar/telefonsamtal med patienten. Övriga konsultationer 11 Väntelista till påföljande år Tabell 2. Remissinstansernas fördelning (*för de patienter som färdigbedömts) Instans 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* Företagshälsovård Primärvård, offentlig och privat Sluten vård Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket AFA Egen remiss Fackförening Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Av oss erbjuden utredning Summa Tabell 3. Kommuntillhörighet, färdigbedömda patienter Kommun Halmstad Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Utomläns

12 12(15) Tabell 4. Exponeringssituation (färdigbedömda patienter) Exponeringssituation Arbetsmiljö Miljö (ej arbetsmiljö) Livsstil 1 Tabell 5 Medicinska frågeställningar hos patienter som bedömts under året (flera diagnoser kan förekomma på samma patient) Medicinska frågeställningar Överkänslighetssymtom från övre luftvägar och ögon Överkänslighetssymtom från nedre luftvägar inkl heshet och halsont Andningsbesvär, bronkit, hosta, hyperventilation Alveolit, interstitiell pneumoni Lungfibros, pleuraplack KOL 1 Feberreaktioner 2 Anafylaxi 2 Obstruktivt sömnapnésyndrom 2 Sjukdomar/symtom i centrala och perifera nervsystemet Huvudvärk 1 Kronisk toxisk encefalopati Lösningsmedelsintolerans, parosmi, akut intoxikation Psykiska besvär 1 1 Utmattnings- och stress-syndrom Asteni, trötthet 3 Leverpåverkan Besvär från rörelseorganen, rygg, nacke o extremiteter, myalgi Besvär från cirkulationsorganen (hypertoni, syncope, hjärtinfarkt) 2 1 Bukbesvär 1 Vibrationsskadesyndrom

13 13(15) Köldskada 1 2 Elskada 1 1 Mb Raynaud Malignitet (näsa, Hodgkins lymfom, 2 Mb Waldenström, Plasmocytom, Myelom, hjärntumör, lungcancer, mesotheliom) Njursjukdomar (nefrit) Symtom/sjukdomar i hud inkl klåda * Ögonsjukdomar (Glaskroppsavlossning, opticusinfarkt, katarakt, iridocyklit) Tinnitus 2 Yrsel 4 Tandsjukdomar 2 Graviditetsrådgivning 1 1 Menstruationsrubbning 1 Övervikt, diabetes 1 1 Hälsokontroll och undersökning med normala fynd Graviditetsrådgivning 1 Förhöjt blodbly 1 4 *1 fall den sällsynta sjukdomen CREST Tabell 6. Exponeringar hos patienter som utretts på mottagningen och färdigbedömts under året (flera exponeringar kan förekomma på samma patient) Exponering Isocyanater, inkl bilplåtarbete Cyanoakrylat 1 1 Gummiindustri Verkstadsindustri Järn/stålverk 1 Svetsrök, inkl. rostfritt Lödrök Industrilackering Screentryck 1 Plastarbete, -damm, -pyrolysrök Silikoner 2 1 Lösningsmedel, inkl flygbränsle, byggnadsmålning, golvläggning, kemtvätt, avfettning

14 14(15) Kylskåpsdefragmentering, avfallsarbete Frisörsalong Handhållna vibrationer Helkroppsvibrationer 1 1 Muskelbelastningar Kyla 1 2 Buller, infraljud 3 Elektromagnetiska fält 3 Elektricitet 2 1 Asbest Akrylamid 1 Krom/nickel 3 Kvicksilver 2 Tvättmedel 2 Motoravgaser, bilverkstad 2 2 Retande gaser, brandrök Damm oorganiskt/organiskt 1/3 3 4 Trädamm 2 1 Betongdamm 2 1 Handelsträdgård/florist 1 1 Lantbruk Psykosocial arbetsmiljö: arbetstider, arbetsinnehåll, social isolering, samarbetsförhållanden Inomhusklimat, kontorsmiljö Bildskärmsarbete 1 Tandvård 1 Hemmiljö Övrigt, färgframställning, textil, trähantering, bly, tetraetylbly, glasfiberdamm, mjöldamm, m.m fenol, anestesigaser, keramiker Utemiljö 1

15 15(15) I övervägande andelen fall har sannolikt eller möjligt samband konstaterats (tabell 7). Till möjligt samband räknas också de fall där en arbetsrelaterad försämring inträffat av en sjukdom med annan medicinsk grundorsak. Tabell 7 Medicinsk sambandsbedömning Grad av samband Sannolikt samband, med adekvat tidsrelation till exponering och som inte rimligen kan förklaras av annan sjukdom eller annan exponering Möjligt samband med adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Osannolikt samband med en mindre adekvat tidsrelation till exponeringen och/eller där annan sjukdom eller annan exponering kan utgöra mer sannolik förklaring Ej bedömbart samband, där information om diagnos eller exponering är otillräcklig eller motsägelsefull Ej applicerbart där manifesterad sjukdom eller symtom har saknats

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING Linköpingsmodellen! Stefan Blomberg, psykolog Charlotta Wigander, ST-läkare Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping Definitioner Trakasserier Diskriminering

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Workshop om. Patientutredning vid innemiljöproblem

Workshop om. Patientutredning vid innemiljöproblem Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Workshop om Patientutredning vid innemiljöproblem Ordförande Robert Wålinder Sekreterare Tom Follin SWESIAQ 2005 04 28 I workshopen

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Miljö och hälsa i Västra Götaland

Miljö och hälsa i Västra Götaland Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ]

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan 2014 - Falkenbergs [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning (IIR) Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess folkhälsokommitté, Länsstyrelsens miljöskyddsenhet i samarbete med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. FOLKHÄLSOKOMMITTÉN och MILJÖNÄMNDEN INBJUDAN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND till utbildningsdag med tema miljö-hälsa och miljömedicin för politiker och chefstjänstemän inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND Utredning, diagnostik och behandling Innehållsförteckning 1. Vad är stressrelaterad psykisk ohälsa? 3 2. Förslag på utredning 4 3. Diagnos 7 4. Behandling 10 5. Sjukskrivning

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet

Läs mer