Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet"

Transkript

1 Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Publicerad november 2010 Korrigerad januari

3 Förord Kommuners och länsstyrelsers tillsyn syftar till att kontrollera hur väl olika verksamheter uppfyller miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och en hälsosam och god miljö för oss och för kommande generationer. Landsting och universitet har med sin miljömedicinska kompetens mycket att bidra med i det arbetet. Men den miljömedicinska expertverksamhetens innehåll och organisation förändras över tid. Sådana förändringar har föranlett framtagandet av ny presentation av de miljömedicinska enheterna i Sverige. Denna skrift ersätter den gröna broschyren som Socialstyrelsen gav ut år 2006 (Artikelnr: ). Socialstyrelsen tackar för bidragen från samtliga enheter vars verksamhet presenteras i skriften. Margareta Palmquist Enhetschef Befolkningsinsatser Kunskapsstyrning 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Använd landstingens miljömedicinska kompetens 7 Arbets- och miljömedicin, Lund 8 Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Länssjukhuset i Halmstad 9 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 10 Arbets- och miljömedicin i Linköping 11 Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro 12 Arbets- och miljömedicin i Stockholm 13 Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala 15 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 16 5

6 6

7 Använd landstingens miljömedicinska kompetens Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador och annan negativ påverkan. De operativa tillsynsmyndigheterna behöver därför tillräcklig kompetens för att i tillsynen kunna bedöma och förebygga risker för människors hälsa. Eftersom tillsynsmyndigheternas ansvarsområde är omfattande och spänner över fler lagar än miljöbalken, är det en stor utmaning att inom alla områden upprätthålla den kompetens som krävs. En viktig uppgift för de miljömedicinska enheterna inom landstingen är därför att stödja regionala och lokala myndigheter med rådgivning och utredningsservice i specifika miljömedicinska frågor. Förutom i tillsynen behövs miljömedicinsk kompetens på central, regional och lokal nivå inom en rad andra arbetsområden. Exempel är bland annat arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen samt det nationella folkhälsomålet. Det finns även behov av att miljömedicinsk personal deltar och bidrar med kompetens i de regionala nätverk som finns för miljö- och hälsoskyddsansvariga i kommunerna. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska dessa även omfatta beskrivningar av hur människors hälsa kan komma att påverkas av en verksamhet eller plan samt vilka konsekvenser detta kan få. Här finns ett stort behov hos länsstyrelserna att få stöd i granskningen av MKB:erna av regional miljömedicinsk personal. De miljömedicinska verksamheterna är dessutom ofta remissinstanser för planer och miljökonsekvensbeskrivningar där det finns skäl att ta särskild hänsyn till befolkningens hälsa. Andra viktiga uppgifter som de miljömedicinska verksamheterna inom landstingen arbetar med är att följa upp miljötillståndet i den egna regionen och utreda misstänkta samband mellan miljöfaktorer och ohälsa. De miljömedicinska enheterna bedriver även vetenskapliga projekt i samarbete med regionala och lokala aktörer. De satsar också på att föra ut det miljömedicinska arbetet genom egna tidningar, elektroniska nyhetsbrev, kurser och föreläsningsserier. Det är Socialstyrelsens uppfattning att den miljömedicinska kompetens som finns inom landstingen i än högre grad än i dag skulle kunna bidra till ett effektivt förebyggande arbete inom miljöområdet. Därför är det vår förhoppning att denna sammanställning ska leda till ett utökat samarbete mellan landstingen och de operativa tillsynsmyndigheterna. På följande sidor presenteras de åtta regionala miljömedicinska enheterna. Utöver dem finns miljömedicinsk verksamhet i fler landsting, främst genom att enskilda personer har ett miljömedicinskt uppdrag inom sin tjänst. Vid de flesta enheterna arbetar man både med arbetsmiljö- och miljömedicinska frågor. 7

8 Arbets- och miljömedicin, Lund Vad vi är Arbets- och miljömedicin omfattar Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin/lund vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet, samt en klinisk regionenhet inom Södra sjukvårdsregionen. Här finns bred kompetens inom arbets- och miljömedicin, statistisk och epidemiologisk kompetens samt samarbete med det regionala tumörregistret. Vad vi gör Vi gör medicinska och epidemiologiska utredningar vid misstänkta fall av miljörelaterad ohälsa. Vi bedömer risker vid kemiska och fysikaliska exponeringar i den yttre miljön samt risker vid akuta utsläpp från industrier eller annan verksamhet till omgivnings- eller bostadsmiljö. Vi medverkar med hälsoriskbedömning i miljökonsekvensbeskrivningar. Vi studerar också betydelsen av hälsofrämjande faktorer i närmiljön. Specialområden Kartläggning med GIS Vi använder geografiska informationssystem (GIS) för att detaljerat kartlägga befolkningens exponering för luftföroreningar och buller i Skåne. Med detta verktyg kan vi beskriva nuläget, simulera förväntade effekter av förändringar och göra hälsoriskbedömningar. Användning av biomarkörer för att bedöma exponering för kemiska hälsorisker. Vilka vi riktar oss till Vi är en kunskapsresurs, inte bara för hälso- och sjukvården, kommuner och länsstyrelser, utan också för allmänheten i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Nära samverkan mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning ger förutsättning för ett förebyggande arbete. Kontaktpersoner Person: Håkan Tinnerberg, docent, sektionschef, yrkeshygieniker Telefon: E-post Person: Kristina Jakobsson, docent, verksamhetschef, överläkare Telefon: E-post: Webbplats 8

9 Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Länssjukhuset i Halmstad Vad vi är Arbets- och miljömedicinska mottagningen är knuten till medicinkliniken vid Länssjukhuset i Halmstad med ansvar för hela länet. Mottagningens uppgift är att utreda och förebygga ohälsa orsakad av fysikaliska, kemiska, biologiska och psykosociala faktorer i omgivande miljö och arbetsmiljö. Tvärvetenskaplig kompetens kännetecknar verksamheten. Vad vi gör Arbets- och miljömedicinska mottagningen gör arbetsplatsutredningar, specialistbedömningar av patienter och miljömedicinska riskbedömningar. Vi medverkar vid utbildningar och i större projekt och har deltagit vid den lokala utformningen av miljömålen i Halland. Vi besvarar även dagligen frågor från hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer, lokala myndigheter, media och privatpersoner angående miljö och hälsa. Specialområden Exponering för UV-ljus från solen Hästhållning i tätort Sena effekter efter strömgenomgång Vilka vi riktar oss till Sjukvård, allmänhet, myndigheter i Hallands län. Kontaktperson Person: Anna Blomqvist, överläkare, Telefon: , E-post: Webbplats 9

10 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Vad vi är Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är ett miljömedicinskt kompetenscentrum för Västra Götaland och norra Halland. Enheten, som är knuten till Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tio anställda med bred kompetens inom medicin, exponeringsbedömning (kemiska och fysikaliska risker), miljö- och hälsoskydd och statistik. Vad vi gör VMC gör varje år ett stort antal miljömedicinska bedömningar och utredningar åt kommunerna, länsstyrelsen, regionen m.fl. samt besvarar förfrågningar per e-post och telefon. Många av utredningarna läggs på hemsidan. Där finns även de regionala miljöhälsorapporterna. Vi anordnar kurser, seminarier och föreläsningar i regionen. De flesta medarbetare deltar även i miljömedicinsk forskning. Specialområden Buller Utomhusluft (trafik, vedrök, industriutsläpp m.m.) Innemiljö Joniserande (t.ex. radon) och icke joniserande strålning Förorenad mark Djurverksamhet Hälsorelaterad miljöövervakning Vilka vi riktar oss till Kommunernas miljökontor, stadsbyggnadskontor, skolförvaltningar och motsvarande. Västra Götalandsregionen och dess olika förvaltningar, länsstyrelsen, företag, ideella organisationer och allmänheten. Kontaktpersoner Person: Lars Barregård, överläkare, professor Telefon: E-post: Person: Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, adj professor Telefon: E-post: Webbplats: 1Hhttp://www.sahlgrenska.se/su/vmc 10

11 Arbets- och miljömedicin i Linköping Vad vi är Arbets- och miljömedicin i Linköping har ett regionalt miljömedicinskt uppdrag och är verksam i den sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. I verksamheten finns en bred kompetens inom medicin, exponeringsbedömning, miljö, biologi, kemi, biokemi, toxikologi, ekotoxikologi, epidemiologi och statistik. Vad vi gör Vi informerar och sprider kunskap i regionen kring miljöfaktorers inverkan på hälsan, vi utvecklar, genomför samt fungerar som metodstöd för miljömedicinska projekt i regionen och gör bedömningar av hälsorisker. Vi är även landstingets remissinstans till länsstyrelser och kommuner i miljömedicinska frågor, deltar i regionens miljömålsarbete och medverkar i regionens miljönätverk. Specialområden Hälsoriskbedömningar Förorenade områden Riskkommunikation Partiklar Toxikoproteomik Inomhusmiljö Miljöhälsorapportering Läkemedel och miljö Livsmedel Vilka vi riktar oss till Tjänstemän/handläggare och politiker i kommuner, landsting och på länsstyrelser i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län samt till allmänheten. Kontaktpersoner Person: Bengt Ståhlbom, förste yrkeshygieniker, verksamhetschef Telefon: E-post: Person: Ingela Helmfrid, biolog, samordnare Telefon: E-post: Webbplats: 11

12 Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Vad vi är Arbets- och miljömedicinska kliniken bedriver sedan början av talet en utåtriktad miljömedicinsk verksamhet i Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Klinikens breda medicinska, miljöhygieniska och beteendevetenskapliga kompetens nyttjas i detta arbete. Vad vi gör Vi utreder patienter remitterade med frågeställning om miljörelaterad ohälsa. Ett antal yttranden i miljö- och hälsoskyddsärenden liksom olika projekt genomförs varje år på förfrågan från såväl myndigheter, företag som allmänhet. Specialområden Utredning av miljökänslig patient pga besvär av t ex elektrisk utrustning Mätråd och riskbedömning t ex arsenik i en bäck nära en förskola Bedömning av inomhusmiljö i t ex skolor Cancer och miljö en distriktssköterska larmar Störningsstudier en industri vill reducera dammhalter som utgör miljöproblem Riskkommunikation till berörda grupper/aktörer Tekniska mätningar Vilka vi riktar oss till Länsstyrelser, kommunernas miljökontor, företag/konsulter, sjukvården och enskilda i Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Kontaktpersoner Person: Håkan Löfstedt, överläkare Telefon: E-post: Person: Lennart Andersson, yrkes- och miljöhygieniker Telefon: E-post: Tel reception , Fax: Webbplats 12

13 Arbets- och miljömedicin i Stockholm Vad vi är Arbets- och miljömedicin bedrivs sedan 2009 inom Karolinska Institutets Folkhälsoakademi av personal från Institutet för miljömedicin och Institutionen för folkhälsovetenskap. Arbetet att kartlägga och förebygga arbetsoch miljörelaterad ohälsa i regionen utförs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Mottagningen för patienter med arbets- och miljömedicinska samt yrkesdermatologiska frågeställningar, Samhällsmedicinska kliniken, finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Vad vi gör Huvudmålsättningen för vår verksamhet är kunskapsutveckling och kunskapsförmedling kring hälsorisker kopplade till miljön. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om sambanden mellan miljö och hälsa. Vi tar fram de regionala miljöhälsorapporterna. Vi ger kunskapsstöd och information åt landstingets olika verksamheter, länsstyrelsen och regionens kommuner vid miljömedicinska bedömningar i remisshanteringen och bidrar med expertstöd i samhällsplaneringen. Verksamheten och mottagningen utgör en resurs för rådgivning och patientutredningar inom sjukvården. Specialområden Effekter av luftföroreningar och buller på befolkningens hälsa Inomhusmiljö och hälsa Astma, eksem, allergi och annan överkänslighet hos barn och vuxna Kemisk exponering och cancer Rörelseorganens sjukdomar i arbetslivet Psykisk ohälsa i arbetslivet Vilka vi riktar oss till Landstingets (inkl Gotland) olika verksamhetsområden som t ex hälso- och sjukvården, LSF-miljö, LSF-upphandling, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Regionplane- och trafikkontoret (RTK). Dessutom ger vi strategiskt stöd och kunskaps-/expertstöd till aktörer utanför landstinget som i länet har en nyckelroll när det gäller miljö och hälsa, t ex länsstyrelsen, länets kommuner och kommunförbundet i Stockholms län. Expertstödet riktar sig även till nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket samt internationella organisationer som EU, OECD, WHO och CEN. Kontaktpersoner Antonis Georgellis, docent, miljötoxikolog, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, tel , e-post: 13

14 Gunnel Emenius, med dr, miljöhygieniker, Institutionen för folkhälsovetenskap, tel , e-post: Per Gustavsson, överläkare, professor, Samhällsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, tel , e-post: Webbplats 14

15 Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Vad vi är Den miljömedicinska verksamheten är en integrerad del av Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. AMM:s övergripande uppdrag är att utgöra kunskapscentrum och expertfunktion i arbetet med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterad till arbetsliv och inom- och utomhusmiljö. Vid enheten finns ett trettiotal anställda av vilka 3,5 är landstingstjänster med specifikt miljömedicinsk inriktning, men fler bedriver forskning inom området. Vad vi gör En viktig arbetsuppgift i det miljömedicinska uppdraget är att svara på remisser från andra verksamheter när det gäller t ex samhällsplanering och tillståndsansökningar. Vi gör även miljöbedömningar för enskilda patienter samt bedriver egen forskning inom flera områden. Specialområden Hästar och allergi Inomhusmiljö Miljön inom flyget Trafikbuller, trafikföroreningar och ohälsa Vilka vi riktar oss till Hälso- och sjukvården, lokala och regionala myndigheter, allmänheten i Uppsala län, Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna Kontaktperson Person: Greta Smedje, 1:e miljöhygieniker, med dr, gruppchef Telefon: E-post: Gunilla Wieslander, överläkare, docent Telefon: E-post: Robert Wålinder, överläkare, docent Telefon: E-post: Webbplats: 15

16 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Vad vi är Vid Yrkes- och miljömedicin på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet finns forskare inom flera miljömedicinska ämnesområden såsom luftföroreningar, metaller, buller och vibrationer, allergen samt klimateffekter på hälsan. Utöver forskning och utredningar har vi medverkat till internationella och svenska översikter om vedrök, grova partiklar, vägdamm, avgaser, tungmetaller, klimat och hälsa, nya fordonsbränslen m m. Enheten har ett 30-tal anställda. Andra forskare och doktorander har sin anställning på Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vad vi gör Vi arbetar i huvudsak med anslagsfinansierad forskning och kvalificerade utredningsuppdrag, undervisar på program och ger egna kurser samt medverkar som experter, föreläsare och granskare inom miljömedicin nationellt och internationellt. Vi utför regelbundet nationella uppdrag inom den hälsorelaterade miljöövervakningen. Specialområden Luftföroreningar Klimatförändringar och extremt väder Hälsokonsekvensbedömningar Övrigt: forskning bl.a. om tungmetallers hälsoeffekter, buller och vibrationer, allergi och astma, hälsorisker med klorerade bassängbad samt om riskupplevelse och psykosociala aspekter samt inom en rad näraliggande arbetsmiljöområden, ofta i samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Vilka vi riktar oss till Västerbotten och Norrbotten, samarbete med Västernorrland och Jämtland. Kontaktpersoner Bertil Forsberg, enhetschef, professor, Tel Thomas Kling, administratör, Tel Webbplats: 16

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vad är Arbets- och miljömedicin?

Vad är Arbets- och miljömedicin? Vad är Arbets- och miljömedicin? Forskning, utbildning och patientverksamhet Teresia Nyman, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Ergonom Verksamhetschef teresia.nyman@medsci.uu.se teresia.nyman@akademiska.se Fysioterapeuter

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Patientstatistik 2014

Patientstatistik 2014 Patientstatistik 2014 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Alkistis Nalbanti Rapport 2015 : 06 ISBN: 978-91-88361-00-4 Sammanfattning 1 Titel: Patientstatistik 2014, Arbets-

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Patientstatistik 2015

Patientstatistik 2015 Patientstatistik 2015 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Författare: Carolina Bigert Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti Statistiker, CAMM Stockholm Rapport 2016:05 ISBN: 978-91-88361-06-6

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Hälsoutvecklingen utmanar. Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012

Hälsoutvecklingen utmanar. Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012 Hälsoutvecklingen utmanar Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012 Framtidens patient oavsett vårdbehov Har makt och starkare ställning Är aktiv, påläst och delaktig Efterfrågar e-hälsotjänster för ökad

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil

En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Lars Barregård 1 Seniorprofessor, överläkare Erik Holmberg 2 Statistiker, med dr Gerd Sällsten 1 Professor, 1:e yrkes-

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Folkhälsomyndigheten. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund Myndigheten har ca 490 anställda Webbadress:

Folkhälsomyndigheten. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund Myndigheten har ca 490 anställda Webbadress: Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Myndigheten

Läs mer

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS)

Det svenska nätverket lso- och sjukvård (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälsoh lso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverkets vision En hälsofrämjande

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se Möte med FTFHV 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se ARBETS- OCH BETEENDEMEDICINSKT CENTRUM (AB-centrum) Utreda, förebygga, behandla och rehabilitera ohälsa

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Patientstatistik 2012

Patientstatistik 2012 Patientstatistik 2012 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer