Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömedicin för en hållbar utveckling. En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet"

Transkript

1 Miljömedicin för en hållbar utveckling En presentation av landstingens miljömedicinska verksamhet

2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Publicerad november 2010 Korrigerad januari

3 Förord Kommuners och länsstyrelsers tillsyn syftar till att kontrollera hur väl olika verksamheter uppfyller miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och en hälsosam och god miljö för oss och för kommande generationer. Landsting och universitet har med sin miljömedicinska kompetens mycket att bidra med i det arbetet. Men den miljömedicinska expertverksamhetens innehåll och organisation förändras över tid. Sådana förändringar har föranlett framtagandet av ny presentation av de miljömedicinska enheterna i Sverige. Denna skrift ersätter den gröna broschyren som Socialstyrelsen gav ut år 2006 (Artikelnr: ). Socialstyrelsen tackar för bidragen från samtliga enheter vars verksamhet presenteras i skriften. Margareta Palmquist Enhetschef Befolkningsinsatser Kunskapsstyrning 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Använd landstingens miljömedicinska kompetens 7 Arbets- och miljömedicin, Lund 8 Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Länssjukhuset i Halmstad 9 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 10 Arbets- och miljömedicin i Linköping 11 Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro 12 Arbets- och miljömedicin i Stockholm 13 Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala 15 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 16 5

6 6

7 Använd landstingens miljömedicinska kompetens Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador och annan negativ påverkan. De operativa tillsynsmyndigheterna behöver därför tillräcklig kompetens för att i tillsynen kunna bedöma och förebygga risker för människors hälsa. Eftersom tillsynsmyndigheternas ansvarsområde är omfattande och spänner över fler lagar än miljöbalken, är det en stor utmaning att inom alla områden upprätthålla den kompetens som krävs. En viktig uppgift för de miljömedicinska enheterna inom landstingen är därför att stödja regionala och lokala myndigheter med rådgivning och utredningsservice i specifika miljömedicinska frågor. Förutom i tillsynen behövs miljömedicinsk kompetens på central, regional och lokal nivå inom en rad andra arbetsområden. Exempel är bland annat arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen samt det nationella folkhälsomålet. Det finns även behov av att miljömedicinsk personal deltar och bidrar med kompetens i de regionala nätverk som finns för miljö- och hälsoskyddsansvariga i kommunerna. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska dessa även omfatta beskrivningar av hur människors hälsa kan komma att påverkas av en verksamhet eller plan samt vilka konsekvenser detta kan få. Här finns ett stort behov hos länsstyrelserna att få stöd i granskningen av MKB:erna av regional miljömedicinsk personal. De miljömedicinska verksamheterna är dessutom ofta remissinstanser för planer och miljökonsekvensbeskrivningar där det finns skäl att ta särskild hänsyn till befolkningens hälsa. Andra viktiga uppgifter som de miljömedicinska verksamheterna inom landstingen arbetar med är att följa upp miljötillståndet i den egna regionen och utreda misstänkta samband mellan miljöfaktorer och ohälsa. De miljömedicinska enheterna bedriver även vetenskapliga projekt i samarbete med regionala och lokala aktörer. De satsar också på att föra ut det miljömedicinska arbetet genom egna tidningar, elektroniska nyhetsbrev, kurser och föreläsningsserier. Det är Socialstyrelsens uppfattning att den miljömedicinska kompetens som finns inom landstingen i än högre grad än i dag skulle kunna bidra till ett effektivt förebyggande arbete inom miljöområdet. Därför är det vår förhoppning att denna sammanställning ska leda till ett utökat samarbete mellan landstingen och de operativa tillsynsmyndigheterna. På följande sidor presenteras de åtta regionala miljömedicinska enheterna. Utöver dem finns miljömedicinsk verksamhet i fler landsting, främst genom att enskilda personer har ett miljömedicinskt uppdrag inom sin tjänst. Vid de flesta enheterna arbetar man både med arbetsmiljö- och miljömedicinska frågor. 7

8 Arbets- och miljömedicin, Lund Vad vi är Arbets- och miljömedicin omfattar Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin/lund vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet, samt en klinisk regionenhet inom Södra sjukvårdsregionen. Här finns bred kompetens inom arbets- och miljömedicin, statistisk och epidemiologisk kompetens samt samarbete med det regionala tumörregistret. Vad vi gör Vi gör medicinska och epidemiologiska utredningar vid misstänkta fall av miljörelaterad ohälsa. Vi bedömer risker vid kemiska och fysikaliska exponeringar i den yttre miljön samt risker vid akuta utsläpp från industrier eller annan verksamhet till omgivnings- eller bostadsmiljö. Vi medverkar med hälsoriskbedömning i miljökonsekvensbeskrivningar. Vi studerar också betydelsen av hälsofrämjande faktorer i närmiljön. Specialområden Kartläggning med GIS Vi använder geografiska informationssystem (GIS) för att detaljerat kartlägga befolkningens exponering för luftföroreningar och buller i Skåne. Med detta verktyg kan vi beskriva nuläget, simulera förväntade effekter av förändringar och göra hälsoriskbedömningar. Användning av biomarkörer för att bedöma exponering för kemiska hälsorisker. Vilka vi riktar oss till Vi är en kunskapsresurs, inte bara för hälso- och sjukvården, kommuner och länsstyrelser, utan också för allmänheten i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Nära samverkan mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning ger förutsättning för ett förebyggande arbete. Kontaktpersoner Person: Håkan Tinnerberg, docent, sektionschef, yrkeshygieniker Telefon: E-post Person: Kristina Jakobsson, docent, verksamhetschef, överläkare Telefon: E-post: Webbplats 8

9 Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Länssjukhuset i Halmstad Vad vi är Arbets- och miljömedicinska mottagningen är knuten till medicinkliniken vid Länssjukhuset i Halmstad med ansvar för hela länet. Mottagningens uppgift är att utreda och förebygga ohälsa orsakad av fysikaliska, kemiska, biologiska och psykosociala faktorer i omgivande miljö och arbetsmiljö. Tvärvetenskaplig kompetens kännetecknar verksamheten. Vad vi gör Arbets- och miljömedicinska mottagningen gör arbetsplatsutredningar, specialistbedömningar av patienter och miljömedicinska riskbedömningar. Vi medverkar vid utbildningar och i större projekt och har deltagit vid den lokala utformningen av miljömålen i Halland. Vi besvarar även dagligen frågor från hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, arbetsgivare, fackliga organisationer, lokala myndigheter, media och privatpersoner angående miljö och hälsa. Specialområden Exponering för UV-ljus från solen Hästhållning i tätort Sena effekter efter strömgenomgång Vilka vi riktar oss till Sjukvård, allmänhet, myndigheter i Hallands län. Kontaktperson Person: Anna Blomqvist, överläkare, Telefon: , E-post: Webbplats 9

10 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Vad vi är Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är ett miljömedicinskt kompetenscentrum för Västra Götaland och norra Halland. Enheten, som är knuten till Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tio anställda med bred kompetens inom medicin, exponeringsbedömning (kemiska och fysikaliska risker), miljö- och hälsoskydd och statistik. Vad vi gör VMC gör varje år ett stort antal miljömedicinska bedömningar och utredningar åt kommunerna, länsstyrelsen, regionen m.fl. samt besvarar förfrågningar per e-post och telefon. Många av utredningarna läggs på hemsidan. Där finns även de regionala miljöhälsorapporterna. Vi anordnar kurser, seminarier och föreläsningar i regionen. De flesta medarbetare deltar även i miljömedicinsk forskning. Specialområden Buller Utomhusluft (trafik, vedrök, industriutsläpp m.m.) Innemiljö Joniserande (t.ex. radon) och icke joniserande strålning Förorenad mark Djurverksamhet Hälsorelaterad miljöövervakning Vilka vi riktar oss till Kommunernas miljökontor, stadsbyggnadskontor, skolförvaltningar och motsvarande. Västra Götalandsregionen och dess olika förvaltningar, länsstyrelsen, företag, ideella organisationer och allmänheten. Kontaktpersoner Person: Lars Barregård, överläkare, professor Telefon: E-post: Person: Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, adj professor Telefon: E-post: Webbplats: 1Hhttp://www.sahlgrenska.se/su/vmc 10

11 Arbets- och miljömedicin i Linköping Vad vi är Arbets- och miljömedicin i Linköping har ett regionalt miljömedicinskt uppdrag och är verksam i den sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. I verksamheten finns en bred kompetens inom medicin, exponeringsbedömning, miljö, biologi, kemi, biokemi, toxikologi, ekotoxikologi, epidemiologi och statistik. Vad vi gör Vi informerar och sprider kunskap i regionen kring miljöfaktorers inverkan på hälsan, vi utvecklar, genomför samt fungerar som metodstöd för miljömedicinska projekt i regionen och gör bedömningar av hälsorisker. Vi är även landstingets remissinstans till länsstyrelser och kommuner i miljömedicinska frågor, deltar i regionens miljömålsarbete och medverkar i regionens miljönätverk. Specialområden Hälsoriskbedömningar Förorenade områden Riskkommunikation Partiklar Toxikoproteomik Inomhusmiljö Miljöhälsorapportering Läkemedel och miljö Livsmedel Vilka vi riktar oss till Tjänstemän/handläggare och politiker i kommuner, landsting och på länsstyrelser i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län samt till allmänheten. Kontaktpersoner Person: Bengt Ståhlbom, förste yrkeshygieniker, verksamhetschef Telefon: E-post: Person: Ingela Helmfrid, biolog, samordnare Telefon: E-post: Webbplats: 11

12 Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Vad vi är Arbets- och miljömedicinska kliniken bedriver sedan början av talet en utåtriktad miljömedicinsk verksamhet i Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Klinikens breda medicinska, miljöhygieniska och beteendevetenskapliga kompetens nyttjas i detta arbete. Vad vi gör Vi utreder patienter remitterade med frågeställning om miljörelaterad ohälsa. Ett antal yttranden i miljö- och hälsoskyddsärenden liksom olika projekt genomförs varje år på förfrågan från såväl myndigheter, företag som allmänhet. Specialområden Utredning av miljökänslig patient pga besvär av t ex elektrisk utrustning Mätråd och riskbedömning t ex arsenik i en bäck nära en förskola Bedömning av inomhusmiljö i t ex skolor Cancer och miljö en distriktssköterska larmar Störningsstudier en industri vill reducera dammhalter som utgör miljöproblem Riskkommunikation till berörda grupper/aktörer Tekniska mätningar Vilka vi riktar oss till Länsstyrelser, kommunernas miljökontor, företag/konsulter, sjukvården och enskilda i Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Kontaktpersoner Person: Håkan Löfstedt, överläkare Telefon: E-post: Person: Lennart Andersson, yrkes- och miljöhygieniker Telefon: E-post: Tel reception , Fax: Webbplats 12

13 Arbets- och miljömedicin i Stockholm Vad vi är Arbets- och miljömedicin bedrivs sedan 2009 inom Karolinska Institutets Folkhälsoakademi av personal från Institutet för miljömedicin och Institutionen för folkhälsovetenskap. Arbetet att kartlägga och förebygga arbetsoch miljörelaterad ohälsa i regionen utförs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Mottagningen för patienter med arbets- och miljömedicinska samt yrkesdermatologiska frågeställningar, Samhällsmedicinska kliniken, finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Vad vi gör Huvudmålsättningen för vår verksamhet är kunskapsutveckling och kunskapsförmedling kring hälsorisker kopplade till miljön. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om sambanden mellan miljö och hälsa. Vi tar fram de regionala miljöhälsorapporterna. Vi ger kunskapsstöd och information åt landstingets olika verksamheter, länsstyrelsen och regionens kommuner vid miljömedicinska bedömningar i remisshanteringen och bidrar med expertstöd i samhällsplaneringen. Verksamheten och mottagningen utgör en resurs för rådgivning och patientutredningar inom sjukvården. Specialområden Effekter av luftföroreningar och buller på befolkningens hälsa Inomhusmiljö och hälsa Astma, eksem, allergi och annan överkänslighet hos barn och vuxna Kemisk exponering och cancer Rörelseorganens sjukdomar i arbetslivet Psykisk ohälsa i arbetslivet Vilka vi riktar oss till Landstingets (inkl Gotland) olika verksamhetsområden som t ex hälso- och sjukvården, LSF-miljö, LSF-upphandling, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Regionplane- och trafikkontoret (RTK). Dessutom ger vi strategiskt stöd och kunskaps-/expertstöd till aktörer utanför landstinget som i länet har en nyckelroll när det gäller miljö och hälsa, t ex länsstyrelsen, länets kommuner och kommunförbundet i Stockholms län. Expertstödet riktar sig även till nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket samt internationella organisationer som EU, OECD, WHO och CEN. Kontaktpersoner Antonis Georgellis, docent, miljötoxikolog, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, tel , e-post: 13

14 Gunnel Emenius, med dr, miljöhygieniker, Institutionen för folkhälsovetenskap, tel , e-post: Per Gustavsson, överläkare, professor, Samhällsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, tel , e-post: Webbplats 14

15 Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Vad vi är Den miljömedicinska verksamheten är en integrerad del av Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. AMM:s övergripande uppdrag är att utgöra kunskapscentrum och expertfunktion i arbetet med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterad till arbetsliv och inom- och utomhusmiljö. Vid enheten finns ett trettiotal anställda av vilka 3,5 är landstingstjänster med specifikt miljömedicinsk inriktning, men fler bedriver forskning inom området. Vad vi gör En viktig arbetsuppgift i det miljömedicinska uppdraget är att svara på remisser från andra verksamheter när det gäller t ex samhällsplanering och tillståndsansökningar. Vi gör även miljöbedömningar för enskilda patienter samt bedriver egen forskning inom flera områden. Specialområden Hästar och allergi Inomhusmiljö Miljön inom flyget Trafikbuller, trafikföroreningar och ohälsa Vilka vi riktar oss till Hälso- och sjukvården, lokala och regionala myndigheter, allmänheten i Uppsala län, Landstinget Gävleborg och Landstinget Dalarna Kontaktperson Person: Greta Smedje, 1:e miljöhygieniker, med dr, gruppchef Telefon: E-post: Gunilla Wieslander, överläkare, docent Telefon: E-post: Robert Wålinder, överläkare, docent Telefon: E-post: Webbplats: 15

16 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Vad vi är Vid Yrkes- och miljömedicin på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet finns forskare inom flera miljömedicinska ämnesområden såsom luftföroreningar, metaller, buller och vibrationer, allergen samt klimateffekter på hälsan. Utöver forskning och utredningar har vi medverkat till internationella och svenska översikter om vedrök, grova partiklar, vägdamm, avgaser, tungmetaller, klimat och hälsa, nya fordonsbränslen m m. Enheten har ett 30-tal anställda. Andra forskare och doktorander har sin anställning på Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vad vi gör Vi arbetar i huvudsak med anslagsfinansierad forskning och kvalificerade utredningsuppdrag, undervisar på program och ger egna kurser samt medverkar som experter, föreläsare och granskare inom miljömedicin nationellt och internationellt. Vi utför regelbundet nationella uppdrag inom den hälsorelaterade miljöövervakningen. Specialområden Luftföroreningar Klimatförändringar och extremt väder Hälsokonsekvensbedömningar Övrigt: forskning bl.a. om tungmetallers hälsoeffekter, buller och vibrationer, allergi och astma, hälsorisker med klorerade bassängbad samt om riskupplevelse och psykosociala aspekter samt inom en rad näraliggande arbetsmiljöområden, ofta i samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Vilka vi riktar oss till Västerbotten och Norrbotten, samarbete med Västernorrland och Jämtland. Kontaktpersoner Bertil Forsberg, enhetschef, professor, Tel Thomas Kling, administratör, Tel Webbplats: 16

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Året som gått. året som gått 3

Året som gått. året som gått 3 Årsredovisning 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete Rapport från Riksantikvarieämbetet Statliga insatser för att främja kommunalt kulturmiljöarbete Riksantikvarieämbetet 2014 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se registrator@raa.se 2 Förord I denna rapport

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna

Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna Att börja arbeta med hälsokonsekvensbedömningar inom länsstyrelserna Sammanställning av uppdrag nummer 36 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2007 www.fhi.se A 2009:08 A 2009:08 ISSN: 1653-0802 ISBN:

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar.

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (9) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 p 17 2010-11-25 HSN 1007-0735 Handläggare: Gunnel Blomgren Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättandet

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Innehåll: 3 Folkhälsopolitisk rapport 2005. 6 Folkhälsopolitisk rapport 2005 Sammanfattning. 18 Folkhälsopolitisk

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer