NYHETSBREV. I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. I detta nummer"

Transkript

1 NYHETSBREV Nummer 9 december 2004 Skolverkets generaldirektör Per Thullberg om utvärderingarna av grundskolan: Skolverket har nu presenterat den tredje stora studien av svensk grundskola på kort tid. I oktober publicerades resultaten av den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03). För en vecka sedan släpptes resultaten från den internationella studien PISA 2003 och nu föreligger resultaten från TIMSS TIMSS mäter kunskaperna hos elever i år 8 i matematik och naturvetenskap medan NU-03 mäter kunskaperna i flertalet ämnen i år 9 och PISA läsförståelse, matematik och naturvetenskap för samma elevgrupp i år 9. De tre studierna ger sammantaget en bred bild av läget i den svenska grundskolans avslutande år med möjligheter till jämförelser med förhållandena 1991, 1995 och Sammantaget kan vi konstatera att studierna visar försämrade resultat både i relation till tidigare svenska resultat och vid internationella jämförelser. NU-studien och TIMSS visar båda på en kraftig kunskapsnedgång i matematik och naturvetenskap mellan tidigt 1990-tal och 2003, medan PISA visar oförändrade resultat mellan 2000 och Detta tyder på att nedgången främst skedde under 1990-talet men att den avstannat under talet. En stor nedgång har således hejdats men på en avsevärt lägre nivå än under början och mitten av 1990-talet. Någon återhämtning under de senaste åren har inte kommit till stånd. Det finns flera tänkbara förklaringar till denna utveckling. Knappast något decennium har inneburit så stora förändringar för grundskolan som 1990-talet. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola förändrades. Skolan kommunaliserades. Stora besparingar gjordes i grundskolan på grund av den statsfinansiella krisen, vilket lett till minskad lärartäthet i skolorna. Andelen behöriga lärare sjönk och har förblivit låg. En ny läroplan och ett nytt betygssystem infördes som ställer helt nya och större krav på lärarnas professionella agerande. Rektorerna fick nya uppgifter och nya ansvarsområden. Antalet elever med utländsk bakgrund har ökat, vilket ställer högre krav på skolan när det gäller att ge ett gott pedagogiskt stöd. Att alla dessa förändringar givit konsekvenser för elevernas lärande är knappast förvånande. Samtidigt visar elevernas och delvis föräldrarnas enkätsvar att matematik och naturvetenskap betraktas som svåra, tråkiga och i många fall oviktiga ämnen. Detta bidrar givetvis inte till att höja resultaten. Är då bilden enbart mörk? Nej, det är den inte. Svenska elever har idag mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska. De sociala mål som starkt betonas i läroplanen har fått bra genomslag. Eleverna trivs i skolan och tycker att skolan är viktig. De uppskattar i hög grad sina lärare, liksom lärarna uppskattar sina elever. Sverige ligger i topp när det gäller skolklimat och trivsel. En klar förbättring har skett när det gäller det mått på disciplin, som väckte stor uppmärksamhet Men samtidigt ligger svenska elever sämst till när det gäller sen ankomst till lektionerna. Eleverna har idag en högre tilltro till sina egna kunskaper och sin förmåga än vad de hade tidigare, vilket är i enlighet med läroplanens intentioner. Dock är det tydligt att denna trivsel och ökade tilltro till den egna förmågan inte sammanfaller med ökade kunskaper. Bilden av grundskolan är alltså komplex. Skolan lyckas bra i vissa avseenden men inte i andra. Utifrån studiernas sammantagna bild kan tre huvudfrågor ställas: Anger de statliga styrdokumenten, främst kursplanerna, tillräckligt tydligt vilka kunskaper som krävs? Är statens och kommunernas insatser för att stödja lärares samverkan och kompetensutveckling tillräckliga? Är undervisningen i skolan sådan att den på ett optimalt sätt främjar elevernas utveckling både när det gäller kunskapsmål och sociala mål? Skolverkets svar på de tre frågorna är - Nej! Enligt TIMSS har Sverige ett I detta nummer Den fortsatta avrapporteringen av NU-03 l 2 Huvudresultaten från PISA l 3 Huvudresultaten från TIMSS l 4 Yngre elevers attityder till skolan l 5 ý

2 2 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 av de mest avreglerade skolsystemen bland deltagande länder. Men det betyder inte att statliga initiativ och insatser inte behövs. Sverige behöver nu vidta kraftfulla insatser som stärker skolledarnas och lärarnas arbete med elevernas lärande och kunskapsutveckling. Vi vet att lärare har svårt att finna en gemensam förståelse av innebörderna i de nationella kursplanerna. Skolverket kommer därför att fortsätta sitt arbete med att förbättra och förtydliga de nationella måldokumenten samt ta fram förklarande kommentarmaterial till stöd för lärarnas tolkning. Svenska lärare ligger långt ner vid en internationell jämförelse när det gäller lärares tillgång till kompetensutveckling. Denna är otillräcklig. Skolverket anser att det behövs kraftfulla insatser för att stärka de aktiva lärarnas kompetens. Kompetensutvecklingen måste riktas mot själva undervisningen för att nå kunskapsmålen, mot mötet mellan lärare och elever. Elevers ensamarbete utan kvalificerat lärarstöd tycks ha ökat. Vilken roll den stora andelen lärare med bristande pedagogisk eller ämnesmässig behörighet har för resultaten får de vidare analyserna utvisa, men att öka andelen behöriga lärare måste också vara ett primärt mål för staten och huvudmännen. Analyserna av resultatbilden måste gå vidare och åtgärdsförslag för en kvalitetshöjning av grundskolan behöver utarbetas. Det statliga agerandet behöver granskas självkritiskt: Vad kan staten göra bättre? Skolverket har genom åren och nu senast genom utbildningsinspektionen pekat på svagheter i kommunernas hantering av sitt ansvar för skolan, särskilt när det gäller styrnings-, lednings- och kvalitetsarbetet. I skolorna finns brister i uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, i bedömning och betygssättning och i stödet till elever i svårigheter. Här har både rektor och lärare ett stort ansvar. Ett vanligt mönster bakom elevers svårigheter att nå målen är bristen på förtroendefulla relationer mellan skolan och hemmet. Hemmets medverkan är nödvändig för att skolans arbete ska bli framgångsrikt. Vi kan inte acceptera en försämrad resultatutveckling. Jag anser att vi med stort allvar måste närma oss den obligatoriska skolans problem, samtidigt som vi ska slå vakt om det skolan lyckas väl med. Vi har också anledning att se vad vi kan lära av mer framgångsrika länder, särskilt Finland, som f.ö. haft en lika allvarlig statsfinansiell kris som Sverige. Skolverket kommer under våren 2005 att redovisa vilka åtgärder verket anser nödvändiga för att förbättra resultaten i grundskolan. n Per Thullberg Generaldirektör Skolverket Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) NYHETSBREV Skolverkets nyhetsbrev skickas gratis i ett exemplar till skolförvaltningar, skolstyrelser, förskolor, fritidshem m fl. Det är föreståndarens/rektors ansvar att kopiera och sprida det till lärare och övriga kollegor! Ansvarig utgivare: Ann Charlotte Gunnarson Synpunkter och tips: Gunnevi Henriksson Skolverket, Stockholm, Beställa skrifter: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Beställa läroplans- och kursplanematerial, SKOLFS: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: ISSN Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) som gjordes 2003 är den största som någonsin har genomförts. Syftet är att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande perspektiv, visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 samt peka på behov av utvecklingsinsatser. Huvudresultaten från denna presenteras nu i fyra rapporter: en sammanfattande huvudrapport och tre ämnesvisa huvudrapporter. Mer information om utvärderingen fanns i nummer 7 av Nyhetsbrevet. n Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport Rapport 250, best nr 04:859, pris 70 Huvudrapport - svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och undersökningen i årskurs 5 Rapport 251, best nr 04:860, pris 70 Huvudrapport - naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och problemlösning i årskurs 9 Rapport 252, best nr 04:861, pris 70 Huvudrapport - bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd Rapport 253, best nr 04:862, pris 70 Engelsk sammanfattning av huvudresultaten Best nr 04:880, pris 40 kr exkl moms och porto Och i serien Aktuella analyser finns Grundskolan i blickpunkten - sammanfattning och slutsatser från nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Best nr 04:863, pris 40 kr exkl moms och porto l www Samtliga publikationer finns även att ladda ner från Skolverkets webbplats.

3 Skolverket l Nyhetsbrev 9/ PISA: Svenska elevers resultat över OECD-genomsnittet Svenska 15-åringars läsförståelse och kunnande i matematik, problemlösning och naturvetenskap ligger över genomsnittet i OECD-länderna visar resultaten från PISA 2003, vilket också var fallet i PISA De svenska elevernas styrka är läsförståelse där endast fyra OECD-länder, Finland, Korea, Kanada och Australien, har ett klart bättre resultat. Resultaten i matematik och i naturvetenskap visar en svag nedgång. Samtidigt tycks skillnader i prestation mellan skolor och mellan enskilda elever ha ökat. Det finns också tecken på att den sociala bakgrunden får allt större betydelse för svenska elevers resultat. Flickor fortfarande avsevärt bättre än pojkar i läsning PISA 2003 visar att könsskillnaderna i läsförståelse är fortsatt stora till flickornas fördel medan pojkarna liksom i PISA 2000 är något bättre i matematik. Mönstret gäller både i Sverige och OECD. I naturvetenskap finns inte några resultatskillnader mellan flickor och pojkar i Sverige, vilket inte heller var fallet i PISA I problemlösning finns inga skillnader mellan könen i de flesta OECD-länderna men i Sverige, Norge, Finland och Island presterar flickor signifikant bättre än pojkar. Likvärdigheten i Sverige är god... En av slutsatserna av resultaten från PISA 2000 var att det svenska skolsystemet håller en hög grad av likvärdighet i ett internationellt perspektiv, med en liten variation mellan skolor och en relativt svag effekt av elevens sociala bakgrund. Resultaten från PISA 2003 visar att likvärdigheten fortfarande är god, vilket bland annat visar sig i att skolsegregationen är mycket låg med internationella mått mätt....men variationen mellan grupper ökar något Det finns dock tecken på att variationen mellan elever, grupper och skolor kan vara på väg att öka, vilket påverkar likvärdigheten negativt, även om många av dessa indikationer inte är statistiskt säkerställda. Den totala variationen i matematikresultat har endast ökat marginellt i PISA 2003 jämfört med PISA I naturvetenskap har däremot variationen i resultat ökat mera påtagligt, då den lägst presterande gruppen av elever presterat ännu lägre medan den högst presterande gruppen elever presterat ännu högre. Även variationen i resultat mellan skolor har ökat från 7,6 procent i PISA 2000 till 10,5 procent i PISA Denna siffra är dock i ett internationellt perspektiv fortfarande mycket låg. Eleverna trivs i skolan men kommer ofta för sent Svenska elever uttrycker en hög grad av tillhörighet till skolan, de känner sig hemma där och tycker att det är lätt att få vänner i skolan. Svenska och danska elever känner också minst oro inför matematikämnet. Jämfört med PISA 2000 är disciplinen i klassrummet enligt de svenska eleverna något bättre 2003 och ligger ungefär som genomsnittet för övriga OECD-länder. Enligt skolledarna går däremot en större andel elever i Sverige i skolor med oro och störande ljud på lektionerna, jämfört med OECD-länderna i genomsnitt. Ett annat mindre positivt resultat är att svenska elever uppger att de oftare kommer för sent till skolan jämfört med sina jämnåriga kamrater i andra OECD-länder. n Anita Wester, tfn , e-post PISA 2003, rapport 254, best nr 04: 868, pris 70 Sammanfattningen av PISA 2003, best nr 04: 869, pris 40 kr exkl moms och porto l fakta PISA (Programme for International Student Assessment) är en OECD-undersökning av 15-åringars Läsförståelse och kunnande i Matematik, Naturvetenskap och Problemlösning. I PISA 2003 är matematik huvudområde och totalt deltog 41 länder, däribland samtliga 30 OECD-länder. I Sverige deltog ca 4600 elever från 185 skolor. De fl esta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. Ett fåtal gick i årskurs åtta och i gymnasiet.

4 4 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 TIMSS: Svenska elever har försämrat sina resultat i matematik och NO sedan 1995 När svenska elever i åk 8 jämfördes med elever i andra länder 1995 klarade de sig mycket bra. I jämförelse med samma länder 2003 har de svenska elevernas (medel)prestation i matematik sjunkit mer än i något av de andra länderna och ligger nu under genomsnittet för 20 jämförbara länder. De svenska åttornas prestation i matematik och naturorienterade ämnen (NO) 2003 ligger på samma eller lägre nivå än sjuornas prestation Försämrade resultat i NO... I naturorienterade ämnen skiljer sig inte Sveriges resultat (524 poäng) från genomsnittet i 20-landsgruppen (523 poäng) även om det innebär en försämring sedan 1995 med 29 poäng. I förhållande till 20-landsgruppen är de svenska resultaten i biologi och fysik på en genomsnittsnivå, men i kemi och geovetenskap bättre än genomsnittet. Däremot presterar svenska elever under genomsnittet i miljökunskap, vilket förvånar med tanke på hur stor betoning som läggs på området i läroplanen....och även i matematik Sveriges resultat i matematik (499 poäng) är sämre än 20-landsgenomsnittet (516 poäng). Bland dessa 20 länder hamnar Sverige på fjortonde plats. Det har, för svensk del, skett en markant försämring av matematikresultaten mellan 1995 och Minskningen, som uppgår till 41 poäng, är den största bland de 16 länder som deltog i båda mätningarna. Skol- och klassrumsklimatet sämre i Sverige men mindre mobbning Jämfört med 20-landsgruppen är sen ankomst, skolk och svordomar vanligast bland svenska elever. Andelen elever från skolor där ogiltig frånvaro förekommer minst varje vecka är högst i Sverige. Störningar i klassrummet är vanligast i Sverige och Slovakien. Sverige hör också till de länder där skadegörelse och stöld är förhållandevis vanligt förekommande enligt skolledarna. Däremot anger svenska elever i mindre utsträckning än eleverna i 20-landsgruppen att de utsatts för mobbning eller stöld. Mindre undervisningstid i matematik och mer enskilt arbete Sverige har förhållandevis lite undervisningstid i matematik. När det gäller undervisningstid i NO är Sverige inte särskilt avvikande, men samtidigt är ländernas uppgifter svåra att jämföra då undervisningen bedrivs integrerat i vissa länder och som separata ämnen i andra. Det är vanligare i Sverige än i 20-landsgruppen att eleverna arbetar under lärarens handledning i matematik och NO, men längre genomgångar av läraren är mindre vanliga i Sverige. Läxor och prov är också mindre vanligt förekommande i Sverige. Mindre fortbildning men något bättre resurser Den svenska lärarkåren är mindre erfaren 2003 än procent av lärarna i matematik och NO har genomgått en lärarutbildning. De svenska lärarna har också i förhållande till 20-landsgruppen fått mindre fortbildning de två senaste åren. Resurssituationen i NO har enligt skolledare förbättrats något sedan Sverige har den näst minsta klasstorleken bland deltagande länder, 21 elever per klass Endast Belgien (20 elever per klass) har mindre klasser. n TIMSS 2003 huvudrapport, Skolverkets rapport 255, best nr 04:864, pris 70 Uppgiftsrapport matematik, best nr 04: 866, pris 70 Uppgiftsrapport NO, best nr 04:867, pris 70 Anita Wester, tfn , e-post l fakta TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som drivs av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Femtio länder och regioner har deltagit i studien som gäller elever i skolår 8. I Sverige deltog elever i 160 skolor i huvudundersökningen. Förutom att göra ett prov fi ck eleverna besvara enkäter. Även deras lärare i matematik och NO samt skolledarna tilldelades enkäter. Motsvarande undersökning genomfördes även 1995, vilket gör att man även kan studera förändringar över tid. Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet har ansvarat för insamling och bearbetning av data i Sverige.

5 Skolverket l Nyhetsbrev 9/ Yngre elevers röst om skolan ger tidiga signaler på förbättringsområden Skolverket vet sedan ett decennium tillbaka hur äldre elever uppfattar sin skolsituation och skola genom den stora återkommande attitydundersökningen som genomförs vart tredje år. Däremot har det varit tämligen okänt hur de yngre eleverna uppfattar sin skolgång. Skolverket har frågat drygt elever i årskurs 4-6 på 134 skolor runt om i Sverige vad de tycker om skolan. Flera av resultaten ger en positiv bild av de yngre elevernas upplevelse av skolan, men det finns också områden som skolan bör arbeta vidare med. I samband med 2003 års undersökning av Attityder till skolan har Skolverket utökat elevgruppen, som omfattat elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan, med även elever i årskurs 4-6. Syftet är dels att få en bild av yngre elevers syn på och upplevelse av skolan, dels att jämföra yngre och äldre elevers attityder. I rapporten presenteras resultaten av enkätundersökningen som drygt elever på 134 skolor runt om i Sverige deltog i under hösten För att få en djupare förståelse för vad som ligger bakom resultaten har fokusgrupper med 52 elever i åtta skolor även intervjuats. Frågorna handlar om elevernas upplevelse av skolan, lärare, otrygghet, rädsla och mobbning samt elevinflytande. Arbetsro en av de viktigaste förutsättningarna för inlärning Rapporten visar att eleverna i stort trivs i skolan och är nöjda med sina lärare och undervisningen. Däremot är dålig arbetsro och stress en del av skolvardagen för alltför många elever. Det är allvarligt att mer än varannan elev ofta saknar arbetsro och fler än var sjätte elev känner sig stressad i skolan. Men den nya kunskapen ger också tidiga signaler på förbättringsområden i skolan. Tidigare studier bekräftar att det främst är de svagare eleverna som blir lidande av bristande arbetsro. Många elever upplever att åtgärder mot mobbning inte räcker Tyvärr är mobbning ett problem redan bland de yngre eleverna. Det är dessutom något fler av de yngre (4 %) som känner sig mobbade av andra elever än bland de äldre (3 %). Det är framför allt de yngre flickorna med utländsk bakgrund som känner sig mobbade av andra elever. I fokusgrupperna framkommer att många elever tycker att det skolorna gör för att förhindra och minska mobbningen inte fungerar. Flera menar bland annat att lärarna måste bli bättre på att lyssna på vad elever säger och ingripa när saker händer. Om eleverna får vara med och bestämma blir de mer positiva Trots att forskningen om elevinflytande visar på gynnsamma effekter av att eleverna får vara med och påverka i skolan, framkommer det i flera undersökningar att eleverna själva upplever sitt inflytande som begränsat. Detta är också något som framkommer i fokusgrupperna med de yngre eleverna. Av enkätundersökningen tycks det som att ju mer eleverna får vara med och bestämma om sin skolvardag desto nöjdare är de med den. Det omvända förhållandet råder också - att ju mindre inflytande eleverna har desto mindre positiva är de. Ta tillvara de yngre elevernas engagemang Undersökningen visar att det är en större andel elever i årskurs 4 än i årskurs 6 som är positivt inställda till skolan, till sitt skolarbete och till lärarna. Tyvärr verkar det som att elevernas engagemang minskar med tiden. Skillnaden mellan de yngre eleverna jämfört med de äldre eleverna är ännu större. 91 % av de yngre eleverna tycker till exempel att alla eller de flesta lärarna undervisar bra. Motsvarande andel bland de äldre eleverna är cirka 71 %. Hur kan skolan ta tillvara elevernas engagemang och förhindra att det minskar med tiden? Den här undersökningen visar att ett ökat elevinflytande är en viktig påverkansfaktor för ett ökat engagemang för skolan. Resultaten från undersökningen presenteras för respektive fråga i tabeller som är tillgängliga på Skolverkets webbplats. Här hittar man även rapporten och enkäten, som är anpassad till elever i årskurs 4-6. Enkäten kan till exempel användas av skolor som vill låta sina egna elever utöva sitt elevinflytande. Resultaten på nationell nivå kan i sin tur användas som ett referensmaterial och som en utgångspunkt för tolkningar och bedömningar av resultat på lokal nivå. n Charlotte Samuelsson, tfn , e-post Yngre elevers attityder till skolan, rapport 256, best nr 04:874, pris 70

6 6 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 Tummen ner för fingeravtryck i matkön I våras fattade Datainspektionen några beslut om hur fingeravtryck ska få användas i skolan. Fingeravläsning för att logga in på skolans datorer fick grönt ljus. Däremot får inte fingermönster användas för att kontrollera om elever har betalat sin skolmåltid. Beslutet är inte överprövat i domstol. I Vetlanda kostar skolmaten 500 kronor per termin. För att kontrollera att eleverna har betalat maten hade ett gymnasium installerat en tallriksautomat. Eleven fick sticka in ett finger i maskinen som läste av fingermönstret. Om maten var betald, lämnade maskinen ut en tallrik. Hela fingeravtrycket lästes inte av, punkter ur fingermönstret var tillräckligt för att identifiera en elev. För den som inte ville lämna sitt fingeravtryck fanns andra sätt att visa att maten var betald. Datainspektionen gjorde tillsyn och konstaterade att fingeravläsning är behandling av personuppgifter som regleras av personuppgiftslagen (PuL). Fallet var principiellt viktigt, så Datainspektionens styrelse fattade beslut i ärendet. Beslutet blev att fingeravläsning i matkön inte är tillåten. Styrelsens majoritet ansåg att registreringen strider mot de grundläggande kraven i 9 i PuL, som säger att uppgifter som registreras ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet. Styrelsen ansåg att kontrollen kunde göras på ett mindre integritetskänsligt sätt. I beslutet förutsätter Datainspektionen att gymnasiet slutar att använda fingeravläsning i tallriksautomaten. Hela beslutet (dnr ) finns på nen.se. Beslutet var inte enhälligt. Tre ledamöter, däribland ordföranden, Datainspektionens generaldirektör, var av skiljaktig mening och lämnade ett särskilt yttrande. De ansåg att det inte är någon risk för att den personliga integriteten kränks om det finns andra alternativ för den som inte vill lämna sitt fingermönster. Hela yttrandet finns på Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda som var personuppgiftsansvarig för systemet valde att inte överklaga beslutet. Det gäller alltså som praxis för liknande fall, tills någon annan som får samma beslut begär överprövning i länsrätten (se faktaruta). Styrelsen har också fattat två andra beslut som handlar om fingermönster i skolan. De gällde ett antal skolor som använder fingeravläsning för att logga in på skolans datorer. Ett tiotal punkter på elevens finger omvandlas till en krypterad kod som fungerar som lösenord. Syftet är säkerhet och tidsvinst; barnen glömmer sina lösenord och äldre elever har använt de yngres lösenord för att gå in på otillåtna sajter. För den som inte vill lämna sitt fingeravtryck fanns andra sätt att logga in. Systemen fick klartecken under förutsättning att elever och vårdnadshavare får information om hur det går till och att vårdnadshavaren därefter lämnar sitt samtycke. Besluten (dnr och ) finns på n Leif Stenström, e-post: Ulrika Lindén, e-post: l fakta Datainspektionens beslut är inte slutgiltiga, de kan överklagas till Länsrätten i Stockholm. I fallet med tallriksautomaten valde den ansvariga nämnden att inte överklaga. Det beslutet kommer alltså tills vidare att gälla som praxis för liknande ärenden. Nu undersöker Datainspektionen om motsvarande utrustningar används i andra skolor, och då kommer samma beslut att utfärdas. Alla beslut kan överklagas av den som beslutet gäller. (Företaget som hade levererat tallriksautomaten till Vetlanda överklagade det beslutet, eftersom man ansåg att det var skadligt för affärerna, men domstolen avvisade överklagandet eftersom firman inte var part i målet). Nya kursplaner för den grundläggande vuxenutbildningen Skolverket har omarbetat kursplanerna för den grundläggande vuxenutbildningen. De nya kursplanerna kan börja användas fr.o.m. den 1 januari 2005 och ska användas fr.o.m. den 1 juli De tidigare gällande kursplanerna för den grundläggande vuxenutbildningen trädde i kraft den 30 augusti Mycket har hänt inom utbildningsom- rådet sedan dess, inte minst inom vuxenutbildningen, vilket lett till denna översyn. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev från Skolverket. n Suzanne Mehrens, tfn , e-post: God jul och gott nytt år! Nyhetsbrevet gör juluppehåll och återkommer i slutet av januari. Skolverkets webbplats är däremot öppen. Dygnet runt, året om...

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sammanfattning. Rapportens syfte

Sammanfattning. Rapportens syfte Sammanfattning En viktig källa till information om utvecklingen av kunskaper och färdigheter i den svenska skolan är de återkommande internationella jämförande studierna. Dessa studier har under 2000-talet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2009-12-11 1345-2009 Utbildningsnämnden i Stockholms stad Box 22049 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

1 Sammanfattning och elevernas förslag

1 Sammanfattning och elevernas förslag 1 Sammanfattning och elevernas förslag I uppdrag från Utbildningsförvaltningen i Malmö har undersökts hur ungdomar vid IV-program beskriver sina upplevelser av grundskolan. Bakgrunden till studien är den

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm?

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm? Hur läser år 8-na i Stockholm? av professor Karin Taube (Språka loss 2003) Som ett led i Stockholms skolors arbete med att utvärdera undervisningen har Högskolan i Kalmar genomfört en kartläggning av läsförmågan

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan 1 (15) Nynäshamns kommun Stadshusplatsen 1 149 81 Nynäshamn Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan Innehåll Helhetsbedömning 1 Syfte och

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer