NYHETSBREV. I detta nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. I detta nummer"

Transkript

1 NYHETSBREV Nummer 9 december 2004 Skolverkets generaldirektör Per Thullberg om utvärderingarna av grundskolan: Skolverket har nu presenterat den tredje stora studien av svensk grundskola på kort tid. I oktober publicerades resultaten av den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03). För en vecka sedan släpptes resultaten från den internationella studien PISA 2003 och nu föreligger resultaten från TIMSS TIMSS mäter kunskaperna hos elever i år 8 i matematik och naturvetenskap medan NU-03 mäter kunskaperna i flertalet ämnen i år 9 och PISA läsförståelse, matematik och naturvetenskap för samma elevgrupp i år 9. De tre studierna ger sammantaget en bred bild av läget i den svenska grundskolans avslutande år med möjligheter till jämförelser med förhållandena 1991, 1995 och Sammantaget kan vi konstatera att studierna visar försämrade resultat både i relation till tidigare svenska resultat och vid internationella jämförelser. NU-studien och TIMSS visar båda på en kraftig kunskapsnedgång i matematik och naturvetenskap mellan tidigt 1990-tal och 2003, medan PISA visar oförändrade resultat mellan 2000 och Detta tyder på att nedgången främst skedde under 1990-talet men att den avstannat under talet. En stor nedgång har således hejdats men på en avsevärt lägre nivå än under början och mitten av 1990-talet. Någon återhämtning under de senaste åren har inte kommit till stånd. Det finns flera tänkbara förklaringar till denna utveckling. Knappast något decennium har inneburit så stora förändringar för grundskolan som 1990-talet. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola förändrades. Skolan kommunaliserades. Stora besparingar gjordes i grundskolan på grund av den statsfinansiella krisen, vilket lett till minskad lärartäthet i skolorna. Andelen behöriga lärare sjönk och har förblivit låg. En ny läroplan och ett nytt betygssystem infördes som ställer helt nya och större krav på lärarnas professionella agerande. Rektorerna fick nya uppgifter och nya ansvarsområden. Antalet elever med utländsk bakgrund har ökat, vilket ställer högre krav på skolan när det gäller att ge ett gott pedagogiskt stöd. Att alla dessa förändringar givit konsekvenser för elevernas lärande är knappast förvånande. Samtidigt visar elevernas och delvis föräldrarnas enkätsvar att matematik och naturvetenskap betraktas som svåra, tråkiga och i många fall oviktiga ämnen. Detta bidrar givetvis inte till att höja resultaten. Är då bilden enbart mörk? Nej, det är den inte. Svenska elever har idag mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska. De sociala mål som starkt betonas i läroplanen har fått bra genomslag. Eleverna trivs i skolan och tycker att skolan är viktig. De uppskattar i hög grad sina lärare, liksom lärarna uppskattar sina elever. Sverige ligger i topp när det gäller skolklimat och trivsel. En klar förbättring har skett när det gäller det mått på disciplin, som väckte stor uppmärksamhet Men samtidigt ligger svenska elever sämst till när det gäller sen ankomst till lektionerna. Eleverna har idag en högre tilltro till sina egna kunskaper och sin förmåga än vad de hade tidigare, vilket är i enlighet med läroplanens intentioner. Dock är det tydligt att denna trivsel och ökade tilltro till den egna förmågan inte sammanfaller med ökade kunskaper. Bilden av grundskolan är alltså komplex. Skolan lyckas bra i vissa avseenden men inte i andra. Utifrån studiernas sammantagna bild kan tre huvudfrågor ställas: Anger de statliga styrdokumenten, främst kursplanerna, tillräckligt tydligt vilka kunskaper som krävs? Är statens och kommunernas insatser för att stödja lärares samverkan och kompetensutveckling tillräckliga? Är undervisningen i skolan sådan att den på ett optimalt sätt främjar elevernas utveckling både när det gäller kunskapsmål och sociala mål? Skolverkets svar på de tre frågorna är - Nej! Enligt TIMSS har Sverige ett I detta nummer Den fortsatta avrapporteringen av NU-03 l 2 Huvudresultaten från PISA l 3 Huvudresultaten från TIMSS l 4 Yngre elevers attityder till skolan l 5 ý

2 2 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 av de mest avreglerade skolsystemen bland deltagande länder. Men det betyder inte att statliga initiativ och insatser inte behövs. Sverige behöver nu vidta kraftfulla insatser som stärker skolledarnas och lärarnas arbete med elevernas lärande och kunskapsutveckling. Vi vet att lärare har svårt att finna en gemensam förståelse av innebörderna i de nationella kursplanerna. Skolverket kommer därför att fortsätta sitt arbete med att förbättra och förtydliga de nationella måldokumenten samt ta fram förklarande kommentarmaterial till stöd för lärarnas tolkning. Svenska lärare ligger långt ner vid en internationell jämförelse när det gäller lärares tillgång till kompetensutveckling. Denna är otillräcklig. Skolverket anser att det behövs kraftfulla insatser för att stärka de aktiva lärarnas kompetens. Kompetensutvecklingen måste riktas mot själva undervisningen för att nå kunskapsmålen, mot mötet mellan lärare och elever. Elevers ensamarbete utan kvalificerat lärarstöd tycks ha ökat. Vilken roll den stora andelen lärare med bristande pedagogisk eller ämnesmässig behörighet har för resultaten får de vidare analyserna utvisa, men att öka andelen behöriga lärare måste också vara ett primärt mål för staten och huvudmännen. Analyserna av resultatbilden måste gå vidare och åtgärdsförslag för en kvalitetshöjning av grundskolan behöver utarbetas. Det statliga agerandet behöver granskas självkritiskt: Vad kan staten göra bättre? Skolverket har genom åren och nu senast genom utbildningsinspektionen pekat på svagheter i kommunernas hantering av sitt ansvar för skolan, särskilt när det gäller styrnings-, lednings- och kvalitetsarbetet. I skolorna finns brister i uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling, i bedömning och betygssättning och i stödet till elever i svårigheter. Här har både rektor och lärare ett stort ansvar. Ett vanligt mönster bakom elevers svårigheter att nå målen är bristen på förtroendefulla relationer mellan skolan och hemmet. Hemmets medverkan är nödvändig för att skolans arbete ska bli framgångsrikt. Vi kan inte acceptera en försämrad resultatutveckling. Jag anser att vi med stort allvar måste närma oss den obligatoriska skolans problem, samtidigt som vi ska slå vakt om det skolan lyckas väl med. Vi har också anledning att se vad vi kan lära av mer framgångsrika länder, särskilt Finland, som f.ö. haft en lika allvarlig statsfinansiell kris som Sverige. Skolverket kommer under våren 2005 att redovisa vilka åtgärder verket anser nödvändiga för att förbättra resultaten i grundskolan. n Per Thullberg Generaldirektör Skolverket Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) NYHETSBREV Skolverkets nyhetsbrev skickas gratis i ett exemplar till skolförvaltningar, skolstyrelser, förskolor, fritidshem m fl. Det är föreståndarens/rektors ansvar att kopiera och sprida det till lärare och övriga kollegor! Ansvarig utgivare: Ann Charlotte Gunnarson Synpunkter och tips: Gunnevi Henriksson Skolverket, Stockholm, Beställa skrifter: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: Beställa läroplans- och kursplanematerial, SKOLFS: Fritzes kundservice, Stockholm Tel: , fax: e-post: ISSN Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) som gjordes 2003 är den största som någonsin har genomförts. Syftet är att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande perspektiv, visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 samt peka på behov av utvecklingsinsatser. Huvudresultaten från denna presenteras nu i fyra rapporter: en sammanfattande huvudrapport och tre ämnesvisa huvudrapporter. Mer information om utvärderingen fanns i nummer 7 av Nyhetsbrevet. n Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport Rapport 250, best nr 04:859, pris 70 Huvudrapport - svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och undersökningen i årskurs 5 Rapport 251, best nr 04:860, pris 70 Huvudrapport - naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och problemlösning i årskurs 9 Rapport 252, best nr 04:861, pris 70 Huvudrapport - bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd Rapport 253, best nr 04:862, pris 70 Engelsk sammanfattning av huvudresultaten Best nr 04:880, pris 40 kr exkl moms och porto Och i serien Aktuella analyser finns Grundskolan i blickpunkten - sammanfattning och slutsatser från nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Best nr 04:863, pris 40 kr exkl moms och porto l www Samtliga publikationer finns även att ladda ner från Skolverkets webbplats.

3 Skolverket l Nyhetsbrev 9/ PISA: Svenska elevers resultat över OECD-genomsnittet Svenska 15-åringars läsförståelse och kunnande i matematik, problemlösning och naturvetenskap ligger över genomsnittet i OECD-länderna visar resultaten från PISA 2003, vilket också var fallet i PISA De svenska elevernas styrka är läsförståelse där endast fyra OECD-länder, Finland, Korea, Kanada och Australien, har ett klart bättre resultat. Resultaten i matematik och i naturvetenskap visar en svag nedgång. Samtidigt tycks skillnader i prestation mellan skolor och mellan enskilda elever ha ökat. Det finns också tecken på att den sociala bakgrunden får allt större betydelse för svenska elevers resultat. Flickor fortfarande avsevärt bättre än pojkar i läsning PISA 2003 visar att könsskillnaderna i läsförståelse är fortsatt stora till flickornas fördel medan pojkarna liksom i PISA 2000 är något bättre i matematik. Mönstret gäller både i Sverige och OECD. I naturvetenskap finns inte några resultatskillnader mellan flickor och pojkar i Sverige, vilket inte heller var fallet i PISA I problemlösning finns inga skillnader mellan könen i de flesta OECD-länderna men i Sverige, Norge, Finland och Island presterar flickor signifikant bättre än pojkar. Likvärdigheten i Sverige är god... En av slutsatserna av resultaten från PISA 2000 var att det svenska skolsystemet håller en hög grad av likvärdighet i ett internationellt perspektiv, med en liten variation mellan skolor och en relativt svag effekt av elevens sociala bakgrund. Resultaten från PISA 2003 visar att likvärdigheten fortfarande är god, vilket bland annat visar sig i att skolsegregationen är mycket låg med internationella mått mätt....men variationen mellan grupper ökar något Det finns dock tecken på att variationen mellan elever, grupper och skolor kan vara på väg att öka, vilket påverkar likvärdigheten negativt, även om många av dessa indikationer inte är statistiskt säkerställda. Den totala variationen i matematikresultat har endast ökat marginellt i PISA 2003 jämfört med PISA I naturvetenskap har däremot variationen i resultat ökat mera påtagligt, då den lägst presterande gruppen av elever presterat ännu lägre medan den högst presterande gruppen elever presterat ännu högre. Även variationen i resultat mellan skolor har ökat från 7,6 procent i PISA 2000 till 10,5 procent i PISA Denna siffra är dock i ett internationellt perspektiv fortfarande mycket låg. Eleverna trivs i skolan men kommer ofta för sent Svenska elever uttrycker en hög grad av tillhörighet till skolan, de känner sig hemma där och tycker att det är lätt att få vänner i skolan. Svenska och danska elever känner också minst oro inför matematikämnet. Jämfört med PISA 2000 är disciplinen i klassrummet enligt de svenska eleverna något bättre 2003 och ligger ungefär som genomsnittet för övriga OECD-länder. Enligt skolledarna går däremot en större andel elever i Sverige i skolor med oro och störande ljud på lektionerna, jämfört med OECD-länderna i genomsnitt. Ett annat mindre positivt resultat är att svenska elever uppger att de oftare kommer för sent till skolan jämfört med sina jämnåriga kamrater i andra OECD-länder. n Anita Wester, tfn , e-post PISA 2003, rapport 254, best nr 04: 868, pris 70 Sammanfattningen av PISA 2003, best nr 04: 869, pris 40 kr exkl moms och porto l fakta PISA (Programme for International Student Assessment) är en OECD-undersökning av 15-åringars Läsförståelse och kunnande i Matematik, Naturvetenskap och Problemlösning. I PISA 2003 är matematik huvudområde och totalt deltog 41 länder, däribland samtliga 30 OECD-länder. I Sverige deltog ca 4600 elever från 185 skolor. De fl esta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. Ett fåtal gick i årskurs åtta och i gymnasiet.

4 4 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 TIMSS: Svenska elever har försämrat sina resultat i matematik och NO sedan 1995 När svenska elever i åk 8 jämfördes med elever i andra länder 1995 klarade de sig mycket bra. I jämförelse med samma länder 2003 har de svenska elevernas (medel)prestation i matematik sjunkit mer än i något av de andra länderna och ligger nu under genomsnittet för 20 jämförbara länder. De svenska åttornas prestation i matematik och naturorienterade ämnen (NO) 2003 ligger på samma eller lägre nivå än sjuornas prestation Försämrade resultat i NO... I naturorienterade ämnen skiljer sig inte Sveriges resultat (524 poäng) från genomsnittet i 20-landsgruppen (523 poäng) även om det innebär en försämring sedan 1995 med 29 poäng. I förhållande till 20-landsgruppen är de svenska resultaten i biologi och fysik på en genomsnittsnivå, men i kemi och geovetenskap bättre än genomsnittet. Däremot presterar svenska elever under genomsnittet i miljökunskap, vilket förvånar med tanke på hur stor betoning som läggs på området i läroplanen....och även i matematik Sveriges resultat i matematik (499 poäng) är sämre än 20-landsgenomsnittet (516 poäng). Bland dessa 20 länder hamnar Sverige på fjortonde plats. Det har, för svensk del, skett en markant försämring av matematikresultaten mellan 1995 och Minskningen, som uppgår till 41 poäng, är den största bland de 16 länder som deltog i båda mätningarna. Skol- och klassrumsklimatet sämre i Sverige men mindre mobbning Jämfört med 20-landsgruppen är sen ankomst, skolk och svordomar vanligast bland svenska elever. Andelen elever från skolor där ogiltig frånvaro förekommer minst varje vecka är högst i Sverige. Störningar i klassrummet är vanligast i Sverige och Slovakien. Sverige hör också till de länder där skadegörelse och stöld är förhållandevis vanligt förekommande enligt skolledarna. Däremot anger svenska elever i mindre utsträckning än eleverna i 20-landsgruppen att de utsatts för mobbning eller stöld. Mindre undervisningstid i matematik och mer enskilt arbete Sverige har förhållandevis lite undervisningstid i matematik. När det gäller undervisningstid i NO är Sverige inte särskilt avvikande, men samtidigt är ländernas uppgifter svåra att jämföra då undervisningen bedrivs integrerat i vissa länder och som separata ämnen i andra. Det är vanligare i Sverige än i 20-landsgruppen att eleverna arbetar under lärarens handledning i matematik och NO, men längre genomgångar av läraren är mindre vanliga i Sverige. Läxor och prov är också mindre vanligt förekommande i Sverige. Mindre fortbildning men något bättre resurser Den svenska lärarkåren är mindre erfaren 2003 än procent av lärarna i matematik och NO har genomgått en lärarutbildning. De svenska lärarna har också i förhållande till 20-landsgruppen fått mindre fortbildning de två senaste åren. Resurssituationen i NO har enligt skolledare förbättrats något sedan Sverige har den näst minsta klasstorleken bland deltagande länder, 21 elever per klass Endast Belgien (20 elever per klass) har mindre klasser. n TIMSS 2003 huvudrapport, Skolverkets rapport 255, best nr 04:864, pris 70 Uppgiftsrapport matematik, best nr 04: 866, pris 70 Uppgiftsrapport NO, best nr 04:867, pris 70 Anita Wester, tfn , e-post l fakta TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som drivs av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Femtio länder och regioner har deltagit i studien som gäller elever i skolår 8. I Sverige deltog elever i 160 skolor i huvudundersökningen. Förutom att göra ett prov fi ck eleverna besvara enkäter. Även deras lärare i matematik och NO samt skolledarna tilldelades enkäter. Motsvarande undersökning genomfördes även 1995, vilket gör att man även kan studera förändringar över tid. Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet har ansvarat för insamling och bearbetning av data i Sverige.

5 Skolverket l Nyhetsbrev 9/ Yngre elevers röst om skolan ger tidiga signaler på förbättringsområden Skolverket vet sedan ett decennium tillbaka hur äldre elever uppfattar sin skolsituation och skola genom den stora återkommande attitydundersökningen som genomförs vart tredje år. Däremot har det varit tämligen okänt hur de yngre eleverna uppfattar sin skolgång. Skolverket har frågat drygt elever i årskurs 4-6 på 134 skolor runt om i Sverige vad de tycker om skolan. Flera av resultaten ger en positiv bild av de yngre elevernas upplevelse av skolan, men det finns också områden som skolan bör arbeta vidare med. I samband med 2003 års undersökning av Attityder till skolan har Skolverket utökat elevgruppen, som omfattat elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan, med även elever i årskurs 4-6. Syftet är dels att få en bild av yngre elevers syn på och upplevelse av skolan, dels att jämföra yngre och äldre elevers attityder. I rapporten presenteras resultaten av enkätundersökningen som drygt elever på 134 skolor runt om i Sverige deltog i under hösten För att få en djupare förståelse för vad som ligger bakom resultaten har fokusgrupper med 52 elever i åtta skolor även intervjuats. Frågorna handlar om elevernas upplevelse av skolan, lärare, otrygghet, rädsla och mobbning samt elevinflytande. Arbetsro en av de viktigaste förutsättningarna för inlärning Rapporten visar att eleverna i stort trivs i skolan och är nöjda med sina lärare och undervisningen. Däremot är dålig arbetsro och stress en del av skolvardagen för alltför många elever. Det är allvarligt att mer än varannan elev ofta saknar arbetsro och fler än var sjätte elev känner sig stressad i skolan. Men den nya kunskapen ger också tidiga signaler på förbättringsområden i skolan. Tidigare studier bekräftar att det främst är de svagare eleverna som blir lidande av bristande arbetsro. Många elever upplever att åtgärder mot mobbning inte räcker Tyvärr är mobbning ett problem redan bland de yngre eleverna. Det är dessutom något fler av de yngre (4 %) som känner sig mobbade av andra elever än bland de äldre (3 %). Det är framför allt de yngre flickorna med utländsk bakgrund som känner sig mobbade av andra elever. I fokusgrupperna framkommer att många elever tycker att det skolorna gör för att förhindra och minska mobbningen inte fungerar. Flera menar bland annat att lärarna måste bli bättre på att lyssna på vad elever säger och ingripa när saker händer. Om eleverna får vara med och bestämma blir de mer positiva Trots att forskningen om elevinflytande visar på gynnsamma effekter av att eleverna får vara med och påverka i skolan, framkommer det i flera undersökningar att eleverna själva upplever sitt inflytande som begränsat. Detta är också något som framkommer i fokusgrupperna med de yngre eleverna. Av enkätundersökningen tycks det som att ju mer eleverna får vara med och bestämma om sin skolvardag desto nöjdare är de med den. Det omvända förhållandet råder också - att ju mindre inflytande eleverna har desto mindre positiva är de. Ta tillvara de yngre elevernas engagemang Undersökningen visar att det är en större andel elever i årskurs 4 än i årskurs 6 som är positivt inställda till skolan, till sitt skolarbete och till lärarna. Tyvärr verkar det som att elevernas engagemang minskar med tiden. Skillnaden mellan de yngre eleverna jämfört med de äldre eleverna är ännu större. 91 % av de yngre eleverna tycker till exempel att alla eller de flesta lärarna undervisar bra. Motsvarande andel bland de äldre eleverna är cirka 71 %. Hur kan skolan ta tillvara elevernas engagemang och förhindra att det minskar med tiden? Den här undersökningen visar att ett ökat elevinflytande är en viktig påverkansfaktor för ett ökat engagemang för skolan. Resultaten från undersökningen presenteras för respektive fråga i tabeller som är tillgängliga på Skolverkets webbplats. Här hittar man även rapporten och enkäten, som är anpassad till elever i årskurs 4-6. Enkäten kan till exempel användas av skolor som vill låta sina egna elever utöva sitt elevinflytande. Resultaten på nationell nivå kan i sin tur användas som ett referensmaterial och som en utgångspunkt för tolkningar och bedömningar av resultat på lokal nivå. n Charlotte Samuelsson, tfn , e-post Yngre elevers attityder till skolan, rapport 256, best nr 04:874, pris 70

6 6 Skolverket l Nyhetsbrev 9/2004 Tummen ner för fingeravtryck i matkön I våras fattade Datainspektionen några beslut om hur fingeravtryck ska få användas i skolan. Fingeravläsning för att logga in på skolans datorer fick grönt ljus. Däremot får inte fingermönster användas för att kontrollera om elever har betalat sin skolmåltid. Beslutet är inte överprövat i domstol. I Vetlanda kostar skolmaten 500 kronor per termin. För att kontrollera att eleverna har betalat maten hade ett gymnasium installerat en tallriksautomat. Eleven fick sticka in ett finger i maskinen som läste av fingermönstret. Om maten var betald, lämnade maskinen ut en tallrik. Hela fingeravtrycket lästes inte av, punkter ur fingermönstret var tillräckligt för att identifiera en elev. För den som inte ville lämna sitt fingeravtryck fanns andra sätt att visa att maten var betald. Datainspektionen gjorde tillsyn och konstaterade att fingeravläsning är behandling av personuppgifter som regleras av personuppgiftslagen (PuL). Fallet var principiellt viktigt, så Datainspektionens styrelse fattade beslut i ärendet. Beslutet blev att fingeravläsning i matkön inte är tillåten. Styrelsens majoritet ansåg att registreringen strider mot de grundläggande kraven i 9 i PuL, som säger att uppgifter som registreras ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet. Styrelsen ansåg att kontrollen kunde göras på ett mindre integritetskänsligt sätt. I beslutet förutsätter Datainspektionen att gymnasiet slutar att använda fingeravläsning i tallriksautomaten. Hela beslutet (dnr ) finns på nen.se. Beslutet var inte enhälligt. Tre ledamöter, däribland ordföranden, Datainspektionens generaldirektör, var av skiljaktig mening och lämnade ett särskilt yttrande. De ansåg att det inte är någon risk för att den personliga integriteten kränks om det finns andra alternativ för den som inte vill lämna sitt fingermönster. Hela yttrandet finns på Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda som var personuppgiftsansvarig för systemet valde att inte överklaga beslutet. Det gäller alltså som praxis för liknande fall, tills någon annan som får samma beslut begär överprövning i länsrätten (se faktaruta). Styrelsen har också fattat två andra beslut som handlar om fingermönster i skolan. De gällde ett antal skolor som använder fingeravläsning för att logga in på skolans datorer. Ett tiotal punkter på elevens finger omvandlas till en krypterad kod som fungerar som lösenord. Syftet är säkerhet och tidsvinst; barnen glömmer sina lösenord och äldre elever har använt de yngres lösenord för att gå in på otillåtna sajter. För den som inte vill lämna sitt fingeravtryck fanns andra sätt att logga in. Systemen fick klartecken under förutsättning att elever och vårdnadshavare får information om hur det går till och att vårdnadshavaren därefter lämnar sitt samtycke. Besluten (dnr och ) finns på n Leif Stenström, e-post: Ulrika Lindén, e-post: l fakta Datainspektionens beslut är inte slutgiltiga, de kan överklagas till Länsrätten i Stockholm. I fallet med tallriksautomaten valde den ansvariga nämnden att inte överklaga. Det beslutet kommer alltså tills vidare att gälla som praxis för liknande ärenden. Nu undersöker Datainspektionen om motsvarande utrustningar används i andra skolor, och då kommer samma beslut att utfärdas. Alla beslut kan överklagas av den som beslutet gäller. (Företaget som hade levererat tallriksautomaten till Vetlanda överklagade det beslutet, eftersom man ansåg att det var skadligt för affärerna, men domstolen avvisade överklagandet eftersom firman inte var part i målet). Nya kursplaner för den grundläggande vuxenutbildningen Skolverket har omarbetat kursplanerna för den grundläggande vuxenutbildningen. De nya kursplanerna kan börja användas fr.o.m. den 1 januari 2005 och ska användas fr.o.m. den 1 juli De tidigare gällande kursplanerna för den grundläggande vuxenutbildningen trädde i kraft den 30 augusti Mycket har hänt inom utbildningsom- rådet sedan dess, inte minst inom vuxenutbildningen, vilket lett till denna översyn. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev från Skolverket. n Suzanne Mehrens, tfn , e-post: God jul och gott nytt år! Nyhetsbrevet gör juluppehåll och återkommer i slutet av januari. Skolverkets webbplats är däremot öppen. Dygnet runt, året om...

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm

Skolenkät. Årskurs 8. Skolverket Stockholm i j Skolenkät Årskurs 8 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 h k Allmänna anvisningar Din skola har samtyckt till att

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm

TIMSS Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2011 Skolverket Stockholm TIMSS 2011 Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2011 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 Skolenkät Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study), som

Läs mer

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan FOKUS PÅ NR 1 ARPIL 2017 PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan ""Var femte 15-åring känner sig konstig och missanpassad i skolan. Lika stor andel känner sig ensamma i skolan. ""Sverige är ett av

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité. - TIMSS, sa du inte PISA?

Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité. - TIMSS, sa du inte PISA? Internationella och nationella mätningar Förmåga kunskap kvalité - TIMSS, sa du inte? Christel Bäckström, Kvalitetsnätverket 20161201 Alla tycker till om skolan Vem använder sig av tex och varför? Vems

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Skolenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS 2015

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

TIMSS Advanced 2008. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik

TIMSS Advanced 2008. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik TIMSS ramverk Information om skolsystemet Nationella regler och mål Lärar- och skolenkäter Genomförd undervisning Elevenkät och elevprov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008?

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Inom projektet Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) vid Göteborgs universitet genomförs med jämna mellanrum enkätundersökningar

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Sammanfattning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Sammanfattning Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9. Granskningen genomfördes i tio kommunala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS Advanced 2015 (Trends

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 1 Beslut Dnr 2005-03-09 1976-2004 Barn- och utbildningsnämnden, Värnamo kommun Stadshuset 331 83 Värnamo Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2008 Advanced Bo Palaszewski Projektledare Sofia Silva Projektkoordinator Peter Nyström Vetenskaplig

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer